Výroční členská schůze MS ČRS Lovosice dne 23.2.2013
Program schůze:
1) zahájení, uvítání hostů, minuta ticha
2) volba komisí, návrhové a mandátové
3) zpráva o činnosti MS za rok 2012 předseda MS
4) diskuse
5) zpráva mandátové komise
6) návrh delegátů na VČS MO
7) návrh usnesení
8) závěr
1) členskou schůzi zahájil p.Kroupa, přivítal členskou základnu, delegáta za MO
(omluven), a požádal přítomné o minutu ticha za členy, kteří již nejsou mezi námi.
2) volba komisí: -návrhová Kroupa, Valenta, Divecký
- mandátová Hrebičík, Bližík, Šulcová
3) předseda p.Rožec informoval členskou základnu o činnosti za rok 2012, zprávy
jednotlivých odborů přečetl Rožec, zarybňovací plán a sumář úlovků Rožec
4) diskuse: p.Duran, otázka rybolovu Labe 9 (Železňák), přístup k vodě, předseda MS
uskuteční jednání s ředitelem Lovochemie a s vedoucím komor, informace ve vývěsce
5) zprávu mandátové komise přečetl p.Kroupa, účast na VČS MS 38 členů.
6) p.Kroupa přečetl delegáty na VČS MO , 6.4.2013, restaurace Luna, 9,00hod,
Litoměřice, schváleno: všichni pro
7) p.Kroupa přečetl návrh usnesení z členské schůze, schváleno: všichni pro
8) závěr, p.Kroupa poděkoval všem přítomným za účast na VČS, za práci kterou MS
v roce 2012 vykonala a popřál mnoho úspěchů a příjemných chvil strávených u vody.
Download

Zápis - MO ČRS Litoměřice