V Častolovicích dne 20. 6. 2011
Oznámení o fúzi společností ve skupině Saint-Gobain
Vážení obchodní partneři,
společnosti :
Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., IČ 465 07 515
Rigips, s.r.o., IČ: 411 93 954,
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., IČ: 250 29 673,
jsou součástí mezinárodní skupiny Saint-Gobain. Skupina se rozhodla restrukturalizovat tyto
své společnosti v České republice, a to formou fúze sloučením ve smyslu § 60 a násl. zákona
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „fúze sloučením“).
Po sloučení budou výše uvedené společnosti pokračovat ve své činnosti ve sloučené
společnosti:
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
se sídlem Počernická 272/96, Praha 10, 108 03, zapsána Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 9601, IČ: 25029673, DIČ: CZ25029673.
Základní kapitál společnosti bude: 1.645.000.000 CZK
Na tuto společnost, přechází automaticky jmění původních společností (včetně práv a
povinností z pracovněprávních vztahů, všechny pohledávky, práva a jiné hodnoty, ale také
všechny závazky uvedených společností) jako na právního nástupce.
Tato společnost bude pokračovat v původní podnikatelské činnosti v nezměněném
rozsahu v následujících divizích:
Divize Isover, Divize Rigips, Divize Weber.
V dodavatelsko-odběratelských vztazích se fúzí sloučením v zásadě nic nezmění. Jednotlivé
původní společnosti budou v rámci jedné právní jednotky vystupovat jako nezávislé divize.
V této souvislosti bychom Vás rádi požádali o důsledné rozlišování divizí ve Vašich
informačních systémech a na veškeré korespondenci s námi., tedy v našem případě
Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Ke vzniku společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. dojde k jednomu okamžiku,
kterým bude zápis fúze sloučením do obchodního rejstříku. Tento zápis je plánován na 1.
srpen 2011.
K přechodu všech věcí, pohledávek i závazků dojde automaticky zápisem Fúze sloučením do
obchodního rejstříku, tj. nebudou uzavírány smlouvy o převodu tohoto majetku či závazků.
Identifikační údaje společnosti, zasilatelská adresa pro zasílání dodavatelských faktur a
kontaktní adresy používané v obchodním styku jsou uvedeny v příloze tohoto dopisu.
Za Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.
Jiří Šulák
Ředitel nákupu
Roman Janata
Generální ředitel
Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.
Masarykova 197 · 517 50 Častolovice · Czech Republic · Tel: +420 494 331 111 · Fax: +420 494 321 327 · www.isover.cz
Registrace v OR: zápis u rejstříkového soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2141 · IČO: 465 07 515 · DIČ: CZ 465 07 515
Příloha k oznámení o fúzi:
Fakturační údaje a adresy platné od 1.8.2011:
1. Fakturační údaje Divize Isover
Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Počernická 272/96,
108 03 Praha 10
IČ: 25029673,
DIČ: CZ25029673
Bankovní spojení zůstává beze změny.
2. Zasílací adresa pro účetní doklady – faktury, dobropisy
Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Sokolovská 106
57001 Litomyšl
E-mailová adresa pro zasílání faktur elektronicky zůstává beze změny.
3. Zasílací adresa pro veškerou další obchodní korespondenci se shoduje s adresou centrály
divize Isover
Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Masarykova 197
517 50 Častolovice
4. Zasílací adresa pro korespondenci zasílanou dosud přímo do výrobního závodu Český Brod
(vyjma účetních dokladů) se nemění:
Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Průmyslová 231
282 01 Český Brod – Liblice
5. Zasílací adresa pro korespondenci zasílanou dosud přímo do výrobního závodu Lipník nad
Bečvou (vyjma účetních dokladů) se nemění:
Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Loučská 1556
751 31 Lipník nad Bečvou
Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.
Masarykova 197 · 517 50 Častolovice · Czech Republic · Tel: +420 494 331 111 · Fax: +420 494 321 327 · www.isover.cz
Registrace v OR: zápis u rejstříkového soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2141 · IČO: 465 07 515 · DIČ: CZ 465 07 515
Download

Oznámení o fúzi společností ve skupině Saint-Gobain