www.omc.cz
OMICRON
ÈESKÝ VÝROBCE
SVÁØECÍ TECHNIKY
2015
GAMA 160
GAMA 1500-1900D PFC
GAMA 166
GAMA 1500-1900L PFC
TIG 200P AC/DC
GAMASTAR 1750D,L
OMI 206-246D
OMI 410,510 WS
GAMA 131-161
GAMA 1550A
GAMA 2550A,D,L
TIG 200LP AC/DC
GAMA 1500-1700D HF
GAMASTAR 175D,L
GAMASTAR 1950D,L PFC
GAMASTAR 2550D,L
OMI 256
OMI 336-405
OMI 246 P
OMI 405 P
GAMA 1500-1900A PFC
OMI 336-405 S
OMI 510 WP
TIG 2000P HF
GAMASTAR 195D,L PFC
OMI 166,204
OMI 410,510 W
CUT 25
OBSAH
GAMA
GAMA
GAMA
GAMA
GAMA
GAMA
GAMA
160, 166
131, 141, 151, 161, 1550A
1500A PFC, 1700A PFC, 1900A PFC
1500D PFC, 1700D PFC, 1900D PFC
1500L PFC, 1700L PFC, 1900L PFC
2550A, 2550D, 2550L
4
5
6
7
8
9
GAMA 1500D HF, GAMA 1700D HF, TIG 2000P HF
TIG 200P AC/DC, 200LP AC/DC
10
11
TIG
GAMASTAR
GAMASTAR
GAMASTAR
GAMASTAR
GAMASTAR
GAMASTAR
175D, 175L
195D PFC, 195L PFC
1750D, 1750L
1950D PFC, 1950L PFC
2550D, 2550L
12
13
14
15
16
OMI
OMI
OMI
OMI
OMI
OMI
OMI
OMI
166, 204
206, 246D
256
336, 385, 405
336 S, 385 S, 405 S
410 W, 410 WS, 510 W, 510 WS
246 P, 405 P, 510 WP
17
18
19
20
21
22
23
PLASMA
CUT 25
24
Pøíslu enství
ODNÍMATELNÉ PODAVAÈE
OMI 10W, ADAP 25
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, KUFR, VOZÍK
REDUKÈNÍ VENTILY, SVÁØECÍ KABELY
HOØÁKY, SVÁØECÍ KUKLY
25
26
27
28
29
Specifikace
TYPY PODÁVACÍCH KLADEK
IKONY
30
30
Kompaktní, lehké stroje urèené pro sváøení obalovanou elektrodou a netavící se wolframovou elektrodou
v údr báøských a domácích dílnách.
HOT
START
4
ANTISTIK
ARC
FORCE
REG
MMA
TIG
GAMA 131, GAMA 141, GAMA 151,
GAMA 161, GAMA 1550A
Kompaktní, lehké stroje urèené pro sváøení obalovanou elektrodou a netavící se wolframovou elektrodou
v údr báøských a domácích dílnách, na montá e a v prùmyslu.
HOT
START
?
P1
ED
A
ANTISTIK
ARC
FORCE
REG
GAMA 131 GAMA 141 GAMA 151 GAMA 161
4
130A
110A
80A
10-130
80-90
16
IP 23S
5
1,0-3,2
4,7
4,2
150A
140A
130A
120A
100A
90A
10-150
10-140
80-90
80-90
20
16
IP 23S
IP 23S
130/245/270
5,2
5,1
1,0-4,0
1,0-3,2
5
160A
140A
110A
10-160
80-90
22
IP 23S
5,2
1,0-4,0
GAMA 1550A
4,7
150A
130A
10-150
80-90
20
IP 23S
145/225/305
5,6
1,0-4,0
~
ED
ED
0
Kg
5
GAMA 1500A PFC, GAMA 1700A PFC
GAMA 1900A PFC
MMA
TIG
Kompaktní, lehké stroje urèené pro sváøení obalovanou elektrodou a netavící se wolframovou elektrodou
v údr báøských a domácích dílnách, na montá e a v prùmyslu s mo ností napájení pøes dlouhé prodlu ovací
kabely.
*
HOT
START
SOFT
START
ANTISTIK
DOWN
SLOPE
ARC
FORCE
GAMA 1500A PFC
?
*
REG
GAMA 1700A PFC GAMA 1900A PFC
~
4,64
P1
ED
150A
130A
10-150
80-90
16
IP 23S
ED
A
ED
0
6,5
1,0-4,0
dálkové ovládání
6
Kg
*
*
*
MMA
TIG
GAMA 1500D PFC, GAMA 1700D PFC,
GAMA 1900D PFC
Kompaktní, lehké stroje urèené pro sváøení obalovanou elektrodou a netavící se wolframovou elektrodou
v údr báøských a domácích dílnách, na montá e a v prùmyslu s mo ností napájení pøes dlouhé prodlu ovací
kabely.
*
HOT
START
SOFT
START
ANTISTIK
DOWN
SLOPE
ARC
FORCE
*
DIG
REG
GAMA 1500D PFC GAMA 1700D PFC GAMA 1900D PFC
?
~
4,64
P1
ED
150A
130A
10-150
80-90
16
IP 23S
ED
A
ED
0
6,5
1,0-4,0
dálkové ovládání
Kg
*
*
*
7
GAMA 1500L PFC, GAMA 1700L PFC
GAMA 1900L PFC
MMA
TIG
PULS
Kompaktní, lehké stroje urèené pro sváøení obalovanou elektrodou a netavící se wolframovou elektrodou
v údr báøských a domácích dílnách, na montá e a v prùmyslu s mo ností napájení pøes dlouhé prodlu ovací
kabely. Výhodou øady ,,L je mo nost nastavení rùzných parametrù.
*
HOT
START
SOFT
START
ANTISTIK
DOWN
SLOPE
ARC
FORCE
GAMA 1500L PFC
?
*
DIG
REG
GAMA 1700L PFC
GAMA 1900L PFC
~
4,64
P1
ED
150A
130A
10-150
80-90
16
IP 23S
ED
A
ED
0
6,5
1,0-4,0
REG
REG
8
dálkové ovládání
regulace HOT START
regulace SOFT START
*
*
*
Kg
*
*
*
*
*
*
*
*
*
REG
MMA
TIG
GAMA 2550A, GAMA 2550D,
GAMA 2550L
Tøífázové stroje urèené do prùmyslu s mo ností pou ití obalované elektrody a do prùmìru 6,0mm.
*
HOT
START
?
SOFT
START
ANTISTIK
metoda
~
ED
A
DOWN
SLOPE
PULS
GAMA 2550A
MMA
TIG
3×400V
9,2
255A
194A
10-255
65
14
IP 21S
13,1
1-6
REG
DIG
1-3,2
*
*
*
DIG
REG
GAMA 2550D
MMA
TIG
3×400V
9,2
255A
194A
10-255
65
14
IP 21S
195/340/450
13,2
1-6
1-3,2
sváření pulsní TIG
nastavení dohoření
regulace HOT START
regulace SOFT START
*
GAMA 2550L
MMA
TIG
3×400V
9,2
255A
194A
10-255
65
14
IP 21S
13,3
1-6
1-3,2
**
*
*
*
*
?
P1
ED
0
Kg
PULS
REG
REG
9
GAMA 1500D HF, GAMA 1700D HF
TIG 2000P HF
MMA
TIG
PULS
Kompaktní, lehké stroje urèené pro sváøení obalovanou elektrodou a netavící se wolframovou elektrodou
s vysokofrekvenèním zapálením HF.
*
HOT
START
?
SOFT
START
ANTISTIK
ARC
FORCE
metoda
~
ED
ED
0
Kg
funkce LIFT ARC
sváření DC TIG pulsní
2T/4T
10
*
HF
DOWN
SLOPE
GAMA 1500D HF
TIG
MMA
1×230V (-20%+10%)
4,2
6,9
35% 150A
120A
100A
10 - 150
88
20
IP 23S
345/145/225
6,9
1 - 3,2
1 - 4,0
*
*
2T/4T
GAMA 1700D HF
TIG
MMA
1×230V (-20%+10%)
7,9
4,7
30% 170A
130A
110A
10 - 170
88
25
IP 23S
345/145/225
7
1 - 4,0
1 - 3,2
REG
TIG 2000P HF
MMA
TIG
9,3
6,7
25% 200A
125A
100A
5 - 200
64
25
IP 23S
135/240/360
6,5
1-5
1 - 3,2
*
*
*
**
?
P1
ED
A
PULS
MMA
TIG
TIG 200P AC/DC
TIG 200LP AC/DC
PULS
Stroje jsou urèené pro specializované sváøecí provozy s nejèastìj ím vyu itím pro sváøení hliníku a nerezových
materiálù.
HOT
START
?
ANTISTIK
ARC
FORCE
metoda
~
ED
A
AC
dálkové ovládání
balance AC
2T/4T
HF
DIG
REG
TIG 200P AC/DC
MMA/TIG
TIG 200LP AC/DC
MMA
TIG
4,5
200A
154A
10 - 200
56
20
IP 21S
340/450/570
28
1-4
0-1
1 - 10
4,5
200A
150A
*
*
10 - 160
10 - 200
56
20
IP 21S
340/450/570
27
1-4
0 - 15
1 - 20
?
P1
ED
0
Kg
*
*
11
GAMASTAR 175D
GAMASTAR 175L
MIG/MAG
MMA
TIG
Kompaktní pøenosné multifunkèní stroje pro sváøení obalovanou elektrodou, netavící se wolframovou
elektrodou, sváøecím drátem v ochranné atmosféøe nebo trubièkovým drátem. Mo nost vybavení pojezdem
viz str. 27.
*
HOT
START
?
*
SOFT
START
*
ANTISTIK
*
*
metoda
*
DOWN
SLOPE
ARC
FORCE
*
PULS
GAMASTAR 175D
MMA
TIG
MIG
~
7,6
170A
120A
100A
10-170
53
ED
ED
0
DIG
REG
GAMASTAR 175L
MMA
TIG
MIG
7
175A
120A
100A
30-175
26
7,6
170A
120A
100A
10-170
53
7
175A
120A
100A
30-175
26
?
P1
ED
A
Kg
ANTISTIK
REG
12
1-4
funkce HOT START
funkce SOFT START
funkce ANTISTICK
funkce ARCFORCE
funkce LIFT ARC
sváření DC TIG pulsní
*
*
*
0,6-0,8
2-14/B
5
1-4
*
*
*
*
*
*
0,6-0,8
2-14/B
5
*
*
*
0-1
0,1 - 10
*
PULS
2T/4T
MIG/MAG
MMA
GAMASTAR 195D PFC
GAMASTAR 195L PFC
TIG
Kompaktní pøenosné multifunkèní stroje pro sváøení obalovanou elektrodou, netavící se wolframovou
elektrodou, sváøecím drátem v ochranné atmosféøe nebo trubièkovým drátem s mo ností napájení pøes
dlouhé prodlu ovací kabely. Mo nost vybavení pojezdem viz str. 27.
*
HOT
START
?
*
SOFT
START
*
ANTISTIK
*
*
metoda
*
DOWN
SLOPE
ARC
FORCE
*
PULS
GAMASTAR 195D PFC
MMA
TIG
MIG
~
ED
0
GAMASTAR 195L PFC
MMA
TIG
MIG
5,4
195A
140A
120A
30-195
26
6,4
190A
140A
120A
10-190
53
5,4
195A
140A
120A
30-195
26
6,4
190A
140A
120A
10-190
53
ED
DIG
REG
?
P1
ED
A
Kg
ANTISTIK
REG
1-5
funkce HOT START
funkce SOFT START
funkce ANTISTICK
funkce ARCFORCE
funkce LIFT ARC
sváření DC TIG pulsní
*
*
*
0,6-0,8
2-14/B
5
*
*
*
*
*
*
0,6-0,8
2-14/B
5
1-5
*
*
*
0-1
0,1 - 10
*
PULS
2T/4T
13
GAMASTAR 1750D
GAMASTAR 1750L
MIG/MAG
MMA
TIG
Kompaktní multifunkèní stroje opatøené pojezdem pro sváøení obalovanou elektrodou, netavící se
wolframovou elektrodou, sváøecím drátem v ochranné atmosféøe nebo trubièkovým drátem.
*
HOT
START
?
*
SOFT
START
*
ANTISTIK
*
*
metoda
*
DOWN
SLOPE
ARC
FORCE
*
PULS
GAMASTAR 1750D
MMA
TIG
MIG
~
7,6
170A
120A
100A
10-170
53
ED
ED
0
DIG
REG
GAMASTAR 1750L
MMA
TIG
MIG
7,6
170A
120A
100A
10-170
53
7
175A
120A
100A
30-175
26
7
175A
120A
100A
30-175
26
?
P1
ED
A
Kg
ANTISTIK
REG
14
1-4
funkce HOT START
funkce SOFT START
funkce ANTISTICK
funkce ARCFORCE
funkce LIFT ARC
sváření DC TIG pulsní
*
*
*
0,6-0,8
2-14/E
5
1-4
*
*
*
*
*
*
0,6-0,8
2-14/E
5
*
*
*
0-1
0,1 - 10
*
PULS
2T/4T
MIG/MAG
MMA
GAMASTAR 1950D PFC
GAMASTAR 1950L PFC
TIG
Kompaktní multifunkèní stroje opatøené pojezdem pro sváøení obalovanou elektrodou, netavící se
wolframovou elektrodou, sváøecím drátem v ochranné atmosféøe nebo trubièkovým drátem s mo ností
napájení pøes dlouhé prodlu ovací kabely.
*
HOT
START
?
*
SOFT
START
*
ANTISTIK
*
*
metoda
*
DOWN
SLOPE
ARC
FORCE
*
PULS
GAMASTAR 1950D PFC
MMA
TIG
MIG
~
ED
0
GAMASTAR 1950L PFC
MMA
TIG
MIG
5,4
195A
140A
120A
30-195
26
6,4
190A
140A
120A
10-190
53
ED
DIG
REG
5,4
195A
140A
120A
30-195
26
6,4
190A
140A
120A
10-190
53
?
P1
ED
A
Kg
ANTISTIK
REG
1-5
funkce HOT START
funkce SOFT START
funkce ANTISTICK
funkce ARCFORCE
funkce LIFT ARC
sváření DC TIG pulsní
*
*
*
0,6-0,8
2-14/E
5
*
*
*
*
*
*
0,6-0,8
2-14/E
5
1-5
*
*
*
0-1
0,1 - 10
*
PULS
2T/4T
15
GAMASTAR 2550D
GAMASTAR 2550L
MIG/MAG
MMA
TIG
Tøífázové multifunkèní stroje opatøené pojezdem pro sváøení obalovanou elektrodou, netavící se
wolframovou elektrodou, sváøecím drátem v ochranné atmosféøe nebo trubièkovým drátem s mo ností
sváøet obalovanou elektrodou a do prùmìru 6,0mm
*
HOT
START
?
*
SOFT
START
*
ANTISTIK
*
metoda
~
ED
ED
0
Kg
ANTISTIK
*
funkce HOT START
funkce SOFT START
funkce ANTISTICK
funkce ARCFORCE
funkce LIFT ARC
sváření DC TIG pulsní
*
DOWN
SLOPE
ARC
FORCE
*
PULS
GAMASTAR 2550D
MMA
TIG
MIG
3×400V
11,4
13,9
250A
250A
210A
210A
180A
180A
30-250
10-250
28
55
20
IP 21 S
487/655/725
41,5
1-3,2
1-6
0,6-1,0
5-20 E/G
5-15
*
*
*
DIG
REG
GAMASTAR 2550L
MMA
TIG
MIG
3×400V
11,4
13,9
250A
250A
210A
210A
180A
180A
30-250
10-250
28
55
20
IP 21 S
487/655/725
41,5
1-3,2
0,6-1,0
1-6
5-20 E/G
5-15
*
*
*
*
*
*
*
0-5
REG
16
IO
elektronická tlumivka
*
*
*
*
0-1
0,1 - 10
*
?
P1
ED
A
PULS
2T/4T
MIG
MAG
OMI 166
OMI 204
Kompaktní sváøecí poloautomaty pro sváøení sváøecím drátem v ochranné atmosféøe. Zdrojem sváøecího
proudu je transformátor s mìdìným vinutím.
CYCLE
?
P1
ED
A
?
počet hodnot ovladače
2T/4T
OMI 166
1×230V
4
165A
70A
55A
30 - 165
23 - 41
16
IP 21S
380/620/660
39,5
0,6 - 0,8
5 - 20
E
5
6
Cuprum
OMI 204
3×400V
6,8
200A
130A
100A
30 - 200
17 - 33,5
16
IP 21S
380/620/660
41
0,6 - 0,8
5 - 20
E
5
10
~
ED
ED
0
Kg
17
OMI 206
OMI 246D
MIG
MAG
Tøífázové sváøecí poloautomaty pro sváøení sváøecím drátem v ochranné atmosféøe. Zdrojem sváøecího
proudu je transformátor s mìdìným vinutím. Vhodné pro trvale vysoké zatí ení.
*
*
OMI 206
3×400V
?
P1
ED
A
490/660/740
?
počet hodnot ovladače
DIG
2T/4T
CYCLE
OMI 246D
1×230V
3×400V
7,8
220A
180A
30 - 220
18 - 35,5
16
IP 21S
490/660/740
65
0,6 - 1,0
5 - 20
E/F
5 - 18
10
*
18
Cuprum
~
ED
ED
0
Kg
DIG
OMI 256
MIG
MAG
Tøífázové sváøecí poloautomaty pro sváøení sváøecím drátem v ochranné atmosféøe. Zdrojem sváøecího
proudu je transformátor s mìdìným vinutím. Vhodné pro trvale vysoké zatí ení.
CYCLE
?
P1
ED
A
?
počet hodnot ovladače
2T/4T
OMI 256
3×400V
12,1
250A
200A
170A
40 - 250
18 - 43
32
IP 21S
490/835/800
72,3
0,8 - 1,0
5 - 20
E
5 - 18
10
Cuprum
~
ED
ED
0
Kg
19
OMI 336, OMI 385
OMI 405
MIG
MAG
Tøífázové sváøecí poloautomaty pro sváøení sváøecím drátem v ochranné atmosféøe. Vhodné pro vysoké
zatí ení v prùmyslu. Zdrojem sváøecího proudu je transformátor a tlumivka s mìdìným vinutím.
*
OMI 336
?
DIG
2T/4T
CYCLE
OMI 385
Cuprum
OMI 405
~
P1
ED
ED
ED
0
A
490/810/860
Kg
?
počet hodnot ovladače
*
20
*
DIG
MIG
MAG
OMI 336 S, OMI 385 S
OMI 405 S
Tøífázové sváøecí poloautomaty pro sváøení sváøecím drátem v ochranné atmosféøe. Vhodné pro vysoké
zatí ení v prùmyslu. Zdrojem sváøecího proudu je transformátor a tlumivka s mìdìným vinutím. Výhodou øady
,,S je odnímatelný podavaè sváøecího drátu s volitelnou délkou propojovacích kabelù 2; 5; 10; 15m
*
OMI 336 S
?
DIG
2T/4T
CYCLE
OMI 385 S
Cuprum
OMI 405 S
~
P1
ED
ED
ED
0
A
490/1280/890
Kg
?
počet hodnot ovladače
*
*
DIG
21
OMI 410 W, OMI 410 WS
OMI 510 W, OMI 510 WS
MIG
MAG
Tøífázové sváøecí poloautomaty pro sváøení sváøecím drátem v ochranné atmosféøe. Vhodné pro vysoké
zatí ení v prùmyslu. Zdrojem sváøecího proudu je transformátor a tlumivka s mìdìným vinutím. Stroje jsou
vybaveny kapalinovým chlazením pro ochranu sváøecího hoøáku.
2T/4T
CYCLE
OMI 410 W
?
OMI 410 WS
OMI 510 W
3 × 400V
DIG
Cuprum
OMI 510 WS
~
P1
ED
ED
ED
0
A
Kg
?
počet hodnot ovladače
22
MIG
MAG
OMI 246 P, OMI 405 P
OMI 510 WP
Výprodejové typy sváøecích poloautomatù.
*
2T/4T
CYCLE
OMI 246 P
3×400V
7,8
?
P1
ED
A
?
počet hodnot ovladače
OMI 405 P
DIG
µP
Cuprum
OMI 510 WP
~
ED
220A
180A
30 - 220
18 - 35,5
16
IP 21S
490/660/740
65
0,6 - 1,0
5 - 20
E/F
5 - 18
10
ED
0
Kg
*
23
CUT 25
PLASMA
Kompaktní, lehký plasmový øezací stroj s vestavìným kompresorem pro dìlení kovù.
REG
?
P1
ED
A
Hz
24
CUT 25
1 × 230V
4
25A
19A
15A
7 - 25
460
16
IP 21S
205/430/445
16
6
8
50
~
ED
ED
0
Kg
PSV
ACCES
DOWN
SORIES
SLOPE
PSV 30 - 2, PSV 30 - 2 W
PSV 30 - 4, PSV 30 - 4 W
Oddìlitelný podavaè drátu pro stroje OMI øady ,,S .
*
CYCLE
PSV 30-2
?
24V
0,1
10 - 600
IP 21S
370/540/650
17
0,6 - 1,6
5 - 20
E
5 - 18
~
?
pro vodní chlazení
2T/4T
PSV 30-4
PSV 30-2 W
OMI - S + WS
24V
24V
0,1
0,1
10 - 600
10 - 600
IP 21S
IP 21S
370/540/650
370/540/650
19
18
0,6 - 1,6
0,6 - 1,6
5 - 20
5 - 20
E
G
5 - 18
5 - 18
*
PSV 30-4 W
24V
0,1
10 - 600
IP 21S
370/540/650
20
0,6 - 1,6
5 - 20
G
5 - 18
?
P1
Kg
*
25
OMI 10W
ADAP 25
ACCES
DOWN
SORIES
SLOPE
Vodní chlazení pro vysoce tepelnì namáhané sváøecí hoøáky.
?
OMI 10W
1 × 230V
340/245/440
14
5
~
Kg
Odstraòuje problémy dlouhých prodlu ovacích kabelù, doká e zmen it ztráty a o 50%.
?
V
A
26
ADAP 25
3 × 400
16
1 × 230
25
IP 21S
203/535/285
12
V
V
Kg
ACCES
DOWN
SORIES
SLOPE
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
KUFR, VOZÍK
Dálkové
Dálkové
Dálkové
Dálkové
ovládání
ovládání
ovládání
ovládání
pro
pro
pro
pro
DIGITAL
DIGITAL
øadu A
øadu A
D,L - 5m
D,L - 10m
- 5m
- 10m
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
?
?
?
KUFR
LUTÝ
KUFR
380/170/385
?
POZINK
KUFR
LUTÝ
KUFR
380/170/385
POZINK
?
VOZÍK
?
27
REDUKÈNÍ VENTILY
SVÁØECÍ KABELY
CO2 GCE 2man. MAXI
CO2 GCE 2man. MINI
Ar GCE 2man. MAXI
Ar GCE 2man. MINI
CO2 - KU 5 ohøev 24V
-
A
B
C
D
E
ACCES
DOWN
SORIES
SLOPE
B,D
E
Red. ventil argon matice W21,8 1/4
Red. ventil CO2 matice 3/4
A,C
MIG
Ilustrační foto
A
?
PULS
HF
HF
B
C
D
*
*
*
*
*
*
*
metoda TIG
metoda TIG HF
*
ohřev 24V
SK
SK
SK
SK
SK
TIG
3m/16mm
5m/16mm
3m/25mm
5m/25mm
10m/25mm
-
E
TIG
*
*
MIG
A
B
C
D
E
A,B
C,D,E
MMA
?
A
B
C
D
E
?
28
ACCES
DOWN
SORIES
SLOPE
HOØÁKY
SVÁØECÍ KUKLY
TIG
TIG - SR 17FXV-4m Tbi
HF
TIG - SR-P 26-4m Tbi HF
?
?
MIG-MAG
MIG-MAG
MIG-MAG
MIG-MAG
MIG-MAG
MIG-MAG
MIG-MAG
MIG-MAG
MIG-MAG
MIG-MAG
MIG-MAG
MIG-MAG
MIG-MAG
MIG-MAG
MIG-MAG
15/3m
15/4m
15/5m
25/3m
25/4m
25/5m
36/3m
36/4m
36/5m
410W/3m
410W/4m
410W/5m
510W/3m
510W/4m
510W/5m
OMI 166/246D
OMI 256/336
OMI 385/405
OMI 410W
OMI 510W
MIG/MAG
PLAST
ADF 13B
MIG
TIG
HF
29
TYPY PODÁVACÍCH KLADEK
IKONY
B
E
F
G
type of machinery / equipment
nap tí naprázdno
Leerlaufspannung
napájecí nap tí
Versorgungsspannung
napi cie zasilania
Schutz
ochrona
Macht
Abdekungstyp
stopie ochrony
Leistung in %
mocy %
plasma
plasma
Plasma
osoczu
plazma
30
proudový rozsah
current range
Strombereich
Védettség
rozm r
dimensions
hmotnost stroje
weight machines
súly
SPECIFI
DOWN
CATION
SLOPE
rozsah ¤ elektrody
Zakres rednicy elektrod
rozsah ¤ drátu
range of wire
Bereich der Drahtdurchmesser
Zakres rednicy drutu
Vorschub
posuw
stabilizacja podajnika drutu
pulse welding
remote control
spawanie impulsowe
pilot zdalnego sterowania
compressor
Kompressor
impulzus hegesztés
plynulá regulace
gradual control
zwei Rollen füttern
heating
ogrzewanie
f tés
Radtransporteur
adjustable length points
länge verstellbar punkte
hmotnost cívky
coil weight
gewicht
adjustable length cycles
huzaldob súlya
Állítható ciklus hossz
portable power source
tragbar
Przeno ne
Állítható impulzus hossz
tepelná ochrana
thermal protector
zabezpieczenie termiczne
setting gas pre-flow
vzduchem chlazený
air colled
settings gas post-flow
Post Flusseinstellungen
off ventilator
aus Ventilator
wy cznik wentylatora
power source with wheels
ausgestattet mit Trolley
digitální displej
digital display
Digitalanzeige
légh téses
setting burn
water colled
zmiana spalony
ch odzony p ynem
Állítható visszaégés gátlás
výlet drátu
trip wire
Stolperdraht
regulacja d ugo ci uku
vízh téses
fluid flow
Flüssigkeitsdurchfluss
Przep yw p ynu
mikroprocesor
managet with microprocessor
mikroprocesor
mikroprocesszor
m d né vinutí trafa
elektronická tlumivka
electronic choke
elektronische Drossel
szabad huzalhossz
p íslu enství
accessories
Zubehör
akcesoria
approach speed
regulacja wolnego wysuwu drutu
gyújtási huzalsebesség
switching 2T / 4T
Schalt 2T / 4T
prze cznik 2T / 4T
maximale Schnittstärke
kapcsolás 2T / 4T
value of control
Specifications
Technische Daten
Specyfikacja
M szaki adatok
frequency
Frequenz
OMICRON
ÈESKÝ VÝROBCE
SVÁØECÍ TECHNIKY
Vá prodejce:
www.omc.cz
Download

omicron (pdf 18mb)