FT
VS
v
Pr
az
e
UNIVERZITA KARLOVA
V PRAZE
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Psychopedie a etopedie
K
studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.)
©
U
Tělesná výchova a sport zdravotně
postižených
Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová, Ph.D.
Praha 2009
1
Anotace:
První část předmětu podává ucelený přehled z oblasti výchovy a vzdělávání osob s
mentální retardací. Definuje a klasifikuje mentální retardaci, charakterizuje osobnost
jedince s mentální retardací, předkládá postupy diagnostiky a výchovné péče o tyto
osoby, řeší otázky dospělosti. Druhá část předmětu nahlíží do všech různých oblastí
etopedie, zabývá se klasifikací a etiologií poruch chování, ústavní a ochrannou
výchovou, patologickými závislostmi, bezdomovectvím a vězeňstvím v ČR.
Tematický plán prezenčního studia
©
U
K
FT
VS
v
Pr
az
e
povinný předmět 2/2 Z, ZK
1. Vymezení a charakteristika psychopedie jako vědního oboru. Terminologie.
Historie péče o jedince s mentální retardací u nás a v zahraničí. Významné
osobnosti psychopedie. Historické pojetí vztahu společnosti k jedincům s
mentální retardací.
2. Definice, etiologie, výskyt a klasifikace mentální retardace. Charakteristika
jednotlivých stupňů.
3. Osobnost jedince s mentální retardací. Psychický, somatický, motorický vývoj.
Socializace.
4. Systém vzdělávání jedinců s mentální retardací. Charakteristika jednotlivých
škol a vzdělávacích programů. Legislativní opatření.
5. Nestátní neziskové organizace a církevní organizace zabývající se péčí o
jedince s mentální retardací. Ústavní péče (zákon o sociálních službách).
Rodina a dítě s mentální retardací.
6. Předprofesní a profesní příprava osob s mentální retardací. Podporované
zaměstnávání. Možnosti pracovního uplatnění jedinců s mentální retardací –
zácvikové kurzy, chráněné dílny, chráněné pracovní místo, chráněná pracovní
dílna, rekvalifikace, pracovní rehabilitace.
7. Psychopedická diagnostika. Obsah, metody diagnostiky.
8. Vymezení a charakteristika etopedie jako vědního oboru. Terminologie.
Historie péče o jedince s poruchami chování a psychosociálním postižením,
ohrožením a znevýhodněním u nás a v zahraničí. Osobnosti etopedie.
9. Charakteristika, klasifikace (agresivní a neagresivní poruchy chování),
etiologie poruch chování.
10. Specifické poruchy chování (LMD/ADD, ADHD).
11. Ústavní a ochranná výchova. Přehled a charakteristika školských zařízení.
Delikvence mladistvých. Edukace žáků s poruchami chování. Peer programy
při podpoře edukace dětí s dispozicí k poruše emocí a chování.
12. Institut náhradní rodinné péče - charakter ústavní a rodinné péče. Zákonná
opora a právní odpovědnost za výchovu dětí v náhradní rodinné péči.
Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže.
13. Patologické závislosti - pojetí, terminologie. Akutní intoxikace, zneužívání,
syndrom závislosti na návykových látkách. Toxikomanie – prevence, přehled
drog, ucelený systém péče o závislé jedince.
14. Problematika bezdomovectví, azylové domy, děti ulice, prostituce, obchod se
ženami.
(bez seminářů)
2
Požadavky pro uzavření předmětu
zápočet (100% docházka na semináře, vypracování 1 odborného referátu,
písemný test)
zkouška (ústní)
FT
VS
v
Pr
az
e
Doporučená literatura:
1. JEDLIČKA, R., et al. Děti a mládež v obtížných životních situacích: nové
pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí.
Praha: Themis, 2004.
2. KALINA, K. Drogy a drogové závislosti 1: mezioborový přístup. Praha: Úřad
vlády České republiky, 2003.
3. KLÍMA, P., KLÍMA, J. Základy etopedie. Praha: SPN, 1984.
4. MICHALOVÁ, Z. Sonda do problematiky specifických poruch chování. 1. vyd.
Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2007.
5. PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998.
6. POKORNÝ, V, et al. Patologické závislosti. Brno: Nakladatelství a
vydavatelství Ústavu psychologického poradenství a diagnostiky, 2001.
7. PRŮDKOVÁ, T., NOVOTNÝ, P. Bezdomovectví. Praha: Triton, 2008.
8. RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L., aj. Speciální pedagogika. Olomouc:
Univerzita Palackého, 2004.
9. ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha:
Portál, 2006.
10. VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha: PARTA, 2003.
U
K
Tématický plán pro kombinované studium povinný předmět 12 h Z, ZK
©
V rámci 6 dvouhodinových konzultací pro kombinované studium budou
odpřednesena následující témata:
1. Vymezení a charakteristika psychopedie jako vědního oboru. Terminologie.
Historie péče o jedince s mentální retardací u nás a v zahraničí. Významné
osobnosti psychopedie. Historické pojetí vztahu společnosti k jedincům s
mentální retardací.
2. Psychopedická diagnostika. Obsah, metody diagnostiky.
3. Nestátní neziskové organizace a církevní organizace zabývající se péčí o
jedince s mentální retardací. Ústavní péče (zákon o sociálních službách).
Rodina a dítě s mentální retardací.
4. Vymezení a charakteristika etopedie jako vědního oboru. Terminologie.
Historie péče o jedince s poruchami chování a psychosociálním postižením,
3
ohrožením a znevýhodněním u nás a v zahraničí. Osobnosti etopedie.
5. Institut náhradní rodinné péče - charakter ústavní a rodinné péče. Zákonná
opora a právní odpovědnost za výchovu dětí v náhradní rodinné péči.
Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže.
6. Problematika bezdomovectví, azylové domy, děti ulice, prostituce, obchod se
ženami.
Pr
az
e
Písemný test pro zápočet (zápočtové období), vypracování 1 odborného referátu,
ústní zkouška
Samostudium:
v
Návody:
U každé kapitoly určené k samostudiu jsou uvedeny literární zdroje. Ke kontrole
studia jsou u každého úseku uvedeny ÚKOLY PRO STUDENTY, vyžadující stručné
odpovědi na zadané otázky.
PSYCHOPEDIE
FT
VS
V případě nejasností je možné konzultovat problém s vyučujícím pomocí e-mailu či
se přihlásit elektronicky na individuální kontaktní konzultaci v konzultačních
hodinách.
1. Definice, etiologie, výskyt a klasifikace mentální retardace.
K
Charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace.
U
Pojem mentální retardace v historickém kontextu. Exogenní a endogenní příčiny
mentální retardace. Výskyt jedinců s mentální retardací v populaci. Různá kritéria
třídění mentální retardace. Lehká, středně těžká, těžká a hluboká mentální retardace
– charakteristika.
©
Literární zdroje:
IRA, V. Speciální pedagogika: psychopedie. Studijní text. České Budějovice:
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, 2006.
ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha:
Portál, 2006.
VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha: PARTA, 2003.
Klíčová slova:
Mentální retardace, etiologie mentální retardace, etiologie mentální retardace,
klasifikace mentální retardace. .
ÚKOLY PRO STUDENTY: Zodpovězte si kontrolní otázky:
4
1. Jaké jsou tři základní charakteristiky mentální retardace?
2. Jaké prenatální příčiny mohou způsobit mentální retardaci?
3. Jak se liší výskyt mentální retardace v populaci závislosti na věku, stupni
postižení a pohlaví?
4. V čem spočívá klasifikace mentální retardace podle doby jejího vzniku?
5. Jak se liší jedinec s hlubokou mentální retardací od jedince s lehkou mentální
retardací?
2. Osobnost jedince s mentální retardací.
Pr
az
e
Psychologické zvláštnosti jedinců s mentální retardací. Somatické charakteristiky.
Motorická charakteristika. Socializace jedinců s mentální retardací.
v
Literární zdroje:
IRA, V. Speciální pedagogika: psychopedie. Studijní text. České Budějovice:
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, 2006.
ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha:
Portál, 2006.
VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha: PARTA, 2003.
FT
VS
Klíčová slova: psychologické zvláštnosti jedinců s mentální retardací, motorika
jedinců s mentální retardací, socializace jedinců s mentální retardací
ÚKOLY PRO STUDENTY: Zodpovězte si kontrolní otázky:
1. Charakterizujte poznávací procesy jedinců s mentální retardací.
2. Jaké nejčastější odchylky v zdravotním stavu se vyskytují u jedinců s mentální
retardací?
K
3. Popište charakteristické znaky motoriky a motorického vývoje jedinců s mentální
retardací.
U
4. Jaké faktory ovlivňují socializaci jedinců s mentální retardací?
©
5. Čím jsou charakteristické emoce jedinců s mentální retardací?
3. Vzdělávání jedinců s mentální retardací.
Systém vzdělávání jedinců s mentální retardací. Charakteristika jednotlivých škol a
vzdělávacích programů. Legislativní opatření.
Literární zdroje:
FRANIOK, P. Vzdělávání osob s mentálním postižením. 1. vyd. Ostrava: Ostravská
univerzita v Ostravě, 2005. ISBN 80-7368-150-1.
ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha:
Portál, 2006.
VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha: PARTA, 2003.
5
Legislativní dokumenty: školský zákon č. 561/2004, vyhláška č. 73/2005 Sb.
Klíčová slova: základní škola praktická, základní škola speciální, praktická škola,
odborné učiliště
ÚKOLY PRO STUDENTY: Zodpovězte si kontrolní otázky
1. Jak se v současnosti může v České republice vzdělávat 10leté dítě se středně
těžkou mentální retardací?
3. Jaké typy praktických škol znáte a čím se od sebe liší?
e
2. Čím se od sebe liší základní škola praktická a základní škola speciální?
Pr
az
4. Kde může probíhat profesní příprava absolventa základní školy praktické?
5. Jaké vzdělávání doporučuje legislativa pro jedince se zdravotním postižením?
4. Předprofesní a profesní příprava osob s mentální retardací.
Zaměstnávání osob s mentální retardací.
FT
VS
v
Předprofesní a profesní příprava osob s mentální retardací. Podporované
zaměstnávání. Možnosti pracovního uplatnění jedinců s mentální retardací –
zácvikové kurzy, chráněné dílny, chráněné pracovní místo, chráněná pracovní dílna,
rekvalifikace, pracovní rehabilitace.
Literární zdroje:
KREJČÍŘOVÁ, O., et al. Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním
postižením. Praha: Rytmus, 2005. ISBN 80-903598-1-7.
ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha:
Portál, 2006.
K
VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha: PARTA, 2003.
©
U
Klíčová slova: profesní příprava osob s mentální retardací, podporované
zaměstnávání, chráněné dílny, pracovní rehabilitace
ÚKOLY PRO STUDENTY: Zodpovězte si kontrolní otázky:
1. V jakých zařízeních může probíhat profesní příprava osob s mentální retardací?
2. Jaký vyučovací předmět je považován za stěžejní v předprofesní přípravě?
3. Čím se liší podporované zaměstnávání od jiných forem zaměstnávání?
4. Pro koho jsou určeny chráněné dílny?
5. Jaká legislativa týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením existuje
v současnosti v České republice?
ETOPEDIE
6
5. Poruchy chování.
Charakteristika, klasifikace (agresivní a neagresivní poruchy chování), etiologie
poruch chování.
Literární zdroje:
DOBROVOLSKÁ, M., MACHÁČEK, M., ŠMAHEL, I. Vybrané kapitoly ze speciální
pedagogiky a patopsychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. ISBN
80-210-0240-9.
PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998.
Pr
az
e
Klíčová slova: disociální chování, asociální chování, antisociální chování,
delikvence, kriminalita
ÚKOLY PRO STUDENTY: Zodpovězte si kontrolní otázky:
1. Čím se vyznačují poruchy chování?
2. Podle jakých kritérií lze členit poruchy chování?
3. K jakému typu chování se řadí záškoláctví a čím je toto chování charakteristické?
v
4. Co znamená pojem „juvenilní delikvence“?
FT
VS
5. Jaké jsou základní etiologické faktory poruch chování?
6. Specifické poruchy chování.
Lehké mozkové dysfunkce / porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (ADHD) /
prostá porucha pozornosti (ADD). Etiologie specifických poruch chování.
K
Literární zdroje:
MICHALOVÁ, Z. Sonda do problematiky specifických poruch chování. 1. vyd.
Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2007.
U
Klíčová slova: ADHD, ADD, LMD, hyperkinetická porucha
©
ÚKOLY PRO STUDENTY: Zodpovězte si kontrolní otázky:
1. Jaké základní symptomy náleží ADHD?
2. Jaké jsou příčiny vzniku specifických poruch chování?
3. Jaké psychosociální důsledky může mít neléčená ADHD?
4. Popište základní speciálněpedagogický přístup k dětem s ADHD/ADD.
5. Uveďte možnosti terapie dětí s ADHD.
7. Ústavní a ochranná výchova. Delikvence mladistvých.
Ústavní a ochranná výchova. Přehled a charakteristika školských zařízení.
Delikvence mladistvých. Edukace žáků s poruchami chování. Peer programy při
7
podpoře edukace dětí s dispozicí k poruše emocí a chování.
Literární zdroje:
JEDLIČKA, R., et al. Děti a mládež v obtížných životních situacích: nové pohledy na
problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha: Themis,
2004.
PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998.
Legislativní dokumenty: zákon č. 109/2002 Sb., vyhláška č. 438/2006 Sb.
Pr
az
ÚKOLY PRO STUDENTY: Zodpovězte si kontrolní otázky:
e
Klíčová slova: ústavní výchova, ochranná výchova, delikvence mladistvých, peer
programy
1. V čem spočívá rozdíl mezi ústavní a ochrannou výchovou?
2. Jaká školská zařízení v České republice existují pro jedince s nařízenou ústavní a
uloženou ochrannou výchovou?
3. Jaké funkce plní diagnostický ústav?
FT
VS
5. Co jsou to tzv. peer programy?
v
4. V jakých zařízeních probíhá preventivně výchovná péče v České republice?
8. Patologické závislosti.
Patologické závislosti - pojetí, terminologie. Akutní intoxikace, zneužívání, syndrom
závislosti na návykových látkách. Toxikomanie – prevence, přehled drog, ucelený
systém péče o závislé jedince.
K
Literární zdroje:
KALINA, K. Drogy a drogové závislosti 1: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády
České republiky, 2003.
U
POKORNÝ, V, et al. Patologické závislosti. Brno: Nakladatelství a vydavatelství
Ústavu psychologického poradenství a diagnostiky, 2001.
©
Klíčová slova: toxikomanie, návykové látky, závislost, systém péče o závislé jedince
ÚKOLY PRO STUDENTY: Zodpovězte si kontrolní otázky:
1. Jak lze klasifikovat návykové látky?
2. Čím se vyznačují halucinogeny a jaké látky k nim patří?
3. Jak se od sebe liší primární, sekundární a terciární prevence toxikomanií?
4. Co to jsou kontaktní centra?
5. Jaké programy zahrnují denní stacionář a doléčovací centrum pro toxikomany?
8
Download

PSYCHOPEDIE A ETOPEDIE