Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio
Exhibitions and Trade Fairs // Advertising at Prague - Ruzyně airport // Conferences and seminars // DTP studio
Jsme členy sdružení
We are members of
★★★★
reception:
+420 220 111 250
+420 220 111 251
fax: +420 220 111 256
more information: www.euroagentur.cz
Terminál 3
160 00 Praha 6 – Ruzyně
CZECH REPUBLIC
Exkluzivní hotel v prostorách
Pražského letiště
/ komfortní ubytování
/ business centrum
/ mezinárodní kuchyně
Exclusive hotel at the
Prague Ruzyně airport
/ comfortable accommodation
/ business centrum
/ international cuisine
MIP Review – II
M.I.P. Group, a.s.
M.I.P. Advertising, a.s.
Hollarovo nám. 11
130 00 Praha 3
Kontakt/Contact
Zdeněk Sobota
tel. +420 267 315 585-8
e-mail: [email protected]
www.mip.cz
travel with comfort
pohodlí
při vašich cestách
/II
Vážení přátelé,
máme pro Vás nové vydání MIP REVIEW.
Když jsme s kolegy volili název našeho periodika, odklonili jsme se nakonec od populárního označení NEWS. Shodli jsme se totiž
na názoru, že tento výraz je dnes často nadužíván. Ano, doba je dynamická a obklopuje
nás novými technologiemi, novými trendy,
novými médii….zkrátka novinkami. Osobně
jsem velký zastánce nových směrů, ale také
si intenzivně uvědomuji, jak důležitá je soudržnost s tolik cennou tradicí a ověřenými
postupy, ze kterých čerpáme zkušenosti pro
současnou práci. I když obor reklama, média
a marketing patří právě k těm mladším, je
typickým příkladem, jak tradiční a nové
formy fungují v symbióze. Různé předpovědi, že televize vytlačí z mediální scény rádio,
tisk zastoupí internet a účast na veletrzích
nahradí e-mailová komunikace, zůstávají
zatím nenaplněné.
V novém MIP REVIEW se dočtete, jak si
stojí, vyvíjí se a samozřejmě inovují v rytmu
současných trendů naše kmenové aktivity,
k nimž patří reklama na letišti Praha Ruzyně, organizace veletrhů v tuzemsku i v zahraničí nebo grafický design. Získáte informace
také o aktivitách, které do našeho portfolia
přibyly. Těší mě, že právě nové aktivity jako
například organizace EVENTŮ nebo reklama
na internetu vznikly vlastně na základě
důvěry našich klientů a jejich žádosti rozšířit
spolupráci s námi tímto směrem. Věřím, že
informace v MIP REVIEW Vás nejen zaujmou,
ale budou i podnětem ke spolupráci s námi.
www.mip.cz
Přeji Vám úspěch a radost
ve Vaší práci i v osobním životě
Tomáš Kotrč
Předseda představenstva
a ředitel společnosti
/3
Dear friends,
Welcome to the latest issue of MIP REVIEW.
When my colleagues and I were pondering
a name for our magazine, we ultimately abandoned the popular designation “NEWS”. We
agreed on the fact that this term is used too
frequently today. Yes, the times we live in are
indeed dynamic, we are surrounded by new
technologies, new trends, new media….in
short, new products and novelties. I personally am a great champion of new trends yet,
at the same time, I realise the importance of
their intermeshing with the valuable traditions and tried-and-tested methods from
which we draw experience for our current
work. Even though advertising, media and
marketing are among the younger sectors,
they are a typical example of how traditional
and new forms function symbiotically. The
various predictions that television would
drive radio out of the media scene, that the
press would be replaced by the internet and
participation in trade fairs would be superseded by email communication have failed to
materialise.
In the new MIP REVIEW you can read about
our core activities, how they have developed
and, naturally, innovated to the rhythm of
the current trends. These activities include
advertising at Prague-Ruzyně Airport,
organisation of trade fairs both in the Czech
Republic and abroad, as well as graphic
design. You will also find information about
the activities that have extended our portfolio. I take great pleasure from the fact that
these new activities, such as organisation
of EVENTS and advertising on the internet,
have actually originated on the basis of our
clients’ confidence and their requirements
to extend the co-operation in this direction.
I believe that there is plenty of interesting
information in MIP REVIEW and that it will
serve as stimulation for your co-operation
with our company.
I wish you success and joy in your
professional and personal lives
Tomáš Kotrč
Chairman of the Board and Director
of the company
0
reklama na Letišti praha
advertising at Prague airport
Oboustranné prosvětlené CLV
Backlit double-sided CLV
Attractive environment • Prestigious forms
of presentation • International impact
Advertising at Prague-Ruzyně Airport is one of the cornerstones of the Out of Home segment. An attractive environment, a high degree of safety, the presence of interesting target groups and, last but not least, the originality
and modern design of advertisement carriers place the
advertising media at Prague Airport firmly in the ELITE
group. Travellers all over the world use their time spent
at airports to resolve working matters, enjoy themselves,
relax or get together with friends. Even though every one of
them spends their time in a different manner, in line with
their interests and requirements, they all have one thing in
common – they spend a long time in a space where practically no other media are present. This provides you with
the ideal opportunity to attract travellers’ attention and
offer them your products on top-quality advertising areas.
The indisputable cornerstones of advertising campaigns at
the airport are MEGABOARDS, CLV, BOARDS and PROMO
atraktivní prostředí • prestižní formy
prezentace • mezinárodní dopad
Stavebním kamenem reklamních kampaní na letišti jsou
nepochybně MEGABOARDY, CLV, BOARDY nebo PROMO PLOCHY – média oblíbená pro ověřenou efektivitu,
rychlou výměnu motivu a schopnost oslovit celé spektrum
cílových skupin. Nové trendy ve venkovní reklamě, použití
moderních materiálů i vzrůstající potřeba klientů doplnit
reklamní kampaně na letišti o netradiční prvky, ovlivnily
i umístění nových médií do prostor letiště. Reklamní plochy s pohyblivými motivy nebo reklama umístěná na přepravních travelátorech, karuselech pro expedici zavazadel nebo dveřích s automatickým otevíráním jsou typy
reklamy, které zajímavě rozšiřují portfolio reklamních
možností. Neodmyslitelnou součástí kompletní nabídky
jsou dnes již digitální média. LCD monitory jsou k dispozici pro umístění reklamního sdělení ve strategických
lokalitách letiště. Kompletní portfolio reklamních ploch
na letišti Praha Ruzyně pro prezentaci Vašich produktů je
Vám k dispozici na www.mip.cz.
Reklama na letišti Praha Ruzyně patří mezi stálice segmentu Out of Home. Atraktivní prostředí, vysoká bezpečnost,
pohyb zajímavých cílových skupin a v neposlední řadě také
originalita a moderní design reklamních nosičů řadí média
na pražském letišti právem do skupiny: ELITNÍ. Cestující z celého světa při svých cestách využívají čas v prostorách letiště
pro vyřešení pracovních záležitostí, zábavu, relaxaci nebo
přátelská setkání. I když každý z nich tráví čas odlišně podle
svých zájmů a potřeb, všichni mají jedno společné – pohybují se dlouhou dobu v prostoru, kde prakticky nepůsobí jiná
média. Využijte jejich vnímavosti a nabídněte jim své produkty
na ­reklamních plochách nejvyšší kvality.
Promo plocha
Promo space
www.mip.cz/reklama/letiste
/4
/5
Prosvětlené boardy
Backlit boards
AREAS – media popular for their tried-and-tested
effectiveness, rapid motif rotation and the ability to
address a spectrum of target groups. New trends in
outdoor advertising, use of state-of-the-art materials,
as well as clients’ growing necessity to supplement
advertising campaigns with non-traditional elements,
have also affected the placement of new media in the
airport space. Advertising areas with moving motifs
or advertisements placed on travellators, luggage
carousels or automatic doors are examples of types of
advertising that in an interesting manner extend the
portfolio of advertising opportunities. Digital media
have become an inherent part of the comprehensive
offer. LCD monitors are available for placement of advertising messages in the airport’s strategic locations.
The complete portfolio of advertising areas available
at Prague-Ruzyně Airport for presenting your product
is available at www.mip.cz
0
reklama/polygraf
Nové trendy na tradičním veletrhu
REKLAMA-POLYGRAF is the trade fair for the
advertising, media, marketing and signmaking
sectors and the paper-making, packaging and
graphic-arts industries with the most illustrious
tradition on the Czech market. The participation of leading professional exhibitors from the
Czech Republic and abroad, the trade fair’s new
www.reklama-fair.cz
Veletrh REKLAMA-POLYGRAF je nejstabilnější
prezentační platformou na českém trhu pro
obory reklama, média, marketing, signmaking,
papírenský, obalový a polygrafický průmysl.
Účast nejvýznamnějších vystavovatelů oboru
z tuzemska i zahraničí, nový design veletrhu,
rozšíření nomenklatury, prezentace nejnovějších trendů, účast uznávaných expertů v do-
New trends at the traditional
trade fair
provodném programu, vyhlášení prestižních
soutěží, kompaktní mediální kampaň, ale určitě
také obchodní i přátelská setkání a sympatická
atmosféra, to byly hlavní důvody, proč na 18.
ročník veletrhu REKLAMA-POLYGRAF letos
zavítalo 9 728 návštěvníků. Projekt REKLAMA-POLYGRAF svoji silnou pozici na trhu získal
zejména díky důslednému propojení tradičních
oborů s prezentací nových trendů. Významným
rozšířením nomenklatury letošního ročníku bylo
vytvoření prezentačního prostoru SIGN INVENT!ON, určeného pro ukázku trendů ve vizuální
komunikaci a aktualit v oblasti signmakingu.
Vysokou návštěvnost zaznamenala i nová sekce
veletrhu EVENT. Potvrzuje se tak prostá pravda, že osobní setkání s obchodními partnery
/6
design, extension of the sections, presentation
of the latest trends, participation of renowned
experts in the accompanying programme,
announcement of prestigious competitions,
compact media campaign, as well as the opportunity to hold business and personal meetings and
the pleasant atmosphere – these were the main
reasons why the 18th edition of the REKLAMAPOLYGRAF trade fair this year welcomed some
9,728 visitors. The REKLAMA-POLYGRAF project
has gained its strong market position owing
mainly to the consistent interconnection of traditional sectors with presentation of new trends.
The nomenclature of this year’s trade fair was extended by the creation of the SIGN INVENT!ON
presentation space, intended for showcasing
the latest trends in visual communication and
na společenské akci, konferenci nebo při sportovním utkání je pro klienty stále žádanější a zajímavější než “němá” e-mailová komunikace. O tom, že LED
obrazovky vstoupily na scénu a významně obohatily
například scénu venkovní reklamy se stále přesvědčujeme kdykoli se projdeme centrem měst. Veletrh
REKLAMA-POLYGRAF věnoval digitálním médiím
expozici LED ARÉNA, kde se návštěvníci a obchodní
partneři mohli podrobně seznámit s vlastnostmi
a možnostmi využití nejmodernějších technologií. Organizace a slavnostní vyhlašování výsledků
prestižních soutěží jsou neodmyslitelnou součástí
veletrhu REKLAMA-POLYGRAF od počátku jeho
existence. K nejpopulárnějším patřilo letos vyhlášení kreativní soutěže Kalendář roku v prostorách Dopravní haly Národního technického muzea a Duhový
paprsek – vyhlášení soutěže o nejlepší signmakingovou realizaci. Podrobné informace o veletrhu včetně
Závěrečné zprávy najdete na www.reklama-fair.cz.
the signmaking area. The trade fair’s new section, EVENT, also
proved to be extremely popular. This confirms the simple truth
that face-to-face meetings with business partners at a social
event, conference or sports match have become increasingly
highly regarded and interesting as opposed to “silent” email
communication.
LED screens have fully established themselves as a significant enrichment of outdoor advertising, a fact we can witness
whenever we take a stroll through a city centre. Within the
REKLAMA-POLYGRAF trade fair, digital media were dedicated
to at the LED ARENA, where visitors and business partners
were acquainted in detail with the properties and possibilities of using state-of-the-art technologies. The organisation
and announcement of the results of prestigious competitions
has been an integral part of the REKLAMA-POLYGRAF trade
fair since its very beginning. This year’s most popular events
included the Calendar of the Year creative competition,
announced in the Transport Hall of the National Technical
Museum, and Rainbow Ray – the competition for the best signmaking implementation. For more information about the trade
fair, including the Final Report, visit www.reklama-fair.cz.
0
bydlení
0
housing
eventy v tuzemsku a zahraničí
events in the czech republic and abroad
Event, párty nebo společenská akce? Není důležité, jak akci nazvete. Podstatné je, jak se vám podaří akci vymyslet a zorganizovat, aby z ní dýchala profesionalita a návštěvníci se cítili dobře.
Společnost M.I.P. Group pravidelně realizuje eventy rozsáhlé
i komorní, pro české i zahraniční subjekty, doma i ve světě.
Mezi tradiční eventy patří konference, slavnostní párty, festivaly, sportovní utkání, módní přehlídky, slavnostní vyhlášení
soutěží, setkání s obchodními partnery, firemní prezentace, ale
i třeba narozeninová oslava. Každý event je originálem, který
vyžaduje invenci od realizátora, podpořenou nezbytnou profesionalitou v mnoha oborech.
Práce na eventu zahrnuje řadu dílčích kroků od vytištění pozvánek až po organizaci akce na místě včetně doprovodného
programu a cateringu.
An event, party or social occasion? It isn’t important what
name you give it, what matters is how you devise and organise
the event so that it comes across as the fruit of professional
preparation and the visitors feel good.
M.I.P. Group regularly implements events large and small, for
Czech and foreign
subjects, at home and throughout the world.
Traditional events include conferences, gala parties, festivals, sports matches, fashion shows, awards ceremonies,
meetings with business partners, company presentations,
as well as, for instance, birthday celebrations. Every event is
original, requiring invention from its implementer and supported by the necessary professional skills in many spheres.
Event preparation encompasses a number of partial steps,
from printing the invitations to organising matters on the
spot, including the accompanying programme and catering.
Mezi významné akce, realizované M.I.P. Group patří například:
10. mistrovství světa v maxibasketbalu, Zasedání světové organizace cestovního ruchu UNWTO v Praze, Zasedání světové tenisové federace ITF v Praze nebo organizace prestižních soutěží
Kalendář roku a Duhový paprsek.
10. mistrovství světa v maxibasketbalu – prezident Václav Klaus při
slavnostním předání medailí vítěznému týmu
Prezentace nejnovějších možností bydlení
na českém trhu
Výstava Bydlení je vyhledávanou platformou pro prezentaci nových projektů bydlení v Praze a ve Středočeském kraji. Významný zájem návštěvníků se soustřeďuje na nové bytové projekty
a hypoteční úvěry. Klíčové nabídky vystavujících společností:
nové byty, rodinné domy, typové projekty, pozemky určené k zastavění, stavební systémy, nástavby, vestavby, služby architektonických a projektových ateliérů, stavebního poradenství, stavebního spoření a hypotečních úvěrů. Každoročními vystavovateli
jsou prestižní developerské a realitní společnosti, stavební
spořitelny a banky poskytující hypoteční úvěry. Aktuální přehled
o připravovaných veletrzích najdete na www.vystavabydleni.cz.
www.vystavabydleni.cz
www.vystavabydleni.cz
/8
Presentation of the latest
housing possibilities on the Czech market
10th Maxibasketball World Championship, president Vaclav Klaus
presents the medals to the Winning team
Among the most important events implemented by M.I.P.
Group are: the 10th Maxibasketball World Championship,
the Session of the World Tourism Organisation (UNWTO)
in Prague, the International Tennis Federation (ITF) Annual
General Meeting in Prague and organisation of the prestigious Calendar of the Year and Rainbow Ray competitions.
Ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška na mezinárodní
konferenci UNWTO
The director of CzechTourism at the UNWTO conference
The Bydlení (Housing) exhibition is a prestigious platform
for presenting new housing projects in Prague and the
Central Bohemia Region. A great focus of the visitors’ attention is new residential projects and mortgage loans.Key
offers of the exhibiting companies: new flats, family houses,
standard housing projects, land earmarked for new development, construction systems, house extensions, built-ins,
services provided by architecture and design studios, construction consultancy, building savings and mortgage loans.
The annual exhibitors include prestigious development
and real estate companies, building savings societies and
banks granting mortgage loans. The current overview of the
trade fairs under preparation can be found on
www.vystavabydleni.cz.
/9
0
zahraniční
veletrhy
foreign trade fairs
Experience with implementations in destinations worldwide
Over the twenty years of its operation, the Foreign Trade
Fairs division has implemented trade fairs with various focus
in many destinations in Europe and beyond, primarily in the
USA, Australia, China, Vietnam, Canada, Singapore, Tunisia,
Syria, South Korea and the United Arab Emirates.
Zkušenosti s realizacemi v destinacích
po celém světě
Divize zahraničních veletrhů má za dobu svého dvacetiletého působení v portfoliu veletrhy s širokým spektrem
zaměření v mnoha destinacích v Evropě i zámoří, zejména
potom v USA, Austrálii, Číně, Vietnamu, Kanadě, Singapuru, Tunisku, Sýrii, Jižní Koreji nebo Spojených arabských
emirátech.
Divize zajišťuje realizaci veletrhů v komplexním rozsahu,
který zahrnuje především architektonické řešení, jednání
se zahraniční veletržní správou, stavbu expozice, návrh
a výrobu tiskových materiálů, catering, doprovodné akce,
management významných schůzek, společenský program,
dopravu a ubytování klientů, vízové povinnosti a spedici.
Dominantou aktivit divize se v posledních letech staly
oficiální účasti České republiky na zahraničních veletrzích,
organizovaných pro Českou centrálu cestovního ruchu-CzechTourism, expozice pro Ministerstvo zemědělství,
Ministerstvo průmyslu a obchodu
a Magistrát hlavního města Prahy. Pro tyto klienty jsou pravidelně realizovány účasti na veletrzích zejména cestovního
ruchu, které dnes patří mezi celosvětově uznávané ikony
v mezinárodním kontextu jako například: WTM Londýn,
MITT Moskva, INWETEX Petrohrad, KOTFA Soul nebo
AIME Melbourne. Aktuální přehled o připravovaných veletrzích je k dispozici na www.mip.cz/zahranicniveletrhy.
www.mip.cz/zahranicniveletrhy
The division provides comprehensive implementation of trade
fairs, primarily encompassing architectural design, negotiations with foreign trade fair administrators, construction of
exhibition stands, design and production of printed materials, catering, accompanying events, management of significant
meetings, social programmes, transport and accommodation
of clients, arrangement of visas and forwarding.
In recent years, the division’s core activities have been the
Czech Republic’s official participations in foreign trade fairs
organised for the CzechTourism agency, displays for the Ministry of Agriculture, the Ministry of Industry and Trade and
Prague City Council. The division has regularly arranged these
clients’ participation at international events of such renown
as WTM London, MITT Moscow, INWETEX St. Petersburg,
KOTFA Seoul and AIME Melbourne.
The current overview of the trade fairs under preparation can
be found on www.mip.cz/zahranicniveletrhy.
/10
/11
0
forum media/ více tváří komunikace
the many faces of communication
Mezinárodní konference Forum Media se v průběhu jedenácti let
vyprofilovala v největší odbornou platformu českého mediálního
trhu, pokrývající nejširší spektrum podob a aspektů marketingové
komunikace. Forum media – to je audit stavu a analýza aktuálních
trendů médií, komunikace a reklamy v uplynulém roce pro potřeby
inzerentů, agentur, médií a institucí spravujících mediální trh.
Forum Media je připraveno pro širokou skupinu profesionálů,
jejichž práce souvisí s mediálním trhem: zadavatelé reklamy, řídící
a marketingoví pracovníci ovlivňující investice do médií a komunikace, reklamní a mediální agentury, lidé odpovědní za plánování,
nákup a využití marketingové komunikace, management médií
resp. jejich prodejních oddělení či mediální zastupitelství, zástupci
large-format screens
Over the past 11 years, the international Forum Media conference has become the leading specialist platform of the
Czech media market, covering the widest spectrum of forms
and aspects of marketing communication. Forum Media – an
audit of the present situation and an analysis of the current
trends in media, communication and advertising over the
past year serving the needs of advertisers, agencies, media
and institutions managing the media market.
Forum Media addressed a large group of professionals
whose work pertains to the media market: advertising clients; managerial and marketing professionals influencing investments in the media and communication; advertising
and
3)
media agencies; those responsible for planning, purchasing
Martin Sorell - CEO komunikační skupiny WPP přednáší na Forum Media 2011
0
velkoplošné obrazovky
PÁTÉ GENERACE PRO VAŠÍ
KOMPAKTNÍ PREZENTACI
Martin Sorell, CEO of the WPP communications group, speaking at Forum Media 2011
výzkumných agentur, představitelé oborových a profesních institucí a asociací na poli médií, reklamy a marketingové komunikace, odborní žurnalisté, zástupci státních institucí spravujících
mediální prostředí. Každoročně se na konferenci setká přes 400
účastníků diskusních panelů a prezentací se zúčastní přes 50
přednášejících.
spolupořadatel konference
The conference co-organiser
M.I.P. Group disponuje bezokrajovými plazmovými displeji
ORION MULTI PDP 7230R o úhlopříčce 42", které jsou nazývány „obrazovkami páté generace“ a patří ke špičce v zobrazovací technice na trhu. Kromě vyššího jasu, kontrastu a kvality
obrazu mají rámeček o rozměru pouhý 1mm, což umožňuje
sestavit z několika obrazovek promítací megastěnu.
Zapůjčení bezokrajových obrazovek samostatně i v modulech
je ideální na veletržní akce, eventy, konference nebo společenské a sportovní akce.
M.I.P. Group possesses ORION MULTI PDP 7230R 42" highperformance seamless plasma displays, known as “fifth-generation screens” and ranking among the top display technologies on the market. In addition to higher luminance, contrast
and picture quality, they have a frame with the dimension of
a mere 1 mm, which makes it possible to construct a mega wall
made up of several screens.
We also loan out seamless screens, ideal for trade fairs,
conferences, social and sports events, either separately or in
modules.
and applying marketing communication; media management or their sales departments; media agencies;
representatives of research agencies, professional
institutions and associations active in the field of the
media, advertising and marketing communication;
specialist journalists; representatives of state institutions administering the media environment.
Every year, the conference is attended by more than
400 participants of discussion panels, while over 50
people give presentations.
6)
www.e-forummedia.cz
/12
FIFTH-GENERATION LARGE-FORMAT
SCREENS FOR YOUR COMPACT PRESENTATION
/13
0
Duhový paprsek
Iniciátorem soutěže je
ředitel veletrhu REKLAMA-POLYGRAF Zdeněk Sobota,
který je považován za „otce
českého signmakingu“ a podílí se na rozvoji tohoto oboru, zaměřeného na materiály
pro výrobu reklamy. Mezi
dominantní materiály signmakingu dnes patří zejména
ušlechtilé plasty, komponenty pro výrobu neonů, LED
obrazovek, designové fólie
a samozřejmě nejrůznější
produkty papírenského průmyslu. Právě signmakingové
realizace jsou přihlašovány
do soutěže Duhový paprsek,
která každoročně patří k významným akcím české a slovenské signmakingové scény.
Zájem o vstup do soutěže
projevují stále ve vyšší míře
i partneři ze zahraničí.
Odbornou garanci soutěži
kreativní soutěže
poskytuje Sdružení dodavatelů pro signmaking ČR.
Projekt je mediálně spojen
s časopisem Sign a na jeho
realizaci spolupracují
experti z oblasti reklamy
a marketingové komunikace.
Významným komunikačním
centrem zástupců signmakingu je veletrh REKLAMA-POLYGRAF, kde jsou také
soutěžní práce prezentovány a slavnostně vyhlášeni
vítězové soutěže.
Cílem soutěže je posoudit
úroveň produkce českých
i zahraničních výrobců
reklamy, která byla realizována na území ČR a SR
v uplynulém roce. Soutěž
dále přispívá ke zviditelnění
produkce zpracovatelských
firem a upozorňuje na projekty, které svým pojetím
přesahují rámec oboru
a stávající se novodobými
artefakty.
creative competitions
Rainbow Ray
The competition’s initiator is the director of the
REKLAMA-POLYGRAF trade
fair, Zdeněk Sobota, who is
considered the “Father of
Czech Signmaking” and has
participated in the development of this sector, focused
on materials for advertisement production. Today,
the dominant signmaking
materials primarily include
plastics, components for
production of neon signs
and LED screens, designer
foils and, naturally, various products of the papermaking industry. The annual
Rainbow Ray competition is
one of the most significant
events on the Czech and
Slovak signmaking scene.
An ever-increasing interest in the competition has
also been shown by foreign
signmakers.
The competition’s specialist
guarantee is provided by
/14
the Association of Signmaking Suppliers of the Czech
Republic. The project is
linked in media terms with
Sign magazine and has
been implemented in cooperation with advertising
experts and marketing communication specialists. The
REKLAMA-POLYGRAF trade
fair, within which the competing works are presented
and the competition winners
announced, is an important
communication forum for
signmakers.
The aim of the competition
is to gauge the quality of
Czech and foreign signmakers’ products implemented
in the Czech Republic and
Slovakia in the previous
year. Rainbow Ray also helps
to make visible the products
of manufacturing companies
and draws attention to projects whose conceptions surpass the boundaries of the
signmaking sector and thus
become modern artefacts.
0
kalendář roku
Soutěž Kalendář roku patří k projektům M.I.P.
Group, který si samovolně získal pozornost
a respekt odborné veřejnosti a jsou mu dnes
přisuzovány přívlastky jako: ojedinělý, noblesní
nebo prestižní. Kalendář je možná nejstarší médiem v historii lidstva a společnosti, které jsou
si vědomy síly tohoto komunikačního nástroje,
věnují přípravě a tvorbě kalendářů mimořádnou
pozornost nejen při výběru designérů, grafiků,
výtvarníků nebo fotografů, ale také při volbě materiálu a konečné adjustace. Mnohé kalendáře se
tak stávají reprezentativním a vítaným dárkem
nebo dokonce předmětem významné sběratelské hodnoty. Soutěž je určena českým i zahraničním společnostem i jedincům, které vydávají,
tisknou nebo zadávají výrobu kalendářů. Cílem
soutěže je podpora kreativity, tiskové grafické
úrovně kalendářů a podpora výjimečných počinů
v této oblasti.
Calendar of the Year
The Calendar of the Year competition is among the
M.I.P. Group projects to have spontaneously gained
attention and respect on the part of the professional public. Today, it is universally regarded as unique,
noble and prestigious. The calendar is perhaps the
oldest medium in the history of humankind and
society. People are aware of the power possessed by
this particular communication tool, dedicating special attention to preparing and creating calendars,
not only when it comes to the choice of designers,
graphic artists and photographers but also when selecting the materials and fine-tuning the calendar’s
appearance. Many calendars thus become exquisite
and welcome presents, or even items possessing
a considerable value for collectors. The competition is intended for Czech and foreign companies
and individuals publishing and printing calendars
or commissioning their production. The aim of the
competition is to enhance creativity, improve the
graphic level of calendars and support exceptional
accomplishments in this area.
Vyhlášení soutěže v Národním technickém muzeu
Výstava kalendářů na veletrhu Reklama-Polygraf
Announcement of the competition at the National
Technical Museum
Display of calendars at the Reklama-Polygraf
trade fair
/15
Fotografka Sára Saudková při přebírání
ceny za kalendář na podporu společnosti
Lymfonhelp
The photographer Sára Saudková taking
over the Lymfonhelp prize for supporting
the calendar competition
0
mediální kampaně v zahraničí
0
podpora kultury a sportu
supporting culture and sports
media campaigns abroad
Barbora Šlapetová
a Lukáš Rittstein
Přímá zkušenost s ikonami světového
mediálního trhu
Zahraniční aktivity M.I.P. Group byly rozšířeny o realizaci mediálních kampaní na světových trzích. M.I.P.
Group zajišťuje reklamní prostor pro klienty ve všech
mediatypech: TELEVIZE, PRINT, RÁDIO, OUTDOOR,
INTERNET. Součástí kompletního servisu je kreativní
návrh a produkce. V poslední době byly realizovány reklamní kampaně na území Polska, Nizozemí a Švédska.
Nejrozsáhlejší kampaní tohoto druhu byla „Mimořádná imageová kampaň hl. m. Prahy“. Pro kampaň byly
zvoleny ikony světového televizního zpravodajství jako
např. CNN, Eurosport nebo Euronews, dále in-flight
magazíny klíčových leteckých společností jako např.
Lufthansa, Air France, easyJet, China Airlines a Korean Air. Významnou součástí kampaně byl internet. Pro
komunikaci produktu byla zvolena reklama na vyhledávání a bannery různých rozměrů . Pokrytí reklamní
kampaně zahrnovalo prakticky celou Evropu, Čínu
a Koreu. Aktuální přehled o připravovaných veletrzích
je k dispozici zde www.mip.cz.
Tisková kampaň v Nizozemí
Media campaign in the Netherlands
Kniha Barbory Šlapetové a Lukáše
Rittsteina „Nepřistupuj blíž“ zachycující
život posledních lidí neovlivněných naší
civilizací – z Papuy Nové Guiney
Foto z vernisáže výstavy obou umělců - Barbory
Šlapetové a Lukáše Rittsteina - mezi nejvýznamnější
hosty patřil exprezident Václav Havel a americký
astronaut Leroy Chiao
Barbora Šlapetová and Lukáš Rittstein’s book “Nepřistupuj blíž” (Do Not
Come Any Closer), depicting the life
of the last people not affected by our
civilisation, inhabitants of Papua New
Guinea.
A photograph of the co-authors – Barbora Šlapetová
and Lukáš Rittstein – from the exhibition opening.
The event was attended by such prominent guests as
Václav Havel, the former Czech President, and the
American astronaut Leroy Chiao.
Katalog sochaře Lukáše Rittsteina
Outdorová kampaň v Nizozemí
Outdoor campaign in the Netherlands
Catalogue of the sculptor Lukáš Rittstein
Direct experience with icons of the world
media market
M.I.P. Group’s foreign activities have extended to
encompass the implementation of media campaigns on
world markets. M.I.P. Group ensures advertising space
for clients on all media types: TELEVISION, PRINT,
RADIO, OUTDOOR, INTERNET. An integral part of the
comprehensive service we provide is creative proposals
and production. Advertising campaigns have recently
been implemented in Poland, the Netherlands and
Sweden. The most extensive campaign of this type was
the “Special image campaign of the City of Prague”.
Renowned television networks (CNN, Eurosport and
Euronews), as well as in-flight magazines of key carriers (Lufthansa, Air France, easyJet, China Airlines and
Korean Air), were chosen for the campaign, with the
internet too being a crucial component. The product
was communicated by search advertising and various
banners. The advertising campaign covered the whole
of Europe, China and Korea. The current list of trade
fairs under preparation is available on www.mip.cz.
Prague International Marathon
Národní divadlo
Těší nás, že patříme k dlouholetým mediálním partnerům
Národního divadla
M. I. P. Advertising dlouhodobě podporuje významnou sportovní
událost – Prague International Marathon
M.I.P. Advertising is a long-term supporter of
the Prague International Marathon
/16
We are proud to be one of the
long-term media partners
of the National Theatre in
Prague
/17
Návrh výroční zprávy pro MMR ČR
Bannery a webové stránky
Billboard pro Czechtourism
★★★★
Cestovní ruch
v České republice
reception:
+420 220 111 250
+420 220 111 251
fax: +420 220 111 256
more information: www.euroagentur.cz
Tourism
in the Czech Republic
2008
Výroční zpráva Ministerstva pro místní rozvoj d Annual report of Ministry for Regional Development
Draft annual report for the Ministry of Regional
Development of the Czech Republic
0
banners and websites
Billboard for CzechTourism
studio,
grafické studio, web a tisk graphic
websites and
Terminál 3
160 00 Praha 6 – Ruzyně
CZECH REPUBLIC
printing
Grafické a kreativní studio M.I.P. Group vytváří návrhy všech reklamních formátů, logotypů a design
manuálů, webových stránek včetně reklamních
bannerů, veletržních expozic a sigmakingových
realizací. Součástí procesu je příprava pro tisk,
vytipování vhodné tiskárny a finální kompletace
nebo adjustace materiálů.
Součástí týmu jsou také výtvarníci - autoři originální materiálů jako ex libris, personalizované
tiskoviny nebo nestandardní pojetí komunikačních kampaní. Významnými zakázkami grafického
studia jsou realizace v segmentu cestovní ruch,
zejména pro agenturu CzechTourism nebo Magistrát hl. m. Prahy. Grafické studio spolupracuje
s profesionálními fotografy, kteří jsou považováni
za ikony české fotografie v daných oborech.
Publikace Česká republika
pro Českou centrálu cestovního ruchu
je vydaná ve dvanácti jazykových mutacích a je velmi žádaným tiskovým
materiálem na všech zahraničních
zastoupeních
The publication Czech Republic
issued for CzechTourism in twelve
language versions and a sought-after
printed material at all Czech delegations abroad
M.I.P. Group’s graphics and creative studio produces designs in all advertising formats, logotypes, as well as designs of manuals, websites,
advertising banners, trade-show displays and
signmaking implementations. The comprehensive
process encompasses pre-print, finding a suitable printer and final completion or fine-tuning of
materials.
The graphics studio team includes designers
who create original materials such as ex libris,
customised printed matters and non-standard
conceptions of communication campaigns.
Our graphics studio is active in the tourism segment, with regular orders from, for instance, the
CzechTourism agency and Prague City Council.
The graphics studio co-operates with professional photographers considered Czech icons in
their categories.
Citylighty umístěné na letišti Praha - Ruzyně
Citylights placed at Prague–Ruzyně
airport
/18
www.mip.cz
Exkluzivní hotel v prostorách
Pražského letiště
/ komfortní ubytování
/ business centrum
/ mezinárodní kuchyně
Exclusive hotel at the
Prague Ruzyně airport
/ comfortable accommodation
/ business centrum
/ international cuisine
travel with comfort
pohodlí při vašich cestách
M.I.P. Group, a.s. & M.I.P. Advertising a.s., Hollarovo nám. 11, 130 00 Praha 3
tel.: +420 267 315 585-8, fax: +420 267 315 589, e-mail: [email protected], www.mip.cz
Download

stručný přehled