VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ NA FEKT VUT V BRNĚ
V AKADEMICKÉM ROCE 2014-2015
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM AUDIO-J
(prezenční forma studia)
Výuka angličtiny pro studenty prezenční formy studia bakalářského studijního programu
AUDIO-J
Povinností studentů je složit do konce bakalářského studia dvě zkoušky z jazyka anglického:
zkoušku z předmětu XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2 a zkoušku
z předmětu XAEI Angličtina pro elektrotechnické inženýrství, a to po předchozím absolvování
těchto předmětů v uvedeném pořadí. Předměty jsou součástí volitelných všeobecně vzdělávacích
(VVV) předmětů a jsou zařazeny do skupiny 3. Jsou jednosemestrální a jsou zakončeny
zkouškou za 2 kredity.
Podle úrovně své pokročilosti mohou studenti začít studovat anglický jazyk v jednosemestrálním
předmětu XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1 a po jeho absolvování pokračovat
v povinném předmětu XAN4. Výuka v předmětu XAN3 bude v zimním semestru realizována za
pomoci výukového programu DynEd.
Před registrací jazykového předmětu v Informačním systému VUT (dále jen IS VUT) je nutné,
aby studenti prvního ročníku bakalářského studia absolvovali rozřazovací jazykový test,
umístěný na adrese www.vutbr.cz/jazyk/. Body, které studenti v testu získají, určují jejich
úroveň znalostí anglického jazyka. Pro zápis do předmětu XAN4 je třeba získat 41-60 bodů, pro
zápis do předmětu XAN3 je vyžadován bodový zisk 31-40 bodů.
Pokud studenti nemají znalost angličtiny odpovídající požadavkům na zápis do předmětu XAN4,
případně XAN3, je jejich povinností si tuto znalost před registrací předmětu doplnit buď
způsobem studia, který si sami zvolí, nebo si mohou tyto znalosti doplnit studiem anglického
jazyka v jednosemestrálních kurzech XAN1P Angličtina pro bakaláře - mírně pokročilí 1
(bodový zisk v rozřazovacím testu 11-20 bodů) a XAN2P Angličtina pro bakaláře - mírně
pokročilí 2 (bodový zisk v rozřazovacím testu 21-30 bodů). Tyto kurzy budou v akademickém
roce 2014-2015 nabízeny v rámci placených kurzů na UJAZ. Bude rovněž nabízený zpoplatněný
Kurz angličtiny pro začátečníky.
Studenti prvního ročníku mají možnost začít studovat anglický jazyk po elektronickém zápisu do
IS VUT v letním semestru akademického roku 2014-2015, a to v jednom semestru jeden předmět
v pořadí XAN4 a XAEI, případně XAN3, XAN4 a XAEI.
UZNÁNÍ ZKOUŠEK Z PŘEDMĚTŮ ANGLICKÉHO JAZYKA
Místo předmětu XAN4 je studentům možné uznat Státní jazykovou zkoušku všeobecnou
z angličtiny a mezinárodní zkoušky First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced
English (CAE) a Certificate of Proficiency in English (CPE).
1
Při uznávání výše jmenovaných zkoušek platí dvě pravidla. Je možné je uznat, pokud od jejich
absolvování neuplynulo více než 5 let a dále je možné uznat pouze zkoušky hodnocené prvními
třemi klasifikačními stupni hodnocení (viz klasifikační stupnice na VUT v Brně), např. stupni A,
B, C nebo bodovým hodnocením od 70 do 100 bodů, případně číselnou klasifikací 1/ 1,5/ 2.
Hodnocení odpovídající stupňům D a E (50-69 bodů) není možné uznat.
Uznání zkoušky se řídí vyhláškou FEKT Uznávání absolvovaných předmětů ze dne 31.03.2014.
Přílohou k elektronické žádosti o uznání předmětu musí být úředně ověřené osvědčení o
vykonané zkoušce, kterou student doručí paní Aleně Králové na studijní oddělení FEKT,
Technická 10, Brno, nejpozději do 10. srpna před zahájením akademického roku.
Vzhledem k odbornému obsahu předmětu XAEI není možné místo něj uznat žádnou jinou
jazykovou zkoušku.
OBECNÉ INFORMACE
Každý jazykový předmět je zakončený zkouškou při splnění podmínky úspěšného zvládnutí
semestrálního testu/testů a úspěšného vykonání zkoušky samotné. Podrobné informace o každém
z nabízených předmětů se nacházejí v IS VUT v kartách jednotlivých předmětů.
Zápis do jazykových předmětů je elektronický v IS VUT. Výuka se koná na Ústavu jazyků
FEKT VUT v Brně, Technická 10.
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D.
vedoucí UJAZ FEKT VUT v Brně
V Brně dne 23. 07. 2014
2
Download

v prezenční formě studijního programu AUDIO-J - VUT-FEKT