IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
1. Název odpadu: Stavební materiály obsahující azbest
170605
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
třída: 9
obal. sk II
UN číslo: 2212
Kategorie:
N
Pozn:
4. Původce odpadu nebo oprávněná osoba:
Firma (název):
Ulice:
Osoba oprávněná:
IČ:
Místo:
PSČ:
Telefon:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
Nehořlavý, pevný odpad s možným prachovým podílem.
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Ekotoxicita, dráždivost, karcinogenita, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování.
7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Skladovat v uzavřených, nepropustných nádobách chráněných před účinky atmosférických vlivů. Zabránit
rozprachu a úniku do vod.
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
- dýchací orgány: respirátor
- ostatní části těla: ochranný oděv
- oči:
- ruce:
ochranné brýle
ochranné rukavice
7.3. Protipožární vybavení:
Obvykle se jedná o nehořlavý odpad. Při požáru zabránit rozprachu účinky proudění spalin popř. hasební technikou.
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
Shromáždit do původního nebo náhradního obalu. Zabránit rozprachu.
8.2. První pomoc:
Při zasažení očí: vypláchnout oči pitnou vodou, vhodná lékařská prohlídka. Při nadýchání: vynést na čerstvý vzduch, přerušit expozici. Při
zas.pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem.
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Tísňová volání - centrální číslo: ........ 112
Hasiči: ...... 150
Zdravotní služba: ...... 155
Policie: ..... 158
ěstská policie: .....
156
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
Celkové účinky neurčité. Respirabilní vlákna azbestu jsou prokázaný chemický karcinogen. Může vyvolat podráždění pokožky a sliznic.
9.2. Ekologické údaje:
Materiál nebezpečný zejména při kontaminaci ovzduší.
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Ulice:
Osoba oprávněná:
Datum vyhotovení:
IČ:
Místo:
PSČ:
Telefon:
Podpis a razítko: .......................................................
Download

Identifikační list nebezpečného odpadu