MEDAILONEK PŘEDNÁŠEJÍCÍHO
NÁZEV WORKSHOPU
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
POŘÁDAJÍCÍ KATEDRA
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Analýza a interpretace textů v kvalitativním výzkumu:
narativní a fenomenologická perspektiva
19.-12.2013, 10:00-17:00 hod, Vodární 6, uč. 5
Katedra psychologie FF UP v Olomouci
Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
Pracuje v Psychologickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. a
přednáší na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity
v Brně. Je autorem knih o agresi (Lidská agrese a její souvislosti,
Fakta 1999) o psychologických souvislostech života herce
(Povolání: herec, Větrné Mlýny 2000, spolu s Jitkou
Lindénovou). S Idou Kodrlovou napsal monografii o vztahu
mezi kreativitou, psychickými poruchami a suicidiem
(Sebevražedná triáda: Virginia Woolfová, Sylvia Plathová, Sarah
Kaneová, Academia 2009). Edičně i autorsky připravil knihy
Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy
(Psychoprof, s.r.o. 2012, spolueditorka Táňa Fikarová), a
Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy (MUNI Press, 2013,
spolueditoři Tomáš Řiháček a Roman Hytych). Zabývá se
narativní perspektivou v psychologii, kvalitativní metodologií,
psychologií umění a projektivními metodami.
ANOTACE WORKSHOPU
Cíl:
Workshop je zaměřen na vybrané otázky kvalitativního
výzkumu s důrazem na analýzu a interpretaci výzkumných
textů. Pozornost bude věnována především interpretativní
fenomenologické analýze a narativní analýze. V práci s textem
se frekventanti seznámí se základy kvalitativní analýzy.
Obsah:
a) Výzkumný problém: kdy zvolit kvalitativní výzkumný
projekt (design) a jak vytvořit výzkumný soubor.
b) Výzkumná otázka v kvalitativně pojatém výzkumném
projektu: její podoby v různých verzích kvalitativního
výzkumu.
c) Tvorba nebo sběr dat?
d) Validita kvalitativního výzkumu.
e) Kvalitativní analýza: fenomenologická a narativní
perspektiva. Principy a postupy.
f) Příklady analýzy a interpretace. Praktické cvičení.
Vybraná doporučená literatura:
Řiháček, T., Čermák, I., Hytych, R. (Eds.) (2013). Kvalitativní
analýza textů: čtyři přístupy. Brno: MUNI Press
Smith, J.A., Flowers, P., Larkin, M. (2009).Interpretative
phenomenological analysis. Theory, Method and Research.
London: Sage Publications.
Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R., Zilber, T. (1998). Narrative
research: Reading, analysis and interpretation. London: Sage
Publications.
Hiles, D., Čermák, I. (2008). Narrative psychology. In C. Willig,
W. Stainton-Rogers (Eds.), The Sage handbook of qualitative
research psychology (s. 147-164). Thousand Oaks, CA: Sage.
Chrz, V. (2007). Možnosti narativního přístupu v
psychologickém výzkumu. Praha: Psychologický ústav AV ČR.
Download

Analýza a interpretace textů v kvalitativním výzkumu