PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
XXII. ročníku konference České asociace pedagogického výzkumu
Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí
Ústav pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
8. – 10. září 2014
1. den – pondělí 8. září 2014
08.00 – 09.30
prezence účastníků
09.30 – 12.00
jednání v plénu (Aula Pedagogické fakulty UP)
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Vztah pedagogické teorie, pedagogického výzkumu a pedagogické praxe – trochu jinak
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Teorie sociálních věd a jejich vztah k pedagogickému výzkumu
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
O povaze pedagogické teorie aneb kam s výchovnými ideály v pedagogické vědě?
12.00 – 13.15
přestávka
13.15 – 14.45
jednání v sekcích
14.45 – 15.15
přestávka
15.15 – 16.45
jednání v sekcích
17.00
členská schůze České asociace pedagogického výzkumu (Aula Pedagogické fakulty UP)
18.30
společenský večer
2. den – úterý 9. září 2014
09.00 – 10.30
posterová sekce
10.30 – 11.00
přestávka
11.00 – 12.30
jednání v sekcích
12.30 – 13.30
přestávka
13.30 – 15.00
jednání v sekcích
15.00 – 15.15
přestávka
15.15 – 16.00
jednání v sekcích
16.15
slavnostní zakončení konference
3. den – středa 10. září 2014
Semináře
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Didaktická kazuistika: most mezi praxí a teorií budovaný v zájmu kvality výuky
MgA. Markus Johan Öbrink, M.A.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Jazyková škola UpLift při FF UP v Olomouci
Writing Academic English
prof. Dr. Phil. Gerlinda Šmausová, Priv.-Doz.
Vztah mezi teorií a metodologií v pedagogickém výzkumu
Uskutečnění seminářů je podmíněno dostatečným počtem přihlášených.
Na semináře se lze přihlásit do konce měsíce července 2014 (http://www.capvolomouc.cz/prihlaseni-na-seminare/).
1. den konference – pondělí 8. září 2014
1. sekce – Teorie a metoda v pedagogice
Vedoucí sekce:
prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
13.15 – 14.45 hod.
doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.
Kvalitatívny výskum – nástroj interpersonálního porozumenia ľudským
zámerom a ľudskému konaniu
Mgr. František Tůma, Ph.D.
Dialogismus a dialogické přístupy k výzkumu interakce ve třídě
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Mgr. Michal Šimáně
Učitel v době normalizace
Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D.
Teoretická a metodologická východiska gender history v pedagogice
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Potenciality a limity srovnávacích výzkumů vzdělávání ve vztahu k teorii
a praxi
15.15 – 16.45 hod.
prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.
České pedagogické časopisy: jejich využívání jako informačních zdrojů
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
Metodika 3A jako spojnice mezi teorií a praxí (teoretická
a metodologická východiska metodiky 3A v cyklu sdílení znalostí)
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
Mgr. Blanka Pravdová
„Čistý jazyk“ jako výzkumný nástroj pro detekci tacitních znalostí
studentů učitelství
PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.
Bc. Jan Hrabák
Možnosti využití metody ukotvujících vinět při zjišťování znalostí
a dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií
2. sekce – Podmínky současného světa jako výzva pro pedagogickou teorii i praxi
Vedoucí sekce:
doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
13.15 – 14.45 hod. (sympozium)
Mgr. Zuzana Svobodová
Úskalí a sociální podmíněnost přechodu z mateřské školy do 1. třídy ZŠ
Mgr. Jaroslava Simonová
Úskalí a sociální podmíněnost přechodu z mateřské školy do 1. třídy ZŠ
PhDr. David Greger, Ph.D.
Úskalí a sociální podmíněnost přechodu z mateřské školy do 1. třídy ZŠ
RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Úskalí a sociální podmíněnost přechodu z mateřské školy do 1. třídy ZŠ
PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Úskalí a sociální podmíněnost přechodu z mateřské školy do 1. třídy ZŠ
15.15 – 16.45 hod.
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná
Výzkumný konstrukt vrstevnické vztahy jako faktor ovlivňující postoje
žáků ke vzdělávání a jejich prospěch
Mgr. Magdalena Marešová
Cesty k výchovnému partnerství pedagogů s rodiči (partnerství pro učení)
doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD.
PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Jak učitelky mateřských škol vnímají svoji profesní zdatnost
pro spolupráci s rodiči
Mgr. Ksenia Kryuchkova
Vztahy rodiny a školy: na příkladu rodin cizinců
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
MgA. Lenka Remsová, Ph.D.
Zmapování odborného školského diskursu utvářejícího podmínky
edukace romských žáků
4. sekce – Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci
Vedoucí sekce:
doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D.
doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.
13.15 – 14.45 hod.
doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.
Dialogické jednání – k otázce psychosomatické a pedagogické kondice
PaedDr. Dana Hánková
Využití audiozáznamu vlastní výuky v přípravě lektorů angličtiny
Mgr. Miroslava Lemešová, PhD.
Využitie Obrázkového testu školských situácií v tréningových programoch
rozvíjajúcich sociálno-psychologické kompetencie
Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
Ako riešia záťažové školské situácie študenti a študentky učitelstva
Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Analýza pedagogické situace jako součást státních závěrečných zkoušek
učitelských oborů
15.15 – 16.45 hod.
Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.
Učitel začátečník v kontextu vnímané sebeúčinnosti a jeho pregraduální
příprava v rovině osobnostního a profesního rozvoje
PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.
Identifikace potřeb začínajícího učitele v kontextu vysokoškolské přípravy
Mgr. Michaela Velechovská
Přínosy mentora a mentoringu na pedagogické praxi z pohledu studentů
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
Mezigenerační učení ve škole
5. sekce – Cíle a obsah výchovy a vzdělávání
6. sekce – Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání
Vedoucí sekce:
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.
RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
13.15 – 14.45 hod. (5. sekce)
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Mgr. Barbora Loudová Stralczynská
Proměny kurikul pro předškolní vzdělávání ve francouzsky a německy
mluvících zemích v Evropě
RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Kurikulární reforma pět let poté: nezamýšlené efekty
PhDr. Veronika Laufková
Čtenářská gramotnost českých žáků: kritická místa z pohledu obsahové
analýzy žákovských odpovědí
Mgr. Pavlína Lišovská
Čítanky a hodnotová výchova na druhém stupni základní školy
Mgr. Jana Kubrická
Známé – neznámé identity v učebnicích cizích jazyků
15.15 – 16.45 hod. (6. sekce)
Mgr. Gabriela Hublová
Měření rozvoje diskurzivní kompetence v cizojazyčném akademickém
psaní v anglickém jazyce: metodologie a vybrané výsledky předvýzkumu
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
Typické sekvence a shluky žákovských strategií na konci základního
vzdělávání ve vazbě na úspěšnost řešení jazykových úloh KET
Mgr. Kateřina Švejdíková
Typické shluky a řetězce strategií mluvení v angličtině u jazykově
úspěšných žáků na konci povinného vzdělávání
Mgr. Jana Sladová, Ph.D.
Parciální poznatky z výzkumu recepce poezie mladými čtenáři
v konfrontaci s efekty edukace v oblasti základního vzdělávání
Mgr. Martin Brestovanský, PhD.
Meranie výstupov etickej výchovy
6. sekce – Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání
Vedoucí sekce:
doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D.
doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.
13.15 – 14.45 hod.
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
Proměna učitelské zpětné vazby vlivem participativního akčního výzkumu
Mgr. Kateřina Novotná
Zpětná vazba v písemném projevu v hodinách angličtiny
Mgr. Lukáš Rokos
Východiska pro realizaci výzkumu o formativním hodnocení v badatelsky
orientovaném vyučování
Mgr. Markéta Švrčková Nedevová
Návrh kategoriálního systému pro komunikaci v procesu formativního
hodnocení dětského výtvarného projevu
PhDr. Veronika Laufková
Práce s kritérii hodnocení na českých školách: příklady dobré praxe
15.15 – 16.45 hod.
Mgr. Dominika Stolinská, Ph.D.
Řízená sebereflexe žáka jako součást interakce mezi učitelem a žákem
Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Charakteristiky výukové komunikace a učení žáků
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Učitel a žáci v dialogickém vyučování
Mgr. et Mgr. Ivana Márová
Global Storylines jako nástroj výchovy a vzdělávání
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
PhDr. Josef Lukas, Ph.D.
Uplatňování podob moci studenty učitelství v průběhu výukové praxe
Mgr. Iveta Rožníčková
Romští žáci na základní škole
2. den konference – úterý 9. září 2014
3. sekce – Vychovávaný a vzdělávaný jedinec
Vedoucí sekce:
doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
11.00 – 12.30 hod.
Mgr. Helena Picková
Diagnostika jako jeden z nástrojů při výzkumu volby školy
Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Strategie práce s textovými materiály při domácí přípravě žáků na výuku
doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.
Využití generického modelu poznávacího procesu při explanaci nástrojů
a postupů využívaných studenty vysoké školy pro budování vlastních
učebních sítí
PaedDr. Monika Černá, Ph.D.
Postoje žáků/studentů k anglickému jazyku během základní a střední
školy a jejich utváření
Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D.
PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.
Design výzkumu vlivu vyučovacích metod na postoje žáků k předmětu
pedagogika
13.30 – 15.00 hod.
Mgr. Ingrid Čejková
Nuda studentů střední školy
doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Vliv temperamentu na rizikové projevy v chování mladistvých
Mgr. Bc. Josef Hanák
Kázeňská opatření v praxi na 2. stupni základní školy
Mgr. Martin Šťastný
Prostředí diagnostického ústavu očima jeho klientů
4. sekce – Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci
Vedoucí sekce:
doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D.
doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.
11.00 – 12.30 hod.
dr hab. Mirosława
Nowak-Dziemianowicz, prof. DSW
Theory and practice of Polish research on the teaching
profession
Mgr. Eva Minaříková
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
Učitelé sledují videozáznamy výuky: analýza obsahové a procesuální
dimenze profesního vidění
doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.
Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
Prototypový charakter expertnosti: ilustrace životními příběhy
a komplexními „profily“ učitelů
RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Proměny kvality výuky fyziky po osmi letech – případy tří učitelů
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Determinanty rozvoje a udržování expertnosti učitelů cizích jazyků
13.30 – 15.00 hod.
Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.
Názory na osobnostní vlastnosti a androdidaktické umění lektora
v jazykových kurzech pro dospělé imigranty v České republice a Švédsku –
komparativní studie
PhDr. Sandra Kotlebová
Psychologické aspekty výučbového štýlu VŠ učiteľa odbornej angličtiny
Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D.
Interakční a komunikační styl učitele na alternativní a standardní škole
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Reflexe bází moci učitelů žáky druhého stupně základních škol
6. sekce – Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání
Vedoucí sekce:
doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D.
doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.
11.00 – 12.30 hod.
Mgr. Jan Nehyba
Vtělené modelování jako metoda učení a vyučování
Mgr. Ladislava Whitcroft
Mezinárodní trendy ve výuce čtenářských strategií a jejich možná
aplikace v českých školách (metodologie probíhajícího výzkumu a první
výsledky)
RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Osobnostní pojetí žáka ve výuce elementární aritmetiky
Ing. Alena Opletalová, Ph.D.
Bc. Andrea Buiová
Finanční gramotnost na základních školách z pohledu výukových metod
Mgr. Hana Staudková
Vliv ICT na proces učení očima vysokoškolských studentů
13.30 – 15.00 hod.
Mgr. Alena Sedláková, PhD.
Prejavy výtvarnej komunikácie prostredníctvom umenia a úlohy
pre študentov odboru primárneho učiteľstva
PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
Dětská kresba jako jedna z možností zkoumání vnímání přírody dětmi
z mateřských škol
Mgr. Jana Vlčková
Výsledky předvýzkumného šetření zaměřeného na identifikaci mylných
představ v genetice
Mgr. Tereza Češková
Mgr. Karolína Pešková, Ph.D.
Analýza výukových situací rozvíjejících kompetenci k řešení problémů
ve výuce přírodovědy na 1. stupni ZŠ: výsledky předvýzkumu
Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Mgr. Veronika Lokajíčková
Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů ve výukových
situacích zeměpisu: aplikace metodiky AAA
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Uplatnění metodiky 3A při výzkumu edukačního procesu ve výuce
15.15 – 16.00 hod.
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
Mgr. Lenka Kamanová
Mezigenerační učení v komunitě
Mgr. et Mgr. Veronika Oplocká
Subjektivní pojetí výuky z pohledu účastníků dobrovolnických
vzdělávacích stáží v Africe
7. sekce – Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí
Vedoucí sekce:
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.
11.00 – 12.30 hod.
dr Katarzyna Gawlicz
dr Paweł Rudnicki
Schooling in capitalist Poland: changes in the Polish Education after 1989
doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.
PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.
Funkce školy: případové studie
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Možnosti využití dat z výročních zpráv ZŠ ve vícečetné případové studii
Mgr. Monika Boušková
Kvalita učitele v kontextu diferencovaného školského systému
Mgr. Petr Sucháček
Bílá místa na mapě jménem „víceleté gymnázium“
13.30 – 15.00 hod.
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.
Inkluze v základní škole: případová studie
Mgr. Vendula Kašparová
Prezentace prvních výsledků z Mezinárodního šetření o vyučování a učení
(TALIS) 2013
Mgr. Monika Součková
Charakteristiky učitelů základních a středních škol
Mgr. Lucie Hrachovcová
Zástupce ředitele a jeho podíl na vedení české školy
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Fluktuace učitelských sborů ve vícečetné případové studii základní školy
15.15 – 16.00 hod.
Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
České muzejní expozice z pohledu vzdělávání návštěvníků
Mgr. Jolana Lažová
Současné muzeum a jeho edukační možnosti na počátku 21. století
Posterová sekce (9.00 – 10.30 hod.)
Vedoucí sekce:
doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
doc. PhDr. Marta Černotová, CSc.
Mgr. Mária Dupkalová, PhD.
Doktorand pedagogiky v kontextoch súčasnej vysokoškolskej edukácie
(charakteristika doktorandského štúdia v komparatívnom
kontexte SR a ČR)
Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Současné trendy vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Ing. Marie Horáčková
Proenvironmentální postoje učitelů středních odborných škol jako
předpoklad biofilní orientace vzdělávání
RNDr. Martin Jáč, Ph.D.
Hodnocení mikroskopických dovedností žáků 2. stupně základních škol
a nižšího stupně víceletých gymnázií – informace o připravovaném
výzkumném šetření
RNDr. Vanda Janštová
Mgr. Radka Dvořáková
Faktory ovlivňující motivaci řešitelů celostátního kola Biologické
olympiády k účasti v soutěži
Mgr. Tereza Kocová
RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Výskyt miskoncepcí v závislosti na obtížnosti látky v geografii
– možnosti výzkumu
Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D.
Didaktická znalost obsahu jako klíčový nástroj realizace kompetencí
učitele v reflexi pedagogické praxe studentů učitelství přírodopisu
PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.
Možnosti rozvoja kritického myslenia študentov učitelstva
Mgr. Lucie Kučerová
Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.
Historiografie dějin pedagogiky – nová oblast výzkumu,
možné metodologické přístupy
RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.
Dynamika prostorových vztahů v poskytování základního vzdělávání:
případ dvou českých venkovských oblastí
Ing. Stanislav Michek, Ph.D.
Příroda jako prostředí ovlivňující výchovný proces v lesních mateřských
školách
Mgr. Milena Mikulková
SOCIOKLIMA – možnosti diagnostiky sociálního začlenění žáků v prostředí
školní třídy
Mgr. Marie Najmonová
Utváření klimatu třídy s žákem se specifickou poruchou chování
Mgr. Kateřina Novotná
Mapa četnosti geografických jmen jako jeden z nástrojů hodnocení
regionálních učebnic zeměpisu
PhDr. Edita Poórová
Skúšanie a hodnotenie študentov na vysokej škole
Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.
Mgr. Helena Zitková, Ph.D.
Budování znalosti obsahu u studentů učitelství anglického jazyka
Mgr. Bohdana Richterová
doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
Edukace jako sociálně konstruovaná kategorie – proměny teoretického
obsahu a struktury edukace v procesu pregraduální přípravy učitelů
na UP v Olomouci
Bc. Barbora Sailerová
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Preference žáků pro různé typy zoologických objektů ve výuce biologie:
radši fotky nebo válce?
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
Klima třídy na 2. stupni základních škol z hlediska projevů rizikového
chování ve třídě
Mgr. Pavla Soukupová
Představení výsledků předvýzkumu Rozvoj profesních kompetencí
u budoucích a začínajících učitelů
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
ASSIST-ME: výzkumný projekt ověřující možné postupy formativního
hodnocení při badatelsky orientované výuce přírodovědných oborů
a matematiky
Mgr. Monika Szimethová, PhD.
Bc. Petra Kovalová
Začínajúci výskumník ako magister na ceste k výskumu
Mgr. Kateřina Tomešková
Poznávací procesy dětí během muzejní edukace a způsoby jejich
ovlivňování
MgA. et MgA. Zdeněk Vašíček, Ph.D. et Ph.D.
Nový klavírní recitál dítěte mladšího školního věku v postojích rodiny:
pokračující akční výzkum na ZUŠ
Mgr. Markéta Zachová
Specifika práce s dětmi cizinců v prostředí školy
RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Osobnostní pojetí žáka ve výuce elementární geometrie
Download

Předběžný program konference - Pedagogický výzkum: spojnice