LCP dlaha 3.5 na zadní mediální
proximální tibii. Součást systému
LCP dlah na malé fragmenty.
Technický návod
Nástroje a implantáty schválené
nadací AO Foundation
Obsah
Úvod
Operační postup
Informace o výrobku
LCP dlaha 3.5 na zadní mediální proximální tibii
2
Principy AO
4
Indikace
5
Předoperační plánování
6
Příprava
7
Přístup – posteromediální
8
Přístup – zadní
10
Repozice zlomeniny a zavedení šroubů
12
Alternativní postup pro šrouby s délkou do 60 mm
18
Dlahy
20
Šrouby
21
Nástroje
22
Sady
24
Kontrola rentgenovým zesilovačem
Varování
Návod samotný nepostačuje pro přímé použití instrumentária. Důrazně doporučujeme instruktáž chirurga se zkušenostmi s těmito nástroji.
Nástroje Synthes – čistění, péče a údržba
Obecná pravidla péče, kontroly funkčnosti a informace k rozebírání nástrojů složených z více částí naleznete na www.synthes.com/reprocessing.
Synthes
1
LCP dlaha 3.5 na zadní mediální
proximální tibii. Součást systému
LCP dlah na malé fragmenty.
LCP dlaha 3.5 na zadní mediální proximální tibii je součástí
úhlově stabilního systému LCP dlah na malé fragmenty. Tento
systém spojuje výhody technologie LCP šroubů s tradičními
metodami použití dlah.
LCP dlaha 3.5 na zadní mediální proximální tibii se vyrábí
z nerezové oceli nebo z titanu. Byla navržena tak, aby byl
minimalizován kontakt dlahy s kostí. Do hlavy a krčku dlahy
lze zavést LCP šrouby, kónické šrouby a kortikální šrouby
B 3,5 mm nebo spongiózní šrouby B 4,0 mm.
Úhel sklonu šroubů
Šrouby ve dvou proximálních otvorech jsou vedeny divergentně v úhlu 10°, přičemž každý z nich se od středové osy
dlahy odchyluje o 5°.
2
Synthes LCP dlaha 3.5 na zadní mediální proximální tibii Technický návod
Vlastnosti
– tloušťka dlahy se pohybuje
od 1,9 mm do 3,4 mm
– vyrábí se s 1, 2, 4, 6, 8 nebo 10 otvory v těle dlahy
– dostupná v provedení z oceli nebo
ze slitiny titanu (Ti-6Al-7Nb)
možnosti pro zavedení podpěrných
šroubů
nízký profil hlavy
(tloušťka 1,9 mm)
kombinované otvory pro úhlovou
stabilitu nebo axiální kompresi
prodloužené kombinované otvory v krčku
a v těle dlahy usnadňují polohování
profil dlahy s omezeným kontaktem minimalizuje kontakt dlahy
s kostí a zachovává prokrvení
periostu
Synthes
3
Principy AO
V roce 1958 formulovala Asociace AO čtyři základní zásady,
jež se staly směrnicemi pro provádění vnitřní fixace1,2. Aplikujeme-li tyto principy na LCP dlahu 3.5 na zadní mediální
proximální tibii, platí následující:
Anatomická repozice
Rekonstrukce kosti díky přesnému umístění šroubů přes cílicí
pouzdra se závitem.
Stabilní fixace
LCP šrouby vytvářejí pevnou konstrukci – zajišťují úhlovou
stabilitu.
Zachované prokrvení
Zkosený konec dlahy usnadňuje zavádění pod sval. Díky
profilu těla dlahy s omezeným kontaktem je minimalizován
kontakt dlahy s kostí, čímž se snižuje riziko vaskulární traumatizace.
Časná aktivní mobilizace
Při použití AO postupů vytváří dlaha díky svým vlastnostem
vhodné podmínky pro hojení kosti, a urychluje tak obnovení
funkce končetiny.
Müller ME, Allgöwer M, Schneider R, Willenegger H (1995) Manual of Internal
Fixation. Třetí, rozšířené a kompletně revidované vyd. 1991. Berlin, Heidelberg,
New York: Springer
2
Rüedi TP, Buckley RE, Moran CG (2007) AO Principles of Fracture
Management. Druhé rozšířené vyd. 2002. Stuttgart, New York: Thieme
1
4
Synthes LCP dlaha 3.5 na zadní mediální proximální tibii Technický návod
Indikace
LCP dlaha 3.5 na zadní mediální proximální tibii je indikována
k vnitřní fixaci zlomenin v posteromediální proximální části
tibie a k vytvoření podpěrné konstrukce u zlomenin proximální, distální a metafyzární části tibie.
Synthes
5
Předoperační plánování
K předoperačnímu plánování použijte šablonu pro LCP dlahy
3.5 na zadní mediální proximální tibii (034.000.657).
LCP Posterior Medial Proximal Tibial Plate 3.5
Důležité: Pro správné zavedení proximálních šroubů do metafýzy je nutné předem určit místo jejich zavedení a jejich
délku.
10
20
30
40
50
60
70
For use only with the Original AO/ASIF System of
Instruments and Implants
Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
CH-4436 Oberdorf
www.synthes.com
6
Synthes LCP dlaha 3.5 na zadní mediální proximální tibii Technický návod
80
90
100 mm
X=2: Stainless Steel
X=4: Titanium
Holes
1
2
4
6
8
10
Length
69 mm
79 mm
105 mm
131 mm
157 mm
183 mm
30100095
0
0X.120.701
0X.120.702
0X.120.704
0X.120.706
0X.120.708
0X.120.710
034.000.657 AA
1.10 Magnification
© 12/2009 Synthes, Inc. or its affiliates
All rights reserved
AP view
Synthes and LCP are trademarks of Synthes, Inc. or its affiliates
Locking Screw  3.5 mm, self-tapping,
Length
X13.040
40 mm
X13.045
45 mm
X13.050
50 mm
X13.055
55 mm
X13.060
60 mm
X13.065
65 mm
X13.070
70 mm
X13.075
75 mm
X13.080
80 mm
X13.085
85 mm
v13.090
90 mm
Ö034.000.657öAA_ä
Lateral view
Proveďte rtg hodnocení a připravte si předoperační plán.
Určete délku dlahy a rozhodněte, jaké nástroje budete potřebovat.
Příprava
Sady
01.120.702
LCP dlahy 3.5 na zadní mediální proximální
tibii (ocel), v modulárním sítu, systém Vario
Case
nebo
01.120.703LCP dlahy 3.5 na zadní mediální proximální
tibii (slitina titanu TAN), v modulárním sítu,
systém Vario Case
01.122.013
Základní nástroje na malé fragmenty,
v modulárním sítu, systém Vario Case
01.122.015
Nástroje na zavádění šroubů 3.5/4.0,
v modulárním sítu, systém Vario Case
Volitelné nástroje
394.350
Velký distraktor, kompletní
323.055
Centrovací pouzdro pro Kirschnerův drát
B 1,6 mm, délka 70 mm
312.648*
LCP cílicí pouzdro 3.5, pro vrtáky
B 2,8 mm
324.214*
Vrták B 2,8 mm, kalibrovaný, délka
200/100 mm, trojbřitý, pro rychlospojku
(pro použití s obj. č. 312.648)
319.090*
Měrka na dlouhé šrouby B 3,5 mm,
rozsah měření do 110 mm
*Nástroje nutné pro zavedení LCP a kónických šroubů, jejichž délka přesahuje 60 mm
Poznámka: Informace o zásadách fixace standardními metodami či LCP postupy naleznete v technické příručce pro LCP
dlahy firmy Synthes (obj. č. 126.000.019).
Synthes
7
Přístup – posteromediální
1
Poloha pacienta
Umístěte pacienta na rentgentransparentní operační stůl.
Je nezbytné umožnit rtg vizualizaci proximální tibie v laterální
i v AP projekci.
Pokud je pacientova kyčel v pořádku, umístěte pacienta
naznak s končetinou v abdukci a zevní rotaci. Končetinu polohujte do tvaru čísla 4 (90° flexe). Protilehlou kyčel můžete
podložit.
Je-li pacientova kyčel ztuhlá, umístěte pacienta do pozice
vleže na boku se zlomenou končetinou dole.
2
Proveďte incizi
Uveďte koleno do mírné flexe a proveďte rovnou či mírně
zahnutou incizi. Měla by probíhat od mediálního epikondylu
k posteromediální hraně tibie, podle potřeby ji však můžete
v obou směrech (proximálně i distálně) prodloužit.
8
Synthes LCP dlaha 3.5 na zadní mediální proximální tibii Technický návod
3
Určete polohu svalu pes anserinus a odhalte jej
Otevřete fascii, určete polohu svalu pes anserinus a odhalte
jej.
4
Vytvořte si přístup k tibiálnímu plateau
Rozhrňte tkáně – pes anserinus anteriorně a velký sval lýtkový posteriorně/distálně. Najděte mediální hranu tibiálního
plateau.
Najděte meniskus a nařízněte pouzdro mezi meniskem a hranou tibiálního plata tak, abyste získali přístup ke kolennímu
kloubu.
Synthes
9
Přístup – zadní
Posteromediální přístup je možný i bez nutnosti expozice
a oddělování neurovaskulárních struktur. Lze ho využít k řešení avulzních zlomenin zadního zkříženého vazu (PCL) a tangenciálních zlomenin proximální hlavice tibie.
1
Poloha pacienta
Umístěte pacienta na břicho na rentgentransparentní operační stůl.
Je nezbytné umožnit rtg vizualizaci proximální tibie v laterální
i v AP projekci.
2
Proveďte incizi
V podkolenní jamce proveďte řez ve tvaru otevřeného písmene „S“.
Incizi prodlužte přibližně 8 cm proximálně a distálně od linie
kloubu.
3
Otevřete fascii cruris
Otevřete fascii bérce. Najděte venu saphenu parvu a nervus
cutaneus surae medialis a dejte pozor, abyste je nepoškodili.
11
Synthes LCP dlaha 3.5 na zadní mediální proximální tibii Technický návod
4
Retrahujte m. semimembranosus
Najděte m. semimembranosus a mediálně ho retrahujte. Odhalí se úpon mediální hlavy m. gastrocnemius.
5
Odhalte struktury
Najděte přední okraj m. gastrocnemius a retrahujte jej laterálně. Sval tak bude chránit důležitý neurovaskulární svazek
(venu saphenu parvu a nervus cutaneus surae medialis).
Možnost: Transekce m. gastrocnemius blízko úponu může
usnadnit retrakci a ochranu neurovaskulárního svazku.
Nyní se před vámi objeví posteromediální pouzdro. Proveďte
incizi tak, abyste odhalili linie zlomeniny.
Alternativní postup
Alternativně lze použít Lobenhofferův přístup.3
3
Fakler JK, et al (2007). Optimizing the Management of Moore Type I PosteroMedial Split Fracture Dislocations of the Tibial Head: Description of the
Lobenhoffer Approach. J Orthop Trauma 21(5):330–336
Synthes
11
Repozice zlomeniny a zavedení
šroubů
1
Reponujte zlomeninu
Nástroje
394.350
Velký distraktor, kompletní
Kirschnerovy dráty
Technický tip: Vizualizaci i repozici samotnou si můžete
usnadnit zevním fixátorem nebo velkým distraktorem.
Reponujte úlomky zlomeniny a správnost repozice si ověřte
rtg zesilovačem. Fragmenty lze reponovat samostatnými
Kirschnerovými dráty.
Vzhledem k tomu, že LCP šrouby nelze použít k vytvoření
mezifragmentové komprese ani komprese dlahy ke kosti,
je nutné kompresi vytvořit zavedením kónických šroubů
B 3,5 mm do dlahy nebo použitím samostatných tahových
šroubů.
Technický tip: Přiložte dlahu ke kosti a ověřte si, že samostatně zavedené tahové šrouby nebudou bránit umístění
dlahy.
11
Synthes LCP dlaha 3.5 na zadní mediální proximální tibii Technický návod
2
Umístěte dlahu
Nástroje
310.250
Vrták B 2,5 mm, délka 110/85 mm,
dvojbřitý, pro rychlospojku
314.070
Šroubovák šestihranný 3.5, malý,
B 2,5 mm, s drážkou
314.030
Šroubovák šestihranný 3.5, malý,
B 2,5 mm, vložka
319.010
Měrka na šrouby B 2,7 až 4,0 mm,
rozsah měření do 60 mm
323.360
Univerzální vrtací pouzdro 3.5
Alternativní nástroj
319.090
Měrka na dlouhé šrouby B 3,5 mm,
rozsah měření do 110 mm
Umístěte dlahu na kost. Orientujte se podle anatomických
bodů a s pomocí rtg zesilovače.
Do DCP části prodlouženého otvoru v dlaze zasuňte univerzální vrtací pouzdro 3.5. Vrtákem B 2,5 mm předvrtejte
otvor.
Dlahu můžete dočasně fixovat kortikálním šroubem
B 3,5 mm nebo spongiózním šroubem B 4,0 mm.
Poznámky:
– Pokud chcete dlahu použít jako podpěrnou, kortikální
šrouby zavedené do dlahy pod linií lomu mohou napomoci
nepřímé repozici fragmentu. Zavedete-li do prodlouženého
LCP otvoru pod fragment jiný šroub než LCP, budete moci
snadno upravovat polohu dlahy před zavedením šroubů
do kombinovaných otvorů v těle či hlavě dlahy.
– Nedoporučujeme provrtávat obě kortikalis – posteromediální umístění dlahy by totiž mohlo vrták směřovat do předních měkkých tkání. Doporučujeme vrták směřovat na tuberositas tibiae.
Synthes
11
Repozice zlomeniny a zavedení šroubů
3
Zaveďte kortikální šrouby
1
Nástroje
310.250
Vrták B 2,5 mm, délka 110/85 mm,
dvojbřitý, pro rychlospojku
314.070
Šroubovák šestihranný 3.5, malý,
B 2,5 mm, s drážkou
314.030
Šroubovák šestihranný 3.5, malý,
B 2,5 mm, vložka
319.010
Měrka na šrouby B 2,7 až 4,0 mm,
rozsah měření do 60 mm
323.360
Univerzální vrtací pouzdro 3.5
Alternativní nástroj
319.090
Měrka na dlouhé šrouby B 3,5 mm,
rozsah měření do 110 mm
Zaveďte do kosti měrku a určete délku šroubu. (1)
2
Šroub zaveďte šestihranným šroubovákem ručně nebo vrtačkou. Před dotažením šroubu stanovte konečnou polohu
dlahy. (2)
Do kombinovaných otvorů pak podle potřeby zaveďte další
kortikální šrouby. Řiďte se výše popsaným postupem.
Pro neutrální pozici v kombinovaném otvoru zatlačte vrtací
pouzdro do DCP části otvoru. Chcete-li vytvořit kompresi,
opřete vrtací pouzdro o konec DCP části otvoru směrem
od zlomeniny. Nevyvíjejte tlak na odpruženou trubičku vrtacího pouzdra.
Důležité: Všechny kortikální či spongiózní šrouby musí být
do kosti zavedeny dříve než LCP šrouby B 3,5 mm.
11
Synthes LCP dlaha 3.5 na zadní mediální proximální tibii Technický návod
4
1
Zaveďte LCP šrouby
Nástroje
310.284
LCP vrták B 2,8 mm se zarážkou, délka
165 mm, dvojbřitý, pro rychlospojku
323.027
LCP cílicí pouzdro 3.5, pro vrtáky
B 2,8 mm
314.116
Šroubovák Stardrive 3.5, T15, samosvorný,
vložka
311.431
Rukojeť s rychlospojkou
319.010
Měrka na šrouby B 2,7 až 4,0 mm,
rozsah měření do 60 mm
511.770
Omezovač kroutícího momentu, 1,5 Nm,
pro Compact Air Drive a Power Drive
nebo
511.773Omezovač kroutícího momentu, 1,5 Nm,
pro rychlospojku
2
Zašroubujte LCP cílicí pouzdro do zvoleného LCP otvoru.
LCP vrtákem B 2,8 mm předvrtejte kost. (1)
Sejměte LCP cílicí pouzdro a délku šroubu změřte měrkou.
(2)
Synthes
11
Repozice zlomeniny a zavedení šroubů
Šroubovákem Stardrive zaveďte do kosti LCP šroub odpovídající délky.
Poznámky:
– Před zavedením prvního LCP šroubu zkontrolujte správnost
repozice. Po zavedení a utažení LCP šroubů již nebude
možné kost reponovat bez jejich opětného uvolnění.
– Při zavádění LCP šroubu používejte vždy omezovač kroutícího momentu. Pokud šroub zavádíte vrtačkou, před jeho
dotažením snižte rychlost. Konečné dotažení proveďte
ručně.
Poznámka: Při použití delších šroubů (65–95 mm) budete
možná potřebovat alternativní nástroje.
Alternativní nástroje
319.090
Měrka na dlouhé šrouby B 3,5 mm,
rozsah měření do 110 mm
312.648
LCP cílicí pouzdro 3.5, pro vrtáky
B 2,8 mm
324.214
Vrták B 2,8 mm, kalibrovaný, délka
200/100 mm, trojbřitý, pro rychlospojku
(pro použití s 312.648)
11
Synthes LCP dlaha 3.5 na zadní mediální proximální tibii Technický návod
Další LCP šrouby zaveďte podle potřeby.
Synthes
11
Alternativní postup pro šrouby
s délkou do 60 mm
1
Ověřte pozici šroubu pomocí Kirschnerova drátu
1
Nástroje
292.160
Kirschnerův drát B 1,6 mm s trokarovou
špičkou, délka 150 mm, ocel
310.284
LCP vrták B 2,8 mm se zarážkou, délka
165 mm, dvojbřitý, pro rychlospojku
323.027
LCP cílicí pouzdro 3.5, pro vrtáky
B 2,8 mm
323.055
Centrovací pouzdro pro Kirschnerův drát
B 1,6 mm, délka 70 mm
511.770
Omezovač kroutícího momentu, 1,5 Nm,
pro Compact Air Drive a Power Drive
nebo
511.773Omezovač kroutícího momentu, 1,5 Nm,
pro rychlospojku
Zašroubujte LCP cílicí pouzdro do otvoru v dlaze. Do pouzdra
zaveďte centrovací pouzdro pro K-drát.
2
Centrovacím pouzdrem zaveďte Kirschnerův drát B 1,6 mm
a zavrtejte jej do požadované hloubky.
Pozici K-drátu zkontrolujte rtg zesilovačem a přesvědčte se,
zda je vhodná pro konečné umístění šroubu. (2)
Důležité: Pozice Kirschnerova drátu zobrazuje konečné
umístění LCP šroubu. Ověřte, zda Kirschnerův drát nezasahuje do kloubu nebo zda se jeho dráha nekříží s drahami
jiných šroubů.
11
Synthes LCP dlaha 3.5 na zadní mediální proximální tibii Technický návod
2
1
Změřte délku šroubu a zaveďte šroub
Nástroje
314.070
Šroubovák šestihranný 3.5, malý,
B 2,5 mm, s drážkou
314.116
Šroubovák Stardrive 3.5, T15, samosvorný,
vložka
311.431
Rukojeť s rychlospojkou
323.060
Přímá měrka PHILOS pro Kirschnerův drát
B 1,6 mm
Nasuňte přímou měrku zúženým koncem na K-drát až k centrovacímu pouzdru a na stupnici odečtěte délku šroubu. (1)
Sejměte měrku, Kirschnerův drát a centrovací pouzdro. LCP
cílicí pouzdro 3.5 ponechte na místě.
LCP vrtákem B 2,8 mm předvrtejte otvor do bližší kortikalis.
(2)
2
Sejměte LCP cílicí pouzdro 3.5 a zaveďte do otvoru LCP
šroub odpovídající délky.
Další LCP šrouby zaveďte podle potřeby.
Synthes
11
Dlahy
LCP dlahy 3.5 na zadní mediální proximální tibii*
ocel titan otvory
v těle
délka
(mm)
02.120.701
04.120.701 1 69
02.120.702
04.120.702 2 79
02.120.704
04.120.704 4
105
02.120.706
04.120.706 6
131
02.120.708
04.120.708 8
157
02.120.710
04.120.710
183
10
*K dispozici v nesterilním nebo sterilním balení. Chcete-li objednat sterilní
balení, připojte k objednacímu číslu písmeno „S“.
22
Synthes LCP dlaha 3.5 na zadní mediální proximální tibii Technický návod
Šrouby
LCP šroub B 3,5 mm, samořezný
– kónická hlava se závitem
– závit po celé délce dříku
– zahloubení šestihran nebo Stardrive
– samořezná špička
– délky: 10–95 mm
titan
ocel
413.010–413.095 213.010–213.095
412.101–412.131 212.101–212.131
Šroub B 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný,
s krátkým závitem
– hladká kónická hlava
– závit na části dříku
– zahloubení šestihran nebo Stardrive
– samořezná špička
– délky: 40–95 mm
titan
ocel
412.467–412.481 212.467–212.481
412.417–412.431 212.417–212.431
Kónický šroub B 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný,
se závitem po celé délce
– hladká kónická hlava
– závit po celé délce dříku
– zahloubení šestihran nebo Stardrive
– samořezná špička
– délky: 40–95 mm
titan
ocel
412.367–412.381 212.367–212.381
412.317–412.331 212.317–212.331
Kortikální šroub B 3,5, samořezný, zahloubení
šestihran
– lze jej použít do DCU části kombinovaného otvoru
– používá se k vytvoření komprese mezi dlahou a kostí nebo
k vytvoření axiální komprese
– samořezná špička
– délky: 10–110 mm
titan
ocel
404.810–409.910 204.810–209.910
Synthes
22
Nástroje
394.350
Velký distraktor
312.648*
LCP cílicí pouzdro 3.5, pro vrtáky
B 2,8 mm
323.027
LCP cílicí pouzdro 3.5, pro vrtáky
B 2,8 mm
323.055
Centrovací pouzdro pro Kirschnerův drát
B 1,6 mm, délka 70 mm
324.214*
Vrták B 2,8 mm, kalibrovaný, délka
200/100 mm, trojbřitý, pro rychlospojku
(pro použití s 312.648)
310.284LCP vrták B 2,8 mm se zarážkou, délka
165 mm, dvojbřitý, pro rychlospojku
310.250
Vrták B 2,5 mm, délka 110/85 mm,
dvojbřitý, pro rychlospojku
314.030
Šroubovák šestihranný 3.5, malý,
B 2,5 mm, vložka
314.116
Šroubovák Stardrive 3.5, T15, samosvorný,
vložka
* V yžadováno pro zavádění LCP a kónických šroubů delších než 60 mm
22
Synthes LCP dlaha 3.5 na zadní mediální proximální tibii Technický návod
314.070Šroubovák šestihranný 3.5, malý,
B 2,5 mm, s drážkou
319.010
Měrka na šrouby B 2,7 až 4,0 mm,
rozsah měření do 60 mm
319.090*
Měrka na dlouhé šrouby B 3,5 mm,
rozsah měření do 110 mm
323.060
Přímá měrka PHILOS pro Kirschnerův drát
B 1,6 mm
323.360
Univerzální vrtací pouzdro 3.5
311.431
Rukojeť s rychlospojkou
511.770
Omezovač kroutícího momentu, 1,5 Nm,
pro Compact Air Drive a Power Drive
nebo
511.773Omezovač kroutícího momentu, 1,5 Nm,
pro rychlospojku
292.160
Kirschnerův drát B 1,6 mm s trokarovou
špičkou, délka 150 mm, ocel
292.180
Kirschnerův drát B 1,6 mm s trokarovou
špičkou, délka 280 mm, ocel
Synthes
22
Sady
Sada LCP dlah 3.5 na zadní mediální proximální tibii
v sítu Vario Case
01.120.702
LCP dlahy 3.5 na zadní mediální proximální
tibii – ocel
01.120.703
LCP dlahy 3.5 na zadní mediální proximální
tibii – slitina titanu TAN
68.120.702
Modulární síto pro LCP dlahy 3.5 na zadní
mediální proximální tibii, velikost 1/2,
prázdné, systém Vario Case
684.060
Víko na modulární síto, velikost 1/2
689.513
Vario Case, rám, velikost 1/2, výška 45 mm
689.515
Vario Case, rám, velikost 1/2, výška 88 mm
689.516
Vario Case, rám, velikost 1/2, výška
126 mm
689.537
Víko (ocel), velikost 1/2, na síto Vario Case
68.120.703
Označovací svorka k sadě zadních 3,5 mm
LCP dlah na mediální proximální tibii
01.122.013
Základní nástroje na malé fragmenty,
v modulárním sítu, systém Vario Case
684.060
Víko na modulární síto, velikost 1/2
68.122.013
Modulární síto na základní nástroje
na malé fragmenty, velikost 1/2, prázdné,
systém Vario Case
01.122.015
Nástroje na zavádění šroubů 3.5/4.0,
v modulárním sítu, systém Vario Case
684.060
Víko na modulární síto, velikost 1/2
68.122.015
Modulární síto pro nástroje na zavádění
šroubů 3.5/4.0, velikost 1/2, prázdné,
systém Vario Case
22
Synthes LCP dlaha 3.5 na zadní mediální proximální tibii Technický návod
Zastoupení: Synthes, s. r. o.
Radlická 740/113
CZ-15800 Praha 5
Tel. +420 220 515 006
Všechny operační postupy jsou
k dispozici ve formátu PDF
na www.synthes.com/lit
126.001.095 © Synthes 7/2010 Synthes, Stardrive a Vario Case jsou obchodní značky společnosti Synthes Změny vyhrazeny
Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
CH-4436 Oberdorf
www.synthes.com
Download

LCP dlaha 3.5 na zadní mediální proximální tibii