B
ÜE
F
A
D
B
A
R
T
I
NÜNİ
V
E
R
S
İ
T
E
S
İ
E
Ğİ
T
İ
MF
A
K
ÜL
T
E
S
İ
DE
R
Gİ
S
İ
Ul
u
s
l
a
r
a
r
a
s
ı
Ha
k
e
ml
i
De
r
g
i
-AYRIBASI
M-
-SPECI
ALEDI
TI
ON -
Yr
d.Doç.Dr
.Sef
aDÜNDAR
Asst
.Pr
of
.Sef
aDUNDAR
Bi
l
i
şselSt
i
l
l
er
iFar
kl
ıÖgr
et
menAdayl
ar
ı
nı
n
UzamsalBecer
i
l
er
i
ni
nİ
ncel
enmesi
TheI
nvest
i
gat
i
onofSpat
i
alSki
l
l
sofPr
ospect
i
ve
Teacher
swi
t
hDi
f
f
er
entCogni
t
i
ve
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
R
e
f
e
r
e
e
dJ
o
u
r
n
a
l
2
0
1
4
3
a
y
ı
/
I
s
s
u
e
:
1
C
i
l
t
/
V
o
l
u
me
:
3 S
Y
a
z
/
S
u
mme
r
2
0
1
4I
S
S
N1
3
0
8
7
1
7
7
1
BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
BARTIN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION
Cilt/Volume: 3, Sayı/Issue: 1, Yaz / Summer 2014
ISSN:1308-7177
Sahibi
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Adına
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ (Dekan)
Owner
On Behalf of Bartin University Faculty of Education
Prof. Firdevs GUNES (Dean)
Editör
Yrd. Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ
Editor
Asst. Prof. Sedat BALYEMEZ
Alan Editörleri
Doç. Dr. Çetin SEMERCİ
Doç. Dr. Necati HIRÇA
Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK
Yrd. Doç. Dr. Meliha KÖSE
Yrd. Doç. Dr. Neslihan USTA
Yrd. Doç. Dr. Sevan NART
Yrd. Doç. Dr. Sinem TARHAN
Yrd. Doç. Dr. Süreyya GENÇ
Field Editors
Assoc. Prof. Cetin SEMERCI
Assoc. Prof. Necati HIRCA
Assoc. Prof. Nuriye SEMERCI
Asst. Prof. Ayse Derya ISIK
Asst. Prof. Meliha KOSE
Asst. Prof. Neslihan USTA
Asst. Prof. Sevan NART
Asst. Prof. Sinem TARHAN
Asst. Prof. Sureyya GENC
Yabancı Dil Sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Özge GÜN
Foreign Language Specialist
Asst. Prof. Ozge GUN
Yayıma Hazırlık
Arş. Gör. Arzu ÇEVİK
Arş. Gör. Ömer KEMİKSİZ
Preparing for Publication
RA. Arzu CEVİK
RA. Omer KEMIKSIZ
Sekretarya
Arş. Gör. Hasan Basri KANSIZOĞLU
Teknik Sorumlular
Arş. Gör. Barış ÇUKURBAŞI
Arş. Gör. Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ
İletişim
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi
74100 BARTIN – TÜRKİYE
e-posta: [email protected]
Tel: +90 378 223 52 19
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
(BÜEFAD), yılda iki kez yayımlanan uluslararası
hakemli bir dergidir. Yazıların sorumluluğu,
yazarlarına aittir.
Secretary
RA. Hasan Basri KANSIZOGLU
Technical Assistants
RA. Baris CUKURBASI
RA. Fatma Gizem KARAOGLAN YILMAZ
Contact
Bartin University Faculty of Education
74100 BARTIN – TURKEY
e-mail: [email protected]
Tel: +90 378 223 52 19
Bartin University Journal of Faculty of Education
(BUJFED) is a international refereed journal that is
published two times a year. The responsibility lies with
the authors of papers.
Kapak: Arş. Gör. Barış ÇUKURBAŞI – Öğr. Gör. Hüseyin UYSAL
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, Yaz 2014, BARTIN-TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 3, Issue 1, Summer 2014, BARTIN-TURKEY
DİZİNLENME VE LİSTELENME / INDEXING AND LISTING
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, aşağıdaki indeksler tarafından
dizinlenmekte ve listelenmektedir. / Bartin University Journal of Faculty of Education is
indexed and listed by the following indexes.
EBSCOHOST Database
Modern Language Association
Proquest Education Journals Database
Index Copernicus
The Directory of Research Journal Indexing
New Jour Electronic Journals & Newsletters
Ulrich’s Periodicals Directory
Academic Scientific Journals
Open Academic Journal Index
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi
Türk Eğitim İndeksi
Araştirmax Bilimsel Yayın İndeksi
Akademik Türk Dergileri İndeksi
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, Yaz 2014, BARTIN-TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 3, Issue 1, Summer 2014, BARTIN-TURKEY
YAYIN DANIŞMA KURULU / EDITORIAL ADVISORY BOARD
Prof. Dr. Ahmet ARIKAN
Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN
Prof. Dr. Ahmet SABAN
Prof. Dr. Aziz KILINÇ
Prof. Dr. Bilgin Ünal İBRET
Prof. Dr. Cemal TOSUN
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
Prof. Dr. Firdevs KARAHAN
Prof. Dr. Ahmet KIRKILIÇ
Prof. Dr. Hayati AKYOL
Prof. Dr. Hüseyin ALKAN
Prof. Dr. M. Fatih TAŞAR
Prof. Dr. Mimar TÜRKKAHRAMAN
Prof. Dr. Murat ÖZBAY
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Prof. Dr. Recai DOĞAN
Prof. Dr. Safure BULUT
Prof. Dr. Sebahattin ARIBAŞ
Prof. Dr. Selahattin TURAN
Prof. Dr. Selma YEL
Prof. Dr. Şefik YAŞAR
Prof. Dr. Yavuz TAŞKESENLİGİL
Doç. Dr. Bahri ATA
Doç. Dr. Çavuş ŞAHİN
Doç. Dr. Çetin SEMERCİ
Doç. Dr. Emine KOLAÇ
Doç. Dr. Erol DURAN
Gazi Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
N. Erbakan Üniversitesi
ÇOMÜ
Kastamonu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
ODTÜ
Adıyaman Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
ÇOMÜ
Bartın Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Doç. Dr. Eyyüp COŞKUN
Mustafa Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Kubilay YAZICI
Doç. Dr. Neşe TERTEMİZ
Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ
Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ
Doç. Dr. Tolga GÜYER
Niğde Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Muğla S. Koçman Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, Yaz 2014, BARTIN-TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 3, Issue 1, Summer 2014, BARTIN-TURKEY
BU SAYININ HAKEMLERİ / REFEREES OF THIS ISSUE
Prof. Dr. Ahmet KAÇAR
Prof. Dr. Adnan BAKİ
Prof. Dr. Fatma AÇIK
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
Prof. Dr. Firdevs KARAHAN
Prof. Dr. Hasan BACANLI
Prof. Dr. Yusuf BUDAK
Doç. Dr. Ali TAŞ
Doç. Dr. Çetin SEMERCİ
Doç. Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK
Doç. Dr. Eyyüp COŞKUN
Doç. Dr. Halit KARATAY
Doç. Dr. Gökhan DEMİRCİOĞLU
Doç. Dr. Levent ERASLAN
Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK
Doç. Dr. Mehmet Altan KURNAZ
Doç. Dr. Mustafa ULUSOY
Doç. Dr. Mübin KIYICI
Doç. Dr. Necati HIRÇA
Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ
Doç. Dr. Orhan AKINOĞLU
Doç. Dr. Özay KARADAĞ
Doç. Dr. Özlem ÇAKMAK
Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ
Doç. Dr. Yüksel GÖĞEBAKAN
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Çağrı BİBER
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKKAYA
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan SABAN
Yrd. Doç. Dr. Aynur KOLBURAN GEÇER
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK
Yrd. Doç. Dr. Ayşe GÜLER
Yrd. Doç. Dr. Burcu DUMAN
Yrd. Doç. Dr. Cemal TOSUN
Yrd. Doç. Dr. Çığıl AYKUT
Yrd. Doç. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ
Yrd. Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL
Yrd. Doç. Dr. Gamze Elif TANINMIŞ
Yrd. Doç. Dr. Güliz AYDIN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÖKTAŞ
Yrd. Doç. Dr. İlhan YALÇIN
Kastamonu Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Konya Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, Yaz 2014, BARTIN-TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 3, Issue 1, Summer 2014, BARTIN-TURKEY
Yrd. Doç. Dr. M. Sani ADIGÜZEL
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Diyaddin YAŞAR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet UMUZDAŞ
Yrd. Doç. Dr. Metin DENİZ
Yrd. Doç. Dr. Murat GENÇ
Yrd. Doç. Dr. Nail İLHAN
Yrd. Doç. Dr. Nalan OKAN AKIN
Yrd. Doç. Dr. Nuray MAMUR
Yrd. Doç. Dr. Özcan KARAASLAN
Yrd. Doç. Dr. Özge GÜN
Yrd. Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ
Yrd. Doç. Dr. Semra KIRANLI GÜNGÖR
Yrd. Doç. Dr. Sibel SADİ
Yrd. Doç. Dr. Suad SAKALLI GÜMÜŞ
Yrd. Doç. Dr. Sultan Bilge KARA
Yrd. Doç. Dr. Süleyman AVCI
Yrd. Doç. Dr. Şenel ELALDI
Yrd. Doç. Dr. Şeyda GÜL
Yrd. Doç. Dr. Tolga KABACA
Yrd. Doç. Dr. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Yakup DOĞAN
Dr. Hayriye Tuğba ÖZTÜRK
İstanbul Aydın Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, Yaz 2014, BARTIN-TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 3, Issue 1, Summer 2014, BARTIN-TURKEY
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
Konuşma Öğretimi Yaklaşım ve Modelleri
Speech Teaching Approaches and Models
1 - 27
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416205
Barış ÇUKURBAŞI – Prof. Dr. Aytekin İŞMAN
Öğretmen Adaylarının Dijital Yerli Özelliklerinin İncelenmesi (Bartın Üniversitesi
Örneği)
Examination of Teacher Candidates’ Digital Natives Features (Example of Bartın University)
28 - 54
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416206
Yrd. Doç. Dr. Süleyman GÖKSOY - Doç. Dr. Engin ASLANARGUN
Denetim Sürecinde Eğitim Denetmenlerinin Davranışları
Behaviours of Supervisors in the Process of Supervision
55 - 77
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416207
Arş. Gör. Yunus ÖZYURT - Doç. Dr. Altay EREN
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ve Kopya Çekmeye Yönelik
Tutumlarının Görünümü
Profiles of Pre-Service Science Teachers’ Attitudes towards the Teaching Profession and Cheating
78 - 101
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416208
Yrd. Doç. Dr. Sefa DÜNDAR
The Investigation of Spatial Skills of Prospective Teachers with Different Cognitive
Bilissel Stilleri Farklı Ogretmen Adaylarının Uzamsal Becerilerinin Incelenmesi
102 - 112
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416209
Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim KARADENİZ
Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Critical Reading Self-Efficacy Perception Scale Validity and Reliability Study
113 - 140
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416210
Yrd. Doç. Dr. Ayşen KARAMETE - Öğr. Gör. Hüseyin GÜNEŞ
İlköğretim Seçmeli Satranç Dersi Başlangıç Düzeyi Birinci Basamak Bilgisayar Destekli
Öğretim Tasarımı
Primary School First Grade Beginner Level Chess Course Computer-Aided Instructional Design
141 - 154
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416211
Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK - Arş. Gör. Arzu ÇEVİK
Mustafa Ruhi Şirin’in Çocuk Edebiyatı Sahasındaki Eserlerinin Dil ve Kavram
Bağlamında İncelenmesi
Examination of Mustafa Ruhi Sirin’s Works in Field of Children’s Literature According to Context of Language
Concept
155 - 175
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416212
Dr. Gizem KARAOĞLAN YILMAZ - Dr. Ramazan YILMAZ – Arş. Gör. Barış SEZER
Üniversite Öğrencilerinin Güvenli Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kullanım Davranışları ve
Bilgi Güvenliği Eğitimine Genel Bir Bakış
Secure Information and Communication Technology Usage Behavior of University Students and an Overview
to Information Security Training
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416213
176 - 199
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, Yaz 2014, BARTIN-TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 3, Issue 1, Summer 2014, BARTIN-TURKEY
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Yrd. Doç. Dr. Erdal TAŞLIDERE
Kavramsal Değişim Yaklaşımının Doğru Akım Devreleri Konusundaki Kavram
Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi
Effect of Conceptual Change Instruction on Remedying Misconceptions Concerning Direct Current Circuits
200 - 223
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416214
Dr. H. Tuğba ÖZTÜRK
Küreselleşme ve Ağ Toplumları Odağında Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Eğitim
Education with Information and Communication Technologies in the Scope of Globalisation and Network
Society
224 - 237
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416215
Yrd. Doç. Dr. Serkan TİMUR – Şirin YILMAZ – Yrd. Doç. Dr. Betül TİMUR
Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İle Öğretmen Adaylarının Fen Deneylerinin Amaçlarını
Kavramaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Investigating Science and Technology Teachers’ and Pre-Service Teachers’ Attitudes towards Understanding
the Objectives of Science Experiments
238 - 251
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416216
Fazilet Eda YILMAZ – Gülşah TOPALOĞLU – Mustafa AKYÜZLÜER
Grupla Yapılan Müzik Etkinliğinin Otizmli Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisinin
Betimlenmesi
Description of the Effect of Musical Activity with Group on Social Skills of Children with Autism
252 - 276
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416217
Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN – Şirin KÜÇÜK
Barış ÇUKURBAŞI – İsmail TONBULOĞLU
Sözel veya Görsel Baskın Öğrenme Stilini Belirleme Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik
ve Güvenirlik Çalışması
Validity and Reliability Study of the Visual versus Verbal Style of Processing Scale Turkish Form
277 - 297
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416218
Arş. Gör. Ruhşen ALDEMİR – Doç. Dr. Enver TATAR
Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi Hakkında Yayınlanan Makalelerinin İncelenmesi
An Analysis of Articles on Technology Assisted Mathematics Education
298 - 319
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416219
İsmail TONBULOĞLU – Prof. Dr. Aytekin İŞMAN
Öğretmenlerin Sosyal Ağları Kullanım Profillerinin İncelenmesi
Exploring Teachers’ Social Network Usage
320- 338
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416220
Arş. Gör. Dr. Osman ÇİMEN – Prof. Dr. Mehmet YILMAZ
Dönüşümsel Öğrenme Kuramına Dayalı Çevre Eğitiminin Biyoloji Öğretmen
Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Algılarına Etkisi
The Influence of Transformative Learning Based Environmental Education on Preservice Biology Teachers'
Perception of Environmental Problems
339 - 359
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416221
Doç. Dr. İ. Halil TÜRKER – Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZDEMİR
Resim-İş Eğitimi Programları Grafik Ana Sanat Ders İçerikleri ve İşleniş Biçimleri
Course Outlines and Teaching Styles at Graphic Design Lessons at Fine Arts Education Departments
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416222
360 - 379
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, Yaz 2014, BARTIN-TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 3, Issue 1, Summer 2014, BARTIN-TURKEY
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Yrd. Doç. Dr. Süreyya GENÇ
Sanat Eğitiminde Eğitsel Oyunların Önemi
Importance of Educational Games in Arts Education
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416223
Doç. Dr. Lale HÜSEYNOVA
Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Keman Çalma Performanslarını Etkileyen
Bazı Değişkenler
Some Variables that Affect the Violin - Playing Performance of Students in the Department of Music Teaching
380 - 392
393 - 406
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416224
Yrd. Doç. Dr. Vafa SAVAŞKAN
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Günlük Tutma Alışkanlıklarının Öğrenci Görüşleri
Doğrultusunda İncelenmesi
Investigate the Logging Habits of the Faculty of Education Students in Terms of Students’ Opinion
407 - 432
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416225
Arş. Gör. Melehat GEZER – Prof. Dr. İbrahim Fevzi ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Meral ÖNER SÜNKÜR – Arş. Gör. Elif MERAL
8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı
Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi
An Evaluation of the Outcomes of the 8th Grade History of Turkish Revolution and Kemalism Lesson
According to Revized Bloom’s Taxonomy
433 – 455
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416226
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ – Doç. Dr. Coşkun ARSLAN – Arş. Gör. Ayşe ELİÜŞÜK
Atılganlık Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Kişiler Arası Problem Çözme, Algılanan
Sosyal Destek ve Atılganlık Düzeyleri Üzerine Etkisi
The Impact of Assertiveness Training on Interpersonal Problem Solving Perceived Social Support and
Assertiveness of University Students
doi number: 10.14686/BUEFAD.201416242
456 - 474
Bartın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt 3, Sayı 1, s. 102 - 112, Yaz 2014
BARTIN – TÜRKİYE
ISSN: 1308-7177
Bartin University
Journal of Faculty of Education
Volume 3, Issue 1, p. 102 - 112, Summer 2014
BARTIN – TURKEY
The Investigation of Spatial Skills of Prospective Teachers with
Different Cognitive Styles
Yrd. Doç. Dr. Sefa DÜNDAR
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
[email protected]
Abstract: The differences between information processing abilities and the tendencies of
individuals with different cognitive styles stem from individual differences. Although the number of
research studies conducted in this area has been rapidly rising, there are many questions that have not yet
been answered. With this aim, the spatial abilities of prospective teachers with different cognitive styles
were examined in this study. The Group Embedded Figures Test was used to examine the cognitive style
differences of the prospective teachers; and with the help of this test, the prospective teachers were
categorized into two groups: field dependent and field independent. The Spatial Visualization Ability Test
was used to examine the spatial ability of the prospective teachers, and it was found that there is a
statistical significance between the spatial abilities of the prospective teachers with different cognitive
styles. Moreover, the prospective teachers with field independent cognitive styles are more successful than
the prospective teachers with field dependent cognitive styles on the spatial ability test. When the scores of
the spatial visualization test were examined in terms of gender, it was found that the males were more
successful than the females.
Key Words: cognitive style, spatial skills, prospective mathematics teacher
Bilişsel Stilleri Farklı Öğretmen Adaylarının Uzamsal Becerilerinin
İncelenmesi
Özet: Bilişsel stillere sahip bireylerin bilgi işleme becerileri ve eğilimleri arasındaki farklılıklar
bireysel farklılıklardan doğmaktadır. Bu alanda yapılan araştırmalar hızla artsa da henüz çözüme
kavuşturulmamış birçok soru bulunmaktadır. Bu çalışma da, farklı bilişsel stilleri sahip olan öğretmen
adayların uzamsal becerileri incelenmiştir. Öğretmen adaylarının bilişsel stillerinin farklılıklarını incelemek
için bilişsel test olarak Grup Saklı Şekiller Testi kullanılmıştır. Bu test ile birlikte öğretmen adayları alan
bağımlı ve alan bağımsız olarak iki gruba ayrılmıştır. Öğretmen adaylarının uzamsal becerilerini incelemek
için ise Uzamsal Görselleştirme Beceri Testi kullanılmıştır. Bilişsel stilleri farklı olan öğretmen adaylarının
uzamsal becerileri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Alan bağımsız bilişsel stile sahip öğretmen
adaylarının alan bağımlılara göre uzamsal beceri testinde başarılı oldukları bulunmuştur. Uzamsal
görselleştirme testi puanları cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde erkeklerin kızlara göre daha başarılı
oldukları bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bilişsel stil, uzamsal beceri, matematik öğretmen adayı
103
Bilişsel Stilleri Farklı Öğretmen Adaylarının Uzamsal Becerilerinin İncelenmesi
Sefa DÜNDAR
1. INTRODUCTION
The concepts and methods derived from the work on cognitive styles over the past two
and a half decades are being applied at an ever increasing rate to research the problems of
education (Witkin, Moore, Goodenough, & Cox, 1977). The cognitive style, learning style and
instructional preference differ among individuals, and researchers, educators, the developers of
educational materials and, most importantly, the learners themselves notice these differences
(Curry, 2002). Cognitive style manifested in an educational setting is important because a
particular cognitive style can promote or stifle learning (Saracho, 1998).
One of the opportunities offered in education by cognitive style in the learning process is
to provide an understanding of individual differences (Dündar, 2013). Individual differences are
one of the important concepts put forward by studies in the areas of education and teaching in
recent years (Karacam & Ates, 2010). A cognitive style is composed of the characteristics of
individuals that influence how they respond and function in different situations (Saracho, 1998).
Individual differences in performance in body-adjustment situations are very similar to those
described for the rod and frame situation (Witkin et al., 1977).
Field dependence-independence is based on the individual’s confidence on the context to
extract specific meaning, and it is directly related to how humans actually perceive, organize and
process information (Witkin et al., 1977). Field dependence-independence was originally
conceived as a neutral style dimension, in that field dependent subjects were considered to be as
well-adapted to their environment as field independent subjects (Tinajero & Paramo, 1998).
Thompson (1988) states that the characteristics of field dependent and field independent
individuals are as follows: Field independent students can select data in an unconstructed data
area, and are more prone to generalize. Field dependent students accept concepts and theories
as they are presented to them, and are less successful in generalization. Analytical, individual,
high intrinsic motivation, thinking spatially, niggling and having visual perspectives are the
adjectives used to define field independent individuals (Reiff, 1996).
Witkin (1971) discovered that field independent (FI) individuals, when compared to field
dependent (FD) ones, were more capable of restructuring the perceptual field or imposing a
structure if one was missing. Among the cognitive styles identified to date, the field dependenceindependence dimension has been the most extensively studied and has had the widest
application to educational problems (Witkin et al., 1977).
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 102 - 112, Yaz 2014, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 102 - 112, Summer 2014, BARTIN – TURKEY
Bilişsel Stilleri Farklı Öğretmen Adaylarının Uzamsal Becerilerinin İncelenmesi
Sefa DÜNDAR
104
Field dependence-independence is a rather stable trait with a pervasive effect on the way
an individual interacts with his environment (McLeod, Carpenter, McCornack, & Skvarcius, 1978).
The aptitude selected for the study was Witkin's field dependence-independence dimension of
cognitive style. The dimension of cognitive style that has received the most attention in this
regard is field dependence-independence (Witkin, Dyk, Fattuson, Goodenough, & Karp, 1962).
Field independent people are characterized by their ability to distinguish and coordinate
items extracted from a complex stimulus context that may be confusing for others. Fielddependent people, however, tend to preserve the holistic nature of the stimulus and conform to
the prevailing field (Roberge & Flexer, 1983). The differences between field independent and field
dependent cognitive styles are related to notions of discovery learning in mathematics (McLeod
et al., 1978). Cronbach and Snow (1977) prefer to view field independence as a component of
general ability rather than as a cognitive style.
Numerous studies have shown that spatial ability is positively related to achievements in
mathematics (Battista, 1981; Battista, Wheatley, & Talsma, 1982), and as such, spatial ability and
cognitive development seem to be important factors in learning mathematics (Battista et al.,
1982). Numerous studies have reported a correlation between the measures of FDI and various
types of abilities, specifically general intelligence and spatial aptitudes (Tinajero & Paramo, 1998).
Some authors have also suggested that these findings may be attributable to the covariation of
FDI and general intelligence and/or spatial ability (Tinajero & Paramo, 1998).
The purpose of the present study was to examine the effects of field dependenceindependence and the level of the spatial skills of prospective teachers in mathematics education
courses.
Research Questions:
1- What is the difference between spatial visualization and cognitive style?
2- What is the significance of sex differences in spatial ability?
2. METHOD
2.1. Design and Subjects
This study undertook a correlationary design to explore the hypotheses. Correlation
design models are models aiming to determine the existence and/or degree of covariance among
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 102 - 112, Yaz 2014, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 102 - 112, Summer 2014, BARTIN – TURKEY
105
Bilişsel Stilleri Farklı Öğretmen Adaylarının Uzamsal Becerilerinin İncelenmesi
Sefa DÜNDAR
two or more variables (Karasar, 2005; Crano & Brewer, 2002). In this study, the relationships
between cognitive styles and spatial abilities of prospective teachers are examined.
A total of 96 prospective teachers (54 female and 42 male), aged between 18 and 19
years, who were students of the Primary Mathematics Education Department, took part in this
study. Moreover, only the right-handed prospective teachers were included in the study, and the
participants were asked to participate in this study voluntarily.
2.2. Instruments
Field dependence-independence was evaluated using the Group Embedded Figures Test
(Witkin, 1971), which is a modified version of the Embedded Figures Test for use with groups
(Witkin, 1971). This group test was developed by Oltman, Raskin and Witkin (1971), and was used
as a measure of cognitive style. The test consisted of 3 sections. The first section was given for the
purpose of practice and included 7 items, while both the second and third sections contained 9
items each. The total time for completing the test was 12 minutes, and the total number of
figures correctly located provided the total test score (Tinajero & Páramo, 1997). The possible
scores that one could obtain ranged from 0 to 18.
The hand determination test was used for hand preference, as there is a direct
relationship between hand dominancy and hemisphere dominancy. The brain area was
determined according to the hand preference (Soysal, Arhan, Aktürk, & Can, 2007; Gündoğan,
Yazcı, & Şimşek, 2007). The hand preference is related to the functions of the right and left
hemispheres (McMahon & McMahon, 1982); therefore, by taking the scales used in the literature
into account, the Oldfield Hand Preference Scale was used to determine which hand was used by
the participants (Dündar, 2013; Kalaycıoğlu, 1995; Oldfield, 1971; Tan, 1988). This test showed the
hemisphere functions of the prospective teachers with different cognitive styles, which are
related with their hand preference. The scale consisted of 10 questions determining which hand
was used in motions related to handicrafts frequently encountered in daily life. Scoring ranged
between -100 and 100 (Tan, 1988), and the participants in the study were selected among those
whose hand preference scores were between 60 and 100.
The Purdue Spatial Visualization Test was used to determine the spatial ability levels of
the participants. This test was developed by Roland Guay in 1976, and was comprised of three
sections: object development, rotations and views. Each part contained 12 questions, and as a
result of the statistical computations, the validity of the test was found to be higher than .80
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 102 - 112, Yaz 2014, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 102 - 112, Summer 2014, BARTIN – TURKEY
106
Bilişsel Stilleri Farklı Öğretmen Adaylarının Uzamsal Becerilerinin İncelenmesi
Sefa DÜNDAR
(Battista et al., 1982; Guay, 1980). This instrument was translated into Turkish and validated by
Kösa (2011).
2.3. Procedure and Data Analysis
All tests were administered by the author (The Group Embedded Figures Test, The Purdue
Spatial Visualization Test). The prospective teachers were first administered the cognitive style
test, and after one day, they were administered the spatial visualization test (three sessions). The
prospective teachers who scored 10 or lower were classified as FD, and those who scored 11 or
higher were classified as FI. Based on this scheme, 50 prospective teachers were classified as FD
learners, and 46 as FI learners. The cut-off scores were decided by considering the cut-off scores
reported by other researchers (Blanton, 2004; Banks, 2002; Bahar & Hansell, 2000). The
difference between the cognitive style and spatial ability was evaluated by the Independent
Samples T-Test. Moreover, the spatial ability was also examined in terms of gender.
3. RESULTS
The means, standard deviations and t-tests for the test scores are presented in Tables 1, 2
and 3. The mean scores on the GEFT for the groups tested are listed in Table 1.
Tables 1: The Classification of The Prospective Teachers According to The Scores
Obtained from GEFT Test
Situated cognitive
Maximum
Mean
n
Field dependent (FD)
10
7,32
50
Field İndependent (FI)
18
13,48
46
Tables 2: t-Test Scores of the Spatial Visualization Test of the Prospective Teachers According to Cognitive
Styles
Test Section
Developments
Rotations
Views
Cognitive Styles
N
̅
S
sd
t
p
FI
46
7,86
2,82
94
4,851
,000
FD
50
5,34
2,27
FI
46
6,34
3,13
94
4,886
,000
FD
50
3,68
2,16
FI
46
5,17
2,83
94
2,747
,007
FD
50
3,72
2,34
The results of the independent t-test are given in Table 2. When Table 2 is examined, it
can be seen that there is a difference between the scores of the prospective teachers with
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 102 - 112, Yaz 2014, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 102 - 112, Summer 2014, BARTIN – TURKEY
Bilişsel Stilleri Farklı Öğretmen Adaylarının Uzamsal Becerilerinin İncelenmesi
Sefa DÜNDAR
107
different cognitive styles on the Spatial Visualization Test. It was found that the FI prospective
teachers’ development, rotations and views scores were higher than the FD prospective teachers’
development, rotations and views scores. This result can be interpreted as there being a
significant relationship between the spatial skills and the cognitive styles of the prospective
teachers.
Table 3 shows the t-test results of the scores of the Spatial Visualization Test in terms of
gender.
Tablo 3: t-Test Results of The Spatial Visualization Test of The Prospective Teachers Scores According to
Gender
Test Section
Developments
Rotations
Views
Gender
N
̅
S
sd
t
p
Male
42
8,5
2,87
94
2,618
,01
Female
54
6,27
2,73
Male
42
7,91
2,87
94
3,954
,000
Female
54
4,53
2,75
Male
42
8,75
2,45
94
7,558
,000
Female
54
3,79
2,07
The section scores of the Spatial Visualization Test indicate a significant difference
according to gender with respect to the development, rotations and views of the female
prospective teachers. This result can be interpreted as a significant relationship between spatial
visualization skills and gender.
4. DISCUSSION, IMPLICATIONS AND RECOMMENDATIONS
In this study, it was found that there is a significant relationship between the spatial skills
of FI prospective teachers and FD prospective teachers, who are categorized according to their
cognitive styles. The difference is in favor of the FI prospective teachers, who were more
successful than the FD prospective teachers on the sections of development, rotations and views
of the Purdue Visualization Test. Reiff (1996) states in his study that field independent individuals
can think more spatially than the FD ones. Additionally, when the scores of the test are examined
according to gender, the scores of the males are significantly better than the scores of the females
on the three sections of the test. This result indicates that the male prospective teachers’ spatial
skills are better than the skills of the female ones.
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 102 - 112, Yaz 2014, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 102 - 112, Summer 2014, BARTIN – TURKEY
108
Bilişsel Stilleri Farklı Öğretmen Adaylarının Uzamsal Becerilerinin İncelenmesi
Sefa DÜNDAR
These results stem from individual differences, in that the prospective teachers differ
according to their cognitive styles. Thanks to individual differences, it can be seen that an
individual differs in situations of behavior, intellectual activity, etc… Therefore, individual
differences become important in environments such as education. Because of the fact that there
may exist differences in situations (e.g., information processing, storage and retrieval), the
education and thinking level of an individual can change. This situation can affect teaching
situations in classrooms. Moreover, when the brain activation structures of students with
different cognitive styles were examined, it was found that FD students make more efforts than FI
ones (Dündar, 2013). Additionally, when the brain wave signals obtained by electro-physiological
measures were examined, it was found that the FD prospective teachers were more chaotic than
the FI prospective teachers (Dündar, 2013). Hence, individual differences are also important in
brain functions.
It was observed that the research conducted in this field is insufficient. Therefore, for the
individual differences to be understood, there is a need for additional investigations using
different samples, tests and conditions.
REFERENCES
Bahar, M. & Hansell, M. H. (2000). The relationship between some psychological factors and their
effect on the performance of grid questions and word association tests. Educational
Psychology, 20(3), 349-364.
Banks, A. S. (2002). The relationship among teachers who are field dependent or field independent
in an online course on their perceptions of computer self–efficacy, computer anxiety, and
computer usefulness. Ph.D. Thesis, New York, USA.
Battista, M. (1981). The interaction between two instructional treatments of algebraic structures
and spatial-visualization ability. The Journal of Educational Research, 337-341.
Battista, M.T., Wheatley, G.H., & Talsma, G. (1982). The importance of spatial visualization and
cognitive development for geometry learning in preservice elementary teachers. Journal for
Research in Mathematics Education, 13 (5), 332-340.
Blanton, E.L. (2004). The Influence of Students’ Cognitive Style on A Standardized Reading Test
Administered In Three Different Formats. Doctoral thesis, Department of Graduate Studies
and Research, University of Central Florida Orlando, Florida.
Crano, W.D. & Brewer, M.B. (2002). Principles and methods of social research. New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Curry, L. (2002). Individual differences in cognitive style, learning style and instructional
preference in medical education, International handbook of research in medical education
(pp. 263-276): Springer.
Dündar, S. (2013). Öğrencilerin Beyin Dalgalarının Problem Çözme Sürecinde İncelenmesi.
Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 102 - 112, Yaz 2014, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 102 - 112, Summer 2014, BARTIN – TURKEY
109
Bilişsel Stilleri Farklı Öğretmen Adaylarının Uzamsal Becerilerinin İncelenmesi
Sefa DÜNDAR
Guay, R.B. (1980). Spatial Ability Measurement: A Critique and an Alternative. Paper presented at
the American Education Research Association, Boston.
Gündoğan, N.Ü., Yazıcı, A.C., & Şimşek, A. (2007). Üniversite öğrencilerinde el tercihi dağılımı ve
işlevsel lateralizasyon: Başkent Üniversitesi Örneği. Genel Tıp Dergisi, 17(2), s. 99-103.
Kalaycıoğlu, C. (1995). Görsel Kognitif Testler Sırasında Serebral Lateralizasyonun Kantitatif EEG İle
İncelenmesi. Uzmanlık tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Karacam, S. ve Ates, S. (2010). The effect of assessment technique on motion conceptual
Understandings of students having different cognitive style. Journal of Abant Izzet Baysal
University. 10(1), 21-30.
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kösa, T. (2011). Ortaöğretim Öğrencilerinin Uzamsal Becerilerinin İncelenmesi. Doktora tezi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
McLeod, D.B., Carpenter, T.P., McCornack, R.L., & Skvarcius, R. (1978). Cognitive style and
mathematics learning: The interaction of field independence and instructional treatment in
numeration systems. Journal for Research in Mathematics Education, 9 (3), 163-174.
McMahon, F.B. & McMahon, J.W. (1982). Psychology, the hybrid science. Belmont CA: Dorsey
Press.
Oldfield, R.C. (1971). The assessment and analysis of handedness: the Edinburgh inventory.
Neuropsychologia, 9(1), 97-113.
Oltman, P. K., Raskin, E., & Witkin, H. A. (1971). The Group Embedded Figures Test. Palo Alto, CA:
Consulting Psychologists Press.
Reiff, J.C. (1996). At-risk middle level students or field dependent learners? The Clearing House,
69(4), 231-234.
Roberge, J.J. & Flexer, B.K. (1983). Cognitive style, operativity, and mathematics achievement.
Journal for research in Mathematics Education, 14 (4), 344-353.
Saracho, O.N. (1998). Editor’s introduction cognitive style research and its relationship to various
disciplines. International Journal of Educational Research, 29(3), 169-172.
Soysal, A.Ş., Arhan, E., Aktürk, A., & Can, H. (2007). El Tercihi Ve El Tercihini Belirleyen Etkenler.
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 1(2).
Tan, U. (1988). The distribution of hand preference in normal men and women. Int J Neurosci, 41,
35-55.
Thompson, M. E. (1988). Field Articulation and the Design of Information for Microcomputers. In
R. A. Braden, D. G. Beauchamp, L. Miller, ve D. M. Moore (Eds.), About Visuals: Research,
Teaching and Applications, Corsicana, TX: International Visual Literacy Association, 429-434.
Tinajero, C. & Páramo, M.F. (1998). Field dependence-independence cognitive style and academic
achievement: A review of research and theory. European Journal of Psychology of
Education, 13(2), 227-251.
Tinajero, C. & Páramo, M.F. (1997). Field dependence‐independence and academic achievement:
a re‐examination of their relationship. British Journal of Educational Psychology, 67(2), 199212.
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 102 - 112, Yaz 2014, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 102 - 112, Summer 2014, BARTIN – TURKEY
110
Bilişsel Stilleri Farklı Öğretmen Adaylarının Uzamsal Becerilerinin İncelenmesi
Sefa DÜNDAR
Witkin, H.A. (1971). A manual for the embedded figures tests: Palo Alto: Consulting Psychologists
Press.
Witkin, H.A., Dyk, R.B., Fattuson, H.F., Goodenough, D.R., & Karp, S.A. (1962). Psychological
differentiation: Studies of development: Oxford, England: Wiley.
Witkin, H.A., Moore, C.A., Goodenough, D.R., & Cox, P.W. (1977). Field-dependent and fieldindependent cognitive styles and their educational implications. Review of educational
research, 47(1), 1-64.
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 102 - 112, Yaz 2014, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 102 - 112, Summer 2014, BARTIN – TURKEY
111
Bilişsel Stilleri Farklı Öğretmen Adaylarının Uzamsal Becerilerinin İncelenmesi
Sefa DÜNDAR
GENİŞ ÖZET
Eğitim ve öğretim alanında yapılan çalışmalarda önemli kavramlardan birisi bireysel farklılıktır. Bireylerin
bilgi işleme becerileri ve eğilimleri arasındaki farklılık bireysel farklılıktan doğmaktadır. Bu alanda yapılan
araştırmalar hızla artsa da henüz çözüme kavuşturalmamış birçok soru bulunmaktadır. Bireysel farklılık ile ilgili
çalışmalar incelendiğinde ön plana çıkan bileşsel stillerdir. Bilişsel stil bireyin bilgi işleme süreçlerinin işleyişindeki
algılama, sorun çözme, düşünme hatırlama biçiminde ifade edilmektedir. Zihinsel süreçlerin anlaşılmasında
öğrencilerin bilişsel stillerinin bilinmesi eğitimcilere önemli ölçüde yardım sağlayacağı düşünülmektedir.
Bilişsel stil üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde alan bağımlı-bağımsız bilişsel stil çalışmaları ön plana
çıktığı görülmektedir. Alan bağımlı-bağımsız bireylerin özelliklerini şu şekilde ifade edilmektedir; alan bağımsız
bireyler yapılandırılmamış bilgi alanlarında bilgiyi seçebilirler, analitik, detaycı ve görsel bakış açısına sahip, alan
bağımlı bireyler ise kendilerine sunulan kavram ve kuramları olduğu gibi kabullenirler, genelleme yapabilmede
daha az başarılıdırlar.
Matematik öğrenmede uzamsal görselleştirme yeteneğinin en önemli yeteneklerden birisi olduğu kabul
edilmektedir. Bu yeteneğinin etkinlikler, materyaller vb. araçlarla birlikte eğitim verildiğinde geliştirilebildiği
araştırmacılar tarafından ortaya koyulmuştur. Dolayısıyla bu yeteneğinin bilişsel stil ile ilgili olması bireysel farklılık
açısından önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının bilişsel stillerine göre
uzamsal becerileri arasındaki farklılıkları belirlemektir.
Bu araştırma da ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modelleri, iki ve daha çok sayıdaki
değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir. Bu
araştırmada öğretmen adayları bilişsel stilleri ile uzamsal becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Yaşları 18 ile 19
arasında olan ve bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören
öğretmen adayları (54 kız ve 42 erkek) çalışmaya katılmışlardır. Ayrıca çalışmaya sağ elini kullanan öğretmen
adayları çalışmaya dâhil edilmiştir. Katılımcıların araştırmaya katılımı gönüllük esasına göre olmuştur.
Araştırmada bilişsel stilleri belirlemek için Grup Saklı Şekiller Testi, el tercihini belirlemek için El Belirleme
Testi ve uzamsal becerileri belirlemek için Uzamsal Görselleştirme Beceri Testi kullanılmıştır. Grup Saklı Şekiller
Testi bilişsel stil olarak alan bağımlı-bağımsız olarak iki kategoriye ayırmaktadır. Bu test 3 bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölüm 7 madde, ikinci ve üçüncü bölüm 9 maddeden oluşmaktadır. Testin uygulanması için verilen toplam
süre 12 dakikadır. Bu sürenin içeriği her bölüm de farklıdır. Teste ait alınabilecek puan 0-18 aralığındadır. El tercihi
için el belirleme testi kullanılmıştır. El baskınlığı ile hemisfer baskınlığı arasında doğrudan bir ilişki vardır. El
tercihine göre beyin bölgesi saptanmaktadır. Dolayısıyla katılımcıların hangi elini kullandığını belirlemede literatür
de kullanılan anketler göz önünde tutularak Oldfield El Belirleme Anketi kullanılmıştır. Bu testi kullanmadaki amaç
bilişsel stilleri farklı olan öğretmen adaylarının hemisfer işlevlerinin el tercihleriyle ilişkili olmasından dolayıdır. Bu
anket, günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan el becerisi ile ilgili hareketlerde hangi elin kullanıldığına ilişkin 10
sorudan oluşmaktadır. Puanlama -100 ile 100 arasında değişmektedir (Tan, 1988). Çalışmaya dâhil olan
katılımcılar el tercihleri 60 ile 100 puan arasından seçilmiştir. Ayrıca uzamsal becerileri belirlemek üzere Uzamsal
Görselleştirme Beceri Testi kullanılmıştır. Bu test cisim oluşturma, döndürme ve bakış olmak üzere üç bölümden
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 102 - 112, Yaz 2014, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 102 - 112, Summer 2014, BARTIN – TURKEY
112
Bilişsel Stilleri Farklı Öğretmen Adaylarının Uzamsal Becerilerinin İncelenmesi
Sefa DÜNDAR
oluşmakta ve her bölümde 12 soru bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda testin güvenirlik katsayısı.
80’den yüksek bulunmuştur.
Veri toplama araçları araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Öğretmen adaylarına öncelikle bilişsel test
daha sonra gün uzamsal beceri testi uygulanmıştır. Bilişsel test de öğretmen adaylarının 10 ve altında puan alanlar
alan bağımlı, 11 ve üstü puan alanlar alan bağımsız olarak bilişsel stilleri belirlenmiştir. Buna göre öğretmen
adayları 50 alan bağımlı, 46 alan bağımsız olarak belirlenmiştir. Bu puan aralığı araştırmacı tarafından alan yazın
incelenerek karar verilmiştir. Bilişsel stilleri ile uzamsal beceri testinden alınan puanlar arasındaki farklılık t-testi
(Independent Samples) ile değerlendirilmiştir. Ayrıca uzamsal becerilerin cinsiyet değişkeni açısından incelemesi
de yapılmıştır.
Bu çalışma da öğretmen adaylarının bilişsel stilleri ile uzamsal becerileri testlerinden aldıkları puanlar
arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Bu farklılık alan bağımsız öğretmen adayları lehinedir. Alan
bağımsız öğretmen adayları alan bağımlı öğretmen adaylarına göre görsel uzamsal testinde yer alan oluşturma,
döndürme ve bakış bölümlerinde daha başarılıdırlar. Yapılan bir çalışmada alan bağımsız bireylerin alan bağımlı
bireylere göre uzamsal düşünebildiklerini belirtilmiştir. Aynı zamanda uzamsal beceri testine ait puanlar cinsiyet
değişkeni açısından incelendiğinde erkeklerin kızlara göre her üç bölümde (oluşturma, döndürme ve bakış)
anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. Bu sonuçtan erkek öğretmen adayların kız öğretmen adaylarına göre uzamsal
becerileri daha olumlu olduğu görülmektedir.
Öğretmen adaylarının bilişsel stillerine göre farklılık göstermesi bireysel farklılıklardan kaynaklandığı
düşünülmektedir. Bireysel farklılıklar sayesinde bireyin davranış, zihinsel gibi durumlarda farklılık gösterdiği
görülmektedir. Dolayısıyla bireysel farklılıkların eğitim ortamlarında önem arz etmektedir. Çünkü bilgiyi işleme,
saklama ve geriye çağırma, zihinsel işlemler, psikomotor beceriler gibi durumlarda farklılıkların olabileceğinden
bireyin öğrenim düzeyi, düşünme düzeyi değişebilmektedir. Bu da sınıf içi öğrenim durumlarını
etkileyebilmektedir. Ayrıca bilişsel stilleri farklı olan öğretmen adayların yer aldığı bir çalışma da katılımcıların
beyin dalga aktivasyon yapısı incelendiğinde alan bağımlı öğrencilerin alan bağımsız öğrencilere göre daha fazla
zihinsel çaba gösterdikleri bulunmuştur. Bununla birlikte elektrofizyolojik ölçümlerle elde edilen beyin dalga
sinyalleri incelendiğinde alan bağımlı öğretmen adaylarının alan bağımsızlara göre kaotik olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Dolayısıyla bireysel farklılıklar beyin fraksiyonlarında da önem arz etmektedir. Fakat bu yönde yapılan
çalışmaların yetersiz olduğu düşünülmektedir.
Bu araştırmanın bulgularından yola çıkarak yapılacak çalışmalarda bireysel farklılığı ön plana çıkaracak
çalışmalar yapılarak öğretim stratejilerin ve yöntemlerin karar verilmesinde fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
Alan yazındaki farklı bilişsel stil beceri testlerini kullanarak geniş katılımcıların dâhil olmasıyla bireysel farklılıkları
anlaşılmasında fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 102 - 112, Yaz 2014, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 102 - 112, Summer 2014, BARTIN – TURKEY
Download

PDF İndir - bartın üniversitesi eğitim fakültesi dergisi