MARKETING 1
úvod
Mgr. Eliška Kubíčková
27. září 2010
ÚMK/MARK 1
Kdo jsem já a kdo vy? ☺
[email protected]
Kancelář 204
Konzultační hodiny: St 13 – 15 hod
Pá 9 – 11 hod
Nové
27.
6.září
prosince
trendy
2010v2007
marketingu, 21. 11. 2007
2
2
ÚMK/MARK 1
Co nás čeká
Postupné zvládnutí teoretických základů
Aplikace teoretických znalostí do praktických úkolů
Týmová práce
Prezentace seminárních prací, vypracování semestrálního projektu
Workshopy
Náročný, avšak příjemný semestr ☺
Nové
27.
6.září
prosince
trendy
2010v2007
marketingu, 21. 11. 2007
3
2
ÚMK/MARK 1
Úspěšné zakončení předmětu
Docházka 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11. – WS, 6.12. – WS?
Tolerance 80% účast – 1 absence, za 100% docházku bonus
Zpracování seminárního projektu a seminární práce
Prezentace seminární práce (vybraní studenti)
Studium literatury
Závěrečný test ze seminářů MARK1
Zkouška u dr. Soukalové ☺
Nové
27.
6.září
prosince
trendy
2010v2007
marketingu, 21. 11. 2007
4
2
ÚMK/MARK 1
Termíny
Dodržet termín odevzdání seminární práce i celého projektu – při
nedodržení nebudou práce akceptovány.
Seminární práce bude zadávána vždy 14 dní dopředu vybrané
skupině studentů. (deadline vždy v PÁTEK!)
Seminární projekt odevzdají všichni studenti nejpozději do 10.12.
2010.
Chodit včas na výuku a neutíkat dříve!!!
Nové
27.
6.září
prosince
trendy
2010v2007
marketingu, 21. 11. 2007
5
2
Historické předpoklady
a
vývojové etapy marketingu
27. září 2010
ÚMK/MARK1
Krátce z teorie
Marketing (Kotler)
= je společensky řídící proces, kterým jednotlivci a společenské
skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby,
nabídky a směny hodnotných výrobků a služeb s ostatními.
Manažerská definice: „umění prodávat“
Marketing je ucelený systém aktivit, který vede k řízené nabídce
správného výrobku ve správnou dobu na správném trhu, za správnou
cenu.
Marketing je výkon podnikatelských činností, které usměrňují tok
zboží a služeb od výrobce ke spotřebiteli.
Nové
27.
6.září
prosince
trendy
2010v2007
marketingu, 21. 11. 2007
7
2
ÚMK/MARK1
Krátce z teorie
POZNÁMKA
Marketing nelze ztotožňovat s odbytem výrobků. Rozdíl ve funkci:
Odbyt = přesvědčit kupujícího koupit již vyrobené zboží
x
Marketing = dodat na trh zboží, které kupující žádá a je ochoten za něj zaplatit
stanovenou cenu
Selský rozum říká:
komunikace
firma
výrobky/služby
zákazník
peníze
informace
Nové
27.
6.září
prosince
trendy
2010v2007
marketingu, 21. 11. 2007
8
2
Eliška Kubíčková: Kulturní aspekty TV reklamy na pivo
ÚMK/MARK1
Historické předpoklady
Marketing se objevuje začátkem 20. století v USA –
reakce na situaci, kdy zaostávala koupěschopná poptávka
za možnostmi výroby.
V počátcích byl kladen důraz na jeho realizační funkci
s cílem stimulovat poptávku na oslabeném trhu.
Časové údaje – spíše orientační, určují období, kdy
daná koncepce převládala.
Nové
27.
6.září
prosince
trendy
2010v2007
marketingu, 21. 11. 2007
9
7
Eliška Kubíčková: Kulturní aspekty TV reklamy na pivo
ÚMK/MARK1
Historické předpoklady
Etapa trhu „přežití“ – končí s vědeckotechnickou revolucí
„Produktivní“ etapa trhu
- počátek 20. st.
- společnost je poprvé schopna vyprodukovat více
zboží, než potřebuje ke svému přežití
- neschopnost vypořádat se s ekonomickými
vznik podnikatelských
důsledky nadprodukce
koncepcí
Nové
27.
6.září
prosince
trendy
2010v2007
marketingu, 21. 11. 2007
10
7
Eliška Kubíčková: Kulturní aspekty TV reklamy na pivo
ÚMK/MARK1
Celkový přehled podnikatelských koncepcí
Výrobní podnikatelská koncepce (1900 – 1920)
Výrobková podnikatelská koncepce (1920 – 1930)
Prodejní koncepce (1930 – 1950)
Marketingová koncepce (1950 – dosud)
- koncepce společenského marketingu
- sociálně-ekologická marketingová koncepce
- sociálně-etická marketingová koncepce
- moderní trendy v marketingu
Nové
27.
září
trendy
2010v marketingu, 21. 11. 2007
11
9
Eliška Kubíčková: Kulturní aspekty TV reklamy na pivo
ÚMK/MARK1
Výrobní podnikatelská koncepce
1900 – 1920
„trh prodávajícího“ – určující postavení na trhu má výrobce
poptávka převyšuje nabídku
pasivní vztah ke spotřebiteli
předpoklady: široce dostupné výrobky
za nízkou cenu
široký rozsah distribuce a pokrytí trhu
efektivní hromadná výroba – minimalizace
nákladů na jednotku produkce
Nové
27.
září
trendy
2010v marketingu, 21. 11. 2007
12
9
Eliška Kubíčková: Kulturní aspekty TV reklamy na pivo
ÚMK/MARK1
Výrobková podnikatelská koncepce
1920 – 1930
stále převis poptávky nad nabídkou, ale poptávka je již
diferencovanější
výrobci se zaměřují na kvalitu výrobků, inovace, zvyšují se
požadavky na technickou náročnost, výkon
rozvoj „hmotného produktu“ – kvalita, značka, design, obal,
styl
zákazníci jsou ochotni za prestižní výrobek zaplatit vyšší cenu
pasivní přístup k prodejní politice – marketingová
krátkozrakost (= marketing myopia = výrobce se soustředí pouze
na výrobek, ne na uspokojování potřeby zákazníka)
Nové
27.
září
trendy
2010v marketingu, 21. 11. 2007
13
9
Eliška Kubíčková: Kulturní aspekty TV reklamy na pivo
ÚMK/MARK1
Prodejní podnikatelská koncepce
1930 – 1950
trh se nasycuje – postupné vyrovnávání poptávky s nabídkou
vedoucí postavení na trhu začíná mít spotřebitel – možnost
výběru z více zaměnitelných výrobků
výrobci nechtějí přistoupit na diktát spotřebitelem – prodat, co
vyrobím x vyrobit, co mohu prodat
výrobci si začínají uvědomovat, že mohou množství prodeje
aktivně ovlivnit – vznik nových profesí a typů obchodů
spotřebitelé nejsou o výrobku dostatečně informováni –
informovat, přesvědčit, přimět k nákupu – reklama, propagace
spotřebitel začíná podléhat novým NECENOVÝM faktorům –
začíná se rozšiřovat pole pro marketing
Nové
27.
září
trendy
2010v marketingu, 21. 11. 2007
14
9
Eliška Kubíčková: Kulturní aspekty TV reklamy na pivo
ÚMK/MARK1
Marketingová podnikatelská koncepce
1950 – dosud
nabídka již převyšuje poptávku
kupující mají na trhu silnější pozici než prodávající – mohou si
vybírat – „trh kupujícího“
výrobci se snaží vyrábět pouze to, co mohou prodat – zaměřit
se na zjištění potřeb zákazníka – základ marketingové
podnikatelské koncepce
základ: poznat trh, navázat se zákazníkem dlouhodobý kontakt
– opakovaný prodej, sladit podnikové zájmy s požadavky trhu
Nové
27.
září
trendy
2010v marketingu, 21. 11. 2007
15
9
Eliška Kubíčková: Kulturní aspekty TV reklamy na pivo
ÚMK/MARK1
Vývoj marketingových koncepcí
Koncepce společenského marketingu
- idea: zvyšovat blahobyt spotřebitele a společnosti +
kompromis mezi zisky & uspokojením potřeb & zájmy
veřejnosti, společensky zodpovědné firmy (CSR)
• Sociálně-ekologická marketingová koncepce
- idea: ochrana životního prostředí
a) ve výrobě – zvýhodňovat ekologické produkty
b) u spotřebitele – ochrana před zdraví škodlivými produkty
• Sociálně-etická marketingová koncepce
- idea: marketing vede ke komercionalizaci, konzumnímu způsobu
života x nutno brát v potaz i globální problémy lidstva
• Moderní trendy v marketingu
Nové
27.
září
trendy
2010v marketingu, 21. 11. 2007
16
9
Význam marketingu
27. září 2010
Eliška Kubíčková: Kulturní aspekty TV reklamy na pivo
ÚMK/MARK1
Význam marketingu
Poznání potřeb, pochopení problému
orientace na zákazníka a jeho potřeby)
zákazníka
(trvalá
Nalezení rovnováhy mezi zákaznickým prospěchem a profitem
firmy
Řízení vztahů zákazník – firma
Najít zákazníka a především si jej udržet!
Zajištění trvalé konkurenceschopnosti na trhu
Nezbytnost komunikace
Zvyšování kvality manažerských rozhodnutí
Sociální role ve společnosti
Nové
27.
září
trendy
2010v marketingu, 21. 11. 2007
18
9
Marketingové prostředí
27. září 2010
Eliška Kubíčková: Kulturní aspekty TV reklamy na pivo
ÚMK/MARK1
Marketingové prostředí
Žádná firma není izolována od vlivů:
a) Vnějších (vnější prostředí) – neovlivnitelné, či hůře ovlivnitelné
- Mikroprostředí (konkurence, partner. firmy, veřejnost, zákazníci)
- Makroprostředí (ekonomické, demografické, technické/technologické,
politické a legislativní, přírodní, kulturní a sociální vlivy)
b) Vnitřních (vnitřní prostředí) – lepší možnost ovlivnění
organizace a řízení firmy
vybavenost a finanční stabilita firmy
vnitřní konkurence
technický rozvoj pracoviště
lidské zdroje
dobrá pověst firmy
Nové
27.
září
trendy
2010v marketingu, 21. 11. 2007
20
9
Eliška Kubíčková: Kulturní aspekty TV reklamy na pivo
ÚMK/MARK1
Marketingové prostředí
Samostudium této problematiky
Kotler, P., Armstrong, G. Marketing– 4. kapitola „Marketingové
prostředí“
Studijní text: Marketingové prostředí firmy
Nové
27.
září
trendy
2010v marketingu, 21. 11. 2007
21
9
Eliška Kubíčková: Kulturní aspekty TV reklamy na pivo
ÚMK/MARK1
Související literatura
Bible marketingu ☺
• KOTLER, P.: Marketing management. 10. rozšířené
vyd. Praha: Grada, 2001. 719 s. ISBN 80-247-0016-6.
Základní
• KOTLER, P., ARMOSTRONG, G.: Marketing. Praha:
Grada, 2004. 855 s. ISBN 80-247-0513-3.
• TOMEK, G., VÁVROVÁ, V.: Marketing od myšlenky
k realizaci. Příbram: Professional Publishing, 2007.
308 s. ISBN 978-80-86946-45-0.
Nové
27.
září
trendy
2010v marketingu, 21. 11. 2007
22
9
Eliška Kubíčková: Kulturní aspekty TV reklamy na pivo
ÚMK/MARK1
Děkuji za vaši
marketingovou pozornost
a přeji hezké pondělí!
Eliška Kubíčková
Nové
27.
září
trendy
2010v marketingu, 21. 11. 2007
23
12
Download

ÚMK/MARK1