ATATÜRKKÜLTÜR,DİLVETARİHYÜKSEKKURUMU
TÜRKTARİHKURUMUBAŞKANLIĞI
PERFORMANS
PROGRAMI
2014
AtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumu
TürkTarihKurumu
Başkanlığı
2014
YILI
PERFORMANS
PROGRAMI
Ocak2014
YayımaHazırlayan:StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
TürkTarihKurumuBaşkanlığı
Adres:AtatürkBulvarıKızılaySokağıNu:1,06100Sıhhiye/ANKARA
Tel:03123102368–Belgegeçer:03123101698
www.ttk.gov.tr
Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e
sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu
bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın
kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir.
BAKANSUNUŞU
Ülkemizinkamuyönetimindekireformsüreciiçerisinde
kamu mali yönetimi değişime uğramıştır. Değişim ve
yeniliklerinyasalçerçevesinioluşturan5018sayılıKamuMali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili,
ekonomikveverimlikullanımınınyanısıramalisaydamlıkve
hesapverilebilirlikilkeleriönplanaçıkmıştır.
Değişimsürecininenönemliunsurlarındanbirikaynak
dağılımı ve girdi odaklı merkezden yönetimi esas alan
geleneksel bütçeleme anlayışından, yetki ve sorumluluk dağıtımı ile kaynakların
yerinden yönetimini esas alan mali yönetim ile çıktı sonuç odaklı performans esaslı
bütçelemeanlayışınageçilmesidir.
Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarından olan performans
programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını
sağlayanaraçlardır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereği,
stratejikplandayeralanortaveuzunvadeliamaçvehedeflereilişkinyıllıkhedefler,söz
konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak
ihtiyacınınyeraldığı2014yılıPerformansProgramıhazırlanmıştır.
Bakanlığıma bağlı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer
alan Türk Tarih Kurumunun Performans Programını Kamuoyunun bilgisine saygıyla
sunarkenKurumçalışanlarınateşekkürediyorum.
BülentARINÇ
BaşbakanYardımcısı
ÜSTYÖNETİCİSUNUŞU
Türk kamu yönetiminde yeni yönetim anlayışının
anahtar kavramı stratejik yönetim olarak belirlenmiştir.
Stratejik yönetim anlayışının temel ilkelerinden olan planlı
hizmet sunma, politika geliştirme, belirlenen politikaları
somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile
uygulamayı etkili bir şekilde izleme, değerlendirme ve
denetlenmesini sağlamayayönelik olarak “stratejik planlama”
temel bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik planlama; bir
yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer
yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve
güçlendirilmesinedestekolacaktır.
Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk’ün himayelerinde kurulan ve onun
vasiyeti ile tahsis edilen gelirlerle varlığını idame ettiren Kurumumuz, yeni yüzyılda,
“muasır medeniyet” in gereklerine göre kendini yenileyerek faaliyetlerini sürdürme
azmindedir.TürkTarihKurumuolarakbudönemdeKurumumuzbünyesindeyapılacak
çalışmaları önceden belirli bir plan çerçevesinde yürütmek ve bu bağlamda Kurumda
planlıçalışmakültürünüyerleştirmekkonusundakararlılıkiçindeyiz.
Kamu mali yönetim sistemine dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de
performans esaslı bütçeleme sistemidir. Bu sistemin temel unsurlarını stratejik plan,
performansprogramıvefaaliyetraporlarıoluşturmaktadır.Stratejikplanveperformans
programlarıvasıtasıylaöngörülenhedeflereilişkingerçekleşmelerisefaaliyetraporları
aracılığıylakamuoyunaaçıklanmaktadır.
2013‐2017 dönemini kapsayan stratejik plan çerçevesinde; amaç ve hedeflere
ilişkinyıllıkhedefler,sözkonusu hedeflerigerçekleştirmeküzerebelirlenenfaaliyetler
ve bunların kaynak ihtiyacı, performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek,
izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerinin yer aldığı
2014yılıPerformansProgramıhazırlanmıştır.
Kurumumuz faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde 2014 yılı performans
programının olumlu katkı sağlamasını diler, performans programının hazırlanmasında
emeğigeçenKurumçalışanlarınateşekkürederim.
Prof.Dr.MehmetMetinHÜLAGÜ
TürkTarihKurumuBaşkanı
İÇİNDEKİLER
I‐GENELBİLGİLER
A‐Yetki,GörevveSorumluluklar
B‐TeşkilatYapısı
C‐FizikselKaynaklar
D‐İnsanKaynakları
II‐PERFORMANSBİLGİLERİ
A‐TemelPolitikaveÖncelikler
B‐AmaçveHedefler
C‐PerformansHedefveGöstergeleriİleFaaliyetler
D‐İdareninToplamKaynakİhtiyacı
III‐EKLER
A‐HarcamaBirimlerineİlişkinTablo
B‐FonksiyonelSınıflandırmayaGöreÖdenekTeklifleri
İcmali(BirinciDüzey)
C‐EkonomikSınıflandırmayaGöreÖdenekTeklifleri
İcmali(BirinciDüzey)
11
11
13
15
17
19
19
21
23
83
90
91
93
94
TÜRKTARİHKURUMU
I‐GENELBİLGİLER
A‐ YETKİGÖREVVESORUMLULUKLAR
Türk Tarih Kurumu, Atatürk’ün direktifiyle “Türk tarih ve medeniyetini bilimsel
yollardan incelemek amacıyla ”28 Nisan 1930 tarihinde Türk Tarih Heyeti olarak teşkil
edilmiştir.Heyet29Mart1931’deyaptığısontoplantısındadernekolarakgörevinedevam
etmekararıalmışve15Nisan1931’deTürkTarihiTetkikCemiyetiadıiledernekleşmiştir,
Dildevrimindensonra3Ekim1935tarihindeCemiyetinadıTürkTarihKurumuolmuştur.
1982 Anayasası’nın 134’üncü maddesinde; “Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve
inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak,
tanıtmak ve yaymak amacıyla; Atatürk’ün manevi himayelerinde, Cumhurbaşkanının
gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu,
Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzel kişiliğine sahip
AtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumukurulur”ifadesiyeralmaktadır.
Anayasa’nın bu maddesine dayanılarak 11/08/1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanun’la
(Resmî Gazete: 17/08/1983‐18138), “Atatürk’ün emir ve isteği üzerine, yüksek
koruyuculuğu altında” kurulmuş olan Türk Tarih Kurumu, tüzelkişiliğe sahip, bilimsel
hizmet ve faaliyette bulunacak bir Kurum olarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumununkuruluşunadâhiledilmişve06.04.2011tarihlive6223sayılıKanununverdiği
yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 02.11.2011 tarihli ve 28103 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 11.10.2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
YüksekKurumuTeşkilatveGörevleriHakkındaKanunHükmündeKararnameileyeniden
yapılandırılmıştır.
664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8’inci maddesinde Türk Tarih Kurumu
şöyle ifade edilmiştir: Türk Tarih Kurumu, Yüksek Kurumun kuruluşuna dâhil olan
Kurumdur. Kurum ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip olup, hizmet ve görevlerini mevzuat
hükümleri ile Yönetim Kurulunca belirlenen ilke, politika ve stratejiler doğrultusunda
YüksekKurumBaşkanlığınıngözetim,denetimveeşgüdümündeyerinegetirir.
664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 11’inci maddesine göre Türk Tarih
Kurumunungörevlerişunlardır:
 Türk tarihi ve Türkiye tarihini tüm yönleriyle hakikatlere uygun biçimde ortaya
koyacakçalışmalaryapmak,tarihimizleilgilikaralamaveçarpıtmalarakarşıulusal
veuluslararasıkamuoyunuaydınlatmak.

TürktarihiveTürkiyetarihininkaynakeserlerinitespitetmek,incelemekveyayına
hazırlamak,bualandayurtiçiveyurtdışındakiaraştırmalarıtakipetmek.
11 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU

BütünleşikBilgiSistemidâhilinde,arşivvedokümantasyonmerkezi,bilgibankaları
ve veri tabanları oluşturmak; görev alanıyla ilgili özgün bilimsel araştırmalar
yapmak, yaptırmak ve elde edilen sonuçları yayımlamak; basılan eserleri
kütüphaneleregöndermek.

Türk tarihi ve Türkiye tarihine ilişkin kaynakları toplamak, incelemek, gerekli
görülenleriTürkçe’yeçevirmek,yaymakveyayımlamak.

Türk tarihi ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi
toplamak, arşiv ve dokümantasyon merkezleri kurmak,niteliği belirlenen belge ve
malzemeyi elde etmek için gerekli araştırmaları, incelemeleri, kazıları yapmak ve
yaptırmak.

TürktarihiveTürkiyetarihiyleilgiliyenibuluşlarıvebilimselkonularıyaymakve
tanıtmak üzere bilimsel toplantılar yapmak, kongreler, sergiler ve geziler
düzenlemek.

Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, tarih sevgisini ve bilincini
kökleştirecek, geliştirecek ve yaygın hâle getirecek, tarih araştırmalarını ve
çalışmalarını özendirecek, destekleyecek her türlü tedbiri almak, gerekli çalışma
planveprogramlarınıyapmak.

Görevleriyleilgiliolarak,yurtiçindeveyurtdışındaTürktarihiveyaTürkiyetarihi
üzerinde çalışan, araştırma ve yayın yapan kurum, kuruluş ve araştırma
merkezleriyle,arşivlerleYönetimKuruluncabelirlenecekesaslaragöreişbirliğinde
bulunmak,kitap,yayınveorijinallerindençoğaltılmışbelgemübadeleetmek.

Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre Türk tarihi, Türkiye tarihi ve Türk
kültürüyleilgiliyerliveyabancıtemeleserlerilebukonulardakitarihî,ilmîveedebî
değeribulunaneserlerleilgiliçeviri,sadeleştirmevetıpkıbasımçalışmalarıileiçerik
incelemeleriniyürütmek,desteklemekvebuçalışmalarınsonuçlarınıyayımlamak.

YönetimKuruluncabelirlenecekesaslaragöreTürktarihiveTürkiyetarihiileilgili
olarak üniversiteler, eğitim ve araştırma kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce
yürütüleneğitimvearaştırmafaaliyetlerinidesteklemek.

Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, görev alanına giren konularda
akademisyenlerin ve araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için
imkânlarsağlamak;buamaçlaödüllerveburslarvermek,yurtiçindeveyurtdışında
lisansüstüeğitimvearaştırmafaaliyetlerinidesteklemek.

TürktarihiveTürkiyetarihinisevdirmekamacıylatarihmüzelerivebenzerihalka
açıkhertürlübilgilendirmeplatformlarınıkurmak,kurdurmak,YönetimKurulunca
belirlenecek esaslara göre, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler
tarafındanoluşturulanbenzeritesisleridesteklemek.

Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, kendi çalışma alanlarıyla ilgili ve öncelikli
konularda projeler hazırlamak ya da hazırlatmak; Yönetim Kurulunca belirlenecek
esaslara göre, tez konularını bu projeler çerçevesinde belirleyen ve böylece bu
çalışmalarakatılanyükseklisansvedoktoraöğrencilerineyurtiçiveyurtdışıburslar
vermek,üstünbaşarıgösterenleriödüllendirmek.

Başbakan veya ilgili Bakan ve Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine
getirmek.
2014PERFORMANSPROGRAMI 12 TÜRKTARİHKURUMU
B‐ TEŞKİLATYAPISI
TürkTarihKurumu,AtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumunabağlıözelbütçelive
kamutüzelkişiliğinesahip,görevalanındabilimselhizmetvefaaliyettebulunanbirkurum
olup, Başkan, Başkan Yardımcısı, Bilim Kurulu ve hizmet birimlerinden oluşmaktadır.
BaşkanlığınmerkeziAnkara’dadır.
664sayılıKanunHükmündeKararnameileihdasedilenİdariİşlerMüdürleriveStrateji
GeliştirmeMüdürükadrolarındagörevyapmaküzere,AtatürkKültür,DilveTarihYüksek
KurumuBaşkanlığındakurulanDaireBaşkanlıklarıparalelindeTürkTarihKurumunda21
Kasım 2011 tarihinde hizmet birimleri olarak, Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü, Strateji
Geliştirme Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü kurularak
Kurumun teşkilat yapısı yeniden şekillendirilmiştir. Ayrıca, 26 Haziran 2013 tarihli ve
28689 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2013/4904 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
KütüphaneMüdürlüğükurulmuştur.
BilimKurulu
664sayılıKanunHükmündeKararnamenin13’üncümaddesigereği,bilimkurullarının
oluşumu, üyelerinin seçimi, görevleri, çalışma usul ve esasları ile bilim kurullarına ilişkin
diğer hususları düzenlemek amacıyla Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim
Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hazırlanarak 2012 yılı içinde
yayımlanmıştır. Bilim kurulları, Kurum Başkanı, Başkan Yardımcısı ve asli üyelerden
oluşmaktadır.
KurumÜyeleri
664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14’üncü maddesi gereği, Kurumun asli,
şeref ve haberleşme olmak üzere üç türlü üyesi vardır. Üyelikler için gereken nitelikler,
yapılacak seçim ve görevlendirmelerin usulü, üyeliklerin sayısı ve görev süresi, üyelerin
görev, yetki ve sorumlulukları ile üyelikle ilgili diğer hususları düzenlemek amacıyla
Atatürk,Kültür,DilveTarihYüksekKurumuAsli,ŞerefveHaberleşmeÜyeleriYönetmeliği
2012yılıiçindehazırlanarakyayımlanmıştır.
TeşkilatYapısı
 KurumBaşkanı
 BaşkanYardımcısı
 BilimKurulu
 HizmetBirimleri

BilimselÇalışmalarMüdürlüğü

StratejiGeliştirmeMüdürlüğü

İnsanKaynaklarıveDestekHizmetleriMüdürlüğü

KütüphaneMüdürlüğü
13 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
TÜRKTARİHKURUMUTEŞKİLATŞEMASI
ATATÜRKKÜLTÜRDİLVETARİHYÜKSEK
KURUMUBAŞKANI
TÜRKTARİHKURUMUBAŞKANI
BAŞKANYARDIMCISI
BİLİMKURULU
BİLİMSELÇALIŞMALAR
MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİGELİŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ
İNSANKAYNAKLARIVEDESTEK
HİZMETLERİMÜDÜRLÜĞÜ
KÜTÜPHANEMÜDÜRLÜĞÜ
2014PERFORMANSPROGRAMI 14 TÜRKTARİHKURUMU
C‐ FİZİKSELKAYNAKLAR
Türk Tarih Kurumu binasının yapımına 1963 yılının Haziran ayında başlanmış, 1966
yılının sonunda bitirilmiştir. 12 Kasım 1967’ de Kurum binası faaliyete geçmiştir. Sayın
Turgut Cansever tarafından hazırlanan bina projesi, 1980 yılında “Uluslararası Ağa Han
MimariÖdülü”nüalmıştır.
Başkanlıkanabinaveekbinaolmaküzeretoplam2670m2alandaKızılaySokakNo:1
Sıhhiye/Ankaraadresindehizmetinedevametmektedir.
Anabina,1bodrumkat,1zemin,girişdâhil3katlıdır.Anabinada,BaşkanlıkMakamı,
bilim kolları çalışma odaları, 1 konferans salonu, 2 toplantı odası, kütüphane, okuyucu
salonu,belgearşivi,kütüphanevebelgearşividepolarıbulunmaktadır.
2000’liyıllardansonraeskibasımevibinasıidaribürolarınhizmetyaptığı1bodrum,1
zemin,girişdâhil3katlı+terasolmaküzere;idaribürolaraaitçalışmaodaları,yemekhane,
ciltodası,yayınsatışbürosuvedepolarşeklindeyenidendüzenlenmiştir.
Ayrıca, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak, No: 24/6 Kızılay/Ankara adresinde
yayın satış bürosu, Ankara Sincan’da basımevi binası, Siteler’de bir depo (628 m2)
İstanbul’dabirirtibatbürosu(256.32m2)Kurumunmülkiyetindebulunmaktadır.
FizikselveteknolojikkaynaklarTablo1’deverilmiştir.
15 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
Tablo1:FizikselveTeknolojikKaynaklar
Adet
1
2
3
4
5
Binalar
HizmetBinası
Basımevi
YayınSatış
İrtibatBürosu
Depo
Taşıtlar
Panelvan
Kamyon
KiralıkAraçlar(3binekotomobil,1panel)
Demirbaşlar
Belgegeçer
Bilgisayar
DizüstüBilgisayar
FotoğrafMakinesi
Kamera
Tepegöz
KesintisizGüçKaynağı
MikrofilmMakinesi
FotokopiMakinesi
Video
Tarayıcı
Yazıcı
SesKayıtCihazı
CepTelefonu
TelefonCihazı
ProjeksiyonCihazı
MikrofişMakinesi
KütüphaneMateryali
Kitap
Ansiklopedi
Sözlük
Atlas
Dergi
Gazete
TezlerveAraştırmaÇalışmaları
Harita,Grafik,Planvs.
ElYazmaları
NadirEserler
DVD/CD
Mikrofilm
TercümeEser
Fotokopi
ArşivMateryali
FotoğrafAlbümü
ArşivVesikası
ElYapımıResim
GazeteKüpürleri
Tefrika
VideoveSesKasetleri,Makaralar,CDveDVD
5
1
1
1
1
1
6
1
1
4
429
10
126
21
11
9
13
4
2
15
2
14
60
7
2
131
1
1
16.762
12.820
140
118
8
3.150
19
39
8
76
66
256
21
14
27
105.798
324
6.832
1.203
79.095
18.000
344
2014PERFORMANSPROGRAMI 16 TÜRKTARİHKURUMU
D‐ İNSANKAYNAKLARI
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına tahsis edilen 140 kadronun 66 adedi dolu olup,
tahsis edilmiş kadronun %47’si kullanılmaktadır. 657 sayılı Kanunun 74. maddesi ve
664 sayılı KHK'nın 24. maddesi gereği Kurumumuza Başkan Yardımcısı atanmıştır.
2013 yılında 20 adet Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı ve 1 Mali Hizmetler Uzman
Yardımcısı görevine başlamış, 2 personel emekli olmuş, 2 personel naklen başka
kuruma geçmiştir. “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Yönetmelik” gereği 4 personelin açıktan ataması yapılmıştır. Ayrıca, Yüksek
Kurum ve bünyesinde bulunan Kurumlardan 2 personelin de naklen ataması
yapılmıştır.
Kurum mevcudu olan 66 kadrodan, 3 kişi Yüksek Kurum ve bünyesinde bulunan
Kurumlarda geçici görevlendirilmiştir. Yüksek Kurum ve bünyesinde bulunan
Kurumlardan 4 kişi Kurumumuzda geçici görev yapmaktadır. Ayrıca, 2876 sayılı
Kanun’un 97/a maddesi kapsamında 1 Bilgisayar Programcısı, 1 Mütercim ve 1 Dizgi
Operatörüsözleşmeliolmaküzeretoplam70personelilehizmetlersürdürülmektedir.
TürkTarihKurumunun,2008‐2013yıllarıarasındakikadrolupersonelsayısıTablo
2’de,2013yılıpersonelineğitimdurumuTablo3’teve2013yılındaihdasedilenkadro
vedolukadrosayısıdurumuTablo4’teverilmiştir.
Tablo2:Yıllaritibariylepersonelsayısı
PersonelSayısı
2008
2009
49
38
2010
37
2011
2012
48
41
2013
66
Tablo3:Personelineğitimdurumu
PersonelSayısı
ÖğrenimDurumu
Profesör
1
Yükseklisans
10
Lisans
44
Önlisans
7
Lise
6
İlköğretim
2
17 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
Tablo4:İhdasedilenkadrovedolukadrosayısı
Unvan
ToplamKadroSayısı
DoluKadroSayısı
KurumBaşkanı
1
1
BaşkanYardımcısı
1
1
İçDenetçi
3
‐
HukukMüşaviri
1
1
StratejiGeliştirmeMüdürü
1
‐
İdariİşlerMüdürü
2
1
ŞubeMüdürü
4
‐
YüksekKurumUzmanı
10
‐
YüksekKurumUzmanYrd.
20
20
MaliHizmetlerUzmanı
4
‐
MaliHizmetlerUzmanYrd.
3
1
Uzman
5
5
Araştırmacı
8
‐
12
3
Sayman
1
‐
AyniyatSaymanı
1
1
Kütüphaneci
8
5
30
20
AmbarMemuru
1
‐
Veznedar
1
1
10
3
VeriHaz.VeKontrolİşlet.
1
‐
SatınAlmaMemuru
1
‐
Şoför
3
1
DaireTabibi
1
‐
Hemşire
1
‐
Teknisyen
1
‐
Bekçi
1
‐
Dağıtıcı
1
1
Hizmetli
2
1
Avukat
1
‐
140
66
Şef
Memur
Bilgisayarİşletmeni
Toplam
2014PERFORMANSPROGRAMI 18 TÜRKTARİHKURUMU
2.PERFORMANSBİLGİLERİ
A‐TEMELPOLİTİKAveÖNCELİKLER
ONUNCUKALKINMAPLANI(2014‐2018)
KültürveSanat
295.Kültürümüzünözgünyapısınıvezenginliğinikaybetmedengelişimeaçıkolmasıveevrensel
kültür birikimine katkıda bulunması, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımın bir yaşam
alışkanlığıolarakgelişmesisağlanacaktır.
296. Ortak tarihi geçmişimiz olan ülkeler başta olmak üzere dünya ülkeleriyle kültürel
ilişkilerimiz geliştirilecek, kültür endüstrisinin milli gelir, ihracat ve ülke tanıtımına katkısı
artırılacaktır.
300. Tarihimizin önemli şahsiyetleri, olayları, masal kahramanları ve kültürel zenginlik
unsurlarımızbelgesel,diziveçizgifilmleredönüştürülecektir.
304. Yurtiçi ve yurtdışındaki kültür mirasımız, toplumun kültür, tarih ve estetik bilincini
geliştirecek,kültürturizminekatkısağlayacakveafetriskinidikkatealacakşekildekorunacaktır.
KamudaStratejikYönetim
364. Orta vadeli harcama çerçevesi güçlendirilerek üst politika belgelerinin stratejik plan ve
performansprogramlarınıyönlendirmedüzeyiartırılacaktır.
365. Kamu idarelerinin bütçelerinin hizmet programlarıyla öngörülen maliyet, çıktı ve
sonuçlarını kapsaması amacıyla program bütçe sistemine geçilecek ve performans bilgisi bütçe
sürecineentegreedilecektir.
368.Stratejikplanveperformansprogramlarındakiamaçvehedeflerinperformansgöstergeleri
üzerinden ölçülebilirlik düzeyi artırılacak, faaliyet raporlarının performansı yansıtma niteliği
güçlendirilecektir.
369. Bütçe uygulamaları ve performansının izlenebilirliğini daha da artıracak şekilde mevcut
değerlendirmeveraporlamasistemigeliştirilecektir.
370. Tüm kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının, stratejik
yönetiminetkinliğiniartıracakbirbiçimdehayatageçirilmesisağlanacaktır.
373. Politika oluşturma ve karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla daha sistematik ve
güvenilirveri,istatistikvebilgiüretimisağlanacaktır.
375. Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri nitelik ve nicelik yönünden
güçlendirilecektir.
KamudaİnsanKaynakları
381. Kamu sektöründe hizmet kalitesi ve personel verimliliğini yükseltecek bir insan kaynağı
yönetimmodelioluşturulacaktır.
382. Kamu sektöründe işe alım ve terfi süreci liyakat, şeffaflık, nesnellik, kurallılık temelinde
iyileştirilecek,çalışanlarınniteliklerineuygunkariyerplanlamasıyapılacaktır.
383.Kariyermesleklerdenitelikliinsangücüistihdamıteşvikedilecektir.
387. Hizmet içi eğitim uygulaması, akredite edilmiş program ve kuruluşlar aracılığıyla kamu
çalışanlarının mesleki ve temel becerilerini artıran, uzaktan eğitim sistemleri de kullanılmak
suretiylekolaycaerişilebilenbiryapıyadönüştürülecektir.
19 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
ORTAVADELİPROGRAM(2014‐2016)
KamuHarcamaPolitikası
 Kamu harcama politikasının, çok yıllı bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde ve belirlenen
politika öncelikleri doğrultusunda yürütülmesi ve kamu idarelerinin kendilerine tahsis
edilenödenekleriekonomikveverimlibirşekildekullanmasıesastır.
 Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planında yer alan
politikalarla uyumu gözetilecek, stratejik planlarda yer alan önceliklerin bütçe hazırlık ve
uygulamasürecinedahaetkinyansıtılmasısağlanacaktır.
KamuMaliYönetimiveDenetim
 Kamukaynaklarınınetkili,ekonomikveverimlibirbiçimdekullanılabilmesiniteminetmek
üzere yürürlüğe konulan, özünde saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun
güçlendirilmesi gibi temel esasları barındıran kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin
temel reformlar önemli ölçüde hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte,
reformlardan amaçlanan faydanın temin edilebilmesini sağlamak üzere uygulama
etkinliğininartırılmasıilereformdansapmaolarakdeğerlendirebilecekdüzenleme,istisna
hükümleri ve uygulamalardan kaçınılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, stratejik
planların performans programları ve bütçelerle ilişkisinin güçlendirilmesi, çok yıllı
bütçelemeanlayışınınyaygınlaştırılması,içvedışdenetiminetkinvekoordinelibirşekilde
çalışmasının sağlanması ve iç kontrol sistemlerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi
hedeflenmektedir.
 Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin
artırılmasısağlanacaktır.
 Kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak
güçlendirilecektir.
61.HÜKÜMETPROGRAMI



Tarihimizin önemli şahsiyetleri, olayları, masal kahramanları ve kültürel zenginlik
unsurlarımızbelgesel,diziveçizgifilmleredönüştürülecektir.
Tarihî eserlerimizin restorasyonuna devam edilecek, kültürel mirasımızın korunması için
gerekliteknikelemanlarınyetiştirilmesisağlanacaktır.
Kamuhizmetlerininkullanıcıodaklıbiryaklaşımla,çeşitlikanallardanelektronikortamda
sunulmasınayönelikuygulamalarıartırarakdevamettirilecektir.
2014PERFORMANSPROGRAMI 20 TÜRKTARİHKURUMU
B‐AMAÇVEHEDEFLER
TemelDeğerlerimiz

Bilimsellik

Saydamlık

Uzmanlık

Katılımcılık

Evrensellik

ToplumsalSorumluluk

Mükemmelliyetçilik

Paylaşımcılık

Güvenilirlik

Niteliklilik

Güncellik

Verimlilik

Liderlik
 EleştiriyeAçıklık
21 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
AmaçveHedefler
Başkanlığımızın2013‐2017dönemineaitStratejikPlanındayeralanamaçvehedeflerine
aşağıdakitablodayerverilmiştir.
Tablo5:StratejikAmaçveHedefler
AMAÇ
HEDEF
Kazıveyüzeyaraştırmalarınasağlanandestekheryıl%5artırılacaktır.
TürkveTürkiyetarihi
Kurumun öncelikli alanlarında kurum bünyesinde kapsamlı projeler
üzerinde,özgünve
yürütülecekvekurumdışındahazırlananprojeleredestekverilecektir.
evrenselyetkinlikte
Her yıl kurumun desteklediği projelerin ve kurum dışında yapılan
bilimselaraştırmalar
nitelikliaraştırmalarınsonuçlarınıiçeren50eseryayımlanacaktır.
yapmakveyapılmasını
Türk ve Türkiye tarihi üzerine kongre, sempozyum, çalıştay vb.
sağlamak;bu
bilimseltoplantılardüzenlenecekvesonuçlarıyayımlanacaktır.
araştırmalarınsonuçlarını
Belleten, Belgeler ve Höyük dergileri ile Tarih Yıllığı yayımlanacak,
yayımlamakveyaymak.
nitelikleriyükseltilecektir.
Kurum kütüphanesi ve arşivindeki belge ve yayınların geniş kitlelere
ulaştırılmasısağlanacaktır.
Bilimseltarih
Her yıl 10 lisans öğrencisi ile kurum projeleri öncelikli olmak üzere
araştırmalarıtemelinde,
tespit edilen konularda araştırma yapacak 20 yüksek lisans ve 30
bilimdeveeğitimde
doktora öğrencisine burs, 5 adet yurt içi, 5 adet yurt dışı doktora
mükemmelliği
sonrasıaraştırmabursuverilecektir.
özendirmek,toplumda
Kurumyayınlarınındahagenişkitlelereulaştırılmasısağlanacaktır.
tarihbilincinive
Toplumda tarih bilincini ve kültürünü geliştirmeye ve teşvik etmeye
kültürünügeliştirmek.
yönelik etkinlikler düzenlenecek, bir popüler tarih dergisi
yayımlanacaktır.
Uluslararası akademik ve bilimsel kuruluşların toplantı ve
faaliyetlerineetkinkatılımsağlanacaktır.
Her yıl, kurum tarafından yapılan/yaptırılan araştırmalardan uygun
bulunanlarlailgili5kitapyaygınyabancıdillerdeyayımlanacaktır.
TürkveTürkiye
tarihçiliğiniuluslararası
Uluslararası kitap fuarları ile sempozyum ve kongrelerde kurum
platformlardaetkinbir
kitaplarısergilenecektir.
konumagetirmek.
Her yıl 20 araştırmacıya belirlenen kıstaslar doğrultusunda
uluslararasıtoplantılarakatılımdesteğisağlanacaktır.
Diğer ülkelerdeki benzer oluşumlarla işbirlikleri kurulacak, ortak
çalışmalaryapılacaktır.
Kurumunteknolojikaltyapısıgeliştirilecektir.
Kurumuninsankaynaklarınitelikvenicelikolarakgüçlendirilecektir.
Bilimsel altyapının geliştirilmesi için uzman istihdamı sağlanacak, bu
TürkTarihKurumunun
bağlamdaüniversitelerledahasıkıişbirliklerikurulacaktır.
kurumsalkapasitesini
geliştirmekve
Kurumunfizikialtyapısıihtiyaçlardoğrultusundageliştirilecektir.
güçlendirmek.
Kurumiçiiletişim,işbirliğivekoordinasyongüçlendirilecektir.
Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı çalışma düzenine
süreklilikkazandırılacaktır.
2014PERFORMANSPROGRAMI 22 TÜRKTARİHKURUMU
C‐PERFORMANSHEDEFVEGÖSTERGELERİİLEFAALİYETLER
Türk Tarih Kurumu Başkanlığının 2013‐2017 dönemi stratejik planında yer alan
stratejik amaç ve hedeflerine bağlı olarak 2014 yılı Performans Programında 20 performans
hedefibelirlenmiştir.
Tablo6:2014YılıPerformansHedefleri
A1
H1
P1
H2
P2
H3
P3
H4
P4
H5
P5
H1
P1
H2
P2
H3
P3
H4
P4
H1
P1
H2
P2
H3
P3
H4
P4
H5
P5
H1
P1
H2
P2
H3
P3
H4
P4
H5
P5
H6
P6
A2
A3
A4
Kazıveyüzeyaraştırmalarınasağlanandestekartırılacaktır.
Kurumun öncelikli alanlarında kurum bünyesinde kapsamlı
projeler yürütülecek ve kurum dışında hazırlanan projelere
destekverilecektir.
Kurumun desteklediği projeler ve kurum dışında yapılan
araştırmalarsonucundaüretileneserleryayımlanacaktır.
Türk ve Türkiye tarihi üzerine Kurumca, ortaklaşa ve katılım
sağlanarakbilimseltoplantılardüzenlenecektir.
Süreliyayınların nitelikleriyükseltilerekyayımlanmasınadevam
edilecektir.
Kurum kütüphanesi ve arşivindeki belge ve yayınların geniş
kitlelereulaştırılmasısağlanacaktır.
Tarih alanında belirlenen konularda araştırma yapacak
öğrencilerebursverilecektir.
Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması
sağlanacaktır.
Tarihalanındayapılacakçalışmalarteşvikedilecek,tarihbilinci
vetarihkültürüoluşturulmasısağlanacaktır.
Uluslararası akademik ve bilimsel kuruluşların toplantı ve
faaliyetlerineetkinkatılımsağlanacaktır.
Kurum tarafından yapılan/yaptırılan araştırmalardan uygun
bulunankitaplaryaygınyabancıdillerdeyayımlanacaktır.
Uluslararasıkitapfuarlarıilesempozyum vekongrelerdekurum
kitaplarısergilenecektir.
Araştırmacıların uluslararası toplantılara katılım sağlamaları
desteklenecektir.
Diğer ülkelerdeki benzer oluşumlarla işbirlikleri kurulacak,
ortakçalışmalaryapılacaktır.
Kurumunteknolojikaltyapısıgeliştirilecektir.
Kurumun insan kaynakları nitelik ve nicelik olarak
güçlendirilecektir.
Kurumbünyesindebiliminsanlarıgörevlendirilecektir.
Kurumun
fiziki
altyapısı
ihtiyaçlar
doğrultusunda
geliştirilecektir.
Kurumiçiiletişim,işbirliğivekoordinasyongüçlendirilecektir.
Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı çalışma
düzeninesüreklilikkazandırılacaktır.
23 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
Performanshedeflerineulaşılıpulaşılmadığınıizlemekvedeğerlendirmeküzere
49 performans göstergesi ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak da 30
faaliyet belirlenmiştir. Belirlenen tüm bu faaliyetlerde ve genel yönetim giderlerinde
kullanılmaküzere2014yılıiçin8.329.000TLödenektahsisedilmiştir.
2014 yılı program döneminde belirlenen performans hedeflerine ulaşabilmek
için Kurumumuzca yerine getirilecek faaliyetler genel anlamda belirlenmiştir.
Kurumumuzun bütçesi Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimleri adı altında
bütçeleştirilmişvetekharcamabirimiolduğundan,faaliyetlerimizinkaynakihtiyacıda
bunagöredağıtılmıştır.
Belirlenen faaliyetler üzerinden her bir performans hedefinin açıklaması
yapılmaya çalışılmıştır. Performans hedefi için hazırlanmış olan tablolar ve bu
performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek üzere belirlenen
performansgöstergeleriileperformanshedeflerineulaşmakiçinyürütülecekfaaliyetler
ilemaliyettablolarınabubölümdeyerverilmiştir.
PerformansHedefi1.1

Kazıveyüzeyaraştırmalarınasağlanandestekartırılacaktır.
Türk tarihi ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi
toplayarakbilimselçalışmalaradestekvermekisteyenarkeologlaraKurumumuzmaddi
destek sağlamaktadır. Kazı ve yüzey araştırmalarından gelen sonuç raporlarının
değerlendirme şekli ile ilgili çalışma yapılacak olup, daha önceki yıllarda olduğu gibi
çalışmalaramaddidestekverilmeyedevamedilecektir.Destekbekleyen34adetkazıve
yüzey araştırma başvurusu bulunmaktadır. Desteklenen kazı ve yüzey araştırmalarına
dairçalışmaraporlarınaKurumumuzinternetsayfasındayerverilecektir.
PerformansHedefi1.2
 Kurumun öncelikli alanlarında kurum bünyesinde kapsamlı projeler
yürütülecekvekurumdışındahazırlananprojeleredestekverilecektir.
KurumİçiProjeler;
Türk toplumu ve kültürünü tarihî derinliği ve gerçekliği içinde, bugüne
bağlantılarıyla anlama gayesiyle, Türk Tarih Kurumunda 1995 yılında “Türkiye’nin
Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi” başlatılmıştır. Projenin ilk aşamasında üç hedef
belirlenmiştir: 1. Türkiye’nin Yer Üstü Kültür Varlıkları Envanterinin Hazırlanması, 2.
Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihinin Sondaj Metoduyla Araştırılması, 3. Her iki
çalışma sırasında derlenen, tasnif edilen ve tanımlanan verilerin, veri tabanına
yüklenmesisuretiylebir“TürkToplumveKültürTarihiBilgiBankası”oluşturulmasıve
bununsonucundada“TürkKültürTarihiAtlası’nın”hazırlanması.AtatürkKültür,Dilve
2014PERFORMANSPROGRAMI 24 TÜRKTARİHKURUMU
TarihYüksekKurumununkurguladığıBütünleşikBilgiSistemiiçindeyazdırılmaktaolan
birveritabanıüzerindeyenidenhareketegeçirilmeküzereTürkiye’ninSosyal,Kültürel
ve Ekonomik Tarihi Projesi olarak 2013 yılı yatırım programına alınan proje, 2014
yılındatekraryatırımprogramınateklifedilmiştir.
YurtDışındakiTarihîTürkEserlerininTespitiProjeside,çokgenişbirzamanve
mekana yayılan Osmanlı Tarihi boyunca yapılmış bugün sınırlarımız dışındaki çeşitli
ülkelerde kalmış, her biri insanlığın ortak kültür mirasının bir parçası olan taşınmaz
kültür varlıkları envanterinin hazırlanması, rölövelerinin ve öncelikli olanlarından
başlanmak suretiyle restorasyon projelerinin yapılması, yapılan çalışmaların bir veri
tabanındatoplanarakTürkkültürününyaşatılmasıvetanıtılmasınakatkıdabulunulması
amacını taşıyordu ve önemli mesafe kat edilen ve1998yılından bugüne kadar yatırım
programınaalınanbuprojenindevamettirilereksonuçlandırılmasıhedeflenmektedir.
Bu iki proje kapsamında; daha önce yapılan çalışmalar sonucu elde edilen
verilerin2013yılındaelektronikortamaaktarılmasıileilgiliçalışmalarbaşlatılmışolup,
ProjeYürütmeKuruluoluşturulmuştur.2014yılındaçalışmalaradevamedilecektir.
DesteklenenProjeler;
“Osmanlı Dünyasında Bina Kitabeleri” konulu proje ile Osmanlı döneminde tüm
Osmanlı coğrafyasında inşa edilmiş her türden mimari yapının kitabelerini toplayıp
bilgisayar ortamında bir veri tabanı oluşturmayı ve bunların kullanılabilir hale
getirilerek, araştırmacıların, öğrencilerin ve meraklılarının hizmetine sunulması
hedeflenmektedir.
“Laonikos Halkokondilis’in Historia” adlı eserin çevirisi projesinin üçte ikilik
kısmı tamamlanmış olup, 2014 yılında da çalışmalara devam edilecektir. Desteklenen
mevcut projelerin yanında Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesi
doğrultusunda proje sunan kurum, kuruluş ve kişilerin projelerine destek sağlanmaya
devamedilecektir.
PerformansHedefi1.3
 Kurumun desteklediği projeler ve kurum dışında yapılan araştırmalar
sonucundaüretileneserleryayımlanacaktır.
Türk tarihi ve Türkiye tarihinin kaynak eserlerini tespit etmek, araştırmak,
incelemek ve bu konularla ilgili bilimsel değerdeki araştırmaları yayımlamak, gerekli
görülenleriTürkçe’yeçevirmekKurumumuzunasligörevleriarasındadır.Bukapsamda,
Kurumun desteklediği projeler ve Kurum dışında yapılan araştırmalar sonucunda
üretilen çeviri, araştırma, kaynak eser, bilimsel toplantı bildirileri, önde gelen
tarihçilerin külliyatlarının basımı ile baskısı tükenen eserlerin tıpkıbasımları yapılarak
genişkitlelereKurumyayınlarınınulaştırılmasısağlanacaktır.2014yılıiçindedahafazla
25 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
eserin basımı yapılarak tarih okuyucularına ve araştırmacılarına sunulması
hedeflenmektedir.
PerformansHedefi1.4
 Türk ve Türkiye tarihi üzerine Kurumca, ortaklaşa ve katılım sağlanarak
bilimseltoplantılardüzenlenecektir.
Türk tarihi ve Türkiye tarihiyle ilgili yeni buluşları ve bilimsel konuları yaymak
vetanıtmaküzere,ulusalveuluslararasıdüzeydebilimseltoplantılaryapılmaktadır.Bu
kapsamda; Türk Tarih Kurumu kuruluş ilke ve amaçları doğrultusunda birincisi 1932
yılında, Kurumumuzun kurucusu Atatürk’ün koruyucu başkanlığı altında düzenlenen,
TürkveTürkiyetarihineaitorijinalbildirilerinsunulduğuuluslararasıdüzeyde4yılda
bir yapılan Türk Tarih Kongrelerinin XVII’ncisi 15‐19 Eylül 2014 tarihleri arasında
Ankara’da yapılacaktır. Bilim Kurulunca alınan kararlar gereği, Türkiye‐Polonya
İlişkilerinde “Temas Alanları (1414‐2014)” Uluslararası Konferansı (Varşova), Tarihte
Türkler ve Kürtler Uluslararası Sempozyumu (Ankara) ve Ermeni Ayaklanmaları
(İstanbul), Sultan II. Abdülhamid (Selanik), Unutulan Kıta Afrika ve Türkler, I. Dünya
Savaşı’ndaErmeniler(Van),SonHalifeAbdülmecidEfendi(İstanbul),SultanVahdeddin
(İstanbul), İttihatçılar ve İttihatçılık (İstanbul), Hindistan’da Türkler (Yeni Delhi)
sempozyumları ile plan dışı çıkabilecek bilimsel toplantıların 2014 yılında yapılması
hedeflenmektedir.
2013yılındabirincisidüzenlenen,lisans,yükseklisansvedoktoraöğrencileriyle
alanında uzman akademisyenleri bir araya getiren Sosyal Bilimler Seminerleri’nin
ikincisinin daha geniş kapsamlı ve katılımlı bir şekilde 2014 yılında yapılması
hedeflenmektedir.
PerformansHedefi1.5
 Süreliyayınlarınnitelikleriyükseltilerekyayımlanmasınadevamedilecektir.
Belletendergisi,uluslararasıhakemlibirdergiolup,1937yılındanberidörtayda
bir olmak üzere yılda 3 sayı yayımlanmaktadır. Dergimizde, özgün araştırma‐inceleme
makaleleri,çeviri,kitaptanıtma,kongre,sempozyumhaberlerivevefiyatyayımlanır.
Belgelerdergisi1964yılındanberiyılda1sayıolarakyayımlananTürktarihine
ilişkin belgelerin neşrinin yapıldığı, kaynak metinlerin, transkripsiyon, çeviri,
tıpkıbasımlarınınbulunduğubirdergidir.
Yılda 2 sayı olarak yayımlanan Höyük dergisi; ülkemizde yapılan arkeolojik
kazılar, yüzey araştırmaları ve arkeoloji alanında yapılan önemli keşifler ile bu
çalışmalarsonucundaeldeedilensonuçlarıveönemliarkeolojikeserleritanıtanbilimsel
2014PERFORMANSPROGRAMI 26 TÜRKTARİHKURUMU
yazılar yayımlayarak, bunların yurt içinde ve yurt dışında arkeoloji dünyasıyla
paylaşımınısağlamakamacıylayayımlanmaktadır.
StratejikPlandaTarihYıllığıadıileyeralanveilkdefaçıkarılacakdergininismi
“Kırk Ambar” olarak değiştirilmiştir. Yılda bir defa yayımlanması düşünülen dergi,
biyografik makaleler ile Türk Tarih Kurumu arşivinde bulunan belgelerin çevirileri ve
tıpkıbasımlarındanoluşacaktır.
Kurumumuzun çıkarmış olduğu yukarıdaki süreli yayınların 2014 yılında da
düzenlibirşekildenitelikleriyükseltilerekçıkarılmasıhedeflenmektedir.
PerformansHedefi2.1
 Kurum kütüphanesi ve arşivindeki belge ve yayınların geniş kitlelere
ulaştırılmasısağlanacaktır.
Belge arşivinde, 2013 yılında başlanılan İstanbul Üniversitesi Evrakı
Koleksiyonu'nunkabatasnifişleri2014yılındatamamlanarak,bukoleksiyonunanalitik
tasnifi yapılarak elektronik ortama aktarılacak olup araştırmacıların hizmet alması
sağlanacaktır.
Kütüphane ve Arşiv Materyallerini Sayısallaştırma Projesi kapsamında, tüm
yazmavebirkısımnadirbasmaeserler,haritalar,eskigazetevedergiler,mikrofilmve
mikrofişler, tercüme eserler, arşiv belgesi, fotoğraf, resim vb. materyalin 2013 yılında
sayısallaştırılması yapılacak olup, 2014 yılında da 6300 adet nadir basma eserin
sayısallaştırılmasına devam edilecektir. Bu projeyle, kütüphane ve belge arşivimizde
bulunan nadir eserler koleksiyonunun gelecek nesillere aktarılması, araştırmacılar
tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, materyallerin fiziki kullanımından dolayı
uğradığıtahribatınönlenerekorijinalbelgelerinkorunmasıhedeflenmektedir. 2014 yılında 1931‐1999 yılları arasında kütüphaneye gelmiş olup, otomasyon
programına alınmayan materyallerin kayıt altına alınması ve kayıtlı olan süreli
yayınlarınkayıtlarınınincelenerekgüncellenmesihedeflenmektedir.
Kütüphanemizkoleksiyonunuzenginleştirmeçalışmalarıkapsamında,satınalma
ve bağış yoluyla sağlanan 7136 adet eser ile 4500 adet kitap dışı (harita, mikrofiş,
mikrofilm vb.) materyalin uluslararası standartlara uygun bir şekilde kataloglaması ve
otomasyon programına giriş işlemleri yapılarak araştırmacıların bu koleksiyonlardan
dahakolayyararlanmasıhedeflenmektedir.
Yurtiçiveyurtdışındankitap,dergi,kitapdışımateryal,elyazması,nadireserile
elektronik veri tabanı ve yayın alımı yapılarak kütüphane koleksiyonunun
zenginleştirilmesi ve güncel yayınların takip edilerek bilim dünyasındaki yeniliklerin
kullanıcılarımızaulaştırılmasıhedeflenmektedir.
27 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi2.2
 Tarih alanında belirlenen konularda araştırma yapacak öğrencilere burs
verilecektir.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim ve
Araştırma Bursları Yönetmeliği gereği, Türk Tarih Kurumu kendi amaç ve ilkelerine
uygun konularda yurt içi ve yurt dışı burslar vermektedir. Bilgi bankaları oluşturmak
üzere Yüksek Kurumca başlatılan Burs Sistemi Projesi kapsamında; çağdaş bilgi
teknolojileriyleülkeningençaraştırıcıinsangücünübuluşturacakverimli,hızlıveözgün
bilgi üretimine katkıda bulunmaları için geçmiş yıllarda burs verilen öğrencilerin
burslarınıdevamettirmeklebirlikte,programdönemindedeyeniyükseklisans,doktora
öğrencilerinevedoktorasonrasıaraştırmacılarabursverilmeyedevamedilecektir.
PerformansHedefi2.3

Kurumyayınlarınındahagenişkitlelereulaştırılmasısağlanacaktır.
Kurumumuz, stratejik planda strateji olarak belirlediği Türkiye ve dünyadaki
akademisyenlerle internet üzerinden iletişim sağlayacak portal kapsamında;
Araştırmacı Bilgi Sistemi 2013 yılında oluşturulmuştur. Araştırmacı Bilgi Sistemi
(AVES), tarih araştırmacılarının kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini
girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir sistemdir. Sistem, araştırmacı
bilgilerine erişim sağlanmasının yanı sıra, araştırmacıların araştırma konularına göre
envanterinin çıkarılması, etkinliklere dair yıllık ve dönemsel raporların üretilmesine
yönelik bir çok fonksiyonel modül içermektedir. 2014 yılında Araştırmacı Bilgi
Sistemi’ninişlerliğinintakibivegüncellenmesisağlanacaktır.
Kurum yayınlarının Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversite ve halk
kütüphanelerineYüksekKurumeşgüdümündeücretsizdağıtılmasısağlanacaktır.
Kurumyayınlarımızınokuyucukitlelerineulaştırılmasıkitapsatışbüroları,kitap
fuarları,e‐mağazavedağıtıcılararacılığıileyapılmaktadır.Yenieserlerinbillboardlave
Kurum internet sayfasında tanıtımı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, yayınlarımızın
televizyonprogramlarındavekatılımsağladığımızfuarlarınbasındadaduyurulmasıve
okuyucularımızın yayınlarımızı daha kolay almalarını sağlamak üzere indirim
kampanyalarıyapılmasıhedeflenmektedir.
PerformansHedefi2.4
 Tarih alanında yapılacak çalışmalar teşvik edilecek, tarih bilinci ve tarih
kültürüoluşturulmasısağlanacaktır.
BilimKurulu’nunteklifiveYönetimKurulu’nunonayıileKurumungörevalanına
girenkonulardaakademisyenvearaştırmacılarınyetiştirilmeleri,geliştirilmeleri,teşvik
2014PERFORMANSPROGRAMI 28 TÜRKTARİHKURUMU
etmek ve özendirmek için bilim, hizmet ve teşvik ödülleri verilecektir. Hedef kitleyi
sadece araştırmacı ve bilim insanlarıyla sınırlı tutmamak için, popüler tarih ve çocuk
dergilerininyayımlanmasıhedeflenmektedir.
Türk ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları, tanıtmak ve yaymak amacı
çerçevesinde;uluslararasıkamuoyundaTürkiyealeyhinegündemegetirilenmeseleleri,
tarihî gerçeklere uygun bir şekilde anlatacak ve dünya kamuoyunda ses getirecek,
sinemafilmivebelgeselhazırlatılacakveyadesteklenecektir.
Türk tarihinin önemli tarihî şahsiyetleri ve olayları ile ilgili yaşanan dramları
ortayakoyacakfilm,belgeselvekamuspotuvb.hazırlatılacaktır.
Tarihimizin dönüm noktalarını simgeleyen panoramik ve tematik müzeler
kurulmasınakatkısağlanacaktır.
Valilik/belediye işbirliğiyle yerleşim merkezlerinde yerel değerlerin tanıtılacağı
tarihparklarıdüzenlenmesiiçinçalışmalarbaşlatılacaktır.
Ortaokul,lise,üniversiteveyükseklisansöğrencilerinetarihîvekültürelgeziler
düzenlenecektir.
PerformansHedefi3.1
 Uluslararası akademik ve bilimsel kuruluşların toplantı ve faaliyetlerine
etkinkatılımsağlanacaktır.
Üyesi olduğumuz Uluslararası Akademiler Birliği (UIA), Uluslararası Tarih
Bilimleri Komitesi (CISH), Uluslararası Askeri Tarih Komisyonu (CIHMC), Güneydoğu
Avrupa Araştırmaları Birliği (AIESSE), Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları
Uluslararası Komitesi (CIEPO), Haçlı Seferleri ve Doğu Roma İncelemeleri Derneği gibi
çeşitli uluslararası bilimsel kuruluşların etkinliklerine katılım sağlanacak ve işbirliği
içindeçalışmalaradevamedilecektir.
PerformansHedefi3.2
 Kurum tarafından yapılan/yaptırılan araştırmalardan uygun bulunan
kitaplaryaygınyabancıdillerdeyayımlanacaktır.
Kurum yayınları arasında yer alan ve uluslararası bilimsel araştırmalara
kaynaklıkedecekyayınlardan5kitapyaygınyabancıdillereçevrilecektir.
29 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi3.3
 Uluslararası kitap fuarları ile sempozyum ve kongrelerde kurum kitapları
sergilenecektir.
Uluslararası kitap fuarları ile sempozyum ve kongrelerde Kurum yayınlarının
tanıtımınınyapılmasıhedeflenmektedir.
PerformansHedefi3.4
 Araştırmacıların
desteklenecektir.
uluslararası
toplantılara
katılım
sağlamaları
20 araştırmacıya belirlenen kıstaslar doğrultusunda uluslararası toplantılara
katılımdesteğisağlanacaktır.
PerformansHedefi3.5
 Diğerülkelerdekibenzeroluşumlarlaişbirliklerikurulacak,ortakçalışmalar
yapılacaktır.
Tarihî İpek Yolu’nun tarihini yaygınlaştırarak canlandırmak, tarihî İpek Yolu
güzergâhında yer alan ülkeler arasında akademik değişim ve işbirliğini güçlendirilmek
amacıyla Kurumumuz ve Çin Sosyal Bilimler Akademisi Çin Sınır Bölgeleri Tarih ve
Coğrafyası Araştırma Merkezi arasında 11 Haziran 2012 tarihinde Yeni İpek Yolu
Araştırma İşbirliği Sözleşmesi yapılmıştır. Ancak, çalışmalara başlanmamıştır. Diğer
ülkelerdekibenzeroluşumlarlaişbirliklerikurulmasıhedeflenmektedir.
PerformansHedefi4.1

Kurumunteknolojikaltyapısıgeliştirilecektir.
Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenen projelerin başvurusundan,
sonuçlandırılmasına kadar tüm süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesine imkân
veren, kapsamlı bir otomasyon sistemi olan Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (APSİS),
2013 yılında oluşturulmuştur. Araştırmacılar için iletişim kurma, talepte bulunabilme,
raporveyayınlarınıbirimeulaştırabilme,yürüyenvekapananprojelerinindetaylarına
erişebilme gibi muhtelif imkânlar sunan APSİS ‘in 2014 yılında işlerliğinin takibi ve
güncellenmesisağlanacaktır.
PerformansHedefi4.2

Kurumuninsankaynaklarınitelikvenicelikolarakgüçlendirilecektir.
2013 yılında göreve başlayan Yüksek Kurum Uzman Yardımcıları ve yeni
başlayan memurlara Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Aday
2014PERFORMANSPROGRAMI 30 TÜRKTARİHKURUMU
Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik gereği temel, hazırlayıcı ve
mesleki eğitim ve tüm personelin katılımının sağlandığı hizmet içi eğitim programları
düzenlenerekpersonelinsürekligelişimisağlanacaktır.Kurumihtiyaçlarıdoğrultusunda
Kurumdışıkursvesertifikaeğitimprogramlarınapersonelinkatılımısağlanacaktır.
PerformansHedefi4.3

Kurumbünyesindebiliminsanlarıgörevlendirilecektir.
Kurumbünyesindeyürütülecekprojelerdevekomisyonlardaüniversitelerinilgili
bölümlerindenbiliminsanlarınıngörevlendirilmesidüşünülmektedir.
PerformansHedefi4.4

Kurumunfizikialtyapısıihtiyaçlardoğrultusundageliştirilecektir.
Kütüphanemizin sahip olduğu yazma eserler ve arşiv belgelerinin bulunduğu
mekanlara;iklimlendirmeli,argontabanlıyangınsöndürmesitemivekablosuzsıcaklık
venemtakipsistemlerindenoluşan“BirleşikRafSistemleri”kurularakuluslararasıdepo
koşullarına uygun hale getirilecektir. Haritalar için de boyutlarına ve fiziksel
özelliklerine göre uygun dolap ve raf sistemleri oluşturularak kütüphane depolarının
dahakullanışlıvemateryallerindahauzunsüredışetkenlerdenkorunması sağlanacaktır.
PerformansHedefi4.5

Kurumiçiiletişim,işbirliğivekoordinasyongüçlendirilecektir.
Kurum kültürünün oluşturulmasında, insan kaynaklarının etkin olması için
personel arasında işbirliği ve dayanışmanın arttırılması, iletişimin güçlendirilmesi
amacıylagenelkatılımlıkoordinasyontoplantılarıdüzenlenecektir.
PerformansHedefi4.6
 Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı çalışma düzenine
süreklilikkazandırılacaktır.
Kurumun stratejik planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda her yıl
performans programı ve performansa dayalı yatırım programı ve cari bütçenin
hazırlanması,ayrıntılıfinansmanprogramınınhazırlanarakbütçeuygulamalarınıntakip
edilmesi, kurumun bütçesinin uygulama sonuçlarını gösteren bir önceki yılın faaliyet
raporuilebütçekesinhesabınınhazırlanması,yıliçindekibütçeuygulamalarınıgösteren
kamu mali beklentiler raporunun hazırlanması, yatırım izleme ve değerlendirme
raporunun oluşturulması, taşınmaz ve taşınır icmal cetvellerinin oluşturulması ve
hataları önleyici nitelikte ön mali kontrol işlemlerine yönelik iş ve işlemler
yürütülecektir.
31 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
Türk Tarih Kurumu 2013 – 2017 Stratejik Planı’nın uygulamaya konulmasıyla
birlikte bu belgede yer alan stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için belirlenen
stratejilerin izleme ve değerlendirme süreci başlayacaktır. Bu süreçte stratejik planda
ortaya konulan amaç ve hedeflere ne ölçüde erişildiği, belirlenen performans
göstergelerinden de yararlanılarak, sistemli bir şekilde izlenecek, değerlendirilecek ve
belirli aralıklarla raporlanacaktır. Bu nedenle, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu ile birlikte tasarlanıp geliştirilecek olan stratejik planlama yönetim sistemi
yazılımıyla birlikte performans programı ve faaliyet raporlarının da izleme
değerlendirilmesi hazırlıklarına 2013 yılında başlanılacaktır. 2014 yılında uygulamaya
konulacak sistem Strateji Geliştirme Müdürlüğünün koordinasyonunda kullanımı ve
amacı bütün birimlere anlatılıp, Stratejik Planın uygulaması sistematik bir şekilde
izlenecekvesonuçlarıiledoğruvezamanındabilgiakışınısağlayanbiryönetimsistemi
olmasısağlanacaktır.
Kurumda yapılan hizmet süreçlerinin analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve
iyileştirilmesi; amaçlara, politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını,
muhasebekayıtlarınındoğruvetamolaraktutulmasını,malibilgiveyönetimbilgisinin
zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere organizasyon, yöntem ve
süreçler ve iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü olan iç kontrol
sistemininkurulumçalışmalarınabaşlanılacaktır.İçkontrolsistemininKamuİçKontrol
Standartlarınauyumunusağlamaküzere;2013yılındasisteminaltyapısıileilgiliyazılım
ihtiyacının ve diğer yapılması gereken çalışmalar belirlenecektir. 2014 yılında Strateji
Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda tüm birimlerin katılımı ile eylem planı
oluşturulacaktır.
2014 yılı için belirlenen performans hedef ve faaliyetler için düzenlemiş
performanshedeflerivefaaliyetmaliyetleritablolarınaaşağıdayerverilmiştir.
2014PERFORMANSPROGRAMI 32 TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANSHEDEFİTABLOSU1.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Amaç1
Türk ve Türkiye tarihi üzerinde, özgün ve evrensel yetkinlikte bilimsel
araştırmalar yapmak ve yapılmasını sağlamak; bu araştırmaların
sonuçlarınıyayımlamakveyaymak.
Hedef1.1
Kazıveyüzeyaraştırmalarınasağlanandestekheryıl%5artırılacaktır.
Performans
Kazıveyüzeyaraştırmalarınasağlanandestekartırılacaktır.
Hedefi1.1
Performans
Göstergeleri
1
Başvuru
sayısı
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Adet
56
34
35
Kurumumuzakazıveyüzeyaraştırmalarıiçinyapılanbaşvurusayısınıgöstermektedir.
Kaynakİhtiyacı
Faaliyetler
Bütçeİçi
1
Kazıveyüzey
araştırmalarının
desteklenmesi
GenelToplam
Bütçe
Dışı
Toplam
361.135,00
0,00
361.135,00
361.135,00
0,00
361.135,00
33 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU1.1.1
İdareAdı
PerformansHedefi
FaaliyetAdı
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Kazıveyüzeyaraştırmalarınasağlanandestek
artırılacaktır.
Kazıveyüzeyaraştırmalarınındesteklenmesi
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
02
SGKDevletPrimiGiderleri
03
MalveHizmetAlımGiderleri
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
10.561,00
574,00
350.000,00
361.135,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
361.135,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 34 TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANSHEDEFİTABLOSU1.2
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Amaç1
Türk ve Türkiye tarihi üzerinde, özgün ve evrensel yetkinlikte
bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını sağlamak; bu
araştırmalarınsonuçlarınıyayımlamakveyaymak.
Kurumun öncelikli alanlarında kurum bünyesinde kapsamlı
projeler yürütülecek ve kurum dışında hazırlanan projelere
destekverilecektir.
Kurumunönceliklialanlarındakurumbünyesindekapsamlı
PerformansHedefi1.2 projeleryürütülecekvekurumdışındahazırlananprojelere
destekverilecektir.
Hedef1.2
PerformansGöstergeleri
1
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Oran
‐
‐
15%
10%
15%
20%
40%
20%
20%
66%
10%
10%
3
4
6
Türkiye’ninSosyal,KültürelveEkonomik
TarihiProjesi’nintamamlanmaoranı
Kurumiçiprojelerintamamlanmaoranınıgöstermektedir.
2
YurtDışındakiTarihîTürkEserlerinin
TespitiProjesi’nintamamlanmaoranı
Oran
Kurumiçiprojelerintamamlanmaoranınıgöstermektedir.
3
OsmanlıDünyasındaBinaKitabeleri
Projesi'nintamamlanmaoranı
Oran
Desteklenenprojenintamamlanmaoranınıgöstermektedir.
4
LaonikosHalkokondilis’inHistoriaadlı
eserinçevirisinintamamlanmaoranı
Oran
Desteklenenprojenintamamlanmaoranınıgöstermektedir.
5
Desteklenecekprojesayısı
Adet
Desteklenecekprojesayısınıgöstermektedir.
Kaynakİhtiyacı
Faaliyetler
1
Kurumiçiprojelerinyürütülmesivekurumdışı
projelerindesteklenmesi
GenelToplam
Bütçeİçi
Bütçe
Dışı
Toplam
458.755,00
0,00 458.755,00
458.755,00
0,00 458.755,00
35 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU1.2.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Kurumunönceliklialanlarındakurumbünyesindekapsamlıprojeler
yürütülecek ve kurum dışında hazırlanan projelere destek
verilecektir.
FaaliyetAdı
Kurum içi projelerin yürütülmesi ve kurum dışı projelerin
desteklenmesi
SorumluHarcamaBirimi
veyaBirimleri
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
188.175,00
01
PersonelGiderleri
02
SGKDevletPrimiGiderleri
03
MalveHizmetAlımGiderleri
0,00
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
20.580,00
250.000,00
458.755,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
458.755,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 36 TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANSHEDEFİTABLOSU1.3
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Amaç1
Türk ve Türkiye tarihi üzerinde, özgün ve evrensel yetkinlikte
bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını sağlamak; bu
araştırmalarınsonuçlarınıyayımlamakveyaymak.
Hedef1.3
Her yıl kurumun desteklediği projelerin ve kurum dışında
yapılan nitelikli araştırmaların sonuçlarını içeren 50 eser
yayımlanacaktır.
PerformansHedefi1.3
Kurumundesteklediğiprojelervekurumdışındayapılan
araştırmalarsonucundaüretileneserleryayımlanacaktır.
PerformansGöstergeleri
1 Çeviriesersayısı
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Adet
4
5
10
4
12
20
5
‐
10
2
‐
5
‐
‐
5
7
5
20
Yayımlanmasıbeklenençeviriesersayısınıgöstermektedir.
2 Araştırmaesersayısı
Adet
Yayımlanmasıbeklenenaraştırmaesersayısınıgöstermektedir.
3 Kaynakesersayısı
Adet
Yayımlanmasıbeklenenkaynakesersayısınıgöstermektedir.
4 Bilimseltoplantıbildirisayısı
Adet
Yayımlanmasıbeklenenbilimseltoplantıbildirisayısınıgöstermektedir.
5 Tarihçikülliyatısayısı
Adet
Yayımlanmasıbeklenenkülliyatsayısınıgöstermektedir.
6 Tıpkıbasımsayısı
Adet
Yayımlanmasıbeklenentıpkıbasımsayısınıgöstermektedir.
Kaynakİhtiyacı
Faaliyetler
1 Yenivebaskısıtükeneneserlerinyayımlanması
GenelToplam
Bütçeİçi
Bütçe
Dışı
Toplam
1.007.162,00
0,00 1.007.162,00
1.007.162,00
0,00 1.007.162,00
37 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU1.3.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Kurumundesteklediğiprojelervekurumdışındayapılan
araştırmalarsonucundaüretileneserleryayımlanacaktır.
FaaliyetAdı
Yenivebaskısıtükeneneserlerinyayımlanması
SorumluHarcamaBirimi
veyaBirimleri
Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü‐İnsan Kaynakları ve Destek
HizmetleriMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
229.717,00
01
PersonelGiderleri
02
SGKDevletPrimiGiderleri
03
MalveHizmetAlımGiderleri
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
24.445,00
753.000,00
1.007.162,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
1.007.162,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 38 TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANSHEDEFİTABLOSU1.4
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Amaç1
TürkveTürkiyetarihiüzerinde,özgünveevrenselyetkinlikte
bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını sağlamak; bu
araştırmalarınsonuçlarınıyayımlamakveyaymak.
Hedef1.4
Türk ve Türkiye tarihi üzerine kongre, sempozyum, çalıştay
vb. bilimsel toplantılar düzenlenecek ve sonuçları
yayımlanacaktır.
PerformansHedefi1.4
TürkveTürkiyetarihiüzerineKurumca,ortaklaşavekatılım
sağlanarakbilimseltoplantılardüzenlenecektir.
PerformansGöstergeleri
1
İdarecedüzenlenecek
bilimseltoplantısayısı
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Adet
‐
10
13
4
10
İdarecedüzenlenecekbilimseltoplantısayısınıgöstermektedir.
2
Ortaklaşadüzenlenecek
bilimseltoplantısayısı
Adet
9
Diğerkurumlarlaortaklaşadüzenlenecekbilimseltoplantısayısınıgöstermektedir.
3
Katılımsağlanacak
bilimseltoplantısayısı
Adet
7
10
15
Katılımsağlanacaktoplantısayısınıgöstermektedir.
Kaynakİhtiyacı
Faaliyetler
1
Bütçeİçi
Bilimseltoplantıdüzenlenmesive
katılımsağlanması
GenelToplam
Bütçe
Dışı
Toplam
441.074,00
0,00
441.074,00
441.074,00
0,00
441.074,00
39 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU1.4.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Türk ve Türkiye tarihi üzerine Kurumca, ortaklaşa ve katılım
sağlanarakbilimseltoplantılardüzenlenecektir.
FaaliyetAdı
Bilimseltoplantıdüzenlenmesivekatılımsağlanması
SorumluHarcamaBirimi
veyaBirimleri
Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü‐İnsan Kaynakları ve Destek
HizmetleriMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
284.484,00
01
PersonelGiderleri
02
SGKDevletPrimiGiderleri
03
MalveHizmetAlımGiderleri
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
20.590,00
136.000,00
441.074,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
441.074,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 40 TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANSHEDEFİTABLOSU1.5
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Amaç1
Türk ve Türkiye tarihi üzerinde, özgün ve evrensel
yetkinlikte bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını
sağlamak; bu araştırmaların sonuçlarını yayımlamak ve
yaymak.
Hedef1.5
Belleten, Belgeler ve Höyük dergileri ile Tarih Yıllığı
yayımlanacak,nitelikleriyükseltilecektir.
PerformansHedefi1.5
Süreli yayınların nitelikleri yükseltilerek yayımlanmasına
devamedilecektir.
PerformansGöstergeleri
1
Belletendergisi
sayısı
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Adet
3
3
3
1
1
2
2
1
1
Programdönemindeüçsayıolarakyayımlanacağınıgöstermektedir.
2
Belgelerdergisi
sayısı
Adet
1
Programdönemindebirsayıolarakyayımlanacağınıgöstermektedir.
3
Höyükdergisi
sayısı
Adet
‐
Programdönemindeikisayıolarakyayımlanacağınıgöstermektedir.
4
Kırkambar(Tarih
Yıllığı)sayısı
Adet
‐
Programdönemindebirsayıolarakyayımlanacağınıgöstermektedir.
Kaynakİhtiyacı
Faaliyetler
1
GenelToplam
Bütçeİçi
Süreliyayınlarınbasımı
Bütçe
Dışı
Toplam
470.676,00
0,00
470.676,00
470.676,00
0,00
470.676,00
41 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU1.5.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Süreli yayınların nitelikleri yükseltilerek yayımlanmasına
devamedilecektir.
Süreliyayınlarınbasımı
PerformansHedefi
FaaliyetAdı
SorumluHarcamaBirimi
veyaBirimleri
Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü ‐ İnsan Kaynakları ve Destek
HizmetleriMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
194.663,00
01
PersonelGiderleri
02
SGKDevletPrimiGiderleri
03
MalveHizmetAlımGiderleri
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
21.013,00
255.000,00
470.676,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
470.676,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 42 TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANSHEDEFİTABLOSU2.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Amaç2
Bilimseltariharaştırmalarıtemelinde,bilimdeveeğitimdemükemmelliği
özendirmek,toplumdatarihbilincinivekültürünügeliştirmek.
Hedef2.1
Kurum kütüphanesi ve arşivindeki belge ve yayınların geniş kitlelere
ulaştırılmasısağlanacaktır.
PerformansHedefi2.1
Kurumkütüphanesivearşivindekibelgeveyayınlarıngenişkitlelere
ulaştırılmasısağlanacaktır.
PerformansGöstergeleri
1 İstanbulÜniversitesiEvrakıKabaTasnifioranı
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Oran
‐
50%
50%
50%
50%
Belgearşivindebulunanevrakıntasnifişinintamamlanmaoranınıgöstermektedir.
2 Nadireserlerinsayısallaştırılmasıoranı
Oran
‐
Kütüphanedebulunannadireserlerin,sayısalortamaaktarılmaoranınıgöstermektedir.
3
Kütüphanekoleksiyonlarınıngüncellenmeoranı
Oran
‐
‐
25%
Kütüphaneotomasyonprogramındakayıtlıolmayanmateryallerinkayıtaltınaalınmavekayıtlımateryallerin
güncellenmeoranınıgöstermektedir.
‐
‐
4 Kataloglanacakesersayısı
Adet
11.636
Kataloglanacakesersayısınıgöstermektedir.
5 Alınacakmateryalsayısı
Adet
2.025
2.250
2.500
Kütüphanedebulunankaynaklarınzenginleştirilmesiiçinalınmasıplanlananmateryalsayısını
göstermektedir.
Kaynakİhtiyacı
Faaliyetler
1
İstanbulÜniversitesiEvrakıKoleksiyonununkaba
tasnifininyapılması
2 Nadireserlerinsayısallaştırılması
3
Kayıtaltınaalınanvealınmayankoleksiyonların
güncelliğininsağlanması
4
Kütüphanemizegelenkoleksiyonlarilekitapdışımateryalin
kataloglanması
5 Kütüphaneyemateryalalımı
GenelToplam
Bütçeİçi
Bütçe
Dışı
Toplam
48.439,00
0,00
48.439,00
228.407,00
0,00
228.407,00
48.439,00
0,00
48.439,00
128.407,00
0,00
128.407,00
112.813,00
0,00
112.813,00
566.505,00
0,00
566.505,00
43 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU2.1.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Kurum kütüphanesi ve arşivindeki belge ve yayınların geniş
kitlelereulaştırılmasısağlanacaktır.
FaaliyetAdı
İstanbul Üniversitesi Evrakı Koleksiyonunun kaba tasnifinin
yapılması
SorumluHarcamaBirimi
veyaBirimleri
KütüphaneMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
37.015,00
02
SGKDevletPrimiGiderleri
11.424,00
03
MalveHizmetAlımGiderleri
0,00
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
48.439,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
48.439,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 44 TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU2.1.2
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Kurum kütüphanesi ve arşivindeki belge ve yayınların geniş
kitlelere ulaştırılması sağlanacaktır.
FaaliyetAdı
Nadir eserlerin sayısallaştırılması
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
Kütüphane Müdürlüğü-İnsan
Hizmetleri Müdürlüğü
Kaynakları
ve
Destek
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
02
SGKDevletPrimiGiderleri
03
MalveHizmetAlımGiderleri
0,00
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
2.836,00
571,00
225.000,00
228.407,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
228.407,00
45 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU2.1.3
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Kurum kütüphanesi ve arşivindeki belge ve yayınların geniş
kitlelereulaştırılmasısağlanacaktır.
FaaliyetAdı
Kayıt altına alınan ve alınmayan koleksiyonların güncelliğinin
sağlanması
SorumluHarcama
BirimiveyaBirimleri
KütüphaneMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
37.015,00
02
SGKDevletPrimiGiderleri
11.424,00
03
MalveHizmetAlımGiderleri
0,00
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
48.439,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
48.439,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 46 TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU2.1.4
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Kurum kütüphanesi ve arşivindeki belge ve yayınların
genişkitlelereulaştırılmasısağlanacaktır.
FaaliyetAdı
Kütüphanemize gelen koleksiyonlar ile kitap dışı
materyalinkataloglaması
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
Kütüphane Müdürlüğü‐İnsan Kaynakları ve Destek
HizmetleriMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
02
SGKDevletPrimiGiderleri
03
MalveHizmetAlımGiderleri
0,00
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
2.836,00
571,00
125.000,00
128.407,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
128.407,00
47 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU2.1.5
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Kurum kütüphanesi ve arşivindeki belge ve yayınların
genişkitlelereulaştırılmasısağlanacaktır.
FaaliyetAdı
Kütüphaneyemateryalalımı
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
Kütüphane Müdürlüğü‐İnsan Kaynakları ve Destek
HizmetleriMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
5.672,00
02
SGKDevletPrimiGiderleri
1.141,00
03
MalveHizmetAlımGiderleri
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
106.000,00
112.813,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
112.813,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 48 TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANSHEDEFİTABLOSU2.2
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Amaç2
Bilimsel tarih araştırmaları temelinde, bilimde ve eğitimde
mükemmelliği özendirmek, toplumda tarih bilincini ve kültürünü
geliştirmek.
Hedef2.2
Heryıl10lisansöğrencisiileKurumprojeleriöncelikliolmaküzere
tespit edilen konularda araştırma yapacak 20 yüksek lisans ve 30
doktora öğrencisine burs, 5 adet yurt içi, 5 adet yurt dışı doktora
sonrasıaraştırmabursuverilecektir.
Performans
Hedefi2.2
Tarihalanındabelirlenenkonulardaaraştırmayapacaköğrencilere
bursverilecektir.
Performans
Göstergeleri
1
Yükseklisans
öğrencisi
sayısı
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Adet
50
43
20
Programdönemindeyenibursverileceköğrencisayısınıgöstermektedir.
2
Doktora
öğrencisi
sayısı
Adet
34
45
30
Programdönemindeyenibursverileceköğrencisayısınıgöstermektedir.
3
Doktora
sonrası
araştırmacı
sayısı
Adet
3
2
10
Programdönemindeyenibursverilecekaraştırmacısayısınıgöstermektedir.
Kaynakİhtiyacı
Faaliyetler
1
Bütçeİçi
Bursverilmesi
GenelToplam
Bütçe
Dışı
Toplam
91.252,00
0,00
91.252,00
91.252,00
0,00
91.252,00
49 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU2.2.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Tarihalanındabelirlenenkonulardaaraştırmayapacak
öğrencilerebursverilecektir.
FaaliyetAdı
Bursverilmesi
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
02
SGKDevletPrimiGiderleri
03
MalveHizmetAlımGiderleri
0,00
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
06
SermayeGiderleri
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
12.725,00
1.527,00
77.000,00
0,00
91.252,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
91.252,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 50 TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANSHEDEFİTABLOSU2.3
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Amaç2
Bilimseltariharaştırmalarıtemelinde,bilimdeveeğitimde
mükemmelliğiözendirmek,toplumdatarihbilincinivekültürünü
geliştirmek.
Hedef2.3
Kurumyayınlarınındahagenişkitlelereulaştırılması
sağlanacaktır.
PerformansHedefi2.3
Kurumyayınlarınındahagenişkitlelereulaştırılması
sağlanacaktır.
PerformansGöstergeleri
Ölçü
Birimi
1 AraştırmacıBilgiSistemi(AVES)’ninişleyişdurumu Oran
2012
2013
2014
‐
‐
75%
AraştırmacıBilgiSistemi(AVES)'ninişlerliğinintakibivegüncellenmesioranınıgöstermektedir.
2 Yayınlarınulaştırıldığıyurtiçikütüphanesayısı
Adet
450
474
475
225
275
85.000
120.000
Yurtiçindeücretsizyayıngönderilecekkütüphanesayısınıgöstermektedir.
3 Yayınlarınulaştırıldığıyurtdışıkütüphanesayısı
Adet
200
Yurtdışındaücretsizyayıngönderilecekkütüphanesayısınıgöstermektedir.
4 Yayınsatışsayısı
Adet
104.570
Yayınsatışsayısınıgöstermektedir.
Kaynakİhtiyacı
Faaliyetler
Bütçeİçi
AraştırmacıBilgiSistemi(AVES)’ninişlerliğinintakibive
1 güncellenmesi
2 Yurtiçiveyurtdışınaücretsizyayıngönderilmesi
3 Kurumyayınlarınınsatışınınyapılması
GenelToplam
Bütçe
Dışı
Toplam
8.711,00
0,00
8.711,00
98.139,00
0,00
98.139,00
123.346,00
0,00 123.346,00
230.196,00
0,00 230.196,00
51 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU2.3.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması
sağlanacaktır.
AraştırmacıBilgiSistemi(AVES)’ninişlerliğinintakibive
güncellenmesi
FaaliyetAdı
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü‐İnsan Kaynakları ve
DestekHizmetleriMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
02
SGKDevletPrimiGiderleri
03
MalveHizmetAlımGiderleri
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
3.520,00
191,00
5.000,00
8.711,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
8.711,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 52 TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU2.3.2
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması
sağlanacaktır.
FaaliyetAdı
Yurtiçiveyurtdışınaücretsizyayıngönderilmesi
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü‐İnsan Kaynakları ve
DestekHizmetleriMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
63.421,00
02
SGKDevletPrimiGiderleri
10.718,00
03
MalveHizmetAlımGiderleri
24.000,00
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
98.139,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
98.139,00
53 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU2.3.3
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Kurumyayınlarınındahagenişkitlelereulaştırılması
sağlanacaktır.
FaaliyetAdı
Kurumyayınlarınınsatışınınyapılması
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
İnsanKaynaklarıveDestekHizmetleriMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
53.552,00
02
SGKDevletPrimiGiderleri
14.794,00
03
MalveHizmetAlımGiderleri
55.000,00
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
123.346,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
123.346,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 54 TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANSHEDEFİTABLOSU2.4
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Bilimseltariharaştırmalarıtemelinde,bilimdeveeğitimde
Amaç2
mükemmelliğiözendirmek,toplumdatarihbilincinive
kültürünügeliştirmek.
Toplumdatarihbilincinivekültürünügeliştirmeyeveteşvik
Hedef2.4
etmeyeyöneliketkinliklerdüzenlenecek,birpopülertarih
dergisiyayımlanacaktır.
Tarihalanındayapılacakçalışmalarteşvikedilecek,tarihbilinci
PerformansHedefi2.4
vetarihkültürüoluşturulmasısağlanacaktır.
PerformansGöstergeleri
1 Verileceködülsayısı
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Adet
‐
‐
3
Tarihalanındakiçalışmalarındandolayıbaşarılıgörülenlereverileceködülsayısını
göstermektedir.
2 Çocukvepopülertarihdergisisayısı
Adet
‐
‐
2
Kurumunsüreliyayınlarınaekolarakyayımlanacakpopülertarihveçocukdergisisayısını
göstermektedir.
3 Hazırlatılacaksinemafilmisayısı
Adet
‐
‐
1
‐
2
Programdönemindeyapılmasıplanlanansinemafilmisayısınıgöstermektedir.
4 Hazırlatılacakbelgeselvefilmsayısı
Adet
‐
Programdönemindeyapılmasıplanlananbelgeselvefilmsayısınıgöstermektedir.
5 Düzenlenecekgezisayısı
Adet
‐
‐
2
Programdönemindedüzenlenmesiplanlanangezisayısınıgöstermektedir.
Kaynakİhtiyacı
Faaliyetler
1 Bilim,HizmetveTeşvikÖdülüverilmesi
2 Tarihdergisiyayımlanması
3
Görselaraçlarvasıtasıylatoplumdatarihkültürüve
bilinciningeliştirilmesi
GenelToplam
Bütçeİçi
19.928,00
Bütçe
Dışı
0,00
Toplam
19.928,00
425.162,00
0,00 425.162,00
333.699,00
0,00 333.699,00
778.789,00
0,00 778.789,00
55 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU2.4.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Tarihalanındayapılacakçalışmalarteşvikedilecek,tarih
bilincivetarihkültürüoluşturulmasısağlanacaktır.
FaaliyetAdı
Bilim,HizmetveTeşvikÖdülüverilmesi
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
02
SGKDevletPrimiGiderleri
03
MalveHizmetAlımGiderleri
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
880,00
48,00
19.000,00
19.928,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
19.928,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 56 TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU2.4.2
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Tarih alanında yapılacak çalışmalar teşvik edilecek, tarih
bilincivetarihkültürüoluşturulmasısağlanacaktır.
FaaliyetAdı
Tarihdergisiyayımlanması
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü‐İnsanKaynaklarıveDestek
HizmetleriMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
128.717,00
01
PersonelGiderleri
02
SGKDevletPrimiGiderleri
03
MalveHizmetAlımGiderleri
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
16.445,00
280.000,00
425.162,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
425.162,00
57 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU2.4.3
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Tarih alanında yapılacak çalışmalar teşvik edilecek, tarih
bilincivetarihkültürüoluşturulmasısağlanacaktır.
FaaliyetAdı
Görsel araçlar vasıtasıyla toplumda tarih kültürü ve
bilinciningeliştirilmesi
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü‐İnsanKaynaklarıveDestek
HizmetleriMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
144.959,00
01
PersonelGiderleri
02
SGKDevletPrimiGiderleri
18.740,00
03
MalveHizmetAlımGiderleri
70.000,00
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
100.000,00
333.699,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
333.699,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 58 TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANSHEDEFTABLOSU3.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Amaç3
Türk ve Türkiye tarihçiliğini uluslararası platformlarda etkin bir
konumagetirmek.
Hedef3.1
Uluslararası akademik ve bilimsel kuruluşların toplantı ve
faaliyetlerineetkinkatılımsağlanacaktır.
Performans
Hedefi3.1
Uluslararası akademik ve bilimsel kuruluşların toplantı ve
faaliyetlerineetkinkatılımsağlanacaktır.
PerformansGöstergeleri
1
Üyesiolunanuluslararası
kuruluşlarındüzenleyeceği
toplantılarakatılımsayısı
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Adet
2
2
2
Üyesiolduğumuzuluslararasıkuruluşlarındüzenlediğitoplantılarakatılımsayısını
göstermektedir.
Kaynakİhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Dışı
Toplam
0,00
11.138,00
11.138,00 0,00
11.138,00
Bütçeİçi
1
Üyesiolunanuluslararasıkuruluşların
bilimselfaaliyetlerinekatılımsağlanması
GenelToplam
11.138,00
59 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU3.1.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Uluslararası akademik ve bilimsel kuruluşların toplantı
vefaaliyetlerineetkinkatılımsağlanacaktır.
FaaliyetAdı
Üyesi olunan uluslararası kuruluşların
faaliyetlerinekatılımsağlanması
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
bilimsel
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
947,00
02
SGKDevletPrimiGiderleri
191,00
03
MalveHizmetAlımGiderleri
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
10.000,00
11.138,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
11.138,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 60 TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANSHEDEFİTABLOSU3.2
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Amaç3
Türk ve Türkiye tarihçiliğini uluslararası platformlarda etkin bir
konumagetirmek.
Hedef3.2
Her yıl, kurum tarafından yapılan/yaptırılan araştırmalardan
uygun bulunanlarla ilgili 5 kitap yaygın yabancı dillerde
yayımlanacaktır.
Performans
Hedefi3.2
Kurum tarafından yapılan/yaptırılan araştırmalardan uygun
bulunankitaplaryaygınyabancıdillerdeyayımlanacaktır.
PerformansGöstergeleri
1
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Adet
‐
1
5
Yaygınyabancıdillerde
yayımlanacakkitap
sayısı
Çevirisiyapılacakyayınsayısınıgöstermektedir.
Kaynakİhtiyacı
Faaliyetler
Bütçeİçi
1
GenelToplam
Kurumyayınlarınınyaygın
yabancıdillereçevrilmesi
384.805,00
Bütçe
Dışı
0,00
Toplam
384.805,00
384.805,00 0,00 384.805,00
61 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU3.2.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Kurum tarafından yapılan/yaptırılan araştırmalardan
uygun bulunan kitaplar yaygın yabancı dillerde
yayımlanacaktır.
FaaliyetAdı
Kurumyayınlarınınyaygınyabancıdillereçevrilmesi
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
93.363,00
02
SGKDevletPrimiGiderleri
11.442,00
03
MalveHizmetAlımGiderleri
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
280.000,00
384.805,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
384.805,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 62 TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANSHEDEFİTABLOSU3.3
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Amaç3
Türk ve Türkiye tarihçiliğini uluslararası platformlarda etkin
birkonumagetirmek.
Hedef3.3
Uluslararası kitap fuarları ile sempozyum ve kongrelerde
kurumkitaplarısergilenecektir.
PerformansHedefi3.3
Uluslararası kitap fuarları ile sempozyum ve kongrelerde
kurumkitaplarısergilenecektir.
PerformansGöstergeleri
1
Stantaçılan
etkinliksayısı
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Adet
‐
‐
5
Uluslararasıfuar,sempozyum,kongrevb.etkinliklerdeaçılacakstantsayısınıgöstermektedir.
Kaynakİhtiyacı
Faaliyetler
Bütçeİçi
1
GenelToplam
Kurumyayınlarının
uluslararasıetkinliklerde
sergilenmesi
Bütçe
Dışı
Toplam
152.204,00
0,00
152.204,00
152.204,00
0,00
152.204,00
63 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU3.3.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Uluslararasıkitapfuarlarıilesempozyumvekongrelerde
kurumkitaplarısergilenecektir.
FaaliyetAdı
Kurum
yayınlarının
sergilenmesi
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü‐İnsan Kaynakları ve
DestekHizmetleriMüdürlüğü
uluslararası
etkinliklerde
EkonomikKod
2014
47.271,00
01
PersonelGiderleri
02
SGKDevletPrimiGiderleri
03
MalveHizmetAlımGiderleri
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
9.933,00
95.000,00
152.204,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
152.204,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 64 TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANSHEDEFİTABLOSU3.4
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Amaç3
Türk ve Türkiye tarihçiliğini uluslararası platformlarda etkin bir
konumagetirmek.
Hedef3.4
Her yıl 20 araştırmacıya belirlenen kıstaslar doğrusunda
uluslararasıtoplantılarakatılımdesteğisağlanacaktır.
Performans
Hedefi3.4
Araştırmacıların uluslararası toplantılara katılım sağlamaları
desteklenecektir.
PerformansGöstergeleri
1
Uluslararasıtoplantılara
katılımdesteğisağlanacak
araştırmacısayısı
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Adet
20
20
20
Desteksağlanacakaraştırmacısayısınıgöstermektedir.
Kaynakİhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Dışı
Toplam
10.897,00
0,00
10.897,00
10.897,00
0,00
10.897,00
Bütçeİçi
1
GenelToplam
Uluslararasıtoplantılarakatılım
desteğininsağlanması
65 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU3.4.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Araştırmacıların uluslararası
sağlamalarıdesteklenecektir.
FaaliyetAdı
Uluslararasıtoplantılarakatılımdesteğininsağlanması
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
toplantılara
katılım
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
746,00
02
SGKDevletPrimiGiderleri
151,00
03
MalveHizmetAlımGiderleri
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
10.000,00
10.897,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
10.897,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 66 TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANSHEDEFİTABLOSU3.5
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Amaç3
Türk ve Türkiye tarihçiliğini uluslararası platformlarda etkin bir
konumagetirmek.
Hedef3.5
Diğer ülkelerdeki benzer oluşumlarla işbirlikleri kurulacak, ortak
çalışmalaryapılacaktır.
Performans
Hedefi3.5
Diğer ülkelerdeki benzer oluşumlarla işbirlikleri kurulacak, ortak
çalışmalaryapılacaktır.
PerformansGöstergeleri
1
Yurtdışındakitarihalanında
çalışankurumvekuruluşlarla
yapılacakortakçalışmasayısı
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Adet
1
1
2
Yurtdışındaişbirliğiyapılacakprojesayısınıgöstermektedir.
Kaynakİhtiyacı
Faaliyetler
Bütçeİçi
1
Yurtdışındatarihalanındaçalışan
kuruluşlarlaortakçalışmalaryapılması
GenelToplam
Bütçe
Dışı
Toplam
37.474,00
0,00
37.474,00
37.474,00
0,00
37.474,00
67 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU3.5.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Diğer ülkelerdeki benzer oluşumlarla işbirlikleri
kurulacak,ortakçalışmalaryapılacaktır.
FaaliyetAdı
Yurt dışında tarih alanında çalışan kuruluşlarla ortak
çalışmalaryapılması
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
02
SGKDevletPrimiGiderleri
03
MalveHizmetAlımGiderleri
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
2.347,00
127,00
35.000,00
37.474,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
37.474,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 68 TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANSHEDEFİTABLOSU4.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Amaç4
TürkTarihKurumununkurumsalkapasitesinigeliştirmekve
güçlendirmek.
Hedef4.1
Kurumunteknolojikaltyapısıgeliştirilecektir.
PerformansHedefi4.1 Kurumunteknolojikaltyapısıgeliştirilecektir.
PerformansGöstergeleri
1
ProjeSüreçleriYönetimSistemi
(APSİS)'ninişleyişdurumu
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Oran
‐
‐
50%
ProjeSüreçleriYönetimSistemi(APSİS)'ninişlerliğinintakibivegüncellenmesioranını
göstermektedir.
Kaynakİhtiyacı
Faaliyetler
Bütçeİçi
1
ProjeSüreçleriYönetimSistemi(APSİS)'nintakibive
güncellenmesi
GenelToplam
8.711,00
Bütçe
Dışı
Toplam
0,00
8.711,00
8.711,00 0,00
8.711,00
69 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU4.1.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Kurumunteknolojikaltyapısıgeliştirilecektir.
FaaliyetAdı
Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (APSİS)'nin takibi ve
güncellenmesi
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü‐İnsan Kaynakları ve
DestekHizmetleriMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
02
SGKDevletPrimiGiderleri
03
MalveHizmetAlımGiderleri
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
3.520,00
191,00
5.000,00
8.711,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
8.711,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 70 TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANSHEDEFİTABLOSU4.2
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Amaç4
TürkTarihKurumununkurumsalkapasitesinigeliştirmekve
güçlendirmek.
Hedef4.2
Kurumun insan kaynakları nitelik ve nicelik olarak
güçlendirilecektir.
PerformansHedefi4.2
Kurumun insan kaynakları nitelik ve nicelik olarak
güçlendirilecektir.
PerformansGöstergeleri
1
Eğitimekatılmasıplanlanan
personelsayısı
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Adet
57
20
35
Düzenleneneğitimlerekatılanpersonelsayısınıgöstermektedir.
Kaynakİhtiyacı
Faaliyetler
Bütçeİçi
1
Personelineğitimvegelişimihtiyacının
karşılanması
GenelToplam
Bütçe
Dışı
Toplam
31.897,00
0,00
31.897,00
31.897,00
0,00
31.897,00
71 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU4.2.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Kurumun insan kaynakları nitelik ve nicelik olarak
güçlendirilecektir.
FaaliyetAdı
Personelineğitimvegelişimihtiyacınınkarşılanması
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
İnsanKaynaklarıveDestekHizmetleriMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
746,00
02
SGKDevletPrimiGiderleri
151,00
03
MalveHizmetAlımGiderleri
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
31.000,00
31.897,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
31.897,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 72 TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANSHEDEFİTABLOSU4.3
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Amaç4
Türk Tarih Kurumunun kurumsal kapasitesini geliştirmek
vegüçlendirmek.
Hedef4.3
Bilimsel altyapının geliştirilmesi için uzman istihdamı
sağlanacak,bubağlamdaüniversitelerledahasıkıişbirlikleri
kurulacaktır.
PerformansHedefi4.3 Kurumbünyesindebiliminsanlarıgörevlendirilecektir.
PerformansGöstergeleri
1
Görevlendirilmesiplanlanan
biliminsanısayısı
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Adet
‐
20
20
Kurumprojelerivekomisyonlardagörevalacakbiliminsanısayısınıgöstermektedir.
Kaynakİhtiyacı
Faaliyetler
Bütçeİçi
1
Kurumbünyesindebiliminsanlarının
görevlendirilmesi
GenelToplam
Bütçe
Dışı
Toplam
37.000,00
0,00
37.000,00
37.000,00
0,00
37.000,00
73 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU4.3.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Kurumbünyesindebiliminsanlarıgörevlendirilecektir.
FaaliyetAdı
Kurumbünyesindebiliminsanlarınıngörevlendirilmesi
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü‐İnsan Kaynakları ve
DestekHizmetleriMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
02
SGKDevletPrimiGiderleri
03
MalveHizmetAlımGiderleri
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
1.000,00
0,00
36.000,00
37.000,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
37.000,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 74 TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANSHEDEFİTABLOSU4.4
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Amaç4
TürkTarihKurumununkurumsalkapasitesinigeliştirmekve
güçlendirmek.
Hedef4.4
Kurumunfizikialtyapısıihtiyaçlardoğrultusunda
geliştirilecektir.
PerformansHedefi4.4
Kurumunfizikialtyapısıihtiyaçlardoğrultusunda
geliştirilecektir.
PerformansGöstergeleri
1
Depolarınyeniden
düzenlenmeoranı
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Oran
‐
‐
100%
Kütüphanedepolarındayenilemeyapılarakuluslararasıstandartlaraulaşmaoranını
göstermektedir.
Kaynakİhtiyacı
Faaliyetler
Bütçeİçi
1
GenelToplam
Kütüphanevebelgearşivi
depolarınınuluslararası
standartlaragöreyeniden
düzenlenmesi
Bütçe
Dışı
Toplam
245.289,00
0,00
245.289,00
245.289,00
0,00
245.289,00
75 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU4.4.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Kurumun fiziki altyapısı ihtiyaçlar doğrultusunda
geliştirilecektir.
FaaliyetAdı
Kütüphane ve belge arşivi depolarının uluslararası
standartlaragöreyenidendüzenlenmesi
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
Kütüphane Müdürlüğü‐İnsan Kaynakları ve Destek
HizmetleriMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
02
SGKDevletPrimiGiderleri
03
MalveHizmetAlımGiderleri
0,00
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
15.218,00
3.071,00
227.000,00
245.289,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
245.289,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 76 TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANSHEDEFİTABLOSU4.5
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Amaç4
TürkTarihKurumununkurumsalkapasitesinigeliştirmekve
güçlendirmek.
Hedef4.5
Kurum
içi
iletişim,
güçlendirilecektir.
işbirliği
ve
koordinasyon
PerformansHedefi4.5
Kurum
içi
iletişim,
güçlendirilecektir.
işbirliği
ve
koordinasyon
PerformansGöstergeleri
1
Kurumiçitoplantısayısı
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Adet
1
2
2
Kurumiçindepersoneleyönelikolarakyapılacaktoplantısayısınıgöstermektedir.
Kaynakİhtiyacı
Faaliyetler
Bütçeİçi
1
Genelkatılımlıkurumiçitoplantı
yapılması
GenelToplam
Bütçe
Dışı
Toplam
3.690,00
0,00
3.690,00
3.690,00
0,00
3.690,00
77 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU4.5.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Kurum içi iletişim,
güçlendirilecektir.
FaaliyetAdı
Genelkatılımlıkurumiçitoplantıyapılması
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
işbirliği
ve
koordinasyon
İnsanKaynaklarıveDestekHizmetleriMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
02
SGKDevletPrimiGiderleri
03
MalveHizmetAlımGiderleri
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
2.237,00
453,00
1.000,00
3.690,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
3.690,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 78 TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANSHEDEFİTABLOSU4.6
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Amaç4
TürkTarihKurumununkurumsalkapasitesinigeliştirmekve
güçlendirmek.
Hedef4.6
Kurumkaynaklarınınetkinkullanılmasıiçinplanlıçalışma
düzeninesüreklilikkazandırılacaktır.
PerformansHedefi4.6
Kurumkaynaklarınınetkinkullanılmasıiçinplanlıçalışma
düzeninesüreklilikkazandırılacaktır.
PerformansGöstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Kamuoyunaaçıklananrapor,planve
Adet
3
4
4
programsayısı
Kurumunşeffaflıkvehesapverebilirlikdüzeyininartırılmasınavevatandaşlarvediğer
kurumlarıntarafındantakipedilebilirliğinkolaylaştırılmasınayönelikraporlarındahakalitelibir
şekildehazırlanmasıhedeflenmektedir.
Stratejikyönetimbilgisistemininişleyiş
2
Oran
‐
‐
50%
durumu
Stratejikyönetimsistemineyapılanverigirişlerinindoğruyapılarak,kullanımınınetkinhale
getirilmesivedoğruraporlarınalınmasıoranınıgöstermektedir.
1
3 İçkontrolsistemininilerlemedurumu
Oran
‐
‐
25%
İçkontrolsistemininkurulumuvegeliştirilmesiyıllaritibariyletamamlanmaoranınınartırılması
hedeflenmektedir.
Kaynakİhtiyacı
Faaliyetler
Bütçeİçi
Bütçe
Dışı
Toplam
1 Maliyönetimvekontrolfaaliyeti
33.630,00
0,00
33.630,00
2 Stratejikyönetimbilgisistemininkurulmasıveişleyişi
35.526,00
0,00
35.526,00
3 İçkontrolsistemininkurulması
35.526,00
0,00
35.526,00
GenelToplam
104.682,00
0,00 104.682,00 79 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU4.6.1
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı
çalışmadüzeninesüreklilikkazandırılacaktır.
FaaliyetAdı
Maliyönetimvekontrolfaaliyeti
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
02
SGKDevletPrimiGiderleri
4.459,00
03
MalveHizmetAlımGiderleri
2.000,00
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
27.171,00
33.630,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
33.630,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 80 TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU4.6.2
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı
çalışmadüzeninesüreklilikkazandırılacaktır.
FaaliyetAdı
Stratejikyönetimbilgisistemininkurulmasıveişleyişi
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
Strateji Geliştirme Müdürlüğü‐Bilimsel Çalışmalar
Müdürlüğü‐İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri
Müdürlüğü‐KütüphaneMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
02
SGKDevletPrimiGiderleri
3.590,00
03
MalveHizmetAlımGiderleri
1.000,00
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
30.936,00
35.526,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
35.526,00
81 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU4.6.3
İdareAdı
40.06TÜRKTARİHKURUMU
PerformansHedefi
Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı
çalışmadüzeninesüreklilikkazandırılacaktır.
FaaliyetAdı
İçKontrolSistemininkurulması
SorumluHarcamaBirimiveya
Birimleri
Strateji Geliştirme Müdürlüğü‐Bilimsel Çalışmalar
Müdürlüğü‐İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri
Müdürlüğü‐KütüphaneMüdürlüğü
EkonomikKod
2014
01
PersonelGiderleri
02
SGKDevletPrimiGiderleri
3.590,00
03
MalveHizmetAlımGiderleri
1.000,00
04
FaizGiderleri
0,00
05
CariTransferler
0,00
06
SermayeGiderleri
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçeKaynakİhtiyacı
30.936,00
35.526,00
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışıKaynakİhtiyacı
ToplamKaynakİhtiyacı
0,00
35.526,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 82 TÜRKTARİHKURUMU
D‐ İdareninToplamKaynakİhtiyacı
1.BütçeBilgileri
Stratejik planda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan
performans programında yer alan 20 performans hedefin gerçekleştirilebilmesi için
2014 yılı toplam kaynak ihtiyacı 8.329.000,00 TL’dir. Performans hedeflerine ulaşmak
içingerçekleştirilecekfaaliyetlerintoplammaliyeti5.433.331,00TLolup,genelyönetim
giderleriise2.895.669,00TL’dir.
2014‐2016dönemiTürkTarihKurumuBaşkanlığınınbütçebilgilerineaşağıdaki
tablodayerverilmiştir.
BÜTÇE TEKLİFİ
TAHMİN
AÇIKLAMA
2014
Personel Giderleri
2015
2016
2.145.000
2.316.000
2.522.000
280.000
303.000
330.000
4.773.000
4.892.000
5.152.000
131.000
138.000
145.000
Sermaye Giderleri
1.000.000
1.125.000
1.244.000
TOPLAM
8.329.000
8.774.000
9.393.000
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
83 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
2.İdarePerformansTablosu
8.329.000 TL büyüklüğünde olan Türk Tarih Kurumu Başkanlığının 2014 yılı
bütçesininhedeflerileherbirhedefebağlıfaaliyetleritibariyledağılımını,toplambütçe
büyüklüğü içerisindeki oranlarını ve performans hedefleri maliyet toplamları ile genel
yönetimgiderlerinigösterenİdarePerformansTablosunaaşağıdayerverilmiştir.
1.1
FAALİYET
PERFORMANS
HEDEFİ
2014
Açıklama
BÜTÇE
DIŞI
BÜTÇEİÇİ
TL
PAY
(%)
PAY
(%)
TL
TOPLAM
TL
PAY
(%)
Kazıveyüzeyaraştırmalarınasağlanandestekartırılacaktır.
361.135,00
4,34
‐
361.135,00
4,34
361.135,00
4,34
‐
361.135,00
4,34
458.755,00
5,51
‐
458.755,00
5,51
458.755,00
5,51
‐
458.755,00
5,51
1.007.162,00
12,09
‐
1.007.162,00
12,09
1.007.162,00
12,09
‐
1.007.162,00
12,09
441.074,00
5,30
‐
441.074,00
5,30
441.074,00
5,30
‐
441.074,00
5,30
470.676,00
5,65
‐
470.676,00
5,65
470.676,00
5,65
‐
470.676,00
5,65 1.1.1 Kazıveyüzeyaraştırmalarınındesteklenmesi
1.2
Kurumunönceliklialanlarındakurumbünyesindekapsamlı
projeleryürütülecekvekurumdışındahazırlananprojelere
destekverilecektir.
1.2.1
1.3
Kurumiçiprojelerinyürütülmesivekurumdışı
projelerindesteklenmesi
Kurumundesteklediğiprojelervekurumdışındayapılan
araştırmalarsonucundaüretileneserleryayımlanacaktır.
1.3.1 Yenivebaskısıtükeneneserlerinyayımlanması
1.4
TürkveTürkiyetarihiüzerineKurumca,ortaklaşavekatılım
sağlanarakbilimseltoplantılardüzenlenecektir.
1.4.1 Bilimseltoplantıdüzenlenmesivekatılımsağlanması
1.5
Süreliyayınlarınnitelikleriyükseltilerekyayımlanmasına
devamedilecektir.
1.5.1 Süreliyayınlarınbasımı
2014PERFORMANSPROGRAMI 84 TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANS
HEDEFİ
FAALİYET
2014
2.1
Açıklama
TL
Kurumkütüphanesivearşivindekibelgeveyayınların
genişkitlelereulaştırılmasısağlanacaktır.
2.1.1
İstanbulÜniversitesiEvrakıKoleksiyonunun
kabatasnifininyapılması
2.1.2 Nadireserlerinsayısallaştırılması
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TOPLAM
TL
PAY
(%)
566.505,00
6,20
‐
566.505,00
6,20
48.439,00
0,58
‐
48.439,00
0,58
228.407,00
2,74
‐
228.407,00
2,74
2.1.3
Kayıtaltınaalınanvealınmayankoleksiyonların
güncelliğininsağlanması
48.439,00
0,58
‐
48.439,00
0,58
2.1.4
Kütüphanemizegelenkoleksiyonlarilekitapdışı
materyalinkataloglanması
128.407,00
1,54
‐
128.407,00
1,54
112.813,00
1,35
‐
112.813,00
1,35
91.252,00
1,10
‐
91.252,00
1,10
91.252,00
1,10
‐
91.252,00
1,10
230.196,00
2,76
‐
230.196,00
2,76
8.711,00
0,10
‐
8.711,00
0,10
98.139,00
1,18
‐
98.139,00
1,18
123.346,00
1,48
‐
123.346,00
1,48
778.789,00
9,35
‐
778.789,00
9,35
19.928,00
0,24
‐
19.928,00
0,24
425.162,00
5,10
‐
425.162,00
5,10
333.699,00
4,01
‐
333.699,00
4,01 2.1.5 Kütüphaneyemateryalalımı
2.2
BÜTÇE
DIŞI
BÜTÇEİÇİ
Tarihalanındabelirlenenkonulardaaraştırmayapacak
öğrencilerebursverilecektir.
2.2.1 Bursverilmesi
2.3
Kurumyayınlarınındahagenişkitlelereulaştırılması
sağlanacaktır.
2.3.1
AraştırmacıBilgiSistemi(AVES)’ninişlerliğinin
takibivegüncellenmesi
2.3.2 Yurtiçiveyurtdışınaücretsizyayıngönderilmesi
2.3.3 Kurumyayınlarınınsatışınınyapılması
2.4
Tarihalanındayapılacakçalışmalarteşvikedilecek,tarih
bilincivetarihkültürüoluşturulmasısağlanacaktır.
2.4.1 Bilim,HizmetveTeşvikÖdülüverilmesi
2.4.2 Tarihdergisiyayımlanması
2.4.3
Görselaraçlarvasıtasıylatoplumdatarihkültürü
vebilinciningeliştirilmesi
85 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANS
HEDEFİ
FAALİYET
3.1
PAY
(%)
Üyesiolunanuluslararasıkuruluşlarınbilimsel
faaliyetlerinekatılımsağlanması
11.138,00
0,13
‐
11.138,00
0,13
Kurumtarafındanyapılan/yaptırılanaraştırmalardan
uygunbulunankitaplaryaygınyabancıdillerde
yayımlanacaktır.
384.805,00
4,62
‐
384.805,00
4,62
384.805,00
4,62
‐
384.805,00
4,62
152.204,00
1,83
‐
152.204,00
1,83
152.204,00
1,83
‐
152.204,00
1,83
Araştırmacılarınuluslararasıtoplantılarakatılım
sağlamalarıdesteklenecektir.
10.897,00
0,13
‐
10.897,00
0,13
Uluslararasıtoplantılarakatılımdesteğinin
sağlanması
10.897,00
0,13
‐
10.897,00
0,13
37.474,00
0,45
‐
37.474,00
0,45
37.474,00
0,45
‐
37.474,00
0,45
8.711,00
0,10
‐
8.711,00
0,10
ProjeSüreçleriYönetimSistemi(APSİS)'nin
işlerliğinintakibivegüncellenmesi
8.711,00
0,10
‐
8.711,00
0,10
Kurumuninsankaynaklarınitelikvenicelikolarak
güçlendirilecektir.
31.897,00
0,38
‐
31.897,00
0,38
31.897,00
0,38
‐
31.897,00
0,38
37.000,00
0,44
‐
37.000,00
0,44
37.000,00
0,44
‐
37.000,00
0,44 Kurumyayınlarınınyaygınyabancıdillere
çevrilmesi
Uluslararasıkitapfuarlarıilesempozyumve
kongrelerdekurumkitaplarısergilenecektir.
Kurumyayınlarınınuluslararasıetkinliklerde
sergilenmesi
Diğerülkelerdekibenzeroluşumlarlaişbirlikleri
kurulacak,ortakçalışmalaryapılacaktır.
Yurtdışındatarihalanındaçalışankuruluşlarla
ortakçalışmalaryapılması
Kurumunteknolojikaltyapısıgeliştirilecektir.
4.2.1
4.3
TL
0,13
4.1.1
4.2
PAY
(%)
TL
11.138,00
3.5.1
4.1
PAY
(%)
‐
3.4.1
3.5
TL
TOPLAM
0,13
3.3.1
3.4
BÜTÇE
DIŞI
BÜTÇEİÇİ
11.138,00
3.2.1
3.3
Açıklama
Uluslararasıakademikvebilimselkuruluşlarıntoplantı
vefaaliyetlerineetkinkatılımsağlanacaktır.
3.1.1
3.2
2014
Personelineğitimvegelişimihtiyacının
karşılanması
Kurumbünyesindebiliminsanlarıgörevlendirilecektir.
4.3.1
Kurumbünyesindebiliminsanlarının
görevlendirilmesi
2014PERFORMANSPROGRAMI 86 TÜRKTARİHKURUMU
PER FOR M AN S
H EDEFİ
FAALİY ET
2014
4.4
4.5
Açıklama
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
TOPLAM
PAY
(%)
TL
Kurumunfizikialtyapısıihtiyaçlardoğrultusunda
geliştirilecektir.
245.289,00
2,94
‐
245.289,00
2,94
Kütüphanevebelgearşividepolarının
4.4.1 uluslararasıstandartlaragöreyeniden
düzenlenmesi
245.289,00
2,94
‐
245.289,00
2,94
3.690,00
0,04
‐
3.690,00
0,04
3.690,00
0,04
‐
3.690,00
0,04
104.682,00
1,26
‐
104.682,00
1,26
33.630,00
0,40
‐
33.630,00
0,40
35.526,00
0,43
‐
35.526,00
0,43
35.526,00
0,43
‐
35.526,00
0,43
5.433.331,00
65,23
‐
5.433.331,00
65,23
2.895.669,00
34,77
‐
2.895.669,00
34,77
0,00
0,00
‐
0,00
0,00
8.329.000,00 100,00
‐
Kurumiçiiletişim,işbirliğivekoordinasyon
güçlendirilecektir.
4.5.1 Genelkatılımlıkurumiçitoplantıyapılması
4.6
BÜTÇE
DIŞI
BÜTÇEİÇİ
Kurumkaynaklarınınetkinkullanılmasıiçinplanlı
çalışmadüzeninesüreklilikkazandırılacaktır.
4.6.1 Maliyönetimvekontrolfaaliyeti
4.6.2
Stratejikyönetimbilgisistemininkurulmasıve
işleyişi
4.6.3 İçKontrolSistemininkurulması
PerformansHedefleriMaliyetleriToplamı
GenelYönetimGiderleri
DiğerİdarelereTransferEdilecekKaynaklarToplamı
GENELTOPLAM
8.329.000,00 100,00
87 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
3.ToplamKaynakİhtiyacıTablosu
Türk Tarih Kurumu Başkanlığının 2014 yılı bütçe ödenek toplamı 8.329.000 TL
olup, bu ödeneğin yaklaşık yüzde 65,23’ü olan 5.433.331,00 TL’si doğrudan toplam
faaliyet maliyetlerinden, yüzde 34,77’si olan 2.895.669,00 TL’si ise faaliyetlerle
doğrudanilişkilendirilemeyengenelyönetimgiderlerindenoluşmaktadır.
Birinci düzey ekonomik sınıflandırmaya göre, ayrıntılı ödenek büyüklüklerini
gösteren ve faaliyetlerin maliyetleri, genel yönetim giderleri gösteren idarenin toplam
kaynakihtiyacınailişkintabloyaaşağıdayerverilmiştir.
İdareAdı
BütçeKaynakİhtiyacı
EkonomikKod
40.06TÜRKTARİHKURUMU
Faaliyet
Toplamı
01 PersonelGiderleri 1.657.186,00
SGKDevletPrimi
02
212.145,00
Giderleri
MalveHizmetAlım
03
2.560.000,00
Giderleri
04 FaizGiderleri
0,00
05 CariTransferler
77.000,00
06 SermayeGiderleri
927.000,00
Sermaye
07
0,00
Transferleri
08 Borçverme
0,00
09 YedekÖdenek
0,00
BütçeDışı
Kaynak
ToplamBütçe
5.433.331,00
Kaynakİhtiyacı
DönerSermaye
0,00
DiğerYurtİçi
0,00
YurtDışı
0,00
ToplamBütçeDışı
0,00
Kaynakİhtiyacı
ToplamKaynak
5.433.331,00
İhtiyacı
Diğerİdarelere
GenelYönetim
Transfer
Giderleri
Edilecek
Toplamı
Kaynaklar
Toplamı
487.814,00
67.855,00
Genel
Toplam
0,00 2.145.000,00
0,00
280.000,00
2.213.000,00
0,00 4.773.000,00
0,00
54.000,00
73.000,00
0,00
0,00
0,00 131.000,00
0,00 1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.895.669,00
0,00 8.329.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.895.669,00
0,00 8.329.000,00
2014PERFORMANSPROGRAMI 88 TÜRKTARİHKURUMU
89 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
EKLER
2014PERFORMANSPROGRAMI 90 TÜRKTARİHKURUMU
40.06TÜRKTARİHKURUMU
İdareAdı
PERFORMANSHEDEFİ
Kazıveyüzeyaraştırmalarınasağlanandestek
artırılacaktır.
FAALİYETLER
Kazıveyüzeyaraştırmalarınındesteklenmesi
SORUMLUBİRİMLER
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü
Kurumunönceliklialanlarındakurumbünyesinde
Kurumiçiprojelerinyürütülmesivekurumdışı
kapsamlıprojeleryürütülecekvekurumdışında
projelerindesteklenmesi
hazırlananprojeleredestekverilecektir.
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü
Kurumundesteklediğiprojelervekurumdışında
yapılanaraştırmalarsonucundaüretileneserler
yayımlanacaktır.
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü‐İnsan
KaynaklarıveDestekHizmetleri
Müdürlüğü
Yenivebaskısıtükeneneserlerinyayımlanması
TürkveTürkiyetarihiüzerineKurumca,ortaklaşa
Bilimseltoplantıdüzenlenmesivekatılım
vekatılımsağlanarakbilimseltoplantılar
sağlanması
düzenlenecektir.
Süreliyayınlarınnitelikleriyükseltilerek
yayımlanmasınadevamedilecektir.
Süreliyayınlarınbasımı
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü‐İnsan
KaynaklarıveDestekHizmetleri
Müdürlüğü
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü‐İnsan
KaynaklarıveDestekHizmetleri
Müdürlüğü
İstanbulÜniversitesiEvrakıKoleksiyonununkaba
KütüphaneMüdürlüğü
tasnifininyapılması
Kurumkütüphanesivearşivindekibelgeve
yayınlarıngenişkitlelereulaştırılması
sağlanacaktır.
Tarihalanındabelirlenenkonulardaaraştırma
yapacaköğrencilerebursverilecektir.
Kurumyayınlarınındahagenişkitlelere
ulaştırılmasısağlanacaktır.
Tarihalanındayapılacakçalışmalarteşvik
edilecek,tarihbilincivetarihkültürü
oluşturulmasısağlanacaktır.
Nadireserlerinsayısallaştırılması
KütüphaneMüdürlüğü‐İnsanKaynakları
veDestekHizmetleriMüdürlüğü
Kayıtaltınaalınanvealınmayankoleksiyonların
güncelliğininsağlanması
KütüphaneMüdürlüğü
Kütüphanemizegelenkoleksiyonlarilekitapdışı
materyalinkataloglaması
KütüphaneMüdürlüğü‐İnsanKaynakları
veDestekHizmetleriMüdürlüğü
Kütüphaneyemateryalalımı
KütüphaneMüdürlüğü‐İnsanKaynakları
veDestekHizmetleriMüdürlüğü
Bursverilmesi
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü
AraştırmacıBilgiSistemi’nintakibive
güncellenmesi
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü
Yurtiçiveyurtdışınaücretsizyayıngönderilmesi
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü‐İnsan
KaynaklarıveDestekHizmetleri
Müdürlüğü
Kurumyayınlarınınsatışınınyapılması
İnsanKaynaklarıveDestekHizmetleri
Müdürlüğü
Bilim,HizmetveTeşvikÖdülüverilmesi
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü
Tarihdergisiyayımlanması
Görselaraçlarvasıtasıylatoplumdatarihkültürü
vebilinciningeliştirilmesi
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü‐İnsan
KaynaklarıveDestekHizmetleri
Müdürlüğü
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü‐İnsan
KaynaklarıveDestekHizmetleri
Müdürlüğü
91 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
PERFORMANSHEDEFİ
FAALİYETLER
SORUMLUBİRİMLER
Uluslararasıakademikvebilimselkuruluşların
toplantıvefaaliyetlerineetkinkatılım
sağlanacaktır.
Üyesiolunanuluslararasıkuruluşlarınbilimsel
faaliyetlerinekatılımsağlanması
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü
Kurumtarafındanyapılan/yaptırılan
araştırmalardanuygunbulunankitaplaryaygın
yabancıdillerdeyayımlanacaktır.
Kurumyayınlarınınyaygınyabancıdillere
çevrilmesi
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü
Uluslararasıkitapfuarlarıilesempozyumve
kongrelerdekurumkitaplarısergilenecektir.
Kurumyayınlarınınuluslararasıetkinliklerde
sergilenmesi
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü‐İnsan
KaynaklarıveDestekHizmetleri
Müdürlüğü
Araştırmacılarınuluslararasıtoplantılarakatılım Uluslararasıtoplantılarakatılımdesteğinin
sağlamalarıdesteklenecektir.
sağlanması
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü
Diğerülkelerdekibenzeroluşumlarlaişbirlikleri Yurtdışındatarihalanındaçalışankuruluşlarla
kurulacak,ortakçalışmalaryapılacaktır.
ortakçalışmalaryapılması
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü
Kurumunteknolojikaltyapısıgeliştirilecektir.
ProjeSüreçleriYönetimSistemi'nintakibive
güncellenmesi
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü‐İnsan
KaynaklarıveDestekHizmetleri
Müdürlüğü
Kurumuninsankaynaklarınitelikvenicelikolarak Personelineğitimvegelişimihtiyacının
güçlendirilecektir.
karşılanması
İnsanKaynaklarıveDestekHizmetleri
Müdürlüğü
Kurumbünyesindebiliminsanları
görevlendirilecektir.
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü‐İnsan
KaynaklarıveDestekHizmetleri
Müdürlüğü
Kurumbünyesindebiliminsanlarının
görevlendirilmesi
Kurumunfizikialtyapısıihtiyaçlardoğrultusunda Kütüphanevebelgearşividepolarınınuluslararası KütüphaneMüdürlüğü‐İnsanKaynakları
geliştirilecektir.
standartlaragöreyenidendüzenlenmesi
veDestekHizmetleriMüdürlüğü
Kurumiçiiletişim,işbirliğivekoordinasyon
güçlendirilecektir.
Genelkatılımlıkurumiçitoplantıyapılması
İnsanKaynaklarıveDestekHizmetleri
Müdürlüğü
Maliyönetimvekontrolfaaliyeti
StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
Stratejikyönetimbilgisistemininkurulmasıve
Kurumkaynaklarınınetkinkullanılmasıiçinplanlı işleyişi
çalışmadüzeninesüreklilikkazandırılacaktır.
İçKontrolSistemininkurulması
StratejiGeliştirmeMüdürlüğü‐Bilimsel
ÇalışmalarMüdürlüğü‐İnsanKaynakları
veDestekHizmetleriMüdürlüğü‐
KütüphaneMüdürlüğü
StratejiGeliştirmeMüdürlüğü‐Bilimsel
ÇalışmalarMüdürlüğü‐İnsanKaynakları
veDestekHizmetleriMüdürlüğü‐
KütüphaneMüdürlüğü
2014PERFORMANSPROGRAMI 92 TÜRKTARİHKURUMU
2013YILIFONKSİYONELSINIFLANDIRMAYAGÖREÖDENEKTEKLİFLERİİCMALİ
(BİRİNCİDÜZEY)
2011
KODU
AÇIKLAMA
KBÖ
2012
HARCAMA
KBÖ
HARCAMA
2013
2014
2015
BÜTÇE
TEKLİFİ
BÜTÇE
TAHMİNİ
BÜTÇE
TAHMİNİ
01
GENELKAMUHİZMETLERİ
0
0
0
0
0
0
0
02
SAVUNMAHİZMETLERİ
0
0
0
0
0
0
0
03
KAMUDÜZENİVEGÜVENLİKHİZMETLERİ
239.000
276.902
250.000
462.465
260.000
274.000
289.000
04
EKONOMİKİŞLERVEHİZMETLER
0
0
0
0
0
0
0
05
ÇEVREKORUMAHİZMETLERİ
0
0
0
0
0
0
0
06
İSKANVETOPLUMREFAHIHİZMETLERİ
0
0
0
0
0
0
0
07
SAĞLIKHİZMETLERİ
0
0
0
0
0
0
0
08
DİNLENME,KÜLTÜRVEDİNHİZMETLERİ
6.314.000
8.145.858
6.561.000
6.200.983
6.672.000
7.157.000
7.717.000
09
EĞİTİMHİZMETLERİ
0
0
0
0
0
0
0
10
SOSYALGÜVENLİKVESOSYALYARDIMHİZMETLER
0
0
0
0
0
0
0
6.553.000
8.422.760
6.811.000
6.663.449
6.932.000
7.431.000
8.006.000
GENELTOPLAM
93 2014PERFORMANSPROGRAMI TÜRKTARİHKURUMU
2013YILIEKONOMİKSINIFLANDIRMAYAGÖREÖDENEKTEKLİFLERİİCMALİ
(BİRİNCİDÜZEY)
2011
KODU
2012
2013
AÇIKLAMA
KBÖ
HARCAMA
KBÖ
HARCAMA
2014
BÜTÇE
TEKLİFİ
2015
BÜTÇETAHMİNİ
01
PERSONELGİDERLERİ
998.000
1.053.728
1.167.000
1.161.362
1.137.000
1.259.000
1.381.000
02
SOSYALGÜVENLİKKURUMUNADEVLETPRİMİGİDERLERİ
186.000
195.507
210.000
201.245
137.000
152.000
168.000
03
MALVEHİZMETALIMGİDERLERİ
4.292.000
6.093.763
4.460.000
3.533.106
4.634.000
4.889.000
5.168.000
04
FAİZGİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
05
CARİTRANSFERLER
250.000
813.615
124.000
1.327.315
124.000
131.000
139.000
06
SERMAYEGİDERLERİ
827.000
266.146
850.000
440.421
900.000
1.000.000
1.150.000
07
SERMAYETRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
08
BORÇVERME
0
0
0
0
0
0
0
09
YEDEKÖDENEKLER
0
0
0
0
0
0
0
6.553.000
8.422.760
6.811.000
6.663.449
6.932.000
7.431.000
8.006.000
GENELTOPLAM
2014PERFORMANSPROGRAMI 94 TürkTarihKurumuBaşkanlığı
Adres:AtatürkBulvarıKızılaySokağıNu:1,06100Sıhhiye/ANKARA
Tel:03123102368–Belgegeçer:03123101698
www.ttk.gov.tr
Download

2014 Yılı Performans Programı