Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174
Školní vzdělávací
program
pro předškolní vzdělávání
„Nejpřednější stráž lidského pokolení v kolébce jest“
KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské
Obsah programu:
I.
Identifikační údaje
2
II.
Obecná charakteristika školy
3
III.
Podmínky vzdělávání
1) Věcné podmínky
2) Životospráva
3) Psychosociální podmínky
4) Organizace chodu
5) Řízení mateřské školy
6) Personální a pedagogické zajištění
7) Spoluúčast rodičů
4
10
12
13
15
16
20
IV.
Organizace vzdělávání
25
V.
Charakteristika vzdělávacího programu
40
VI.
Vzdělávací obsah
43
VII. Evaluační systém
50
VIII. Použité zdroje
55
1
I. Identifikační údaje
Název mateřské školy: Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174
Sídlo: V Lukách 2174, 269 01 Rakovník
IČO: 67673759
Statutární zástupce - ředitelka mateřské školy: Mgr. Jana Kovářová
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
Web: www.msvlukach.cz
Kontakt: [email protected]
Vypracoval: Mgr. Jana Kovářová
Projednáno na pedagogické poradě dne: 25. srpna 2014
Platnost dokumentu: aktualizuje Školní vzdělávací program ze dne 26. srpna 2013
s účinností od 1. září 2014 do srpna 2018
Čj.: 2014/15-MŠ
2
II. Obecná charakteristika školy
Mateřská škola se nachází na západním okraji města Rakovníka, v sídlišti
V Lukách, na levé straně Rakovnického potoka.
Škola zahájila svůj provoz 16. července 1979, provozovatelem tehdy byly
Rakovnické keramické závody. Od roku 1993 se stala škola součástí příspěvkové
organizace Mateřská škola Průběžná. Od ledna 1998 je škola samostatným právním
subjektem. Ředitelkou školy je od 1. ledna 2003 Mgr. Jana Kovářová.
Mateřská škola zajišťuje péči o děti předškolního věku v návaznosti na
výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou. Při výchově vychází především ze
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a z vyhlášky č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání v platném znění.
Škola má maximální kapacitu 100 dětí, tj. 25 dětí se může vzdělávat v jedné
třídě. Rozdělení dětí do tříd je homogenní – v jedné třídě se vzdělávají děti přibližně
stejného věku.
Mateřská škola má dvě součásti – mateřskou školu a školní jídelnu. Obě
budovy jsou propojeny. K mateřské škole patří také velká rozlehlá zahrada.
Poloha mateřské školy umožňuje směřovat činnosti jak do centra města
(divadla, výstavy, dopravní hřiště, knihovna), tak i do okolní přírody (výlety).
V oblasti vzdělávání a rozvoje škola spolupracuje především s rodiči dětí a se
zřizovatelem školy. Za významnou též považuje spolupráci s dlouholetým
sponzorem Procter&Gamble – Rakona s.r.o. V oblasti výchovy a přípravy na další
vzdělávání dále pak škola spolupracuje Radou rodičů při MŠ V Lukách, z.s. a
s Městskou knihovnou Rakovník.
3
III. Podmínky vzdělávání
1) Věcné podmínky
Mateřská škola je jednopatrová budova, je propojena se školní jídelnou.
Součástí školy je velká zahrada.
Vstup do mateřské školy je od srpna 2014 zajištěn bezpečnostním zařízením
tak, aby se každý člověk, který do MŠ vstupuje, identifikoval. Je tak zajištěno, aby
se v době, kdy byla budova školy odemčena pro vstup rodičů, nedostal nikdo jiný.
Je takto zajištěn a především bezpečnost dětí.
Třídy mateřské školy jsou umístěny v přízemí i v 1. patře. Každá třída má
maximální povolenou kapacitu 25 dětí. Zpravidla je i tento počet dětí v každé třídě
zapsán na základě výjimky, kterou povoluje zřizovatel školy. Počtu dětí
v jednotlivých třídách je přizpůsobeno i vybavení třídy.
Všechny třídy prošly postupnou částečnou obnovou - nová lina a okna,
zrekonstruované osvětlení všech tříd zlepšují nejen estetický vzhled třídy ale i
dostatek světla. Nový nábytek na hračky, který je v každé třídě přizpůsoben věku
dětí, umožňuje dostatečný přehled o hračkách a pomůckách. Stejně výškově a
věkově jsou přizpůsobeny nové stolky a židličky v každé třídě.
4
Jednotlivé třídy – výzdobu a pomůcky si paní učitelky přizpůsobují svému
stylu, potřebě, zaměření aktivit a také věku a potřebám dětí. Vždy je však zachován
dostatek místa nejen pro pohybové, taneční a tělovýchovně aktivity, ale také koutek
pro individuální odpočinek, konstruktivní, pracovní a výtvarné činnosti. Stolky a
židle slouží nejen pro stravování dětí, jsou využívány pro společenské hry, výtvarné
a pracovní činnosti. Herny třídy jsou (kromě 4. třídy) využívány pro odpolední
odpočinek.
Třídy jsou dostatečně prostorné i pro společná setkávání rodičů a dětí
v mateřské škole při nejrůznějších příležitostech – vánoční posezení nebo hravá
odpoledne.
Součástí každé třídy je výdejna stravy, kterou má na starosti paní kuchařka,
popř. školnice v 1. třídě. Zde je uloženo veškeré nádobí, které přísluší danému
počtu dětí v každé třídě, myčka nádobí.
V šatnách, sousedících s každou třídou,
jsou šatní bloky sloužící k převlékání dětí.
Každé dítě má své označené místo, kam ukládá
své osobní oblečení a obuv. Mateřská škola pak
každému dítěti poskytuje sáček pro náhradní
oblečení. Na stěnách jsou umístěny nástěnky,
na jejichž výzdobě se děti podílejí svými
výrobky. Paní učitelky využívají nástěnky i pro
informování rodičů o plánech a akcích tříd.
V současné době začíná postupná rekonstrukce těchto prostor s cílem umožnit
dostatek světla, přístupnost, přehlednost a dostatek prostoru pro osobní věci dětí.
5
Všechny třídy mají k dispozici místnost, kde je uložen materiál a pomůcky pro
různá zaměření činností (např. kabinet výtvarný, literární, rozumový…). Veškeré
pomůcky a didaktický materiál jsou dle potřeby postupně obnovovány.
Prostory pro hygienu a hygienická zařízení odpovídají výškou věku i počtu dětí.
Každé dítě má svůj věšáček se značkou na ručník, hřeben, kartáček na zuby, pastu
a kelímek. Paní školnice denně pečují o čistotu hygienických zařízení, pravidelně
mění ručníky. Hygienické zařízení (WC, umyvadla) v 1. a 3. třídě jsou původní, nijak
nezlepšují estetický dojem těchto prostor.
Díky spolupráci se zřizovatelem školy a stálým sponzorem škola proběhla
v létě 2014 kompletní rekonstrukce sociálních zařízení ve 2. a 4. třídě. P&GRakona, s.r.o. věnovala městu Rakovník finanční částku 300 000,- Kč na
rekonstrukci těchto prostor. Rekonstrukce umožnila, aby se sociální zařízení stalo
důstojným prostorem a s dostatkem soukromí.
Do budoucna je plánována
rekonstrukce dalších prostor.
6
Zázemí mezi 3. a 4. třídou v 1. patře je využíván jako výtvarný ateliér pro děti
z výtvarného kroužku s kapacitou 10 dětí. Zde má každé z dětí své místo s osobním
výtvarným materiálem. V přízemí je prostor mezi třídami k dispozici učitelkám jako
sborovna. Umožňuje setkání na pravidelných týdenních poradách, poskytuje zázemí
pro práci na PC, kopírování.
Chodby mateřské školy spojují jednotlivé třídy, při vstupu do mateřské školy
poskytují rodičům základní informace o škole (školní řád, Školní vzdělávací
program, rozmístění dětí ve třídách, jídelníček a další) a informace o aktuálních
aktivitách a činnostech školy.
Chodby poskytují dostatek světla, prošly postupnou obnovou – nová okna,
osvětlení chodeb, pokládka lina na schodišti. Stále nevyhovující a neestetická je
dlažba, tu je potřeba postupem času zrekonstruovat ve spolupráci se zřizovatelem
školy.
Vzdělávacím,
pohybovým,
herním
aktivitám dětí a společnému setkávání
s rodiči slouží zahrada mateřské školy.
Poskytuje dostatečně velký a příjemný
prostor pro skupinové i individuální
činnosti
dětí.
Snažíme
se
zahradu
maximálně využívat především na jaře a
v létě, ale také na podzim a v zimě, a to
nejen k pohybovým hrám v době pobytu
venku, ale i k dalším aktivitám (svačina,
ranní cvičení, výtvarné a pracovní činnosti).
7
Zahrada je vybavena třemi zrekonstruovanými pískovišti, novými průlezkami
(skluzavka, šestiboká průlezka, nízkopodlažní kolotoč, houpací most), pružinovými
houpadly a trampolínou. Již starší je altán, jehož výměna za nový a větší je
plánována do budoucna.
V roce 2013 přispěl opět náš stálý sponzor Procter&Gamble-Rakona, s.r.o.
částkou 30 000,-Kč na nový zahradní altán, který byl v roce 2014 pořízen
z investičního fondu. Jeho oficiální provoz byl zahájen při zahradní slavnosti, kdy
škola slavila 35 let.
Snažíme se, aby byl dětem umožněn pohyb jak na otevřeném prostoru, tak i
v době sluneční aktivity ve stínu. K zastínění pískovišť používáme plachty
z nepromokavého materiálu. K přechovávání a uskladnění zahradních hraček,
přenosného tělocvičného nářadí slouží uzamykatelné zahradní domečky.
8
Veškeré herní zařízení odpovídá bezpečnostním požadavkům. V současné době
začíná postupná oprava chodníků, které bezpečnostním požadavkům nevyhovují,
proto nejsou zatím dětem k dispozici koloběžky, tříkolky.
Úklid a péči o veškeré prostory mateřské školy včetně školní zahrady zajišťují
paní školnice. Celkovou péči (okrasné keře kolem plotu, stromy) zajišťuje firma
specializující se péči o zeleň.
Součástí mateřské školy je školní jídelna. Budova jídelny slouží nejen
k přípravě pokrmů, je zde vlastní prádelna s mandlem, kancelář ředitelky školy a
kancelář vedoucí stravovny. Školní kuchyně je nově vybavena kuchyňským
nábytkem včetně dřezů a odkládacích míst, ale také nádobím. Ve spolupráci se
zřizovatelem byla vyměněna podlaha ve školní kuchyni. Estetický vzhled a úsporu
tepla umožňují nová plastová okna, která jsou v celé budově školní jídelny.
9
2) Životospráva
Každý den v mateřské škole má svůj rytmus a řád. Program dne (viz
organizace vzdělávání) je orientační, ale jeho pravidelné dodržování dává dětem
jistotu toho, co mohou očekávat, na co se mohou těšit. Program dne je však
současně flexibilní, aby umožňoval v případě potřeby změnu organizace činností.
Snažíme se, aby děti byly každodenně a dostatečně dlouho venku, zároveň
činnosti venku přizpůsobovat aktuálnímu stavu ovzduší. V případě nepříznivého
počasí (velký mráz, silný déšť, nárazový vítr) pobyt venku zkracujeme na minimální
dobu nebo nahrazujeme jinými hravými činnostmi v mateřské škole. Naopak, pěkné
počasí se snažíme využívat k delším vycházkám, výletům. Pro pobyt venku
využíváme zahradu školní zahrady, blízké okolí školy i centrum města.
Dostatek volného pohybu poskytuje jak zahrada mateřské školy, tak i činnosti
ve třídě. V denním programu se snažíme respektovat u dětí potřebu aktivního
pohybu i odpočinku. Po obědě odpočívají téměř všechny děti – nemusejí spát,
odpočívají na lehátku. Počet celkových úvazků učitelek neumožňuje zajistit, aby
dětem, které nechtějí odpočívat, byla poskytnuta ve vedlejší třídě náhradní aktivita.
Toto lze pouze v době, kdy probíhají některé nadstandardní aktivity – Keramický
kroužek, Logopedické hrátky, Předškoláček.
Snažíme se dětem poskytovat plnohodnotnou a vyváženou stravu tak, aby
vyhovovala jak spotřebnímu koši a daným normativům, ale i současným trendům
zdravé výživy – zařazování celozrnného pečiva, pestrost stravy, dostatek ovoce a
zeleniny. Upřednostňujeme přípravu z čerstvých surovin.
Mezi jídly dodržujeme pravidelné
tříhodinnové
intervaly.
Snažíme
se
dodržovat pitný režim – mimo podávaná
jídla mají děti možnost v průběhu dne i
na zahradě školy se kdykoli napít,
používají k tomu své osobní hrnečky.
10
Všechny
děti,
již
od
nejmladších, se snažíme vést
postupně k tomu, aby se si uměly
samostatně říci a požádat o
množství pokrmu (méně, více,
přídavky),
samostatně
se
rozhodnout a vyjádřit své potřeby,
svá odůvodněná přání.
Současně se snažíme dětem vštěpovat základní společenská pravidla při
stolování (přání dobré chuti, klidné a správné sezení, používání ubrousku, od třídy
Kočiček používání příborů) a vést je k samostatnosti při sebeobsluze (přinést a
odnést talíř, připravit a uklidit ubrousky).
Po domluvě s rodiči se snažíme vyhovět požadavkům či potřebám dítěte –
postupné ochutnávání, alergie na určitá jídla.
Ve spolupráci s rodinou při mateřské škole funguje Stravovací komise. Cílem
činnosti stravovací komise je zlepšení komunikace mezi rodiči, vedením školy a
školní jídelny, sledování kvality pokrmů a zlepšení jídelníčku. Členové stravovací
komise mají možnost kdykoliv navštívit jídelnu, ochutnat připravované jídlo a
zkontrolovat výdej pokrmů i stolování dětí ve třídě. Současně mají k dispozici
všechny jídelníčky daného školního roku. Jednou měsíčně vykonávají pravidelnou
ochutnávku a kontrolu celodenní stravy. Stravovací komise by měla sloužit jako
prostředník mezi rodiči a školní jídelnou. Případné připomínky komise projednává
s ředitelkou školy a vedoucí jídelny.
Pedagogové se snaží sami chovat podle zásad správného životního stylu a
poskytovat dětem přirozený vzor.
11
3) Psychosociální podmínky
Snažíme se vytvářet takové podmínky, aby se děti v naší škole cítily co nejlépe.
Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí a na nové
situace. Délka adaptace zpravidla probíhá podle individuálních potřeb dítěte i
rodičů, to vše po vzájemné domluvě. Je možné, aby si dítě zvykalo postupně po
jedné hodině denně, podle toho, jak je novému prostředí přizpůsobivé. Již po
ukončení přijímacího řízení, zpravidla v březnu, jsou rodiče několikrát pozváni na
tzv. adaptační odpoledne. Zde se společně setkávají paní učitelky budoucí 1. třídy
s rodiči a jejich dětmi, které teprve budou zahajovat docházku do mateřské školy od
září.
Snažíme se respektovat vývojové, individuální a obecně lidské potřeby dětí,
proto i režim dne v mateřské škole by měl být dostatečně pružný, aby umožnil
reagovat na individuální možnosti dětí a jejich aktuální potřeby. Přihlížíme
k osobnímu tempu dětí, zbytečně na ně nespěcháme. Děti vždy včas upozorňujeme
na to, co bude následovat. Své např. nehotové výrobky si mohou dokončit při
odpolední činnosti nebo druhý den.
V mateřské škole vše, co se děje, má svůj pravidelný rytmus, řád a pravidla.
Děti si na rytmus a pravidla zvykají, postupem času je berou za své (to, že se před
jídlem myjí ruce, zdravíme se, na procházky chodíme vždy před obědem, apod., se
pro ně stává automatické).
Snažíme se dětem poskytovat dostatek volnosti a osobní svobody, nechat jim
možnost vyjádřit svá přání, pocity, potřeby, volnost pohybu apod., to vše v rámci
dohodnutých pravidel vzájemného soužití (vzájemně si neubližujeme, při konfliktu
se domluvíme, počkáme na ostatní kamarády, vyžaduje-li to bezpečnost, držíme se
za ruku ve dvojicích, necháme kamaráda i dospělého domluvit, neskáčeme do řeči).
Zajímáme se o vztahy mezi dětmi a vedeme je k vytváření příjemného a
kamarádského ovzduší v každé třídě. Necháváme dětem dostatek prostoru pro jejich
hry, aktivní účast v dění i pro vlastní rozhodování. Dětem nasloucháme a v rámci
svých možností jsme schopny jim poradit, pomoci a chovat se empaticky.
Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné není zvýhodňováno ani
nezvýhodňováno, ponižováno. Proto je nutné se vyvarovat negativních komentářů,
děti co nejvíce chválit a v každém případě pozitivně hodnotit.
Děti se již začátkem školního roku postupně seznamují se všemi zaměstnanci
a jejich významem práce v mateřské škole. Ve vztahu „dospělý a dítě“ učíme
postupně děti zdvořilostním a společenským návykům (pozdravit, poděkovat, nebát
se požádat o pomoc apod.). Děti mohou oslovovat dospělého jeho funkcí a křestním
jménem. Nejmladší děti dospělým tykají, postupně samy ve věku před vstupem do
školy začínají vykat. Mezi všemi v mateřské škole, dětmi i dospělými, panuje
přátelská atmosféra, děti se s prosbou i jiným přáním mohou obrátit na každého
zaměstnance mateřské školy.
12
4) Organizace chodu mateřské školy
Provoz mateřské školy: pondělí – pátek 6.30 do 16.30 hodin.
Orientační program dne:
- postupný příchod dětí
- volné hry dětí dle výběru, individuální a skupinové činnosti pracovní, výtvarné,
diagnostika dětí
- v 8.00 hodin společné přivítání se všemi dětmi a učitelkou (seznámení s plánem
týdne, dne, opakování minulých aktivit, určování dne v týdnu, stav aktuálního
počasí apod.)
- pokračování her, popř. nové hry
-
postupný úklid hraček, dokončování her
zdravotně preventivní pohybové aktivity
dopolední svačina
estetické činnosti nebo aktivity zaměřené na získávání novách poznatků,
dovedností, podpora grafomotoriky, pracovní činnosti
pobyt venku (vycházka, výlet, předplavecký výcvik, výstava…)
oběd
odpolední odpočinek nebo účast na aktivitách (keramika, Předškoláček,
logopedické hrátky)
odpolední svačina
volné hry dětí, individuální práce, dle organizačních možností a počasí pobyt na
zahradě školy
13
V každé třídě se zpravidla vzdělává 25 dětí, pokud je zřizovatelem povolena výjimka
na tento počet. Tomuto počtu odpovídají i místa u stolků, v umývárně, je zajištěna
dostatečná kvantita pomůcek. V průběhu dopoledne jsou děti vzdělávány každý ve
své příslušné třídě. V době pobytu venku je zajištěno, aby počet dětí na jednu
učitelku nepřesáhl povolený limit.
Pravidelné spojování dětí:
- k pravidelnému spojování dětí dochází z důvodů zajištění dostatečné péče o děti
v průběhu hlavních činností vzhledem k počtu úvazků pedagogů
- scházení všech dětí do 7.00 hodin v 1. třídě;
- rozcházení všech dětí od 16.00 z 2. třídy;
- 3. a 4. třída odpolední odpočinek ve 3. třídě.
Orientační program dne umožňuje reagovat na individuální možnosti a
aktuální potřeby dětí. Snažíme se každodenně zařazovat zdravotně preventivní
pohybové aktivity (pravidelné ranní cvičení nebo alespoň pohybová hra). Režim dne
umožňuje dětem možnost klidné hry, soukromí a bezpečí. Děti mají dostatek času
pro spontánní hru, pravidelně jsou zařazovány i řízené činnosti, a to především u
dětí před zahájením povinné školní docházky. Při činnostech jsou děti podněcovány
k vlastní aktivitě, experimentování, samostatnému zapojování do činností a
rozhodování a proběhu hry. Aktivity se uskutečňují jak individuálně, tak i
v menších nebo větších skupinkách. Plánování činností se odvíjí od dané věkové
skupiny a od individuálních potřeb a možností dětí. Pro realizaci plánovaných
aktivit je zajištěn dostatečná kvantita i kvalita pomůcek.
14
5) Řízení mateřské školy
Každý pracovník mateřské školy má jasně dané povinnosti, které vyplývají
z jeho pracovního zařazení.
Ředitelka školy se snaží vytvářet klidné pracovní prostředí, navozovat
atmosféru důvěry a tolerance, vzájemné pomoci, otevřenosti mezi všemi
zaměstnanci. Učí zaměstnance pracovat týmově, spolupracovat, předávat
zkušenosti a jejím cílem je rozvíjet schopnost komunikovat s kolegy, diskutovat o
výchovně vzdělávací práci.
Poskytuje všem zaměstnancům školy i rodině dítěte dostatečné informace o
organizaci předškolního vzdělávání, pravidelně informuje o dění ve škole, a to jak
z hlediska provozu školy, tak i z hlediska ekonomického.
Snaží se zajišťovat dostatečný a svobodný prostor pro seberealizaci
pracovníků, podporovat jejich tvořivost, umožňovat jim se nadále sebevzdělávat,
rozšiřovat si znalosti, udržovat kontakt s novými trendy a poznatky předškolní
výchovy, vzdělávat se v praktických i teoretických dovednostech. Sama se nadále
sebevzdělává především v oblasti řízení a organizace vzdělávacího procesu.
Plánuje organizaci školy i pedagogickou práci školy tak, aby byla funkční,
využívat přitom zpětné vazby, a to jak ze strany kolegů, tak z hlediska rodičovské
veřejnosti.
Realizuje pravidelné týdenní porady nejen z důvodu naplánování dobré
organizace vzdělávání, ale především se záměrem vzájemně se informovat o
skutečnostech probíhajících v jednotlivých třídách.
Umožňuje všem zaměstnancům upřímně se vyjádřit k organizaci školy,
s pravidelností vždy na konci školního roku ve formě dotazníků.
Školní vzdělávací program vytvářela a vytváří ve spolupráci s ostatními
kolegyněmi, a to na základě pravidelného vyhodnocování.
Rodinu považuje za rovnocenného partnera a snaží se, aby rodiče dítěte byli
dostatečně informování o mateřské škole, o prospívání svého dítěte, o akcích školy,
a aby také měli možnost se na akcích školy podílet.
Snaží se spolupracovat se zřizovatelem, především v oblasti péče o budovu a
okolí školy. Z hlediska pedagogické diagnostiky a v oblasti školní zralosti dětí
spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou Rakovník. Za velmi důležitou
považuje spolupráci s Městskou knihovnou Rakovník, a to nejen z hlediska
možnosti zapůjčování dětské a odborné literatury, ale především z hlediska přípravy
dětí na budoucí čtení a jeho význam pro budoucí vzdělávání a život dětí. Se základní
školou spolupracuje zatím pouze v oblasti pravidelných exkurzí dětí v 1. třídě.
15
6) Personální a pedagogické zajištění
Provoz mateřské
nepedagogických.
školy
zajišťuje
8
pedagogických
pracovníků
a
5
Pedagogičtí pracovníci:
Služby učitelek jsou organizovány tak, aby při všech činnostech byla dětem
zajištěna kvalitní a optimální pedagogická péče i vzhledem k tomu, že celkový
úvazek učitelek je 7,5. Úvazky paní učitelek jsou částečně zkrácené. V každé třídě
jsou dvě paní učitelky, které se vzájemně domlouvají a plánují činnosti pro danou
třídu a věkovou skupinu dětí.
Všechny paní učitelky splňují předepsanou kvalifikaci. Nadále se vzdělávají
v rámci kurzů a seminářů, které nabízejí společnosti pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků. K prohlubování znalostí také slouží učitelská knihovna,
která je bohatě zásobena odbornou literaturou.
Mgr. Jana Kovářová
-
-
Ředitelka školy
Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun a obor
Pedagogika na FFUK v Praze
Účastnila se projektu Evropská unie a My
Absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení,
kurz logopedické asistentky a semináře zaměřené na oblast
řízení školy (právo, organizace, management, ekonomika,
financování), kurz za měřený na školní zralost, kurz
artefiletiky pro předškoláky, angličtinu úrovně A1-A2)
Vede logopedické hrátky
Zapojena v programu eTwinning
Zaměřuje se na oblast školského managementu
Absolvovala intenzivní jazykový kurz AJ a e-leraningový kurz
AJ
Mgr. Radka Bradáčová
-
Zástupce ředitelky školy
Vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na
SPgŠ Beroun a obor Pedagogika na FFUK v Praze
Absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení
Zapojena v programu eTwinning, absolvovala všechny úrovně
školení, je koordinátorkou eTwinningových projektů v MŠ
Absolvovala kurz logopedického asistenta, kurz zdravotníka
zotavovacích akcí, e-learningový kurz AJ
Koordinuje práci Rady rodičů při MŠ V Lukách a činnost
stravovací komise
16
Ivana Hudečková
-
Učitelka MŠ
Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ
Beroun
Absolvovala
semináře
zaměřené
na
zdravotně
preventivní aktivity a pohybové aktivity
Absolvovala semináře zaměřené na pěvecké aktivity
dětí, vede pěvecký sbor
Mgr. Pavla Mašková
-
-
Učitelka MŠ
Vystudovala obor Vychovatelství na SPgŠ Beroun a obor
Předškolní pedagogika na PedFUK v Praze
Absolvovala semináře zaměřené na psychologické aspekty
výchovy, keramický kurz
a seminář předmatematická
gramotnost, angličtinu úrovně A1-A2
Vede keramický kroužek
Zapojena v programu eTwinning
Absolvovala kurz logopedického asistenta, kurz zdravotníka
zotavovacích akcí
Jana Mendelová
-
-
Učitelka MŠ
Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ
Beroun
Účastnila se v projektu Do školy včas – bez odkladu školní
docházky
Absolvovala semináře zaměřené na plánování činností
v mateřské škole, na výtvarné činnosti a psychologické
aspekty výchovy, kurz artefiletiky pro předškoláky, angličtinu
pro začátečníky, seminář předmatematická gramotnost
Vede kroužek Předškoláček
Absolvovala kurz logopedické asistentky
17
Bc. Iveta Peruthová
-
Učitelka MŠ
Vystudovala obor Psychologie – speciální pedagogika na
PedFUK v Praze
má praxí v soukromé jazykové školce Kindergarten a
zkušenosti s příměstskými tábory
Pracovala
v azylovém
domě
s dětmi
ze
sociálně
znevýhodněného prostředí
Absolvovala kurz primární protidrogové prevence (peerprogram) a seminář přibližující vzdělávání ve škole speciální
Zajímá se o vývojovou psychologii a polytechnickou výchovu
Jana Prošková
-
-
Učitelka MŠ
Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na
SPgŠ Beroun
Účastnila se v projektu Do školy včas – bez odkladu
školní docházky
Absolvovala semináře zaměřené na výtvarné činnosti
v mateřské škole, kurz artefiletiky pro předškoláky,
angličtinu úrovně A1-A2
Vede výtvarný kroužek
Dita Škaloudová
-
-
Učitelka MŠ
Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ
Beroun
Absolvovala semináře zaměřené na pracovní činnosti, na
hudební aktivity, řečové dovednosti dětí, angličtinu úrovně
A1-A2
Vede pěvecký sbor
Účastní se keramických kurzů
18
Provozní zaměstnanci:
Paní školnice v mateřské škole zajišťují běžné domovnické práce a celkovou
pravidelnou údržbu, a to především úklid všech prostor v mateřské škole včetně
zahrady. Pečují o čistotu ložního prádla, pravidelnou výměnu, zajišťují generální
úklid školy. Kromě toho jsou k dispozici učitelkám při sebeobslužných činnostech
dětí přímo ve třídě (pomoc při oblékání, hygieně, stolování, pomoc při úklidu
výtvarných pomůcek). Podle potřeby pomáhají při náročnějších aktivitách (výlet,
předplavecký výcvik, solná jeskyně, pořádání akcí školy pro rodiče apod.).
Paní kuchařky zajišťují celý chod školní jídelny (vaření, agenda spojená
s chodem stravovny, výdej stravy, péče o výdejny stravy, úklid školní jídelny, péče o
sklad potravin). Při výdeji stravy jsou k dispozici dětem při stolování a vytváření
společenských návyků. Vedoucí stravovny koordinuje práci stravovací komise.
Školnice:
Monika Kochová
Jana Šnoblová
Kuchařky:
Jana Krátká – vedoucí stravovny
Alena Vašinová
Anta Vašmuciusová
Snažíme se, aby co nejlépe fungovala spolupráce mezi pedagogickými i
provozními zaměstnanci, neboť i oni jsou součástí výchovně vzdělávacího procesu.
Snažíme se, aby všichni měli dostatek informací o veškerých aktivitách ve škole.
19
7) Spoluúčast rodičů
Spolupráce s rodiči je jedním ze základů úspěšného pokroku dítěte v jeho
vývoji. Snažíme se proto rodičům umožnit pravidelně se podílet na dění v mateřské
škole a účastnit se různých školních akcí. V rámci svých možností pomáhají dětem
např. připravit si masku na dětský karneval, přinesou s dětmi knihu vhodnou
k tematickému celku. Pořádáme takové aktivity, kdy mohou rodiče trávit volný čas
odpoledne s dětmi v mateřské škole (slavnost, hravé odpoledne). Rodiče každoročně
na konci školního roku dostávají příležitost se vyjádřit k fungování školy
prostřednictvím dotazníků.
Rodiče jsou zároveň sponzory. Již s pravidelností přispívají na provoz mateřské
školy hygienickými potřebami, materiálem na výtvarné činnosti.
Pro informaci o prospívání dětí, o individuálních pokrocích v rozvoji i učení lze
se s rodiči domluvit na konzultační schůzce. Případné nesrovnalosti či jiné
výjimečné situace řešíme s rodiči ihned, vyvarujeme se však přílišného zasahování
do soukromí rodiny. Chráníme soukromí rodiny a jsme vázány mlčenlivostí o
soukromí rodiny. Jsme schopny nabídnout rodičům takové postupy, které pomohou
dětem v jejich rozvíjení. Při společných setkáních nabízíme rodičům odborné
publikace týkající se především budoucích školáků a jednoduchá cvičení např. pro
rozvoj grafomotoriky.
Informace o dítěti mohou rodiče získat i na akcích školy, které pořádáme i
proto, abychom děti a jejich rodiče lépe poznali. Rodiče tak mají možnost více
poznat prostředí, ve kterém jejich dítě tráví většinu dne.
Nabízíme tyto pravidelné formy spolupráce:
WEBOVÉ STRÁNKY - www.msvlukach.cz
- návštěvníci zde naleznou základní informace o škole, každý měsíc, podobně
jako v Kvítku (informace o plánovaných akcích)
- rodiče mohou s ředitelkou školy, s vedoucí stravovny komunikovat také
prostřednictvím elektronické pošty (prosby, náměty, fotografie z akcí, apod.)
„KVÍTEK“ - měsíčník mateřské školy
- obsahuje informace o proběhlých i plánovaných akcí celé školy i jednotlivých
tříd, blahopřání k narozeninám, příběh nebo popis konkrétní uskutečněné
akce, pro děti hádanky, omalovánku nebo úkol zaměřený na logické myšlení,
poděkování za případnou pomoc a pochvala dětí za poslední splněné úkoly
- nejde nám jen o to informovat rodiče, ale vést je současně ke spolupráci
s dětmi a se školou.
- k dispozici je vždy aktuální měsíc na webových stránkách školy
20
„INFORMÁČEK“
- jedná se o brožuru, která informuje o dění na daný školní rok; je rodičům
bezúplatně poskytována vždy na začátku školního roku
- celoročně je k dispozici na webových stránkách školy
OSLAVA DNE DĚTÍ
- u příležitosti Dne dětí připravujeme pro děti různé formy této oslavy
- dopoledne zpravidla probíhá karneval a průvod masek
-
na odpoledne jsou přichystány soutěže
nebo jiné aktivity pro děti i jejich rodiče
společně si na konci odpoledne můžeme
opékat vuřty
každoročně je tato akce přizpůsobena
počasí a možnostem školy
HRAVÁ ODPOLEDNE
- jedná se o odpolední společné setkání rodičů a jejich dětí v naší škole a
společné hraní na dané téma, popř. spojené s ukázkou toho, co se děti
v mateřské škole naučily
- s tématem jsou vždy rodiče včas seznámeni (příprava nápadů, pomůcek),
většinou se vztahuje k danému ročnímu období a probíranému tématu podle
tematického plánu
21
SLAVNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE
- zpravidla dvakrát do roka (podzim, jaro) pořádáme zahradní slavnost, která
je vždy připravena tak, aby probíhaly aktivity spojené s daným ročním
obdobím a tématem školního roku
-
Notička prezentuje své vystoupení pro rodiče
akce se mohou účastnit nejen rodiče dětí, ale i
ostatní rodinní příslušníci,
pravidelně bývají pozváni sponzoři školy a zástupci
zřizovatele školy
POSEZENÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU
- společné setkání rodičů a dětí v mateřské škole u příležitosti očekávání
Vánoc
- zpívání koled a písní s vánoční i zimní tématikou, společné hry rodičů
s dětmi.
22
RADA RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V LUKÁCH, z.s.
-
-
-
Jedná se o občanské sdružení, registrované Ministerstvem vnitra dne 6. 5.
2013
Cílem Rady je zejména pořádat ve spolupráci s mateřskou školou kulturní,
zábavní, sportovní a rekreační akce pro děti a zajišťovat finanční prostředky
na tyto akce.
Členy jsou všichni zákonní zástupci dětí docházejících do MŠ V Lukách, kteří
s členstvím souhlasí a potvrdí jej svým podpisem.
Rada rodičů se podílí na organizaci a financování všech divadelních
představení, výletů, zajišťuje nakupování dárků pro děti a samostatně
organizuje některé akce.
Výbor Rady rodičů je složen z předsedkyně, hospodáře, revizora a několika
členů. Výbor se schází několikrát do roka.
Členský příspěvek je výborem stanoven na 70,-Kč za měsíc, tj. 700,-Kč na
rok za jedno dítě.
STRAVOVACÍ KOMISE
-
cílem činnosti stravovací komise je zlepšení komunikace mezi rodiči, vedením
školy a školní jídelny, sledování kvality pokrmů a zlepšení jídelníčku
členové stravovací komise mají možnost kdykoliv navštívit jídelnu, ochutnat
připravované jídlo a zkontrolovat výdej pokrmů i stolování dětí ve třídě
stravovací komise by měla sloužit jako prostředník mezi rodiči a školní
jídelnou
„BUDEME MÍT PRVŇÁČKA“
-
beseda pro rodiče s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny
Rakovník na téma „Už půjdu do školy“
jedná se o seznámení se základními požadavky, které klade škola na dítě po
stránce psychické, rozumové i sociální
rodiče mají možnost se sami vyjádřit o svých představách, o tom, co má
„ideální školáček“ zvládat, a toto vše prodiskutovat s odborníky, popř.
navrhnout další řešení případných obtíží
23
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY
-
pravidelné loučení
v Rabasově galerii
s budoucími
prvňáčky
VYSTOUPENÍ SBORU NOTIČKA
-
odpolední vystoupení sboru pro rodiče a ostatní děti v naší škole
vystoupení na přehlídkách sborů, pravidelná vystoupení v Ráčku, v Jeslích,
v Domě s pečovatelskou službou, na školních slavnostech, na akcích
Městské knihovny
24
IV. Organizace vzdělávání
Přijímání a zařazování dětí do tříd
Přijímání dětí do mateřské školy probíhá ve správním řízení. Termín,
organizace a pravidla přijímacího řízení jsou vždy 2 měsíce předem vyvěšena na
webových stránkách školy a zveřejněna v tisku.
Děti jsou zařazovány do 4 homogenních tříd, podle věku od dětí nejmladších
(1. třída - Pejskové) po děti nejstarší (4. třída – Medvědi). Každým rokem zpravidla
postupují děti i se svými učitelkami o třídu dál; výjimkou se stává, že některé
nejmladší děti zůstávají v původní třídě, některé naopak jednu třídu přeskočí; na
tuto skutečnost jsou rodiče včas upozorněni.
Vnitřní uspořádání jednotlivých tříd
Každá třída má jiné věkové složení, uplatňují se zde tedy jiné formy a metody
práce, probíhají jiné činnosti a to s ohledem na věk dětí.
V každé šatně jsou nástěnky, které poskytují informace o probíraných
tématech i aktuální informace pro rodiče, výstavky dětských prací, které se vztahují
k probíraným tématům
Třída „Pejsků“
-
25 dětí ve věku 3 – 4 let
-
zpočátku školního roku probíhá postupná adaptace většiny dětí na nové
prostředí – děti i dospělé
-
v 1. týdnu jsou dopoledne přítomny obě učitelky a školnice z toho důvodu,
aby bylo možno se individuálně věnovat všem příchozím dětem
-
rodičům doporučujeme, aby si zajistili v počátku docházky dítěte dostatek
času pro postupné zvykání dítěte, zpravidla po jedné hodině denně;
důležitým překlenovacím úsekem bývá odchod na pobyt venku
-
v dalším období (po úspěšné adaptaci) se děti postupně seznamují
s hračkami, jejich využitím i jejich úklidem, seznamují se se svojí značkou a
tím i místem svých osobních věcí
25
-
dále se zaměřujeme na to, aby děti zvládaly základní sebeobsluhu, užívání
WC, při těchto činnostem je nám nápomocna školnice, stejně tak jako při
stravování
-
dbáme na to, aby se dítě samo snažilo najíst, učíme ho správně držet lžíci,
pomáháme při dokrmování
-
děti se postupně seznamují se společenskými návyky – pozdravit, poděkovat,
požádat, pokud potřebuje pomoci
-
při stravování poznáváme i návyky děti, děti nenutíme do jídla, pouze
se snažíme, aby alespoň ochutnaly
-
abychom lépe děti poznali, rodiče vyplňují pro učitelky vstupní dotazník,
který se týká samotného dítěte, jeho zvyků, předností či výjimek
-
1. rok ve školce je nejen postupným seznamováním s chodem školy a
pravidelným režimem, ale i pro někoho prvním setkáním s jinou dospělou
osobou a větším množstvím dětí
-
uplatňujeme spíše individuální formy práce, spontánní činnosti s ohledem na
nízký věk dětí, řízené činnosti se uskutečňují především při získávání
základních návyků, při seznamování s pravidelností v režimu dne
-
skupinové činnosti probíhají zatím velmi zřídka, především v řízené činnosti
-
využíváme především metody vyprávění, dramatizace, názorné pomůcky
26
Třída „Kočiček“
-
25 dětí ve věku 4 – 5 let
-
adaptace na nové prostředí probíhá zpravidla už je u několika dětí, které
přicházejí do školy až od 4 let
-
tyto děti se rychleji zapojují nejen vzhledem k jejich věku, ale již zadaptované
děti samy nově příchozí kladně přijímají
-
děti mají již zažitý pravidelný režim, toto poskytuje více možností věnovat se
činnostem, které dětí obohacují a přispívají tak k jejich rozvoji – manuální,
rozumové, výtvarné činnosti, pracovní činnosti (např. stříhání s nůžkami)
-
již jsou kladeny vyšší nároky na děti týkající se sebeobsluhy – ke konci
školního roku děti zvládají zapnutí bundy, uvázání uzlíku na botě, od
poloviny školního roku se učí postupně jíst příborem
-
vzhledem k větší fyzické zdatnosti se mohou děti účastnit delší vycházky
(výletu) vlakem i autobusem, učí se nejen poznávat okolí, ale zároveň se
postarat o své osobní věci (batůžek, pití, svačina)
-
řízené i spontánní činnosti jsou střídány; dostatek spontánních činností mají
v průběhu dopoledních her, řízené činnosti slouží především k pohybovým
aktivitám, společnému povídání
-
aktivity probíhají již ve skupinkách, tak aby se děti postupně seznamovaly
různými formami spolupráce, učily se poznávat druhé, jejich potřeby, zájmy
-
uplatňují se především metody krátkých rozhovorů, vyprávění, dramatizační
hry, manipulační hry, počátky experimentování
27
Třída „Zajíčků“ a „Medvídků“
-
25 dětí ve věku 5 – 6 let a 25 dětí ve věku 6 – 7 let
-
charakteristika těchto tříd je téměř stejná, neboť v těchto třídách jsou
umístěny převážně budoucí školáci a děti s odkladem školní docházky
-
tyto obě třídy velmi spolupracují nejen v oblasti plánování, ale i činností a
aktivit, které jsou zaměřeny především na přípravu pro základní školu
-
příprava se týká nejen předávání znalostí, ale i získávání různých dovedností
– komunikativní, sociální, pracovní
-
aktivity a činnosti uskutečňované ve škole se vyznačují již svou náročností,
děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen v aktivitách ale i ve vlastním
rozhodování
-
obě třídy do svého programu zařazují množství aktivit, které se uskutečňují
mimo školu – výlety, výstavy, soutěže, předplavecký výcvik, týdenní pobyt u
Berounky a jiné
-
vzhledem k tomu, že se jedná o děti předškolní, usilujeme o intenzivní
spolupráci s rodiči
-
rodiče mají právo se informovat o prospívání svého dítěte, existuje možnost
domluvit se předem na termínu schůzky tak, aby bylo dostatek času i
soukromí
28
-
uplatňují se jak formy individuální práce, tak skupinové, které postupně
přecházejí v kooperativní činnosti – nutnost spolupráce členů skupinky se
snahou dosáhnout společného cíle s plnou odpovědností všech členů
-
zařazujeme i soutěže, a to z důvodu, aby byly děti připraveny i na malý
neúspěch
-
řízené činnosti probíhají se záměrem připravit děti na školu tak, aby byly
schopny se soustředit, dokončit zadaný úkol, neboť současná základní škola
ještě nenabízí jiné formy výuky
-
u starších dětí lze využívat metodu rozhovoru i řízeného, deduktivní a
induktivní metody, metody experimentování a badatelské; pro aktivizaci dětí
využíváme i metod inscenačních a dramatizačních
Mimo běžné denní činnosti nabízíme dětem i aktivity, které jsou organizačně
náročnější, přesto je považujeme za velmi přínosné. Veškeré tyto aktivity – kroužky,
výlety - si organizujeme sami, vedení kroužků je zajištěno našimi pedagogy.
Důvodem je dobrá znalost dětí, jejich individuálních zájmů a potřeb.
29
Nadstandardní aktivity školy
VÝTVARNÝ KROUŽEK
Výtvarný kroužek vede na naší škole několik let paní učitelka Jana Prošková.
Absolvovala mnoho kursů zabývajících se výtvarnými technikami a jejich použitím
v praxi. Vzhledem k menší kapacitě výtvarného ateliéru a k náročnosti některých
výtvarných aktivit dochází do kroužku 10 dětí. Jsou to převážně děti předškolního
věku, které mají o výtvarné aktivity zájem a jejich výtvarné vyjadřování dosahuje
dobré úrovně. Rodiče na činnost kroužku přispívají 50,- Kč na pololetí, veškeré
jejich platby jsou použity na potřebný materiál pro jejich děti.
Výsledky malých výtvarníků jsou celoročně vystaveny ve školní galerii
„Barvička“, na každoroční výstavě v Muzeu T. G. Masaryka, dále se zúčastňujeme
různých výtvarných soutěží.
30
KERAMICKÝ KROUŽEK
Keramický kroužek je určen především pro předškolní děti s problémy
v oblasti jemné motoriky rukou. Vedoucí kroužku, Pavla Mašková, absolvovala
keramické kurzy pod vedením keramičky Ivy Fialové. Počet dětí je omezen na 10
dětí. Důvodem nízkého počtu je náročnost práce, která vyžaduje dostatek času,
prostoru a možnost individuálního přístupu k dětem.
Výsledné práce jsou o to dokonalejší, neboť mateřská škola má svoji vlastní
keramickou pec. Ta je umístěna v hospodářské budově společně s dílnou na
odkládání a dokončování výrobků. Rodiče přispívají 50,- Kč za pololetí na většinu
keramického materiálu. Ve škole je stálá výstavka prací.
PĚVECKÝ SBOR „NOTIČKA“
Pěvecký sbor Notička má v naší škole již několikaletou tradici. V současné
době je veden Ivou Hudečkovou a Ditou Škaloudovou. Obě paní učitelky absolvovaly
semináře zaměřené nejen na hudební, ale i hudebně pohybové činnosti. Toto se
promítá i do charakteru výsledných vystoupení. Podle zájmu dětí a výběru učitelek
navštěvují kroužek některé děti od třídy Zajíčků. Účast ve sboru je bezplatná.
Soubor se podle nabídek a možností účastní některých přehlídek sborů, v
průběhu roku svoji práci děti prezentují formou vystoupení v Mateřském centru
Paleček, v Jeslích, v Domově Ráček i v Domě s pečovatelskou službou. V mateřské
škole Notička zpravidla vystupuje pro děti a rodiče na zahradních slavnostech.
Při vystoupeních děti prezentují školu tričky s logem mateřské školy a Města
Rakovníka, na které město Rakovník a rada rodičů finančně přispělo.
31
LOGOPEDICKÁ PREVENCE – logopedické hrátky
Logopedickou prevenci zajišťuje Jana Kovářová, která má osvědčení pro práci
logopedického asistenta. Hlavním cílem je prevence řečových poruch, nejedná se o
nápravu poruch řeči. Kroužek je určen pro děti s drobnými poruchami řeči.
Logopedická prevence je bezplatná.
Logopedická cvičení od roku 2014
každodenně probíhají ve všech třídách. Na rok
2014 získala škola účelovou dotaci ve výši
50 000,- Kč v rámci Rozvojového programu
MŠMT
Podpora
logopedické
prevence
v předškolním vzdělávání 2014. Díky této
dotaci byl pořízen didaktický materiál, pomůcky
pro sluchovou a zrakovou diferenciaci a byli
proškoleni dva pedagogové v 60 hodinovém
kurzu logopedického asistenta. Toto nám umožnilo, aby v každé třídě byl minimálně
jeden pedagog, který tento kurz absolvoval.
Logopedické činnosti:
-
Dechová cvičení
Gymnastika mluvidel
Sluchové hry
Jemná a hrubá motorika – cvičení rukou, celého těla
Grafomotorika
Zraková a sluchová diferenciace
Individuální procvičování hlásek dle potřeby dětí
32
PŘEDŠKOLÁČEK
„Předškoláček“ je novou aktivitou, která je určena především dětem
s odkladem školní docházky a pro děti před zahájením povinné školní docházky.
Jedná se o individuální péči především v oblasti připravenosti pro školu – jemná a
hrubá motorika, zrakové a sluchová diferenciace, předmatematická gramotnost,
sociální a emocionální připravenost, rozumová oblast.
Aktivitu zajištuje Jana Mendelová, která absolvovala kurz Do školy včas – bez
odkladu školní docházky a seminář o předmatematické gramotnosti.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Několikrát do roka se uskuteční divadelní představení hrané profesionály
přímo v naší školce, na některá představení děti, především ze Zajíčků a Medvědů,
dochází do centra Rakovníka, jednou do roka dojíždění do divadla Lampion Kladno.
Nejčastěji
využíváme
nabídek
Kulturního centra Rakovník a Domu dětí a
mládeže. Větší a častější spolupráci
bychom rády navázaly s Loutkovou scénou
Před branou.
První týden každého nového školního roku zahajujeme vlastní maňáskovou
scénkou hranou našimi učitelkami.
33
VÝSTAVA V MUZEU T.G.M.
Od roku 1995, kdy se v Muzeu T. G. Masaryka uskutečnila první výstava
dětských výtvarných prací dětí naší školy, tuto výstavu pořádáme zpravidla každý
rok.
Na přípravě výstav se podílejí téměř všichni zaměstnanci školy, největší podíl
na její realizaci mají ovšem děti ze všech tříd a jejich výrobky, na konečné úpravě
pak paní učitelka Jana Prošková.
Téma každé výstavy většinou koresponduje s tématem daného školního roku.
Slavnostní vernisáž probíhá společně s vystoupením pěveckého sboru Notička,
pravidelně jsou zváni rodiče, zástupci sponzora školy Procter&Gamble-Rakona,
s.r.o. a zástupci zřizovatele školy.
34
VÝLETY
Výlety pořádáme jak do okolí Rakovníka, tak i do vzdálenějších míst. Jejich
počet, směr i délka je přizpůsobena věkovým možnostem dětí. Rozdělení dětí do tříd
podle věku nám umožňuje lepší organizace výletů, se staršími dětmi lze realizovat
výlety náročnější.
Snažíme se směřovat výlety nebo
delší vycházky především do přírodního
prostředí. Velmi častým cílem jsou
Senomaty, Chlum, Jilský kopec nebo
Křivoklát. Cílem těchto pochodů bývá jak
seznámení se a pozorování přírody
v různých ročních obdobích, ale také
získávání nových poznatků z oblasti
historie
i
společenského
chování
(v přírodě i dopravním prostředku).
Tradičním výletem byla návštěva
Lesoparku v Chomutově nebo ZOO Plzeň,
kde děti poznávají život zvířat především
v zajetí, ale i ve volné přírodě. V posledních
letech se naším cílem stávají farmy, kde
mají děti možnost se seznámit i s běžnými
domácími zvířaty a péčí o ně.
35
K více náročné akci patří vícedenní výlet, který vyžaduje nejen od učitelek
dostatek znalostí o dětech, ale především i samostatnost od nejstarších dětí. Od
roku 1996 pravidelně jezdíme do nedalekých Šlovic u Berounky do rekreačního
zařízení Nad starým mlýnem. Chata se nachází v CHKO Křivoklátsko. Dětem
umožňujeme poznat život na vesnici i přírodní krásy u řeky i v lese. Během pobytu
uskutečňujeme mnoho vycházek, poskytujeme dostatek prostoru a času k volnému
pohybu, a zároveň nenásilnou formou děti získávají spoustu znalostí z volné přírody
a dovednosti, jak se v přírodě chovat. Kromě poznání okolí získávají děti nové
poznatky o svých kamarádech, učitelkách a hlavně o sobě samých. Je to pro
většinu z nich vlastně několik prvních dnů bez maminky, tatínka nebo prarodičů.
Při pořádání výletů nám pomáhají a spolupracují s námi paní školnice i
kuchařky.
36
NÁVŠTĚVY DĚTSKÉ KNIHOVNY
V průběhu roku se účastníme akcí, které jsou pořádány dětským oddělením
knihovny. Bývají pro děti zábavná, reagují na aktuální roční období.
Pořady zároveň zajímavou a hravou formou vedou děti k vytváření kladného
vztahu ke knihám a k literatuře vůbec.
Vzhledem k tomu, že součástí knihovny se stala Roubenka, plánujeme ve
spolupráci s ředitelkou knihovny pravidelné předčítání v těchto historických
prostorách.
PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK
Předplavecký výcvik je organizován Plaveckou školou Marco, každý rok se ho
účastní většina dětí ze Zajíčků a Medvědů.
37
NÁVŠTĚVA MUZEÍ A GALERIÍ
Snažíme se vést děti i ke vztahu ke kultuře a společenskému chování.
Pravidelně, převážně s nejstaršími dětmi, navštěvujeme výstavy v Rakovníku.
Na pozvání Rabasovy galerie se staršími dětmi účastníme výukových programů
přímo v galerii.
38
NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYNĚ
Dle zájmu rodičů a možností školy docházíme v zimním období do solné
jeskyně Millenium. Toto relaxačně ozdravné zařízení nahrazuje pobyt u moře, slouží
k regeneraci a jako doplňková léčba různých onemocnění. Při pobytu v jeskyni si
mohou děti volně pohrát se solí podobně jako na pískovišti.
NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ
Zpravidla každé jaro dochází děti ze Zajíčků a Medvídků na Dopravní hřiště
Tempo. Děti procvičují svoji obratnost a osvojují si nejen pohybové dovednosti, ale
získávají také důležité znalosti z oblasti chování chodců i cyklistů na silnici.
39
V. Charakteristika vzdělávacího programu
Bylo tomu již 380 let, kdy Jan Amos Komenský napsal své Informatorium
školy mateřské. Tehdy mělo sloužit jako příručka, jak vychovávat své děti doma.
Školou mateřskou chápal mateřský klín, matku i ostatní členy rodiny, nikoli jako
instituci, jak ji chápeme dnes. Vývoj dítěte přirovnává k růstu stromu. Kořeny – to
je základ pro celý život. Co do něj vložíme od začátku, s tím on poroste dál. A tak,
jako se kořeny stromů rozrůstají, roste kmen, větvičky, stromek potřebuje být
ošetřován, aby rostl správně, tak i Komenský doporučuje pečovat o dítě odmala. Za
důležité považuje to, jak budou děti na školu připravené po stránce rozumové,
fyzické i sociální. Přesto však má přirozená výchova probíhat citlivě, s ohledem na
věk dětí, bez zbytečného manipulování jeho individuality.
Přestože Komenský psal své dílo v úplně jiné době – společensky i politicky
jiné, i v dnešní době lze čerpat z jeho myšlenek, v tom spočívá jeho vzácnost. Dítě je
pro něj vším. Toto by mělo platit i v současné době, a proto by Školní vzdělávací
program měl být podobnou příručkou, závaznou pro pedagogy, jak s dětmi
zacházet, čemu všemu je učit, jak postupovat, čeho všeho si všímat, a především
přihlížet ke specifickým potřebám každého dítěte – vždyť „nejpřednější stráž lidského
pokolení v kolébce jest“.
Náš Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vychází a je
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Byl
vypracován na základě konkrétních podmínek školy, navazuje na koncepci rozvoje
školy. Je společným východiskem pro práci pedagogů v jednotlivých třídách.
Z hlediska předškolní výchovy se snaží navázat a respektovat principy tradiční
předškolní výchovy, které představují názory nejvlivnějších průkopníků předškolní
výchovy – Friedricha Fröbela, Marie Montessoriové a Rudolfa Steinera. Ti považují
dětství za plnohodnotnou součást života, nejen přípravu na něj, důležité je pro ně
vnímání a rozvoj dítěte jako celku z hlediska fyzického, psychického i sociálního.
Zdůrazňují jak důležitost integrovaného poznávání a vnitřní motivaci k činnosti, tak
i lidské vztahy partnerství dítěte a dospělého.
40
Za velmi důležité považujeme vytváření předpokladů dětí pro budoucí
vzdělávání, pro přípravu na vstup do základní školy. Součástí přípravy je i vytváření
pozitivního vztahu ke čtení. Od roku 2011 je naše mateřská škola zapojena
v projektu Celé „Česko čte dětem“. Projekt vznikl proto, aby si naše společnost
uvědomila, jak ohromný význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální
vývoj a formování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné hlasité čtení učí dítě jazyku
a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce
morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Formuje čtecí návyky a podporuje
získávání vědomostí po celý život, usnadňuje učení.
V předškolním vzdělávání velký důraz klademe na intenzivní spolupráci
s rodinou dítěte. Domníváme se, že jednotné působení školy a rodiny na dítě může
velmi významně přispívat k budoucímu vývoji dítěte, a zároveň může přinášet
dětem, rodičům i pedagogům uspokojení z pozitivního působení na dítě.
41
Cíle předškolního vzdělávání
Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce psychické,
fyzické i sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou,
relativně samostatnou osobností schopnou zvládat nároky životy, které jsou na ně
kladeny, a to v těchto oblastech:
1) Oblast kognitivní – rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání
- dítě získá takové znalosti a poznatky o okolním světě, které dítě dokáže
uplatnit v praxi
- je schopno dokončit svoji práci
- ovládá dovednosti předcházející psaní, čtení, počítání
- má chuť se učit a dále se vzdělávat, poznávat stále nové
2) Hodnotová orientace
- na konci předškolního období má dítě představu o tom, co je v souladu se
základními lidskými hodnotami a normami, co je s nimi v rozporu, a snaží
se zároveň podle toho chovat
- projevuje citlivost a ohleduplnost k ostatním, je tolerantní
- je schopné se samostatně rozhodovat (přiměřeně k věku), a za své
rozhodnutí nést odpovědnost
3) Osobnostní vlastnosti
- bez ostychu komunikuje s dětmi i dospělými a je schopné spolupracovat
s vrstevníky i s dospělými, dokáže jim aktivně naslouchat
- ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, domluvit se, vytvářet pravidla
a zároveň je respektovat
- uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá, dbá na své zdraví i bezpečí
ostatních
42
VI. Vzdělávací obsah
Vzdělávací obsah představuje hlavní prostředek výchovy a vzdělávání. Jedná
se o konkrétní nabídku uspořádanou do šesti integrovaných bloků. Pro každý
školní rok volíme jedno společné téma, které je motivujícím pro realizaci
jednotlivých bloků. Každý školní rok je společné téma rozpracováno v krátkodobém
plánu a v třídních vzdělávacích plánech.
INTEGROVANÉ BLOKY
Integrované bloky nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech,
vazbách a vztazích. Obsah bloků vychází ze života dětí, je uspořádán v přirozeném
cyklu ročních období.
Jedná se u vnitřně propojený celek, který zahrnuje všechny oblasti vzdělávání
– biologickou, psychologickou, interpersonální, sociálně-kulturní i enviromentální.
Každá oblast vzdělávání obsahuje konkretizované očekávané výstupy, které jsou
dány Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Pomocí nich
pedagogové stanovují a připravují konkrétní vzdělávací nabídku v rámci
jednotlivých integrovaných bloků.
Integrované bloky jsou společné pro všechny třídy. Realizace cílů se
uskutečňuje prostřednictvím konkrétních aktivit, které jsou součástí třídních
plánů. V těchto jsou pak zohledněná specifika každé jednotlivé třídy, a to s ohledem
na věk, potřeby a vývojové zvláštnosti dětí. Cíle vzdělávání a jejich naplnění je
porovnáváno s konkretizovanými očekávanými výstupy.
43
1. AHOJ VE ŠKOLCE
CÍLE:
- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému a poznávání pravidel
soužití
- osvojování si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro
navázání a rozvíjení vztahů k druhým lidem
- adaptace na nové prostředí (třídy, školy, dospělí, vrstevníci)
ČINNOSTI:
- sociální hry, hudebně pohybové hry, společné
povídání, aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci
dítěte, hry zaměřené na porozumění pravidlům
vzájemného soužití
- seznámení s prostorami školy
- sociálně psychologické hry zaměřené na vytváření a udržování sociálních
vztahů s dětmi i dospělými
- vycházky do okolí školy, seznamování s bezpečným chováním v prostředí školy
i mimo ni
- návštěva a ukázka práce Městské policie
- výtvarné a hudební činnosti spojené s tradicí posvícení
- smyslové hry zaměřené na zapamatování si svých značek a osobních věcí
RIZIKA:
- špatná spolupráce s rodinou, včasné neřešení konfliktů a sporů
44
2. PODZIMNÍ MALOVÁNÍ
CÍLE:
- rozvoj a užívání všech smyslů
- osvojování elementárních poznatků, schopností a
dovedností důležitých pro navozování a rozvíjení vztahů
dětí k přírodě
- podporování tvořivosti
- poznávání pravidel společného soužití a jejich
spoluvytváření a porozumění projevům neverbální
komunikace
- vytvářet povědomí o širším přírodním prostředí a jeho
rozmanitosti, vývoji a proměnách
- vytváření vztahu k učení a podpora zájmu o učení,
rozvíjení kooperativních dovedností, vytváření základů
pro práci s informacemi
- osvojování poznatků o základech zdravého životního
stylu
ČINNOSTI:
- smyslové a psychomotorické hry, hry se slovy, hádanky, přímé pozorování
přírodních jevů, rozhovory o výsledcích pozorování, estetické a tvůrčí aktivity
- práce s obrazovým materiálem a encyklopediemi
- společné hravé odpoledne rodičů a dětí
- ekologicky motivované hry v přírodě
- sebeobslužné činnosti (stolování, oblékání, drobné úklidové práce), relaxační
činnosti, činnosti zaměřené na zvyšování fyzické i psychické zdatnosti
RIZIKA:
- nerespektování rozdílných tělesných a
smyslových předpokladů a pohybových
schopností jednotlivých dětí
- nepříznivé
klimatické
podmínky,
zvýšená nemocnost dětí
- špatný
příklad
dospělých,
příliš
ochranářský nebo naopak nevšímavý
přístup
- neznalost
zdravotního
stavu
dětí,
špatné příklady dospělých
45
3. ADVENTNÍ ČAS
CÍLE:
- posilování prosociálního chování, rozvíjení společenského a estetického vkusu
- uvádět děti do světa kulturních hodnot, do světa umění a tradic, podpora
duševní pohody a rozvoj schopností sebeovládání
- rozvíjení fantazie, poznatků, tvořivosti, fyzické zdatnosti, rozvíjení schopnosti
citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat, rozvíjení kultivovaného
projevu
ČINNOSTI:
- aktivity podporující sbližování dětí a společné setkání a činnosti rodičů a dětí ve
škole
- návštěva výstav k tématu Vánoc
- vyprávění zážitků, sluchové a rytmizační hry, výtvarné a hudební činnosti na
danou tématiku
- hry zaměřené na ovládání svých citů
RIZIKA:
- spěch, nervozita
- nedostatek estetických a etických podmětů a příležitostí k jejich kultivovanému
prožívání a vyjádření
- přítomnost nevhodných a nevkusných podnětů
46
4. SNĚHOVÉ CESTIČKY
CÍLE:
- osvojování si poznatků o těle, zdraví a pohybových činnostech a jejich důležitosti,
vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a
rozvoj zájmu o učení
- vytváření prosociálních postojů (citlivost, tolerance, vnímání potřeb toho
druhého, aktivní naslouchání, empatie)
- rozvíjení kooperativních dovedností, interaktivních a komunikativních dovedností
- podpora dětské fantazie a tvořivosti
ČINNOSTI:
- příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření
zdravých životních návyků
- poslech čtených a vyprávěných pohádek, jejich dramatizace, přednes, vyprávění,
pěvecké činnosti, prohlížení a „čtení“ knížek, výtvarné, pracovní a dramatické
činnosti
- smyslové a psychomotorické hry
- návštěva základní školy
- sezónní venkovní pohybové činnosti
RIZIKA:
- nevhodné prostory pro pohybové
činnosti a nevhodná organizace
z hlediska bezpečnosti dětí
- nedostatečná pozornost k rozvoji
dovedností předcházející čtení a
psaní
47
5. KUDY CHODÍ JARO
CÍLE:
- vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, přírodou, lidmi,
společností
- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, objevování)
- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a učení, rozvoj úcty
k životu ve všech jeho formách
- rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností, osvojování si věku
přiměřených dovedností
ČINNOSTI:
- přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, vycházky
do okolí města, výlety, pozorování změn v přírodě, experimentování, pracovní
činnosti
- poznávání charakteristických znaků, funkcí záměrně pozorovaných objektů a
předmětů, práce s netradičním materiálem, experimenty s materiálem, slavnosti
v rámci zvyků a tradic
- realizace společných slavností
- společná setkání a tvoření rodičů a dětí ve škole
- polodenní výlety do okolí města
RIZIKA:
-
nezajištění různorodého materiálu pro tvoření, nezajištění organizace výletů,
slavností, hravých odpolední
48
6. USMĚVAVÉ SLUNÍČKO
CÍLE:
- posilování prosociálního chování, seznamování s místem a prostředím, ve kterém
dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu
- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
- vést k pochopení, že změny způsobené lidmi mohou prostředí chránit ale i ničit
ČINNOSTI:
- oslava Dne matek, oslava Dne dětí
- společné diskuse a rozhovory, námětové hry, hry a praktické činnosti uvádějící
do světa dospělých
- činnosti zaměřené na prevenci úrazů
- návštěva dopravního hřiště
- návštěva u hasičů a vojáků
- vícedenní výlet, výlety do okolí města
- využití zahrady v průběhu celého dne
- rozloučení se školáky
RIZIKA:
- neúčast rodičů na akcích školy a nezájem rodičů na dění ve škole
- nezajištění dostatečného počtu dozoru při konání výjimečných a náročných
akcích
49
VII.
Evaluační systém
Evaluace je novou disciplínou v pedagogice, která se zabývá hodnocením jevů
edukační reality. Je jednou z nejdůležitějších součástí vzdělávacího a řídícího
procesu všech vzdělávacích institucí. V pedagogické praxi se jedná o zjišťování,
porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu fungování,
efektivnost školy a to jejich součástí i celku. Jedná se o proces systematického
shromažďování informací a jejich analýzy podle předem daných pravidel. Cílem
evaluace je ověřit a zlepšit kvalitu. Evaluace poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě a
úrovni školy, daného procesu, stavu, jevu či problému. Škola může být zároveň
hodnocena z vnějšího pohledu, a to rodiči, zřizovatelem a Českou školní inspekcí.
Oblasti evaluace
Školní vzdělávací program
-
program hodnocen zpravidla jedenkrát za rok
hodnocena je především aktuálnost
Třídní vzdělávací plán
-
třídní plány by měly vycházet z obsahu ŠVP, konkretizovat cíle
součástí plánu jsou třídní kroniky, které dokumentují vzdělávací proces,
presentují třídu, jsou k dispozici rodičům
hodnocení provádí převážně třídní učitelky formou rozhovoru, popř. na
pedagogických poradách
Vzdělávací proces
-
hodnocení tříd jako celku, pokroků v různých oblastech
hodnoceny formy a metody výuky
hodnoceny jsou samostatná témata i projekty, jejich vliv na rozvoj dětí, přínos
pro ně
50
Individuální rozvoj dítěte
- každé dítě má svoji osobní složku, která kromě povinné dokumentace obsahuje
vstupní dotazníky, hodnotící archy, další důležité údaje o dítěti; součástí
dokumentace dětí jsou jeho výsledky práce, především práce výtvarné, pracovní
listy
- kritéria hodnocení si liší podle věku dětí (jiná u Pejsků a Kočiček, jiná u Zajíčků a
Medvídků); u mladších hodnotíme především průběh adaptace, úroveň
sebeobsluhy, úroveň hrubé a jemné motoriky, znalost barev, komunikační
dovednosti; u starších dětí se zaměřujeme podrobněji na důležité oblasti školní
zralosti (zrakové a sluchové vnímání, rozumové dovednosti, chování v kolektivu)
- individuální pokroky dětí jsou průběžně vyhodnocovány třídními učitelkami
ústně, písemně se uskutečňuje zpravidla dvakrát za školní rok
- sledována a dokumentována je i úroveň výslovnosti dětí, rodičům je pak následně
doporučována logopedická péče
Podmínky školy
-
pravidelně hodnoceny jedenkrát za rok – na hodnocení se podílejí všichni
zaměstnanci školy i rodiče
součástí je hodnocení materiálního vybavení školy, kvality stravování, organizace
chodu školy, organizace akcí školy, úroveň řízení školy
dle aktuálních potřeb probíhá průběžné hodnocení
Kvalita práce pedagogů
- hodnocení probíhá zpravidla formou průběžných hospitací – předem neplánované
- hospitace nemusí provádět vždy jen ředitelka školy, ale snažíme se o tzv.
vzájemné hospitace učitelek
- hospitace v žádném případě neslouží k tomu, aby byl někdo kontrolován, ale
především k tomu, aby i získal jiný pohled na pedagogickou práci, získal nové
podněty, postupy, metody
- hospitace bývají zaměřeny na vedení pedagogické dokumentace, na cíle a obsah
činností, na metody a formy vzdělávacího procesu, na podmínky, za nichž proces
probíhá
- zpravidla jedenkrát za školní rok se uskuteční sebehodnocení učitelek formou
dotazníku
Další vzdělávání pedagogů
-
hodnocena kvalita a přínosnost vzdělávacího programu, kurzu, seminářů na
pravidelných průběžných poradách, prováděn písemný záznam
navazuje na plán dalšího vzdělávání
51
Úroveň spolupráce s rodinou a veřejností
-
hodnocen je aktivní přístup rodičů ke vzdělávání, způsob komunikace s třídními
učitelkami, účast a podíl rodičů na aktivitách školy
průběžné hodnocení probíhá vzájemně mezi učitelkami, na průběžných poradách
i formou dotazníku jedenkrát za rok
Nadstandardní akce školy
-
hodnocena úroveň organizace, zájem rodičů, efektivity, úspěšnost, podíl
zaměstnanců na konání akce
hodnocení se uskutečňuje zpravidla bezprostředně po velké akci, jedenkrát za
rok formou dotazníků pro zaměstnance i rodiče
Proces evaluace
co nyní je
co by mělo být
52
Plán evaluace
Systém a plán evaluace obsahuje předměty evaluace (co se bude hodnotit),
prostředky (metody a techniky), časový plán a odpovědnost pedagogů, za závěrečné
zpracování zodpovídá ředitelka školy.
 Co budeme vyhodnocovat?
 Jak často budeme vyhodnocovat?
 Jak, jakým způsobem budeme vyhodnocovat?
 Kdo za vyhodnocování bude zodpovídat?
Plán evaluačních činností
Termín
hodnocení
Způsob
vyhodnocení
Forma
výstupu
Odpovědnost za
zpracování
Školní
vzdělávací
program
Průběžně
1x do roka
písemně
Diskuse na PP, dotazník
pro rodiče a zaměstnance
ZPP
ŠVP
VHŠ
Ředitelka
Třídní
vzdělávací
program
Průběžně
1x do roka
písemně
Diskuse na PP, vzájemně
mezi učitelkami, dotazník
ZPP
TVP
Učitelky
Vzdělávací
proces
Průběžně
2x do roka
písemně
Diskuse mezi učitelkami,
PP, dotazník
ZPP
ŠVP
VZŠ
Učitelky
Individuální
rozvoj dítěte
Průběžně
2x do roka
písemně
Pozorování, diskuse,
rozhovor, vstupní
dotazník, vyjádření
lékaře, odborníka
ZD
ZPP
ŠVP
Učitelky
53
Podmínky
školy
Průběžně
1x do roka
písemně
Pozorování, diskuse na
PP, diskuse se
zřizovatelem, dotazníky
ZPP
FK
VHŠ
ŠVP
Ředitelka
Kvalita práce
pedagogů
Průběžně
Pozorování, diskuse
Porovnávání s Profesními
kompetencemi
HZ
Učitelky
Ředitelka
Další
vzdělávání
pedagogů
Průběžně
Diskuse, ukázka
materiálu, písemné
zpracování
ZPP
VHŠ
ŠVP
Učitelky
Spolupráce
s rodinou a
veřejností
Průběžně
1x do roka
písemně
Diskuse, rozhovory,
dotazníky pro rodiče i
zaměstnance
ZPP
VHŠ
ŠVP
Ředitelka
Nadstandardní
akce školy
Průběžně
1x do roka
písemně
Diskuse, rozhovory,
dotazníky pro
zaměstnance i rodiče
ZPP
VHŠ
ŠVP
Ředitelka
Vysvětlivky:
ŠVP – školní vzdělávací program
TP – třídní plán
VHŠ – vlastní hodnocení školy
OŠD – odklad školní docházky
PP – pedagogická porada
ZPP – zápis z pedagogické porady
ZD – záznamy o dítěti
HZ – hospitační záznam
FK – finanční kontrola (požadavky na údržbu)
54
VIII. Použitá literatura:
 BRUCEOVÁ, Tina. Předškolní výchova. 1. vyd. Praha : Portál, 1996. 172 s.
 SMOLÍKOVÁ, Kateřina, et al. Rámcový vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání. 2. aktualiz. vyd. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2004. 45 s.
Dostupný z WWW: <vuppraha.cz>.
 SLAVÍKOVÁ, Vladimíra, SLAVÍK, Jan, HAZUKOVÁ, Helena. Výtvarné čarování artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. 1. vyd. Praha : Pedagogická
fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2000. 212 s.
 BRIERLEY, John. 7 prvních let života rozhoduje. 2. vyd. Praha : Portál, 2000. 111
s.
 KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. 1. vyd. Praha : Kalich,
1992. 132 s.
 SMOLÍKOVÁ, Kateřina, et al. Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání. 2. aktualiz. vyd. Praha : Výzkumný ústav
pedagogický, 2005. 64 s. Dostupný z WWW: <vuppraha.cz>.
 BOUROVÁ, Monika. Rámcový vzdělávací program v praxi mateřských škol : aneb
Jak zpracovat školní vzdělávací program pro mateřskou školu. 1. vyd. Nový
Bydžov : ATre, v.o.s., 2001. 89 s.
 BOUROVÁ , Monika. Evaluace a hodnocení v mateřské škole. 1. vyd. Nový
Bydžov : ATre, v.o.s., 2003. 98 s.
Vlastní zdroje:
 dosavadní praktické zkušenosti s prací s předškolními dětmi
 dovednosti a znalosti získané formou dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, v rámci samostudia, četbou odborné literatury a studiem
 poznatky ze seminářů vztahujících se ke zpracovávání vlastního školního
programu (PaedDr. Vladimíra Slavíková, PaedDr. Lenka Burdíková, Ivana
Lacinová, Doc. PhDr. Karel Rýdl CSc., Jana Eliášová, MŠ U divadla Slaný, Mgr.
Zuzana Bečvářová, Mgr. Renata Ležalová)
V Rakovníku 25. srpna 2014
……………………………………………………………….
Mgr. Jana Kovářová, ředitelka mateřské školy
55
Download

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání