Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN
školní rok
2013/2014
Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková
ředitelka školy
Ve Varnsdorfu dne 1. září 2013
RÁMCOVÉ CÍLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
(Vycházejí z návrhů jednotlivých pracovníků školy)
OBLAST VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Efektivním plánováním učiva zajistit, aby nedocházelo k povrchnímu probírání učební látky a
aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám vyučovacích hodin, což má za následek nedostatek
času k probírání a procvičování učiva.
Vychovávat žáky k samostatnosti, zodpovědnosti, spolehlivosti, tvořivosti a kultivovanému
vystupování. V odborné rovině vést žáky k adekvátnímu profesnímu a sociálnímu chování.
Zaměřit se na rozvoj tvořivého myšlení žáků a zvyšovat zájem o školní práci – talentovaným
umožnit účast v soutěžích.
Dodržovat úmluvu o právech dítěte, zákon č.359/1999 Sb. – O sociálně právní ochraně dětí.
Předcházet projevům vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky, zjištěné případy účinně řešit.
Zkvalitňovat komunikační dovednosti v mateřském i cizím jazyce, usilovat o propojení školy
se životem, vytvářet prostředí školy tak, aby bylo funkční, estetické a důstojné pro žáky a
pracovníky školy, vytvářet pracovní atmosféru, oceňovat dobrou práci.
Vychovávat k evropanství (v co největším počtu předmětů zařazovat informace o změnách,
které souvisejí s naším členstvím v EU).
Rozšířit možnosti práce s PC, doplňovat vybavení školy dalšími pomůckami, aby byla
zajištěna názornost výuky, její celková kvalita, efektivita a modernizace.
Snižovat počty neprospívajících žáků, umožnit konzultace pro žáky, kteří opakují ročník.
Předávat žákům a spolupracovníkům informace ze seminářů a odborných jednání,
podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a získané poznatky využívat v práci
školy.
Pružně spolupracovat s institucemi v rámci města, regionu a republiky.
Popularizovat školu na veřejnosti, systematicky zlepšovat estetický vzhled školy, vnitřní
prostory a okolí.
Důsledně realizovat pokyn ministra školství k prevenci zneužívání návykových látek ve
škole.
Dle možností spolupracovat se školami v zahraničí.
V řídící práci zlepšovat kontrolní činnost, odstraňovat zjištěné nedostatky v práci
pedagogických pracovníků, prohlubovat součinnost školy s rodiči žáků, předcházet
záškoláctví a dalším negativním jevům.
2
ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU
Příprava nového školního roku
T: 27. – 30. 8. 2013
Z: všichni pedag. pracovníci
Zahájení školního roku
T: 2.9.2013
Z: pedagogičtí pracovníci
Opravné zkoušky
T: 27.- 28.8.2013
Z: ředitel školy
Školení zaměstnanců BOZP dle platných
předpisů + PO
T: 30.8.2013
Z: ředitel školy
Seznámení všech žáků se Školním řádem
a Vnitřním klasifikačním řádem
T: do 6.9.2013
Z: třídní učitelé
Focení I. tříd + I. stupeň
T: 3.9. + 24.9.2013
Z: zástupce ředitele
Adaptační kurz 6. ročníků
T: 11. – 13.9.2013
Z: Ing. Z. Botková, Mgr. M. Linková
PRIPRE - "Etické dílny pí Pencové"
/pro 3. - 6. tř./
T: 5. - 17.9.2013
Z: Ing. Hřibalová
Kontrola a doplnění základních pedag.
dokumentů
T: 17.9.2013
Z: zást. řed. + všichni pedag. pracovníci
Plavecký výcvik I. st.
T: dle harmonogramu /září 2013 – duben 2014/
Finálové kolo OVOV v Praze
T: 5. - 8.9.2013
Z: pí Lukešová, Mgr. Vápeníková
Sběr papíru a PET lahví, kaštanů, žaludů
T: celoročně
Z: zástupce ředitele
OVOCE do škol - zajišť. fma HOKA Teplice
Zahájení činnosti zájmových kroužků
Školního klubu ZŠ Edi
Podzimní hry - atletika, florbal, fotbal
T: celoročně
Z: zástupce ředitele
T: 1.10.2013
Z: zástupce ředitele
T: 27.9 - 9.12.2013
Z: Ing. R. Rudinský, Bc. H. Hermanová, P. Lukešová
„Výstava - Vzdělávání“ pro žáky IX. ročníků T: listopad 2013
v Rumburku
Z: tř. učitelé
Charitativní akce - "Chrpa", "Šance"
T: prosinec 2013, červen 2014
Z: zást.ředitele
3
Školní char. akce "Svačinkové dny"
(podpora ŠD ZŠ Edi)
T: celoročně
Z: Mgr. Pasovská
Termíny odevzdání přihlášek na SŠ
- umělecké školy /talent. zk./
- ostatní SŠ
T: zajišťují rodiče dle novely vyhlášky
č. 671/2004 Sb.
„DEN otevřených dveří“ + Vánoční akad.
T: 11.12.2013
Z: zást. ředitele
Divadelní představení
T: dle program. nabídky
Z: Mgr. Foldinová, Mgr. Filipová
Talent. zkoušky na uměl. školách
T: zajišťují rodiče dle novely vyhlášky
č.671/2004 Sb.
Lyžařský výcvikový kurs
T: bude upřesněn
Z: Bc. H. Hermanová, Lánská Dana
Zápis do prvních tříd
T: 15.1. – 15.2.2014 /bude upřesněn/
Z: ředitelka školy
Schůzka s rodiči MŠ
T: leden 2014 /bude upřesněn/
Z: Mgr. B. Filipová, Mgr. K. Čiháčková
1. Návštěva budoucích žáčků z MŠ
T: leden 2014 /bude upřesněn/
Z: Mgr. B. Filipová, Mgr. K. Čiháčková
2. Návštěva budoucích žáčků z MŠ
T: leden 2014 /bude upřesněn/
Z: Mgr. B. Filipová, Mgr. K. Čiháčková
Cvičný poplach PO
T: p ř e k v a p e n í (jaro 2014, po
ukončení zateplování budov)
Z: ředitelka školy
PRIPRE - Prožitky
/pro VIII. ročníky/
T: dle dohody /prosinec/
Z: Ing. Hřibalová
PRIPRE - Šikana
/pro VI. roč./
T: dle dohody /prosinec/
Z: Ing. Hřibalová
PRIPRE-drogy+umět říci ne
/pro VII. roč./
T: dle dohody/prosinec/
Z: Ing.Hřibalová
Přijímací zkoušky na SŠ
- deváté ročníky, páté ročníky
T: od 22.4. – 7.5.2014
Z: vých. poradce, ředitelka školy
Olympiády, soutěže
T: viz přehled termínů na nástěnce
Z: uč. předmětů Čj, Nj, Aj, Hv, Ch, M, F...
Přednáška pí Čapíkové ze SZdŠ a OA Rbk
/prevence – prsa, děložní čípek/- 9. tř.
/kouření, alkohol/
T: dle dohody /leden-červen/
Z: Ing. Hřibalová
4
Přednáška pí Čapíkové ze SZdŠ a OA Rbk
/menstruace, 5. tř., děvčata/
/dívčí a chlapecká puberta/
T: dle dohody
Z: zást. ředitele
Přednáška pí Čapíkové ze SZdŠ a OA Rbk
/pohlavní vývoj, 5. tř., chlapci/
T: dle dohody
Z: zást. ředitele
Přednáška pí Čapíkové ze SZdŠ a OA Rbk
/sex, antikoncepce, pohl.choroby, pro 9. tř.
T: dle dohody
Z: zást. ředitele
Dopravní soutěž pro 5. - 8. tř.
T: bude upřesněn /květen/
Z: zást. ředitele
Dopravní výchovné přednášky p. Cibulky
T: bude upřesněn /květen/
Z: zást. ředitele
Bezpečnost silnič. provozu AJAX 3. roč.
T: celoročně
Z: Policie ČR, uč. I. st.
Fotbal Mc Donald Markvartice
T: květen 2014
Z: Mgr. Filipová, p. Knitl
Olympiáda I. st. ve Vdf
T: květen 2014
Z: Mgr. B. Filipová, Mgr. K. Čiháčková
Pohár rozhlasu
T: květen 2014
Z: Ing. R. Rudinský, P. Lukešová, Bc. H. Hermanová
Focení tříd
T: květen 2014
Z: zást. ředitele
Branný den I. st. + II. st.
T: květen-červen 2014/upřesníme/
Z: uč. I. st. + II. st.
Dětský den I. st.
T: bude upřesněn
Z: Mgr. Pasovská
Sport. olympiáda II. stupňů
T: červen 2014
Z: Ing. R. Rudinský, Lukešová P.
Školní akademie I. st. + II. st. s ekol.tém.
T: květen 2014
Z: uč. I. st., II. st.
Školní výlety
T: dle dohody a rozpisu
Z: třídní učitelé
Projekty podle ŠVP
T: celoročně
Z: uč. I. st. + uč. II. st.
Mezinárodní projekt „WASTE“
T: celoročně
Z: ředitelka
5
ŘÁDNÁ DOVOLENÁ
- pedagogičtí pracovníci
- nástup na přípravný týden
30.6. - 22.8.2014
25.8.2014
40 dní
PRÁZDNINY
- podzimní
29. - 30.10. 2013
- vánoční
23.12.2013 - 3.1. 2014
(do školy 6.1.2014 pondělí) 6 prac. dnů
- pololetní
31.1.2014 pátek
1 den
- jarní
24. – 28.2.2014
5 prac. dnů
- velikonoční
17. – 18.4.2014
2 dny
- hlavní
30.6. – 29.8.2014
( nástup 1.9.2014 /pondělí/ – pro žáky)
Vysvědčení se vydá s daty:
1. pololetí
2. pololetí
2 dny
30.1.2014 /čtvrtek/
27.6.2014 /pátek/
PEDAGOGICKÉ RADY
- srpen (příprava šk. roku, org. zál.)
- září (hodnocení připravenosti VVP)
- listopad (klas. 1/4, kontrola úkolů)
- leden (klas. 1/2, kontrola úkolů)
- duben (klas. 3/4, kontrola úkolů)
- červen (závěrečná klas., příprava nového šk. roku)
T: 27.8.2013 /úterý/
Z: ředitelka školy
T: 2.9.2013 /pondělí/
Z: ředitelka školy
T: 25.11.2013 /pondělí/
Z: ředitelka školy
T: 27.1.2014 /pondělí/
Z: ředitelka školy
T: 14.4.2014 /pondělí/
Z: ředitelka školy
T: 19.6.2014 /čtvrtek/
Z: ředitelka školy
Provozní porady se konají v případě nutnosti sdělení nových informací, rychlého řešení vzniklých
problémů na pracovišti - čas konání dohodou dle stávající situace v ranních hodinách /7.20 hodin/.
6
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
16,00 do 17,00 hodin - společný začátek
16,00 do 18,00 hodin - informativní, průběžná
T: 23.9.2013 /pondělí/
T: 25.11.2013 /pondělí/
T: 14.4.2014 /pondělí/
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
- Mgr. Bc. Ondráčková Ladislava
- Mgr. Poláčková Irena
- Ing. Botková Zdeňka
- Ing. Hřibalová Světlana
- Bc. Bujárek Kamil
- Mgr. Becková Lenka
- Mgr. Podroužková Marika
- Mgr. Cipriánová Libuše
-Mgr. Šišková Jindřiška
- Mgr. Slánská Karin
- Mgr. Durecová Bianka
- Mgr. Samlerová Marta
- Mgr. Pešková Lenka
- Mgr. Čiháčková Karin
- Mgr. Filipová Bohdana
- Mgr. Koutecká Vendula
- Mgr. Linková Michaela
- Ing. Šťastný Zdeněk
- Mgr. Foldinová Helena
- Bc. Hermanová Hana
- Mgr. Koukalová Jana
- Mgr. Pasovská Olga
- Bc. Galbavá Michaela, DiS
- Ing. Rudinský Radek
- Lukešová Pavla
ředitelka školy, Aj, Hv
zástupce ředitele, Aj
výchovný poradce, třídní učitel VI.A, M, Fy, Ov
metodik PRIPRE, třídní učitelka VII.A, Ch, Pch, Z, Př, Pv, Vz
metodik ICT, všeobecné předměty Př, Z, Fy
třídní učitelka I.A
třídní učitelka I.B
třídní učitelka II.A
třídní učitelka II.B, Aj
třídní učitelka III.B
třídní učitelka III.A
třídní u čitelka IV.A
třídní učitelka IV.B, Hv
třídní učitelka V.A
třídní učitelka V.B, Hv
všeobecné předměty Prv, Př, Vl, Hv, Aj, Pv
třídní učitelka VI.B, Čj, D, Vv
třídní učitel VII.B, M, Fy, Rj
třídní učitelka VIII.A, Čj, Ov, Nj, Pv
třídní učitelka VII.B, Nj, Tv, D
třídní učitelka IX.B, Čj, D, Ov, ICT
třídní učitelka IX.A, Vv, Př, Rj, Pv
všeobecné předměty Aj, Ov
všeobecné předměty M, Fy, Tv, Pv
všeobecné předměty Tv, Fg, Sh, Vz
Školní družina:
- Švástová Růžena
- Lánská Dana
- Dospělová Renáta
vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
SPRÁVCOVSTVÍ, KABINETY
-
Ing. Botková Zdeňka
Bc. Galbavá Michaela, DiS
Ing. Šťastný Zdeněk
Ing. Hřibalová Světlana
Mgr. Pasovská Olga
Mgr. Foldinová Helena
kabinet F, kancelář vých. poradce
uč. AJ, sborovna II. st.
kabinet M, sklad učebnic
kabinet Ch
kabinet Př, Pv, kuchyňka
žák. knihovna II. st.
7
- Mgr. Samlerová Marta
- Mgr. Koukalová Jana
- Bc. Hermanová Hana
- Bc. Bujárek Kamil
- Mgr. Linková Michaela
- Mgr. Šišková Jindřiška
- Mgr. Poláčková Irena
-Mgr. Becková Lenka
-Mgr. Podroužková Marika
-Mgr. Pešková Lenka
-Mgr. Slánská Karin
-Mgr. Cipriánová Libuše
-Mgr. Čiháčková Karin
učitelská knihovna I. st., kabinet Tv I. st.
kabinet Čj + D
kabinet Tv, uč. Nj
kabinet Z
kabinet Vv
kabinet Vl
malá uč. Aj, sklad učebnic I. st.
kabinet Hv
kabinet I. třídy
kabinet Př, Prv
kabinet M
kabinet Čj a žákovská knihovna
kabinet 5. tříd
PŘEDMĚTOVÉ KOMISE
- předmětová komise CJ
předs.
členové
Bc. Galbavá Michaela, DiS
Mgr. Poláčková Irena
Mgr. Bc. Ondráčková Ladislava
Mgr. Foldinová Helena
Mgr. Čiháčková Karin
Mgr. Koutecká Vendula
Mgr. Samlerová Marta
Mgr. Durecová Bianka
Mgr. Šišková Jindřiška
Mgr. Pasovská Olga
Mgr. Pešková Lenka
Mgr. Filipová Bohdana
Mgr. Podroužková Marika
Bc. Hermanová Hana
- předmětová komise CH
předs.
Ing. Hřibalová Světlana
- předmětová komise M
předs.
členové
Ing. Šťastný Zdeněk
Ing. Botková Zdeňka
Ing. Rudinský Radek
- předmětová komise F
předs.
členové
Ing. Botková Zdeňka
Bc. Bujárek Kamil
Ing. Šťastný Zdeněk
Ing. Rudinský Radek
- předmětová komise Př
předs.
členové
Mgr. Pasovská Olga
Bc. Bujárek Kamil
Ing. Hřibalová Světlana
- předmětová komise Tv
předs.
členové
Ing. Rudinský Radek
Lukešová Pavla
Bc. Hermanová Hana
- předmětová komise Vv
předs.
členové
Mgr. Linková Michaela
Mgr. Pasovská Olga
8
- předmětová komise D
předs.
členové
Mgr. Koukalová Jana
Mgr. Linková Michaela
Bc. Hermanová Hana
- předmětová komise Hv
předs.
členové
Mgr. Filipová Bohdana
Mgr. Bc. Ondráčková Ladislava
Mgr. Pešková Lenka
- předmětová komise Ov, Pv, Vz
předs.
členové
Mgr. Foldinová Helena
Mgr. Koukalová Jana
Ing. Botková Zdeňka
Ing. Hřibalová Světlana
Mgr. Pasovská Olga
Bc. Galbavá Michaela
Ing. Rudinský Radek
Lukešová Pavla
- předmětová komise ČJ
předs.
členové
Mgr. Linková Michaela
Mgr. Foldinová Helena
Mgr. Koukalová Jana
- předmětová komise Z
předs.
členové
Bc. Bujárek Kamil
Ing. Hřibalová Světlana
- předmětová komise I. st.
předs.
členové
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Durecová Bianka
Koutecká Vendula
Slánská Karin
Šišková Jindřiška
Samlerová Marta
Becková Lenka
Čiháčková Karin
Pešková Lenka
Podroužková Marika
Filipová Bohdana
Cipriánová Libuše
VVP projednán dne 28.08.2013 na poradě pedagogů.
9
Download

výchovně vzdělávací plán 2013/2014