1
1
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace
Lipová u Šluknova 417
407 81 Lipová u Šluknova tel:
412 391 322
www. : www.ddlip.cz
email: [email protected]
fax: 412 391 714
bankovní spojení: KB – Rumburk: 1031-431/0100, IČ: 00412074
Plán práce na období školního roku
2013 – 2014
I.
Pracovníci, děti
- str. 2 - 3
II. Zhodnocení činnosti provozního úseku ve školním roce 2012/2013 a
stanovení nových úkolů na školní rok 2013/2014
- str. 4 - 5
III. Zhodnocení úkolů pro výchovnou oblast na školní rok 2012/2013
- str. 6 - 7
IV. Úkoly pro výchovnou oblast na školní rok 2013/2014
- str. 8 – 9
V. Plán pedagogických rad
- str.10 - 12
VI. Děti domova k 1. 9. 2013 (skupiny, kam docházejí, patronace
pracovníků)
- str.13–14
VII. Přílohy k plánu práce:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
- str.
Výchovně vzdělávací program DD, dopřesnění na školní rok 2013-2014
Preventivní program k drogové problematice
Preventivní program k agresivnímu chování a šikaně dětí a mládeže DD.
Základní charakteristika problémů našich dětí z psychologického hlediska
Ke kontrolní a hospitační činnosti
Provozní řád Dětského domova Lipová
Kvalifikace pedagogických pracovníků a plán jejich dalšího vzdělávání
- str.
- str.
- str.
- str.
- str.
- str.
- str.
14
15 - 16
17
18
19
20
21 - 23
24
PhDr., Mgr., Bc. Leoš Moravec
ředitel DD
Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 26. 9. 2013
2
2
I. PRACOVNÍCI A DĚTI






Odborní:
PhDr. Mgr. et. Bc. Moravec Leoš – ředitel DD
Bc. Müllerová Soňa – zástupce ředitele pro výchovu
Sieberová Dagmar - sociální pracovnice, zastupující pracovnice sociální péče
Mgr. Kodydek – pedagog volného času, zastupující vychovatel
Švarcová Radmila – vychovatelka – 1. rodinná skupina
Kokeš Radovan – vychovatel – 1. rodinná skupina; metodik primární prevence – převážně
drogová problematika
Klingerová Jana – vychovatelka – 2. rodinná skup., vedoucí směny
Bc. Varga Josef - vychovatel – 2. rodinná skup.
Kmecíková Věra – vychovatelka – 3. rodinná skup.
Vielkindová Radka – vychovatelka- 3. rodinná skup.
Volfová Kateřina – vychovatelka – 4. rodinná skup., vedoucí směny
Modlíková Michaela – vychovatelka – 4. rodinná skup., metodik primární prevence –
převážně šikana
Hofman Aleš - vychovatel – 5. rodinná skup.
Mládková Renata – vychovatelka – 5. rodinná skup.
Včela Petr – vychovatel – 7. rodinná skup.
Brabenec David – vychovatel – 7. rodinná skup.
Hedvičáková Helena – zastupující vychovatelka
Kubičinová Soňa – zastupující vychovatelka










Pracovnice sociální péče:
Holičová Jitka – vedoucí pracovníků sociální péče
Havlíčková Marcela – pracovnice sociální péče - zdravotní zaměření, noční služby, úklid
Jahodová Šárka – pracovník sociální péče
Šolcová Vladimíra – pracovník sociální péče
Weisgerberová Pavla– pracovník sociální péče
Janebová Jana – pracovník sociální péče
Kerblová Hana – pracovník sociální péče
Vykoukalová Kateřina – pracovník sociální péče
Kraučuková Markéta, DiS. – pracovník sociální péče
Kühnertová Vlasta - pracovník sociální péče










Ostatní:
Čermáková Radmila, DiS. – zástupce ředitele pro ekonomiku
Kašparová Zdeňka – asistentka ředitele, účetní, referentka majetku
Durčanský Milan – domovník, údržbář, řidič, topič, vedoucí údržby
Novák Petr
- zahradník, údržbář, topič, řidič
Šulcová Ivana – vedoucí stravování, skladové hospodářství
Vavrušková Dagmar - kuchařka
Neidhardtová Mária – kuchařka
Nováková Lenka – pradlena, pomocná síla v kuchyni
Kovandová Ludmila - uklízečka
Skohoutil Petr - údržbář












3
3

Mateřská dovolená
Hejtmánková Pavlína - 16. 5. 2011 ( plánovaný návrat 21. 6. 2014)

Odchody pracovníků
Kašparová Zdena - 30. 6. 2014 ( zástup za mateřskou dovolenou)


Příchody pracovníků
Skohoutil Petr - 1. 11. 2012
Brabenec David - 1. 2. 2013
Děti 1. 9. 2011– 31. 8. 2012 :
Příchody dětí od 1.9.2012 - 31.8.2013
Skupina příjmení
Jméno
datum nástupu
2
Liška
Ladislav
4.10.2012
2
Kalejová
Marcela
30.11.2012
4
Rigová
Klára
18.12.2012
5
Kaleja
Jaroslav
28.3.2013
1
Kaleja
Juraj
28.3.2013
7
Kaleja
Aleš
28.3.2013
28.3.2013
7
Kalejová
Kristýna
6.6.2013
2
Šormová
Simona
30.8.2013
4
Křížová
Jiřina
Sumář
příchodů
9 děti
Odchody dětí od 1.9.2011 - 31.8.2012
skupina
2
2
4
1
2
příjmení
Jméno
Svobodová
Marie
Kaudersová
Simona
Čičák
Jan
Petera
Pavel
Dirdová
Pavla
Sumář odchodů:
Datum
24.9.2012
5.10.2012
9.11.2012
14.5.2013
19.6.2013
kam
zletilost
pěstounská péče
zletilost
DD se školou
zletilost
Zletilost
Pěstounská p.
Přemístění
DD se školou
Zrušení ÚV
3 děti
1 děti
0 děti
1 dítě
0 dětí
celkem :
5 dětí
4
4
II. - ZHODNOCENÍ ČINNOSTI PROVOZNÍHO ÚSEKU VE ŠKOLNÍM ROCE
2012 - 2013
A STANOVENÍ NOVÝCH ÚKOLŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
1. V listopadu 2012 byl posílen úsek údržby o jednoho pracovníka na pomocné údržbářské
práce v rámci projektu „Doprovod do práce“.
V průběhu topného období od září 2012 údržba odstraňovala drobné nedostatky v topném
systému a ohřevu teplé vody. Nová kotelna byla v provozu od února 2012 a tím nastala
spousta práce s ovládáním a regulováním nové kotelny tak, aby byly pokryty potřeby všech
rodinných skupin v dalším topném období.
Podle potřeb a požadavků probíhaly malířské práce na jednotlivých rodinných skupinách a
byly prováděny drobné opravy majetku a prostor. V zimním období se údržba věnovala
odklízení sněhu v areálu dětského domova a v jeho okolí, v létě sekala trávu, natírala dřevěné
lavičky a zařízení na zahradě. Prostory byly celkově udržované v čistotě a pořádku.
Stav oken na budovách je ve velmi špatném technickém stavu. Některá okna se nedají ani
otevírat. Opakovaně žádáme zřizovatele o poskytnutí finančních prostředků na jejich výměnu.
Podle finančních možností a případných úspor bychom rádi postupně vyměnili alespoň ta
okna, která se téměř nedají otevírat.
U bočního vchodu byla opravena stříška a osvětlení. V tělocvičně bylo dodavatelskou firmou
opraveno osvětlení, čímž byla odstraněna jedna ze závad, kterou nám vytkla Krajská
hygienická stanice.
V oblasti autoprovozu je situace neuspokojivá. Automobily jsou stále v užívány a tím že jsou
starší, vzrůstají náklady na jejich opravy a servisy. S přibývajícími kilometry je to více
znatelné. Za uplynulé období jsme do oprav služebních automobilů investovali nemalé
finanční prostředky. V rámci možností se snažíme automobily šetřit a prodlužovat jejich
životnost. Do budoucna bychom rádi pořídili nový 9ti místný automobil.
Koncem roku 2012 byl zakoupen a uveden do provozu nový program pro evidenci dětí a
pohledávek. Sociální pracovnice a ekonomka na něm pracují od ledna 2013, pedagogičtí
pracovníci a zdravotnice se s ním seznamují průběžně a vkládají do něj data dětí. V únoru
2013 proběhlo proškolení tří zaměstnanců na tento softwer.
2. Oprava, údržba a vybavení rodinných skupin a multimediální učebny
V období školního roku 2012 - 2013 probíhaly úpravy, opravy a zvelebování rodinných
skupin. Byly zakoupeny buď údržbou, nebo vychovateli kuchyňské linky, které byly
zkompletovány a nastěhovány na místo původních. Zároveň se opravily a vymalovaly zdi
v kuchyni a podle potřeb i jiné prostory rodinných skupin. Byly zakoupeny a nainstalovány
dva nové sporáky se sklokeramickou deskou. Do tří rodinných skupin byly zakoupeny nové
počítače a vyměněny za původní zastaralé. Podle potřeb byly opraveny a vyměněny žaluzie
v podkroví v domku 2. rodinné skupiny. V multimediální učebně byl nově instalován
dataprojektor a plátno, což umožní sledování více zájemců odborných přednášek nebo
prezentací. Také byly opraveny a vyměněny rolety na střešních oknech. V letním období 2013
byla pořízena a nainstalována klimatizace pro příjemnější pobyt v těchto podkrovních
prostorech. Zároveň byly prostory nově vymalovány.
Údržbou byla opravena fasáda na domku 2. rodinné skupiny. Byla provedena výměna
sprchového koutu na 5. rodinné skupině a oprava koupelny. Proběhla výměna vchodových
dveří na 7. rodinné skupině.
5
5
3. Na úseku kuchyně se zpestřil jídelníček, připravuje se více zeleninových salátů. Do
kuchyně byl zakoupen nový kuchyňský robot pro jednodušší výrobu pomazánek. Zlepšilo se
prostředí v jídelně, údržbáři vymalovali prostory a byly zakoupeny dekorativní doplňky.
V prosinci kuchařky pekly cukroví pro všechny rodinné skupiny.
4. Všichni pracovníci provozního a ekonomického úseku se aktivně podíleli na organizování
Míčových her a někteří pracovníci i nově organizovaného Nejmilejšího koncertu.
5. V průběhu roku 2013 byly přemístěny dokumenty sociální pracovnice z účetní spisovny do
spisovny původní, která se upravila. Tím budou dokumenty ukládány do spisoven zvlášť pro
pedagogickou oblast a zvlášť pro ekonomickou. Sociální pracovnice a zdravotnice mají část
dokumentů označených a ložených a pracují na dokončení.
6. Na ekonomickém úseku probíhaly čtvrtletní účetní závěrky a roční účetní závěrka.
Zpracovávaly se čtvrtletní a roční statistické výkazy. Měsíčně se prováděla účetní závěrka,
následně kontrola hospodaření a ředitelem a ekonomkou následně ekonomický rozbor.
V průběhu roku byla prováděna čtvrtletní fyzická inventura pokladen, kontroly úklidu a
skladu potravin a drogerie. Dále byla prováděna kontrola docházky a následná čtvrtletní
finanční kontrola. Probíhaly kontroly odeslaných statistických výkazů a hlášení.
ÚKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 - 2014
1. Zaměřila bych se na efektivnější využívání pracovní doby údržbářů. Doporučila bych
pravidelné kontroly technického stavu majetku - oken, dveří, přístrojů, automobilů, budov a
kontrolu termínů revizí.
2. Ve školní jídelně bych doporučila stále zpestřovat jídelníček a vařit nové recepty.
3. Pokud nám finanční situace dovolí, postupně bychom měnili nejvíce poškozená okna. Tím
by se zajistila větší bezpečnost při jejich používání a snížil by se únik tepla, který je u starých
oken velmi znatelný. Zároveň bychom postupně odstraňovali další nedostatek, který nám
vytkla hygiena.
4. V oblasti přepravy dětí a zaměstnanců budeme zacházet s automobily velmi šetrně a
zodpovědně. Prozatím jedna z možností, kterou bychom mohli využít a tím našetřit
prostředky k pořízení jiného automobilu je odepisování starých neuhrazených pohledávek za
rodiči, což by bylo pouze v případě, že na konci roku v rámci úspor finančních prostředků
tyto pohledávky odepíšeme a finanční prostředky fyzicky převedeme na investiční fond. Dále
je možné se souhlasem zřizovatele převést finanční prostředky z rezervního fondu tvořeného
z darů a použít k zakoupení vozidla.
6
6
III. ZHODNOCENÍ ÚKOLŮ PRO VÝCHOVNOU OBLAST STANOVENÝCH
PLÁNEM PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012 - 2013
V Plánu práce na školní rok 2012/2013 byla zdůrazněna nutnost zaměřit se na výchovu k
samostatnosti a upřednostnit výchovu k reálnému životu. Pozitivně lze vyhodnotit to, že
umíme zajistit dětem výlety, různé akce, výjezdy, zapojování se do soutěží apod. Děti umí
sportovat, velká většina dovede tančit nebo kvalitně ovládat PC. Na druhou stranu si musíme
připustit, že některé děti si ještě neosvojily návyky - zdravení, slušné požádání, poděkování.
Jiné děti neznají hodinky, své osobní údaje ani kontakty na DD. Málokteré dítě si umí samo
něco vyřídit, zařídit. Téměř žádné dítě si neumí smysluplně vyplnit svůj volný čas. V této
oblasti máme pořádné mezery a je nutné se tomuto intenzivně věnovat.
Příprava do praktického života –manuál: Jedním z dalších úkolů v minulém školním
roce bylo využití manuálu z projektu „ Budoucnost pro Samuela“ k příprava do praktického
života. Byl to projekt, který dal šanci vybrané skupině našich klientů vyzkoušet si samostatné
bydlení v komunitním bytě. Děti poznaly vše co je spjato s reálným životem. Byl to pro ně
veliký přínos a pro dětský domov užitečná zkušenost. Z tohoto projektu vzešly manuály, které
jsme v uplynulém roce využili pouze minimálně. Proto se pokusme tento materiál použít
konkrétně při sestavování úkolů pro nadcházející školní rok.
Spolupráce mezi kolegy: Důležitým úkolem byla spolupráce mezi kolegy. Dobrá
spolupráce a ještě lepší vztahy mezi kolegy jsou základem pro systémový a kompletní chod
dětského domova. Jsou základem pro zdárnou výchovu našich dětí. Na některých rodinných
skupinách je spolupráce výborná, jinde „pouze“ dobrá. Ve výsledku je však pro nás prioritní
směr - musí nám všem jít o společnou věc, o společný cíl - což je : být dětem řádným
příkladem abychom je dokázali připravit do života. Děti jsou vnímavé a hned poznají zda jsou
vychovatelé jednotní a „táhnou za jeden provaz“. Využijí každou slabinu a neshodu mezi
námi dospělými. Vycítí kdo s nimi jedná fér a kdo pouze hraje falešnou hru. Zkusme se nad
tímto všichni zamyslet a pokusme se v novém školním roce nedostatky v tomto směru
odstranit.
Sebeobslužnou činnost realizujeme denně, protože je spjatá se slušným chováním,
osobní hygienou a všemi potřebami všedních dnů. Je proto nutné, aby pro nás tento úkol
zůstal i nadále prioritou.
Ostatním výchovným činnostem jsme se věnovali taktéž i když s různou četností a
intenzitou. Nejvíce oblíbená byla činnost tělovýchovná, sportovní a turistická. V této oblasti
jsme sklízeli velké úspěchy - vybíjená, kopaná, florbal, stolní tenis apod.
Důraz jsme kladli také na činnost pracovně - technickou. Děti se v této oblasti učí udržovat
pořádek ve svých osobních věcech, učí se pečovat o svůj pokoj, prádlo. Starší děti mají
možnost si vyzkoušet technické pomocníky při práci - jako je pračka, myčka na nádobí,
mixér, sekačka na trávu apod. V rámci pracovní činnosti je třeba zmínit i ruční práce, kde se
děti učí např. přišívat knoflík, zašít si dírku v roztrženém prádle apod.
V oblasti společensko - vědní činnosti jsme si připomínali veškeré svátky a významné
události během roku. Děti se vedly k tomu, aby se zajímaly o dění kolem sebe - sledování
televizních novin, čtení denního tisku aj.
Důležitou součástí byla i esteticko - výchovná činnost. Nejoblíbenější činností v této oblasti
byla výtvarná výchova a hudební výchova. Méně byla využita literární a dramatická činnost.
Práce s knihou je využívána jen zřídka a je to škoda. Máme co napravovat.
7
7
Agresivita dětí: V pátém bodě hlavních úkolů bylo - podchytit agresivitu dětí,
vulgarismus, drzé chování vůči dospělým i dětem. Máme děti, kterých se tento problém
netýkal. Máme však i děti, které vyžadují v této oblasti individuální přístup. Je faktem, že
některé děti tyto své negativní vlastnosti umí ovládat alespoň v přítomnosti vychovatele. U
některých dětí se tento problém objevoval hlavně v době mimo dosah DD. Dalo by se říci, že
částečně jsme dokázali u několika dětí zmírnit tyto projevy. Tam kde jsme si byli vědomi, že
problém je hlouběji zakotven, nebáli jsme se požádat o pomoc odborníků. Na základě
doporučení odborníků jsme využili u potřebných dětí hospitalizaci v dětské psychiatrické
léčebně a v jednom případě k rediagnostice v DDÚ Liberci. Musíme si uvědomit, že dost
našich děti se potýká s problémovějším chováním, a proto nebudeme tyto skutečnosti
přehlížet, ale musíme s nimi intenzivně pracovat.
Výchovná práce: výchovnou práci je zapotřebí vykonávat systémově, s rozmyslem a
s konkrétním cílem pro zdárný vývoj dítěte. Většina vychovatelů se snaží děti poznat
dokonale, aby s nimi mohli důsledně pracovat. Těmto vychovatelům patří díky. Jiní
vychovatelé neumí najít systém ani souvislosti. Bohužel stále mají problém najít rozdíl mezi
IPOREm, kazuistikou a denním hodnocením. To, že to musí být v souvislostech a ve
výsledku to dát celek, je pro někoho těžké stejně tak, jako je těžké pro někoho jiného hledat
souvislosti v matematice, v historii apod. Je třeba se vzdělávat a tyto základní věci si dokola
opakovat, protože jsou pro naši práci důležité.
Dokumentace: Posledním bodem v hlavních úkolech bylo - pečlivě vést dokumentaci
a dodržovat termíny. Zde bychom chtěli vychovatele pochválit, protože dodržování termínů se
velice zlepšilo. Dá se říci, že po celý školní rok nebyl větší problém s nedodržováním
termínů.
Dokumentaci vedeme pečlivě dle jednotného vzorce. Úroveň vedení dokumentace je
individuální dle schopností každého vychovatele. Trvá konstatování, že vázne aktualizace
osobních listů. Na to se musíme zaměřit.
8
8
IV. ÚKOLY PRO PRO VÝCHIVNOU OBLAST NA ŠKOLNÍ ROK 2013 - 2014
1)
Důsledná spolupráce mezi kolegy
2)
V rámci sebeobsluhy - naučit děti základy slušného chování- zdravit, požádat,
poprosit, poděkovat
- naučit děti své osobní údaje - datum narození, rodné číslo,
adresa, telefonní čísla, kontakty do DD apod.
- naučit děti orientovat se v čase - znalost hodin, rok, měsíc,
týden, den...
Finanční gramotnost
a) peníze - hodnota peněz, priority při používání peněz, kolik co stojí...
b) co opravdu musím zaplatit - co každý rok, měsíc, týden...
c) banky a jiné finanční instituce, jiné úřady, práce s platební kartou, nebezpečí
zadlužení…
3)
4)
Manuál pro život
a) samostatné bydlení
b) zaměstnání
5)
Mobilní telefony dětí
Podle dodatku k Vnitřnímu řádu DD budou dětem na noc ( ve 21,00 hodin)
odebírány mobily - úkolem vychovatelů je, vysvětlit dětem pádnými argumenty,
proč jsme k tomuto rozhodnutí dospěli - volání a psaní SMS zpráv v pozdních
nočních hodinách, připojování se na internet, pozdní připojování na facebook,
rušení ostatních spolubydlících apod. - zkrátka děti mají v noci spát, nebudou
pak problémy s ranním buzením a vstáváním
6)
Postupně najedeme na nový program pro vedení evidence dětí - po půl roce
posoudíme
Další úkoly:
- řídit se Řádem DD + Manuálem pro vychovatele
Skupina baví skupinu 2013 – 2014:
říjen 13
1. a 7. RS
zodpovídá p. Švarcová, Včela
listopad 13
2. a 5. RS
zodpovídá p. Klingerová, Hofman
prosinec 13
všechny RS - program na vánoční besídku – zodpovídají všichni vychovatelé
leden 14
3. a 4. RS
zodpovídá p. Kmecíková, Modlíková
únor 14
5. a 2. RS
zodpovídá p. Mládková, Varga
březen 14
7. a 1. RS
zodpovídá p. Brabenec, Kokeš
duben 14
4. a 3. RS
zodpovídá p. Volfová, Vielkindová
květen 14
všechny RS – výběr - zodpovídají zastupující vychovatelé - Hedvičáková,
Kubičinová, Kodydek
Vychovatelé se domluví na činnosti, akci a konkrétní termín dají včas vědět formou „
Nezapomeň“. O této činnosti udělají písemný záznam, který odevzdají vedoucí
vychovatelce.
9
9
- V měsíci září 2013 - vždy 3. sobota v měsíci září – PYTLÁKOVA SCHOVANKA – jít
podpořit cyklisty – vyzvednout výtěžek - 21. 9. 2013
- V měsíci prosinci 2013 se všechny skupiny budou podílet na přípravě vánočního programu,
organizačně pod taktovkou vedoucích směn.
Zodpovídají: vychovatelé + vedoucí směn V květnu 2014 uspořádáme již 15. ročník míčových her s pozváním dalších DD a VÚ –
spolupracují všichni zaměstnanci DD. Zodpovídá: organizační tým
- V květnu nebo červnu 2014 – přednáška s panem Klingerem - LČR
K udržování pořádku a čistoty:
Vnitřní úseky - děti si uklízejí denně samy své osobní věci a rodinnou skupinu.
Společné prostory ať už venkovní nebo vnitřní, se budou pravidelně uklízet vždy ve
středu, jinak jen dle nutné potřeby – rozhodne o tom vedoucí směny (např. když se moc
našlape, když se někde něco vylije apod.)
Venkovní úseky – děti s vychovateli je uklízejí každý den ve smyslu: posbírání papírků
a jiného nepořádku, úklidu hraček, posbírání zapomenutého oblečení apod. Každá RS
má určený venkovní úsek, za který zodpovídá. Pokud však zjistí, že některá jiná RS
udělala nepořádek na jeho úseku, je oprávněná požádat o uklizení tu RS, která
nepořádek zapříčinila
Jinak se bude venkovní úklid, úpravy aj. provádět dle potřeby a nutnosti.
V rámci pracovní činnosti děti s vychovatelem plejí záhony, vyhrabávají posekanou
trávu, pomáhají při různých nutných venkovních pracích, v zimě odhrnují sníh apod.
Kdo za co zodpovídá:
1.skupina
vnitřní úsek – skupina, zbytkárna
venkovní úsek – okolí baráčků až k cestě u hlavní budovy a prostor u malého
hřiště, mytí auta - Trafic
2. skupina
vnitřní úsek – skupina, tělocvična
venkovní úsek – okolí domečku až k cestě u hlavní budovy a prostor kolem
bazénu a nového dětského hřiště včetně altánu, mytí auta Citroen
3. skupina
vnitřní úsek – skupina, chodba před noční služebnou + schody z 1. patra přes
odpočívadlo do 2. patra
venkovní úsek – venkovní schody u prádelny a přilehlý prostor, cesta u
bočního vchodu
4. skupina
vnitřní úsek – skupina, schody od půdy + chodbička před RS
venkovní úsek – popelnice a kontejnery na tříděný odpad + prostor kolem nich
5. skupina
vnitřní úsek – skupina, schody z přízemí přes odpočívadlo do 1. patra
venkovní úsek – prostor před budovou DD
7. skupina
vnitřní úsek – skupina, chodbička před skupinou, chodbička mezi jídelnou a
kuchyní, schody k bočnímu vchodu, bývalá „botárna“ až ke kotelně,
venkovní úsek – dvůr až k plotu
10
1
0
IV. PLÁN PEDAGOGICKÝCH RAD A PROVOZNÍCH PORAD
11. 9. 2013
1. Uvedení do nového školního roku 2013/2014
zodpovídá: ředitel
2. Provozně aktuální problematika, potřebné informace
zodpovídá: ředitel
3. Úvod do problematiky výchovné práce
zodpovídá: ved. vych.
4. Schválení Plánu práce dětského domova na školní rok 2013/2014 zodpovídá: ved. vych.
5. Rozpracovat plán práce DD na podmínky jednotlivých rodinných skupin – písemně
do 15. září 2013
zodpovídají: vychovatelé
6. Vyjde čtvrtletník ZKRAT
zodpovídají: vychovatelé 4. RS
7. Rada domova
zodpovídá: Klingerová
16. října 2013
1. Aktuální provozní a organizační záležitosti
zodpovídá: ředitel DD
2. Zapojení dětí do kroužků – písemný přehled.
zodpovídají: vychovatelé, pedagog volného času
3. Písemně informovat o dětech odešlých v uplynulých dvou letech ( kde žijí, bydlí a pracují)
- ve spolupráci s p. Sieberovou informovat referát soc. věcí o dětech odcházejících
v příštích12 měsících (konkretizace předpokládané řešení včetně zabezpečení nezbytných
podmínek)
zodpovídají: kmen. Vychovatel, soc.pracovnice
4. Poznatky z náběhu nového školního roku 2013/ 2014, kontakty se zařízeními, vyvstávající
problémy dětí – písemně
zodpovídají : vychovatelé.
5. příprava inventarizace – stav a konkretizace úkolů pro pracovníky.
zodpovídá : ekonomický úsek
20. listopad 2013
1. Aktuální provozní a organizační záležitosti
zodpovídá: ředitel DD
2. Předložení klasifikace 1.čtvrtletí školního roku 2013/2014 na základě poznatků kmen.
vychovatelů - písemně
zodpovídají : vychovatelé
3. Do 15.11. 2013 písemně odevzdat evaluaci – sebehodnocení zodpovídají: vychovatelé,
vedoucí vychovatelka
4. Doladění inventarizace
zodpovídají : vychovatelé, ekonomický úsek
5. Vyhodnocení úklidu jednotlivých rodinných skupin do konce měsíce listopadu
zodpovídá: zdravotnice
6. Příprava Vánoc 2013
zodpovídají: vedoucí směn, vychovatelé, vedení
18. prosinec 2013
1. Aktuální provozní a organizační záležitosti
zodpovídá: ředitel DD
2. Hodnocení kroužků z pohledu vedoucího kroužku- písemně zodpovídá: vedoucí kroužků
3. Zajištění Vánoc 2013
zodpovídají : vychovatelé, ved. směn, ved. stravování, ved. vych.
4. Hodnocení v oblasti primární prevence agresivity (šikany) a prevence drog – písemně –
zodpovídají: Modlíková, Kokeš
5. Vyjde čtvrtletník ZKRAT - výtisk do 10. 1. 2014
zodpovídají: vychovatelé 5. RS
6. Rada domova
zodpovídá: Volfová
6. Půlroční hodnocení – vychovatelé odevzdají do 10.12. 2013 písemné návrhy dětí vedoucí
vychovatelce s odůvodněním a s návrhem na „ Skokana půlroku“)
Zodpovídají: vedoucí směn
15. leden 2014
1. Aktuální provozní a organizační záležitosti
zodpovídá: ředitel DD
2. Vyhodnocení Vánoc 2013 – ústně
zodpovídají : ved. směn,vychovatelé,ved. vych.
11
1
1
3. Vyhodnocení poznatků z hospitací a kontrol – písemné záznamy založeny u ved. vych.
zodpovídají: ředitel, ved. vych.,ved. směn, ved. nočních
4. Řešení problémových dětí v období od září 2013 do ledna 2014 – způsoby a formy řešení,
doporučení a závěry – písemně
zodpovídají : kmenoví vychovatelé
19. únor 2014
1. Aktuální provozní a organizační záležitosti
zodpovídá: ředitel DD
2.Vyhodnocení 1. pololetí šk. roku 2013/2014 ( klasifikace) – písemně
zodpovídají: vychovatelé
3. Vyhodnocení jarních prázdnin – písemně
zodpovídají: vychovatelé
4. Posouzení plnění výchovného Plánu práce za 1. pololetí- písemné hodnocení, analýza
zodpovídají: vychovatelé
5. Nový Plán práce jednotlivých RS na 2. pololetí – písemně –
zodpovídají vychovatelé
6. Zapojení dětí do kroužků – písemný přehled
zodpovídají: vychovatelé, pedagog volného času
7. Rozbor hospodaření za rok 2013 – předběžný výhled do roku 2014
zodpovídá : ekonomický úsek, ředitel
19. březen 2014
1. Aktuální provozní a organizační záležitosti
zodpovídá: ředitel DD
2. Příprava letních prázdnin – konkretizace zámyslů.
zodpovídají: ředitel,vychovatel
3. Písemné informace o dětech odešlých a odcházejících v r. 2013/14
zodpovídají: vychovatelé
4. Hodnocení úklidu jednotlivých rodinných skupin
zodpovídá: zdravotnice
5. Míčové hry 15. ročník – příprava
zodpovídá: organizační výbor soutěže
6. Vyjde čtvrtletník ZKRAT
zodpovídají: vychovatelé 7. RS
7. Rada domova
zodpovídá: Klingerová
23. duben 2014
1. Aktuální provozní a organizační záležitosti
zodpovídá: ředitel DD
2. Předběžná klasifikace 3. čtvrtletí školního roku - písemně
zodpovídají: vychovatelé
3. Písemné zhodnocení kulturně společenského využití dětí (i mimo DD ) po skupinách
zodpovídají: vychovatelé
4. Míčové hry – příprava /2. část/.
zodpovídá: organizační výbor.
___________________________________________________________________________
21. květen 2014
1. Aktuální provozní a organizační záležitosti
zodpovídá: ředitel DD
2. Problémové dětí, způsoby řešení, závěry za období únor – květen 2014 - písemně
zodpovídají : vychovatelé
3. Do 15. 5. 2014 odevzdat písemně evaluaci – sebehodnocení
zodpovídají: vychovatelé
4. Roční hodnocení prevence v oblasti antisociálních jevů, šikany, drog – písemně;
zodpovídají : Modlíková, Kokeš
5. Ekonomika DD před prázdninami, výhled na letní období.
zodpovídá: ředitel DD
6. Míčové hry – 15. ročník – doladění
zodpovídají: organizační výbor
25. června 2014
1. Aktuální provozní a organizační záležitosti
2. Vyhodnocení školního roku (klasifikace) - písemně
3.Vyhodnocení Míčových her. - písemně
zodpovídá: ředitel DD
zodpovídají : vychovatelé
zodpovídá: organizační výbor
12
1
2
4. Vyjde čtvrtletník ZKRAT
zodpovídají: vychovatelé 1. RS
5. Rada domova
zodpovídá: Volfová
6. Hodnocení kroužků – písemně
zodpovídá: vedoucí kroužků
7. Připravenost letních prázdnin (shrnutí)
zodpovídají : ředitel,ved,vych., vychovatelé
8. Vyhodnocení úklidů, pořádku a čistoty
zodpovídá: zdravotnice
9. Návrhy dětí na velké Půlroční hodnocení – do 10.6. 2014
zodpovídají: vychovatelé
10. Co je potřeba připravit do konce června a během prázdnin ?
Zhodnocení plánu práce jednotlivých skupin –
do konce června
Roční hodnocení + roční posouzení IPORů –
do konce července
Přílohy k plánu práce od jednotlivých preventistů – tedy přílohy č. 2, 3, 4 - do 20. srpna
Nabídka kroužků –
do 20. srpna
Aktualizace kazuistik –
do konce srpna
V PC založit novou složku na nový školní rok –
do konce srpna
Bezpečnost na nový školní rok –
konec srpna - začátek září
Zhodnocení prázdnin v IPORech klientů –
nejpozději do 10. září
Vypracovat Nový IPOR u každého dítěte nejpozději do 10. září
Plán práce jednotlivých skupin –
do 15. září
zodpovídají: vychovatelé
Pozn.: V případě provozní potřebnosti a organizačních důvodů jsou možné změny termínů
porad. V tomto případě budou změny s dostatečným předstihem avizovány ve vnitřním
informačním systému „Nezapomeň“
13
1
3
VI. DĚTI DOMOVA k 1. 9. 2013 (evidenční stav)
Skup
.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
Narozen(a)
Jméno dítěte
Kaleja Juraj
Korecký Luboš
Šimčík František
Korubová Lucie
Vovsová Jiřina
Dolejšová Šárka
Šulik Michal
Marek Králik
Janoš Štěpán
Šormová Simona
Kalejová Marcela
Hykšová Pavla
Liška Ladislav
Černá Sabina
Pollák Marián
Papež Ondřej
Oláh Daniel
Vinický Roman
Gorolová Jana
Gorolová Jaroslava
Gorol Jaroslav
Polláková Martina
Siváková Martina
Horváthová Šárka
Mačo Jiří
Bušovský Václav
Kaudersová Dominika
Floriánová Lenka
Rigová Klára
Křížová Jiřina
Denis Pollák
Rachel Tomáš
Pecháčková Natálie
Streitová Natálie
Křížová Jiřina
Jílek Erik
Čonková Sára
Čonková Vanesa
Šuliková Žaneta
Šulik David
13.6.2001
4. 10. 1996
13. 10. 1998
17.11. 1993
13. 8. 1995
7. 10. 1995
20. 5. 2006
17. 7. 2005
1.3.2003
13.3.1997
27.2.1997
4.1.1996
11.12.1998
29. 12. 1998
6. 4. 1995
14.4. 1996
6. 7. 2003
15. 10. 2007
19. 11. 1998
6. 6. 2001
3. 6. 2002
9. 6. 1998
23. 11. 1999
18. 10. 2001
16. 7. 1998
26. 2. 1997
25. 5. 2000
18.3. 1997
1.4.1997
26.12.1997
20.4. 1999
29. 8. 1997
23.7.1996
16. 3. 1996
26.12.1997
28. 7. 1997
30. 4. 2000
27. 11. 2004
8. 7. 2001
18. 11. 2002
Zařazení
SPŠ Šluknov 6. tř.
SPŠ Šluknov 9. tř.
Konzervatoř 3. B, ( 8.třída)
Gymnázium Rumburk 4. roč.
Gymnázium Rumburk 4. roč.
Gymnázium Rumburk 3. roč.
ZŠ Lipová 1. třída
ZŠ Lipová 2. třída
ZŠ praktická Gabriely Pelechové
Dolní Poustevna 4. třída
SŠ Varnsdorf 2. ročník
OU Šluknov 2. rpčník
vyučena OU Šluknov
SPŠ Šluknov 8. třída
ZŠ V. Šenov 7. tř
OU Varnsdorf, 1. roč.
OU Šluknov 2. roč.
ZŠ Lipová 3. tř.
MŠ Lipová
ZŠ Lipová 8. tř.
SpŠ Šluknov 6. třída
SpŠ Šluknov 5. třída
SpŠ Šluknov 9.tř.
SpŠ Šluknov, 7. tř.
ZŠ Velký Šenov, 6. tř.
SpŠ Šluknov 9. tř.
OU Šluknov 1. ročník
ZŠ Lipová, 7. třída
OU Varnsdorf 1. ročník
SZŠ a OA Rumburk 1. roč.
OU Šluknov 1. ročník
SpŠ Šluknov 8. třída
SpŠ Šluknov 9. třída
SŠ Varnsdorf 3. ročník
OU Šluknov, 2. ročník
Ou Šluknov 1. ročník
SOŠ Rumburk 1. ročník
ZŠ Lipová 8 tř.
ZŠ Lipová 3. třída
ZŠ V. Šenov 6. tř.
ZŠ Lipová, 4. tř.
Patronace
Švarcová
Kokeš
Kokeš
Švarcová
Švarcová
Švarcová
Kokeš
Kokeš
Švarcová
Bc. Varga
Klingerová
Klingerová
Bc. Varga
Klingerová
Klingerová
Bc. Varga
Bc. Varga
Kmecíková
Kmecíková
Kmecíková
Kmecíková
Vielkindová
Vielkindová
Vielkindová
Vielkindová
Volfová
Modlíková
Volfová
Volfová
Volfová
Modlíková
Modlíková
Modlíková
Volfová
Volfová
Mládková
Mládková
Mládková
Hofman
Hofman
14
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
1
4
Šulik Martin
Kaudersová Petra
Kaleja Jaroslav
16. 7. 2004
4. 9. 1998
24.9.1998
ZŠ Lipová 3. třída
ZŠ V. Šenov 9. tř.
ZŠ V. Šenov 8. třída
Hofman
Hofman
Mládková
Kalejová Kristýna
Simmerová Emílie
Šimčíková Věra
Palla Lukáš
Pollák Petr
Jirsa Filip
Pollák Karel
Kaleja Aleš
15.1.2006
7. 6. 1996
9. 5. 1997
29. 9. 1999
31. 5. 1996
12. 5. 1999
15. 5. 1997
15.6.2007
ZŠ Lipová 1. třída
OU Šluknov 2. roč.
SZŠ a OA Rumburk, 2. roč.
ZŠ V. Šenov, 7. tř.
OU Šluknov, 2. roč.
SpŠ Šluknov 7. tř.
SpŠ Šluknov 8. tř.
MŠ Lipová
Včela
Včela
Včela
Brabenec
Brabenec
Včela
Brabenec
Brabenec
Celkem ke dni 1.9. 2013
50 dětí
VI.
PŘÍLOHY K PLÁNU PRÁCE:
15
1
5
Příloha č. 1
k Plánu práce Dětského domova a ŠJ v Lipové na školní rok
2013 – 2014
Výchovně vzdělávací program Dětského domova v Lipové na období školního roku
2013 – 2014
Je známo, že výchova a rozvoj jedince je proces dlouhodobý a složitý. Při tom je
důležité v praktickém působení na dítě znát jeho dosaženou úroveň, umět posoudit vlastní
výchovné možnosti, umět posoudit důležitost pedagogických cílů, a ty podle úspěšnosti naší
práce doplňovat – pracovat s nimi.
Je potřebné vědět o co dítě usiluje, jaké jsou jeho cíle, pohnutky, touhy a přání, vztah
k sobě samému, k životním hodnotám, jak hodnotí svou minulost, projevy citů, jaká nálada u
něho převládá, být informováni o sociálních kontaktech k dětem i dospělým, znát jeho
pracovní vlastnosti, dovednosti a návyky, zájmovou sféru, povahové zápory, klady, úroveň
hygienických, i dalších návyků. K tomu je potřeba pracovat výchovně systematicky s cílem
posunout dítě dopředu.
I přesto, že naší prioritou je již několik let za sebou sebeobslužná činnost, výsledky se
nedostavují, tak jak je očekáváno. Jedná se nám o návyky osobní hygieny, kulturu chování,
etickou výchovu, stolování, návyky vkusného a účelného oblékání, péče o oděv a obuv.
Dále pak zařazení více praktických činností hodící se do života – třídění a praní prádla,
žehlení, zašívání, vaření, pečení, péče o pořádek a čistotu prostředí, návyky při jednání
s lidmi, chování ve společnosti, formování hodnotové orientace a průběžná práce s ní, ale i
dovednost sebeprosazení, nepoškozující ostatní, uplatnění vlastního názoru společensky
akceptovaným způsobem, schopnost komunikace, vedení dialogu včetně hledání kompromisu,
řešení konfliktů apod. Nově pak finanční gramotnost a manuál pro život. Starší děti by se
měly zaměřit na odchod z DD a na přípravu pro praktický život.
Jak již je také známo, musíme přestat s opečováváním dětí a začít pěstovat pocit
zodpovědnosti. Učit je samostatně se orientovat v pravidlech, dohodách aj. Nemít
tendenci pravidla obcházet a pokud se tomu tak stane, tak být si vědom následků,
snakcí. Dále je vhodné nechat dětem prostor, aby si samy dokázaly účelně a zodpovědně
vyplnit svůj volný čas.
Cílem výchovného působení je příprava dětí a dospívající mládeže na to, aby byly
schopny fungovat jako samostatní a nezávislí členové společnosti, byly připraveny v této
společnosti neparazitně žít, aby v té souvislosti získaly větší autonomii a sebeřízení. To je
jeden z nejdůležitějších úkolů směřující ke svěřeným dětem každého výchovného
pracovníka, každého vychovatele.
Jednotlivé výchovné činnosti:
1. Sebeobslužné činnosti a veřejně prospěšné činnosti
2. Společensko - vědní činnosti
3. Přírodovědné činnosti
4. Pracovně – technické činnosti
5. Esteticko - výchovné činnosti
= výtvarné činnosti
= hudební činnosti
= literárně dramatické činnosti
6. Činnosti tělovýchovné, sportovní a turistické
16
1
6
7. Činnosti všeobecně poznávací
A dále:









Příprava dospívajících dětí do samostatného života
Naučit děti organizovat si účelně, zodpovědně a samostatně svůj volný čas
Primární prevence patologických jevů
Problematika antisociálních skupin – sekty /volná diskuse-co o tom vím /
Rasizmus – co si pod tímto názvem představuji
Ekologická výchova – ochrana životního prostředí
Sexuální výchova – plánované rodičovství, pohlavní choroby, nechtěné těhotenství,
antikoncepce, partnerské vztahy
Problematika kriminality dětí a mládeže – vlastní názor, možno spojit s kvalifikovanou
přednáškou
Seznamovat děti průběžně s významem cizích slov / aplikace do verbálního projevu /
Problematika „ Ochrany člověka za mimořádných událostí“

Nabídky zájmových kroužků

Havlíčková Marcela:
Bc. Varga Josef:
Kühnertová Vlasta:
Včela Petr:
Mládková Renata:
Jahodová Šárka:
Švarcová Radmila:
Kubičinová Soňa:
Hofman Aleš:
Mgr. Kodydek Josef:
Kraučuková Markéta, Dis.
Zdravotník - záchranář
Vybíjená – začátečnice a pokročilé
Stolní tenis
Florbal - kopaná
Angličtina pro nejmenší
Angličtina pro nejmenší
Keramika
1. Svíčky; 2. Korálky
Počítačový kroužek
1. Střelecký; 2. Motoristický; 3. Fotografický
Floristický
Příloha č. 2
17
1
7
k Plánu práce Dětského domova a ŠJ v Lipové na školní rok
2013-2014
Minimální preventivní program k sociálně patologickým jevům – drogová problematika
pro školní rok 2013 / 2014
Garant za DD: Radovan Kokeš
Září – Shlédnutí dokumentárního filmu z prostředí drogově závislých ,, Když musíš, tak
musíš 2. Děti okamžiku“. Pracovně-terapetutická akce ve spolupráci s obcí Lipová.
Aktualizace info nástěnky.
Říjen - ,, Adrenalin místo drog“ - víkendová akce ( so + ne ) 13.-14. 10. 2013 ve spolupráci
se Sport Jedlová, účast 12 – 14 dětí. Garant – Kokeš, Hofman. Beseda s příslušníkem Policie
ČR z OOP Velký Šenov zabývající se preventivní činností.
Listopad – beseda s terapeutem dobrovolného nápravné střediska ,,Teen Challenge“ ve
Šluknově.
Prosinec – předvánoční turnaj ve stolním tenise ( turnaj se uskuteční v neděli 01.12. 2013 od
14 h, přihlásit se mohou i zaměstnanci DD ). Garant akce – Kokeš, Kühnertová. Beseda s
dětmi na téma ,, Drogy“ - pohledy a názory dětí na užívání drog a jejich vliv na lidskou
osobnost.
Leden 2014 – sportování v bazénu ( návštěva plaveckého bazénu ve VDF ), shlédnutí
dokumentárního filmu z produkce National Geographic ,, Drogy a.s. - Konopí“
Únor – turistická akce – putování po Výběžku, beseda s příslušníkem Policie ČR z OOP
Velký Šenov zabývající se preventivní činností.
Březen – návštěva věznice ve Stráži pod Ralskem pro děti které dovršily 15 let věku. Jarní
malování probouzející se přírody spojená s výstavou a soutěží o nejhezčí obrázek.
Duben – ,,Adrenalin místo drog 2 “ - víkendová akce ve spolupráci se Sport Jedlová (
termín bude dodatečně upřesněn ). Garant – Kokeš, Hofman. Povídání si o škodlivosti drog –
použitá literatura ,, Policista“ časopis vydávaný Ministerstvem vnitra ČR
Květen – pomoc při přípravě 15. ročníku míčových her DD spojená s pracovně –
terapeutickou akcí ve spolupráci s obcí Lipová. Návštěva doléčovacího centra ,, Teen
Challenge“ ve Šluknově-Císařský.
Červen – Zhodnocení činností prevence za školní rok 2013/2014. Dokumentární film
navazující na předchozí produkci ,, Katka“ z dílny režiserky Heleny Třeštíkové - ,, V pasti a
stále v pasti“
Během celého roku budou probíhat namátkové kontroly, které budou zaměřeny na kontrolu
užívání návykových látek, cigaret, alkoholu. V součinnosti preventivního programu agresivity
a šikany bude probíhat spolupráce s preventistkou šikany, tetou Modlíkovou a některé akce
budou organizovány společně. V případě možnosti jakékoliv nabídky ze strany preventivních
programů, možnosti návštěvy odborníků v oblasti protidrogové prevence, budou tyto akce
konzultovány s vedením DD, operativně řešeny a začleněny do plánu protidrogové prevence.
18
1
8
Příloha č. 3
k Plánu práce Dětského domova a ŠJ v Lipové na školní rok
2013 - 2014
Primární preventivní program šikany a plánování roku
Garant za DD: Modlíková Michaela
V tomto roce bude mým úkolem ještě více pomoci dětem a zrealizovat jim takové prostředí,
aby se děti cítily bezpečně, aby se v našem prostředí dařilo rozvíjet dobré mezilidské vztahy.
Budu děti učit i nadále s dětmi hovořit o problematice a hledat jejich řešení. Budu pěstovat
v dětech sebevědomí a jeho nárůst, pomáhat k začlenění nových dětí a slabších jedinců do
kolektivu. Chci je naučit odolávat stresovým situacím a dokázat je v klidu řešit. Cílem je
také, děti naučit používat schránku důvěry a vypěstovat k dětem důvěru se svěřit a společně
řešit aktuální problémy. To vše budeme mít v „mottu“ ( pravidlech ) v boji proti šikaně, s
kterým budou děti seznámeny a povedou se tím průběhem celého školního roku. V tomto
školním roce budu také spolupracovat nadále s preventistou drog a některé akce budou
společné. Mým cílem je také více zapojit vychovatele ke spolupráci. Více chci použít
dokumenty ze života, které se budou týkat primární prevence. K tomu všemu by nám měl
pomoci právě MPP.
Září Setkání s dětmi, zhodnocení prázdnin, zopakování si našeho motta
Říjen Podzimní úklid v okolí ,shlédnutí dokumentu o šikaně
Listopad Modelové vyjádření dětských pocitů pomocí barev na papíře: vyhodnocení
nejhezčích a nejzajímavějších obrázků
Prosinec Příprava vánoční besídky - spolupráce všech dětí a vychovatelů
Leden shlédnutí dokumentárního pořadu: drogy a závislost, sebepoškozování
Únor Připomenutí Motta, shrnutí půlročního snažení v boji proti šikaně
Březen „Hurá do přírody přírody" za spolupráce s preventistou drog, návštěva ledopádů v
Brtníkách
Duben Beseda o kriminalistice mladistvých, shlédnutí dokumentu o marihuaně
Květen Stezka odvahy v Brtníkách , příprava míčových her – brigády v obci
Červen Vyhodnocení celoroční práce, vyjádření očima dětí i vychovatelů
19
1
9
Příloha č. 4
k Plánu práce Dětského domova v Lipové na školní rok
2013- 2014
Základní charakteristika problémů našich dětí v jednotlivých skupinách z psychologického
hlediska
1. RS
Korecký Luboš –
Dolejšová Šárka –
Šimčík František Králík Marek -
2.RS
Oláh Daniel Pollák Marian –
Černá Sabina Papež Ondřej Hykšová Pavlína
Liška Ladislav -
3. RS
Polláková Martina –
Mačo Jiří –
Gorolová Jaroslava –
Gorolová Jana Gorol Jaroslav –
Vinický Roman Siváková Martina –
4.RS
Kaudersová Dominika –
Bušovský Václav Pollák Denis –
Ráchel Tomáš Floriánová Lenka -
5. RS
Kaudersová Petra –
Šuliková Žaneta –
Šulik Martin –
Šulik David –
Jílek Erik –
6. RS
7. RS
Simmerová Emílie Palla Lukáš –
Pollák Karel –
Pollák Petr –
Jirsa Filip –
Šimčíková Věra -
20
2
0
Příloha č. 5
k Plánu práce Dětského domova a ŠJ v Lipové na školní rok
2013 – 2014
Ke kontrolní a hospitační činnosti školním roce 2013-2014
A: Kontrolní činnost jako součást mechanismu „kdo řídí, kontroluje“ provádět na všech
úsecích podle potřeby (počínaje 1.9.2011) nejméně:
V hospodářské oblasti:
ekonomický úsek - pracovnice úseku
- kontrolu kuchyně
- kontrolu pokladen vychovatelů
1x čtvrtletně
namátkově
- kontrolu podkladů pro jízdy vozidel s kontrolou
ekonomičnosti provozu včetně sdružování jízd,
- kontrolu skladu, evidence a uložení materiálu
( potraviny, drogerie, sport. materiál )
měsíčně
2x do roka
kuchyně – vedoucí stravování
kontrolu hospodaření s produkty a využívání vydaných surovin
namátkově
(u jedné kuchařky min. 4 x do roka )
stravování, připomínky, náměty
- pravidelné řešení připomínek dětí a jejich námětů je začleněno do programu Rady domova
za účasti vedoucí stravování nebo kuchařky, vedoucí (ho) směn vychovatelů a zástupců dětí.
B:Kontrolní a hospitační činnost výchovného procesu dle potřeby nejméně:
Kontroly:
- vedení předepsané dokumentace vychovatelů a posouzení obsahové náplně výchovné či
výchovně vzdělávací činnosti vychovatele u každého vychovatele 1x do roka ( dle potřeby i
více) provádí ředitel, vedoucí vychovatel, vedoucí směny
- zabezpečení svěřených dětí v noci -
dle potřeby provádí vedoucí
pracovnic sociální péče, ředitel, ved.vych.
( u pracovníků sociální péče)
Hospitace:
posouzení vedení zaměstnání v návaznosti k přijetému výchovně vzdělávacímu programu,
schválenému Plánu práce a vlastnímu plánu činnosti vychovatele- 1x v průběhu roku u každého vychovatele ( dle potřeby i více)provádí ředitel, vedoucí vychovatel, vedoucí směny
- 1x v průběhu roku ( dle potřeby i více) kontrola (hospitace) u každé pracovnice sociální
péče
provádí vedoucí pracovnice soc.péče a vedení
21
2
1
Příloha č. 6
k Plánu práce Dětského domova a ŠJ v Lipové na školní rok
2013 – 2014
Provozní řád Dětského domova Lipová
Údaje o zařízení :
I.
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, 407 81
ředitel: PhDr. Mgr. et. Bc. Leoš Moravec
Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714
Mobil non stop: 773 126 444
IČO : 412074
e-mail: [email protected]
Kapacita DD : hygienickým posouzením schválených 56 míst
Provoz zařízení : celoroční
Režim dne :
II.
a)
Pracovní doba vychovatelů
- všední dny:
od 13,00 hodin do 21,00 hodin – PVČ = 6,5 hodin
- víkendy, prázdniny, svátky:
od 9,00 hodin do 21,00 hodin – PVČ = 11 hodin
Pracovní doba pracovnic sociální péče
- od neděle do čtvrtka
od 20,00 hodin do 8,00 hodin
- pátek, víkendy, prázdniny, svátky:
od 21,00 hodin do 9,00 hodin
b)
Po skončení vyučování v době od 13,00 - 18,00 hod. dochází k plnění domácích a
školních povinnost, včetně návštěv zájmových kroužků, či jiných aktivit, a to jak
v DD, tak i mimo DD. Podle potřeby a po splnění základních úkolů děti mohou trávit i
část osobního volna.
c)
Pobyt venku v návaznosti k naplnění učebních úkolů ve vztahu ke škole při skloubení
s příslušným výchovným zaměstnáním může být plánován ve všedních dnech
v odpoledních hodinách. Ve dnech pracovního klidu a prázdninách jsou k těmto
hodinám k dispozici také dopolední hodiny.
d)
-
Večerka dětí:
děti MŠ
děti ZŠ do 11 let
děti 11 – 15 let
děti nad 15 let
– 20, 00 hodin
- 21, 00 hodin
- 21, 30 hodin
- 22, 00 hodin
e)
Návštěvy kulturních akcí - Nejméně 1x za dva měsíce každý chlapec či dívka
(divadlo, koncert či další kulturní vystoupení či účast na něm podle nabídky- většinou
Šluknov, Rumburk, Varnsdorf).
f)
Osobní nákupy - dle potřeby dětí v odpoledních hodinách, či v sobotu dopoledne.
g)
Trávení volného času mimo zařízení :
22
2
2
1.Volná vycházka – ve školním roce maximálně 2x v týdnu, je nároková, časové
rozmezí určí vychovatel
2. Mimořádné vycházky – není nároková – pouze za příkladné úsilí a výsledky při
plnění povinností, nebo za příkladný čin, ponecháno v kompetenci výchovných
pracovníků, četnost a časové rozmezí určí rovněž vychovatel RS.
Doba volného času dětí strávená mimo zařízení je písemně zaznamenávána v sešitu
vycházek!
Návraty dětí z individuálních vycházek zpět do DD (nejpozději) :
žáci od 7 let do 13 let
do 18.00 hodin
žáci od 14 let do ukončení zákl. pov. šk. doch.
do 19.00 hodin
učni, středoškoláci ( od září)
do 20.00 hodin
mládež nad 18 let
po dohodě s kmenovým vychovatelem
Mimořádně při velmi pozitivním hodnocení, vychovatel RS může ve všední den
prodloužit o 1 hodinu s tím, že pokud se chlapec nebo dívka nevrátí do 21:00 hodin
denní vychovatel činí opatření pro jeho návrat a neodchází z pracoviště dokud se tak
nestane.
Pá, So + prázdniny – je možno návraty zpět do DD o 90 minut prodloužit.
Při společných akcích, to znamená za účasti výchovného pracovníka, se večerka
může posunout dle zvážení vychovatele.
h)
Osobní volno: – bez ohledu k místu jeho trávení je na základě posouzení vychovatele
k dispozici po splnění základních úkolů a v oblasti přípravy na školu a sebeobslužných
prvků výchovy.
Individuální program ( IP) v rámci osobního volna dětí
IP je zařazen v čase mezi 13,00 - 21,00 hod. po splnění učebních, ale i dalších úkolů a
základního výchovného zaměstnání ( viz plán výchovy skupiny ). Možnost programu:
svěřenci mohou vykonávat činnost dle svého zájmu ( hra na hudební nástroj, nácvik
hudební skupiny, činnosti v rámci taneční skupiny, práce v keramické dílně, četba,
práce na počítači, stolní hry, výtvarná a pracovní výchova, posilovna – bude li v
provozu, poslech hudby, osobní korespondence, pobyt na zahradě a další podle potřeb
chlapce či dívky).
Zvolí-li si svěřenec starší 15. let část učební doby po 21. hodině, je mu to umožněno.
Možnost individuální volby odpočinku: kdykoli, podle osobnostní potřeby svěřence
s ohledem na splnění základních úkolů vyplývajících s úkolů ke škole, požadavků
soužití a domácího řádu DD.
ch)
Organizovaný program ve smyslu přímé výchovné činnosti
Ve všední den je zařazen podle zvoleného zaměstnání v čase mezi 14,00 - 18,00 hod.,
v sobotu
a v neděli je k dispozici větší časový prostor. V obou případech přihlíží
k zájmům a potřebám svěřených dětí vychovatel /ka/ po dohodě se svými dětmi.
23
I)
2
3
Doba vymezená ke spánku :
od 21,00 do 6,30 hod., u malých dětí od 20, 00 hodin
III. Hygiena a pořádek
Svěřené venkovní úseky – Každá rodinná skupina má přidělen určitý venkovní úsek za jehož
čistotu a funkčnost zodpovídá. Úklid se provádí dle potřeby. Minimálně však jednou týdně –
povinně ve středu. Kontrolu úklidu provádí sociální pracovník nebo zdravotnice vždy při
dopoledním hodnocení pořádku.
Svěřené vnitřní prostory – Každá rodinná skupina si denně uklízí své prostory skupiny.
Jinak mají RS přidělenou určitou část vnitřních společných prostor, o kterou se stará. Úklidy
těchto společných prostor se neprovádějí denně – povinně ve středu – jinak dle potřeby.
Během dopoledne tyto prostory uklízí uklízečka dle své pracovní náplně.
Na 1. a 2. RS si děti uklízí samy za asistence vychovatele nebo sociální pracovnice celou
budovu. Pracovnice sociální péče uklízí společné prostory na domečku 2x týdně.
Rodinné skupiny – Úklid skupiny a pokojů si děti zajišťují samy a to za asistence
vychovatele.
Běžný úklid se provádí každý den. Za pořádek na skupině plně ručí vždy sloužící
vychovatel. Kontrolu úklidu provádí každé následující dopoledne pracovnice sociální péče
nebo zdravotnice. Její výsledky zapíše do tabulky bodování a vyvěsí na nástěnku.
Ze zkušenosti vyplynulo, že pracovnice sociální péče večer než převezme službu, bude
provádět pravidelnou večerní kontrolu úklidu ( mimo víkendů a prázdnin). Než nebudou
budovy v pořádku předány, denní vychovatel neodchází. Časem můžeme toto počínání
přehodnotit a nahradit namátkovými kontrolami. To by se muselo dohodnout na pedagogické
poradě.
Generální úklid se provádí 1x týdně vždy o víkendu ( zpravidla v sobotu). Kontrolu provádí
zdravotnice namátkově.
Sanitární den – důkladný úklid celé skupiny včetně málo používaných či přístupných míst,
nočních stolků, úložných prostorů, vyluxování postelí a sedacích souprav apod. – bude
prováděn 1x za 3 měsíce. Termín vždy uloží a předem oznámí paní Havlíčková. Kontrolu
provádí taktéž p. Havlíčková.
Uklízečky provádí úklidy podle vypracovaných náplní práce. Kontrolu provádí ekonomický
úsek – p. Čermáková - namátkově, minimálně však 1x v měsíci.
1x za rok vždy o letních prázdninách provede sociální pracovnice se zdravotním zaměřením
za pomoci uklízečky a pradleny desinfekci lůžek a lůžkovin (praní, tepování).
Hygiena dětí a mládeže – Za dodržování hygienických zásad zodpovídá vychovatel, který
také provádí dle potřeby kontrolu jejich dodržování. Zdravotnice provádí kontrolu namátkově,
minimálně však 1x týdně.
Na skupinách, kde jsou převážně malé děti ( ale nejen tam) bude zaveden den hygieny –
neděle, kdy vychovatel dohlédne na řádné umytí hlav, ostříhání nehtů, vyčištění uší a ošetření
pokožky dle potřeby.
Jako preventivní opatření pro všechny RS proti výskytu vší bude 1x týdně vychovatelem
provedena kontrola hlav o jejímž výsledku bude proveden zápis ve zdravotním sešitě.
24
2
4
Příloha č. 7
K Plánu práce Dětského domova a ŠJ v Lipové na školní rok
2013 - 2014
Kvalifikace pedagogických pracovníků a plán jejich dalšího vzdělávání:
Jméno – zařazení
vzdělání
chybí:
Moravec Leoš, PhDr., ředitel - Mgr. PF UJEP Ústí n/L, spec. pg., Bc. škol. management, PhDr. (Praha)
Müllerová S. Bc., ved. vych.- SPgŠ Most; PF TU Liberec, spec. pg. Bc., studium škol.managamentu (Most)
Kodydek J. Mgr., ped. vol.času PF UK Praha Mgr., spec. pg. PF TU Liberec
Varga J. Bc., vychovatel
DPS, sp. pg. PF Ústí, TU Liberec sp.pg. Bc.
Klingerová J., vychovatelka
DPS, spec. pg. PF Ústí n./L.
Kmecíková V., vychovatelka
DPS, spec. pg. PF Ústí n./L.
Vielkindová R., vychovatelka DPS, spec. pg. PF Ústí n./L.
Modlíková M., vychovatelka
SPgŠ, spec. pg. PF Ústí n./L.
Volfová K., vychovatelka
DPS, spec. pg. PF Ústí n./L.
Mládková R., vychovatelka
DPS, spec.pg.PF Ústí n./L.
Hofman Aleš, vychovatel
DPS, spec. pg. PF Ústí n./L.
Švarcová R., vychovatelka
DPS, spec. pg PF Ústí n/L
Kokeš R.., vychovatel
DPS, spec. pg. PF Ústí n/L
Včela P., vychovatel
DPS, spec. pg. PF Ústí n/L
Brabenec D., vychovatel
studuje DPS na PF Ústí./L.
DPS, spec. pg.
Hedvičáková H., zast. vych.
SPgŠ Praha, spec. pg. PF Ústí n./L.
Kubičinová Soňa, ped. vol. času DPS, (výjimka u spec.pg.)
spec. pg.
Download

Jan Mudrák - DD Lipová