STŘEDNÍ ŠKOLA VIZUÁLNÍ TVORBY, s.r.o.
Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové
tel: 495221811; info@ vizualskola.cz; www.vizualskola.cz
V Hradci Králové 19. září 2014
Věc: Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky pro přijetí do prvního ročníku ve školním roce
2015-2016
V souladu s ustanovením §60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a v souladu s prováděcími předpisy jsem
rozhodl o konání přijímací zkoušky do oboru 82-41-M/05 Grafický design, ŠVP Floristický design a
ŠVP Branding design.
Přijímací zkouška se skládá v prvním kole v termínu
7. ledna 2015 s náhradním termínem
8. ledna 2015 z částí:

talentová zkouška (výkres zátiší tužkou a kresba tužkou podle fantazie)

test z českého jazyka
Předpokládaný počet přijímaných záků je 60. Do celkového bodování přijímacího řízení je
započítáván průměr všech známek z 2. pololetí 8. ročníku základní školy (max. 100 bodů a za každé 2
setiny se odečítá 1 bod), výsledky talentové zkoušky (každý výkres max. 30 bodů), výsledky testu
z českého jazyka (max. 50 bodů) a zájem o studium vyjádřený předběžnou přihláškou (max. 40 bodů),
kterou je možné podat kdykoli při návštěvě školy. Složení talentové zkoušky je nutná podmínka pro
přijetí. Velice důležitý je zájem o zaměření studia - estetiku, kreslení, design, tvorbu, floristický
design.
Ing. Mgr. Milan Jedlička
ředitel
škola je držitelem certifikátu pro systém managementu jakosti
dle normy ČSN EN ISO 9001
Download

Soukromá střední zahradnická škola managementu a obchodu