Solarpark
Montážní návod
page 1
1
2
3
Montážní systém Hilti Solarpark
Montážní návod
Normy a technické vyhlášky
Montážní systém Hilti Solarpark splňuje vyjmenované normy:
DIN 18800: Navrhování a provádění ocelových konstrukcí
DIN 4113: Hliníkové konstrukce s převážně statickým zatížením;
Výpočet a konstrukční návrh
DIN 1055: Eurokód 9: Zatížení konstrukcí
Část 1:
Část 4:
Část 5:
Část 100:
Objemové a plošné tíhy stavebních materiálů, stavebních dílců
a skladovaných materiálů
Zatížení větrem
Zatížení sněhem a ledem
Zásady projektování nosných konstrukcí
- Bezpečnost a zásady navrhování
Použití podle určení
Montážní systém Hilti Solarpark je určen výhradně pro upevnění
fotovoltaických panelů s hliníkovým rámem nebo bezrámových sklolaminátových panelů.
Jakékoli jiné použití je v rozporu s určením.
Použití podle určení zahrnuje rovněž dodržování pokynů v tomto montážním
návodu. Montážní návod je součástí návodu k použití (IFU, Instruction for use).
Hilti neručí za škody, které vznikly nerespektováním montážního návodu,
zejména bezpečnostních pokynů, a nevhodným užitím výrobku.
Povinnosti zákazníka
Provozovatel zařízení/instalační firma má tyto povinnosti související
s bezpečností:
▪ Zajistit, aby montáž konstrukce prováděly pouze osoby řemeslně zručné,
mající základní znalosti mechaniky.
▪ Zajistit, aby pověřené osoby dokázaly posoudit svěřené práce a rozpoznat
možná nebezpečí.
▪ Zajistit, aby pověřené osoby byly seznámeny se součástmi systému.
▪ Zajistit, aby montážní návod byl k dispozici po celou dobu montáže.
Montážní návod je součástí výrobku.
▪ Zajistit, aby si pověřené osoby před montáží přečetli montážní návod
a zejména bezpečnostní pokyny a přečtenému porozuměli.
▪ Zajistit dodržení přípustných podmínek použití. Hilti neručí za škody, které
vzniknou nedodržením těchto podmínek.
▪ Zajistit řádnou montáž podle montážního návodu a poskytnutí potřebného
nářadí pro montáž.
▪ Zajistit, aby byla zabezpečena pevnost montovaných spojů a upevnění
konstrukcí.
▪ Zajistit, aby při montáži byla použita vhodná zvedací zařízení.
▪ Zajistit, aby i v případě výměny byly použity výhradně díly Hilti. V opačném
případě zanikají veškeré nároky na záruční plnění.
▪ Montážní systém Hilti lze zahrnout do systému ochrany pospojováním
(viz příslušná osvědčení). Přímé připojení na stávající systém se provádí
montáží vhodné svorky v souladu s normou (není součástí dodávky).
Základní bezpečnostní pokyny
Uvedené základní bezpečnostní pokyny a výstrahy jsou důležitou součástí
tohoto návodu a mají zásadní význam pro manipulaci s výrobkem.
▪ Používejte pracovní oděv odpovídající národním předpisům.
▪ Dodržujte platné bezpečnostní předpisy.
▪ Po celou dobu montáže musí být přítomna další osoba, která je schopna
poskytnout pomoc při případném úrazu.
▪ Jeden exemplář tohoto montážního návodu musí být uložen
v bezprostřední blízkosti zařízení tak, aby byl dosažitelný a k dispozici
montérům.
Podmínky použití
Konkrétní dimenzování montážního systému Solarpark pro daný objekt
musí provést firma Hilti. Systém je navržen tak, aby odolal všem běžným
sněhovým a větrným podmínkám.
Na základě daných zatížení provede firma Hilti technickou a ekonomickou
optimalizaci systému, tzn. stanoví vzdálenost podpěr a typ podélného profilu.
Montážní systém Hilti Solarpark je konstruován pro následující typy sestav
panelů:
panely s rámem: max. dvě řady panelů orientované na výšku nebo tři řady
panelů orientované na šířku.
Tenkovrstvé panely: max. pět řad panelů orientovaných na šířku
(1200 mm × 600 mm).
Úhel sklonu (k horizontále):
▪ min. 20°
▪ max. 35°
Zakládání:
Pro montážní systém Hilti Solarpark jsou vhodné tyto způsoby zakládání:
▪ betonové patky nebo základové pásy
▪ zemní kotvy
▪ zarážení do země
▪ zabetonování profilů
Poměry v základové spáře na plánovaném místě stavby musí být vhodné
pro zvolený způsob zakládání. Je proto nutno nechat provést posouzení
zakládacích poměrů s ohledem na konkrétní projekt. Základy musejí být
doloženy samostatným statickým výpočtem.
Při odchylkách od definovaných podmínek použití prosím kontaktujte firmu
Hilti.
Mezní podmínky a návrh statiky musí zákazník bezpodmínečně zkontrolovat
na místě stavby. Přesné informace si prosím vyžádejte u firmy Hilti nebo
od statika v místě stavby.
Nářadí a montážní pomůcky
Pro montáž montážního systému Hilti Solarpark potřebujete toto nářadí:
imbusový klíč:
▪ č. 5 (jen u tenkovrstvých modulů),
▪ č. 6
4
Utahovací klíč nebo nástavce:
▪ SW 15
▪ SW 19
▪ Vodováha
▪ montážní pomůcky (distanční šablona, vytyčovací šňůra, nivelační přístroj,
gumová palička)
▪ momentový klíč
▪ vrtačka a vrták do betonových základů
▪ zvedací zařízení
Montážní přípravky
Pro vyrovnání podélných nosníků (MSP-AL-LC, 18) doporučuje firma Hilti
použití distanční šablony Hilti. Osová vzdálenost podélných nosníků se řídí
typem použitých modulů a jejich uspořádáním. Řiďte se montážními pokyny
výrobce modulů.
Při kotvení systému na betonové základy doporučuje firma Hilti použít pro
vyznačení děr vrtací šablonu.
Pro tento účel je vhodná izolační deska (MSP-AL-BPI, 2).
Tak bude zajištěno přesné dodržení rozteče děr v betonovém základu.
Přehled systému
V kusovníku jsou uvedeny všechny potřebné komponenty systému
s ocelovými profily k zarážení nebo s profily pro montáž na betonové základy.
V případě jiného způsobu zakládání kontaktujte firmu Hilti.
Rozsah dodávky závisí na objednávce a může se lišit.
Obr. 1a: Profily k zarážení (MSP-HDG-RP, 1) do země
Vzdálenost mezi sloupky (MSP-HDG-RP, 1) a hloubka zarážení se řídí statikou
a posouzením základových poměrů s ohledem na konkrétní projekt.
Zarážecí profily (MSP-HDG-RP, 1) lze použít do neagresivních nebo slabě
agresivních půd (třídy I podle DIN 50929).
Obr. 1b: Montáž sloupků (MSP-AL-SP, 5) na betonové základy
1. Na betonovém základě vyrovnejte vrtací šablonu nebo izolační desku
(MSP-AL-BPI, a vyznačte umístění děr.
2. Vyvrtejte otvor pro kotvu Hilti (4) M12 nebo M16 v nerezovém provedení.
Volba kotev se řídí statickými požadavky.
3. Na základě vyrovnejte izolační desku (MSP-AL-BPI, 2).
4. Na izolační desku uložte patku (MSP-AL-BP, 3) a upevněte ji kotvami.
5. Na patky (MSPAL- BP, 3) nasaďte přední a zadní sloupky (MSP-AL-SP, 5).
6. Vnějšími dírami v zadním sloupku (MSP-AL-SP, 5) prostrčte šroub
s šestihrannou hlavou (M12×100 A2-70, 6) a předním sloupkem
(MSP-AL-SP, 5) dva šrouby s šestihrannou hlavou (M12×100 A2-70, 6),
našroubujte na ně matice (M12 A4-70, 7) a utáhněte nástrčným klíčem
s otvorem 19 mm. Utahovací moment Md = 50 Nm.
7. K zadnímu sloupku přiložte a vyrovnejte vzpěru (MSP-AL-SC, 8), dírami
prostrčte šroub s šestihrannou hlavou (M12×100 A2-70, 6), našroubujte
na něj matici (M12 A4-70, 7) a utáhněte nástrčným klíčem s otvorem
19 mm. Utahovací moment Md = 50 Nm.
8. Vzpěru (MSP-AL-SC, 8) srovnejte k přednímu sloupku, dírami prostrčte
šroub s šestihrannou hlavou (M12×100 A2-70, 6), našroubujte na něj
matici (M12 A4-70, 7) a utáhněte nástrčným klíčem s otvorem 19 mm.
Utahovací moment Md = 25 Nm.
Obr. 2a: Před-montáž komfortní spojky (MSP-AL-CC, 9) na příčný nosník (MSP-AL-TC, 11)
Obr. 2b: Před-montáž základní spojky (MSP-AL-BC, 10) na příčný nosník (MSP-AL-TC, 11)
1. Do podélné drážky každého příčného nosníku (MSP-AL-TC, 11) vsuňte
dvě komfortní spojky (MSP-AL-CC, 9) nebo dvě základní spojky
(MSP-AL-BC, 10).
2. Spojky rozmístěte podle vzdálenosti sloupků a každou spojku upevněte
jedním šroubem (lehce utáhněte utahovacím klíčem s otvorem 15 mm).
Obr. 3: Před-montáž křížové spojky (MSP-AL-XC, 12)
1. Příprava potřebného počtu křížových spojek (MSP-AL-XC, 12): Na každé
zamýšlené křížení podélných nosníků (MSP-AL-LC, 18) s příčnými nosníky
(MSP-AL-TC, 11) jsou potřeba dvě křížové spojky (MSP-AL-XC, 12).
2. Křížové spojky (MSP-AL-XC, 12) nasaďte do příčného nosníku
(MSP-AL-TC, 11) a pootočte jimi o 90° ve směru hodinových ručiček.
3. Křížové spojky (MSP-AL-XC, 12) vyrovnejte zhruba podle zamýšlené
polohy podélného nosníku (MSP-AL-LC, 18).
Obr. 4a, 5a: Montáž připravených příčných nosníků (MSP-AL-TC, 11) do zarážecích profilů (MSP-HDG-RP, 1)
1. Do zarážecích profilů (MSP-HDG-RP,1) vsaďte připravený příčný nosník
(MSP-AL-TC, 11).
2. Skrz zarážecí profil (MSP-HDG-RP, 1) a komfortní spojku (MSP-AL-CC, 9)
zasuňte ze zadní strany svorník se závitem (MSP-HDG M12x130, 13).
3. Na svorník nasuňte ozubenou podložku (MSP-HDG-TP, 14)
(ozubenou stranou ke sloupku).
4. Našroubujte matici (M12 HDG, 15).
5. Proveďte výškové vyrovnání komfortní spojky (MSP-AL-CC, 9)
v zarážecím profilu (MSP-HDG-RP, 1) a vyrovnání polohy v příčném
nosníku (MSP-AL-TC, 11) a spoje lehce utáhněte nástrčným klíčem
s otvorem 19 mm nebo 15 mm.
6. Proveďte konečné vyrovnání. Svorník se závitem (MSP-HDG M12×130,
13) jdoucí skrze zarážecí profil (MSP-HDG-RP, 1) utáhněte momentem
Md = 50 Nm a šrouby M10 v podélné drážce příčného nosníku
(MSP-AL-TC, 11) utáhněte momentem Md = 30 Nm.
Obr. 4b, 5b: Montáž připravených příčných nosníků (MSP-AL-TC, 11) do sloupků (MSP-AL-SP, 5)
1. Do sloupků (MSP-AL-SP, 5) vsaďte připravený příčný nosník
(MSP-AL-TC, 11).
2. Na šroub s šestihrannou hlavou (M12x130 A2-70, 16) nasuňte ozubenou
podložku (MSP-AL-TP, 17) (ozubenou stranou ke sloupku, ozubení
vodorovně) a šroub zasuňte ze zadní strany skrz sloupek (MSP-AL-SP, 5)
a základní spojku (MSP-AL-BC, 10). Na konec šroubu nasaďte další
ozubenou podložku (MSP-AL-TP, 17) (ozubenou stranou ke sloupku,
ozubení vodorovně).
3. Našroubujte matici (M12 A4-70, 7).
4. Proveďte výškové vyrovnání základní spojky (MSP-AL-BC, 10) ve sloupku
(MSP-AL-SP, 5) a vyrovnání polohy v příčném nosníku (MSP-AL-TC, 11)
a spoje lehce utáhněte utahovacím klíčem SW19 mm nebo 15 mm.
5. Proveďte konečné vyrovnání. Šroub (M12×130 A2-70, 16) jdoucí skrze
sloupek (MSP-AL-SP, 5) utáhněte momentem Md = 50 Nm a šrouby M10
v příčném nosníku (MSP-AL-TC, 11) utáhněte momentem Md = 30 Nm.
5
Obr. 6: Upevnění podélného nosníku (MSP-AL-LC, 18)
1. Podélný nosník (MSP-AL-LC, 18) umístěte mezi dvě zhruba vyrovnané
křížové spojky (MSP-AL-XC, 12) a přesně vyrovnejte. K tomuto účelu
doporučujeme použít distanční šablonu Hilti (není součástí dodávky).
2. Podélný nosník zafixujte vždy dvěma křížovými spojkami (MSP-AL-XC, 12).
Šrouby utáhněte klíčem na šrouby s vnitřním šestihranem č. 6 momentem
Md = 20 Nm.
Obr. 7: Spojování podélných nosníků celkové délky < 18 m
1. Nosníkové spojky (MSP-AL-LS, 19) se musejí vždy umisťovat do blízkosti
podpor. Vzdálenost od podpory činí l/4, (l = rozpon příslušného pole).
2. Při montáži vsuňte spojku (MSP-AL-LS, 19) do poloviny do podélného
nosníku (MSP-AL-LC, 18) (viz ryska) a upevněte je samořezným šroubem
(S-MD 43S 5,5×25, 20).
3. Na druhou polovinu spojky (MSP-AL-LS, 19) nasuňte na doraz další podélný
nosník (MSP-AL-LC, 18) a upevněte jej druhým samořezným šroubem
(S-MD 43S 5,5×25, 20).
Obr. 7: Spojování podélných nosníků celkové délky > 18 m
1. Nosníkové spojky (MSP-AL-LS, 19) se musejí vždy umisťovat do blízkosti
podpor. Vzdálenost od podpory činí l/4, (l = rozpon příslušného pole).
2. Po každých nejvýše 18 m je nutné spoj mezi dvěma podélnými nosníky
(MSP-AL-LC,18) provést jako kluzný spoj.
3. Při montáži vsuňte spojku (MSP-AL-LS, 19) 14 cm do podélného nosníku
(MSPAL- LC, 18) a zafixujte samořezným šroubem (S-MD 43S 5,5×25, 20).
4. Na druhou polovinu spojky (MSP-AL-LS, 19) nasuňte další podélný nosník
(MSP-AL-LC, 18), nosník však neupevňujte. Dilatační mezera mezi
podélnými nosníky (MSP-AL-LC) má činit 25 mm. Tento rozměr platí pro
kolísání teplot ΔT = 60 °C. Předpokládáte-li větší rozdíly teplot, kontaktujte
prosím firmu Hilti.
5. Kluzné ložisko nesmí být umístěno mezi dvěma upevňovacími body jednoho
panelu.
Obr. 8a, 9a: Montáž fotovoltaických rámových panelů
1. Řiďte se montážními pokyny výrobce panelů.
2. První koncové úchytky (MSP-EC, 21) vsaďte na konec podélných nosníků
(MSPAL- LC, 18) a lehce utáhněte klíčem na šrouby s vnitřním
šestihranem č. 6.
3. Fotovoltaický panel uložte na podélný nosník (MSP-AL-LC, 18) a zasuňte
do koncových úchytek (MSP-EC, 21).
4. Vyrovnejte panel a koncové úchytky (MSP-EC, 21) utáhněte klíčem
na šrouby s vnitřním šestihranem č. 6. Utahovací moment Md = 15 Nm.
5. Do podélného nosníku (MSP-AL-LC, 18) vsaďte středové úchytky
(MSP-MC, 23), přisuňte je k prve namontovanému panelu a lehce utáhněte.
6. Na podélný nosník uložte další panel a zasuňte jej do středových úchytek
(MSP-MC, 23).
7. Panel vyrovnejte a šrouby utáhněte klíčem na šrouby s vnitřním šestihranem
č. 6. Utahovací moment Md = 15 Nm.
8. Další panely se upevňují analogicky.
9. Poslední panel zajistěte z vnější strany koncovými úchytkami
MSP-EC, 21). Postup: Do podélných nosníků (MSP-AL-LC, 18) vsaďte
koncové úchytky (MSP-EC, 21), přemístěte je k panelu a vyrovnejte.
Poté je utáhněte klíčem na šrouby s vnitřním šestihranem č. 6 momentem
Md = 15 Nm.
Obr. 8b, 9b: Montáž sklo-laminátových fotovoltaických panelů (thin film)
1. Montážní systém Hilti Solarpark je vhodný pro osazení laminátových panelů
firmy First Solar (FS Series 2 laminate PV modules). Řiďte se montážními
pokyny výrobce panelů. Panely se umisťují na konstrukci orientované
na šířku.
2. Do podélného nosníku (MSP-AL-LC, 18) vsaďte koncové úchytky
(MSP-TFL-EC, 22) a lehce je utáhněte klíčem na šrouby s vnitřním
šestihranem č. 5 tak, aby se maticí dalo pootočit o 90°.
3. Na horní podélnou hranu panelu umístěte dvě středové úchytky
(MSP-TFL-MC, 24).
4. Spodní hranu takto připraveného panelu zasuňte do koncových
úchytek(MSP-TFLEC, 23) na podélném nosníku (MSP-AL-LC, 18).
6
5. Středové úchytky (MSP-TFL-MC, 24) na horní hraně panelu vsaďte
do podélného nosníku (MSP-AL-LC, 18) a lehce je utáhněte klíčem na šrouby
s vnitřním šestihranem č. 5 tak, aby se maticí dalo pootočit o 90°.
6. Proveďte konečné vyrovnání panelu a klíčem na šrouby s vnitřním
šestihranem č. 5 utáhněte koncové a středové úchytky.
Utahovací moment Md = 15 Nm.
7. Další panely se upevňují analogicky.
8. Vnější hranu poslední řady panelů zajistěte koncovými úchytkami
(MSP-TFL-EC, 22).
7
Hilti = registrovaná obchodní značka Hilti Corp., Schaan Lichtenštejnsko Práva na technické změny a změny výrobního programu vyhrazena. Vydal marketing Hilti ČR a SR, 2009
Hilti. Splní nejvyšší nároky.
Hilti ČR spol. s r.o. I Uhříněveská 734 I 252 43 Průhonice I T 800 11 55 99 I F 800 11 55 99 I www.hilti.cz
8
Hilti
Slovakia spol. s r. o. I Galvaniho 7 I 821 04 Bratislava I T 0800 11 55 99 I F 0800 11 55 99 I www.hilti.sk
Download

Solar_montazni navod_A4.indd - SERVIS SOLAR 24 spol. s ro