5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité
1/7
5.1 Napiš k jednotlivým kresbám vìtvièek stromù jejich správný název a název èeledi, do níž
daný strom patøí.
dub letní - bukovité
..............................................
buk lesní - bukovité
..............................................
habr obecný - lískovité
..............................................
olše lepkavá - bøízovité
..................................................
bøíza bìlokorá - bøízovité
..............................................
topol èerný - vrbovité
..............................................
Nápovìda: buk lesní, dub letní, bøíza bìlokorá, olše lepkavá, habr obecný, topol èerný
5.2 Utvoø správné dvojice. Spoj, co se k sobì hodí.
bøíza bìlokorá
nerozkvetlá kvìtenství - koèièky
líska obecná
strom s bílou borkou
dub letní
plody - oøíšky s tøílaloènými zel. listeny
vrba jíva
habr obecný
Botanika 2 - Dvoudìložné byliny, keøe a stromy
strom z èeledi bukovitých
keø s jedlými plody - oøíšky
© 2007 Terasoft, a. s.
5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité
2/7
5.3 Napiš k jednotlivým kresbám listù správný název stromu.
topol osika
...........................
líska obecná
...........................
dub zimní
...........................
olše lepkavá
.............................
buk lesní
habr obecný,
...........................
bøíza bìlokorá
...........................
...........................
...........................
vrba jíva
Nápovìda: bøíza bìlokorá, líska obecná, habr obecný, olše lepkavá, vrba jíva, buk lesní, dub zimní,
topol osika.
5.4 Napiš název listnatého stromu, který se vyznaèuje štíhlou, sloupovitou korunou a èasto se
vysazuje do stromoøadí podél cest nebo vodních nádrží.
topol èerný
...........................................................
5.5 Bøíza bìlokorá je jednodomá rostlina. Víš, jaké typy rostlin u ní najdeme. Zakroužkuj
správnou odpovìï:
a) rostliny s oboupohlavnými kvìty
b) rostliny s jen samèími kvìty, nebo s jen samièími kvìty
c) rostliny se samèími i samièími kvìty na jedné rostlinì
5.6 Napiš název listnatého stromu, jehož kvìty jsou uspoøádány do kvìtenství - jehnìd. Tyto
jehnìdy jsou pøed rozkvìtem plstnaté, hedvábnì støíbøité a známe je pod názvem "koèièky".
vrba jíva
...........................................................
Botanika 2 - Dvoudìložné byliny, keøe a stromy
© 2007 Terasoft, a. s.
5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité
3/7
5.7 Napiš k jednotlivým vìtvièkám stromù správné oznaèení jejich kvìtenství.
samièí jehnìda
samièí jehnìda
samèí jehnìda
samèí jehnìda
samièí jehnìda
samèí jehnìda
Nápovìda: samièí jehnìda, samèí jehnìda
5.8 Prohlédni si kresby stromù a vzpomeò si, jak nazýváme lesy, kde rostou pouze zobrazené
stromy. Doplò do políèek správnì všechna písmena a sestav názvy tìchto dvou typù lesù.
1.
1.
D O U B R A V Y
2.
H A B Ø
I
N Y
2.
Botanika 2 - Dvoudìložné byliny, keøe a stromy
© 2007 Terasoft, a. s.
5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité
4/7
5.9 Prohlédni si kresby stromù a doplò k nim správné údaje.
líska obecná
název: ...........................................................
lístkovité
èeleï: ...........................................................
nahé
kvìty: ...........................................................
jehnìda
kvìtenství: ...........................................................
oøíšek
plod: ............................................................
bøíza bìlokorá
název: ...........................................................
bøízovité
èeleï: ...........................................................
redukované okvìtí
kvìty: ...........................................................
jehnìda
kvìtenství: ...........................................................
nažka
plod: ............................................................
Nápovìda: nahé, redukované okvìtí, oøíšek, tobolka, nažka, klas, hrozen, jehnìda.
5.10 Utvoø správné dvojice. Spoj, co se k sobì hodí.
vrby mají jehnìdy
hmyzem
vrby - kvìty jsou opylovány
pøevislé
topoly mají jehnìdy
vìtrem
topoly - kvìty jsou opylovány
vzpøímené
5.11 Z následujících kombinací písmen sestav názvy stromù.
PLOTO
T O P O L
ZABÍØ
B Ø Í
LEŠO
O L
Š E
KASÍL
L
S K
ŠONAVTNÍKAK
K A
Í
Z A
A
Š T A
Botanika 2 - Dvoudìložné byliny, keøe a stromy
N O V N Í
K
© 2007 Terasoft, a. s.
5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité
5/7
5.12 Napiš k jednotlivým plodùm správné názvy stromù, na kterých vyrostly. Názvy stromù,
které mají jedlé plody, podtrhni èervenì.
kaštanovník jedlý
...............................
buk lesní
...............................
bøíza bìlokorá
...............................
olše lepkavá
...............................
topol èerný
...............................
dub letní
...............................
habr obecný
...............................
líska obecná
...............................
Nápovìda: topol èerný, bøíza bìlokorá, buk lesní, dub letní, líska obecná, olše lepkavá, kaštanovník
jedlý, habr obecný.
5.13 Pozornì si prohlédni fotografii zdøevnatìlých šištic olše lepkavé. Její plody zùstávají pøes
zimu v šišticích a vypadávají až na jaøe pøíštího roku. Víš, jak nazýváme plod olše lepkavé?
nažka
...............................................
5.14 Napiš názvy alespoò 2 stromù, které patøí do èeledi bukovitých.
buk lesní, dub letní, dub zimní, kaštanovník jedlý
...........................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Botanika 2 - Dvoudìložné byliny, keøe a stromy
© 2007 Terasoft, a. s.
5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité
6/7
5.15 Napiš název stromu, jehož plody nazýváme bukvice:
buk lesní
...............................................
5.16 Pozornì si pøeèti charakteristiky následujících rostlin a napiš jejich správné názvy.
Tento strom z èeledi bukovitých pochází ze Støedomoøí. U nás bývá èasto vysazován v parcích.
Je to opadavý až 30 m vysoký strom. Kmen mùže mít v prùmìru až dva metry. Jedlé plody
nazýváme kaštany.
kaštanovník jedlý
...............................................
Tento strom z èeledi bukovitých u nás roste v souvislých porostech. Je to mohutný, opadavý strom s
rozložitou korunou nepravidelného tvaru. Laloènaté listy mají pouze krátké øapíky. Samèí kvìty mají
tvar pøevislé jehnìdy. Samièí kvìty vyrùstají v miskovité èíšce. Plody nazýváme žaludy.
dub letní
...............................................
Tento strom z èeledi bøízovitých roste hojnì ve vlhkých lesích a podél vodních tokù. Je to až 25 m
vysoký, opadavý strom s pøímým, daleko do koruny pronikajícím kmenem a tenkými vìtvemi. Èasto
mívá více kmenù. Samièí kvìtenství má podobu malé èervenohnìdé stopkaté jehnìdy,
která dozráváním døevnatí a vytváøí typickou šištici.
olše lepkavá
...............................................
Tento strom z èeledi vrbovitých roste ve svìtlých vlhèích lesích. Je to až 30 m vysoký strom se širokou,
øídkou korunou. Opadavé, støídavé listy s dlouhými øapíky mají okrouhlý tvar. Jeho listy se i ve slabém
vánku tøepotají, z èehož vzniklo rèení "tøese se jako.....". Samièí i samèí jehnìdy jsou stejnì dlouhé a
pøevislé.
topol osika
...............................................
Tento strom z èeledi lískovitých u nás roste ve smíšených lesích a hájích, zvláštì v nižších polohách.
Èasto bývá vysazován do støíhaných živých plotù. Je to až 25 m vysoký strom s kulovitou korunou.
Kvete v dubnu až kvìtnu souèasnì s rašícími listy. Plodem jsou oøíšky s tøílaloènými zelenými listeny,
vytváøejí nápadná plodenství.
habr obecný
...............................................
Nápovìda: bøíza bìlokorá, topol osika, líska obecná, buk lesní, habr obecný, kaštanovník jedlý,
dub letní, olše lepkavá, vrba jíva, topol èerný
Botanika 2 - Dvoudìložné byliny, keøe a stromy
© 2007 Terasoft, a. s.
5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité
7/7
5.17 Doplò do políèek správnì všechna písmena a dozvíš se název jednoho druhu listnatého
lesa.
rozšíøené kvìtní lùžko u bukovitých...
plod bøízy
buèina
Tajenka:................................................................
Botanika 2 - Dvoudìložné byliny, keøe a stromy
© 2007 Terasoft, a. s.
Download

5. Bukovité, břízovité, vrbovité a lískovité