Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
TP 100
Ministerstvo dopravy
odbor pozemních komunikací
ZÁSADY PRO ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
TECHNICKÉ PODMÍNKY
Pracovní verze revize TP pro 1. Připomínkové řízení
SRPEN 2014
1
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
Předmětem 2. pracovní verze revize TP 100 je zpracování výchozího podkladu pro
první připomínkové řízení.
K tomuto účelu byl původní podklad (2. vydání TP 100 zpracovaných CDV Brno
z roku 2006) převeden do elektronické podoby, zapracovány změny některé změny
formálního charakteru, změny grafiky, některé věcné změny vyplývající z úvodních
připomínek k revizi.
Navrhované změny TP vycházejí zejména ze změn právní úpravy a ze zkušeností a
připomínek ke stávajícím TP 100. Do 2. pracovní verze byly zapracovány i změny
dohodnuté na pracovním jednání zástupců technické rady a dalších účastníků.
Navrhované významnější změny jsou z důvodu přehlednosti v poměrně obsáhlém
souboru zvýrazněny.
Určité podněty k posouzení, projednání nebo problematické jsou rovněž zvýrazněny.
Záměrem je k této druhé pracovní verzi získat odpovídající soubor podnětů a
připomínek pro další zpracování.
Přehled základních změn:
 Formální:
- upraveno a opraveno členění jednotlivých článků
- upravena grafika obrázků.
 Věcné:
- aktualizace souvisejících právních a technických předpisů
- zapracování změn vyplývajících z novel právní úpravy
- zapracování změn v návaznosti na revizi TP 65
- zapracování nových článků týkajících se užívání symbolů pro dálnici, mýtné a
trucpark
- zapracování úpravy týkající se ODZ spirálovité okružní křižovatky
- vypuštění části týkající se ODZ pro cyklisty – odkaz na TP 179
- doplnění pozemních komunikací, které jsou součástí sítě TEN
Další poznámky:
Mapová příloha z databáze ŘSD je k dispozici v pracovní verzi v papírové podobě.
Do elektronické podoby bude převedena po aktualizaci seznamu cílů.
V této verzi není zavedeno číslování obrázků a tabulek, úpravy budou provedeny
v průběhu dalšího zpracování.
2
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
ÚVOD
Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích (dále jen „Zásady“) upravují
podrobnosti o užití, provedení a umísťování svislých dopravních značek uvádějící vybrané cíle a
směry k jejich dosažení a označující obslužná dopravní zařízení.
Zásady obsahují vzorová řešení orientačního dopravního značení vybraných dopravních situací. Při
řešení konkrétní dopravní situace je nutno respektovat místní podmínky a z uvedených Zásad
vycházet. Jednotné užití a provedení orientačních dopravních značek je základním předpokladem pro
správnou orientaci účastníků silničního provozu na pozemních komunikacích a tím i přispívá ke
zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Obsahem zásad není orientační dopravní značení pro cyklisty, které je řešeno v rámci samostatných
TP 179. Obsahem Zásad rovněž není orientační dopravní značení vyjádřené pomocí proměnných
dopravních značek jako součást systému vyznačujícího odklonové nebo naváděcí trasy při regulaci
dopravy.
Pro užití dopravních značek je rozhodující jejich význam, který je stanoven v zákonu č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.
Zásady platí pro všechny druhy pozemních komunikací, tj. pro dálnice, silnice, místní a účelové
komunikace.
Ustanovení platná pro dálnici platí i pro pozemní komunikaci označenou jako silnice pro motorová
vozidla (SMV), pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak.
Zásady doplňují a zpřesňují TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
Rozměry, barvy a provedení dopravních značek podrobněji upravují zejména:
- ČSN EN 12899 -1 Stálé svislé dopravní značení. Část 1: Stálé dopravní značky,
- VL 6.1 Vybavení pozemních komunikací. Svislé dopravní značky.
3
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
Část A VŠEOBECNĚ
1 ZÁKLADNÍ POJMY A SOUVISÍCÍ PŘEDPISY
1.1 Všeobecně
Obsahem této kapitoly je systematika umísťování vybraných informativních značek ODZ na dálnicích,
silnicích, místních a účelových komunikacích a jejich provedení hlediska volby cílů a barevnosti.
Pro účely těchto Zásad je problematika ODZ dále rozdělena do následujících částí:
- ODZ v obci (část B),
- ODZ mimo obec (část C),
- ODZ na dálnicích (část D),
- ODZ obslužných dopravních zařízení (část E),
- ODZ kulturních, turistických a komunálních cílů (část F),
- označování názvů ulic (část G).
Rozdělení pozemních komunikací do kategorií a tříd podle určení a dopravního významu vychází ze
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a
případně z ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.
1.2 Názvosloví
Pro účely těchto Zásad mají dále uvedené pojmy následující význam:
„Provozem“ se rozumí provoz na pozemních komunikacích upravený zákonem č. 361/2000 Sb.
„Vozovkou“ se rozumí část pozemní komunikace určená převážně pro jízdu vozidel.
„Orientačním dopravním značením“ (dále jen „ODZ“) se rozumí soubor dopravních značek užitých k
orientaci účastníka provozu, k vyhledání a dosažení vybraného cíle.
„Informačním údajem“ se rozumí jednotlivý prvek ODZ užitý na příslušné dopravní značce, tj. cíl, číslo
silnice, číslo udávající vzdálenost, symbol jiné dopravní značky apod. Za informační údaj s nepovažuje
šipka.
„Cílem“ se rozumí zeměpisný název obce, případně název její části nebo pro orientaci významné
souhrnné označení určité oblasti (centrum, lázeňská zóna, průmyslová zóna apod.) a dále kulturní,
turistický, komunální nebo dopravně významný objekt.
„Obcí“ se rozumí zastavěné území, jehož začátek a konec je označen dopravními značkami č. IS 12a
a č. IS 12b.
4
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
„Subplochou“ se rozumí ohraničená plocha na dopravní značce určité barvy vložená do jiné (základní)
plochy odlišné barvy.
„Velkoplošnou značkou“ se rozumí dopravní značka ODZ v provedení tabule přesahující rozměr 1,5 x
1,5 m. Velikost konkrétní značky se odvozuje z množství a velikosti informačních údajů uvedených na
značce a jejich umístění na značce.
1.3 Souvisící právní a technické předpisy
Pro ODZ prováděné ve smyslu těchto Zásad mají význam evropské dohody, právní předpisy a
technické normy a technické podmínky, které jsou uvedeny v následujícím přehledu.
1.3.1 Evropské dohody
- Evropská dohoda o hlavních silnicích s mezinárodním provozem (AGR).
1.3.2 Právní předpisy
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů,
- vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava
a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky,
ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
- nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého
napětí.
1.3.3 Technické normy
- ČSN EN 12899 - 1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky,
- ČSN EN 12767 Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci.
Požadavky a zkušební metody,
- ČSN EN 1436 +A1 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení,
5
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
- ČSN EN 1463 – 1 Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a
funkční charakteristiky,
- ČSN EN 1463 – 2 Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky - Část 2: Základní požadavky a
funkční charakteristiky,
- ČSN 73 6100 – 1 Názvosloví pozemních komunikací – Část 1: Základní názvosloví,
- ČSN 73 6100 – 2 Názvosloví pozemních komunikací – Část 2: Projektování pozemních komunikací,
- ČSN 73 6100 – 3 Názvosloví pozemních komunikací – Část 3: Vybavení pozemních komunikací,
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,
- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích,
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
- ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů,
- ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště (obě
části).
1.3.4 Technické podmínky
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,
- TP 103 Navrhování obytných a pěších zón,
- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
- TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích,
- TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné provozní
informace na pozemních komunikacích,
- TP 145 Zásady pro navrhování průtahů silnic obcemi,
- TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace,
- TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích,
1.3.5 Metodické pokyny MD
- Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK), č. j. 1/2013-120-TN/2 v platném znění,
- Označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích (KTZ) v platném znění.
1.3.6 Vzorové listy
- VL 6.1 Vybavení pozemních komunikací. Svislé dopravní značky.
6
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
2 ZÁSADY ORIENTAČNÍHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
2.1 Všeobecně
ODZ musí poskytovat účastníku provozu přesné a jednoznačné informace o cílech a směrech k nim.
Tyto informace musí umožňovat vyhledání a dosažení cíle. Při navrhování ODZ je nutno posuzovat
zejména logiku řešení, informační efekt a místní prostorové možnosti.
Informace na dopravních značkách musí být přehledné a čitelné z dostatečné vzdálenosti. Tomuto
hledisku je nutno přizpůsobit volbu druhu a počtu informací, provedení značek a jejich umístění ve
vztahu k vedení provozu. Z toho se vychází při grafickém řešení značky zohledňující vhodnou
skladbu, provedení, umístění jednotlivých informačních údajů a šipek na značce.
ODZ je součástí celého systému dopravního značení. Nemá odvádět pozornost od jiných
významných dopravních značek (zejména upravujících přednost v jízdě, zákazy, příkazy apod.),
zakrývat jiné dopravní značky, světelné signály, dopravní zařízení nebo zařízení pro provozní
informace, případně neúměrně zvyšovat počet dopravních značek nad míru možnosti vnímání.
Informační údaje užité na dopravních značkách ODZ musí být v souladu s údaji obsaženými ve
veřejně přístupných mapách.
Vhodná skladba, provedení a umístění jednotlivých prvků grafického řešení dopravní značky ovlivňuje
zásadním způsobem čitelnost značky. Provedení, umístění a velikost informačních údajů a šipek
musí zajistit včasné předání potřebné informace pro účastníka provozu, zejména pro řidiče
motorového vozidla. Přitom je nutno sledovat hledisko účelnosti užití těchto prvků při respektování
hranice maximálního počtu informačních údajů podle čl. A.2.3.2. V případě návěsti se z počtu a
velikosti jednotlivých prvků odvozuje i výsledný rozměr velkoplošné značky.
2.2 Dopravní značky
(1) Pro účely ODZ jsou užívány zejména dopravní značky ze skupiny informativních značek
směrových. Jedná se zejména o následující dopravní značky:
„Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem)“ - č. IS 1a, č. IS 1c.
„Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli)“ - č. IS 1b, č. IS 1d.
„Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem)“ - č. IS 2a, č. IS 2c.
„Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli)“ - č. IS 2b, č. IS 2d.
„Směrová tabule (s jedním cílem)“ - č. IS 3a, č. IS 3c.
„Směrová tabule (s dvěma cíli)“ - č. IS 3b, č. IS 3d.
„Směrová tabule (s jedním místním cílem)“ - č. IS 4a, č. IS 4c.
„Směrová tabule (s dvěma místními cíli)“ - č. IS 4b, č. IS 4d.
„Směrová tabule k jinému cíli“ - č. IS 5.
„Návěst před křižovatkou“ - č. IS 6a, č. IS 6b, č. IS 6c, č. IS 6d, č. IS 6e, č. IS 6f,
č. IS 6g, č. IS 9a, č. IS 9b, č. IS 9c.
„Výjezd“ - č. IS 7a, č. IS 7b.
„Dálková návěst“ - č. IS 8a, č. IS 8b.
7
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
„Obec“ - č. IS 12a.
„Konec obce“ - č. IS 12b.
„Obec v jazyce národnostní menšiny“ – č. IS 12c
„Konec obce v jazyce národnostní menšiny“ – č. IS 12d
„Blízká návěst“ – č. IS 13.
„Jiný název“ – č. IS 15a.
„Dálnice“ – č. IS 16a.
„Silnice I. třídy“ - č. IS 16a, č. IS 16b.
„Silnice II. třídy“ - č. IS 16c.
„Silnice pro mezinárodní provoz“ - č. IS 17.
Dopravní značky uvádějící informační údaje pro cyklisty – č. IS 19a, č. IS 19b, č. IS 19c, č. IS 19d,
č. IS 20, č. IS 21a, č. IS 21b, č. IS 21c, č. IS 21d.
Dopravní značky označující název ulice – č. IS 22a, č. IS 22b, č. IS 22c, č. IS 22d, č. IS 22e, č. IS
22f.
Dopravní značky označující kulturní, turistický nebo komunální cíl – č. IS 23, č. IS 24a, č. IS 24b, č.
IS 24c.
Dopravní značky označující obslužné dopravní zařízení - č. IP 11a, IP 13d, č. IJ 5, č. IJ 7, č. IJ 8, č.
IJ 10, č. IJ 11a, č. IJ 11b, č. IJ 12, IJ 17a, IJ 17b.
(2) Při užití a umísťování výše uvedených dopravních značek se postupuje podle TP 65 s případnými
odchylkami stanovenými těmito Zásadami.
(3) Provedení dopravních značek z hlediska konstrukce, užití retroreflexních materiálů, typu písma a
dalších podmínek stanoví ČSN EN 12899 -1, TP 65, Vzorové listy VL 6.1 a tyto Zásady.
8
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
2.3 Informační údaje
2.3.1 Všeobecně
Rozsah informačních údajů musí vycházet z možností jejich vnímání v podmínkách silničního provozu.
Nutné je i zohledňovat technické možnosti dopravního značení zejména z hlediska počtu, rozměrů a
podmínek umístění dopravních značek.
Podrobnosti o umístění a grafickém provedení informačních údajů na dopravní značce upravují
Vzorové listy VL 6.1.
2.3.2 Počet a pořadí
Na jedné dopravní značce, resp. na kombinaci značek užitých společně, se nedoporučuje užití více
než 10 informačních údajů.
Pořadí informačních údajů se ve svislé rovině počítá odshora dolů, ve vodorovné rovině zleva
doprava.
2.3.3 Opakování
Při volbě a užití cíle a čísla dálnice a čísla silnice platí zásada jejich opakování až do dosažení
příslušného cíle. Informační údaj vztahující se k hlavnímu směru nemusí být uveden (opakován) před
křižovatkou s dopravně málo významnou pozemní komunikací.
Pozornost je nutno věnovat uvádění (opakování) čísla silnice pro mezinárodní provoz, a to zejména v
situaci, kdy trasa této silnice mění směr nebo přechází na jinou silnici podle národního označení
(seznam silnic pro mezinárodní provoz je uveden v příloze). V této souvislosti je nutno brát do úvahy
skutečnost, že číslo silnice pro mezinárodní provoz se neuvádí na příslušné směrové tabuli. Z tohoto
důvodu se zpravidla před takovou křižovatkou umísťuje příslušná dopravní značka „Návěst před
křižovatkou“.
Stejný informační údaj musí být opakován na všech značkách vztahujících se k jedné křižovatce a
k jednomu směru. Způsob užití, provedení a umístění jednotlivých značek s ohledem na stavební
uspořádání křižovatky a dopravní význam křižující pozemní komunikace je uveden následujících
částech B, C, D.
Požadavek na opakování informačního údaje neplatí pro případ užití zahraničního cíle anebo
souhrnného cíle. Tyto cíle se užívají s přihlédnutím k místním podmínkám a s ohledem na počet
informačních údajů. V případě stísněných poměrů lze v odůvodněném případě upustit od uvedení
(opakování) blízkého cíle, a to za předpokladu, že to nebude na úkor orientace účastníka provozu
2.3.4 Cíle
2.3.4.1 Všeobecně
Konkrétní dálnici, silnici I. třídy jsou přiřazeny dálkové, blízké a doplňkové cíle. Vybraným pozemním
komunikacím je přiřazen i zahraniční cíl. Seznam zahraničních dálkových, doplňkových a blízkých cílů
pro účely ODZ je uveden v příloze. Při volbě cílů je třeba z tohoto seznamu vycházet. Ve výjimečných
případech a za současného splnění obecných zásad v části A lze cíle (kromě dálkových) dle
konkrétních podmínek upravit.
9
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
2.3.4.2 Druhy
- Zahraniční cíl je zejména dopravně významné město (případně hraniční přechod) na území
sousedního státu ležící na trase, která je pokračováním značené silnice.
- Dálkový cíl je zejména hlavní město, krajské město, původní okresní město, významné
hospodářské středisko nebo obec s křižovatkou dopravně významných silnic, hraniční přechod. Dané
silnici je přiřazen konkrétní dálkový cíl (cíle). Podmínkou je, že se příslušný dálkový cíl (cíle) se na
dané silnici nebo v její blízkosti nachází (např. v případě obchvatu). Pokud vhodný cíl není k dispozici,
uvádí se cíl přiřazený navazující silnici.
- Blízký cíl je zejména větší obec nebo obec nacházející se na křižovatce dopravně významných
silnic. Podmínkou je, že se příslušný blízký cíl se na dané silnici nebo v její blízkosti nachází.
- Doplňkový cíl je obec, zejména důležité správní středisko, významné hospodářské nebo dopravní
středisko, nacházející se mimo značenou trasu silnice. Podmínkou je, že je ze silnice je k tomuto cíli k
dispozici dopravní připojení.
- Místní cíl je část obce, městská část, městská čtvrť, katastrální území, název sídliště nebo centrum
obce. Samostatný nápis „Centrum“ se provádí písmem malé abecedy, první písmeno je velké; při jeho
kombinaci s názvem města se celý nápis provádí písmem malé abecedy za pomlčkou (např. „PRAHA
– centrum“).
- Kulturní nebo turistický cíl je zejména dopravně přístupná kulturní památka, historicky významný
nebo památný objekt. Takto se označují zejména následující objekty:
zámek
hrad
zřícenina
tvrz
klášter
kostel
kaple
technická památka
archeologická lokalita
městská památková rezervace
městská památková zóna
vesnická památková rezervace
vesnická památková zóna
muzeum
muzeum – rodný dům
skanzen
památka moderní architektury
zoologická zahrada (ZOO)
židovská památka
vojenská památka
lázně
přírodní nebo krajinářská zajímavost (přírodní památka)
rozhledna
jeskyně
významné místo
památka UNESCO.
Uvedené kulturní a turistické lze doplnit příslušnými piktogramy. Jejich provedení a užití na dopravních
značkách upravuje Metodický pokyn MD.
10
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
Dopravní přístupností se rozumí i dopravní připojení parkoviště určeného pro stání vozidel
návštěvníků příslušného objektu nebo místa.
- Komunální cíl je zejména objekt místního významu, ke kterému směřuje zejména místní doprava.
Jedná se např. o úřad místní samosprávy, školní zařízení, sportoviště, sídlo obecní policie apod.
- Jiný cíl je zejména veřejný objekt, který se nepovažuje za místní cíl ani kulturní, turistický nebo
komunální cíl a pokud pro něj není určena jiná dopravní značka. Za jiný cíl se pro účely ODZ považují
zejména následující cíle, které lze doplnit i obecně srozumitelným piktogramem:
Naformátováno: Písmo:
(výchozí) Arial, 12 b.,
Neprovádět kontrolu pravopisu
ani gramatiky
Za jiný cíl se nepovažuje objekt komerčního charakteru.
- Souhrnný cíl je společné označení pro vybrané cíle (viz kap. A.2.3.4.5.).
Za souhrnný cíl lze v odůvodněných případech považovat i slovní označení okruhu náhradou za užití
symbolu dopravní značky č. IP 1a (např. „Městský okruh“, „Pražský okruh“ …).
11
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
2.3.4.3 Užití
Na jedné dopravní značce lze pro jeden směr uvést nejvíce čtyři cíle.
Na konkrétní pozemní komunikaci se postupně uvádí nejbližší dálkový a blízký cíl přiřazený této
komunikaci dle přílohy. Za hraničním přechodem se uvádí všechny dálkové cíle přiřazené konkrétní
pozemní komunikaci. K tomu se užije dopravní značky č. IS 8b „Dálková návěst“ s uvedením
vzdálenosti.
Zahraniční cíl se uvádí zpravidla jen na výjezdech z velkých měst a v blízkosti státní hranice. Na
značce je uveden v jazyce státu, na jehož území se tento cíl nachází (např. Linz, Kraków apod.) a
doplňuje se symbolem rozlišovací značky příslušného státu:
Pro případné umístění piktogramu jiného cíle na směrové tabuli č. IS 4a až č. IS IS 5 a č. IS 24a až č.
IS 24c platí obdobná pravidla jako pro umístění čísla silnice (obr. ???). Na velkoplošné značce se
piktogram jiného cíle umísťuje za jeho názvem, v případě stísněných poměrů na velkoplošné značce
lze užít obecně známého piktogramu (letiště, nákupní zóna apod.) samostatně.
Komentář: Symbol nedávat do
rámečku. Udělat podle R 29 na
www.rsd.cz
Naformátováno: Písmo:
(výchozí) Arial
Symbol vláčku v rámečku?
12
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
2.3.4.4 Plán tras
ODZ je třeba účelně využívat pro vyznačení tras s ohledem na vedení vybraného druhu dopravy
(nákladní, tranzitní apod.). K tomu se zpracovává plán tras. Při jeho sestavování je nutné vycházet
zejména z možností a uspořádání sítě pozemních komunikací a dále je nutno zohlednit vliv dopravy
na životní prostředí apod. (obr.).
13
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
Naformátováno: Písmo: 12
b., Tučné, Neprovádět kontrolu
pravopisu ani gramatiky
2.3.4.5 Zkratky a sdružování cílů
Název cíle se uvádí vjednom řádku textu (kromě textu na dopravní značce č. IS 12a, č. IS 12b, č. IS
12c a č. IS 12d) a přednostně v nezkrácené podobě. V případě dlouhého názvu cíle (zejména
složeného z více slov) se připouští zkrácení názvu cíle, přitom musí zkrácený název zůstat
srozumitelný a jednoznačný. Zpravidla se zkracuje doplňující slovo názvu obce. Seznam zkratek pro
vybrané konkrétní cíle je uveden v příloze.
14
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
Při uvádění místního cíle před dosažením obce se tento cíl uvádí za názvem obce a odděluje
pomlčkou. Při uvádění několika místních cílů na velkoplošné značce se uvádí název obce jednou a
místní cíle pod sebou (obr.).
Naformátováno: Písmo:
(výchozí) Arial, Neprovádět
kontrolu pravopisu ani
gramatiky
K zamezení kumulace cílů a s přihlédnutím k obecnému omezení počtu informačních údajů (viz kap.
A.2.3.2.) je vhodné sdružování jednotlivých cílů v jednom směru do souhrnného cíle. Náhradou za
užití (opakování) všech dálkových, zahraničních, doplňkových případně i blízkých cílů v jednou směru
se užívá souhrnný cíl „Tranzit“. V případě rozdělení směru ke konkrétnímu dálkovému nebo
doplňkovému cíli lze zbývající cíle pro vybraný směr nahradit souhrnným cílem „Ostatní tranzit“.
Souhrnný cíl „Ostatní tranzit“ se užívá zpravidla pro směr s největším počtem dálkových nebo
doplňkových cílů.
Souhrnný cíl „Tranzit“ nebo „Ostatní tranzit“ se uvádí v rámečku (obr.).
Uvedení (opakování) čísla dálnice, čísla silnice nebo dopravního okruhu je i v takovém případě
podmínkou.
Souhrnný cíl „Městský okruh“ se na městském okruhu v přímém směru umisťuje do samostatné
tabulky nad značkou (podobně jako číslo výjezdu). U značek umístěných mimo městský okruh se
souhrnný cíl „Městský okruh“ umísťuje do samostatné subplochy. Černý nápis se umísťuje na bílý
podklad s černým orámováním.
15
Odstraněno:
Odstraněno: ¶
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
Naformátováno: Písmo:
(výchozí) Arial, Neprovádět
kontrolu pravopisu ani
gramatiky
Naformátováno: Písmo:
(výchozí) Arial, Neprovádět
kontrolu pravopisu ani
gramatiky
Naformátováno: Písmo:
(výchozí) Arial, Neprovádět
kontrolu pravopisu ani
gramatiky
Odstraněno:
Místní nebo jiné cíle se vždy uvádějí odděleně (nezahrnují se pod souhrnný cíl „Tranzit“ nebo „Ostatní
tranzit“ nebo např. „Městský okruh“).
V případě, že se v daném směru užije místní i jiný cíl, umísťuje se na velkoplošné značce každý do
samostatné subplochy, případně se tyto cíle v rámci jedné subplochy graficky oddělují vodorovnou
čarou.
16
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
Pokud to konkrétní podmínky umožňují, lze soubor jiných cílů nahradit obecnějším souhrnným cílem
(případně doplněným piktogramem), např. „Průmyslová zóna“, „Obchodní zóna“, „Lázeňská zóna“
apod. (viz kap. A.2.3.4.2.).
Skupina cílů, pro kterou se vyjadřuje určitá společná charakteristika, se graficky zvýrazňuje. Např.
skupina cílů se společným dopravním omezením nebo platná jen pro určitý druh vozidel se na
velkoplošné značce sdružuje do rámečku (obr.).
Naformátováno: Písmo: 12
b., Neprovádět kontrolu
pravopisu ani gramatiky
Naformátováno: Písmo: 12
b., Neprovádět kontrolu
pravopisu ani gramatiky
2.3.4.6 Pořadí a umístění
Cíle pro konkrétní pozemní komunikaci se na značkách pro každý směr řadí podle svého druhu a
vzdálenosti v tomto pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zahraniční cíl
Dálkový cíl
Blízký cíl
Doplňkový cíl
Místní cíl
Jiný cíl
Kulturní cíl
Turistický cíl
Komunální cíl
Pokud to místní podmínky dovolují, doporučuje se skupinu kulturních, turistických a komunálních cílů
umístit odděleně. Při překročení počtu 10 informačních údajů (viz čl. 2.3.2) je takové oddělení
nezbytné.
V rámci jednoho druhu (???) se cíle na značkách se řadí od nejvzdálenějšího k nejbližšímu.
To neplatí pro dále uvedené případy:
- Pro pořadí cílů na značkách na dopravním okruhu je rozhodující vzdálenost k místu odpojení
z okruhu. Cíl, který se odpojuje na nejbližší křižovatce, se uvádí nejníže (obr.).
17
Komentář: Chybí „Souhrnný
cíl“. V současné době ho úřady a
ŘSD umísťují první v pořadí.
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
- Cíle na okružní křižovatce se řadí dle pořadí odpojení (obr.).
18
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
Komentář: Nechápu smysl
obrázku.
Naformátováno: Písmo:
(výchozí) Arial, Neprovádět
kontrolu pravopisu ani
gramatiky
- Na návěsti před mimoúrovňovou křižovatkou se cíle nacházející se ve směru odbočení uvádějí ve
stejném pořadí jako na směrových tabulích umístěných na křižovatce větve s jinou pozemní
komunikací. Nejvýše se uvádí cíl ve směru přímo a pod ním cíl ve směru vlevo a dále cíl ve
směru vpravo (obr.).
19
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
Naformátováno: Písmo:
(výchozí) Arial, Neprovádět
kontrolu pravopisu ani
gramatiky
- V případě kombinace místního cíle „Centrum“ s jiným místním cílem se cíl „Centrum“ uvádí
zpravidla jako první (obr.).
Naformátováno: Písmo: 12
b., Neprovádět kontrolu
pravopisu ani gramatiky
Jednotlivé směrové tabule se v případě jejich kombinace umísťují v tomto pořadí:
1. pro směr jízdy přímo
2. pro směr odbočení vlevo
3. pro směr odbočení vpravo.
Na směrové tabuli se cíl ve směru přímo umísťuje do středu volné plochy. Pokud je cíl doplněn
údajem o vzdálenosti, orientuje se cíl k levému okraji a číselný údaj k pravému okraji volné plochy. Ve
20
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
směru odbočení vlevo se cíl (cíle) orientuje k pravému okraji a číselný údaj (pokud se uvádí) k levému
okraji volné plochy. Ve směru odbočení vpravo se cíl (cíle) orientuje k levému a číselný údaj pravému
okraji volné plochy (obr.).
Naformátováno: Písmo:
(výchozí) Arial, Neprovádět
kontrolu pravopisu ani
gramatiky
Na velkoplošné značce, pokud je pro směr přímo vyznačen jeden jízdní pruh, se řadí cíle zpravidla
pod sebou a zarovnávají levým okrajem. Pokud je pro směr přímo vyznačeno více jízdních pruhů a
pokud to velikost velkoplošné značky umožňuje, lze cíle umísťovat v jednom řádku vedle sebe. Cíle se
v takovém případě orientují na střed volné plochy (obr).
Naformátováno: Písmo:
(výchozí) Arial, Neprovádět
kontrolu pravopisu ani
gramatiky
Na velkoplošné značce se ve směru odbočení cíle řadí zpravidla pod sebou a zarovnávají se levým
okrajem. Pokud je pro odbočení vyznačeno více jízdních pruhů a pokud to velikost velkoplošné značky
umožňuje, lze cíle umísťovat v jednom řádku vedle sebe. Cíle se v každém řádku orientují na střed
volné plochy (obr.).
21
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
2.3.5 Číslo dálnice, silnice
2.3.5.1 Všeobecně
Číslo dálnice a číslo silnice je základním prvkem orientace, neboť poskytuje informaci o průběhu
konkrétní dálnice nebo silnice v celé její trase bez ohledu na postupně měnící se cíle. Číslo dálnice
nebo číslo silnice se uvádí na samostatné značce (č. IS 16a až č. IS 17) nebo se užívá symbolu této
značky na velkoplošné značce (návěsti) anebo na směrové tabuli (č. IS 1a až č. IS 3d).
2.3.5.2 Užití
Na směrové tabuli se číslo dálnice nebo číslo silnice uvádí před křižovatkou s touto pozemní
komunikací v případě, že uvedený cíl na této komunikaci nebo v její blízkosti nachází. Pokud není na
konkrétní komunikaci k dispozici žádný vhodný cíl, lze číslo dálnice nebo číslo silnice užít i ve spojení
s doplňkovým cílem.
Směrových tabulí pro příjezd k dálnici nebo k silnici pro motorová vozidla (č. IS 1a až č. IS 2d) se
užívá i k označení směru k takové komunikaci ze širší oblasti, odkud je užití takové komunikace
účelné v takovém případě se na směrové tabuli vyznačuje symbol dálnice nebo silnice pro motorová
vozidla, číslo dálnice nebo silnice pro motorová vozidla se na směrové tabuli vyznačuje až před
křižovatkou s danou pozemní komunikací.
Na návěsti před křižovatkou se číslo dálnice nebo číslo silnice (symbol dopravní značky č. IS 16a až č.
IS 17) uvádí před křižovatkou s touto pozemní komunikací, přitom není rozhodující, jaké cíle jsou na
návěsti uvedeny.
V případě společného průběhu více dálnic nebo silnic je nutno uvést čísla všech těchto komunikací.
V případě silnice se zpravidla užívají příslušné značky č. IS 16b až č. IS 17 i za křižovatkou.
Tato zásada platí i pro užití směrových tabulí s tím, že k cíli nacházejícímu se v úseku společného
průběhu silnic se přiřazuje číslo silnice, po které se k tomuto úseku přijíždí (obr.).
22
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
Naformátováno: Písmo:
(výchozí) Arial, Neprovádět
kontrolu pravopisu ani
gramatiky
23
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
2.3.5.3 Pořadí
Čísla dálnic a silnic (značky č. IS 16a až č. IS 17 nebo jejich symboly) se uvádějí od nejnižšího čísla
k nejvyššímu, přičemž se nejdříve uvádějí národní čísla a následně čísla silnice pro mezinárodní
provoz.
2.3.5.4 Umístění
Na velkoplošné značce osazené vedle vozovky se číslo dálnice nebo silnice umísťuje:
- ve směru přímo nad úrovní hlavy šipky a zpravidla na úrovni řádku s cílem,
- ve směru odbočení pod úrovní řádku s cílem - např. obr.
Naformátováno: Písmo:
(výchozí) Arial, Neprovádět
kontrolu pravopisu ani
gramatiky
Na velkoplošné značce osazené nad vozovkou se číslo dálnice nebo silnice umísťuje:
- ve směru přímo vedle šipky pod řádkem s cílem,
- ve směru odbočení vedle šipky pod řádkem s cílem,
- v případě užití více šipek stejného druhu (tj. více jízdních pruhů v jednom směru jízdy), mezi
šipky pod řádkem s cílem.
Příklady viz obr. (dříve)
Výše uvedené zásady neplatí pro značku č. IS 8a a č. IS 8b. V tomto případě se číslo dálnice a silnice
umísťuje nad řádkem s cílem (obr).
Naformátováno: Písmo:
(výchozí) Arial, Neprovádět
kontrolu pravopisu ani
gramatiky
2.3.6 Údaj o vzdálenosti
24
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
Vzdálenost k určenému cíli se stanoví ke středu obce a zaokrouhluje na celé km. V případě, že
vychází po zaokrouhlení vzdáleností ke dvěma po sobě následujícím obcím stejné hodnoty a jejich
vzájemná vzdálenost je do 400 m, upraví se vzdálenosti na příslušných dopravních značkách dle obr.
Naformátováno: Písmo:
(výchozí) Arial, Neprovádět
kontrolu pravopisu ani
gramatiky
Vzdálenost k hraničnímu přechodu se zaokrouhluje na celé km.
Na velkoplošné značce se údaj o vzdálenosti k určenému cíli uvádí pouze na značce č. IS 8b (obr.)
Naformátováno: Písmo:
(výchozí) Arial, Neprovádět
kontrolu pravopisu ani
gramatiky
Pokud se užije údaj o vzdálenosti umístění návěsti před křižovatkou, stanoví se v případě úrovňové
křižovatky k hranici křižovatky a zaokrouhluje na celé desítky metrů. V případě mimoúrovňové
křižovatky se stanoví k začátku klínu odbočovacího pruhu a zaokrouhluje v obci na celé padesátky
metrů, mimo obec na celé stovky metrů.
25
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
Údaj o vzdálenosti k určenému cíli se na značce umísťuje na úrovni řádku s cílem. Údaj o vzdálenosti
umístění návěsti před křižovatkou se umísťuje u spodního okraje značky (obr.).
2.3.7 Symboly
2.3.7.1 Všeobecně
Jako doplňující informaci lze na velkoplošné značce umístit symbol jiné dopravní značky, pokud to
není na újmu její čitelnosti a srozumitelnosti.
2.3.7.2 Nebezpečí, omezení
2.3.7.2.1 Rozměry
Rozměr vkládaného symbolu výstražné nebo zákazové dopravní značky se volí co možná největší
s ohledem na dispoziční možnosti celé velkoplošné značky. Podrobnosti stanoví VL 6.1.
2.3.7.2.2 Umístění
Na návěsti před úrovňovou křižovatkou se symbol výstražné nebo zákazové značky umísťuje do dříku
šipky, pokud nebezpečí nebo omezení platí na komunikaci ve směru šipky (obr. ).
26
Komentář: Proč zrovna
úrovňovou??? Takto bych to vůbec
nedělil.
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
Komentář: Neodpovídá praxi.
Zvláště u značek nad vozovkou a u
okružních křižovatek. Do dříku
šipky by se symboly neměly
umísťovat. Kvůli čitelnosti a
jednotnosti (viz. obrázek na straně
15, 25 …)
Naformátováno: Písmo:
(výchozí) Arial, Neprovádět
kontrolu pravopisu ani
gramatiky
Pokud se nebezpečí nebo omezení vztahuje pouze k určitému cíli, umísťuje se symbol příslušné
značky u daného cíle (obr ).
Komentář: Odstranit subplochu.
U složitějších křižovatek na ní není
místo! Na velkoplošných značkách
nelze vyznačit složité dopravní
situace. Použití subplochy bych
ponechal jako možnost … pro
případ, že je na značce dost místa a
je to účelné pro zvýšení
přehlednosti. Pro případy ze strany
16: „Skupina cílů, pro kterou se
vyjadřuje určitá společná
charakteristika, se graficky
zvýrazňuje. Např. skupina cílů se
společným dopravním omezením
nebo platná jen pro určitý druh
vozidel se na velkoplošné značce
sdružuje do rámečku (obr.). „
Na návěsti před mimoúrovňovou křižovatkou se symbol dopravní značky umísťuje u cíle (cílů), ke
kterému se vztahuje (obr. ).
27
Komentář: Viz. HP4 …
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
Umístění symbolu dopravní značky na velkoplošné značce nenahrazuje užití příslušné stálé dopravní
značky.
2.3.7.3 Dálnice, SMV
Velkoplošné značky (návěsti) se symbolem dálnice nebo SMV se užívá před křižovatkami v širší
oblasti, odkud je směřování k dálnici nebo SMV účelné a dopravně výhodné. Symbol dálnice nebo
SMV se na velkoplošné značce užívá zejména v případě, kdy cíl dosažitelný po dálnici nebo SMV
není vložen do zelené subplochy. To nastává např. v případě, kdy je konkrétní cíl od dané křižovatky
dosažitelný i po jiné pozemní komunikaci.
2.3.7.3.1 Rozměry
Rozměry upravují VL 6.1.
2.3.7.3.2 Umístění
Pokud k dálnici nebo SMV vede daný směr vyznačený na návěsti, umísťuje se symbol obdobně jako
číslo silnice a umísťuje se v pořadí za číslem (čísly) silnice (obr.).
Pokud se směr k dálnici nebo SMV vztahuje pouze k určitému cíli, umísťuje se příslušný symbol u
daného cíle.
2.3.7.4 Mýtné
Značka se symbolem značky „Mýtné“ č. IP 15c označuje směr k pozemní komunikaci zpoplatněné
mýtným. Plní tak funkci značky předběžné ke značce č. IP 15c. Značky se neužívá pro označení
směru k dálnici a SMV.
Komentář: Dávno se to tak
nedělá. Buď se to dělá podle
tohoto obrázku nebo se v daném
směru uvedou cíle z dálnice nebo
SMV v zelené subploše. Symbol
dálnice by měl být na značce
pouze jednou. Např. v Praze by byl
symbol dálnice u 90 % cílů.
2.3.7.4.1 Rozměry
Rozměry upravují VL 6.1.
2.3.7.4.2 Umístění
Na směrové tabuli se symbol umísťuje za cílem (obr.).
Pokud v konkrétním případě grafických možností nelze na směrové tabuli současně užít symbolu i
údaje vzdálenosti, uvádí se pouze symbol mýtného (jedná se o významnější informační údaj) – obr.
Na velkoplošné značce (návěsti před křižovatkou) v případě, že je zpoplatněn mýtem celý směr se
všemi uváděnými cíli, se symbol značky č. IP 15c uvádí obdobně jako číslo silnice a umísťuje se
v pořadí za číslem (čísly) silnice (obr.).
V případě, že je po pozemní komunikaci zpoplatněné mýtným dostupný pouze vybraný konkrétní cíl,
užije se symbolu značky č. IP 15c ve spojení s tímto cílem.
Komentář: Odstranit subplochu.
Viz. HP6
28
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
2.4 PÍSMO
2.4.1 Všeobecně
Typ písma upravují VL 6.1. Dle typu se písmo dělí na písmo střední a úzké.
2.4.2 Druh a typ písma
Název obce a místní cíl se provádí písmem velké abecedy (obr. ).
Cíl „Centrum“ a jiný cíl se provádí písmem malé abecedy, první písmeno je velké (obr. ).
Kulturní, turistický a komunální cíl se provádí písmem malé abecedy, první písmeno je velké.
Název ulice se provádí písmem malé abecedy, první písmeno je velké.
Přednostně se užívá písmo střední (obr. ).
Obr. A19
V odůvodněných případech lze pro úsporu místa využít komprese textu do 85 % (obr. )
Výjimečně lze užít písmo úzké (obr. ).
Na jedné velkoplošné značce se doporučuje užití jednoho typu písma.
Typ písma na směrové tabuli se odvozuje z délky textu. Z toho vyplývá možnost užití odlišného typu
písma na jednotlivých směrových tabulích sestavy (obr. ).
29
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
2.4.3 Výška písma
Na jedné dopravní značce nebo sestavě značek se pro cíle užívá zpravidla jedna výška písma. To
neplatí pro souhrnný cíl „Tranzit“ a „Ostatní tranzit“, pro které se užívá výška písma vždy o stupeň
větší ze škály uvedené v kap. A 2.4.3. ?????? Větší výšky písma lze užít i v případech, kdy z
grafického řešení vychází například rozměrná volná plocha velkoplošné značky ?????? (praxe?).
V případě cíle, který obsahuje předložku, se užívá výška písma textu za předložkou (včetně předložky)
o stupeň nižší ze škály uvedené v kap. A 2.4.3 (např. „BEČOV NAD TEPLOU“).
Na směrové tabuli se užívá výška písma 100 mm. Na směrové tabuli umístěné na silnici I. a II. třídy
nebo místní komunikaci I. a II. třídy a na případně jiné dopravně významné pozemní komunikaci se
doporučuje výška písma 135 mm ??????.
Na velkoplošných značkách se užívají následující výšky písma:
a) Pozemní komunikace v obci
značka vedle vozovky ...................................................
značka nad vozovkou ..................................................
Komentář: V praxi se používá
písmo 135 mm zřídka. U takto
velkých značek bývá problém
s nosnými konstrukcemi.
V případě více řádku nelze osadit
na běžné sloupky.
min. 200, výjimečně 150 mm
min. 250, výjimečně 200 mm
b) Pozemní komunikace mimo obec
značka vedle vozovky ....................................................
min. 200 mm
značka vedle vozovky směrově rozdělené komunikace ......... min. 250 mm
značka nad vozovkou ....................................................
min. 300 mm
značka nad vozovkou směrově rozdělené komunikace ……… min. 350 mm
c) Dálnice a SMV
značka vedle vozovky ....................................................
značka č. IS 8a nebo č. IS 8b .........................................
značka nad vozovkou ....................................................
značka IS 8a nebo č. IS 8b nad vozovkou ....................
Komentář: První ani druhý
případ v praxi nepoužívá. V rámci
jedné značky s se užívá jednotné
písmo, jednotné písmo by mělo být
i celém úseku silnice.
Komentář: Není to moc? Pro
rychlost 90 km/h podle mě stačí
300 mm.
300 mm
250 mm
420 mm
350 mm
K užití jiné výšky písma mimo výše uvedenou škálu lze přistoupit pouze ve výjimečných a
v odůvodněných případech (např. u dopravních značek umístěných v tunelu).
Pro kulturní, turistické a komunální cíle se na značce č. IS 24b užívá výška písma 135 nebo 100 mm,
na značkách č. IS 24a nebo č. IS 24c 100 mm. Pro výšku písma na značce č. IS 23 platí obdobné
zásady jako pro velkoplošnou značku, bližší podrobnosti upravuje metodický pokyn MD.
V případě ODZ pro cyklisty se na směrové tabuli (č. IS 19a až č. IS 19d) užívá výška písma 50 mm,
na návěsti (č. IS 20) min. 50 mm. Pro číslo cyklistické trasy se na směrových tabulkách (č. IS 21a až
č. IS 21c) se užívá výška písma 65 mm. ?????????????
Pro název ulice se na značkách č. IS 22a až č. IS 22f užívá výška písma 100 mm.
2.4.4 Typ písma číselných znaků
Pro číslice číselných znaků se zásadně užívá písmo střední. Jedinou výjimkou je provedení značky č.
IS 17 uvádějící trojciferné číslo silnice pro mezinárodní provoz, v tomto případě se užívá písmo úzké.
Stejná zásada platí i pro užití symbolu této značky na velkoplošné značce (obr. ).
30
Komentář: Viz. HP11
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
2.4.5 Výška písma číselných znaků
Na dopravních značkách ODZ se užívá výška číslic stejná jako výška písma cíle.
Údaj o vzdálenosti umístění velkoplošné značky (např. ke křižovatce) se na
velkoplošné značce uvádí ve výšce o stupeň nižší než výška písma cíle ze škály
uvedené v kap. A.2.4.3. Při užití výšky písma 150 mm je výška číslic rovněž 150 mm.
2.5 ŠIPKY
2.5.1 Všeobecně
Šipky společně s přiřazenými informačními údaji usměrňují provoz do žádaných směrů. Podle účelu a
konkrétní situace se užívá buď samostatné šipky nebo kombinace šipek. Volba tvaru, provedení a
počtu šipek vychází z druhu křižovatky, počtu a uspořádání jízdních pruhů.
2.5.2 Druhy
- Samostatná svislá šipka je svisle vzhůru orientovaná šipka. Ukazuje směr k dosažení uvedeného
cíle (cílů) přímo.
- Samostatná šikmá šipka je šipka orientovaná vzhůru. Ukazuje směr k dosažení uvedeného cíle (ů)
ve směru odbočení a označuje začátek odbočovacího nebo řadicího pruhu určeného pro odbočení k
uvedenému cíli (cílům).
- Samostatná lomená šipka je šipka orientovaná vzhůru nejprve svisle a poté šikmo. Ukazuje směr
odbočení k uvedenému cíli (cílům).
- Samostatná vodorovná šipka je vodorovně orientovaná šipka. Ukazuje směr a místo odbočení k
uvedenému cíli (cílům).
- Kombinovaná šipka je složená z více šipek vycházejících zpravidla ze základních typů
samostatných šipek (obr. ).
V případě složitější křižovatky je nutno provedení a tvar šipek přizpůsobit konkrétní situaci, počtu a
uspořádání jízdních pruhů.
31
Komentář: Je to jinak. Stejnou
výškou písma se provádí pouze
údaj o vzdálenosti k cíli. Čísla
silnic i údaj o vzdálenosti ke
křižovatce se provádí o stupeň
nižším písmem.
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
Na pozemní komunikaci mimo dálnici nebo SMV se šířkou dříku šipky na návěsti
umístěné vedle vozovky odlišuje vedení hlavní a vedlejší pozemní komunikace (obr
).
To neplatí, jedná-li se o mimoúrovňovou křižovatku s odbočovacím a připojovacím pruhem.
2.5.3 Rozměry, počet, umístění
Na značce umístěné nad vozovkou musí počet šipek na značce odpovídat počtu
jízdních pruhů. Značka se umísťuje tak, aby se jednotlivé šipky pro směr přímo
nacházely přibližně nad osou příslušného jízdního pruhu, pro šikmé a lomené šipky
se takové umístění doporučuje.
Na značce umístěné vedle vozovky šipky vyjadřují schematicky tvar křižovatky.
2.6 BAREVNÉ PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK
2.6.1 Všeobecně
Barevné provedení značek ODZ má pro orientaci podstatný význam. Barevné provedení jednotlivých
značek ODZ vychází z vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., koloritu barev upravuje ČSN EN 12899 -1.
2.6.2 Barevné provedení značek
2.6.2.1 Základní plocha
Základní plocha značek ODZ na dálnici a SMV je zelené barvy; písmo a šipky jsou
barvy bílé.
Základní plocha značek ODZ na pozemní komunikaci mimo dálnici a SMV je modré barvy; písmo a
šipky jsou barvy bílé.
Základní plocha značky „Výjezd“ (č. IS 7a) má barevné provedení odpovídající druhu pozemní
komunikace ve směru odbočení. Při užití na výjezdu směrem k dálnici a SMV je barva základní
plochy zelená, na výjezdu směrem k jiné pozemní komunikaci je barva základní plochy modrá, šipka
je barvy bílé. Pokud je na značce uveden pouze místní nebo jiný cíl, je barva základní plochy bílá
?????.
Základní plocha značek ODZ určených pro cyklisty je žluté barvy; písmo a šipky jsou
barvy černé.
32
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
Základní plocha značek ODZ označujících kulturní, turistické a komunální cíle je hnědé barvy; písmo a
šipky jsou barvy bílé.
Základní plocha značek ODZ označujících ulice je červené (karmínové) barvy; písmo a šipky jsou
barvy bílé.
2.6.2.2 Subplocha
Subplocha na návěsti užité před křižovatkou dálnice nebo SMV a jiné pozemní komunikace má
barevné provedení odpovídající situování cíle v subploše uvedeném:
- Zelená subplocha, jde-li o cíl dálkový, blízký nebo doplňkový přiřazený dálnici nebo SMV.
- Modrá subplocha, jde-li o cíl dálkový, blízký nebo doplňkový přiřazený pozemní komunikaci mimo
dálnici nebo SMV.
- Bílá subplocha, jde-li o místní nebo jiný cíl (obr. ).
- Oranžová subplocha, jde-li o cíl dosažitelný po objížďkové nebo odklonové trase.
33
Komentář: Karmínovou barvu
bych zrušil. Je k nerozeznání od
klasické červené a výrobci
materiálů jí nenabízí.Rozdíl
v odstínu je tak malý, že bude
spíše působit rušivým dojmem,
buď že je značka vyšisovaná nebo
ze špatného materiálu.
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
Kulturní, turistický nebo komunální cíl se zpravidla označuje samostatně (nevkládá se do hnědé
subplochy na velkoplošné značce).
Název ulice se vkládá do velkoplošné značky pouze v odůvodněném případě, a pokud to význam
ulice vyžaduje.
Příklady barevného provedení viz obr.
Pražské okruhy?
2.6.2.3 Směrové tabule a jiná označení
34
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
Podle cíle, druhu pozemní komunikace, po které je cíl (cíle) dosažitelný a podle
určení, se užívají směrová a jiná označení, které se liší svým barevným provedením.
Na značce č. IS 1a až č. IS 1d se uvádí cíl (cíle) dosažitelný po dálnici. Na značce č. IS 2a až č. IS 2d
se uvádí cíl (cíle) dosažitelný po SMV. Na značce č. IS 3a až č. IS 3d se uvádí cíl (cíle) dosažitelný
po jiné silnici než dálnici nebo SMV. Na značce č. IS 4a až č. IS 4d se uvádí místní cíl (cíle). Na
značce č. IS 5 se uvádí jiný cíl (cíle).
Na značce č. IS 19a až č. IS 21d se uvádí cíl (cíle), (případně jen číslo cyklistické trasy), určené pro
cyklisty na vybraných trasách.
Na značce č. IS 22a až č. IS 22f se uvádí název ulice.
Na značce č. IS 23 až č. IS 24c se uvádí kulturní, turistický nebo komunální cíl.
2.7 TECHNICKÉ PROVEDENÍ ZNAČEK
2.7.1 Rozměry
Základní rozměry jednotlivých značek ODZ upravují VL 6.1.
Rozměr velkoplošné značky se odvozuje zejména z počtu informačních údajů, druhu
a velikosti písma, počtu a způsobu užití šipek. U značky vedle vozovky by šířka
značky neměla přesáhnout 4 m. Výška značky vedle vozovky i nad vozovkou by
neměla přesáhnout 5 m.
2.7.2 Světelně technické vlastnosti
Požadavky na světelně technické vlastnosti značek upravuje ČSN EN 12899-1.
Značky ODZ jsou v provedení značek reflexních. Reflexní značkou se rozumí značka, jejíž činná
plocha je tvořena retroreflexním materiálem. Ten se z hlediska světelně technických vlastností dělí na
třídu RA1, RA2 a RA3.
Požadovaná třída retroreflexního materiálu se odvozuje zejména z umístění značky:
- dálnice, rychlostní silnice a místní komunikace I. třídy – RA3
- silnice I. a II. třídy - min. RA2
- v ostatních případech – min. RA1.
2.7.3 Konstrukce
Konstrukci tvoří štít značky, na kterém je aplikován retroreflexní materiál a nosná konstrukce, na které
je značka umístěna. Požadavky na konstrukci značek upravují ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12767 a TP
65.
2.7.4 Osvětlení
35
Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014.
Značku označující zvlášť významnou nebo komplikovanou dopravní situaci anebo umístěnou
v prostředí s rušivým světelným okolím se doporučuje osvětlit zespodu vlastním světelným zdrojem.
Přitom nesmí dojít k oslňování řidičů.
Charakter osvětlení nesmí významně měnit koloritu činné plochy značky.
Retroreflexní materiál značky osvětlované vnějším světleným zdrojem musí splňovat vlastnosti
stanovené pro reflexní značky neosvětlované vnějším světelným zdrojem.
2.8 PŘECHODNÉ ZRUŠENÍ PLATNOSTI
Přechodné zrušení platnosti některého informačního údaje nebo šipky na značce se provádí
minimálně křížovým škrtnutím nebo zakrytím oranžovo-černým pruhem o šířce min. 50 mm a to tak,
aby zakrytí bylo dostatečné (viz obr.) Škrtnutí může být provedeno i umístěním přídavné konstrukce
na značku. Tato úprava musí být účinná i za snížené viditelnosti a nesmí se poškodit při jejím
odstraňování činná plocha stávající značky. V případě takové úpravy musí být na prosvětlované
značce vypnut její zdroj.
Platnost celé značky se ruší jejím zakrytím. Pokud je nutno platnost zrušit na dobu delší než 3 měsíce,
doporučuje se neplatné symboly zakrýt a v případě, že je celá značka neplatná, značku demontovat.
36
Download

TP 100 ZÁSADY PRO ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA