TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
MÜHENDİS (TAŞRA)
15 Şubat 2015 - SAAT: 10.30
KİTAPÇIK TÜRÜ
A
ADI
: ………………………………………………………………
SOYADI
: ………………………………………………………………
T.C. KİMLİK NO
: ………………………………………………………………
SINAV SALON NO
: ………………… SIRA NO: …………………………….
DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz.
GENEL AÇIKLAMA
1.
2.
3.
4.
Adınızı, Soyadınızı, TC Kimlik No, Sınav
Salon No ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki
ilgili alanlara yazınız. Kitapçık Türünüzü ve
T.C. Kimlik No bilgilerinizi Optik Cevap
Kağıdınıza işaretlemeyi unutmayınız.
Bu soru kitapçığında yer alan 60 adet soru
için toplam cevaplama süresi 70 dakikadır.
Cevaplamaya
istediğiniz
sorudan
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap
kağıdında aynı numaralı cevap yerine
işaretlemeyi unutmayınız. Soru kitapçığına
yapılan
işaretlemeler
dikkate
alınmayacaktır.
Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok
cevap yeri işaretlenmişse veya yeterince iyi
silinmemişse, o soru yanlış cevaplanmış
sayılacaktır.
5.
Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi
olmayacaktır. Bu nedenle size en doğru görünen
seçeneği işaretlemeniz yararınıza olabilir.
6. Cevap kağıdına yazacağınız her türlü yazıda ve
yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem
kullanınız. İşaretlemenizi cevap yerinin dışına
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem
kullanmayınız.
7. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde,
silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini
unutmayınız.
8. Optik
Cevap
Kağıdınızı
buruşturmayınız,
katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret
koymayınız.
9. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde
için kullanabilirsiniz.
10. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
MÜHENDİS (TAŞRA)
A
1. 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanuna göre, aşağıdakilerden
hangisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün
yardımcı hizmet birimleri arasında yer almaz?
4.
I. En az üç yıl fiilen çalışmak
II. Çalışılan süre içinde olumlu sicil almak
III. Otuz beş yaşını doldurmuş olmak
A) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
B) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
C) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
D) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanuna göre, yukarıdakilerden
hangisi/hangileri, tapu ve kadastro uzman
yardımcılığına atananların yeterlilik sınavına girme
hakkı kazanabilmesi için öngörülen şartlar arasında yer
almaz?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) II ve III
2. “Tapu planlarının yenilenmesine, sayısallaştırılmasına ve
güncellenmesine karar vermek, yıllık çalışma programlarını
yapmak ve yapılan işleri takip etmek”
5. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, gaiplik
kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin
üzerinden en az kaç yıl geçmiş olması gerekir?
6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanuna göre, yukarıda yer alan
ifade, aşağıdakilerden hangisinin görev ve
sorumlulukları arasında yer almaktadır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
A) Kadastro Dairesi Başkanlığı
B) Tapu Dairesi Başkanlığı
C) Harita Dairesi Başkanlığı
D) Teftiş Kurulu Başkanlığı
6. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisinde üst soy - alt soy hısımlığı
söz konusu değildir?
A) Baba – Oğul
C) Abla – Kardeş
B) Dede – Torun
D) Anne – Kız
3. 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanuna göre, aşağıdakilerden
hangisi Tapu ve Kadastro Kurulu’nda bulunan kurul ve
daire başkanları arasında yer almaz?
A) Teftiş Kurulu Başkanı
B) Tapu Dairesi Başkanı
C) Kadastro Dairesi Başkanı
D) Harita Dairesi Başkanı
7.
I. Küçüğün isteği
II. Velisinin rızası
III. On beş yaşın doldurulması
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 4721 sayılı Türk
Medeni Kanunu’na göre, ergin kılınmanın şartları
arasında yer almaktadır?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) I, II ve III
1
Diğer sayfaya geçiniz.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
MÜHENDİS (TAŞRA)
A
8.
11. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, mülkiyet
hakkının kapsamı ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
I. Okuryazar olmayan kimseler
II. Bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden
yasaklılar
III. Miras bırakanın kardeşleri
A) Bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütünleyici
parçalarına da malik olur.
B) Bir şeyin maliki, onun ürünlerinin de maliki olur.
C) Bir şeye ilişkin tasarruflar, aksi belirtilmedikçe onun
eklentisini de kapsar.
D) Eklenti, asıl şeyden geçici olarak ayrılırsa bu niteliğini
kaybeder.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, yukarıda
verilenlerden hangisi/hangileri resmi vasiyetnamenin
düzenlenmesine memur veya tanık sıfatı ile katılamaz?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) I, II ve III
9. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisinde anne ve babanın saklı pay
oranı doğru olarak verilmiştir?
12.
I. Pay rehnedilemez.
II. Aksi belirtilmedikçe paylar eşit sayılır.
III. Paydaşlardan her biri küçük onarımları yaptırmaya
yetkilidir.
A) Her biri için yasal miras payının dörtte biri
B) Her biri için yasal miras payının üçte biri
C) Her biri için yasal miras payının beşte üçü
D) Her biri için yasal miras payının üçte ikisi
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, paylı
mülkiyet ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve II
B) Yalnız II
D) II ve III
10. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, sağ kalan
eşin yasal mirasçılığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa,
mirasın dörtte biri eşin olur.
B) Miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte
mirasçı olursa, mirasın dörtte biri eşin olur.
C) Eş tek başına mirasçı olursa, mirasın tamamı eşin olur.
D) Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların
çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü
eşin olur.
13. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, tapu
kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve
aralıksız olarak malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran
kişi, kaç yıl sonunda mülkiyet hakkının tapu kütüğüne
tescilini isteyebilir?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
2
Diğer sayfaya geçiniz.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
MÜHENDİS (TAŞRA)
A
14. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre, tasdikli hâlihazır
haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş
olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve
çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve
düzeni ile diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan
aşağıdakilerden hangisidir?
17. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre, belediye ve mücavir
alan dışında yapılan parselasyon planları
aşağıdakilerden hangisinin onayı ile yürürlüğe girer?
A) İl İdare Kurulu
B) İl Encümeni
C) İl Genel Meclisi
D) Valilik
A) Bölge planı
B) Uygulama imar planı
C) Çevre düzeni planı
D) Mevzi imar planı
18. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre, köylerde yapılacak
yapılar ve uyulacak esaslar ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
15. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre, belediye ve mücavir
alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar
aşağıdakilerden hangisinin onayı ile yürürlüğe girer?
A) Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, Toprak Koruma ve
Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz.
B) İmar planı olmayan köy yerleşik alanı sınırları içerisinde
köyün ihtiyacına yönelik yapılar için imar planı şartı
aranmaz.
C) Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan ve entegre tesis
niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım
ve hayvancılık amaçlı yapıların inşaatında yapı ruhsatı
alma şartı aranmaz.
D) Köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi
durumunda yerleşik alan sınırı ifraz hattı olarak kabul
edilir.
A) Belediye Encümeni
B) Belediye Başkanı
C) Belediye Meclisi
D) Valilik
16. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre, düzenleme ortaklık
payı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Düzenleme ortaklık payları umumi hizmetlerden ve bu
hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla
kullanılamaz.
B) Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan
arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin
yüzde kırkını geçemez.
C) Herhangi bir parselden bir miktar sahanın
kamulaştırılmasının gerekmesi hâlinde düzenleme
ortaklık payı, kamulaştırma öncesindeki saha üzerinden
ayrılır.
D) Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, umumi hizmetler
için gereken miktardan az olduğu takdirde eksik kalan
miktar kamulaştırma ile tamamlanır.
19. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre,
kamulaştırmayı yapan idare, kaç yıl içinde
kamulaştırma ve devir amacına uygun bir işlem
yapmazsa mal sahibinin kullanılmayan taşınmazı geri
alım hakkı doğar?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
3
Diğer sayfaya geçiniz.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
MÜHENDİS (TAŞRA)
A
20. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi taşınmaz mal veya kaynağın
kamulaştırma bedelinin bilirkişi kurulunca tespit
edilmesinde dikkate alınacak esaslar arasında yer
almaz?
23. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi kamu yararı kararı verebilecek
merciler arasında yer almaz?
A) İl Genel Meclisi
B) Köy İhtiyar Kurulu
C) Belediye Encümeni
D) Bakanlar Kurulu
A) Arsalarda, kamulaştırılma gününden önceki özel amacı
olmayan emsal satışlara göre satış değeri
B) Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma
tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi
kullanılması hâlinde getireceği net gelir
C) Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış
kıymet takdirleri
D) Kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün
sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen
kullanma şekillerine göre getireceği kâr
24. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’na göre, köylerde bilirkişi
seçimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?
A) Köy Muhtarı
B) Köy Derneği
C) İhtiyar Meclisi
D) Belediye Meclisi
21. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre,
kamulaştırma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) İdare, kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırmadan
tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir.
B) Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya
işleten küçük çiftçiye ait olanların bedeli, her hâlde peşin
ödenir.
C) Bakanlar Kurulu’nca kabul olunan kıyıların korunması ve
turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda kamu
yararı kararı alınmaz.
D) Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması
hâlinde idare, taşınmaz malın bulunduğu yerdeki asliye
hukuk mahkemesine müracaat eder.
25. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’na göre, Kadastro
Müdürü’nün, kadastrosuna başlanacak mahalleyi veya
köyü ilan etmesi için öngörülen asgari süre kaç
gündür?
A) 7
B) 10
C) 15
D) 30
26.
I. Çevre mühendisi
II. Ziraat mühendisi
III. Orman mühendisi
3402 sayılı Kadastro Kanunu’na göre, çalışma alanında
orman bulunması ve orman kadastrosunun
başlamamış olması hâlinde, yukarıdakilerden
hangisi/hangileri kadastro ekibinde bulunması zorunlu
olan teknik personel arasında yer almaz?
22. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre, 50 birim
kamulaştırma bedeli olan bir taşınmazın trampasında
idarenin vereceği taşınmazın değeri en fazla kaç birim
olabilir?
A) 55
B) 60
C) 65
D) 70
A) Yalnız I
C) I ve II
B) Yalnız II
D) II ve III
4
Diğer sayfaya geçiniz.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
MÜHENDİS (TAŞRA)
A
30. İhaleli işler kapsamında yapılan 22/a çalışmalarında
düzenlenen ölçü krokileri, aşağıdakilerden hangisi
tarafından kontrol edilir?
27. Kadastro Çalışma Alanlarındaki Taşınmaz Mallara
Girebilecek Görevliler Hakkında Yönetmelik
kapsamında taşınmaz mallara girme ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ölçme ekibi
B) Bilirkişi ekibi
C) Kontrol ekibi
D) Uygulama ekibi
A) Açık girişi olmayan taşınmaz mallara, mesai saatleri
içinde, malik ya da sorumlulara alışılmış vasıtalarla
haber verilmek suretiyle girilebilir.
B) Açık girişi olan taşınmaz mallara, ilgilisi hazır olmazsa
dahi gün doğumundan gün batımına kadar girilebilir.
C) Binalara, mesai saatleri dahilinde ve içinde oturan ya da
kullananların muvafakatı alınarak girilebilir.
D) Binalara girişte muvafakat verilmediği takdirde,
mahkeme kararı aranmaksızın, mahalle veya köy
muhtarı ile birlikte binalara girilebilir.
31. 3402/22-A Uygulamaları kapsamında “sabit olmayan ve
genişletilmeye elverişli nitelikteki sınır” tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çekişmeli sınır
B) Değişebilir sınır
C) Geçerli sınır
D) Geçerli sayılabilecek sınır
28. Sayısallaştırma Mevzuatı’na göre, yer kontrol noktaları
ve detay noktalarının koordinatları kullanılarak, ölçü
değerlerinden hesaplanan ya da haritasından herhangi
bir yöntem ile elde edilen koordinat değerleri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geçici koordinatlar
B) Sayısal koordinatlar
C) Mevzii koordinatlar
D) İyileştirilmiş koordinatlar
32. 3402/22-A Uygulamaları kapsamında hazırlanan
uygulama raporu ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Kadastro Müdürlüğü’nce re’sen veya talep üzerine
belirlenen uygulama alanına ilişkin üç nüsha uygulama
raporu düzenlenir.
B) Uygulama raporunda uygulamayı gerekli kılan sebepler
ayrıntılı olarak açıklanır ve uygulama alanını gösterir
belli bir ölçekte sınır krokisi eklenir.
C) Onaylanan uygulama raporu kapsamındaki uygulama
alanı, müdürlükçe yıllık iş programına alınır.
D) Tapulama veya kadastrodan sonra idari sınırlarda
meydana gelen değişiklikler uygulama raporunun
hazırlanması sırasında dikkate alınmaz.
29. Sayısallaştırma Mevzuatı’na göre, yüzölçümü hesapları
karşılaştırma ve hataların düzeltilmesi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Parsellerin yeni yüzölçümleri, iyileştirilmiş ve
dönüştürülmüş koordinat değerlerleriyle hesaplanır.
B) Sayısallaştırma işlemi sonucunda ortaya çıkan ve
yanılma sınırı içinde kalan yüzölçümü farklılıklarında
tescilli yüzölçümü esas alınır.
C) Parsellerin yeni yüzölçümlerini tescilli yüzölçümleriyle
karşılaştırmak için Sayısallaştırma Yüzölçümü
Karşılaştırma Cetveli tanzim edilir.
D) Davalı olması nedeniyle yüzölçümü hanesi boş bırakılan
parsellerin yüzölçümleri ilgili cetvellerinde gösterilmez,
düşünceler sütununda belirtme yapılır.
33. 3402/22-A Uygulamaları kapsamında çalışmalara
başlanmadan en az on beş gün önceden yapılan ilan
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uygulama alanı ilanı
B) Ada ve mevki ilanı
C) Sınırlandırma ilanı
D) Davalı taşınmazların ilanı
5
Diğer sayfaya geçiniz.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
MÜHENDİS (TAŞRA)
A
34. 3402/22-A Uygulamaları kapsamında yapılan
sınırlandırma çalışmalarında krokide kahverengi,
turuncu ve yeşil renkli çizgilerle gösterilen sınırların
anlamı sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
37. 2010/22 sayılı Tescile Konu Olan Harita ve Planların
Kontrolü Hakkındaki Genelge kapsamında aşağıda
verilen haritaların hangisinin tescilinde tescil bildirimi
düzenlenir?
A) Köy Yerleşim Haritaları
B) Orman Haritaları
C) Toplulaştırma Haritaları
D) Parselasyon Haritaları
A) Geçerli sayılabilecek sınır – Geçerli sınır – Belirsiz sınır
B) Belirsiz sınır – Geçerli sınır – Geçerli sayılabilecek sınır
C) Belirsiz sınır – Geçerli sayılabilecek sınır – Geçerli sınır
D) Geçerli sınır – Belirsiz sınır – Geçerli sayılabilecek sınır
38. 2010/22 sayılı Tescile Konu Olan Harita ve Planların
Kontrolü Hakkındaki Genelge’ye göre, parsellerin
numaralandırılmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
35. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliği’ne göre, çalışma/proje alanında yeni tesis
edilen poligon noktalarının yüzde kaçlık kısmının
tesislerinin veya röperlerinin kontrol edilmesi
öngörülmektedir?
A) 5
B) 10
C) 20
A) Bir parselin iki veya daha fazla parçaya bölünmesi
hâlinde, bölünen parselin numarası iptal edilir ve ayrılan
parçalara adanın son parsel numarasını izleyen
numaralar verilir.
B) Bir parselin bir kısmının yola terk edilmesi durumunda,
parselin numarası iptal edilir ve parsele yeni numara
verilir.
C) İki veya daha fazla parselin birleşmesi hâlinde, birleşen
parsellerin numaraları iptal edilir, birleştirme sonucu
oluşan parsele adanın en son parsel numarası verilir.
D) Değişiklik işlemi sonunda oluşan adaların parsellerine,
bir numaradan başlayarak kuzey-batı'dan saat ibresi
yönünde sırayla numara verilir.
D) 30
36. 2010/22 sayılı Tescile Konu Olan Harita ve Planların
Kontrolü Hakkındaki Genelge uyarınca parselasyon
haritalarının kontrolü ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Düzenlemeye giren tüm kadastro parsellerinin
yüzölçümleri hesaplanarak tescilli yüzölçümleri ile
karşılaştırılır.
B) Düzenleme sahasında kalan tüm parsellerin
düzenlemeye alınıp alınmadığı kontrol edilir.
C) Parselasyon sırasında imar yapı adaları ile çakıştığı için
kapanan kadastral yolların ihdas edilmesi durumunda
ihdas edilen parseller için ihdas krokisi ve tescil bildirimi
düzenlenir.
D) Düzenleme ortaklık payı oranının kanunda öngörülen
miktardan fazla çıktığı tespit esilirse parselasyon
haritası Kadastro Müdürlüğü’nce yeniden düzenlenir.
39. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 41. maddesi
kapsamındaki çalışmalara yapılan itirazlar ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Süresi içerisinde dava açıldığı takdirde, dava sonucuna
göre işlem yapılır.
B) Düzeltmenin kaldırılması için tebliğ tarihinden itibaren on
beş gün içinde dava açılabilir.
C) Düzeltmenin kaldırılması için Kadastro Mahkemesi’ne
dava açılabilir.
D) Düzeltmenin kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten
sonra dava açılamaz.
6
Diğer sayfaya geçiniz.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
MÜHENDİS (TAŞRA)
A
40. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 41. maddesi
kapsamında yapılan düzeltilmenin tebliği ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
43. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliği’ne göre, “ G2540032” şeklinde
numaralandırılan bir nokta aşağıdakilerden hangisi ile
adlandırılır?
A) Düzeltmeden etkilenen hak sahiplerine tebligat
yapılmaz.
B) Re’sen düzeltme yapılan parsellerin maliklerine tebligat
yapılmaz.
C) Düzeltmeden etkilenmeyen komşu parsel maliklerine
tebligat yapılmaz.
D) Düzeltmeden etkilenen parsellerin önceki maliklerine
tebligat yapılmaz.
A) Alım için sıklaştırma noktası
B) GPS nivelman noktası
C) Fotogrametrik nokta
D) Poligon noktası
44. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliği’ne göre, sıklaştırma GPS ağı (SGA)
noktalarının GPS tekniğiyle ölçülmesi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
41. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 41. maddesi
kapsamında yapılan çalışmalarda, yanılma sınırı
içerisinde kalan hatalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Kinematik ölçme yöntemi uygulanır.
B) Uydu sayısı en az 4 adet olmalıdır.
C) Kayıt aralığı 15 saniye veya daha az olmalıdır.
D) Uydu yüksekliği en az 15 derece olmalıdır.
A) Hatalar re’sen düzeltilir.
B) Tapu sicilinde düzeltme yapılmaz.
C) Düzeltme ilgili belgelerinde gösterilir.
D) Düzeltmede Kadastro Müdürlüğü yetkilidir.
45. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliği’ne göre, yerleşik alanlardaki yardımcı
poligon geçkileri için öngörülen azami uzunluk kaç
metredir?
42.
A) 500
I. Kontrol Mühendisi
II. Kontrol Memuru
III. Kadastro Müfettişi
3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 41. maddesi
kapsamındaki çalışmalarda, yukarıdakilerden
hangisinin/hangilerinin oluşturulan ekipte yer alması
öngörülmüştür?
A) Yalnız I
C) I ve II
B) 600
C) 750
D) 1000
46. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliği’ne göre, nivelman ölçülerinde alet - mira
arasındaki uzaklık en fazla kaç metre alınır?
B) Yalnız III
D) I, II ve III
A) 30
B) 40
C) 50
D) 100
7
Diğer sayfaya geçiniz.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
MÜHENDİS (TAŞRA)
A
47. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliği’ne göre, hava fotoğraflarının çekimi için
yapılacak uçuş görevlerinin yılın aşağıdaki hangi
dönemlerinde yapılması öngörülmektedir?
A) Eylül – Aralık
C) Mayıs – Ekim
51. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi harita
yapan/yaptıran kuruluşlarca arşivlenecek belgeler
arasında yer almaz?
B) Mart – Kasım
D) Nisan – Eylül
A) Koordinat özet çizelge ve çıktıları
B) Kontrol noktaları ve röper krokileri
C) Açı, kenar ve nivelman ölçü çizelgeleri ve çıktıları
D) Ölçüm cihazlarının kalibrasyon belgeleri
48. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliği’ne göre, “G25-d-01-d-1” şeklinde
isimlendirilen bir paftanın ölçeği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 1/1000
C) 1/2500
52. 2010/4 sayılı Talebe Bağlı Olarak Yapılan Değişiklik
İşlemleri Hakkında Genelge’ye göre, aşağıda verilen
talebe bağlı işlemlerden hangisinin döner sermaye
hizmet bedeli yöresel katsayı uygulanarak hesaplanır?
B) 1/2000
D) 1/5000
A) Yer gösterme
B) Cins değişikliği
C) Birleştirme
D) İrtifak hakkı tesisi
49. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliği’ne göre, 400 km2 bir alanda ED50- TUTGA
dönüşümü yapabilmek için öngörülen ortak nokta
sayısı en az kaç olmalıdır?
A) 3
B) 4
C) 5
53. 2010/4 sayılı Talebe Bağlı Olarak Yapılan Değişiklik
İşlemleri Hakkında Genelge’ye göre, aşağıdakilerden
hangisi tescile tabi olan talebe bağlı bir işlemdir?
D) 6
A) Plan örneği
B) Aplikasyon
C) İrtifak hakkı tesisi
D) Yer gösterme
50. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliği’ne göre, yerel GPS nivelman jeoidini
belirlemek üzere, jeoit dayanak noktaları ağının
oluşturulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
54.
A) Kütle dağılımını karakterize eden yerlerde nokta
bulunmamasına dikkat edilir.
B) Proje alanının 30 km2 den küçük olması durumunda,
jeoit dayanak noktaları C3 derece nokta esaslarına göre
belirlenebilir.
C) C1, C2 ve C3 dereceli GPS ağı ile ana ve ara nivelman
ağının ortak noktaları alınmalıdır.
D) En az nokta yoğunluğu; 20 km2 ye kadar 6 nokta ve
bundan sonraki her 15 km2 ye 1 nokta olmalıdır.
I. Yer gösterme
II. Cins değişikliği
III. Aplikasyon
2010/4 sayılı Talebe Bağlı Olarak Yapılan Değişiklik
İşlemleri Hakkında Genelge’ye göre, yukarıdaki
işlemlerden hangisinin/hangilerinin talepleri,
taşınmazın bulunduğu yer haricindeki Kadastro
Müdürlükleri’nce alınabilir?
A) Yalnız I
C) I ve III
8
B) Yalnız II
D) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
MÜHENDİS (TAŞRA)
A
59. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanunu’na göre, mirasa konu tarımsal araziler ile yeter
gelirli tarımsal arazilerin devri konusunda mirasçılar
arasında anlaşma sağlanamaması hâlinde aşağıdaki
hangi mahkemeye dava açılabilir?
55. 2010/4 sayılı Talebe Bağlı Olarak Yapılan Değişiklik
İşlemleri Hakkında Genelge’ye göre, aplikasyon
işleminin yapılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Aplikasyonu yapılan parselin zeminde belirgin olmayan
köşe noktaları işaretlenir.
B) Taşınmaz mal hisseli ise; hissedarların hisseleri
oranında aplikasyon yapılır.
C) Yersel teknikler kullanılarak yapılan aplikasyonlarda,
aplikasyon uzunluğu 500 metreyi geçemez.
D) Yapılan aplikasyon işleminin fen klasöründe gösterilmesi
esastır.
A) Kadastro Mahkemesi
B) Asliye Hukuk Mahkemesi
C) Sulh Hukuk Mahkemesi
D) Bölge İdare Mahkemesi
60. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanunu’na göre, “bitkisel üretimde; toprağın fiziksel,
kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kombinasyonu yöre
ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı
olmayan, topografik sınırlamaları yok veya çok az olan,
ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan hâlihazır
tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma
elverişli olan arazilerdir.” tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
56. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanunu’na göre, mutlak tarım arazileri, marjinal tarım
arazileri ve özel ürün arazileri için asgari tarımsal arazi
büyüklüğü kaç hektardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
A) Mutlak tarım arazisi
B) Özel ürün arazisi
C) Dikili tarım arazisi
D) Marjinal tarım arazisi
57. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanunu’na göre, gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk
tüzel kişilere ait toplulaştırmaya konu arazilerden yol,
kanal, tahliye kanalı gibi kamunun ortak kullanacağı
yerler için düşülebilecek azami katılım payı oranı yüzde
kaçtır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
58. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanunu’na göre, isteğe bağlı arazi toplulaştırması
yapılabilmesi için maliklerin sayıca ne kadarının
muvafakati aranır?
A) 1/4’ünden fazlasının
B) 3/4’ünden fazlasının
C) 2/3’ünden fazlasının
D) Yarısından fazlasının
9
Test bitti.
9.
SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1.
Sınavda 4 seçenekli, toplam 60 (altmış) adet çoktan
seçmeli soru bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın
doğru cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır.
2.
Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 70
(yetmiş) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk
15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava
alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 5 dakikasında
adayların sınav salonunu terk etmelerine izin
verilmeyecektir.
Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet
ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar
sınav salonuna alınmayacaktır.
3.
Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip
düzenlenmediğini kontrol ediniz. TC Kimlik
numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir
şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması
durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz.
Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık
türü ile ilgili kutucuğu işaretlemeyi ve ilgili kısma
ad ve soyadınızı yazarak imzalamayı unutmayınız.
Optik cevap kağıdına işaretlenmesi gereken
bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde
sınavın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.
4.
Cevapların optik cevap kâğıdına işaretlenmiş olması
gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar
geçerli değildir. Soru kitapçığına işaretlenmiş
cevapların optik cevap kâğıdına geçirilmesi için ek
süre kesinlikle verilmeyecektir. Optik cevap
kâğıdında her türlü işaretleme siyah kurşun kalemle
yapılacaktır. Her alanın cevabı o alanın adının yazılı
olduğu sütunda ve/veya sütunlarda işaretlenecektir.
5.
Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan
kitapçık türü ile her sayfada yer alan kitapçık
türünün aynı olup olmadığını, sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup
bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın
sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi
için Salon Görevlilerine başvurunuz.
6.
Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen
bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları
mutlaka okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki
boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Bunun
dışında müsvedde kullanmak yasaktır. Sınav
sonunda
soru
kitapçıkları
toplanacak
ve
incelenecektir. Soru kitapçığınızın veya sayfalarının
eksik çıkması durumunda sınavınız geçersiz sayılır.
7.
Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları bir yere
yazıp, dışarı çıkarmanız yasaktır.
8.
Sınavda HESAP MAKİNESİ kullanmak kesinlikle
YASAKTIR.
Adaylar sınav binası içerisinde bulunduğu sürece,
databank benzeri özel elektronik donanımlar ile
kulaklık, telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb.
iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan
fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları binayı terk
edene kadar kapalı konumda tutmak zorundadır.
Sınav esnasında, sıraların gözünde ve/veya
ulaşabilecekleri yerlerde söz konusu araçları açık ve
kullanılabilir konumda bulunduran adayların
durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılır.
10. Sınav esnasında adayların sıraların gözünde ve/veya
ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, defter
vb. kaynakları bulundurmaları yasaktır. Bulunduran
adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve
bu adayların sınavları geçersiz sayılır.
11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru
sormak, başka adayın/adayların kâğıdına bakmak,
başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb.
şeylerin alınıp-verilmesi yasaktır. Bunlardan
herhangi birini yapan adayların durumu Sınav İptal
Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz
sayılır.
12. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs
eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım
edenlerin durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve
bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir; sorumluluk size aittir. Soru
kitapçığınızı ve Optik cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından
görülmeyecek
şekilde
tutmanız
gerekmektedir.
13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak
zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz
yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli
sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına
uymanıza bağlıdır.
14. Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi yanında
TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus
Cüzdanı veya TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı
Sürücü Belgesi veya Süresi Geçerli Pasaporttan
birini sınav süresince masaların üzerinde
bulundurmaları zorunludur.
15. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını
ve optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi
unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz
sayılır.
16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV
BAŞLAMIŞTIR” denilmeden sınava başlamayınız.
17. Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda
bu soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Download

mühendis taşra a grubu kitapçığı