FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD
- nový člen projektu MEFANET
Jana Marečková
Zdena Mikšová
FZV a MEFANET
 projekt „Zavedení principů medicíny založené
na důkazu do výuky na vysokých školách“ 2008
 hlavní řešitel prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
 Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D.
 doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
 kategorie v MEFANETu „Zdravotní péče, ošetřovatelství“
 členství - motivace a výzva
Studijní obory - Bc, nMgr, DSP
 Fyzioterapie
 Porodní asistentka
 Radiologický asistent
 Všeobecná sestra
 Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých
 nově obor Ošetřovatelská péče v interních oborech
 Management zdravotnictví
 doktorský program Ošetřovatelství
Pracoviště FZV
6 ústavů a 3 účelová zařízení fakulty
Ústav fyzioterapie
Ústav ošetřovatelství
Ústav porodní asistence
Ústav radiologických metod
Ústav zdravotnického managementu
Ústav společenských a humanitních věd
 Centrum praktických dovedností
 Centrum výuky odborných předmětů
 Knihovna FZV
Témata disertačních prací
 Životní styl v ošetřovatelských diagnostických doménách
u zdravotně znevýhodněné populace
 Klinická validizace ošetřovatelské diagnózy strach - 00148
a odpovídajících komponent NIC a NOC v pediatrické péči
 Mezinárodní klasifikace ošetřovatelských intervencí
v chirurgickém ošetřovatelství
 Zdravotní a sociální potřeby seniorů v LDN
 Prevence profesionálních onemocnění horních končetin
v kontextu terminologie 3N
Řešené projekty CEP
Klíčové faktory fluktuace všeobecných sester - GAČR
1. 2. 2010 – 31. 12. 2012
 Strategický koncept k transformaci nelékařských
zdravotnických povolání v České republice - IGA MZČR
1. 6. 2011 – 31. 12. 2013
Interní grantová agentura UP
Limity životního stylu chronicky nemocných
v diagnostických ošetřovatelských doménách
 Reakce na zvládání zátěže dětskými pacienty jako
ošetřovatelský diagnostický fenomén a NOC
komponenty sledování efektu péče
 Výsledky ošetřovatelské diagnostiky NANDA - Int.
v ošetřovatelské péči a v porodní asistenci
 Ověření přesnosti diagnostického závěru u vybraných
ošetřovatelských problémů NANDA – Int.
Interní grantová agentura UP
 Návrh systému péče o rodiče sluchově postižených dětí
v NANDA doménách
 Objektivizace modifikovaného senzorického vstupu
v klinické rehabilitaci
 Metodologie zkoumání životního stylu v ošetřovatelství
 Příprava výzkumu vlivu OPT modelu s 3N terminologií
na klinickou rozvahu
 Systém řízení opatrovnické péče o nekompetentní seniory
ve vybraných regionech České republiky
Periodikum PROFESE on-line
 určeno profesionálům v oborech:
 ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie,
radiologické asistence a specializacích ve zdravotnictví,
jejichž práce se orientuje na zvýšení kvality
poskytované péče a rozvoj teoretické báze všech
zdravotnických oborů
 periodicita:
2 x ročně, ke 20. dni příslušného měsíce
(duben, říjen)
tělo textu
tělo textu
DĚKUJI za pozvání
přeji všem radost z MEFANETu
Download

Ústav ošetřovatelství