FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ
ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013
k 10. 9. 2012
Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy
Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele
- zástupce statutárního orgánu
- koordinátor v oblasti informačních
a komunikačních technologií*
- metodik informačních
a komunikačních technologií **
- PR (propagace školy webové stránky školy)
Mgr. Daniela Šamánková 2. st.
- výchovná poradkyně
- šk. poradenské pracoviště
- statutární orgán příspěvkové organizace
Mgr. Elena Peňázová,
Projekt ESF OP VK Inkluzivní vzdělávání
vedoucí pedagogicko - ekonomického
žáků ve školách „spádových“ sociálně
úseku, rozpočtář organizace
vyloučeným lokalitám – v tzv. romských
školách
2010-2012
Jana Formánková,
Mgr. Vladimír Tulka
administrativní a spisový pracovník
manažer projektu - partner, DPČ
Asistenti pedagoga
Ing. Charlotta Švehlíková 2. st.- prevence
František Barkoci
sociálně patologických jevů*
(rozvojový program MŠMT)
- asistence ped. na 2. st.
- šk. poradenské pracoviště
Bc. Daniela Kolářová, sociální pedagog ŠPP
Mgr. Kamila Jančeková, speciální pedagog ŠPP
Mgr. Veronika Kohoutová, speciální pedagog
ŠPP
Mgr. Jana Procházková 2. st. - koordinátorka Jana Formánková
Školního vzdělávacího programu*
(rozvojový program MŠMT)
Mgr. Tomáš Šujan sociální pedagog ŠPP
Marie Bělíková, PhDr., psycholog ŠPP
Provoz MŠ
Věra Škvařilová - vedoucí učitelka MŠ
Věra Zahradníčková - učitelka MŠ
Martin Girga
(rozvojový program MŠMT)
- asistence ped. na 2. st.
Adriana Krištofová
(rozvojový program MŠMT)
Leona Šerá
(rozvojový program MŠMT)
Mgr. Ludmila Kotlánová, asistent ŠPP, věcná
stránka projektu
Marie Holubářová, zpracování mezd, DPČ
Eva Valkovičová - školnice MŠ
Mgr. Ianka Veleva
(hrazeno ÚMČ BS)
Projekt ESF OP VK Křenka – zážitkem
k inkluzi
2012 - 2015
Mgr. Zdeněk Lichtneger,hlavní manažer
projektu
Irena Kotilová
- asistence ped. přípr. ročník
Mgr. Elena Peňázová, manažer aktivit
Mgr. Zdeňka Tulková - TU
vedoucí učitelka pedag. úseku 1. stupně
- učebnice 1. st.
- výzdoba školy
Mgr. Růžena Seykorová - TU
- učební pomůcky 1. st.
Provoz školy
Mgr. Elena Peňázová, finanční manažer
Ing. Jaromír Barotek,
vedoucí správního úseku, školník – provozář
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
Mgr. Iveta Nováková - TU
- žák. knihovna na 1. stupni
- zápis pedagogických rad
Mgr. Vladimíra Ryvolová - TU
- správce školní matriky
Mgr. Adéla Galleová - TU
- dopravní výchova
Mgr. Anna Kopřivová - TU
- učitelská knihovna
- člen PPH č. 1
Mgr. Veronika Kohoutová
- učebnice speciálních tříd
Mgr. Kamila Jančeková
Eva Krištofová - úsek stravování
Mgr. Jana Culeca , vedoucí ŠPP
- metodik - spec .pedagog ŠPP
Verona Dirdová - úklid
Mgr. Daniela Šamánková
- metodik ŠPP
Mgr. Ludmila Kotlánová
- metodik ŠPP
Mgr. Hana Hadrabová
- metodik - soc. pedagog
- metodik ŠPP
Dr. Vratislav Kovář - psycholog
- supervizor
Administrativa a provoz (nepřímé náklady)
1. stupeň
Miroslav Kakur - úklid
Pavla Kakurová - úklid
Zuzana Lacková - úklid
Mgr. Tomáš Gaja
Petr Oliva
Přípravný ročník
Mgr. Lenka Dvořáková - TU
Mgr. Zdeněk Vinařický, vedení účetnictví
Mgr. Hana Hadrabová, vedení účetnictví
Mgr. Hana Svobodová - TU
- předsedkyně ZO ČMOS
Mgr. Ludmila Kotlánová, administrativa
Marie Holubářová, zpracování mezd
Školní družina
Květa Adamová -vychovatelka
- asistence ped. na 1. st.
Mgr. Pavla Motyková, administrativa
2. stupeň
Mgr. Dana Běťáková
- PK: D - RV - OV
- učebnice 2. stupeň
Mgr. Jana Culeca
Mgr. Tomáš Gaja - TU
- PK: TV
- pomůcky TV
- správce TV učeben a zařízení
Mgr. Kamila Jančeková
Bc. Daniela Kolářová - TU
- PR ( propagace školy)
Mgr. Anna Kopřivová
Mgr. Ludmila Kovářová - TU
- PK: JČ
- předsedkyně školské rady
- pomůcky JČ, OV
Mgr. Veronika Kohoutová
Mgr. Ivo Mika
- správce počítačové sítě
- správce počítačových učeben
- pomůcky F , PČ
Petr Oliva - TU
- PK: cizí jazyky
- vedení PR ( propagace školy)
- pomůcky CJ
- správce jazykové učebny
Mgr. Jana Procházková - TU
- PK: M – INF - F
Mgr. Vladimír Tulka, personalista
Jaroslav Kotlán, ostraha
Jana Formánková, úklid klubu
- pomůcky M, Z
Mgr. Barbora Siblíková - TU
- PR ( propagace školy)
Ing. Charlotta Švehlíková
- PK: CH - PŘ - Z
- zdravotník školy
Mgr. Daniela Šamánková - TU
Mgr. Alena Račková MD
Vysvětlivky
* podle § 9vyhlášky č. 317/2005 Sb.
** podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
PK = předmětová komise
PR = public relation (propagace)
ZO ČMOS = základní organizace Českomoravského odbor. svazu pracovníků školství
Projekt ESF OP VK Křenka – zážitkem k inkluzi - lektoři výchov a kroužků
Výchovy
Mgr. Tomáš Šujan, lektor
finanční gramotnost
Mgr. Barbora Siblíková, lektor
finanční gramotnost
Mgr. Jitka Kačerová, lektor
čtenářská gramotnost
Mgr. Dagmar Sviráková, lektor
čtenářská gramotnost
Ing. Charlotta Švehlíková, lektor
etická výchova
Mgr. Kamila Jančeková, lektor
Mgr. Veronika Kohoutová, lektor
Mgr. Tomáš Šujan, lektor
Kroužky
Mgr. Veronika Kohoutová, lektor
Adriana Krištofová, lektor
Mgr. Tomáš Gaja, lektor
Mgr. Marian Marcin, lektor
František Barkoci, lektor
etická výchova
etická výchova
etická výchova
pěvecký kroužek
taneční kroužek
florbal
pohybové hry - 1. st.
hra na nástroje
Martin Girga, lektor
Mgr. Jana Procházková, lektor
Mgr. Barbora Siblíková, lektor
Jana Formánková, lektor
Věra Zahradníčková, lektor
Věra Škvařilová, lektor
Zdeňka Křížová, lektor
Mgr. Jana Culeca, lektor
fotbal
stolní deskové hry
keramika a Vv 1.st.
keramika a Vv 1.st.
keramika a Vv MŠ
keramika a Vv MŠ
hrátky se slovy předšk.
hrátky se slovy 1. st.
Partner Křemínek, o.s. - Projekt ESF OP VK Křenka – zážitkem k inkluzi
Mgr. Marian Marcin, metodik - klub
Mgr. Elena Peňázová, metodik - klub
Adam Prokopec, sociální pedagog - klub
Mgr. Irena Dekýšová, sociální pedagog - klub
Adam Prokopec, asistent pedagoga - klub
Jana Blažková, asistent pedagoga - klub
Otevřená škola – kroužky
Mgr. Zdeněk Lichtneger
Mgr. Ludmila Kotlánová
Mgr.Tomáš Gaja
Petr Oliva
Květa Adamová
Martin Girga
skupina Bongáči
skupina Bongáči
informatika 1. st.
konverzace AJ
hra na flétnu
hra na klávesy
Projekt Dobrá šance pro děti (Šablony)
Mgr. Ludmila Kovářová, učitel
Bc Daniela Kolářová, učitel
Mgr. Anna Kopřivová, učitel
Petr Oliva, učitel
Mgr. Tomáš Gaja, učitel
Procházková, učitel
Mgr. Jana Procházková, učitel
Mgr. Ivo Mika, učitel
Ing. Charlotta Švehlíková, učitel
Ing. Charlotta Švehlíková, učitel
Čj 1/týd
Čj 1/týd
Čj 1/týd
AJ 2/týd
AJ 2/týd
Z 1/týd.
M 2/hod
F 1/týd
Př 1/týd
Ch 1/týd
Mgr. Jana Procházková, učitel
Mgr. Jana Procházková, manažer
Mgr. Ludmila Kotlánová, manažer aktivit
Mgr. Vladimír Tulka, personalista
Mgr. Elena Peňázová, účetní
Inf. 1/týd
Download

Vedení a zaměstnanci školy pro rok 2012/2013