Přehled
studijních programů
Business School · Psychology School
Praha
é
Německ
ké
bakalářs
vzdělání
Business School
1
Obsah Content
O vysoké škole
About the university
5
Hochschule Fresenius v České republice Hochschule Fresenius in
6
Další kampusy a možnosti studia v Německu
8
Výhody
10
the Czech Republic
More locations and study paths in Germany
Advantages
Perspektivy
Soft Skills
15
Soft Skills
Mezinárodní rozsah
Školy
14
Prospects
Operate internationally
16
18
Schools
Business School Business School
21
Podnikové hospodářství
21
Business Administration
Psychology School Psychology School
Business Psychology
Business Psychology
27
27
Požadavky na přijetí a poplatky za studium
32
Partneři Cooperation partners
35
Alumni-Network
36
Entrance requirements and tuition fees
Alumni-Network
Competence Center
Kontakt
Contact
Competence Center
37
42
Obsah - Content
2
Business School
O vysoké škole
About the university
Hochschule Fresenius
Naše tradice od roku 1848 – Vaše budoucnost ve třetím tisíciletí
Fresenius University of Applied Sciences
Our tradition since 1848 – your future
Hochschule Fresenius je vysoká škola se sídlem v Kolíně, Hamburgu, Mnichově, Idsteinu, Frankfurtu a centra studia v Düsseldorfu,
Zwickau a v Praze patří s přibližně 10 000 studenty a žáky k jedné z největších soukromých vysokých škol v Německu. Mezi její
mnohé přednosti patří praktické a inovativní studium, tréninkové kurzy orientované na potřeby trhu práce, využití malých studijních
skupin a skvělá spolupráce s partnery, jakož i „alumni network“ – rozsáhlý sítˇabsolventů Hochschule Fresenius.
Hochschule Fresenius se sídlem v Idsteinu u Wiesbadenu se může chlubit více než 165 letou tradicí. V roce 1848 založil Carl
Remigius Fresenius „Chemickou laboratoř Fresenius“, která se od počátku věnuje jak laboratorní praxi, tak odborné přípravě. Od
roku 1971 je Hochschule Fresenius státem uznanou soukromou vysokou odbornou školou, nabízející studium a vyšší vzdělání
na fakultách Ekonomika a média, Zdraví a společnost, Chemie a biologie či Design. Bakalářské a magisterské studium na fakultě
Ekonomika a média mohou studenti absolvovat v obou formách, buď v denní, anebo dálkové (a to v závislosti na lokalitě) v
Kolíně, Hamburgu, Mnichově, Düsseldorfu, Frankfurtu, Idsteinu a v Praze. Na podzim roku 2010 byla Hochschule Fresenius
institucionálně akreditována německou vědeckou radou jak pro její rozsáhlou a inovativní nabídku bakalářských a magisterských
studijních oborů a její „mezinárodní kulturu“, tak i vzhledem k jejímu „přesvědčivě realizovanému vztahu k praxi“.
The Fresenius University of Applied Sciences, with its campuses in Cologne, Hamburg, Munich, Idstein, Frankfurt, the study
centres in Dusseldorf, Zwickau and Prague and around 8,000 students, is one of Germany’s largest and most famous universities.
Practical and innovative study and training course contents oriented to the needs of the job market, small study groups and notable
cooperation partners, as well as an extensive alumni network, are just some of many benefits offered by the university. From its
main campus in Idstein near Wiesbaden, the Fresenius University of Applied Sciences can look back on more than 164 years of
tradition. In 1848 Carl Remigius Fresenius founded the Fresenius Chemical Laboratory, which has devoted itself from the very
beginning to practical laboratory work as well as education. The university has been an accredited technical university under private
governorship since 1971, offering study and advanced education courses at its faculties of Business & Media, Health & Social,
Chemistry & Biology as well as Design. At the Faculty of Business & Media, students can attend (depending upon the location)
both full time as well as vocational Bachelor and Master‘s study courses in Cologne, Hamburg, Munich, Dusseldorf, Frankfurt,
Idstein and Prague.
In autumn 2010, the Fresenius University of Applied Sciences was institutionally accredited by the German Science Council for
its “broad and innovative range of Bachelor and Master‘s study courses”, “its international culture”, as well as for its “convincingly
implemented practical relevance”.
O vysoké škole - About the university
3
Hochschule Fresenius v České republice
Hochschule Fresenius in the Czech Republic
Náš kampus ve zlaté Praze
Praha je hlavní a zároveň největší město České republiky. Její
krásu a charakter jasně vystihují její přezdívky „ Zlaté město
„ nebo i „Město věží“. Historické centrum Prahy je zapsané
v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Mezi
hlavní historické památky patří Pražský hrad postavený v 9.
století a Karlův most, jeden z nejstarších kamenných mostů v
Evropě. Praha se vyznačuje velkým množstvím malých uliček,
díky kterým vytváří dojem malého města, ale zároveň jen o pár
metrů dál tepe rušné metropolitní centrum.
Z kulturního hlediska má Praha mnoho k nabídnutí. Kromě velkého množství památek a muzeí tu najdete i mnoho restaurací.
Je také domovem známých hudebníků a umělců, stejně tak i
místem, kde v letním období probíhají různé hudební festivaly.
Zároveň si můžete vybrat z široké nabídky rekreačních aktivit
například kanoistiku nebo objevovat město na Segwayi. Ve
Zlatém městě se jednoduše nikdy nebudete nudit!
MOŽNOSTI STUDIA VE STUDIJNÍM CENTRU PRAHA
Bakalář:
Podnikové hospodářství
Ekonomická psychologie
Fakulta Hospodářství a médií, Pobočka Praha
Nárožní 2600/9
158 00 Praha 5
Česká republika
tel.: (+420) 251114680
[email protected]
4
Studijní centrum v České rebublice - Our Location in Czech Republic
Our campus in the Golden City
Often described as the “Golden City” or the “City of a hundred
Towers”, Prague is not only the capital and also the largest
town of the Czech Republic, but also one of the most beautiful
cities on earth. Major historical sites include Prague Castle,
established in the 9th Century, and Charles´ Bridge, one of
the oldest stone bridges in Europe. Situated on the river Vltava, the extensive historic center of Prague has been included in the UNESCO list of World Heritage Sites since 1992.
Prague is characterized by a multitude of small and winding
old streets, giving it the appearance of a small town. Just few
steps away from the Old Town, you will find a busy metropolitan center, though.
Culturally the city has a lot to offer. Along with its numerous
museums and landmarks, Prague features many restaurants,
cafés and pubs and offers an abundance of recreational activities,
There is never a dull moment in the Golden City!
STUDY PATHS IN Prague
Bachelor:
Business Administration
Business Psychology
Faculty of Business & Media at the Fresenius University
of Applied Sciences, Prague
Nárožní 2600/9
158 00 Praha 5
Czech Republic
tel.: (+420) 251114680
[email protected]
Studijní centrum v České rebublice - Our Location in Czech Republic
5
Další studijní centra a možnosti studia v Německu
More locations and study paths in Germany
MOŽNOSTI STUDIA
Bakalářské:
Aplikovaná médiá (Denní studium)
Aplikovaná psychologie (Denní studium)
Podnikové hospodářství (Denní a dálkové studium)
Ekonomie zdraví (Denní studium)
International Business Administration (Denní studium)
Logistika a obchod (Denní studium)
Management médií a komunikace (Denní a dálkové studium)
Management turismu, hotelierství a event management
(Denní studium)
Ekonomická psychologie (Denní a dálkové studium)
Obchodní právo (Denní studium)
Magisterské:
Audit & tax (Postgraduální studium)
Business Psychology (Denní studium)
Corporate Communication (Denní studium)
International Pharmacoeconomics & Health Economics (Denní)
Sustainable Marketing & Leadership (Denní studium)
Management ve zdravotnictví a ekonomika zdraví
(Dálkové studium)
Media management & Entrepreneurship (Denní studium)
Transport strategy and management (Dálkové studium)
STUDY PATHS
Bachelor:
Applied Media Studies (Full time)
Applied Psychology (Full time)
Business Administration (Full time and part-time)
Business Law (Full time)
Health Economics (Full time)
Logistics & Retail (Full time)
Tourism, Hotel and Event Management (Full time)
Media & Communication Management (Full time and part-time)
Business Psychology (Full time and part-time)
International Business Administration (Full time)
6
Další studijní centra a možnosti studia v Německu - more locations
Hamburk
Hamburg
Düsseldorf
KOLÍN
Cologne
Frankfurt/
Idstein
praha
prague
MNICHOV
Munich
Master:
Audit & Tax (for advanced education)
Business Psychology (Full time)
Corporate Communication (Full time)
International Pharmacoeconomics & Health Economics (Denní)
Media Management & Entrepreneurship (Full time)
Sustainable Marketing & Leadership (Full time)
Výhody
Advantages
Jsme potěšeni vaším zájmem o studijní obory nabízené Hochschule Fresenius. Největší výhody studia na Hochschule Fresenius jsou
uvedeny níže jako malá mnemotechnická pomůcka:
8
•
ysoká KVALITA VYUČOVÁNÍ na Hochschule Fresenius je neustále zajišťována prostřednictvím pravidelného a intenzivního
V
dohledu v rámci certifikačních, resp. akreditačních procesů vykonávaných různými akreditovanými orgány.
•
tudenti na Hochschule Fresenius mají možnost absolvovat semestr na různých kampusech, jako jsou Idstein, Kolín, Hamburg,
S
Mnichov nebo New York.
•
ETNÍ ŠKOLY: Prostřednictvím letních škol v Kolíně, Hamburgu, Mnichově anebo Idsteinu/Frankfurtu mají studenti možnost
L
získat mezikulturní zkušenosti a rozšířit si svoje vědomosti prostřednictvím workshopů.
•
ěhem celého studia provází studenty systematická a praktická výměna vědomostí. Jedním z příkladů jsou pravidelně organiB
zované přednášky přednášené hostujícími prominentními osobnostmi ze světa průmyslu a médií.
•
POLUPRACUJÍCÍ PARTNEŘI jsou zapojeni do výuky v širokém rozsahu, což hraje významnou úlohu v zajištění vysoké kvality
S
našich výukových metod. Jejich přínos spočívá v propagačních stážích a publikacích na univerzitním intranetu nebo i poskytnutí
zkušených pracovníků jako přednášejících. Pro studenty to znamená, že obsah přednášky je úzce propojen s požadavky praxe.
Kromě toho mohou studenti již během studia upevňovat své kontakty potřebné pro jejich úspěšný start v kariéře.
•
OMPETENČNÍ CENTRUM na Hochschule Fresenius nabízí studentům širokou škálu služeb s přidanou hodnotou (např.
K
doplňkové workshopy, jazykové kurzy, pobyty v zahraničí, asistenční služby při nástupu do zaměstnání).
Výhody - Advantages
•
Většina přednášek vychází ze soukromé sféry a prakticky propojuje RELEVANTNÍ TÉMATA a nápady.
•
Malé studijní skupiny a individuální dohled vytváří NEFORMÁLNÍ ATMOSFÉRU na Hochschule Fresenius, ve které se studenti
neztratí v davu a kde nepředstavují jen identifikační číslo studenta. Ke kultuře učení patří individuální podpora a povzbuzení a
nejen výuka.
•
Vyučující a studenti na Hochschule Fresenius pracují s učební platformou ILIAS. Naši přednášející používají tuto platformu jako
centrální poskytování studijních materiálů studentům, díky čemuž jsou informace soustředěny na jednom místě.
•
V univerzitních knihovnách jsou studenti schopni se učit a vyhledávat informace bez toho, aby byli něčím rušeni.
KNIHOVNY zřízené Hochschule Fresenius společně s knihovnami na státních univerzitách vytvářejí soustavu knihoven
nabízejících studentům dodatečný zdroj literatury s možnosti vypůjčení na studium a výukové účely.
•
FLEXIBILNÍ VÝBĚR hlavních studijních oblastí nebo jejich kombinace dává studentům vynikající šanci uspokojit jak jejich
pesonální zájmy, tak i jejích profesionální potřeby.
•
Všichni studenti mají možnost při pravidelném studijním plánu získat DALŠÍ KVALIFIKACI pro jejích každodenní pracovní život,
jako například cizí jazyky a soft skills, a to účastí na speciálních seminářích.
•
ROVNOMĚRNĚ ROZLOŽENÁ ZÁTĚŽ ze zkoušek do čtyř pevně stanovených termínů během školního roku umožňuje
výjimečně vysokému počtu studentů ukončit studium v řádném termínu.
•
Studenti mají možnost specializovat se podle svých osobních zájmů a kariérních cílů. V rámci SPECIALIZACE si musí zvolit
dvě studijní oblasti, na které se zaměří. Vybrat si mohou z modulů svého studijního oboru ,ale i z modulů jiných studijních
oborů z fakulty Ekonomiky a médií.
•
Pro zachování vysoké kvality vzdělávání je HODNOCENÍ UČITELŮ na Hochschule Fresenius realizováno na konci každého
semestru.
•
Alumni Network: rozsáhlá SÍŤ KONTAKTŮ, výměny mezi absolventy, aktuálními studenty, učiteli, zaměstnanci a partnery
Hochschule Fresenius.
Výhody - Advantages
9
Výhody
Advantages
We are pleased about your interest in the study courses offered by the Fresenius University of Applied Sciences. The most
significant advantages of a study course at the Fresenius University are listed below as a small „memory aid“:
10
•
he high quality of teaching at the Fresenius University of Applied Sciences is permanently assured by means of regular intenT
sive supervision within the scope of certification or accreditation procedures conducted by various accreditation authorities.
•
he Fresenius University of Applied Sciences offers study courses at the Business School, Media School and Psychology
T
School, spread over four campuses at Idstein, Cologne, Hamburg, Munich and Prague as well as study centers in New York
and Düsseldorf. This gives students the opportunity, subject to certain conditions, to spend semesters at different locations.
•
Summer Schools: Students have the opportunity to acquire intercultural skills and expand their knowledge through workshops
(the summer schools take place in Cologne, Hamburg, Munich or Idstein/Frankfurt)
•
he Fresenius University of Applied Sciences offers state-of-the-art equipment so that students can learn and work purpoT
sefully and efficiently.
•
he systematic practical transfer of knowledge accompanies students throughout their entire student career. One example
T
of this are the regularly organised guest lectures given be prominent personalities from the worlds of industry and media.
•
he cooperation partners are involved to a great extent, and thus play their part in assuring the high quality of our teaching
T
activities. Their contributions include advertising internships and jobs on the university’s own intranet or sending senior employees as lecturers. For the students, this means that the lecture content is extremely closely intermeshed with industry requirements. Not only that, but they can also establish contacts during the study course for a successful start to their careers,
and they learn all about networking at a very early stage.
•
he Competence Center at the Fresenius University of Applied Sciences offers students a wide variety of added-value serviT
ces (e.g. complementary workshops, language courses, stays abroad, assistance in entering working life, etc.) and supports
them in all kinds of different areas.
•
he small study groups and individual supervision create an informal atmosphere at the Fresenius University of Applied
T
Sciences in which the students don’t „get lost in the crowd“ and are not just matriculation numbers. The learning culture is
characterised by individual support and encouragement and not by a factory-like teaching environment.
•
he majority of the lecturers come from private industry and thus incorporate practically relevant themes and ideas into the
T
teaching.
Výhody - Advantages
•
eaching staff and students at the Fresenius University of Applied Sciences work with the ILIAS learning platform. Our lectuT
rers use this centralised platform to provide their students with teaching material, for example.
•
In the reference libraries, students are able to learn and research without being disturbed. The cooperation arrangements set
up by the Fresenius University with libraries at state universities offer students an additional source of literature (with optional
lending) for study and learning purposes.
•
flexible choice or combination of main study areas gives students an excellent chance to accommodate both their personal
A
interests as well as their professional needs.
•
ll students have the opportunity, alongside the regular curriculum, to acquire further comprehensive extra qualifications for
A
their daily working life, such as foreign languages and soft skills, by attending special seminars.
•
our defined examination periods during the study year spread the examination load so well that an exceptionally high numF
ber of students successfully conclude the course in the standard period of study.
•
tudents have the opportunity to specialise in keeping with their personal interests and career goals. For the two main subS
ject areas that have to be taken, students can choose from the main modules of their own study course together with main
modules from another study course at the Faculty of Industry & Media.
•
t the Fresenius University of Applied Sciences, a lecturer assessment is conducted at the end of each semester to safeguard
A
the high quality level of teaching.
•
deeply rooted network of contacts with the ALUMNI NETWORK. The ALUMNI NETWORK provides for an exchange of
A
knowledge and information between graduates, current students, teaching staff, employees and cooperation partners of the
Fresenius University of Applied Sciences.
Výhody - Advantages
11
Perspektivy
Prospects
Společnou charakteristikou každého studijního oboru je jeho prakticky orientovaný a inovativní studijní obsah zaměřený na splnění
požadavků trhu práce. Ovšem každodenní pracovní život není jen otázkou odborného know-how, ale vyžaduje i další společenské
schopnosti jako například manažerské a vyjednávací schopnosti, motivaci a vedení lidí, rétoriku, prezentační dovednosti nebo obchodní
etiku. Kromě odborných znalostí a sociálních schopností je dalším stavebním kamenem úspěšné kariéry dobrá znalost cizích jazyků. Naše
studijní obory spolu s různými moduly otvírají pro naše absolventy široce diverzifikované spektrum možností v jejich pracovním životě. Pole
působnosti absolventů je v obrovském množství průmyslových odvětví a funkčních oborů:
• Banky a pojišťovny • Rozvoj podnikání ve společnostech a pro společnosti • Event a kongresový management • Facility
management • Finance a účetnictví • Management obchodních cest pro firmy a skupiny • Velkoobchod a maloobchod •
Management infrastruktury • Zdravotní pojištění a zdravotní pojišťovny • Vzdělávací a výzkumné instituce, doplňkové
vzdělávací instituce • Poskytovatelé logistických služeb • Management řízení ve sportovních klubech a sdruženích
• Marketingové a komunikační oddělení • Koučování • Personální poradenství / oddělení / management • Farmaceutické
společnosti • PR, reklamní a designové agentury • Rozhlasové a televizní společnosti • Daňové poradenství • Podnikové
poradenství • Řízení dopravy • Auditorské společnosti • Vědecké a výzkumné ústavy a poradenské společnosti.
Ve všech těchto profesních oblastech je také možné pracovat na volné noze.
The common characteristic of every study course is its practice-oriented and innovative study content focussed on meeting the demands
of the job market. However, everyday working life is not just a matter of technical know-how, but also requires different behavioural skills
such as management capabilities, negotiation techniques, motivation and leadership, rhetoric, presentation and moderation, gender skills
or business ethics. Alongside technical knowledge and social skills, another cornerstone of a successful career is an in-depth knowledge of
foreign languages. Our study courses, together with the various main study areas, open up a broadly diversified spectrum of opportunities
for our graduates in their working lives. They will find fields of activity in a huge number of industry segments and functional fields:
• Banks and insurance companies • Business development in and for companies • Event and congress management • Facility
management • Finance and accountancy • Business travel management for companies and groups • Wholesalers and retailers
• Infrastructure management • Health insurance schemes and health insurance companies • Teaching and research institutions,
advanced education institutions • Logistical service providers • Management tasks in sports clubs and associations • Marketing and
communication departments • Mediation/coaching • Human resource consultants/department/management • Pharmaceutical
companies • PR, advertising and design agencies • Radio and television broadcasting companies • Tax consultants • Management
consultants • Transport carrier management • Auditing companies • Scientific research institutes and consulting companies
Working as a freelancer is also conceivable in all of these occupational fields.
12
Perspektívy - Prospects
Soft Skills
Soft Skills
Kromě odborného know-how profesionální život vyžaduje širokou škálu forem chování.
Aby byli studenti optimálně připraveni na pracovní život, studium poskytuje komplexní soft skills:
• Schopnost komunikace a kontaktu
• Schopnost pracovat v týmu
• Motivace a vedení
• Rétorika
• Prezentace a moderování
• Genderové dovednosti
• Etika v podnikání
Alongside technical know-how, everyday working life requires all kinds of behavioural skills.
To prepare our students for professional life in the best possible way, our study courses also teach a wide range of soft skills:
Communication and contact capability
Team and management ability
• Motivation and leadership
• Rhetoric
• Presentation and moderation
• Gender skills
• Business ethics
•
•
Soft Skills - Soft Skills
13
Mezinárodní rozsah
Operate internationally
Mezinárodně se angažujte
Učte se cizí jazyky
Operate internationally
Learn foreign languages
Komplexní jazykové znalosti jsou v dnešním profesionálním světě nezbytné. Za účelem co nejlepší přípravy našich studentů na
národní i mezinárodní trhy práce jsou anglické jazykové kurzy povinnou součástí našich bakalářských a inženýrských studijních
oborů. Porozumění odborným textům, schopnost diskutovat o politických tématech, ekonomické diskuze, psaní vědeckých
textů a verbální projev na veřejnosti – to jsou některé jazykové schopnosti, které budou studenti ovládat v anglickém jazyce po
absolvování studia na Hochschule Fresenius. Při studiu pomáhají naši docenti, kteří mají jak jazykové znalosti, tak jsou i vybaveni
odbornými poznatky. Abychom mohli individuálně zohlednit rozdílné jazykové schopnosti našich studentů, nabízíme rozdělovací
test a kurzy angličtiny od prvního semestru.
Spolu s angličtinou se mohou studenti na Hochschule Fresenius naučit širokému spektru dalších cizích jazyků.
Tyto volitelné jazykové kurzy probíhají v malých skupinách podle jednotlivých jazykových úrovní.
Podrobné informace o aktuální nabídce jazyků na jednotlivých studijních centrech Hochschule Fresenius poskytuje Competence
Center Languages.
A comprehensive knowledge of foreign languages is indispensable in the professional world of today. To prepare our students
as well as possible for the national and international job markets of the future, English courses are a compulsory component of
our Bachelor and Master‘s study courses. Comprehension of specialised texts, discussing political topics, business negotiations,
how to write scientific texts and speak in public – these are just some of the English language skills that students will have
command of once they have finished their studies at the Fresenius University of Applied Sciences. They will be helped by our
lecturers, who excel not only in their linguistic proficiency, but also in their professional expertise. We offer English placement tests
and tutorials right from the first semester so that individual language qualifications can be taken into consideration.
As well as English, students can also choose from a large number of other foreign languages at the Fresenius University of Applied
Sciences. These optional language courses are conducted in small groups at varying linguistic levels.
The Competence Center Languages can provide detailed information about the respective language courses available at each
campus of the Fresenius University of Applied Sciences.
14
Mezinárodní rozsah - Operate internationally
Business School
15
Školy
Schools
V současné době nabízí Hochschule Fresenius bakalářské a inženýrské programy jak v denní formě, tak i ve formě studia spojeného se
zaměstnáním, pracovní vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání a další vzdělávání v jejím hlavním sídle v Idsteinu a v kampusech v Kolíně,
Hamburgu, Mnichově, Frankfurtu, Düsseldorfu, Zwickau a v Praze. Studijní obory jsou zařazené do různých škol: Business School,
International Business School, Media School, Psychology School, Medical School, School of Chemistry, Biology & Pharmacy, AMD
School of Design a AMD School of Fashion. Toto seskupení do jednotlivých škol podtrhuje zaměření Hochschule Fresenius a jejích
fakult (Chemie & Biologie, Zdraví & Společnost, Ekonomika & Média, Design). Tento čistě tržní způsob komunikace nemá žádný vliv na
právní rámec Hochschule Fresenius. Školy nenahrazují fakulty, nýbrž slouží marketingovému oddělení k transparentnější a soustředěnější
formě prezentování studijních kurzů, jejichž počet v posledních letech prudce narostl, ale především napomáhají splnění požadavků
potenciálních a současných studentů.
16
Školy - Schools
The Fresenius University of Applied Sciences currently offers Bachelor and Master‘s programmes as full time and extra
occupational study courses, together with professional training courses and advanced training and education courses, at its
main location in Idstein and its campuses in Cologne, Hamburg, Munich and Frankfurt, as well at the study centres in Dusseldorf,
Zwickau and Prague. Courses are allocated to different schools: Business School, Media School, Psychology School, Medical
School, School of Chemistry, Biology & Pharmacy, AMD School of Design and AMD School of Fashion. This grouping into subject
fields shifts the university’s fields of expertise and those of its faculties (Chemistry & Biology, Health & Social, Economics & Media
and Design) increasingly into focus.
However, this purely market-oriented communication measure has absolutely no influence on the legal framework of the Fresenius
University of Applied Sciences. The schools are not a substitute for the faculties, but enable the university’s marketing department
not only to present the study courses, which have strongly grown in number over recent years, in the market in a more transparent
and focused manner, but also to better meet the needs of prospective and existing students.
Školy - Schools
17
18
Business School
Business School
V Business School máte mnoho možností pro studium požadovaného zaměření. Pokud
máte zájem o hospodářská témata a o podnikově - hospodářský přehled, je studium
na Business School přesně pro vás. V jednotlivých studijních oborech „šitých na míru“
na základě zvolených modulů se budou probírat nejdůležitější základy hospodářsky
významných témat.
At the Business School you will find a broad range of possibilities to help you decide
which study course you should take. If you are interested in business topics and
correlations in business management, then the Business School is just the right place
for you. During the individual study courses you will learn the key underlying concepts
of business-related subject areas in keeping with the main emphasis of your chosen
degree.
Náš studijní obor na kampusu v Praze
Study path in Prague
Podnikové hospodářství
Business Administration
Délka studia: 6 semestrů
Začátek studia: V letním a zimním semestru
Vysokoškolský německý titul: Bachelor of Arts
Kredity: 180 ECTS
Studijní obor je akreditovaný v rámci probíhajícího procesu
akreditačního systému na Hochschule Fresenius agenturou
ACQUIN.
Standard period of study: 6 Semester
Course start: Summer and winter semesters
German Degree: Bachelor of Arts
Credits: 180 ECTS
In Accreditation (System Accreditation by ACQUIN)
Pokud se chcete připravit na kariéru na vysokých pozicích, studijní
obor Podnikové hospodářství je přesně tou správnou volbou.
The study course in Business Administration is just the right
choice for all students who would like to prepare themselves
for a career in executive management.
Business School
Psychology School
OBSAH PŘEDMĚTU
V průběhu šesti semestrů získáte hodnotné vědomosti a
metody a získáte přehled v následujících oblastech:
• Podnikové hospodářství
• Ekonomika
• Účetnictví
• Controlling
• Hospodářské právo
• Marketing
• Entrepreneurship
• Personální management a management projektů
• Případové studie
• Management podniku
• Soft Skills
• Jazyky
Podnikové hospodářství - Business Administration Business School
19
Studijní obor Podnikové hospodářství se bude vyučovat
několik večerů v týdnu, ale i přes víkendy.
DEGREE COURSE CONTENT
Business School
Psychology School
Invest in your future and spend six semesters gaining valuable
knowledge and learning about methods and correlations in the
following fields:
• Business Administration
• Economics
• Accountancy
• Controlling
• Commercial law
• Marketing
• Entrepreneurship
• Personnel and project management
• Case studies
• Corporate management
• Soft skills
• Languages
The study course in Business Administration is conducted on
evenings as well as on weekends.
INTERDISCIPLINARY OPTIONS
You can also select main modules available on other study
courses to individually organise your studies and put yourself
in a better position on the job market. The other main study
areas that you can choose from are as follows:
• Market, advertising and media psychology
• Organisation psychology and consultation
• Personnel psychology
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Absolventům studia se otevírají široké možnosti profesní
kariéry, a to nejenom v jejich současném oboru. Získaná
kvalifikace jim umožní realizovat se i v ostatních odvětvích
nebo v samostatné činnosti.
CAREER OPPORTUNITIES
Graduates in Business Administration will be able to choose
from a broad range of career opportunities. Not only will the
qualification enable them to take the next step up the career
ladder in their own profession, but they can also qualify
themselves as career switchers to other business sectors,
start a completely new career or turn freelance.
MODULY
Hochschule Fresenius nabízí v bakalářském studijním oboru
Podnikové hospodářství dva hlavní studijní moduly:
• Marketingový management
• Controlling
MAIN SUBJECT AREAS
The Bachelor study course in Business Administration at
the Fresenius University of Applied Sciences offers you the
following main study areas:
• Marketing management
• Controlling
VOLBA INDIVIDUÁLNÍCH MOŽNOSTÍ :
Aby se mohl vytvářet individuální studijní plán a zohlednily
se profesní zájmy, nabízí se studentům možnost kombinace
studijních modulů z ostatních studijních oborů.
Další moduly na výběr:
• Psychologie trhu, reklamy a médií
• Organizační psychologie a poradenství
• Personální psychologie
20
Business School Podnikové hospodářství - Business Administration
na první pohled
6 semestrů
Bachelor of Arts
180 ECTS
At a glance
6 semester
Bachelor of Arts
180 ECTS
é
Německ
ké
bakalářs
vzdělání
Business School
Psychology School
Betriebswirtschaft (Teilzeitstudium) Business Administration (Part-time) - Business School
21
Studijní plán
Course schedule
Business Administration, bakalář
Business Administration, Bachelor of Arts
1.
odborná oblast, modul a dílčí modul
Subject, Module and Partial Module
Základy ekonomie
Basic Principles of Economics
3.
4.
5.
6.
semestrů
ECTS VHT/
SWH
10
8
Základy podnikové ekonomiky Basic Principles of Business Administration
5
4
Základy nauky o národním hospodářství Basic Principles of Economics
5
4
Účetnictví Accounting
8
6
Účetnictví, Sestavování rozvahy, Vnitropodnikové účetnictví
Bookkeeping, Balance Accounting, Cost and Performance Accounting
8
6
Právo Law
7
7
Hospodářské právo Commercial Law
7
7
Matematika a statistika Mathematics and Statistics
10
Matematika Mathematics
5
8
4
Řízení podniku Operational Functions
5
4
44
Financování, investování a controlling
Financing, Investment and Controlling
33
8
6
7
6
5
8
5
4
4
6
Statistika Statistics
Vedoucí funkce Leadership Functions
Management výroby Operations Management
Management v globálním kontextu Management in a global Context
Marketing a průzkum trhu Marketing and Market Research
Práce a rozhodování v organizacích
Work and Organisational Decision Making
Management inovace Development Management
22
2.
Business School Podnikové hospodářství - Business Administration
5
4
5
4
odborná oblast, modul a dílčí modul
Subject, Module and Partial Module
1.
2.
3.
4.
5.
6.
semestrů
ECTS VHT/
SWH
Projektové studium Project Studies
Projektové studium I Project Studies I
20
5
8
2
Projektové studium II Project Studies II
5
2
Projektové studium III Project Studies III
5
2
Projektové studium IV Project Studies IV
Studijní zaměření “Business Administration”
Specialisation Modules “Business Administration”
5
2
40
32
Studijní zaměření I: Management marketingu
Specialisation I: Marketing Management
20
16
Studijní zaměření II: Controlling
Specialisation II: Controlling
20
16
11
8
6
4
English II: Presentations, Communication, Negotiations, Interviews
5
Dovednosti Skills
15
4
11
Dovednosti I: Komunikace a prezentace, Informační a komunikační
technologie Skills: Communication and Presentations, Information and
Communication technology
5
4
Dovednosti II: Vědecká práce, Projektový management
Skills II: Academic Writing, Project Management
5
3
Dovednosti III: Hospodářská etika a společenská odpovědnost firem,
Řízení změn a management diverzity Skills III: Business Ethics and
Corporate Social Responsibility, Gender and Diversity Management
5
4
Jazyky Languages
English I: Business Topics, Current affairs, Business Writing
Závěrečná práce / Bakalářská práce Thesis
15
Celkový počet ECTS a VHT/Total ECTS and SWH Total ECTS and SWH/VHT
180
1.
Volitelné moduly Optional Modules
Cvičení “English” Tutorial English
Cvičení účetnictví Tutorial Accounting
Cizí jazyk Foreign Language
Celkový počet ECTS a VHT/Total ECTS and SWH Total ECTS and SWH/VHT
ECTS = European Credit Transfer System
VHT: Vyučovací hodiny týdne
2.
3.
4.
5.
6.
121
semestrů
SWH/
VHT
8
4
4
8
ECTS = European Credit Transfer System
SWH = Semester Weekly Hours
Podnikové hospodářství - Business Administration Business School
23
24
Business School
Psychology School
Prostřednictvím studia na Psychology School získávají studenti širokou škálu uplatnění.
Aktuální studie ukazuji vysokou potřebu psychologické a psychoterapeutické péče
v Evropě, podle průzkumů existuje také vysoká poptávka v oblasti ekonomické
psychologie.
A degree programme at the Psychology School gives you access to a broad
spectrum of occupations. Current studies hint at a great need for psychological and
psychotherapeutic care in Europe and polls suggest a similarly high demand in the
field of business psychology.
Náš studijní obor na kampusu v Praze
Study path in Prague
Business School
Psychology School
Ekonomická psychologie
Business Psychology
Délka studia: 6 semestrů
Začátek studia: V letním a zimním semestru
Vysokoškolský německý titul: Bachelor of Arts
Kredity: 180 ECTS
Studijní obor je akreditovaný v rámci probíhajícího procesu
akreditačního systému na Hochschule Fresenius agenturou
ACQUIN.
Standard period of study: 6 Semester
Course start: Summer and winter semesters
German Degree: Bachelor of Arts
Credits: 180 ECTS
In Accreditation (System Accreditation by ACQUIN)
Studium kombinuje v praxi úspěšné disciplíny Psychologie a
Podnikové hospodářství.
This study course combines and success-related disciplines
from the fields of psychology and business management in a
practice-oriented manner.
OBSAH PŘEDMĚTU
Bakalářská úroveň oboru Ekonomická psychologie je
zaměřena na schopnost posluchačů přenášet vědecké
poznatky psychologie do každodenního podnikání a řešit
specifické podnikové a hospodářské problémy prostřednictvím
odpovídajících metod.
Prakticky si ověříte detailní psychologické aspekty osobního i
společenského rozvoje, psychologii trhu a reklamy.
Studijní obor Ekonomická psychologie bude vyučován několik
večerů v týdnu a přes víkendy.
Ekonomická psychologie - Business Psychology Psychology School
25
Business School
Psychology School
Prostřednictvím studia na Psychology School získávají studenti
širokou škálu uplatnění.
Aktuální studie ukazují vysokou potřebu psychologické a
psychoterapeutické péče v Evropě, podle průzkumů existuje
vysoká poptávka v oblasti ekonomické psychologie.
DEGREE COURSE CONTENT
The ability to apply scientific knowledge of psychology to everyday
life in a company and to solve market and operation-related
problems using sound methods plays a central role in the Bachelor
study course in Business Psychology.
You will examine in detail the psychological aspects of personnel
and organisational development as well as of market and
advertising psychology.
The study course in Business Psychology is conducted on
evenings as well as on weekends.
MODULY
Studijní obor Ekonomická psychologie studentům nabízí možnost
specializovat se a dále vzdělávat podle profesního a osobního
zájmu.
Kromě osvojení si podnikově - hospodářských základů je
studentům umožněno prostřednictvím volby modulových
předmětů vytvořit specifický profil a získat znalosti pro odbornou
26
Psychology School Ekonomická psychologie - Business Psychology
praxi. Dva povinné výukové moduly je možno zvolit nejenom z
kurzu Business Administration, ale vybrat si můžete i z nabídky
modulů fakulty Ekonomika & média. Je tedy možné navrhnout si
studium individuálně a přiměřeně vaší stávající odborné kvalifikaci.
Hochschule Fresenius nabízí možnost studovat Ekonomickou
psychologii s moduly:
•
Personální psychologie
•
Psychologie trhu, reklamy a médií
Organizační psychologie a poradenství
•
MAIN SUBJECT AREAS
The study course Business Psychology gives you the opportunity
to specialise and advance your education according to your
professional and personal interests.
In addition to learning the basic principles of business
management, by choosing main subject areas you can develop
your profile in a specific direction as well as learn precisely
those specialised skills that you need. Of the two main study
areas that have to be taken, you can not only choose from the
main modules from the Business Administration course, but
you can also take other main modules offered by the Faculty
of Economics & Media. This means that you can individually
organise your study course taking into account your present
professional qualifications.
The Fresenius University of Applied Sciences offers you the
opportunity to study Business Psychology in the following main
study areas:
Personnel psychology
Market, advertising and media psychology
• Organisation psychology and consultation.
•
career of your choice. Not only will you acquire a contemporary
and practical knowledge of industry, but the broad training focus
also means that you will be able work in associated occupational
fields. Business Psychology graduates are usually to be
encountered in the following task areas:
•
VOLBA INDIVIDUÁLNÍCH MOŽNOSTÍ
K vytvoření individuálního studijního plánu a zajištění si
odpovídajících výhod na pracovním trhu může být využita
možnost kombinace z různých modulů ostatních bakalářských
studijních oborů na fakultě Ekonomiky a médií. Další moduly na
výběr jsou:
•
•
Human resource and management consultants
Corporate consultants
• Personnel officers
• Personnel development officers
• Marketing and communication departments
• Teaching and research establishments
• Freelance
•
•
Business School
Psychology School
Controlling
Marketingový management
INTERDISCIPLINARY OPTIONS
You can make use of various interdisciplinary options by choosing
other main modules to individually organise your fields of study
and put yourself in a better position on the job market. The other
main study areas that you can choose from are as follows:
é
Německ
ké
bakalářs
vzdělání
• Controlling
• Marketing management
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Vaše vzdělání v ekonomii a hluboce specializované znalosti a
dovednosti vám umožní získat odpovídající zaměstnání podle
vašich představ. Získáte soudobou a praktickou znalost daného
odvětví, ale široký rozsah kurzu znamená také možnost pracovat
v příbuzných oborech. S absolventy ekonomické psychologie se
ůžete setkat v následujících oblastech:
Lidské zdroje a management
Podnikové poradenství
• Marketingové a komunikační obory
• Vzdělávací a výzkumné zařízení
• Samostatná podnikatelská činnost
•
•
CAREER OPPORTUNITIES
Your training in economics and the in-depth specialised
knowledge and method skills you will acquire in the relevant
occupational fields will open up many options for starting the
na první pohled
6 semestrů
Bachelor of Arts
180 ECTS
Ekonomická psychologie - Business Psychology Psychology School
27
Studijní plán
Course Schedule
Ekonomická psychologie, bakalář
Business Psychology, Bachelor of Arts
odborná oblast, modul a dílčí modul
Subject, Module and Partial Module
Základy ekonomie
Basic principles of economics
2.
3.
4.
5.
6.
semestrů
ECTS VHT/
SWH
10
8
Základy podnikové ekonomiky Basic principles of business administration
5
Základy nauky o národním hospodářství Basic principles of economics
5
4
4
Účetnictví Accounting
8
6
8
6
7
7
Hospodářské právo Commercial law
Matematika a statistika Mathematics and Statistics
7
10
Matematika Mathematics
5
7
8
Statistika Statistics
Ekonomická psychologie Business Psychology
5
4
44
34
Business Psychology I Business Psychology I
Business Psychology II Business Psychology II
Obecná psychologie General Psychology
Sociální psychologie Social Psychology
Vývojová psychologie Educational Psychology
Klinická psychologie v pracovním životě Clinical Psychology at the workplace
Psychologická diagnostika a diferenciální psychologie
Psychological diagnostics and differential psychology
Metodologie a evaluace Methodology and evaluation
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
8
6
6
4
Účetnictví, Sestavování rozvahy, Vnitropodnikové účetnictví
Bookkeeping, Balancing of accounts, Cost and performance accounting
Právo Law
28
1.
Psychology School Wirtschaftspsychologie - Business Psychology
4
odborná oblast, modul a dílčí modul
Subject, Module and Partial Module
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Projektové studium Study project
semestrů
ECTS VHT/
SWH
Projektové studium I Study project I
20
5
8
2
Projektové studium II Study project II
5
2
Projektové studium III Study project III
5
2
Projektové studium IV Study project IV
5
2
40
32
20
16
20
16
(20)
(16)
Jazyky Languages
11
8
English I: Business Topics, Current affairs, Business Writing
6
4
Studijní zaměření “Ekonomická psychologie”
Specialisation modules “Business Psychology”
Studijní zaměření I: Personální psychologie
Specialisation I: Personnel psychology
Studijní zaměření II: Psychologie trhu, reklamy a médií
Specialisation II: Market, advertising and media psychology
Studijní zaměření III: Psychologie organizací a organizační poradenství
Specialisation III: Organisation psychology and consultation
English II: Presentations, Communication, Negotiations, Interviews
5
4
Dovednosti Skills
Dovednosti I: Komunikace a prezentace, Informační a komunikační technologie Skills I: Communication and Presentations, Information and communication technology
15
11
5
4
Dovednosti II: Vědecká práce, Projektový management
Skills I: Academic research, Project management
5
3
Dovednosti III: Hospodářská etika a společenská odpovědnost firem,
Řízení změn a management diverzity Skills III: Business ethics and Corporate Social Responsibility, Gender and Diversity Management
5
4
Závěrečná práce / Bakalářská práce Thesis (including Oral Viva)
15
Celkový počet ECTS a VHT/Total ECTS and SWH Total ECTS and SWH/VHT
180
1.
Volitelné moduly Optional Modules
2.
3.
4.
5.
6.
122
semestrů
SWH/
VHT
8
Cvičení “English” Tutorial English
4
Cvičení účetnictví Tutorial accounting
Cizí jazyk 2. Foreign language
4
Celkový počet ECTS a VHT/Total ECTS and SWH Total ECTS and SWH/VHT
8
ECTS = European Credit Transfer System
VHT: Vyučovací hodiny týdne
ECTS = European Credit Transfer System
SWS = Semester Weekly Hours
Wirtschaftspsychologie - Business Psychology Psychology School
29
Požadavky na přijetí a poplatky za
studium
Entrance requirements and tuition fees
Cesta do budoucnosti
Požadavky na přijetí a poplatky za studium
The pathway to the future
Entrance requirements and tuition fees
Předpokladem studia na Hochschule Fresenius je prokázání následujících oprávnění pro studium na vysoké škole:
• Osvědčení o závěrečné zkoušce na gymnáziu (maturita)
• Osvědčení o závěrečné zkoušce na obchodní akademii
• Osvědčení o závěrečné zkoušce na odborné střední škole
• Osvědčení o závěrečné zkoušce na odborném učilišti
Počet studijních míst není přesně stanoven a bude určen až v průběhu výběrového řízení.
Hochschule Fresenius je soukromá vysoká škola, která je státem uznaná, ale není státem financovaná. Z tohoto důvodu se za
akreditované studium hradí měsíční studijní poplatky. V případě zahraničních studijních pobytů vznikají dodatečné náklady na
cestu, ubytování a stravné. Přehled poplatků za studium najdete na www.hs-fresenius.cz
Proof of a general or subject-related higher education entrance qualification is a prerequisite for attending a study course at the
Fresenius University of Applied Sciences:
University Entrance Qualification
Certificate of higher-level-secondary commercial college
• Advanced Technical College Entrance Qualification
A numerus clausus (NC) subject is not stipulated because the course places are awarded by means of a special admission
procedure.
•
•
The Fresenius University of Applied Sciences is a university under private governorship. Although officially recognised it is not
refinanced by the state, which is why monthly tuition fees are levied for the accredited study course. The optional stay abroad
will involve additional fees and costs for travel, food and accommodation. An overview of the specific tuition fees can be found
at www.hs-fresenius.cz.
30
Požadavky na přijetí a poplatky za studium - Entrance requirements and tuition fees
Partneři
Cooperation partners
Z teorie do praxe – se spolupracujícími partnery
From theory to practice - With committed cooperation partners
Výuka na Hochschule Fresenius je založená nejen akademicky, je orientovaná i na praxi. Z tohoto důvodu vysoká škola úzce spolupracuje
s partnery z hospodářského a veřejného života. Řada akcí jako například hostující přednášky, prezentace podniků, workshopy a Dny
kariéry, zabezpečují aktivní výměnu zkušeností mezi odborníky a studenty. Mimo to Hochschule Fresenius neustále zlepšuje svoji síť
renomovaných kooperačních partnerů s cílem podpořit své studenty při hledání pracovních stáží, trvalého pracovního poměru nebo
společností, kde mohou uskutečnit svůj projekt diplomové práce. Níže naleznete výběr ze seznamu prémiových partnerů, kteří podporují
Hochschule Fresenius. Tito partneři se angažují v neobvyklém rozsahu a zajišťují tím jedinečnou podporu výuky. Jako příklad lze uvést
odborné cvičení, poptávky zaměstnání na vysokoškolském intranetu nebo angažovanost vedoucích pracovníků jako docentů.
Pro studenty to znamená mimořádně úzké spojení obsahu přednášek s požadavky praxe.
Teaching methods at the Fresenius University of Applied Sciences do not just have an academic basis, but are primarily practice-oriented.
Consequently, the university cooperates closely with partners from industry and public service. Numerous events such as guest lectures,
corporate presentations, workshops and the Career Day provide platforms for lively exchanges of experiences and views between experts
and students. The university is continually expanding its network of renowned cooperation partners to enable it to offer students even
more assistance in searching for internship placements and permanent jobs and to liaise with firms where they can conduct their project
and thesis work. Below you will find a small extract from our list of premium partners who support the Fresenius University of Applied
Sciences. These cooperation partners are involved to a great extent and thus play their part in assuring the high quality of our teaching
activities. Their contribution includes advertising internships and jobs on the university’s own intranet or sending senior employees as
lecturers. For the students, this means that the subject matter of their lectures bears a very close relation to the circumstances they will
face in their actual working environments.
Výňatek z německé sítě kooperačních partnerů/Abstract of the german business partners network
Partneři - Cooperation partners
33
Alumni-Network
Alumni-Network
Zůstat v kontaktu
Alumni-Network Hochschule Fresenius
Keeping in touch
The alumni network of the Fresenius University of Applied Sciences
Staňte se aktivním členem Alumni-Network! Tak mohou zůstat absolventi po studiu v osobním a vědeckém kontaktu s ostatními členy
Alumni-Network a vysokou školou. Setkávají se tu absolventi i staří přátelé ze školy, mohou se poznat se členy aluminia z ostatních
fakult a ročníků a navázat tak nové obchodní kontakty. Nabídka pracovních míst od bývalých studentů vytváří pro současné studenty
část výhod Alumni-Network. Hochschule Fresenius nabízí mnohé další aktivity jako Alumni-stůl pro stálé hosty nebo pozvání na
přednášky hostů a další vzdělávání. Prostřednictvím Alumni-Networks jsou absolventi vždy dobře informováni a profitují z vysoké školy
i v profesním životě.
After you have graduated, become an active member of our alumni network! This enables graduates to stay in personal and scientific
contact with other alumni and the university once they have completed their studies. They can meet up again with old university
friends and share experiences with students and alumni from other departments and years, as well as make new business contacts.
Job offers from ex-students for current students are just one small advantage of the alumni network. The Fresenius University of
Applied Sciences offers numerous other activities as well, including regular alumni meetings or invitations to guest lectures and
advanced education courses. With the alumni network, graduates can both keep informed as well as benefit from the university in
their professional lives.
34
Alumni-Network - Alumni-Network
Competence Center
Competence Center
Competence Center International Services
Competence Center International Services
Competence Center International Services (CCIS) je zodpovědný za vytváření a rozvoj spolupráce se zahraničními vzdělávacími
institucemi a univerzitami, stejně jako s profesionálními partnery z ekonomiky. Na podporu těchto dohod o spolupráci, aby z
nich mohli studenti těžit, organizuje CCIS pravidelně semestr v zahraničí, různé výměnné programy, jazykové kurzy i studijní
cesty do zahraničí. V rámci těchto nabídek mohou studenti získat interkulturní zkušenosti a navázat v zahraničí důležité studijní
a profesní kontakty. CCSI aktuálně zprostředkovává následující zahraniční programy1:
Volitelný INTEGROVANÝ SEMESTR V ZAHRANIČÍ ve čtvrtém semestru nabízí studentům možnost studovat a žít semestr v Idsteinu, Kolíně, Hamburku, Mnichově nebo New Yorku2. V rámci volby hlavního oboru mohou studenti již v průběhu
bakalářského studia získat interkulturní zkušenosti v zahraničí, zlepšit znalost anglického nebo německého jazyka a navázat
nové kontakty. Semestr v zahraničí je začleněn do doby studia a je nabízen ve spolupráci s renomovaným partnerem školy, což
zaručuje bakalářský titul po šesti semestrech (včetně započtení doby studia v zahraniční)3. Úspěšným absolvováním semestru
v zahraničí splní studenti důležitou podmínku pro získání označení „Mezinárodní studia“ v jejich bakalářském titulu.
3 AŽ 4 DENNÍ STUDIJNÍ CESTY do zahraničních měst jsou nabízeny v každém studijním centru. Studenti mohou navázat nové
kontakty a zkušenosti v mezinárodním prostředí v rámci workshopů, při návštěvách firem a při kulturních programech, které
jsou organizovány v Barceloně, Istanbulu, Londýně a Helsinkách. Z každého studijního centra budou vybráni účastníci tohoto
programu ve výběrovém řízení.
Vzhledem k tomu, že většina LETNÍCH ŠKOL trvá déle než letní prázdniny, vyvinula pro vás Hochschule Fresenius speciální
program. Letní škola v Kolíně, Hamburku, Mnichově nebo Idsteinu/Frakfurtu4 je speciálně připravena „ na míru“ podle potřeb
studenta.
Můžete začít váš 7 denní pohyb s kulturním programem, během kterého poznáte historické a současně moderní město Kolín,
Hamburk, Mnichov nebo Idstein / Frankfurt. V následujících dnech se zúčastníte zajímavých exkurzí a workshopů. Nejdříve
poznáte německý studijní kampus Hochschule Fresenius, poté získáte pohled na zajímavé podniky a instituce. S vaším pobytem jsou spojeny například návštěvy Evropské centrální banky ve Frankfurtu a kooperačního partnera AIRBUS, kde se
seznámíte s leteckou výrobou.
1
Nabídky popisují aktuální varianty, které se během studia mohou změnit. Jedná se o zpoplatněné dodatečné nabídky Hochschule Fresenius.
2
Studijní centrum se mění v závislosti na zvoleném modulu. V New Yorku budou nabízeny blokové týdny.
3
Předpokladem je, že student absolvoval všechny moduly v příslušných semestrech.
4
Zajištění v Letní škole je spojeno s dodatečnými náklady.
Competence Center - Competence Center
35
CCIS dále pořádá exkurze do Brusselu, které zahrnují návštěvu Evropského parlamentu, diskuzi s poslanci a prohlídku města.
Pořádány jsou i přednášky na aktuální mezinárodní témata. Poskytovány jsou rozsáhlé poradenské služby pro semestry v
zahraničí, stáže, jazykové kurzy a další možnosti podpory. Pobyty v zahraničí nejrůznějšího druhu jsou v globálním vzdělávacím
systému nezbytné. Podporují nezávislost, vyžadují flexibilitu, sociální kompetence a sebevědomí, které přispívají k rozvoji
osobní a odborné úrovně studentů.
The Competence Center International Services (CCIS) is responsible for establishing and developing cooperation partnerships
with foreign educational institutions and universities, as well as with professional partners from industry. To enable students to
benefit from these cooperation arrangements, the CCIS regularly organises semesters abroad together with various exchange
programmes, language courses and foreign study trips. Within the framework of these services, students can acquire intercultural skills and make important study and professional contacts abroad at a very early stage. The following foreign programmes
are currently on offered by the CCIS1:
The optional integral semester abroad in the fourth specialised semester offers students the opportunity to live and study
for one semester in Idstein, Cologne, Hamburg, Munich or New York2. With their choice of main subject areas, students can
acquire intercultural experience abroad during the Bachelor study course, improve their English or German language skills and
make new contacts. The semesters abroad are integrated in the standard period of study and are offered in cooperation with
leading partner universities. This guarantees a Bachelor degree including a foreign semester after six specialised semesters.3
Having successfully completed the semester, students will also have fulfilled one of the essential requirements for having the
supplement „International Studies“ added to their Bachelor certificate.
3 to 4-day study trips to international cities are on offer at each campus. Students can make new contacts and experience
an international environment during the workshops, company visits and cultural programme that are organised in Barcelona,
Istanbul, London and Helsinki. Participants from each university campus are selected to take part in the programme by means
of an application process.
Since the duration of most of the existing Summer School programmes is longer than your semester break the University
Fresenius of Applied Sciences has created a special programme for you taking this into consideration. The Summer School
programmes in Cologne, Hamburg, Munich and Idstein/Frankfurt are specifically tailored to fit students’ needs. Your 7-day stay
begins with a cultural programme introducing you to Cologne, a city steeped in history yet still very modern, or Hamburg, Munich or Idstein/Frankfurt. During the following days you will be able to participate in interesting excursions and workshops. You
will then become acquainted with the German campus of The University Fresenius of Applied Sciences and also gain insight
into relevant companies and institutions. For example: The European Central Bank and our cooperating company AIRBUS
where you will learn more about aircraft production.
The CCIS regularly organises excursions such as its day trip to Brussels, which includes a visit to the European Parliament, a
discussion with an MEP and a tour of the city.
36
Competence Center - Competence Center
It also presents interesting lectures on internationally relevant topics. Additionally there is a comprehensive advisory service for
the semesters, internships and language courses abroad, as well as regarding grant possibilities.
Stays abroad in different environments are indispensable in a global educational sector. They encourage independence and
foster flexibility, social skills, self-confidence and team ability, which all represent an added value at personal and career level.
The offers describe the options valid at this time which may change during the study course. These are supplementary programmes offered by the Fresenius University
of Applied Sciences for a fee.
The location varies dependent upon the main subject area that is chosen. Block weeks are offered in New York.
3
This assumes that the student has passed all the modules during the corresponding specialised semesters.
4
Students have to pay an extra fee for the summer schools.
1
2
Competence Center Career Services/Placement Office
Competence Center Career Services/Placement Office
Competence Center Career Services / Placement Office nabízí studentům široký rozsah dodatečných služeb zaměřených na
propojení teorie a praxe.
Sem patří mimo jiné vytváření a udržování kooperace s hospodářskými podniky a trhem práce což zajišťuje studentům přístup
ke stážím, nabídce pracovního místa, ale i možnost vypracovat bakalářskou nebo inženýrskou práci u externích kooperačních
partnerů vysoké školy.
Jednou ročně se koná Career Day, na kterém se setkávají studenti se zástupci podniků. Studentům je nabízena individuální
podpora při zhotovení podkladů uchazeče.
V osobních pohovorech a prostřednictvím koučingu nabízí Competence Center Career Services / Placement Office řešení při
problémech s učením, strachu ze zkoušek a dalšími osobními záležitostmi.
Ve speciálních workshopech a seminářích mají studenti možnost rozvinout svou osobnost. Nabídka zahrnuje např. kurzy etiky,
IT - kurzy a kurzy prezentačních dovedností.
Competence Center - Competence Center
37
The Competence Center Career Services/Placement Office offers students a wide range of extra services, particularly with
regard to the intermeshing of theory and practice.
This includes, among other things, establishing and maintaining a cooperation network with industry companies as well as
running an internship and job market. These give students access to internships and job offers, as well as enabling them to
write their Bachelor and Master‘s dissertations at the university’s external cooperation partners.
A Career Day is held once a year where students and corporate representatives can become acquainted and contacts with
professional and cooperation partners are made.
Individual assistance in preparing application documents is also provided. The Competence Center Career Services/Placement Office offers expert support with personal discussions and coaching sessions that address learning problems, exam
nerves and other personal issues.
Students have the opportunity to attend special workshops and seminars to advance their personal development. The offers
here include etiquette courses, computer courses and presentation workshops.
Competence Center Languages
Competence Center Languages
Competence Center Languages nabízí studentům specifické jazykové kurzy orientované na jejich kariérní potřeby s pokročilou
výukou ve vybraných evropských a asijských jazycích. K dispozici jsou speciální jazykové rozvojové kurzy, které vyhovují
požadavkům studentů, kteří mají možnost začlenit cizí jazyky do svého studia jako součást bakalářských a magisterských
programů. Dalším zaměřením je rozvíjení speciálních kurzů, které jsou orientovány na Společný evropský referenční rámec
(SERR). V širším měřítku Competence Center Languages vedle jazykové odbornosti nabízí také interkulturní aspekty, což
přispívá k rozvoji kritického myšlení a vytváření společenského života na kampusech vysoké školy.
The Competence Center Languages offers students language courses that are specifically tailored to meet their career needs
with advanced teaching in selected European and Asian languages1. Special linguistic development courses are available that
specifically accommodate students’ requirements, and they can also incorporate foreign languages in their study courses
as part of the Bachelor and Master‘s programmes. Another focus lies in developing special courses that are oriented to the
Common European Framework (CER). To a broader extent, the Competence Center Languages imparts not only linguistic
proficiency, but also intercultural aspects. Last but not least, this enhancement encourages critical thought as well as the
community spirit on the university campuses.
V rámci jazykových nabídek se mohou vyskytnout dodatečné poplatky. Services with additional fees.
1
38
Competence Center - Competence Center
Competence Center Entrepreneurship
Competence Center Entrepreneurship
Mnoho studentů touží po uskutečnění svých podnikatelských záměrů a plánů již při studiu a touží dostat své nápady do
reálných prodejních produktů a služeb. The Competence Center Entrepreneurship jim může poskytnout kvalifikovanou podporu a síť poradců, kteří cíleně a profesionálně spolupracují se studenty právě na realizaci jejich plánů. V závislosti na vyspělosti
nápadu Competence Center Entrepreneurship pracuje se studenty na formulování „follow-up“ strategie a pomáhá jim navázat
kontakty s vhodnými partnery.
Nedílnou součástí Competence Center Entrepreneurship jsou speciální workshopy, které se věnují tématům z oblasti základů
managementu, obchodního plánování i rozvoje osobnosti. Během jednodenních akcí studenti připraví vlastní podnikatelský
plán a na jeho základě získají zpětnou vazbu o svých podnikatelských schopnostech. Program je doplněn o tzv. „Rozhovory
u krbu“. Competence Center Entrepreneurship na tyto akce zve osobnosti z podnikatelské sféry, které se se studenty dělí o
své zkušenosti.
Competence Center Entrepreneurship vychází z přesvědčení, že úspěch se může naplánovat a že studenti na HSF jako zakladatelé nových společností nebo také tzv. „intrapreneurs“ (podnikatelé v podniku) mohou svou podnikatelskou iniciativou
podpořit vlastní rozvoj a zároveň významně přispět i k rozvoji podniku.
Many students have the desire to realise their entrepreneurial ambitions while still studying and would like to implement their
own ideas in marketable products and services. The Competence Center Entrepreneurship can offer them a qualified support
concept together with a consulting network which develops such plans together with the students in a target-oriented and
professional manner. Depending on the maturity of the idea, the Competence Center Entrepreneurship works with the students
on formulating a follow-up strategy and links them up with the appropriate network partners.
Another integral part of the Competence Center Entrepreneurship are special workshops that address the theme areas of
foundation management and business planning as well as personality development. During a one-day event, students put together a business plan and are given feedback about their entrepreneurial abilities. The programme is rounded off by so-called
„fireside chats“ at the Fresenius University of Applied Sciences. The Competence Center Entrepreneurship selects business
personalities who are pleased to share their experiences with the students.
The Competence Center Entrepreneurship is convinced that success can be planned for, and that students at the Fresenius
University of Applied Sciences can make a key contribution to both their own development and that of a company through
their entrepreneurial initiative, not only as founders of new companies, but also as so-called „intrapreneurs“ or „entrepreneurs
within the enterprise“.
Competence Center - Competence Center
39
Kontakt
Contact
Máte otázky ohledně studijních oborů nebo ohledně přihlášek na
naši školu? Naši kolegové z oddělení pro zájemce a uchazeče
jsou stále zde.
Have you got any questions about our study courses or applying
to one of our schools? Our Prospective Student and Applicant
Management colleagues are available to answer them.
Telefon/Phone: (+420) 251.114.680
Email: [email protected]
Alexandra Mostýn
40
Kontakt - Contact
Karel Novák
Dr. Sebastian Meyer
Business School
3
Kampus Praha/
Prague Campus
Nárožní 2600/9
158 00 Praha 5
Česká republika
tel.: (+420) 251.114.680
[email protected]
www.hs-fresenius.cz
Kampus Idstein/
Idstein Campus
Kampus Mnichov/
Munich Campus
Kampus Kolín nad
Rýnem/
Cologne Campus
Studijní centrum Düsseldorf
Study Centre Düsseldorf
partner pro akreditační proces/Accrediting agencies:
Kampus Hamburk/
Hamburg Campus
Download

Business School - Hochschule Fresenius