ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY
Čestný odznak
Za pracovní obětavost
(dle dekretu prezidenta republiky č. 89/1945 Sb. ze dne 12. října 1945)
SEZNAM NOSITELŮ
podle matriky nositelů
(Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k udělování státních vyznamenání,
inv. č. 35, kniha č. 1)
30. 11. 2012
89/1945 Sb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 12. října 1945
o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§1
(1) Osobám, které se vynikajícími výkony na poli hospodářském, vědeckém nebo kulturním zasloužily o
výstavbu státu nebo které vynikajícími pracovními výkony přispěly k mimořádnému úspěchu veřejného
významu v průmyslové výrobě, v zemědělství, při zajištění výživy nebo v jiném hospodářském podnikání,
mohou býti udělena tato vyznamenání:
a) čestný titul "Hrdina práce (Hrdinové práce)",
b) čestná putovní standarta "Hrdinům práce",
c) čestná standarta "Bojovníkům práce",
d) čestný odznak za zásluhy o výstavbu státu,
e) čestný odznak pracovní obětavosti,
f) veřejné uznání.
(2) Spolu s vyznamenáními uvedenými v odstavci 1 mohou býti udělovány peněžní nebo jiné odměny nebo
propůjčována práva a výhody.
(3) Ministr ochrany práce a sociální péče může stanoviti ve vyhláškách, jež budou vydány podle platných
předpisů o provádění mzdové politiky, zvláštní úpravu pracovních a mzdových podmínek pro zaměstnance,
kterým bylo uděleno vyznamenání podle tohoto dekretu.
§2
Vyznamenání uvedená v § 1, odst. 1, písm. a) a f) mohou býti udělována jednotlivým osobám nebo
souborům osob, vyznamenání uvedená pod písm. b) a c) pouze souborům osob, ostatní vyznamenání
udělují se jednotlivým osobám.
§3
(1) Vyznamenání uvedená v § 1, odst. 1, písm. a) a b) udělují se zejména každoročně ke dni 1. května.
(2) Vyznamenání uvedená v § 1, odst. 1, písm. b) uděluje se na dobu jednoho roku.
§4
(1) Vyznamenání uvedená v § 1, odst. 1, písm. a) a b) uděluje vláda na návrh člena vlády, příslušného podle
odstavce 2 po dohodě s Ústřední radou odborů.
(2) Ostatní vyznamenání a odměny podle tohoto dekretu zřizuje a uděluje, jde-li o pracovní výkony osob
nebo souborů osob, které vykonávají práce nebo služby na základě pracovního (učebního) poměru nebo
pracují jako domáčtí dělníci, ministr ochrany práce a sociální péče, jinak člen vlády, do jehož oboru
působnosti náležejí ostatní výkony uvedené v § 1, odst. 1.
(3) Udělení vyznamenání a odměn za pracovní výkony navrhuje zásadně Ústřední rada odborů .
§5
(1) Spolu s vyznamenáním odevzdá se vyznamenanému zvláštní listina o udělení vyznamenání.
(2) Za udělení vyznamenání podle tohoto dekretu se nevybírají poplatky.
§6
Popis vyznamenání uvedených v § 1, odst. 1, písm. a) až e) a podrobné předpisy k provedení §§ 1 až 5
stanoví vláda nařízením.
§7
(1) Vyznamenání ztrácí, kdo byl pravoplatně soudem odsouzen pro zločin, dále pro přečin nebo přestupek
podle zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. na ochranu republiky, ve znění předpisů jej měnících a
doplňujících nebo pro přečin nebo přestupek spáchaný z pohnutek nízkých nebo nečestných nebo proti
veřejné mravopočestnosti.
(2) Ministerstvo ochrany práce a sociální péče nebo ministerstvo , do jehož oboru působnosti náležejí
výkony uvedené v § 1, odst. 1 může odejmouti vyznamenání, dopustil-li se vyznamenaný po udělení
vyznamenání jednání, které jej činí nehodným vyznamenání, nebo vyšly-li dodatečně najevo skutečnosti
uvedené v odstavci 1.
§8
Kdo si osobuje vyznamenání uvedené v § 1, odst. 1 nejsa k tomu oprávněn, bude potrestán, nejde-li o čin
přísněji trestný, okresním národním výborem pokutou do 20 000 K nebo vězením do dvou měsíců. Byla-li
uložena pokuta, budiž pro případ její nedobytnosti uložen zároveň podle míry zavinění náhradní trest vězení
do dvou měsíců.
§9
Tento dekret nabývá účinnosti prvým dnem po vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
David v. r.
Kopecký v. r.
Gottwald v.
Laušman v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Ďuriš v. r.
Široký v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ursíny v. r.
gen. Hasal v. r.
Masaryk v. r.
Hála v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Ripka v. r.
Dr. Procházka v. r.
Nosek v. r.
Majer v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Clementis v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
gen. Dr. Ferjenčík v. r.
Dr. Stránský v. r.
Lichner v. r.
číslo
matriky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
příjmení
Pastrňák
Opidl
Bergmann
Štraubová
Mrázek
Sobek
Kaňa
Godula
Kožař
Mosler
Zajonc
Szkutek
Benda
Drapa
Ryška
Horník
Fajfr
Kalina
Voltr
Kobliha
Hercl
Sládek
Špunar
Feigerle
Vrzal
Bíbová
Kremer
Bílková
Boušová
Buroňová
Čaňková
Černohorská
Dřímalová
Fikačková
Hrachovinová
Hromíková
Hutrová
Javorová
Kojíková
Kuttelwascherová
Martínková
Panochová
Pazderová
Rybecká
Smolová
Solecká
Šindelářová
Trusinová
Válková
Vašíčková
jméno
Karel
Richard
František
Marcela
Josef
František
Emil
Benjamin
Vilém
Bedřich
Josef
Emil
Edvard
Evžen
Evžen
Vilém
Václav
Jan
Zdeněk
Václav
Č.
Antonín
Josef
Jaroslav
Leopold
Anna
Jindřich
Antonie
Kateřina
Marie
Marie
Marie
Kateřina
Anežka
Anna
Františka
Alžběta
Ludmila
Marie
Kristina
Anna
Alžběta
Antonie
Alžběta
Anežka
Františka
Marie
Rozina
Marie
Štěpánka
povolání
datum udělení
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
9.5.1946
číslo
matriky
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
příjmení
Vašíčková
Petrásek
Krejčí
Tichota
Pechánek
Pokorný
Paďour
Suchánek
Voborník
Makal
Weissman
Kudělka
Ševčík
Koprolín
Kočí
Kroupa
Votík
Kocuna
Čihák
Král
Teichlová
Krušina
Kropáček
Zelenka
Koutný
Lukáš
Kubáček
Horák
Štepanik
Jaško
Dušek
Linhard
Augustin
Linhart
Jindřich
Schuh
Šamšula
Horský
Vašíček
Bolek
Kepr
Ocetková
Hlínová
Berger
Řezníček
Černá
Bulant
Čepek
Čihař
Braun
jméno
povolání
Františka
Václav
Josef
Miroslav
Josef
Karel
Antonín
Jindřich
František
Jaroslav
Bedřich
Alois
František
Cyril
Karel
Bohumil
Karel
František
František
Marie
Josef
Jiří
Břetislav
Pavel
Karel
Josef
Otakar
Štefan
Michal
Otakar
Josef
Bedřich
Viktor
Josef
Karel
František
Mikuláš
Antonín
Jan
Antonín
Rudolfa
Marie
Josef
Josef
Růžena
Antonín
Ladislav
Josef
Václav
truhlář
datum udělení
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
1.5.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
číslo
matriky
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
příjmení
Zárubský
Tuháčková
Hercik
Bedrba
Chroust
Dvořáková
Šourek
Bázlerová
Pavlík
Kubant
Krejčí
Přibyl
Jakubec
Eliáš
Jandovský
Čupr
Bičiště
Reinl
Slavický
Doležalová
Janoušek
Lišková
Zahraj
Zítek
Psota
Pekrt
Procházka
Hnízdil
Rais
Veselý
Pek
Zelinka
Demut
Šach
Kabát
Čech
Šamsulová
Černý
Breue
Sokolovský
Kosek
Brettschneider
Pavelka
Válek
Legerský
Doležal
Lípa
Hamplová
Bubla
Altayová
jméno
Bohumil
Jiřina
Václav
Alois
František
Marie
Emil
Marie
Josef
František
Vladimír
František
Bohuslav
Ladislav
Jaroslav
Karel
Josef
Felix
Josef
Filomena
Jan
Kateřina
Bohuslav
Jaroslav
Antonín
Josef
Karel
Albert
Karel
Karel
Jaroslav
František
Josef
Jaroslav
Václav
Ferdinand
Božena
František
Jaroslav
Antonín
Ladislav
Josef
Josef
Alois
František
Antonín
Josef
Růžena
Václav
Helena
povolání
hutní inženýr
dělník
tkadlena
technický vedoucí
dělnice
mistr
tavič kovů
foukač skla
horník
horník
zámečník
strojmistr
dělník
elektromontér
dělník
údržbář
tovární mistr
havíř
tkadlec
soukačka
konstruktér
mlynářský
strojník
technický úředník
elektronavíječ
dělník
mistr tavičský
havíř
strojvůdce
autořidič
dělnice
tesařský mistr
dělnice
datum udělení
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
28.10.1946
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
číslo
matriky
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
příjmení
jméno
Pichler
Zeman
Kubík
Božek
Krasula
Vančura
Hořčičák
Kubačák
Cagaš
Hypl
Filip
Ján
Jaroslav
Štefan
František
Leopold
Josef
Cyril
Bohumil
Jaroslav
161
Mácha
Karel
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
Bartošek
Hlávka
Roučka
Šimon
Vaníček
Dub
Froněk
Schmidt
Vymětal
Laudát
Ježek
Geiger
Kyselica
Málková
Šigut
Gazárek
Valdman
Šuk
Řezníček
Jiskra
Hruban
Syřiště
Braun
Zejdl
Baňková
Štěpánek
František
Josef
Josef
Jaroslav
Václav
Václav
Josef
Jaroslav
Jaroslav
František
František
Rudolf
Ludvík
Jindra
Vítězslav
František
Ota
Václav
František
František
Konrad
Jaroslav
Josef
František
Marie
František
188
Radvanovský
Josef
189
Kosina
Vladimír
190
Brix
Jan
191
Šimák
Václav
povolání
ocelorytec
konstruktér
ředitel
prokurista
zemědělec
rolník
tajemník
rolník a zemědělský
komisař
rolník
zemědělec
rolník
rolník
rolník
zemědělec
vrchní správce
zemědělec
správce
rolník
zemědělský dělník
rolník
šafář
kapitán
kapitán
cestář
převozník
profesor techniky
ředitel družstva
stavitel
vedoucí mlékárny
organizační ředitel
generální ředitel
Československých
státních drah
vládní rada
náměstek ředitele
Československých
státních drah
revizní lékař
Československých
státních drah
datum udělení
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1950
27.4.1950
27.4.1950
27.4.1950
27.4.1950
27.4.1950
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
číslo
matriky
příjmení
jméno
192
Klapka
František
193
Kožušník
Hynek
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
Dvořák
Snížek
Teindl
Podrazil
Kubeš
Hajn
Macháňová
Böhm
Růžička
Groll
Vacovský
Drda
Petrovič
Šindelář
Schöner
Richard
František
Josef
Josef
Bedřich
Vilém
Růžena
Josef
Ladislav
Josef
Josef
František
Oldřich
Bedřich
Jaroslav
209
Kudla
Jaroslav
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
Hlavín
Duspivová
Kadeřábková
Spott
Roll
Hrdličková
Wágner
Chmelíček
Král
Pitoňák
Klimeš
Ladislav
Františka
Anna
Josef
František
Marie
Antonín
Čeněk
Ladislav
Valentin
Cyril
221
Kotas
Josef
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
Palička
Havlík
Pospíšil
Hoffman
Špirk
Roubínek
Kašparová
Budil
Urban
Škardová
Šemoda
Šimčisko
Sekula
Vránan
Wiesenganger
Cyril
Antonín
Rudolf
Josef
Karel
Josef
Marie
Bohumil
Herbert
Růžena
Štefan
Josef
Aladár
Matuš
Karol
povolání
strojvůdce
Československých
státních drah
předseda
Národohospodářské
komise
předseda ONV
truhlář
závodní ředitel
vrchní finanční komisař
soustružník
horník
dělnice
soustružník
horník
strojní zámečník
skládač v peci
horník
opravář strojů
zaučený dělník
dělník
truhlář, vedoucí
pracoviště
typograf
pomocná dělnice
dělnice
technický úředník
nástrojař
prášek, kruhové pece
rovnač v peci
horník
vrchní mistr v provozu
údržbář
horník
předseda Ústředního
národního výboru
lisař
technický úředník
strojmistr
topič
obuvník
dělník
přadlena
keramik
konstruktér
dělnice
montér
úředník
horník
horník
dělník
datum udělení
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
27.4.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
číslo
matriky
237
238
239
240
241
242
243
244
245
příjmení
jméno
Vitko
Kresivník
Hojný
Janda
Bubák
Slámková
Bajzík
Hanousek
Jarošík
Ondrej
Viktor
Anton
Jan
Václav
Maria
František
Václav
Štěpán
246
Juránek
Jan
247
Svoboda
František
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
Wejs
Božko
Žďárek
Novák
Sudík
Kučera
Hořejší
Kořínek
Tomeš
Šimáček
Ryšlavý
Kunhart
Menclová
Tichý
Bureš
Alois
Štěpan
Josef
Tomáš
František
Václav
Jan
Josef
Jaroslav
Jan
Ladislav
Antonín
Marie
Antonín
Vilém
263
Devátý
František
264
265
266
267
268
269
Moravec
Michálek
Pražma
Mrázek
Smrtka
Částka
Ladislav
Vojtěch
František
Jaroslav
Ladislav
Josef
270
Průdková
Svatava
271
272
273
274
275
276
Bartoň
Soukup
Sekanina
Hejl
Gryc
Laurin
Jan
František
Alois
Karel
Martin
Josef
277
Rauch
Maxmilian
278
279
280
Zika
Pangrác
Schrödl
Miloš
Bartoloměj
Bartoloměj
povolání
datum udělení
sklář
tajemník
úředník
lesní kontrolor
úředník
dělnice
zedník
ředitel
malíř
ředitel Vítkovických
železáren
náměstek podnikového
ředitele
ředitel
zemědělský dělník
zemědělec
šafář
zemědělec
rolník
rolník
rolník
zemědělec
rolník
zemědělec
zemědělský dělník
majitelka mlýna
zemědělec
rolník
správce horského
pastevního družstva
rolník
rolník
syn rolníka
rolník
traktorista
rolník
svazačka
(Československý svaz
mládeže)
rolník
deputátník
rolník
profesor
učitel
zemědělec
zaměstnanec telegrafické
správy
rolník
lesní dělník
lesní dělník
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
číslo
matriky
příjmení
281
Zita
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
Halašta
Štech
Anjel
Langer
Kulík
Kubáň
Meňhart
Michalčík
Lisoň
Neštiak
Fischer
Eichler
Šusta
Hartl
Slach
297
Ladman
298
Žahourek
299
Valoch
300
301
302
303
304
305
Bedřich
Prausek
Vícha
Hojka
Jirásek
Novák
306
Jonák
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
Nademlejnský
Formánková
Benedikt
Hoffman
Gajdošík
Gregor
Brázdil
Šrámek
Alexandrovský
Ryška
317
Plachý
318
Krupička
319
320
321
Přinesdomů
Richter
Modl
322
Tomeš
jméno
povolání
vedoucí lesního
hospodářství
Oldřich
vedoucí polesí
Josef
úředník lesní služby dohl.
Ján
rolník
Josef
rolník
Jan
rolník
Štefan
rolník
Michal
rolník
Ondrej
rolník
Gejza
rotmistr
Gustáv
důstojník
Josef Ludvik profesor
Jaroslav
státní městský lékař
Alois
sekundární lékař
Josef
převor nemocnice
Karel
vedoucí primář
šéf ústředního programu
Oldřich
Československého
rozhlasu
Jaroslav
ředitel státních drah
vedoucí dílen kotlárny
Karel
Vítkovických železáren
Hošna
závodní drátovny
Josef
vrchní montážní mistr
Josef
seřizovač revolverů
František
dílovedoucí
Miroslav
elektrosvářeč
Lumír
soustružník
vedoucí generátorových
Václav
plynáren
František
přednosta laboratoře
Marie
pomocná dělnice
František
dílovedoucí mechaniky
Josef
pěchař koksovny
Ferdinand
skupinový konstruktér
František
údržbář
Josef
mechanik
Adolf
mistr
Jiří
šéf ocelárny
Karel
šéf vysokých pecí
úředník zeměměřičského
C. Osvald
úřadu
mistr v chemickém
Josef
oddělení
Karel
horník
Emil
horník
Antonín
horník
vrchní strojmistr
Alois
Severočeských
hnědouhelných dolů
František
datum udělení
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
28.10.1947
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
číslo
matriky
323
příjmení
jméno
Podhajský
František
324
Schneedorfer
Josef
325
Blažek
Václav
326
327
328
329
330
331
332
333
Wágner
Novák
Průša
Bedlivý
Severa
Filipová
Krafka
Novák
Josef
František
Jaroslav
František
Josef
Růžena
Josef
Václav
334
Novák
Josef
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
Svatý
Hanzlíková
Machovič
Kolimár
Ocvirk
Hanousek
Liskovcová
Jarošťáková
Pilková
Svihra
Krajč
Majer
Karásek
Králík
Zvonař
Žilík
Bolog
Bartko
Lauko
Mikyska
Padúch
Derka
Takáč
Černušák
Šeprák
Stehlíková
Buzická
Strnad
Plašil
Zikmund
Trávníček
Voborník
Machačný
Teska
Vytlačil
Miroslav
Marie
Oliver
Josef
Jozef
Josef
Maria
Zuzana
Valeria
Josef
Josef
Juraj
Arnošt
Jan
Jaroslav
Jozef
Ludovit
Jozef
Julius
Jozef
Jozef
Jozef
Imrich
Ladislav
Samuel
Marie
Růžena
Vojtěch
Josef
Josef
Karel
Jan
František
Antonín
Jaroslav
povolání
ředitel družstva Dílo
konstruktér Škodových
závodů
konstruktér Škodových
závodů
prokurista
vedoucí mechanik
úředník
pomocný dělník
cihlářský mistr
tkadlena
přetáčeč osnov
vedoucí laboratoře
ředitel Moravskoslezských lnářských
závodů
technický úředník
dělnice
dělník
podmistr
baník
technický rádce
dělnice
dělnice
dělnice
disponent
závodní
horník
technický ředitel
palič
závodní
horník
zámečník
dílovedoucí
předák u firmy Slovena
dělník
manipulant
dělník
dělník
prokurista
hlavní odborový rádce
rolnice
rolník
traktorista
rolník
rolník
rolník
rolník
datum udělení
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
číslo
matriky
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
příjmení
Vrbská
Korf
Vondra
Novák
Černá
Karásek
Bláha
Černý
Michálková
Pekárek
Lebduška
Chumlenová
Čípek
Dohnalová
Mezlík
Zobaník
Šabata
Marečková
Maleček
Prokop
Roušová
Zouhar
Pelíšek
Pokorný
Bureš
Mlýnek
Dýcka
Opluštil
Devan
Vavrica
Smolka
Cvinček
Beleš
Jarůšek
Berňatak
Hudec
Ďuriška
Hudec
Vrták
Jančiga
Sameliak
Straka
Roman
Mrva
Uliacký
Matejka
Papšo
Gerhart
Haviár
Sklenár
jméno
Dobromila
Josef
František
Alois
Růžena
Karel
Václav
Alois
Anna
Václav
Josef
Marie
Josef
Božena
Josef
František
Antonín
Žofie
Bohumír
Ludvík
Žofie
František
Václav
František
Oldřich
František
Jindřich
Augustin
Pavel
Anton
Štefan
Josef
Ján
Ondrej
Štefan
Jozef
Ján
Ondrej
Štefan
Karol
Ignác
Karol
Ján
Titus
Augustin
Ondrej
Juraj
Ján
Ján
Rudolf
povolání
manželka zemědělce
rolník
rolník
malorolnice
rolník
rolník
rolník
manželka rolníka
rolník
rolník
zemědělská dělnice
rolník
rolnice
rolník
rolník
rolník
rolnice
rolník
rolník
rolnice
rolník
rolník
rolník
úředník
rolník
rolník
rolník
rolník
rolník
rolník
rolník
rolník
rolník
rolník
rolník
rolník
rolník
rolník
rolník
rolník
rolník
rolník
rolník
rolník
rolník
rolník
datum udělení
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
číslo
matriky
příjmení
jméno
420
Kubelík
Jaroslav
421
Novotný
Josef
422
Tufulka
Josef
423
Marel
Václav
424
Čiževský
Feodosij
425
Veselý
Vladimír
426
Kupča
Ján
427
Blahušiak
Juraj
428
Lukášek
Antonín
429
Světozarov
Vsevolod
430
Hallada
Richard
431
Trojan
Antonín
432
433
434
435
436
437
Hruban
Špinka
Ekšlager
Vavrda
Buchta
Bárdoš
Antonín
Josef
Karel
Jaroslav
Emil
Vojtěch
438
Mrlian
Rudolf
439
440
Vyškovský
Sedláček
Eduard
Květoslav
441
Štefan
Miroslav
442
Kaigel
Vladimír
443
povolání
náměstek podnikového
ředitele Vítkovických
železáren
podnikový ředitel
Zbrojovky Brno
technický ředitel
Gottwaldových závodů
náměstek ředitele
Agrostroj
úř.aut.civ.ing.stavitel
vrchní technický komisař
ZNV
vrchní strážmistr Sboru
národní bezpečnosti
náměstek ředitele
Textilních závodů
vrchní inspektor
Československých
státních drah
vrchní technický komisař
u ředitelství státních drah
inspektor státních drah
pomocný poštovní
zřízenec
poštovní ředitel
primář ve výslužbě
státní obvodní lékař
universitní profesor
sekundární lékař
odborný úředník
odborný rada
Poveřenectva informací
šéfredaktor "Hospodáře"
redaktor "Práce"
smluvní kancelářský
úředník Československé
tiskové kanceláře
redaktor "Rudého práva"
Dar Národnímu muzeu Praha v roce 1995
datum udělení
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
2.5.1948
Download

Čestný odznak Za pracovní obětavost