CUDZIE JAZYKY A KULTÚRY V ŠKOLE 7
FOREIGN LANGUAGES AND CULTURES AT SCHOOL 7
NITRA 2010
a
SlovakEdu
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF v Nitre
Katedra anglického jazyka a literatury PdF MU v Brně
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre
občianske združenie SlovakEdu Nitra
PROGRAM
medzinárodnej vedeckej konferencie spojenej s metodickými workshopmi
CUDZIE JAZYKY A KULTÚRY V ŠKOLE 7
konanej pod záštitou dekanky PF UKF v Nitre prof. PhDr. Evy Szórádovej, CSc.
1. a 2. júl 2010
Miesto konania:
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
hlavná budova Pedagogickej fakulty UKF (pod Zoborom)
Dražovská 4, Nitra
Medzinárodná vedecká konferencia sa koná ako súčasť riešenia nasledujúcich projektov:
KEGA 3/6308/08 - Obsahová reforma a modernizácia vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách: Vytváranie
podmienok pre efektívne uplatňovanie metodiky CLIL
KEGA 094-024UKF-4/2010 Integrácia metodiky vyučovania cudzích jazykov CA-CLIL a výskumu jej efektivity do ďalšieho
vzdelávania učiteľov na stredných odborných školách
KEGA3/6311/08 Návrh koncepcie jazykového vzdelávania pre učiteľov 1. stupňa základnej školy
KEGA 3/6467/08 Vyučovanie interkultúrneho povedomia cez literatúru a kultúrne štúdiá
CUDZIE JAZYKY A KULTÚRY V ŠKOLE 7
FOREIGN LANGUAGES AND CULTURES AT SCHOOL 7
NITRA 2010
1. 7. 2010
Program/Programme
12:00 – 13:00 Registrácia – Foyer PF UKF Dražovská cesta 4
Registration
13:00 – 14:30 Otvorenie
Plénum – miestnosť D1 - Moderátor: Malá, E.
Plenary session (Chairperson E. Malá)
Pokrivčáková, S.
Nové výzvy vo vyučovaní cudzích jazykov
New challenges in teaching foreign languages
Janíková, V.
Nadání a mimořádná pokročilost žákủ ve výuce cizích jazykủ
Gifted Children and Foreign Language Teaching/Learning
Bilá, M.
Joseph Conrad Phenomenon Reconsidered
15:00 – 17:00 Sekcia A – miestnosť D1 - Moderátor: Benčič, S.
Session (Chairperson S. Benčič)
Balková, M.
Vyučovanie cudzích jazykov pre najmenších
Teaching Foreign Languages to Young Learners
Kazelleová, J. – Váňová, T.
CLIL do škol
CLIL into Schools
Sepešiová, M.
Jazykové vzdelávanie a integrácia metódy CLIL na základných školách
Language Education and Integration of CLIL at Primary Schools
Stranovská, E. – Horváthová, B.
Aktívne a sebaregulačné učenie cudzích jazykov
Active and Self-regulative Foreign Language Learning
Šimonová, I.
On New Approaches Towards Foreign Language Learning
Štefaňáková, J.
Internet ako didaktický prostriedok pri nácviku výslovnosti vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka
Internet as Means of Didactics in Pronunciation Training of Teaching German as a Foreign
Language
Vančo, M. – Cipriánová, E.
Konzekutívne cvičenia (pomôcka pri zvládnutí cudzieho jazyka?)
Consecutive Exercises (Can They Help Foreign Language Users?)
Vránová, M.
Projektové vyučovanie na 1. stupni ZŠ
Project Teaching of English Language at the 1st – 4th Grade of Elementary school
CUDZIE JAZYKY A KULTÚRY V ŠKOLE 7
FOREIGN LANGUAGES AND CULTURES AT SCHOOL 7
NITRA 2010
15:00 – 17:00 Sekcia B – miestnosť 218 - Moderátor: Pokrivčáková, S.
Pokrivčák, A.
Multiculturalism and Classic American Literature
Smiešková, A.
The Importance of Teaching Literary Studies for Language Teacher Trainees
Hevesiová, S.
Tales from India: Aravind Adiga's travel guide
Kiššová, M.
Multiculturalism in the Selected Graphic Narratives for Children and Young Adults
17:30
Závery konferencie
Conference conclusions
18:30
Hill, D. A.
Not drowning, but writing
Foyer - Pokrivčáková, S.
Galéria suterén PF UKF
Basement Galery UKF
2. 7. 2010
Program/Programme
8:00 – 9:00
Registrácia a zahlasovanie na jednotlivé workshopy
Registration in particular workshops (limited by the number of seats available)
9:00
Plenary: Hill, D. A.
Extensive Reading and Contemporary Prose and Poetry in English
D1
207
(Veselá, K.)
Taylor, J.
Using Music in the
Language Classroom
219
(Munková, D.)
Šimonová, I.
CALL – Listening and
Reading
218
(Žemberová, I.)
Hudáková, M.
Reading a Writing pomocou
CLIL
11:00
11:45
Hill, D. A.
Classroom Approaches to
Contemporary Poetry
Adamíková, E.
CLIL pre 1. stupeň ZŠ
Vengerová, D.
CLIL (Music)
12:00
12:45
Taylor, J.
Technology? Me?
Prievozník, M.
CLIL pre 2. stupeň ZŠ
Winklerová, L.
Poly the Colie
Programme for Kindergardens
10:00
10:45
Sprievodné akcie:
Predajné výstavy učebných materiálov a odbornej literatúry z oblasti výučby cudzích jazykov
Download

cudzie jazyky a kultúry v škole 7