tel:
317 754 111
fax:
317 721 256
e-mail: [email protected]
[email protected]
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Oddělení silničního správního úřadu
MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
ČÍSLO JEDNACÍ:
SPIS. ZNAČKA:
E-MAIL:
Ing. Hlaváček
317 754 243
[email protected]
DATUM:
30.01.2012
Č.s.r.:
37/12
VYŘIZUJE:
TELEFON:
Obec Čtyřkoly
Čtyřkoly 70
257 22 Čerčany
IČ 005 08 519
MUBN/8936/2012/OSSU
OSSU/8489/2011/HLC
zastoupena na základě plné moci
Lucida s.r.o.
Marie Cibulkové 356/34
140 00 Praha 4
IČ 256 51 099
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu, který je
podle § 15 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen stavební zákon) speciální stavební úřad pro silnice II. a III. tříd, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o
stavební povolení, kterou obdržel dne 28.11.2011 od stavebníka:
•
Obec Čtyřkoly, Čtyřkoly 70, 257 22 Čerčany, IČ 005 08 519
zastoupena na základě plné moci společností Lucida s.r.o., Marie Cibulkové 356/34, 140 00 Praha 4, IČ 256
51 09.
I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu stavební povolení na stavbu:
„Rekonstrukce chodníků a komunikací Čtyřkoly - Javorník“
na pozemcích p.č. 783/2, 98/67, 98/68, 98/51, 98/53, 98/39, 319/9, 319/13, vše k.ú. Čtyřkoly.
Popis stavby:
Jedná se o rekonstrukci stávajících místních komunikací, která je projekčně rozdělena na 5 větví (větev 11,
21, 22, 31, 41), doplněných chodníky. Komunikace (větev 11 a větev 21) navazují dvěma sjezdy na silnici č.
III/1096. Vozovka má šířku 5,5 m (dva jízdní pruhy 2,75 m). U větví 11, 21, 22 je zřízen jednostranný chodník o šířce 1,5m a pásy zeleně po obou stranách vozovky o šířce 1,25 m, resp. 0,75 m. U větví 31 a 41 je navržen pás zeleně o obou stranách vozovky v proměnné šířce. Parkování a odstavování je řešeno výhradně na
přilehlých pozemcích. Zpevnění vozovky bude provedeno betonovými obrubníky 150/250/1000 mm o nášlapu 120 mm, v místech vjezdů a míst určených k přecházení bude nášlap snížen na 20 mm. Vozovka o celkové tl. 420 mm je navržena ve skladbě: ACO 11+ tl. 40 mm, PS-A, ACL 16 tl. 60 mm, PS-A, SC I tl. 120
mm, ŠD tl. 200 mm. Chodníky jsou navrženy z šedé zámkové dlažby: DL tl. 60 mm, L tl. 30 mm, ŠDA tl.
150 mm. Vjezdy k RD jsou navrženy z červené zámkové dlažby: DL tl. 80 mm, L tl. 40 mm, ŠDA tl. 250
mm. Odvodnění je zajištěno podélným sklonem a jednostranným příčným sklonem 2,5 % uličními vpustmi a
odvodňovacími žlaby do vsakovacích drenáží. Zpevněné plochy na konci větví 31 a 41 umožňují otočení
osobních automobilů. V rámci stavby bude umístěno svislé dopravní značení, viz projektová dokumentace.
Připojení na silnici č. III/1096 budou provedena plynule v niveletě hrany vozovky, odvodnění mají zajistit
příčné odvodňovací žlaby. Podrobnosti jsou obsaženy v projektové dokumentaci zpracované Ing. Josefem
Stankem (ČKAIT 0002847).
1
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, zpracované Ing.
Josefem Stankem (ČKAIT 0002847); příp. změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace.
3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy podle rozhodnutí o umístění stavby orgánem nebo organizací
k tomu oprávněnou.
4. Investor zajistí vytýčení veškerých nadzemních a podzemních vedení a zabezpečí jejich ochranu podle
požadavků vlastníků nebo uživatelů sítí. Při provádění stavby je třeba dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
5. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhl. č.137/1998 Sb., v platném znění, upravující požadavky na
provádění staveb a příslušné technické normy dle zák.č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v posledním platném znění.
6. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobnosti
stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a
životního prostředí a bezpečnost při užívání.
7. Stavebník a organizace provádějící stavbu nebo zabezpečující její přípravu či provádějící jiné práce, ohlásí
nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, jakož i archeologické nálezy stavebnímu úřadu a orgánu stání ochrany přírody učiní nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen
nebo zničen, pokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem památkové péče, popř. archeologickým ústavem nebo orgánem státní správy.
8. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou k tomu oprávněnou (dle § 160 stavebního zákona) a
odborný dozor nad prováděním prací bude vykonávat pověřená osoba.
9. Stavebník oznámí našemu odboru termín zahájení stavby, název a sídlo firmy, která bude stavbu provádět.
10. Zhotovitel je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). Veškeré práce na stavbě budou
prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení práv a oprávněných zájmů vlastníků sousedních pozemků.
11. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 000 66 001, pod zn. 31205/2011/KSÚS/BN/411-784 ze dne 18.11.2011 a
pod zn. 11255/2011/KSÚS/BN/202-265 ze dne 26.05.2011. Po ukončení stavby bude připojení na silnici č.
III/1096 protokolárně předáno Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, p.o.
12. Budou splněny podmínky vyjádření Policie ČR, KŘ Stř.kraje, územní odbor vnější služby Benešov, DI,
K Pazderně 906, 256 01 Benešov, čj. KRPS-60643-9/ČJ-2011-010106 ze dne 08.11.2011, dle kterého bude
předložen návrh přechodné úpravy provozu. Návrh, ze kterého musí být zřejmý rozsah nutného omezení
provozu vynuceného stavebními pracemi, musí být zpracován mimo jiné v souladu s TP 66 Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydanými CDV Brno v r. 2003 pod ISBN 8086502-08-2.
13. Budou splněny podmínky vyjádření HZS Stř.kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01
Benešov, čj. HSKL-5298-6/2011-BN ze dne 30.11.2011.
14. Budou splněny podmínky vyjádření VHS Benešov, Černoleská 1600, 256 13 Benešov u Prahy, zn.
701/Čj.971/Vyj/Mí/2011 ze dne 15.05.2011.
15. Budou splněny podmínky vyjádření O2 Telefónica Czech republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Praha 4 – Michle, čj. 165454/11 ze dne 31.10.2011.
16. Budou splněny podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, pod zn. L/11/192
ze dne 04.11.2011.
17. Budou splněny podmínky stanoviska MěÚ Benešov, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 100,
256 01 Benešov, čj. MUBN/74726/2011/OOPLH ze dne 11.11.2011.
18. Budou splněny podmínky stanoviska NIPI ČR, o.s., Náměstí Republiky 3, 110 01 Praha, pod zn.
204/11/CH ze dne 03.11.2011.
19. Budou splněny podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, pod
zn. 5000551920 ze dne 22.11.2011.
20. Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
21. Dopravní stavba může být užívaná ve smyslu § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby před vydáním kolaudačního souhlasu byly provedeny a vyhodnoceny
zkoušky předepsané zvláštními předpisy a opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
2
vyžadovaná zvláštními právními předpisy. V souladu s § 121 a § 122 stavebního zákona stavebník předloží
dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán provedené stavby.
22. Stavba bude dokončena v celém rozsahu dle schválené projektové dokumentace, tzn., že kolaudační souhlas může být vydán až po dokončení všech etap výstavby, popř. na část stavby schopné samostatného užívání.
Účastník řízení na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
•
Obec Čtyřkoly, Čtyřkoly 70, 257 22 Čerčany, IČ 005 08 519
Odůvodnění :
Dne 28.11.2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení. Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování vydal
dne 28.07.2011 pod č.j. MUBN/50215/2011/VÝST, spis. zn. VÝST/40739/2011/BA, územní rozhodnutí,
které nabylo právní moci dne 30.08.2011 a dne 05.01.2012 pod č.j. MUBN/1098/2012/VÝST, spis. zn.
VÝST/40739/2011/BA, souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona. Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, vydal dne 24.01.2012 pod čj. MUBN/8516/2012/OOPLH souhlas k trvalému odnětí půdy ze
ZPF. Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad oznámil
dne 27.12.2011 pod č.j. MUBN/84150/2011/OSSU účastníkům řízení zahájení stavebního řízení a současně
stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a
dotčené orgány svá stanoviska. Správní poplatek byl zaplacen ve výši 3000,- Kč podle pol. 17 sazebníku k
zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. Projektová dokumentace stavby, zpracovaná Josefem Stankem (ČKAIT 0002847), splňuje obecné
technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení
stavby.
Stanoviska sdělili: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.; Policie ČR, Krajské ředitelství
Středočeského kraje, územní odbor vnější služby Benešov, dopravní inspektorát; O2 Telefónica Czech republic a.s.; ČEZ Distribuce a.s.; MěÚ Benešov – Odbor životního prostředí; HZS Stř.kraje, územní odbor
Benešov; Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky,
o.s.; RWE Distribuční služby, s.r.o.; Krajská hygienická stanice Středočeského kraje; VHS Benešov; obec
Čtyřkoly; Osvětlení Týnec, k.s.; NET4GAS, s.r.o.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení:
Obec Čtyřkoly, Markéta Fopová, Otakat Lédl, Zdeňka Povolná, Dana Chválová, Marie Mervartová, Petr
Ebenstreit, Ing. Václav Lahodný, Václav Maršálek, Zdeněk Šturc, Stanislav Moudřík, Ing. Olga Čudová, Jiří
Vojtech, Jitka Ciglerová, Karel Pospíšil, Růžena Pospíšilová, Vladimír Kubec, Alžběta Bauerová, Jiří Hnátek, Ing. Roman Šabata, Lenka Šabatová, Ing. Ivana Kocmanová, Vladimír Doktor, Ludmila Jirčíková, Libuše Oberhauerová, Jaromír Podroužek, Roman Podroužek, Václav Podroužek, Silvia Podroužková, Václav
Vysušil, Libuše Dračicová, Josef Škach, Ing. Helena Škachová, Petr Flekač, Eva Flekačová, Ing. Petr Sikora,
Ing. Hana Sikorová, Petr Trtek, Martina Trtková, Ladislav Tupý, Vítězslav Hrabal, Ing. Vladislav Horák,
Ing. Monika Horáková, Jan Konečný, Ing. Robert Nešpor, Mgr. Vanesa Nešporová, Ivan Kosař, Ivana Kosařová, Jiří Kučera, Ondřej Kučera, Karel Ryška, Alena Ryšková, Ing. Josef Neumann, Ing. Jana Neumannová, Ing. Jaroslav Fuksa, Vanda Fuksová, EXCON, a.s., Miloš Šturc, Jaroslav Filip, Hana Jaegerová, Alena
Strachotová, Pavel Hejdánek, Mgr. Jana Chloupková, Pavla Vaculová, PaedDr. Zuzana Fajnorová, Martin
Hrbáč, Božena Hrbáčová, Vladimír Stehlík, Anna Stehlíková, Mgr. Roman Švarc, Renata Starobová, Stanislav Vyčítal, Markéta Vyčítalová, Jan Šimánek, Ing. Stanislav Kropš, Martina Kropšová, Lukáš Hlavnička,
Alena Schubertová, Ing. Karel Kaisler, Ing. Věra Kaislerová, Vladimír Šetek, Ing. Vlastimil Moráň, Marie
Koránová, Hana Penzová, Miroslav Jelíček, Ing. Vladimír Levický, Ing. Jana Levická, Erika Bergmanová,
Božena Kocprdová, Ivan Lehovec, Marcela Lehovcová, Josef Vacenovský, Jitka Vacenovská, SŽDC, s.o.,
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Milan Kovář, Eva Kovářová, Pavel Pokorný, Ro3
man Halaška, Ing Zdeněk Lhotka, Anna Berková, Ing Petr Beneš, Klára Benešová, Ing. Marel Matutšík, Bc.
Martina Matuštíková, Jiří Šach, Eva Fialová, Kirill Monaenkov, RNDr. Milena Ježková, Ing. Jaroslav Provazník, Ivana Provazníková, Ing. Miroslav Zahrádka, Ing. Jana Zahrádková, Ing.arch. Vladimíra Leníčková,
Martin Gallo, Karel Rys, Zdeněk Schubert, GALLO PRO s.r.o., Andrea Kozáková, Jan Sekerka, Václav Petřík, Martina Petříková, Ing. Vladimír Krejčů, Alena Krejčů, Pavel Sekerka, Ing. Petr Neumann, Neumannová Pavlína, Jan Šobíšek, Zdeňka Šobíšková, Anna Palmová, Josef Růžička, Libor Růžička, Marcela Trampešková, Ing. Petr Datel, Květuše Datlová, Ing.arch. David Leníček, Ing.arch. Robert Leníček, Ing. Jiří Jileček, Mgr. Vladimíra Jilečková, Nina Česneková, Václav Senohrábek, Ing. Dagmar Petruželová, Miroslav
Weinlich, Hana Weinlichová, ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., VHS Benešov, O2 Telefónica Czech republic, a.s.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Nebyly vzneseny žádné návrhy ani námitky účastníků.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Stanoviska s podmínkami jsou uvedena
v části II. Stanovení podmínek pro provedení stavby.
Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 76 odst. 5 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno odboru
dopravy Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, k rozhodnutí.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (podle § 73 a 74 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let
ode dne, kdy nabylo právní moci.
otisk úředního razítka
Ing.Beatrix Jiráňová v.r.
vedoucí oddělení silničního správního úřadu
Zasílá se:
Stavebník:
Obec Čtyřkoly, Čtyřkoly 70, 257 22 Čerčany, IČ 005 08 519
zastoupena na základě plné moci společností Lucida s.r.o., Marie Cibulkové 356/34, 140 00 Praha 4, IČ 256
51 099
K vyvěšení na úřední desku (toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů):
Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov
Obecní úřad Čtyřkoly, Čtyřkoly 70, 257 22 Čerčany, IČ 005 08 519
Obecní úřad Čtyřkoly se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí a razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Odbor výstavby a
územního plánování, oddělení silničního správního úřadu.
Ostatní účastníci stavebního řízení - formou veřejné vyhlášky ( § 144 správního řádu )
Dotčené orgány:
MěÚ Benešov, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov
HZS Stř.kraje, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov
Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně 906, 256 01 Benešov
Krajská hygienická stanice Benešov, Černoleská 2053, 256 01 Benešov
Po nabytí právní moci bude stavebníkovi předána ověřená projektová dokumentace.
4
Download

Otevřít dokument