B-PDS Průmyslový design ve strojírenství – 1. ročník, 2014/2015
Věc: Talentové
zkoušky
V Brně dne 8. 1. 2015
Dne 12. 12. 2014 se uskutečnila předepsaná talentová zkouška pro výběr na obor B-PDS
Průmyslový design ve strojírenství na FSI VUT v Brně.
Komise ve složení doc. akad. soch. Ladislav Křenek Art. D., doc. Ing. arch. Jan Rajlich,
Ing. Dana Rubínová Ph. D., akad. soch. Josef Sládek Art. D. a Ing. arch. Jana Šinkyříková
na základě hodnocení předmětů YKA Základy kresby a YDF Základy designu, předložených
domácích prací a 3 úkolů klauzurní talentové zkoušky rozhodla, že od LS ak. r. 2014/15 jsou
na oborové studium PDS v 1. roč. BS vybráni tito níže uvedení posluchači:
Eva Bajková
Michal Baka
Michal Gábriž
Marek Vávra
Jakub Oulehla
Eva Kolaříková
Anna Polišenská
Tomáš Vevera
Václav Hrubý
Tomáš Ferda
Zuzana Štubianová
Hana Sadílková
Anastasia Makarova
Monika Kudličková
Tomáš Kučera
Kateřina Vejrostová
Iveta Žerávková
Eliška Otevřelová
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tento výběr je konečný, další pořadí nebylo určeno.
V případě, že některý z uvedených posluchačů do konce zkouškového období ZS nesplní
podmínky pro postup do LS, ukončí nebo přeruší studium, komise může vybrat dalšího
uchazeče, jenž o tom bude zpraven prostřednictvím e-mailu v info-systému FSI.
Upozorňujeme posluchače, že ve studijním programu oboru PDS jsou v 1. roč. ZS oba
předměty oboru PDS, YKA Základy kresby a YDF Základy designu, pro obor PDS povinné
a tudíž je třeba získat zápočty.
Za komisi:
doc. akad. soch. Ladislav Křenek Art. D., vedoucí Odboru průmyslového designu ÚK FSI
VUT
Poznámka: Přijatí posluchači si dodatečně zapíšou k již zapsaným předmětům v LS povinný
předmět oboru B-PDS: YZ1 Ateliér – Design I a to nejpozději do začátku semestru.
Download

53 Votruba Antonín, Ing