Doporučená literatura
AMBLER, Z., BEDNAŘÍK, J., RŮŽIČKA, E. a kol.: Klinická neurologie. I. část obecná. Triton, s.r.o.,
Praha 2004.
AZZOPARDI, G.: Kniha psychotestů III. Portál, Praha 2003.
CSEFALVAY, Z. a kol.: Terapie afázie. Portál, Praha, 2007.
CSÉFALVAY, Z., KOŠŤÁLOVÁ, M., KLIMEŠOVÁ, M.: Diagnostika a terapie afázie, alexie,agrafie.
AKL ČR, Praha 2003.
HARTL, P.: Stručný psychologickýslovník. Portál, Praha 2004.
HARTL, P., HARTLOVÁ, H.: Psychologický slovník. Portál, Praha 2009.
HAVRDOVÁ , E.: Roztroušená skleróza. Triton, Praha 2002.
HORŇÁKOVÁ, K. a kol.: Jak mluvit s dětmi od narození do 3 let. Portál, Praha 2009.
FABER, J.: Epilepsie a epileptózy. Maxdorf-Jessenius , Praha 1995.
FRASER, J.: Účinné poradenství při terapii koktavosti. Portál, Praha 2010.
FRASER, M.: Svépomocný program při koktavosti: informace, zásady, postupy. Portál, Praha 2006.
FRIEDLOVÁ, K.: Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Grada, Praha 2007.
CHROBOK,V., DRŠATA, J. a kol.: Foniatrie - Hlas. Tobiáš, Havlíčkův Brod 2011.
JEDLIČKA, P.: Roztroušená skleróza mozkomíšní: Klinika,léčba, patogeneze. Avicenum, Praha 1981.
JELÍNKOVÁ, J., KRIVOŠÍKOVÁ, M., ŠAJTAROVÁ, L.: Ergoterapie. Portál, Praha 2009.
KALITA, Z. a kol.: Akutní cévní mozkové příhody: diagnostika, patofyziologie, management. Maxdorf,
Praha 2006.
KEJKLÍČKOVÁ, I.: Logopedie v ošetřovatelské praxi. Grada, Praha 2011.
KEREKRETIOVÁ, A.: Velofaryngeální dysfunkce a palatolalie. Grada Publishing a.s. 2008.
KITTEL, A.: Myofunkční terapie. Grada Publishing a.s. 1999.
KLENKOVÁ, J.: Logopedie. Grada, Praha 2013.
KOMÁREK, V.: Epileptické záchvaty a syndromy. Galén, Praha 1997.
KONDÁŠ, O.: Klinická psychológia. Osveta, Martin 1980.
KOTAGAL, S.: Základy dětské neurologie. Portál, Praha 2009.
KOUKOLÍK, F.: Mozek a jeho duše. Makropulos, Praha 1995.
KOUKOLÍK, F., JIRÁK, R.: Alzheimerova nemoc a další demence. Grada, Praha 1998.
KROPÁČKOVÁ, J.: Budeme mít prvňáčka: pro rodiče dětí od 5 let. Portál, Praha 2008.
KŘIVOHLAVÝ, J.: Psychologická rehabilitace zdravotně postižených: jak zlepšovat psychický stav
nemocných. Avicenum, Praha 1985.
KULIŠŤÁK, P., LEHEČKOVÁ, H., MIMROVÁ, M., NEBUDOVÁ, J.: Afázie. Triton, Praha 1997.
KUTÁLKOVÁ, D.: Budu správně mluvit: chodíme na logopedii. Grada, Praha 2011.
KUTÁLKOVÁ, D.: Průvodce vývojem dětské řeči - logopedická prevence. Galén, Praha 2005.
LANGMEIER, J., BALCAR, K., ŠPITZ, J.: Dětská psychoterapie. Avicenum, Praha 1989.
LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie. Grada Publishing a.s.,Praha 2011.
LECHTA, V.: Logopedické repetitórium. SPN, Bratislava, 1990.
LECHTA, V.: Symptomatické poruchy řeči u dětí. Portál, Praha, 2003.
LECHTA, V.: Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Portál, Praha, 2003.
LECHTA, V.: Terapie narušené komunikační schopnosti. Portál, Praha, 2005.
LECHTA, V.: Koktavost. Komplexní přístup. Portál, Praha,2010.
LECHTA, V.: Diagnostika a terapie koktavosti. Pracovní listy. AKL ČR, Praha, 2004.
LESNÝ, I. a kol.: Dětská mozková obrna ze stanoviska neurologa. Avicenu, Praha 1985.
LEWIS, D.: Tajná řeč těla. Victoria Publishing, Praha 1995.
LOVE, R. J., Webb, W.G.: Mozek a řeč: neurologie nejen pro logopedy. Portál, Praha 2009.
MAC CUBBIN, J. H., McCUBBINOVÁ, M. F.: Život dieťaťa před narodením. Osveta, Martin 1990.
MÁLKOVÁ, G.: Zprostředkované učení – jak učit žáky myslet a učit se. Triton, Praha 1996.
MATĚJČEK, Z. a kol.: Lehké mozkové dysfunkce: možnosti screeningu a prevence. Knižní
podnikatelský klub, Praha 1991.
MIKULAJOVÁ, M., RAFAJDUSOVÁ, I.: Vývinová dysfázia. Vl. nákladem, Bratislava 1993.
MIMROVÁ, M.: Afazie. Pracovní listy. Triton, Praha, 1999.
MORALES, R. C.: Orofaciální regulační terapei. Portál, Praha 2006.
MORGENSTERNOVÁ, M., ŠULOVÁ, L., SCHOLL, L.: Bilingvismus a interkulturní komunikace.
Wolters Kluwer, Česká republika 2011.
MOTLOVÁ, L., KOUKOLÍK, F.: Schizofrenie: neurobiologie, klinický obraz, terapie. Galén, Praha
2004.
MYDLIL, V.: Příčiny mozkových poškození dětí: poškození mozku za vývoje a perinatální rizika.
Victoria Publishing, Praha 1995.
NEENAN, M., DRYDEN, W.: Kognitivní terapie: stručný přehled psychoterapie. Portál, Praha 2008.
NEUBAUER, K.: Artikulace a fonologické rozlišování hlásek: jak předcházet rozvoji odchylek
výslovnosti u dětí. Tobiáš, Havlíčkův Brod 2011.
NEUBAUER, K.: Poruchy řečové komunikace-diagnostika a terapie. In: Preiss, m. a kol.: Klinická
neuropsychologie. Grada Publishing, Praha, 2006.
NEUBAUER, K.: Neurogenní poruchy komunikace u dospělých. Portál, Praha 2007.
OHNESORG, K.: Naše dítě se učí mluvit. SPN, Praha 1959.
PALKOVÁ, Z.: Fonetika a fonologie češtiny. UK Praha, 1994.
PEUTELSCHMIEDOVÁ, A.: Čtení o koktavosti. Portál, Praha 1994.
POKORNÁ, V.: Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Portál, Praha 2010.
POKORNÁ, J., VRÁNOVÁ, M.: Přehled české výslovnosti: logopedická a ortoepická cvičení pro
dospělé. Portál, Praha 2007.
POWELL, T.: Poškození mozku. Praktický průvodnce pro terapeuty, rodinné příslušníky a pacienty.
Portál, Praha 2010.
PREISS, M. a kol.: Klinická neuropsychologie. Grada, Praha, 2006.
PREISS, M., KUČEROVÁ, H. a kol: Neuropsychologie v neurologii. Grada, Praha 2006.
PREISS, M., KUČEROVÁ, H. a kol: Neuropsychologie v psychiatrii. Grada, Praha 2006.
PREKOPOVÁ, J.: Pevné objetí. Portál, Praha 2009.
PROTH, J., SEKYROVÁ, M.: Parkinsonova nemoc: Publikace určená lékařům i nemocným. Maxdort,
Praha 1994.
RŮŽIČKA, E. a kol.: Diferenciální diagnostika a léčba demencí: příručka pro praxi. Galén, Praha 2003.
ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. a kol.: Dětská klinická psychologie. Grada Publishing, Praha 1995.
SEIDL, Z.: Neurologie pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, Praha 2008.
SMRČKA, M. a kol.: Poranění mozku. Grada, Praha 2001.
STEHLÍK, A. a kol.: Dítě s mozkovou obrnou v rodině. Avicenum, Praha 1977.
ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I. a kol.: Základy klinické logopedie. Portál, Praha, 2003.
ŠVANCARA, J. a kol.: Diagnostika psychického vývoje. Avicenum. Praha 1980.
TEDLA, M. a kol.: Poruchy polykání. Tobiáš, Havlíčkův Brod 2009.
THOROVÁ, K.: Poruchy autistického spektra. Portál, Praha 2012.
TŘESOHLAVÁ, Z., ČERNÁ, M., KŇOURKOVÁ, M.: Dříve než půjde do školy : lehká mozková
dysfunkce v předškolním věku. Avicenum, Praha 1990.
VODIČKA, I.: Nechte leváky drápat: metodika levorukého psaní, kreslení a malování. Portál, Praha
2008.
VYGOTSKIJ, L. S.: Psychologie myšlení a řeči. Portál, Praha 2004.
Doporučená literatura
Strana 2 (celkem 4)
VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I.: Sociální psychologie. Grada, Praha 2013.
WIEDERMANN, H.-R., KUNZE, K. J.: Atlas klinických syndromů pro kliniku a praxi. Osveta, Martin
1996.
ZELINKOVÁ, O.: Poruchy učení. Portál, Praha, 2009.
Testové baterie
CSÉFALVAY, Z., KOŠŤÁLOVÁ, M., KLIMEŠOVÁ, M.: Diagnostika a terapie afázie, alexie, agrafie.
AKL ČR, Praha 2003.
HEDÁNEK, J., ROUBÍČKOVÁ, J.: Dysartrický profil – test 3F. Galén, 2010.
LECHTA, V.: Diagnostika a terapie koktavosti. Pracovní listy. AKL ČR, Praha 2004.
ŠKODOVÁ, E., MICHEK, F., MORAVCOVÁ, M.: Hodnocení fonematického sluchu u předškolních
dětí. Realia, Ostrava 1995.
MATĚJČEK, Z., ŽLAB, Z.: Test laterality. Psychodiagnostika, Brno 2000 .
ŠTURMA, J., VÁGNEROVÁ, M.: Kresba postavy. Psychodiagnostika, Brno 2010.
ŠVANCAROVÁ, D., KUCHARSKÁ, A.: Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Scientia,
Praha 2001.
PREISS, M.: Paměťový test učení. Psychodiagnsotika, Brno 1999.
GRASSI, J. R.: Grassiho test organicity. Psychodiagnostika, Bratislava 1992.
Periodika
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Interní pedicína pro praxi
Knfrontace – čas pro psychoterapii
Medical Tribune
Medicína po poromoci
Medicína pro praxi
Poradce BOZP
Postrgraduální medicína
Rehabilitace a fyzikální terapie
Rehabilitácia
Remédia
Sbírka zákonů ČR
Zdravotnické noviny
Zdravotnictví a právo
Zdravotnictví v České republice
Internetové odkazy
Alternativní a augmentatnivní komunikace
Asociace klinických logopedů ČR (AKL R)
Česká unie neslyšících
Dys centrum
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)
Doporučená literatura
Strana 3 (celkem 4)
www.itaac.com
www.klinickalogopedie.cz
www.cun.cz
www.dyscentrum.org
www.ipvz.cz
Klub afázie
Multimediální podpora výuky klin. a zdravot. oborů
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravot. oborů-Brno
Neuropsychologie
Občanské sdružení Záře
Poradna pro pacienty s CMP Brno
Sdružení Pro afázie
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách
Slovenská asociácia logopédov
Doporučená literatura
Strana 4 (celkem 4)
www.klubafasie.com
portal.med.muni.cz
www.nconzo.cz
www.neuropsychologie.cz
home.tiscali.cz/oszare
www.cmp-brno.wbs.cz
www.proafazie.cz
sdruzenicmp.cz
www.sal.sk
Download

Logopedie - Doporučená literatura