Městský
úřad
Stavební
Roztoky
úřad
Nám. 5. května č. 2, 252 63 Roztoky , tel. 220 400 231
______________________________________________________________________________
Spis: MURO – S 419/2012 OÚPSÚ
Dne: 19.12 . 2012
Č.j.: 3711/2012/Mk/SÚ
MUDr. Jan Myšák
Poděbradská 1/110
198 00 Praha 14
---------------------------
Ing. Marie Jeřábková
Nad Jenerálkou 698/3
164 00 Praha 6
--------------------------
ROZHODNUTÍ
Výroková část :
Městský úřad Roztoky - stavební úřad Roztoky , jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13
odst. 1 písm. f ) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu , ve znění
pozdějších předpisů ( dále jen “ stavební zákon “ ) , posoudil v územním řízení žádost na vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby : „ Výstavba rodinných domů , komunikací a inženýrských
sítí , Lokalita B , Za Humny , Obec Únětice “ , na pozemcích parcelní číslo 237/1 , 237/2 , 247/13 ,
275/2 , 272/7 , 11 , 10 , 16 , 255/1 , 256/1 , 450/1 , 450/2 , 145/2 st. , 145/3 st. 145/4 st. , 145/5 st. ,
145/6 st. , 145/7 st. , 145/8 st. , 145/9 st. , 383 , 17/1 , 382/1 , 386/1 , 386/2 , 242 , 241/7 , 247/36 a
34/1 , vše v katastrálním území Únětice u Prahy , kterou dne 11.7. 2012 podali žadatelé Ing. Marie
Jeřábková , nar. dne 14.5. 1922 , trvale bytem Nad Jenerálkou 698/3 , 164 00 Praha 6 – Vokovice a
MUDr. Jan Myšák , nar. dne 4.3. 1956 , trvale bytem Poděbradská 1/110 , 198 00 Praha 14 –
Hloubětín ( dále jen “ žadatelé “ ) . Tato žádost byla doplněna dne 17.10. 2012 o vyjádření či
stanoviska MěÚ Roztoky , oddělení životního prostředí , MěÚ Černošice , OŽP , Krajské správy a
údržby silnic a Telefóniky O2 . Na základě tohoto posouzení :
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. , o podrobnější úpravě
územního řízení , veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
územní
rozhodnutí
o
umístění
stavby
„ Výstavba rodinných domů , komunikací a inženýrských sítí , Lokalita B , Za Humny , Obec
Únětice “ , na pozemcích parcelní číslo 237/1 , 237/2 , 247/13 , 275/2 , 272/7 , 11 , 10 , 16 , 255/1 ,
256/1 , 450/1 , 450/2 , 145/2 st. , 145/3 st. 145/4 st. , 145/5 st. , 145/6 st. , 145/7 st. , 145/8 st. ,
145/9 st. , 383 , 17/1 , 382/1 , 386/1 , 386/2 , 242 , 241/7 , 247/36 a 34/1 , vše v katastrálním území
Únětice u Prahy .
Popis stavby:
Jedná se o zástavbu pozemků rodinnými domy , komunikacemi a inženýrskými sítěmi (
kanalizace , vodovod , plynovod , elektro a veřejné osvětlení ).
II . Stanoví pro umístění a projektovou přípravu stavby tyto podmínky:
1. Stavba „ Výstavba rodinných domů , komunikací a inženýrských sítí , Lokalita B , Za Humny ,
Obec Únětice “ , bude umístěna na pozemcích parcelní číslo 237/1 , 237/2 , 247/13 , 275/2 ,
272/7 , 11 , 10 , 16 , 255/1 , 256/1 , 450/1 , 450/2 , 145/2 st. , 145/3 st. 145/4 st. , 145/5 st. ,
145/6 st. , 145/7 st. , 145/8 st. , 145/9 st. , 383 , 17/1 , 382/1 , 386/1 , 386/2 , 242 , 241/7 ,
247/36 a 34/1 , vše v katastrálním území Únětice u Prahy tak , jak je vyznačeno v projektové
Spis: MURO – S 419/2012 OÚPSÚ
Č.j.: 3711/2012/Mk/SÚ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
2
dokumentaci předložené k žádosti o vydání územního rozhodnutí , tzn. v celkové
koordinační situaci umístění staveb v měřítku 1: 500 , kterou v souladu s ustanovením § 4 odst.
3 vyhl. č. 132/1998 Sb., obdrží ověřenou navrhovatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Jako staveniště se vymezují pozemky parcelní číslo 237/1 , 237/2 a 237/13 , vše v katastrálním
území Únětice u Prahy .
Projektové dokumentace , jež budou předloženy k žádostem o vydání stavebních povolení ,
budou zpracována oprávněnou osobou v souladu s návrhem a bude v nich zapracovány
podmínky tohoto rozhodnutí.
Projektová dokumentace, jež bude předložena k žádosti o vydání stavebního povolení , bude
zpracována v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb .
Jako zařízení staveniště bude po dobu výstavby sloužit objekt č. p. 4 v Úněticích o ploše 1108
m2 .
Počet navrhovaných rodinných domů bude 25 , se dvěma nadzemními podlažími - přízemím a
podkrovím , popř. mohou být podsklepeny . Plocha stavebních pozemků bude 18100 m2 ,
plocha nových komunikací včetně zeleně 2810 m2 , plocha stávajících upravených komunikací
včetně zeleně bude 1341 m2 .
Přístup na stavební pozemky bude z ulice Rýznerova a omezeně z Alšovy ulice , a dále
ulicemi Humna a Za Humny.
Nový páteřní kanalizační řad bude DN 300 v ulici Za Humny bude napojen do šachty na
stávajícím kanalizačním řadu DN 300 procházejícím ulicí Alšova .
V Alšově ulici bude napojen nový vodovodní řad na stávající litinový řad DN 80 .
Pro nový plynovodní řad PE 90 bude nahrazena část stávajícího plynovodního řadu PE 50x4,6
v ulici Alšova novým řadem PE 90 s následným napojením na řad lPE 90 x 8,2 procházející
ulicí Rýznerova . STL přípojek bude 26 ks v celkové délce cca 85 m , celková délka STL
plynovodu bude cca 436 m .
Napojení na stávající distribuční síť NN bude ze stávající trafostanice u křižovatky Svatý Jan –
Rýznerova .
Pro veřejné osvětlení bude zřízen nový rozvaděč veřejného osvětlení přímo v lokalitě u
křižovatky ulic Za Humny a Alšova . Zde bude napojen i obecní rozhlas na stávající rozvod .
Parkování bude navrženo na pozemcích rodinných domů – dvě parkovací místa na jednu
bytovou jednotku .
Komunikace bude navržena jako obytná zóna s rychlostí automobilů do 20 km/h , u vjezdu a
výjezdu ze zóny budou navrženy zpomalovací prahy.
Vzdálenost domů od hranice pozemků bude minimálně 3 m ; tato vzdálenost bude současně
tvořit i uliční čáru a v tomto prostoru nebudou navrhovány žádné doplňkové stavby (garáže,
zastřešená stání , pergoly apod. )
Výška staveb rodinných domů bude navrhována do 10 m nad upraveným terénem ,
polozapuštěné suterény se nepřipouští.
Rodinné domy budou navrhovány se zastřešením sedlovou , popř. valbovou střechou o sklonu
30 – 45 °. Přípustné je i zastřešení pultovými střechami se sklonem do 20°.
Zastavěnost pozemků rodinným domem včetně teras bude max. 30% . Do zastavěné plochy se
nebudou započítávat zpevněné plochy provedené ze zatravňovacích tvárnic .
Oplocení do uliční části bude provedeno jako průhledové o maximální výšce 1,60 m a
s podezdívkou o maximální výšce 0,6 m . Tyto parametry se vztahují i na oplocení dalších částí
pozemku .
Pozemky pro rodinné domy nebudou dále děleny , tzn. nebude navyšován navržený počet domů
formou dvojdomů či dalším stavebním objektem .
Při zpracování projektové dokumentace sadových úprav , splaškové kanalizace , popř. retence ,
bude zohledněn požadavek , že stávající zeleň u domu č.p. 5/3 v Úněticích a jeho statika
nebude dotčena .
Při zpracování projektové dokumentace komunikace budou zohledněny požadavky v tomto
rozsahu :
Spis: MURO – S 419/2012 OÚPSÚ
Č.j.: 3711/2012/Mk/SÚ
3
Komunikace na pozemku parcelní číslo 386/2 v k.ú. Únětice u Prahy , v části u domu č.p. 89
v Úněticích na pozemku parcelní číslo 7/2 st. v katastrálním území Únětice u Prahy bude
navržena tak , aby dešťové vody byly svedeny mimo dům č.p. 89 a nezpůsobovaly jeho
podmáčení . Stávající úprava chodníku z betonových panelů bude zrušena a bude navrženo jiné
stavebně – technické řešení zabývající se i příjezdem a přístupem k domu č.p. 89 včetně jeho
statiky .
23. Navržení nových inženýrských sítí, jejich souběh a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi
bude provedeno podle platných norem zejména v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení“ a v souladu s dohodami se správci těchto sítí.
24. Projektová dokumentace pro rodinné domy bude obsahovat návrh protiradonových opatření
v případě naměřeného středního či vysokého rizika .
25. Dešťové vody budou likvidovány na pozemcích navržených k zastavění rodinnými domy ,
26. Při zpracování projektové dokumentace , jež
bude předložena k žádosti o vydání
stavebního povolení , budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádřeních či stanoviscích
účastníků řízení , dotčených orgánů a správců sítí , zejména :
a) KHS Středočeského kraje ses sídlem v Praze ze dne 13.6. 2012 pod zn. KHSSC 24920/2012:
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného
zdraví konstatuje Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, že v části
dokumentace k územnímu řízení týkající se výstavby plynovodu, elektriky, veřejného osvětlení
nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. Z tohoto důvodu Krajská
hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze není v řízení o předmětném návrhu
dotčeným orgánem státní správy a stanovisko proto nevydává.
V části dokumentace k vydání územního řízení týkající se výstavby vodovodu a komunikace.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s ustanovením § 4 odst.
2 písm. aI zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto závazné stanovisko:
S předloženým návrhem dokumentace k územnímu řízení akce “ Únětice - Výstavba rodinných
domů, komunikací a inženýrských sítí, lokalita B, Za Humny “, se souhlasí.
b) HZS Středočeského kraje KŘ, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno ze dne 10.4. 2012 pod č.j.
HSKL - 3417 - 2/2012 - PCNP :
K výše uvedené dokumentaci vydává v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona Č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 46 odst. 2
vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru souhlasné stanovisko s podmínkami .
Toto stanovisko je vázáno na splnění těchto podmínek:
1) V případě realizace sdružených pilířů energocenter požadujeme vzájemně oddělit části plynové
od částí elektro nehořlavou celistvou přepážkou .
2) Přístupovou komunikaci navrhnout na únosnost minimálně 80 kN na nejzatíženější nápravu
vozidla.
c) MěÚ Černošice , OŽP ze dne 25.4. 2012 pod č.j.: MUCE 17937/2012/OZP/Jich
Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, vydává pro účely vydání rozhodnutí nebo
jiného postupu podle zvláštního předpisu (např. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu.ve znění pozdějších předpisů), k výše uvedené stavbě následující vyjádření dle ust.
§ 154 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (správní řád); toto
stanovisko může obsahovat závazná stanoviska dle ust. § 149 správního řádu:
Vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů):
Projektová dokumentace řeší výstavbu 25-ti rodinných domů, které budou napojeny na nový
vodovodní řad s napojením na stávající obecní vodovod a na nový kanalizační řad s napojením na
stávající splaškovou kanalizaci v obci a dále na ČOV Roztoky. Dešťové vody z komunikace budou
zasakovány do vsakovacích zón. Dešťové vody z rodinných domů budou likvidovány vsakem na
jednotlivých pozemcích. Pozemky jsou mimo záplavové území Únětického potoka.
Spis: MURO – S 419/2012 OÚPSÚ
Č.j.: 3711/2012/Mk/SÚ
4
Vodoprávní úřad má k záměru následující připomínky:
1. Stavba vodovodu a splaškové kanalizace podléhá vodoprávnímu projednání a povolení na
zdejším vodoprávním úřadu podle § 15 vodního zákona .
2. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení musí být vypracována v souladu s vyhláškou č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb . Žadatel je povinen předložit podklady podle § 6 vyhlášky
č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
3. Záměr musí být projednán s majitelem a provozovatelem vodovodu , splaškové kanalizace v obci
a ČOV Roztoky.
4. Srážkové vody musí být zasakovány nad hladinou podzemní vody - min. 1 m nad pásmem
zvodnění, aby nedošlo k hrožení kvality podzemních vod.
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 správního řádu.
Orgán ochrany přírody. (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů):
Městský úřad Černošice, jako orgán ochrany přírody, věcně příslušný podle § 77 odst. 1 písm.
j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 114/1992 Sb.), a místně příslušný podle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s
pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších
předpisů, na základě žádosti Ing. arch. Petra Šafránka, Zbuzany 149, 252 25 Zbuzany, vydává
podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. a ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů , závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu,
kterým souhlasí s vydáním rozhodnutí podle stavebního zákona k záměru “ Výstavba rodinných
domů a IS v lokalitě B , Za Humny na pozemcích č. parc. 237/1,2, 13, kat. ú . Únětice u Prahy “,
a to za podmínek, jejichž splnění zajistí investor:
1. Projektová dokumentace pro další stupeň povolení bude obsahovat samostatný projekt
sadových úprav, který bude zpracován autorizovaným architektem oboru zahradní a
krajinářské úpravy (v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) a bude součástí stavební dokumentace. Pro sadové
úpravy budou použity domácí listnaté druhy stromů.
Projektová dokumentace sadových úprav musí obsahovat výkres (měřítko 1 : 200 (1 : 500) s
rozčleněním jednotlivých ploch a umístěním jednotlivých vegetačních prvků - stromů, keřů a
trávníků spolu se zákresem inženýrských sítí) a průvodní zprávu (výměra jednotlivých ploch
(určených pro zástavbu a založení zeleně), přesný návrh taxonomické skladby vegetačních
prvků, specifikace výpěstků a jejich velikost (při výsadbě), počet rostlin jednotlivých taxonů,
popis technologie výsadby (způsob ukotvení stromů, bandážování kmenů, způsob mulčování
výsadeb, výměna půdy při výsadbě apod.).
2. Výsadbová velikost stromů bude minimálně 10-12 cm obvodu kmene ve výšce 130 cm nad
zemí.
Odůvodnění: Podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. krajinný ráz, kterým je
zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před
činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny,
harmonického měřítka a vztahů v krajině. Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
k umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit
krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Záměr je lokalizován v
severovýchodní části katastrálního území obce Únětice u Prahy na jejím samém okraji s
přechodem do volné krajiny severním směrem. V dotčeném krajinném prostoru jsou přírodními
dominantami pouze jednotlivé prvky územního systému ekologické stability . Nejvýznamnějším
z nich je NRBC Roztocký háj, Tiché údolí, které je součástí přírodní památky Roztocký háj Tiché údolí, které je lokalizováno východním směrem od stavebního záměru. Vzhledem k tomu,
Spis: MURO – S 419/2012 OÚPSÚ
Č.j.: 3711/2012/Mk/SÚ
5
že projekt neřeší vytvoření jakékoliv parkové plochy, je nutné s ohledem na přítomnost přírodní
památky, doplnit plánovanou stavbu o provedení sadových úprav, které umožní její alespoň
částečné začlenění do krajiny, a naváží na vymezené plochy přírodní památky. Bez provedení
sadových úprav by záměr mohl být považován za negativní zásah do krajinného rázu. Význam
zeleně v zastavěném území i na jeho okraji je především hygienický, rekreační, krajinářský,
estetický a biologicko
ekologický. Stromy významně ovlivňují kompozici krajiny,
spoluvytvářejí typický charakter obce a společně s vegetačním doprovodem vodotečí a nádrží
jsou mnohdy jedinými prostorovými vegetačními útvary v krajině. Díky výsadbě nové zeleně se
do naší krajiny vracejí složky nenahraditelné z hlediska pobytového a krajinotvorného.
Výsadbová velikost stromů byla stanovena s ohledem na možné plnění krajinářských funkcí
stromů v krajině bezprostředně po vysazení. Z krajinářského hlediska jsou dříve uplatnitelné
stromy většího vzrůstu , které stavbu dříve zacloní a zapojí ji do okolní krajiny. Orgán ochrany
přírody usoudil, že v případě, že budou splněny výše uvedené podmínky, nedojde realizací
záměru k narušení harmonického měřítka ani vztahů v krajině, a proto bylo vydáno závazné
stanovisko tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení: Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci
odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo
změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu,
který vydal závazné stanovisko.
Orgán ochrany ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů):
V souladu s § 50 odst. 1, písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) se k výše uvedenému záměru vyjadřuje
příslušný obecní úřad.
Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů):
Orgán odpadového hospodářství k vydání územního rozhodnutí dle předložené projektové
dokumentace na výše uvedený záměr v kat .ú . Únětice nemá námitek.
Upozorňujeme na povinnost využití a odstranění všech vzniklých odpadů v průběhu stavby v
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcími vyhláškami č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), ve znění
pozdějších předpisů ač. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů.
Šíře komunikací musí vyhovovat pro vjezd techniky na svoz komunálního odpadu.
V dalším stupni PD budou vyznačeny místa, kde budou umístěny kontejnery na vytříděné
složky odpadu.
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 správního řádu.
Orgán ochrany ZPF (zákon č, 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů):
Dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 334/94 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), je k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro
nezemědělské účely třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu , který je
nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů, a to
• k trvalému odnětí pro výstavbu rodinných domů a komunikací
• k dočasnému odnětí pro výstavbu inženýrských sítí přesáhne-li zábor včetně uvedení do
původního stavu dobu jednoho roku
Náležitosti žádosti o vydání souhlasu k odnětí upravuje ust. § 9 odst. 5 zákona; žádost se
podává u pověřeného obecního úřadu, v tomto případě MěÚ Roztoky.
MěÚ Černošice investora (žadatele) upozorňuje na zásady ochrany ZPF dle ustanovení § 4
zákona a povinnosti fyzických a právnických osob při stavební činnosti dle ustanovení § 8
zákona.
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 správního řádu.
Spis: MURO – S 419/2012 OÚPSÚ
Č.j.: 3711/2012/Mk/SÚ
6
Orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů):
Nedotýká se.
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 správního řádu.
Orgán státní správy myslivosti (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
předpisů):
Z hlediska státní správy myslivosti není k předloženému záměru námitek.
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 správního řádu.
Toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy.
d) Krajského ředitelství policie ČR , ÚO Praha venkov – ZÁPAD ze dne 26.3. 2012 pod č.j.:
KRPS-104217-1/ČJ-2012-011606-Kl :
Policie České republiky, dopravní inspektorát Praha venkov-ZÁPAD jako příslušný orgán
policie podle § 10 odst. 4 písm. b.) a § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil projektovou dokumentaci na výše
uvedenou akci a zaujímá následující stanovisko: souhlasíme s výše uvedenou akcí v lokalitě pří
dodržení následujících podmínek:
- celou oblast doporučujeme řešit jako obytnou zónu dle platných technických podmínek č. 103,
- v další fázi bude DSP doplněna o obalové křivky pro ověření průjezdnosti nejdelšího vozidla
(HZS, směsný odpad),
- v DSP doplnit použiti odpovídajícího dopravního značení se zapracováním veškerých zásad
daných podle ČSN a TP 65 "Zásady pro dopravní značení", (účelnost, srozumitelnost.
výstižnost , vidite1nost, údržba-čištění kontrola),
- osazení místní úpravy na pozemní komunikaci bude v souladu s § 78 zák. č. 361/2000 Sb. , ve
znění pozdějších předpisů, o provozu na pozemních komunikacích ,
- odstavné a parkovací plochy silničních vozidel budou řešeny podle ČSN 73 6056 s
odpovídajícím DZ,
- u všech sjezdů a napojení bude splněna podmínka zajištění dostatečného rozhledu ČSN 73
6110, dle max. návrhové rychlosti,
- sjezdy na komunikaci musí být zřízeny v souladu s ustanovením. § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb.
, v platném znění , kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
- jestliže by stavbou došlo k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích ,
požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením prací předložení dopravné inženýrských
opatření k odsouhlasení
- při znečištění komunikace vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997
Sb. o pozemních komunikacích v platném znění znečistění bez průtahu odstranit a uvést
komunikaci do původního stavu
Konstrukce nových zpevněných ploch pozemních komunikací a chodníků musí po uvedené
akci svými
parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat výše uvedeným
požadavkům bezpečného užívání staveb, bezpečného a plynulého provozu na přilehlých
pozemních komunikacích . Musí též splňovat požadavky na dopravní obslužnost , parkovaní a
přístup požární techniky.
Policie ČR DI Praha venkov-ZÁPAD si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit,
pokud to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu. nebo důležitý veřejný
zájem. Proti tomuto vyjádření nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných predpisů
o správním řízení .
e) MěÚ Černošice , odboru dopravy , ze dne 20.6. 2012 pod č.j. : MUCE 12799/2012 – Se
MěÚ Černošice , odbor dopravy vydává vyjádření dle § 154 zákona č.500/2004 Sb., správního
řádu ,ve znění pozdějších předpisů :
Předložená PD řeší přístup do lokality z MK Rýznerova páteřní komunikací , která je řešena
jako obytná zóna. Uliční prostor 8,00 m , jízdní pruh 3,50 m.Parkování vozidel je řešeno na
vlastních pozemcích.
Odbor dopravy MěÚ Černošice souhlasí: s dopravním řešením Výstavba rodinných domů ,
komunikací a inženýrských síti lokalita B , Za Humny , Únětice .
Spis: MURO – S 419/2012 OÚPSÚ
Č.j.: 3711/2012/Mk/SÚ
7
f) RWE Distribuční služby , s.r.o. Brno ze dne 13.4. 2012 pod zn. 5000615043 :
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s garančním protokolem provozovatele
distribuční soustavy číslo: 151498.
RWE Distribuční služby, s.r.o. souhlasí s vydáním rozhodnutí o umístění stavby.
1. Další stupeň PO plynárenského zařízení bude zpracován v souladu se zákonem č, 458/2000
Sb. , ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými předpisy ČSN EN 12007 1 až 4 ,
ČSN EN 12327 , ČSN 73 6005 , TP G 702 01, TPG 702 04 a Metodickým pokynem
společnosti RWE GasNet, s.r.o. – “ Zásady pro výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí
“. Tento interní předpis je k dispozici na http:/www.rwe-gasnet.czlcs/technickepozadavky/gas/. Stavba plynárenského zařízení musí mít návaznost na územní plán obce.
2. Součástí PD bude i majetkoprávní část, která bude obsahovat:
I. Přehled stavbou dotčených pozemků.
II. Výpis z katastru nemovitostí.
III. Situaci vedení nově budovaného plynárenského zařízení.
IV. Uzavřené smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene na veškeré stavbou
dotčené pozemky, a to ve prospěch RWE GasNet , s.r.o. Vzory smluv jsou k dispozici na
www.rwe-gasnet.czlcs/smlouvy/gas/. Kontaktní osobou pro uzavření výše uvedených
smluvních vztahů na věcná břemena je paní Markéta Kaňková , telefon:261153131 , email: [email protected]
3. Majetkoprávní vypořádání stavby plynárenského zařízení bude řešeno dle Smlouvy budoucí
kupní (nájemní), která bude uzavřena mezi RWE GasNet. s.r.o. a investorem před
odsouhlasením PD pro stavební řízení.
Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů .
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v
ochranném pásmu plynárenského zařízení :
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie) ,
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-Ii tyto podmínky dodrženy,
budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského
zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost
bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno
vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a
kontakt naleznete na www.rweds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení
bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši
značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení
uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského
zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005 , TPG 702 04 - tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
5) pracovníci
provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí,
zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí,
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
Spis: MURO – S 419/2012 OÚPSÚ
Č.j.: 3711/2012/Mk/SÚ
8
zabezpečeno proti jeho poškození,
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds. cz nebo Zákaznická
linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou
kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebyla odhalena.
O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní
zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen
stavebník na základě výzvy provozovatele PZ , nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní
sondy v místě styku stavby s PZ.
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým
pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s CSN EN
12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení.
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu
(HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu
trvání stavební činnosti,
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízeni (není-Ii ve stanovisku uvedeno jinak),
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-Ii ve stanovisku uvedeno
jinak),
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd
přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentací a
to 12 měsíců ode dne jeho vydání.
g) ČEZdistribuce a.s. Praha ze dne 26.3. 2012 :
Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí na zařízení distribuční soustavy .
h) Archeologického ústavu AV ČR Praha :
Vlastní zemní práce je nezbytné provádět pří zajištění odborného archeologického dohledu.
Zahájení zemních a výkopových prací bude oznámeno Archeologickému ústavu AV ČR, Praha,
v.v.i, v předstihu nejméně čtrnácti dnů. Organizací , která zabezpečí realizaci záchranného
archeologického výzkumu , bude Ústav archeologické památkové péče středních Čech ( Nad
Olšinami 3 , Praha 10 , tel. 274 817 993 ) , se kterým může stavebník již v předstihu zahájit jednání
. Podrobné vyjádření k této akci s přihlédnutím k místním podmínkám může podat Středočeské
muzeum , archeologické oddělení , Zámek 1 ,252 63 Roztoky .
i) Telefóniky O2 ze dne 10.10. 2014 pod č.j.: 173931/12
Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro
vydání Vyjádření vydává společnost Telefónica Czech Republic. a.s. (dále jen Telefónica)
následující Vyjádření: dojde ke střetu
se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica , jejíž existence a poloha
je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica.
Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách
krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti
Spis: MURO – S 419/2012 OÚPSÚ
Č.j.: 3711/2012/Mk/SÚ
9
Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem , jakož i pro
důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou
rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo
nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která
ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
(2) Stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil,
že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost , je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do
Ochranného pásma SEK , nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace
stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK , vyzvat společnost
Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v
pracovní dny od 8:00 do 15:00 , prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica
pověřeného ochranou sítě - Jana Vorlová, tel.: 602136839, e-mail: [email protected] (dále
jen POS).
(3) Přeložení SEK zajistí její vlastník , společnost Telefónica . Stavebník, který vyvolal překládku
SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré
náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK , a to na úrovni stávajícího technického
řešení.
(4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se
společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.
(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti
Telefónica , které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
(6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území
poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.
(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k
účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data
rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti
Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z
platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
V případě jakýkoliv dotazů k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat společnost
Telefónica na bezplatné lince 800255255.
Přílohami Vyjádření jsou:
- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové
mapy SEK)
- Informace k vytyčení SEK
j) 1. Vodohospodářské společnosti s.r.o. Velké Přílepy ze dne 26.3. 2012 pod zn. 002/2012/Un :
Jako provozovatel vodovodu a kanalizace v obci souhlasíme s PD pro “ Výstavbu rodinných
domů , komunikací a inženýrských sítí, lokalita B, Za Humny, obec Únětice “ . Profily vodovodních
a kanalizačních řadů jsou uvedeny v příloze E , v záznamu ze dne 30.11.2011, sepsaného na OÚ
Únětice. V případě vodovodních a kanalizačních přípojek požadujeme dodržení následujících
požadavků:
Požadavky pro napojení vodovodní přípojky:
• Obecné zásady:
• Trasa a výškové uložení přípojky či křížení s jinými sítěmi musí respektovat závazné články ČSN
736005.
• Trasa přípojky má být vedena dle možnosti nejkratším-směrem kolmo k objektu odběratele.
• Zásady pro navrhování, výstavbu a opravu vodovodních přípojek stanovuje ČSN 755411 Vodovodní přípojky.
Spis: MURO – S 419/2012 OÚPSÚ
Č.j.: 3711/2012/Mk/SÚ
10
• Trasa přípojky po cizím soukromém pozemku může vést jen v případě, že to je v souladu s
věcným břemenem.
• Technické požadavky přípojky:
• Vodovodní přípojka nesmí být propojena s potrubím jiného zdroje vody.
• Uzávěr přípojky se vyvede zemní soupravou na terén, konec se ochrání poklopem. Ovládací tyč
zemní soupravy se zajišťují proti vysunutí
• Poloha uzávěru na přípojce musí být označena vhodně umístěnou orientační tabulkou.
• Vodovodní přípojka bude provedena z PE-LO 32x4,4.
• Celá vodovodní přípojka se navrhuje se stejnou jmenovitou světlostí.
• Sklon uložení potrubí přípojky se navrhuje min. 1 %, pokud možno ve vzestupném směru k
vnitřnímu vodovodu .
• Přípojky delší než 5 m z nevodivého materiálu (PE) se pro usnadnění lokalizace doplňují
identifikačním vodičem.
• Umístění vodoměrné sestavy:
• Vodoměrnou sestavu je možné umístit do zateplené části budovy nebo vodoměrné šachty.
• Vodoměrná šachta se umisťuje na pozemku odvodňované nemovitosti. Tato šachta nemá být od
oplocení (hranice pozemku) vzdálena více než 2,0 m.
• Vodoměrná šachta na přípojce
• Ve vodoměrné šachtě může být uloženo pouze vodovodní potrubí.
• Šachtu lze navrhovat betonovou i plastovou. Velikost šachty se odvozuje od rozměrů vodoměrné
sestavy.
• Minimální půdorysný rozměr šachty pro měření odběru vody v rozsahu do 2,5 m3/h (vodoměr DN
20, resp. ¾ “ ) je 0,9 x 1,0 m , u kruhové šachty průměr 1,0 m. Minimální výška venkovní šachty
je zpravidla 1,8 m.
• Návrh plastové , případně sklolaminátové šachty umístěné v dopravní cestě pojížděné vozidly je
třeba doložit statickým posouzením.
Požadavky pro napojení kanalizační přípojky:
• Obecné zásady:
• Kanalizační přípojky musí respektovat ČSN 756101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN
756760 - Vnitřní kanalizace.
• Do kanalizace nelze vypouštět jinou vodu než odpadní (např. vodu srážkovou, vodu z bazénů
apod.).
• Likvidace srážkových vod se přednostně požaduje na pozemku stavebníka.
• Trasa a výškové uložení přípojky či křížení jinými sítěmi musí respektovat závazné články ČSN
736005.
• Sklony a profily
• Minimální profil je DN 150.
• Nejmenší přípustný sklon přípojky se doporučuje 2% , maximální 40%.
• Revizní šachty
• Na přípojce, na pozemku odvodňované nemovitosti, se umísťuje revizní šachta. Tato šachta nemá
být od oplocení (hranice pozemku) vzdálena více než 2,0 m.
• Minimální průměr šachty je 600 mm.
Upozorňujeme, že při realizaci přípojek se musí dodržet:
• Napojení na veřejný vodovod nebo veřejnou kanalizaci a montáž vodoměru mohou provádět
pouze zaměstnanci naší společnosti, protože se jedná o vysoce odbornou práci a zásah do
veřejných vodohospodářských sítí, které provozujeme.
• Po provedení montážních prací, ale ještě před zasypáním potrubí, je třeba provést u vodovodní
přípojky tlakovou zkoušku a u kanalizace zkoušku vodotěsnosti pracovníkem , který má odbornou
způsobilost.
• Před zahájením odběru vody a vypouštěním odpadních vod uzavře odběratel s provozovatelem
smlouvu o odběru pitné vody a vypouštění odpadních vod .
• Nepoužívat domácí drtiče odpadů.
Spis: MURO – S 419/2012 OÚPSÚ
Č.j.: 3711/2012/Mk/SÚ
11
• Do kanalizace nesmí být vypouštěna voda teplejší jak 40° C.
• K vydání příslušných povolení je nutný souhlas obce.
k) KÚSK Praha ze dne 27.9. 2012 pod zn. 5315/12/KSUS/KLT/DON
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS),
jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje za vlastníka silnic II. a III. třídy, sděluje k
výše uvedené stavbě následující vyjádření.
Ze situace vyplývá, že výše uvedená stavba se nachází na pozemcích, které nejsou v naší správě s
výjimkou napojení (výkopem) plynovodu v km staničení 2,300 silnice III/2411 (p.p.č. 383, LV
163). Dále budou dva přechody silnice protlaky pro VO v km staničení 2,599 a 2,697 a uložení
kabelu VO vlevo v pomocném pozemku (chodníku) v km 2,541-2,618 a 2,654-2,697. (km staničení
silnice je ve směru Horoměřice-Únětice-křižovatka s III/2421).
S realizací stavby souhlasíme v uvedeném km staničení a za níže uvedených podmínek :
1) Přechody silnice budou provedeny protlaky (podvrty). Vedení NN bude uloženo v chráničce v
min. v hloubce 1,20 m od horní stěny chráničky ke koruně vozovky. Startovací a koncové jámy
budou mimo pozemek p.č. 383.
2) Výkop pro VO bude proveden v pomocném pozemku silnice (chodníku).
3) Zpětná výplň rýhy bude provedena dle technologických podmínek Ministerstva dopravy a spojů
ČR TP 146, “ Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inž. sítě ve vozovkách poz.
Komunikací “ .
4) Práce budou provedeny za omezeného silničního provozu dle schváleného dopravního opatření
Policií ČR DI pro Prahu-venkov, Zborovská 13, Praha 5. .
5) Investor požádá MěÚ v Černošicích , Odbor dopravy se sídlem Podskalská 19, Praha 2 o vydání
rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.
6) Po provedení uvedených prací požádá investor stavby (dodavatel) o převzetí dotčeného úseku
silnice a tento den bude dnem ukončení zvláštního užívání.
7) Investor ručí za řádné provedení oprav na pozemku v naší správě po dobu 60 měsíců po
provedení konečné úpravy dotčeného pozemku silnice a sepsání předávacího protokolu .
8) Dopravní značení na místních a účelových komunikacích není v naší kompetenci .
Toto vyjádření má platnost dva roky a stanovuje technické podmínky, není však souhlasem s
uložením stavby do tělesa a pozemku silnice ve vlastnictví Středočeského kraje. Souhlas bude
obsažen ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která musí být uzavřena mezi
investorem stavby a Středočeským krajem prostřednictvím KSÚS po vydání územního povolení.
l) Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 30.10. 2012 pod č.j.150177/2012/KUSK :
Věc: Trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro bytovou výstavbu lokality B “ Za Humny “ v k.ú.
Únětice , obec Únětice - z á v a z n é s ta n o v i s k o .
Krajský úřad Středočeského kraje , jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu
podle ustanovení § 17 a) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon“) , podle ustanovení § 9 odst. 6 , § 18 odst. 1 zákona a podle §
149 zákona č. 500/2004 sb. , o správním řádu z á v a z n ý m stanoviskem uděluje souhlas
k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro MUDr. Jana Myšáka, nar. 4.3.1956, bytem
Poděbradská 110/1, 198 00 Praha 9 a Ing. Marii Jeřábkovou, nar. 14.5.1922, bytem Nad Jenerálkou
698/3, 160 Praha 6 na parcelách č. dle KN 237/2,247/13, kultura orná půda, TTP, tř. ochrany dle
BPEJ II., výměra celkem 2,1206 ha v k. ú. Únětice , obec Únětice pro stavby pro bydlení,
komunikace , zpevněné plochy a zeleň při bytové výstavbě .
MěÚ Černošice , orgán ochrany ZPF postoupil žádost se svým stanoviskem č.j.: MEUC42373/2012 OZP/L/Fi ze dne 15.10.2012 a se souhlasným stanoviskem MěÚ Roztoky č.j.:
2796/12/SRM ze dne 4.10. 2012 . Záměr výstavby je v souladu se schváleným územním plánem
obce, jak je uvedeno v tomto stanovisku.
Doklady o vlastnictví , vyjádření vlastníků , snímek katastrální mapy a bilance skrývky ornice jsou
součástí spisu.
V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona a dle ust. § 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou
se provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen
Spis: MURO – S 419/2012 OÚPSÚ
Č.j.: 3711/2012/Mk/SÚ
12
vyhláška), se nestanovuje povinnost skrývky ornice vzhledem k tomu, že ornice již byla sejmuta a v
objemu 5.460 m3 je uložena na části pozemku č. dle KN 247/13, jak vyplývá ze stanoviska MěÚ
Roztoky .Ornice bude využita k sadovým úpravám okolí staveb.
Odvody za trvalé odnětí pozemků pro zpevněné plochy , komunikace a zeleň při bytové výstavbě a
pro stavby pro bydlení se nepředepisují v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 písm. c) a odst. 6
zákona . Tento souhlas je dle ustanovení § 10 odst. 1 zákona závaznou součástí rozhodnutí, které
bude v předmětné věci vydáno podle zvláštních předpisů (stavební zákon).
Žadatel, který nabývá práva vyplývající z tohoto souhlasu, je povinen plnit podmínky v něm
obsažené ode dne, kdy nabudou právní moci rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů, kterých
je součástí. Tento souhlas a jeho podmínky mohou být dle ust. § 10 odst. 2 zákona změněny jen v
případě změny rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů.
Na tento souhlas se dle ustanovení § 21 zákona nevztahují obecné správní předpisy o správním
řízení. Souhlas neřeší žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy k dotčeným pozemkům .
m) Obce Únětice ze dne 25.10. 2012
Obec nemá námitek proti vydání rozhodnutí o umístění stavby , návrh byl zpracován dle
připomínek obce . V ulici Alšova bude po hranu hřbitovní zdi uliční prostor 8 m , od tohoto bodu po
hranici pozemku 247/13 bude prostor cesty v minimální šíři 6 m . Panelový chodník bude u domu
č.p. 89 v nejbližší možné době odstraněn , v návaznosti na zpracování projektové dokumentace
komunikací .
27. Podmínky uvedené v rozhodnutích dotčených orgánů musí být při zpracování projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení respektovány .
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Stavební úřad zamítl tyto námitky :
MVDr. Jaroslava Chlupatého , nar. dne 7.4. 1958 , trvale bytem Krátká 18 , Praha 10 , který byl
zmocněn paní Jarmilou Chlupatou , nar. dne 8.2. 1920 , trvale bytem Jasmínová 2607/13 Praha 10 ,
ze dne 25.10. 2012 .
Stavební úřad vyhověl těmto námitkám :
Ing. Jitky Sokolové , nar. dne 27.10. 1975 , trvale bytem Alšova 5/3 , Únětice , ze dne 25.10. 2012 a
pana Františka Krále , nar. dne 25.11. 1929 , trvale bytem Únětice 29 , ze dne 25.10. 2012.
Stavební úřad částečně vyhověl těmto námitkám :
MVDr. Jaroslava Chlupatého , nar. dne 7.4. 1958 , trvale bytem Krátká 18 , Praha 10 , který byl
zmocněn paní Jarmilou Chlupatou , nar. dne 8.2. 1920 , trvale bytem Jasmínová 2607/13 Praha 10 ,
ze dne 25.10. 2012 .
Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 správního řádu Ing. Marie Jeřábková , nar. dne 14.5.
1922 , trvale bytem Nad Jenerálkou 698/3 , 164 00 Praha 6 – Vokovice a MUDr. Jan Myšák , nar.
dne 4.3. 1956 , trvale bytem Poděbradská 1/110 , 198 00 Praha 14 – Hloubětín .
Odůvodnění
Dne 11.7. 2012 podali žadatelé Ing. Marie Jeřábková , nar. dne 14.5. 1922 , trvale bytem Nad
Jenerálkou 698/3 , 164 00 Praha 6 – Vokovice a MUDr. Jan Myšák , nar. dne 4.3. 1956 , trvale
bytem Poděbradská 1/110 , 198 00 Praha 14 – Hloubětín , žádost na vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby : „ Výstavba rodinných domů , komunikací a inženýrských sítí , Lokalita B , Za
Humny , Obec Únětice “ , na pozemcích parcelní číslo 237/1 , 237/2 , 247/13 , 275/2 , 272/7 , 11 ,
10 , 16 , 255/1 , 256/1 , 450/1 , 450/2 , 145/2 st. , 145/3 st. 145/4 st. , 145/5 st. , 145/6 st. , 145/7 st. ,
145/8 st. , 145/9 st. , 383 , 17/1 , 382/1 , 386/1 , 386/2 , 242 , 241/7 , 247/36 a 34/1 , vše
v katastrálním území Únětice u Prahy . Tato žádost byla doplněna dne 17.10. 2012 o vyjádření či
Spis: MURO – S 419/2012 OÚPSÚ
Č.j.: 3711/2012/Mk/SÚ
13
stanoviska MěÚ Roztoky , oddělení životního prostředí , MěÚ Černošice , OŽP , Krajské správy a
údržby silnic a Telefóniky O2 . Dnem podání žádostí bylo zahájeno územní řízení .
Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení v souladu s ust. § 85 stavebního
zákona . Dle odst. 1 ust. § 85 stavebního zákona je účastníkem územního řízení žadatel a obec, na
jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn . Dle odst. 2 ust. § 85 stavebního zákona dále
vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, a osoby, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám
na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Stavební úřad posoudil splnění výše
uvedených podmínek , jenž jsou předpokladem pro uznání statutu účastníka řízení a na základě
tohoto posouzení do okruhu účastníků územního řízení byli zahrnuti:
1. Ing. Marie Jeřábková , Nad Jenerálkou 698/3 , 164 00 Praha 6 – Vokovice
2. MUDr. Jan Myšák , Poděbradská 1/110 , 198 00 Praha 14 – Hloubětín
3. Obec Únětice , Náves 17 , 252 62 Horoměřice
4. AGRIVEP a.s. , Kladenská 62 , 252 64 Velké Přílepy
5. Středočeský kraj , Zborovská 81/11 150 00 Praha 5
6. Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových , Rašínovo nábřeží 390/42 , 128 00 Praha 2
7. Ing. David Sokol , Chodov 174 , 345 33
8. Ing. Jitka Sokolová , Únětice 5 , 252 62 Horoměřice
9. Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze , Hrad III. nádvoří 48/2 , 119 00 Hradčany
10. Jarmila Chlupatá , Jasmínová 2607/13 , 106 00 Praha Záběhlice
11. Marie Králová , Jasmínová 2607/13 , 106 00 Praha Záběhlice
12. František Král , Za Humny 29/2 , Únětice , 252 62 Horoměřice
13. Ing. Jan Myšák , Kolbenova 610/26 , 190 00 Praha 9 – Vysočany
14. Ing. Jaroslav Jeřábek , Nad Jenerálkou 698/3 , 164 00 Praha
15. Stavebník – stavební bytové družstvo , Wassermannova 1038 , 152 00 Praha 5
16. Simone Hozman , Rýznerova 24/45 , Únětice , 252 62 Horoměřice
17. Georg – Jan Hozman , Rýznerova 24/45 , Únětice , 252 62 Horoměřice
18. Marek Slabeňák , Stodolní 122/12 , Únětice , 252 62 Horoměřice
19. Miroslav Krejčí , Šimonova 1104/4 163 00 Praha 6 – Řepy
20. Jana Mikšovská , Stodolní 120/4 , Únětice , 252 62 Horoměřice
18. Milan Mikšovský , Stodolní 120/4 , Únětice , 252 62 Horoměřice
19. Jarmila Martincová , Jemenská 578/6 , 160 00 Praha 6
Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném
případě toto právní postavení podle ust. § 85 stavebního zákona přísluší vedle žadatelů pouze
vlastníkům dotčených pozemků, vlastníkům pozemků a staveb, které se nacházejí v bezprostřední
blízkosti navrhovaných staveb a vlastníkům a provozovatelům inženýrských sítí , které jsou
povolovanou stavbou dotčeny. Vlastnická nebo jiná práva k dalším vzdálenějším nemovitostem
nemohou být tímto povolením přímo dotčena.
V souladu s § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil dne 20.9. 2012 zahájení územního
řízení účastníkům řízení podle § 85 , dotčeným orgánům a správcům sítí . K projednání žádosti
současně nařídil veřejné ústní jednání na den 25.10. 2012 a zároveň vyzval žadatele, aby
bezodkladně zajistil vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby .
Žádost byla doložena podklady , zejména :
- projektovou dokumentací ( DUR ) zpracovanou Architektonickým a projekčním atelierem , Ing.
Arch. Petrem Šafránkem , Slepá 149 , 252 25 Zbuzany
- příslušnými plnými mocemi a autorizacemi
Spis: MURO – S 419/2012 OÚPSÚ
Č.j.: 3711/2012/Mk/SÚ
14
- dokladovou částí obsahující vyjádření a stanoviska , zejména :
a) KHS Středočeského kraje ses sídlem v Praze ze dne 13.6. 2012 pod zn. KHSSC 24920/2012
b) HZS Středočeského kraje KŘ, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno ze dne 10.4. 2012 pod č.j.
HSKL - 3417 - 2/2012 - PCNP
c) MěÚ Černošice , OŽP ze dne 25.4. 2012 pod č.j.: MUCE 17937/2012/OZP/Jich
d) Krajského ředitelství policie ČR , ÚO Praha venkov – ZÁPAD ze dne 26.3. 2012 pod č.j.:
KRPS-104217-1/ČJ-2012-011606-Kl
e) MěÚ Černošice , odboru dopravy , ze dne 20.6. 2012 pod č.j. : MUCE 12799/2012 – Se
f) RWE Distribuční služby , s.r.o. Brno ze dne 13.4. 2012 pod zn. 5000615043
g) ČEZdistribuce a.s. Praha ze dne 26.3. 2012
h) Archeologického ústavu AV ČR Praha ze dne 19.1. 2011 pod č.j.: 224/11
i) Telefóniky O2 ze dne 10.10. 2014 pod č.j.: 173931/12
j) 1. Vodohospodářské společnosti s.r.o. Velké Přílepy ze dne 26.3. 2012 pod zn. 002/2012/Un
k) KÚSK Praha ze dne 27.9. 2012 pod zn. 5315/12/KSUS/KLT/DON
l) Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 30.10. 2012 pod č.j.150177/2012/KUSK :
m) Obce Únětice ze dne 25.10. 2012
Stavební úřad v průběhu řízení postupoval tak, aby byl zjištěn stav věci , o němž nejsou důvodné
pochybnosti . Stavební úřad zabezpečil plnění požadavků vlastníků a provozovatelů dotčených sítí
technického vybavení. Podmínky stanovisek dotčených orgánů , vyžadovaných zvláštními
předpisy , zahrnul do podmínek rozhodnutí .
Stavební úřad posoudil záměr žadatele podle hledisek uvedených v ust. § 90 stavebního zákona
takto:
Žadatel v řízení prokázal své právo umístit a provést předmětnou stavbu na pozemcích parcelní
číslo 237/1 , 237/2 , 247/13 , 275/2 , 272/7 , 11 , 10 , 16 , 255/1 , 256/1 , 450/1 , 450/2 , 145/2 st. ,
145/3 st. 145/4 st. , 145/5 st. , 145/6 st. , 145/7 st. , 145/8 st. , 145/9 st. , 383 , 17/1 , 382/1 , 386/1 ,
386/2 , 242 , 241/7 , 247/36 a 34/1 , vše v katastrálním území Únětice u Prahy . Záměr je v
souladu s aktuálně platným územním plánem obce Únětice u Prahy .
Po přezkoumání předložené žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek
uvedených v ust. § 90 stavebního zákona a projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány
stavební úřad zjistil , že umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území
stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území , ve znění
pozdějších předpisů , je v souladu s územně plánovací dokumentací a dalšími veřejnými zájmy a
že nejsou nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků územního
řízení.
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, bránící umístění navrhované stavby,
rozhodl tak , jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny .
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení se odůvodňuje takto:
Zamítnuté námitky :
MVDr. Jaroslava Chlupatého , nar. dne 7.4. 1958 , trvale bytem Krátká 18 , Praha 10 , který byl
zmocněn paní Jarmilou Chlupatou , nar. dne 8.2. 1920 , trvale bytem Jasmínová 2607/13 Praha 10 ,
ze dne 25.10. 2012 , v tomto znění : Navrhujeme vytvořit nové stavebně- technické řešení
komunikace pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Humny a vybudovat přístup do lokality
z ulice Alšova .
K tomu stavební úřad uvádí , že územním plánem je dán přístup do lokality z ulice Rýznerova ,
proto byla tato námitka zamítnuta .
Námitky , kterým bylo vyhověno :
Podmínkou č. 16 výrokové část II tohoto rozhodnutí bylo vyhověno námitkám účastnice řízení Ing.
Jitky Sokolové , nar. dne 27.10. 1975 , trvale bytem Alšova 5/3 , Únětice , ze dne 25.10. 2012 ,
15
Spis: MURO – S 419/2012 OÚPSÚ
Č.j.: 3711/2012/Mk/SÚ
v tomto znění : Při budování jímky na dešťovou vodu požadujeme , aby nebyla ovlivněna statika
rodinného domu a opěrných zdí č.p. 5/3 v Úněticích . Požaduji , aby stávající výsadba ( zeleň ) byla
zachována .
Podmínkou č. 17 výrokové časti II tohoto rozhodnutí bylo vyhověno námitkám účastníka řízení
pana Františka Krále , nar. dne 25.11. 1929 , trvale bytem Únětice 29 , ze dne 25.10. 2012 , v tomto
znění : Žádám , aby byly odstraněny panely , které byly nakladeny přímo na dům č.p. 89 ( č.p. 7/2 )
v obci Únětice . Zároveň aby byl zrušen tzv. chodník , který na ně navazuje . Tímto zásahem mi byl
znemožněn příjezd s nákladním vozidlem k vikýři mého špejcharu , který používám k ukládání
úrody z mé zemědělské činnosti . Podotýkám , že jsem spoluvlastníkem výše uvedeného domu ,
který tímto nešetrným zásahem trpí podmáčením a ztrátou cennosti . Doufám , že bude přihlédnuto
k těmto námitkám a bude zjednána náprava .
Námitky , kterým bylo vyhověno částečně :
Podmínkou č. 17 výrokové časti II tohoto rozhodnutí bylo vyhověno námitkám účastníka řízení
MVDr. Jaroslava Chlupatého , nar. dne 7.4. 1958 , trvale bytem Krátká 18 , Praha 10 , který byl
zmocněn paní Jarmilou Chlupatou , nar. dne 8.2. 1920 , trvale bytem Jasmínová 2607/13 Praha 10 ,
ze dne 25.10. 2012 , v tomto znění : Úpravy v okolí domu č.p. 89 jsou takového rozsahu , že mění
odtokové poměry domu , zamezují příjezd k domu č.p. 89 . Navrhujeme vytvořit nové stavebnětechnické řešení komunikace pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Humny a vybudovat
přístup do lokality z ulice Alšova . Obávám se , že výstavba komunikace podél č.p. 89 ohrozí
statiku domu a znehodnotí jeho hodnotu .
Účastníci řízení podle stavebního zákona jsou :
Ing. Marie Jeřábková , nar. dne 14.5. 1922 , trvale bytem Nad Jenerálkou 698/3 , 164 00 Praha 6
– Vokovice a MUDr. Jan Myšák , nar. dne 4.3. 1956 , trvale bytem Poděbradská 1/110 , 198 00
Praha 14 – Hloubětín .
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Nepozbude však
platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení .
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje , Zborovská 11 , 150 21 Praha 5. Odvolání se podává u
zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno
Krajskému úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí .
Podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.
Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2
téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí
obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Rozhodnutí pozbývá dle ust. § 93 odst. 5 stavebního zákona platnosti dnem, kdy stavební úřad
obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje.
Josef Mrňák
vedoucí stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Roztoky a Obecního úřadu Únětice .
Vyvěšeno dne ………………………
Sejmuto dne ………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby , která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení o zahájení řízení
Spis: MURO – S 419/2012 OÚPSÚ
Č.j.: 3711/2012/Mk/SÚ
16
OBDRŽÍ :
Účastníci řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona ( doporučeně do vlastních rukou , na
doručenku )
1. Ing. Marie Jeřábková , Nad Jenerálkou 698/3 , 164 00 Praha 6 – Vokovice
2. MUDr. Jan Myšák , Poděbradská 1/110 , 198 00 Praha 14 – Hloubětín
3. Obec Únětice , Náves 17 , 252 62 Horoměřice
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona ( obdrží veřejnou vyhláškou )
1. AGRIVEP a.s. , Kladenská 62 , 252 64 Velké Přílepy
2. Středočeský kraj , Zborovská 81/11 150 00 Praha 5
3. Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových , Rašínovo nábřeží 390/42 , 128 00 Praha 2
4. Ing. David Sokol , Chodov 174 , 345 33
5. Ing. Jitka Sokolová , Únětice 5 , 252 62 Horoměřice
6. Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze , Hrad III. nádvoří 48/2 , 119 00 Hradčany
7. Jarmila Chlupatá , Jasmínová 2607/13 , 106 00 Praha Záběhlice
8. Marie Králová , Jasmínová 2607/13 , 106 00 Praha Záběhlice
9. František Král , Za Humny 29/2 , Únětice , 252 62 Horoměřice
10. Ing. Jan Myšák , Kolbenova 610/26 , 190 00 Praha 9 – Vysočany
11. Ing. Jaroslav Jeřábek , Nad Jenerálkou 698/3 , 164 00 Praha
12. Stavebník – stavební bytové družstvo , Wassermannova 1038 , 152 00 Praha 5
13. Simone Hozman , Rýznerova 24/45 , Únětice , 252 62 Horoměřice
14. Georg – Jan Hozman , Rýznerova 24/45 , Únětice , 252 62 Horoměřice
15. Marek Slabeňák , Stodolní 122/12 , Únětice , 252 62 Horoměřice
16. Miroslav Krejčí , Šimonova 1104/4 163 00 Praha 6 – Řepy
17. Jana Mikšovská , Stodolní 120/4 , Únětice , 252 62 Horoměřice
18. Milan Mikšovský , Stodolní 120/4 , Únětice , 252 62 Horoměřice
19. Jarmila Martincová , Jemenská 578/6 , 160 00 Praha 6
Dotčené orgány:
1. HZS Středočeského kraje , Jana Palacha 1970 , 272 01 Kladno
2. KHS Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
3. Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1
4. MěÚ Černošice , odbor životního prostředí, Podskalská 19, 120 00 Praha 2
5. Policie ČR , ÚO Praha venkov – západ , Zborovská 13 , 150 00 Praha 5
6. MěÚ Černošice , odbor dopravy , Podskalská 19, 120 00 Praha 2
7. Městský úřad Roztoky , OŽPSRM , Nám. 5. května 2 , 252 63 Roztoky
Dále obdrží :
1. 1. Vodohospodářská společnost s.r.o. , Kladenská 132 , 252 64 Velké Přílepy
2. RWE Distribuční služby , s.r.o., Plynárenská 499/1 657 02 Brno
3. ČEZ Distribuce a.s. , Teplická 874/8 , 405 49 Děčín
4. Telefónica O2 Czech Republic a.s., Olšanská 6/2681, 130 00 Praha 3
5. Krajská správa a údržba silnic , Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Spis SÚ
Příloha pro žadatele a obec v místě stavby:
- ověřená dokumentace (po právní moci tohoto rozhodnutí)
Poplatek :
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. , o správních poplatcích , ve znění pozdějších
předpisů , byl vyměřen dle pol. 18 písm. a) ve výši 1.000,- Kč .
Download

Územní rozhodnutí o umístění stavby