Okruhy otázek k SZZ ze speciální pedagogiky pro kombinované
magisterské studium předškolní pedagogiky - specializace Speciální
pedagogika
1. Charakteristika speciální pedagogiky jako vědního oboru. Definice předmět, členění
interdisciplinární vazby.
2. Cílové skupiny současné speciální pedagogiky, členění podle věku a typu postižení,
speciální potřeby osob s těchto skupin.
3. Vady, poruchy, snížené schopnosti event. neschopnosti a handicapy osob se speciálními
vzdělávacími potřebami.
4. Komprehenzivní rehabilitace osob se zrakovým postižením
5. Současné mezinárodní trendy v podpoře osob se znevýhodněním v kontextu Úmluvy OSN
o právech osob se zdravotním postižením
6. Proměny chápání pojmu socializace. myšlení v kategoriích integrace a inkluze.
7. Vývoj názoru a výchovu a vzdělávání postižených a aktuální situace u nás v této oblasti,
možnosti výchovy a vzdělávání osob se speciálními potřebami v současné ČR.
8. Systém speciálních škol a zařízení, platná legislativa.
9 Možnosti integrované výchovy a vzdělávání, podmínky legislativní, ekonomické, sociální.
10. Speciální pedagogické poradenství (PPP, speciálně pedagogická centra, střediska rané
péče), význam a úkoly ve výchově a vzdělávání dětí se speciálními potřebami.
11. Výchova dítěte se speciálními potřebami v rodině, základní výchovné styly, principy a
význam rané stimulace.
12. Zařazování dětí se speciálními potřebami do škol a výchovných zařízení. Postup,
podmínky.
Okruhy otázek se zaměřením na předškolní výchovu dětí s jednotlivými typy
postižení
1. Charakteristika dítěte s mentálním postižním, etiologie mentálního postižení, symptomy,
druhy a stupně postižení
2. Výchova dítěte s mentálním postižním v rodině a MŠ. raná péče a její význam.
3. Charakteristika tělesného postižní v předškolním věku, vymezení terminologické, výchova
v rodině a předškolním zařízení, terapeutická a speciálně pedagogická podpora.
4. Specifika výchovy dítěte s dětskou mozkovou obrnou, symptomatologie, stimulace vývoje,
možnosti vzdělávání úkoly SPC v podpoře dítěte s DMO a jeho rodiny.
5. Problematika výchovy a vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení a chování,
nejčastěji etiologie (LMD - ADHD, psychická deprivace, školní nezralost, latentní
postižení).
6. Problematika dětí s poruchou autistického spektra
7. Sluchově postižené dítě, typy sluchových vad a jejich důsledky pro výchovu a vzdělávání.
8. Výchova sluchově postiženého dítěte v rodině a mateřské škole, problematika integrace
sluchově postižených.
9. Vývoj dětské řeči a jeho poruchy, prevence poruch řeči v podmínkách MŠ.
10. Poruchy jednotlivých složek mluvního projevu (dýchání, tvorby hlasu, tempa a plynulosti
mluvního projevu, artikulace, mluvní neurózy), možnosti prevence a nápravy v
podmínkách MŠ.
11. Charakteristika dítěte předškolního věku se zrakovou vadou a zrakovým postižením,
reedukace zrakového vnímání v předškolním věku.
12. Předškolní zařízení a jejich úloha při výchově dítěte se zrakovým postižním.
13. Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
14. Formy náhradní rodinné péče.
Studijní literatura
Černá M., Kvapilík J.: zdravý způsob života mentálně postižených. Avicenum, Praha 1990
Marková.M.-Středová,Z.: Výchova mentálně postižného dítěte v rodině. SPN, Praha 1987
Matějček, Z.: Náhradní rodinná péče. Portál, Praha 1999
Matoušek, O.: Mládež a delikvence. Portál, Praha 1998
Kutálková,D.: Logopedická prevence. Portál, Praha 1996
Jesenský,J.: Prostor pro integraci. Comenia Consult, Praha 1993
Jesenský j.: Kontrapunkty integrace. UK, Prha 1995
Janotová,N.-Svobodová,K.: K integraci sluchově postiženého dítěte v MŠ a ZŠ.Septima,Praha
1996
Keblová,A.: Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. septima, Praha 1996
Mertin,V.: Individuální vzdělávací program. Portál, Praha 1995
Kábele,F.: Somatologie. UK Praha 1996
Peutelschmiedová,A.: Čtení a koktavosti. Portál.Praha 1994
Lang,B.-Berberichová, Ch.: Každé dítě potřebuje speciální přístup-vytváření integrovaných a
inkluzivních tříd. Portál,Praha 1998
Potměšil,M.:Úvod stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených.Fortuna, Praha
Kudelová,I.-Květoňová,L.: Malé dítě s těžkým poškozením zraku.Paido,Brno 1996
Novosad.L.: Základy speciálního poradenství. Portál,Praha 2000
Svoboda,J.: Předškolní příprava dítěte s postižením hybnosti v SPC, MU,Brno 1997
Kábele,F.:Rozvíjení hybnosti a řeči dětí s DMO.UK,Praha 19.
Drnková,Z.-Syllabová,R.:Záhada leváctví a praváctví.Avicenum,Praha 1993
Jucovičová,D.-Žáčková,H.:Metody práce s dětmi s LMD.D+H,Praha 1996
Matějček,Z.:Rodiče a děti.Avicenum,Praha 1986
Švarcová,I.: Kompletní systém vzdělávání dětí,mládeže a dospělých s mentálním
postižením.Septima,Praha 1995
Černá,M.a kol.:Lehké mozkové dysfunkce.UK,Praha 1991
Pokorná,V.:Teorie,diagnostika a náprava SPU.Portál,Praha 1997
Pipeková,J.a kol.: Kapitoly ze speciální pedagogiky.Paido,Brno 1998
Vítková,M.: integrativní školní (speciální )pedagogika. Brno. MSD.2003
Vágnerová M.: Psychopatologie pro pomáhající profese.
1. vydání Praha: Portál, 1999.
Zákon MŠMT ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon)
Vyhláška NŠMT ČR č. 73/2005 Sb. o vzdělání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Poznámka: Při SZZ ze speciální pedagogiky student předloží seznam minimálně 5
prostudovaných titulů z doporučené literatury.
Download

specializace SPPG (M7501T010)