Stáže v rámci magisterského studia
Katedra cestovního ruchu zařazuje odborné praxe i v rámci magisterského studia. Při splnění
podmínek daných fakultou jsou tyto praxe uznatelné v rámci povinně volitelných kreditů (fVB,
fVM nebo sV).
Katedra cestovního ruchu nabízí v souladu s akreditovanými předměty FMV tři základní typy
stáží:



22F413 – Odborná stáž krátkodobá (6 kreditů) – domácí
22F411 – Zahraniční odborná stáž – krátkodobá (6 kreditů)
22F412 – Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá (15 kreditů)
Organizace stáží
Studenti hlavní specializace Cestovní ruch a vedlejší specializace Cestovní ruch mají dvě
základní možnosti pro získání a absolvování odborných stáží:


Využít výběrových řízení na domácí a zahraniční odborné stáže, které jsou průběžně
vyhlašované Katedrou cestovního ruchu.
Zajistit si vlastní odbornou stáž, která však musí odpovídat požadavkům Katedry
cestovního ruch a Fakulty mezinárodních vztahů. V případě vlastní odborné stáže je
nutné stáž projednat před zápisem s vedoucím Katedry cestovního ruchu – doc. Ing.
Josefem Abrhámem, Ph.D. a následně proděkanem FMV – Ing. Pavlem Hnátem, Ph.D.
Podmínky pro uznání odborné praxe
Podrobné informace pro absolvování a uznání odborné praxe v rámci studia jsou vysvětleny na
webových stránkách Fakulty mezinárodních vztahů a jsou vždy konkrétně specifikovány
s garanty odborných praxí. V případě zájmu o bližší informace můžete kontaktovat doc. Ing.
Josefa Abrháma, Ph.D osobně v konzultačních hodinách či telefonicky (+420 777 248 798). Na
tomto místě proto neuvádím všechny požadované náležitosti, ale pouze základní podmínky,
které by měly být respektovány v rámci všech odborných stáží:





Stáže by měly být uskutečňované na pozicích s adekvátní odbornou úrovní.
Student musí mít zapsán odpovídající předmět studia s určeným garantem (je zapisován
proděkanem pro pedagogickou činnost – Ing. Pavel Hnát, Ph.D.)
Na závěr praxe musí organizace vystavit písemné pracovní hodnocení studenta.
Student zpracuje na základě konzultací s garantem projekt obsahující teoretické i
praktické zkušenosti získané v průběhu praxe.
Obhajoba semestrálního projektu za účasti garanta a dalšího akademického pracovníka.
Výběrové řízení – domácí stáže na České centrále cestovního
ruchu (CzechTourism)
Katedra cestovního ruchu vyhlašuje výběrové řízení na 3 místa stážistů na České centrále
cestovního ruchu. Tři pracovní místa jsou nabízena na České centrále cestovního ruchu v Praze.
Tyto stáže budou uznány do studia jako 22F413 Odborná stáž krátkodobá, ohodnocená 6
kredity v zimním nebo letním semestru 2013/2014. Tento typ stáže je možné kombinovat s
řádným studiem (rozsah stáže musí být sjednán tak, aby byl slučitelný s řádným studiem).
Stáž je přednostně určena studentům hlavní specializace Cestovní ruch a vedlejší
specializace Cestovní ruch
Stáž bude uskutečněna buď v období druhé poloviny zimního semestru nebo v letním
semestru 2013/2014. Termín stáže bude upřesněn dle časových možností studentů,
požadavků jednotlivých úseků České centrály cestovního ruchu a studijního řádu na
FMV.
Přihlášku na stáž je nutné zaslat v elektronické podobě vedoucímu Katedry cestovního ruchu
(garantovi praxí) – doc. Ing. Josefu Abrhámovi, Ph.D., (sekretariát NB 231), e-mail:
[email protected], a to do 15. listopadu 2013, 12:00 hod.
Náležitosti přihlášky


kontaktní údaje
životopis
V případě vyššího zájmu studentů budou stanovena následující kritéria výběru: motivační
pohovor/dopis a průměrný prospěch.
Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn v nejbližším možném termínu.
Výběrové řízení – zahraniční stáže na pobočkách České centrály
cestovního ruchu (CzechTourism)
Katedra cestovního ruchu vyhlašuje výběrové řízení na 3 místa stážistů na České centrále
cestovního ruchu. Tři pracovní místa jsou nabízena na zahraničních zastoupeních České
centrály cestovního ruchu. K výběru místa dojde na základě možností studenta a následujících
poboček: Amsterodam, Berlín, Paříž, Miláno, Londýn, Bratislava, Madrid, Stockholm.
Konkrétní země budou upřesněny dle jazykové vybavenosti přihlášených studentů. Tyto stáže
budou uznány do studia jako 22F411 Zahraniční odborná stáž krátkodobá nebo 22F412
Zahraniční odborná stáž dlouhodobá.
Stáž je přednostně určena studentům hlavní specializace Cestovní ruch a vedlejší
specializace Cestovní ruch
Stáž bude uskutečněna v období konce zimního nebo letního semestru 2013/2014. Termín
stáže bude upřesněn dle časových možností studentů, požadavků jednotlivých
zahraničních zastoupení České centrály cestovního ruchu a studijního řádu na FMV.
Stáž bude spolufinancována ze zdrojů FMV a nebo programu LLP/Erasmus.
Přihlášku na stáž je nutné zaslat v elektronické podobě vedoucímu Katedry cestovního ruchu
(garantovi praxí) – doc. Ing. Josefu Abrhámovi, Ph.D., (sekretariát NB 231), e-mail:
[email protected], a to do 15. listopadu 2013, 12:00 hod.
Náležitosti přihlášky




kontaktní údaje
preferovaná země stáže na zahraničním zastoupení CzT v rámci zemí EU
životopis
jazyková vybavenost a (preferováni budou studenti s jazykovou vybavenosti, která
koresponduje s cílovou zemí stáže)
V případě vyššího zájmu studentů budou stanovena následující kritéria výběru: motivační
pohovor/dopis a průměrný prospěch.
Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn v nejbližším možném termínu. V případě
zájmu studentů, který by převyšoval počet nabízených míst, bude snahou katedry vyjednat
dodatečné pozice na zahraničních zastoupeních České centrály cestovního ruchu.
Download

Stáže v rámci magisterského studia