SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („NOZ“)
mezi těmito smluvními stranami:
I.
Smluvní strany
OBJEDNATEL:
Společenství vlastníků jednotek Javorová č. p. 1855, 1856, 1857 a 1858
IČO: 24205460
se sídlem: Javorová 1855, Praha 8 – Kobylisy, 182 00
zastoupeno:
bankovní spojení:
č.účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [•]
a
ZHOTOVITEL:
[•]
IČO:
se sídlem
bankovní spojení:
č.účtu:
Společně dále jen „Strany“ a jednotlivě „Strana“, tato smlouva o dílo dále jen „Smlouva“
II.
Předmět Smlouvy
1. Předmětem Smlouvy je:
a) závazek Zhotovitele zajistit provoz a údržbu Rezidence Javorová v rozsahu
specifikovaném v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Služby“).
b) závazek Objednatele platit Zhotoviteli za Služby odměnu stanovenou touto Smlouvou.
2. Předmětem Smlouvy je dále závazek Zhotovitele, v případě potřeby Objednatele
poskytovat Objednateli služby, které nejsou výslovně uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy,
avšak odpovídají smyslu a účelu řádného zajištění provozu objektu Rezidence Javorová,
a to na základě písemné výzvy Objednatele, kterou je Objednatel oprávněn učinit kdykoliv
v době 3 měsíců po uzavření Smlouvy a Zhotovitel povinen přijmout, a to bez dopadu do
odměny.
Strana 1 (celkem 15)
3. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí a dle
pokynů Objednatele v souladu s jeho zájmy, které Zhotovitel zná nebo musí znát. Je
povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí a jež
mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.
4. Pověřit třetí osobu poskytováním Služeb je Zhotovitel oprávněn pouze s předchozím
písemným souhlasem Objednatele.
5. S ohledem na rezidenčních charakter Rezidence Javorová je Zhotovitel povinen
poskytovat Služby v pracovní dny, a to od 8:00.
III.
Místo plnění
Místem plnění je bytový areál Rezidence Javorová – na adrese Javorová č. p. 1855, 1856,
1857 a 1858 a na pozemcích parc. č. 2618/1, 2620/1 2618/50, 2618/51 a 2618/52, Praha 8,
tedy bytový komplex a pozemky s tímto areálem související (dále jen „Rezidence Javorová“).
IV.
Způsob poskytování Služeb
1. O poskytování Služeb povede Zhotovitel denní výkaz. Zásady, které musí výkaz splňovat
a vzor výkazu jsou součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy. Denní výkaz bude každý den po
ukončení poskytování Služeb zaslán Zhotovitelem v elektronické podobě na emailovou
adresu Objednatele [email protected] s označení předmětu zprávy „Denní výkaz
služeb - datum ve formátu den-měsíc-rok“. Zástupci Objednatele si vyhrazují právo
vyžádat si upřesňující informace k vykázaným činnostem Zhotovitele a k jejich případné
fyzické kontrole v prostorách Rezidence Javorová. Vyplněné denní výkazy budou součástí
měsíční fakturace Zhotovitele a budou také sloužit pro případnou reklamaci vad Služeb
poskytovaných Zhotovitelem.
2. Zhotovitel provede minimálně jednou za 5 pracovních dnů důkladnou pochůzku po
Rezidenci Javorová, kdy projde všechny společné (i zamčené) prostory a zjistí, v jakém
jsou technickém stavu. Do denního výkazu Služeb (vzor viz Příloha č. 2) pak zapíše
krátkou zprávu o stavu objektu Rezidence Javorová včetně konkrétních závad, event.
potencionálně hrozících závad. V případě akutních technických závad zjištěných
v prostorách objektu Rezidence Javorová neprodleně kontaktuje zástupce Objednatele a
po domluvě s ním řeší jejich odstranění.
3. V případě absence a nemožnosti poskytování Služeb je Zhotovitel povinen předem,
pokud možno v dostatečném předstihu nejméně 5 pracovních dnů, nahlásit tuto
skutečnost Objednateli emailem a uvést dobu trvání absence a důvod. Po tuto dobu bude
odměna Zhotovitele uvedená v článku V, bodě 1 níže alikvotně snížena. V době
nepřítomnosti Zhotovitele přesahující 2 pracovní dny bude běžný denní provoz zajišťovat
jeho zástupce, kterého Zhotovitel zabezpečí po dobu své nepřítomnosti a předá mu
všechny důležité náležitosti pro činnost a agendu dle této Smlouvy a seznámí ho
s obsahem Smlouvy. Za takové poskytování Služeb zástupcem náleží Zhotoviteli
poměrná část odměny uvedené v článku V, bodě 1 níže, přičemž je věcí Zhotovitele jak
se v tomto směru vypořádá se zástupcem. Zhotovitel se ve smyslu § 1769 2.věta NOZ
zavazuje, že zajistí, že zástupce splní všechny povinnosti stanovené touto Smlouvou.
Platí, že Objednatel má právo navrženého zástupce schválit nebo odmítnout
4. Zhotovitel provádí poskytování Služeb na vlastní zodpovědnost, riziko a s využitím
vlastních nástrojů. Pokud mu budou Objednatelem protokolárně zapůjčeny nástroje,
přístroje a zařízení k provádění Služeb, je povinen s nimi zacházet s péčí dobrého
hospodáře a užívat je tak, aby při manipulaci s nimi neohrozil sebe ani nikoho ve svém
okolí, či nezpůsobil jiné škody. K provádění Služeb, případně pro jejich zpřístupnění při
zajišťování třetí osobou, mu budou protokolárně poskytnuty k dispozici příslušné klíče (viz
Strana 2 (celkem 15)
Příloha č. 3) a vyhrazen přiměřený prostor pro uložení osobních věcí v prostorách
recepce objektu Rezidence Javorová.
5. Objednatel je povinen vést agendu dle této Smlouvy a všechny dokumenty. Každý
dokument – smlouva, nabídka, výběrové řízení, faktura, výkazy o činnosti a další bude
uložen v označeném příslušném šanonu v uzamčené skříni na recepci objektu Rezidence
Javorová.
6. Objednatel je povinen vést hotovostní pokladnu pro drobné výdaje za věci, které ke své
činnosti (opravy) potřebuje. Za vedení pokladny a svěřené prostředky je hmotně
odpovědný (viz Příloha č. 4).
7. Služby, které bude Zhotovitel poskytovat jsou z hlediska významu a důležitosti členěny
následovně - úkoly jsou rozděleny do skupin dle priorit. Priority úkolům přiděluje
Objednatel. Zhotovitel označuje prioritu v denním výkazu práce.
i. Pohotovost: okamžitý zásah v řádu hodin (y) dle možností Zhotovitele
ii. Urgentní: tyto úkoly řeší Zhotovitel přednostně
iii. Normální: běžná denní í agenda
iv. Minoritní: tyto úkoly Zhotovitel řeší až po splnění všech úkolů vyšší úrovně
8. Individuální úkoly a zadává Objednatel Zhotoviteli po vzájemné domluvě včetně potvrzení
termínu dodání, případně částky za danou práci/úkol.
9. Zhotovitel je povinen trvale udržovat čistotu ve vrátnici, skladu, úklidové místnosti,
úsporně vytápět vrátnici - regulace dle počasí, vést evidenci věcí nacházející se ve výše
uvedených místnostech Objednatele (evidenci ke dni zahájení poskytování Služeb mu
předá Objednatel), zhotovit seznam všech klíčů a čipů – i náhradních.
V.
Odměna
1. Odměna, kterou se Objednatel zavazuje platit Zhotoviteli za Služby je stanovena
dohodou, a to paušální částkou ve výši [•] Kč (slovy: [•]) měsíčně.
2. Výše uvedená odměna je konečná a nezahrnuje DPH. Ve výše uvedené částce jsou
obsažené veškeré náklady, kterou mohou Zhotoviteli vzniknout v souvislosti
s poskytováním Služeb (cestovné, provoz mobilního telefonu a počítače, náklady pojištění
Zhotovitele atd.).
3. Zhotovitel je plátcem DPH. ALT: Zhotovitel není plátcem DPH.
4. V odměně nejsou zahrnuty ceny náhradních dílů (žárovky atd.) a materiálů
spotřebovávaných při plnění Služeb (posyp, nátěrové hmoty atd.), které Zhotovitel bude
přefakturovávat Objednateli. Platí, že nákupy náhradních dílu a materiálů v každém
jednotlivém případě do 1,000 Kč (bez DPH) je Zhotovitel oprávněn realizovat bez
předchozího souhlasu Objednatele (vždy za podmínky, že daná cena je pokud možno co
nejnižší), v opačném případě je Zhotovitel povinen k nákupu získat předchozí písemný
souhlas Objednatele zaslaný emailem.
5. V případě potřeby provedení dalších služeb než těch, které jsou uvedeny v Příloze č. 1
nebo těch, ke kterým Objednatel podle čl. II odst. 2 výše vyzve Zhotovitele, může být
Zhotovitel seznámen s touto potřebou Objednatele a vyzván k sestavení kalkulace
nákladů včetně předpokládané ceny za materiál spolu s předpokládanou dobou plnění na
provedení takové služby. Objednatel si vyhrazuje právo nevyužít shora popsaného práva
vyzvat Zhotovitele a pověřit výkonem takových služeb třetí osoby.
Strana 3 (celkem 15)
VI.
Platební podmínky
1. Sjednanou odměnu bude Zhotovitel účtovat zpětně Objednateli fakturou – daňovým
dokladem, který bude vystaven vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém
byly Služby poskytnuty s termínem splatnosti 14 kalendářních dnů ode dne doručení
faktury do sídla Objednatele.
2. Jednotlivé faktury musí obsahovat všechny zákonem předepsané náležitosti. V případě
uvedeném v čl. V odst. 4 výše v nich budou vyúčtovány také ceny náhradních dílů a
materiálu a příslušná DPH. Přílohou faktur také musí být výkazy Služeb za jednotlivé dny.
Faktury, které nesplňují předepsané náležitosti, Objednatel vrátí Zhotoviteli k jejich
přepracování. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou faktur, přičemž
lhůta k jejich zaplacení počne běžet až ode dne doručení přepracované faktury.
3. Pokud Objednatel uplatnil vůči Zhotoviteli v souladu s touto Smlouvou nějaké smluvní
pokuty či jiné snížení odměny, budou tyto částky započteny na fakturovanou částku.
VII.
Práva a povinnosti Zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen odstraňovat zjištěné závady a nedostatky v rozsahu uvedeném
v Příloze č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen upozorňovat Objednatele na
zjištěné závady a nedostatky, jejichž odstranění není ve Smlouvě zahrnuto, ale jejichž
neodstranění by mohlo Objednateli nebo třetím osobám způsobit škodu. Zhotovitel je
povinen upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů.
2. Zhotovitel se zavazuje řídit se touto Smlouvou, dodržovat všechny obecně závazné právní
předpisy zejména z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, z oblasti požární ochrany a z
oblasti ochrany životního prostředí a platné technické normy vztahující se k jeho činnosti a
pokyny Objednatele a postupovat v souladu se zájmy Objednatele.
3. Při provádění Služeb je Zhotovitel povinen písemně upozorňovat Objednatele na stav,
který by mohl ohrozit bezpečnost osob nebo majetku Objednatele a/nebo třetích osob, a
v případech, které nesnesou odkladu, provést ihned nezbytná opatření k odstranění
závadného stavu a bez zbytečného odkladu vyrozumět o této skutečnosti Objednatele.
Pokud nastane stav bezprostředně ohrožující majetek Objednatele či vlastníků bytových
jednotek objektu nebo jejich zdraví, je Zhotovitel povinen jednat tak, aby zabránil škodě
na majetku a újmě na zdraví, přičemž v takovém případě je Zhotovitel povinen
odstraňovat následky takto vzniklé na majetku, a to buď sám nebo ve spolupráci s třetí
osobou vybranou Objednatelem.
4. Zhotovitel je povinen vykonat činnosti, které jsou předmětem Smlouvy, beze zbytku, včas,
s potřebnou odbornou péčí a v souladu se zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen
jednat podle pokynu Objednatele a s tím, že Zhotovitel se může od pokynů Objednatele
odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu Objednatele a Zhotovitel nemůže získat
včas jeho souhlas. V případě větší kumulace požadavků na provedení prací stanoví
Objednatel prioritu jejich provedení.
5. Zjištěné závady a nedostatky odstraní Zhotovitel bez zbytečného odkladu, v případě
nemožnosti neprodlené nápravy sjedná s určenou osobou Objednatele časový
harmonogram prací.
6. Zhotovitel prohlašuje Objednateli:
Strana 4 (celkem 15)
a)
má sjednané pojištění odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout při
poskytování Služeb a tuto skutečnost doloží na požádání Objednateli;
b)
jeho fyzický a zdravotní stav je dostatečný pro poskytování Služeb;
c)
vedle Služeb poskytovaných Objednateli poskytuje třetím stranám další služby.
7. Zhotovitel vždy nejpozději do 30. září každého roku (nebude-li dohodnuto jinak) vypracuje
podklady za objekt Rezidence Javorová pro zpracování finančního plánu pro následující
rok. Bude se jednat o návrhy oprav, výměn zařízení v závislosti na funkčnosti nebo
životnosti, případně úspor energií zahrnující vývoj za uplynulý rok s dosaženými výsledky
společně s plánem revizí a odborných prohlídek na následující kalendářní rok.
8. Úroveň a kvalita prováděných Služeb budou průběžně kontrolovány Objednatelem a
podřizovány jeho požadavkům.
9. Zhotovitel je povinen řádně a v dostatečném předstihu nebo bez zbytečného odkladu po
jeho zjištění, písemně oznamovat Objednateli potřebu poskytování jakékoliv části Služeb
tak, aby Objednatel neutrpěl jakoukoliv újmu na svých právech nebo majetku svém či
nedošlo ke škodě na majetku třetích osob.
10.
Zhotovitel je povinen Objednateli písemně neprodleně oznámit veškeré závady na
technologickém zařízeni, které ohrožují provoz objektu Rezidence Javorová včetně
eventuálních rozdílů mezi Objednatelem předanou dokumentací a skutečným stavem
dodaného technologického zařízeni, přičemž součástí tohoto oznámení bude i určeni
možného způsobu odstranění těchto závad.
11.
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o změnách
svého zdravotního stavu. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli, aby se
podrobil zdravotní prohlídce a Zhotovitel poskytne Objednateli výsledky této prohlídky.
12.
Zhotovitel bude používat pro plnění svých závazků z této Smlouvy vlastní potřebné
nářadí a měřicí přístroje. Objednatel poskytne Zhotoviteli sekačku.
13.
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen po dobu 2
týdnů seznámit se způsobem poskytování Služeb osobu určenou Objednatelem za
účelem zaučení této osoby s poskytováním Služeb (např. v případě ukončení Smlouvy).
VIII.
Práva a povinnosti Objednatele
1. Objednatel se zavazuje včas předávat Zhotoviteli veškeré informace a doklady, vyžádané
Zhotovitelem, nezbytné pro řádné provádění Služeb Zhotovitelem na základě této
Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po obdržení jeho písemné žádosti. Na požádání
vystaví Objednatel Zhotoviteli plnou moc pro jednání s třetími stranami.
2. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem
a dodržování obecně platných právních předpisů a Zhotovitel je povinen takovou kontrolu
Objednateli nebo Objednatelem pověřené třetí osobě umožnit. Zejména má Objednatel
má právo nahlížet do veškerých dokumentů, dokladů, nabídek, elektronické komunikace,
které se týkají správy nemovitosti, a to vždy, když o to Zhotovitele požádá.
3. Objednatel zajistí Zhotoviteli bezúplatné poskytování vody a elektrické energie při
provádění Služeb.
4. Objednatel je povinen platit Zhotoviteli cenu za Služby za podmínek stanovených touto
Smlouvou.
Strana 5 (celkem 15)
IX.
Záruka a odpovědnost za vady díla a odpovědnost za škodu
1. Zhotovitel plně odpovídá za plnění Smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění
poskytuje prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele).
2. Žádná ze Stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo
jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že Objednatel poskytl
Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění
s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení
předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně
upozornil a Objednatel trval na původním zadání.
3. Každá ze Stran je oprávněna požadovat náhradu škody v plné výši i v případě, že se
jedná o porušení povinnosti, které je sankcionováno mezi stranami v této Smlouvě
sjednanou smluvní pokutou.
4. Objednatel je oprávněn reklamovat zjevné i skryté vady poskytnutých služeb bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění.
5. Záruční doba na veškeré služby dle této Smlouvy činí dobu 24 měsíců.
6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu služby ani po opakované písemné výzvě
Objednatele v dodatečně lhůtě stanovené pro odstranění vady, pak je Objednatel
oprávněn nechat provést reklamované služby na náklady Zhotovitele třetí osobou za cenu
obvyklou na trhu. Na písemnou žádost bude Zhotoviteli poskytnut podrobný rozbor
Objednatelem uhrazené ceny za odstranění reklamované vady.
X.
Smluvní pokuty
1. Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji příslušnou povinnost stanovenou v této Smlouvě,
potom je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli příslušnou smluvní pokutu
uvedenou dále v tomto odstavci:
a) nezaslání denního výkazu nebo zaslání výkazu, který nesplňuje náležitosti stanovené
touto Smlouvou – 250 Kč za každý jednotlivý případ;
b) neposkytnutí Služby ve stanoveném termínu nebo v řádné kvalitě – 500 Kč za každý
jednotlivý případ;
c) neomluvená absence – 1000 Kč za každý jednotlivý případ;
d) porušení jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele stanovené Smlouvou – 500 Kč za každý
jednotlivý případ.
2. Úhradou smluvní pokuty se Zhotovitel nezprostí své povinnosti provést služby ani
nevylučuje možnost domáhat se náhrady škody ze strany Objednatele.
XI.
Doba trvání Smlouvy
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami a uzavírá se na dobu 3
let.
2.
Od 1. ledna 2015 je Objednatel oprávněn vypovědět tuto Smlouvu i bez udání důvodu ve
tříměsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
doručení výpovědi této smlouvy druhé straně. Do 31. prosince 2014 platí, že Objednatel
oprávněn vypovědět tuto Smlouvu i bez udání důvodu v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která
počíná běžet doručením výpovědi této smlouvy druhé straně.
Strana 6 (celkem 15)
3.
Objednatel může odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv ze svých
povinností uvedených v této Smlouvě a nenapraví takové porušení během deseti dní po
obdržení písemného oznámení Objednatele o takovém porušení.
4.
Objednatel může od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Zdravotní stav Zhotovitele bude nedostatečný pro poskytování Služeb;
Zhotovitel bude pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo Zhotovitel pozbude
oprávnění poskytovat Služby
5.
Pokud některá Služba trvale vykazuje vady a částka smluvních pokut uložených za nekvalitní
poskytování Služby přesáhne 2000 Kč za 2 měsíce, může Objednatel od poskytování této
Služby odstoupit a pověřit poskytováním Služby jinou osobu, v takovém případě se odměna
Zhotovitele sníží o částku, kterou budou Objednatel platit této třetí osobě za poskytnutí
služby. V ostatním zůstane tato Smlouva zachována.
6. Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez uvedení důvodu v šestiměsíční
výpovědní lhůtě. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
doručení písemné výpovědi této smlouvy druhé straně.
7. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel řádně a včas
nezaplatí sjednanou cenu Služeb, a to ani po písemném upozornění, ve kterém Zhotovitel
stanoví objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění. Za lhůtu přiměřenou obě strany považují
deset pracovních dní ode dne doručení písemného upozornění.
8. Doručením oznámení o odstoupení tato Smlouva zaniká.
9. Obě Strany se zavazují nejpozději při ukončení Smlouvy vrátit druhé straně veškeré
písemnosti, které jí náleží. Rovněž se zavazují utajit znalosti a informace z oblasti druhé
smluvní strany, a to jak během trvání Smlouvy, tak po jejím skončení. Zhotovitel souhlasí
s tím, že Objednatel je oprávněn zpřístupnit informace z této Smlouvy a z poskytování
Služeb na požádání každému vlastníkovi bytové jednotky v Rezidenci Javorová.
XII.
Závěrečná ustanovení
1.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.
2.
Změny nebo doplňky Smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků podepsaných
oběma Stranami. Změna osob oprávněných jednat jménem Objednatele, stejně tak jako
rozšíření Služeb dle čl. II odst. 2 nebo změna odměny dle čl XI. odst. 5 výše nevyžaduje
formu dodatku.
3.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že byl Objednatelem řádně seznámen s místem plnění, a že byl
dále seznámen se všemi podmínkami, příslušnou dokumentací, nezbytnými výkresy a plány.
4.
Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti Stran zákonem č.
89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, případně ostatními
platnými právními předpisy České republiky. Strany na sebe berou nebezpečí změny
okolností dle § 1765 NOZ.
5.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha 1: Rozsah služeb
Příloha 2: Denní výkaz prací Zhotovitele
Příloha 3: Předávací protokol ke klíčům od objektu a k dalšímu vybavení
Příloha 4: Pokladna a svěřené prostředky – hmotná odpovědnost
Příloha 5: Pověření členové výboru Společenství pro komunikaci s Zhotovitelem
Příloha 6: Živnostenský list Objednatele
Příloha 7: Prohlášení Objednatele o nevýhradním poskytování služeb
Strana 7 (celkem 15)
6.
Běžná komunikace mezi Stranami může být prováděna elektronickou poštou, případně
ústně. Výpovědi a odstoupení pak doporučenou poštou.
7.
Tato Smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních.
8.
Strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, že s ním souhlasí a na důkaz
toho připojují své vlastnoruční podpisy.
V Praze dne:
za objednatele
za zhotovitele
Strana 8 (celkem 15)
Příloha 1: Rozsah služeb
Zhotovitel bude pro Objednatele provádět tyto domovnické práce:

Strana 9 (celkem 15)
Příloha 2: Denní výkaz Služeb Zhotovitele
Každá Služba je Zhotovitelem doplněna do denního výkazu, včetně času a místa řešení.
Jednou týdně se doplňuje Zpráva o stavu objektu, kterou Zhotovitel vyhotoví poté, co projde
celý objekt a zjistí případné závady nebo hrozící závady na objektu. Denní výkaz prací bude
každý den po ukončení pracovní činnosti Zhotovitele zaslán v elektronické podobě na
emailovou adresu Objednatele [email protected] s označení předmětu zprávy „Denní
výkaz služeb - datum ve formátu den-měsíc-rok“.
Strana 10 (celkem 15)
Příloha 3: Předávací protokol ke klíčům od objektu a k dalšímu vybavení
Objednatel předal Zhotoviteli následující seznam klíčů a dalšího vybavení:
Strana 11 (celkem 15)
Příloha 4: Pokladna a svěřené prostředky – hmotná odpovědnost
Základní údaje pokladny
Měna pokladny: Kč (Česká koruna)
Vstupní vklad: ………………………,- Kč
Správce pokladny: …………………………………
Oprávněný zástupce Společenství: …………………………………
Pravidla pro vedení pokladny
Každá hotovostní výplata z pokladny musí být doložena paragonem, stvrzenkou apod. s
označením za jakým účelem byl nákup proveden. Tyto doklady budou před výplatou
předloženy k odsouhlasení odpovědnému zástupci Objednatele.
Zhotovitel odpovídá za to, že daňové doklady, jejichž proplacení bude požadovat, budou mít
náležitosti podle zákona o dani z přidané hodnoty (tj. zejména: firma a IČ/DIČ vystavitele,
sazba DPH, aktuální datum, předmět prodeje, při nákupu nad 10.000,- Kč též název a IČ
Objednatele.
Dohoda o hmotné odpovědnosti
I.
Zhotovitel přebírá hmotnou odpovědnost za svěřené prostředky, nástroje a vybavení,
kterému dalo k dispozici výkonu správy objektu Objednatele.
II.
Zhotovitel se zavazuje učinit za své strany vše, aby bylo zabráněno ztrátě, nebo poškození
svěřených hodnot a provést všechna předepsaná opatření k jejich uchování a zabezpečení.
Hrozí-li škoda, je Zhotovitel povinen na ní bezodkladně upozornit Objednatele.
III.
Za schodek zjištěný na svěřených hodnotách, které Zhotovitel převzal, započítal nebo
přepočítal, odpovídá Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá z případný vzniklý schodek či poškození
propůjčené věci a je povinen jej uhradit v plné výši.
IV.
Nejpozději v poslední den ukončení smlouvy Zhotovitel musí předat Objednateli všechny
svěřené prostředky.
V Praze, dne …………………….
…………………………………..………..
Za Objednatele
…………….……..………………………
podpis Zhotovitele
Strana 12 (celkem 15)
Příloha 5: Pověření členové výboru pro komunikaci se Zhotovitelem
Zhotovitel může být kontrolován či dotazován všemi členy výboru a kontrolní komise
Objednatele. Pro zjednodušení řízení a kontroly činnosti Služeb byly za oba orgány
Objednatele vybráni konkrétní lidé, kteří budou kontroly poskytování Služeb Zhotovitelem
pravidelně kontrolovat a řešit.
Za výbor SVJ:
RNDr. Jiří Černý
kontakt: [email protected], mobil: 608208291
Ing.Tomáš Vacenovský
kontakt: [email protected], mobil: 777670323
Strana 13 (celkem 15)
Příloha 6: Živnostenský list Zhotovitele
Strana 14 (celkem 15)
Příloha 7: Prohlášení Zhotovitele o nevýhradním poskytování služeb
Zhotovitel
Jméno/Název:
IČ:
Sídlo:
Bankovní spojení:
Zhotovitel tímto prohlašuje a příjemce (Objednatele) výslovně upozorňuje, že poskytované
dle Smlouvy, jsou v režimu nevýhradního poskytování, tj. Zhotovitel poskytuje obdobné
služby i třetím osobám od příjemce odlišných.
V Praze, dne ……………………….
_____________________________________________________
Zhotovitel - xxx
Výše uvedené prohlášení beru na vědomí a plně akceptuji:
V Praze, dne ……………………….
_____________________________________________________
Za Objednatele - xxx
Strana 15 (celkem 15)
Download

Návrh smlouvy o dílo