12. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
V této kapitole se dozvíte:
•
•
•
•
Co považujeme za nebezpečný odpad.
Vysvětlení pojmu nakládání s odpady.
Jaké jsou požadavky pro bezpečnou přepravu nebezpečných odpadů.
Jaké dokumenty musí být zpracovány pro přepravu nebezpečných odpadů.
Po jejím prostudování byste měli být schopni:
•
•
•
Vysvětlit pojem nebezpečný odpad a umět aplikovat zákon o odpadech i
jeho prováděcí předpisy pro oblast přepravy.
Zajistit přepravu nebezpečného odpadu.
Znát nebezpečné vlastnosti odpadů.
Klíčová slova této kapitoly:
Nebezpečný odpad, přeprava nebezpečného odpadu, povinnosti při přepravě
odpadů.
Průvodce studiem
Dále se budeme zabývat požadavky pro bezpečnou přepravu nebezpečných
odpadů. Předmětem přepravy nebezpečných odpadů jsou veškeré odpady, které
jsou v Katalogu odpadů označeny symbolem * , mající některou ze stanovených
nebezpečných vlastností. Povinnosti při přepravě nebezpečných odpadů, dovoz,
vývoz i tranzit řeší zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy. Současně je
třeba znát související předpisy uvádějící podrobnosti při přepravě nebezpečných
látek, především v rámci silniční a železniční přepravy (ADR, RID), protože pro
přepravu nebezpečných odpadů platí veškeré podmínky a omezení stanovené pro
přepravu nebezpečných látek dopravními prostředky.
Doba potřebná ke studiu:
Na prostudování této kapitoly budete potřebovat 4 hodiny svého volného času.
12.1 Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy
Potřebné pojmy z oblasti odpadového hospodářství pro řešení přepravy
nebezpečných odpadů, lze definovat následovně:
Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo
povinnost se jí zbavit a přísluší do některé skupiny odpadů uvedených v příloze č.
1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech).
Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů (příloha
č. 2 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo
více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech. Jejich
vysvětlení je uvedeno v kap. 5.3 a označují se kódem H1 – H 14.
Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup,
třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
Je třeba uvést, že pro skladování nebezpečných odpadů musí být zpracován
identifikační list nebezpečného odpadu.
Vzor formuláře identifikačního listu nebezpečného odpadu je uveden v tabulce 1.
Tabulka 1 Identifikační list nebezpečného odpadu
1.
2.
3.
4.
Název odpadu (podle Katalogu odpadů):
Kód odpadu (podle Katalogu odpadu):
Kód podle ADR nebo RID:
Původce odpadu nebo oprávněná osoba:
Firma (název):
Ulice:
Místo a PSČ:
IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
Telefon/Fax:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu
7.1 Technická opatření:
7.2 Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
7.3 Protipožární vybavení:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1 Lokalizace:
8.2 První pomoc:
8.3 Další pokyny:
8.4 Telefonické spojení:
Hasiči: ……………...150
Zdravotní služba: …155
Policie: .…………….158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1 Toxické údaje:
9.2 Ekologické údaje:
9.3 Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v Identifikačním listu odpovídá.
Firma (název):
Ulice:
Místo:
PSČ:
IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon/Fax:
Datum vyhotovení: Podpis a razítko
Dále je třeba vysvětlit požadavky pro bezpečnou přepravu nebezpečných
odpadů. Předmětem přepravy nebezpečných odpadů, jak již bylo uvedeno, jsou
veškeré odpady, které jsou v Katalogu odpadů označeny symbolem * , mající
některou ze stanovených nebezpečných vlastností.
Povinnosti při přepravě nebezpečných odpadů, dovoz, vývoz i tranzit řeší zákon o
odpadech a jeho prováděcí předpisy. Prováděcími předpisy jsou:
•
•
•
•
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
znění pozdějších předpisů, (uvádí mimo jiné způsob evidence odpadů a
obsah Identifikačního listu nebezpečného odpadu)
Vyhláška MŽP a MZd č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB.
Současně je třeba znát související předpisy uvádějící podrobnosti při přepravě
nebezpečných věcí, především v rámci silniční a železniční přepravy (ADR, RID),
tak jak bylo uvedeno v kap. 4., protože pro přepravu nebezpečných odpadů platí
veškeré podmínky a omezení stanovené pro přepravu nebezpečných látek
dopravními prostředky.
12.2 Povinnosti při přepravě odpadů
Oprávněná osoba zúčastněna na přepravě je povinna:
a. zabezpečit přepravu odpadů v souladu s požadavky stanovenými ve
zvláštních předpisech (např. ADR, RID),
b. na vyžádání kontrolních orgánů předložit dokumentaci (např. identifikační
list) a poskytnout pravdivé a úplné informace související s přepravou
odpadů.
c. při přepravě nebezpečných odpadů vést evidenci a ohlašovat přepravované
nebezpečné odpady.
Účastníci přepravy nebezpečných odpadů jsou povinni vést evidenci v rozsahu
stanoveném výše uvedeným zákonem o odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a ohlašovat přepravované nebezpečné
odpady.
Další podmínky, týkající se přepravy nebezpečných odpadů i jejich možného
dovozu a vývozu, jsou následující:
• Dovoz odpadů za účelem odstranění je zakázán.
• Vývoz odpadů za účelem odstranění je zakázán, s výjimkou vývozu do
států EU a do států, které jsou členy Evropského sdružení volného
obchodu.
Pro účely dovozu, vývozu a tranzitu za účelem jejich využití se odpady dělí na:
•
•
•
•
Odpady uvedené na žlutém seznamu odpadů
Odpady uvedené na žlutém seznamu odpadů.
Odpady uvedené na červeném odpadů.
Odpady neuvedené na žádném ze seznamů odpadů.
Vývoz a dovoz odpadů uvedených na žlutém a zeleném seznamu odpadů i
neuvedených na žádném seznamu za účelem využití je zakázán s výjimkou vývozu
a dovozu :
•
•
Do států a ze států, na které se nevztahuje rozhodnutí Rady OECD.
Do států a ze států, které jsou smluvními stranami Basilejské úmluvy.
Vývoz, dovoz a tranzit odpadů na žlutém seznamu do států OECD za účelem
využití je možný pouze se souhlasem Rady OECD. Vývoz, dovoz a tranzit odpadů
uvedených na žlutém a červeném seznamu a neuvedených na žádném seznamu je
možný pouze se souhlasem podle Basilejské úmluvy.odpady uvedené na zeleném
seznamu nevyžadují souhlas, ale musí být při přepravě doprovázeny dokladem.
Obsah dokladu je uveden v příloze č. 8. vyhlášky MŽP 381/2001 Sb.
Evidence při přepravě nebezpečných odpadů
Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesilatel a příjemce povinni vyplnit
evidenční list v rozsahu stanoveném vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady (příloha č.26 vyhlášky). Evidence
přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede při vnitropodnikové dopravě
zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál
provozovny.
Odesílatel odpadu je povinen:
a. přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list,
b. zaslat evidenční list příslušnému úřadu podle místa zahájení přepravy do
deseti dnů od jejího zahájení,
c. informovat příslušný úřad podle místa zahájení přepravy a Českou inspekci
životního prostředí v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od
příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu.
Příjemce odpadu je povinen zaslat evidenční list o přepravě nebezpečného
odpadu s potvrzením o převzetí odpadu odesílateli a příslušnému úřadu podle
místa zahájení přepravy do deseti dnů od jeho převzetí.
Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů pro území ČR je uveden v
příloze č. 26 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.
12.3 Nebezpečné vlastnosti odpadů
V prvé řadě je třeba stanovit nebezpečné vlastnosti odpadu a určit kód dle
katalogu nebezpečného odpadu. K tomu lze, v prvé fázi, použít seznam
nebezpečných vlastností a jejich definování.
Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více uvedených nebezpečných
vlastností (příloha č. 2 zákona o odpadech):
H1
H2
H3-A
H3-B
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
Výbušnost
Oxidační schopnost
Vysoká hořlavost
Hořlavost
Dráždivost
Škodlivost zdraví
Toxicita
Karcinogenita
Žíravost
Infekčnost
Teratogenita
Mutagenita
Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve
styku se vzduchem, s vodou nebo kyselinami
Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí
H14
při odstraňování
Ekotoxicita
Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů provádí právnická osoba nebo
fyzická osoba pověřená Ministerstvem životního prostředí pro odpady H1-H3, H12H14 a Ministerstvem zdravotnictví pro odpady H4-H11, uvedená v seznamu
pověřených osob.
Metody hodnocení nebezpečných vlastností odpadů jsou uvedeny v prováděcím
předpisu, ve vyhlášce MŽP a MZd č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů. Definice nebezpečných vlastností odpadů, tak jak je uvádí
výše citovaná vyhláška, jsou dále blíže vysvětleny.
H1 Výbušnost
Tuto vlastnost mají odpady, které mohou vybuchovat působením vnějších
tepelných podnětů nebo jsou citlivé k nárazu nebo ke tření nebo je u nich možno
vyvolat reakce detonačního charakteru nebo v nich po iniciaci probíhá rychlé
hoření.
H2 Oxidační schopnost
Tuto vlastnost mají:
a. pevné odpady, které mohou způsobit požár nebo zvýšit riziko jeho vzniku,
přijdou-li do styku s hořlavým materiálem (charakterizovaným větou R8).
b. kapalné odpady
c. odpady, které se stávají výbušnými po smíchání s hořlavými materiály
(charakterizovanými větou R9).
d. odpady - organické peroxidy, které jsou hořlavé, dokonce i když nejsou v
kontaktu s jiným hořlavým materiálem (charakterizovaným větou R7).
H3-A Vysoká hořlavost
Tuto vlastnost mají odpady ve formě:
a. kapalin s teplotou vzplanutí < 210C (charakterizované větou R11), což platí
též pro kapaliny s teplotou vzplanutí < 00 C a s teplotou varu nebo
počátkem bodu varu £ 350C (charakterizované větou R12).
b. pevných látek nebo kapalin, které se samovznítí za krátkou dobu poté, co
přijdou do styku se vzduchem pokojové teploty (cca 200C) bez dodání
vnější energie (charakterizované větou R17). Tyto odpady se označují též
jako pyroforické.
c. plynů (stlačených nebo zkapalněných), které jsou na vzduchu hořlavé za
atmosférického tlaku (charakterizované větou R12).
d. pevných odpadů, které lze snadno zapálit krátkodobým stykem s iniciačním
zdrojem a které po odstranění zdroje dále hoří plamenem nebo žhnou
(charakterizované větou R11).
e. pevných látek nebo kapalin, které při kontaktu s vodou nebo vlhkostí
uvolňují vysoce hořlavé plyny v nebezpečném množství (charakterizované
větou R15).
H3-B Hořlavost
Tuto nebezpečnou vlastnost mají odpady ve formě kapalin s teplotou vzplanutí >=
210 C a £ 55 0C (charakterizované větou R10).
H4 Dráždivost
Tuto vlastnost mají odpady, které obsahují dráždivé látky a přípravky a nejsou
žíravé a mohou při krátkém, prodlouženém nebo opakovaném styku s pokožkou
nebo sliznicí vyvolat její zanícení.
H5 Škodlivost zdraví
Tuto vlastnost mají odpady, které obsahují látky a přípravky škodlivé zdraví a
mohou po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží způsobit lehké poškození zdraví.
H6 Toxicita
Tuto vlastnost mají odpady, které obsahují toxické látky nebo přípravky (včetně
vysoce toxických látek a přípravků) a jejichž vdechnutí, požití nebo proniknutí
kůží může vést k vážnému, akutnímu nebo chronickému poškození zdraví,
případně i smrti.
H7 Karcinogenita
Tuto vlastnost mají odpady, které obsahují karcinogenní látky nebo přípravky a
mohou po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží vést k onemocnění rakovinou
nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny.
H8 Žíravost
Tuto vlastnost mají odpady, které obsahují žíravé látky nebo přípravky a mohou
při krátkém, prodlouženém nebo opakovaném styku s pokožkou nebo sliznicí
vyvolat její poškození.
H9 Infekčnost
Jako nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností infekčnost se hodnotí odpady,
které obsahují životaschopné mikroorganismy nebo jejich toxiny a další infekční
agens, s dostatečnou virulencí v koncentraci nebo množství, o nichž je známo
nebo spolehlivě předpokládáno, že způsobují onemocnění člověka nebo jiných
živých organismů.
H10 Teratogenita (toxicita pro reprodukci)
Tuto vlastnost mají odpady, které obsahují teratogenní látky nebo přípravky
(toxické pro reprodukci), které mohou po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží
vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných vrozených malformací nebo
funkčních poškození.
H11 Mutagenita
Tuto vlastnost mají odpady, které obsahují mutagenní látky nebo přípravky a
mohou po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží vyvolat vznik nebo zvýšit
pravděpodobnost výskytu dědičných genetických vad.
H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické a toxické plyny ve styku s vodou,
vzduchem nebo kyselinami
Tuto vlastnost mají odpady, které uvolňují ve styku s vodou nebo s kyselinami
nebo se vzduchem více než 1 l.h-1.kg-1 vysoce toxického nebo toxického plynu.
H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po
jejich odstranění
Tuto vlastnost mají odpady, které mohou jakýmkoliv způsobem uvolňovat nebo
vést při nebo po svém odstranění ke vzniku škodlivých látek, které negativně
působí na životní prostředí a zdraví lidí.
H14 Ekotoxicita
Tuto nebezpečnou vlastnost mají odpady, které představují nebo mohou
představovat akutní nebo pozdní nebezpečí pro jednu nebo více složek životního
prostředí.
Lze konstatovat, že definování některých nebezpečných vlastností, např. vysoká
hořlavost, hořlavost, toxicita, je shodné se zákonem o chemických látkách, a
tedy i se směrnicemi EU.
Kontrolní otázky:
1. Jaké nebezpečné vlastnost může mít odpad a jak se označují.
2. Které odpady lze považovat za vysoce hořlavé.
3. Jaké jsou povinnosti odesilatele nebezpečného odpadu.
Úkoly k zamyšlení:
1. Zamyslete se nad zpracováním evidenčního listu.
Shrnutí obsahu kapitoly:
V této kapitole jste se seznámili s předpisy pro zajištění bezpečné přepravy
nebezpečných odpadů. Důraz v této kapitole byl kladen na pochopení způsobu
zajištění přepravy nebezpečného odpadu. Značná pozornost byla věnována
nebezpečným vlastnostem odpadu.
Literatura
[1] Bartlová, I. : Nebezpečné látky a odpady. SPBI, Ostrava 2005, 2. rozšířené
vydání. s. 211, ISBN 80-86634-59-3
Download

12. přeprava nebezpečných odpadů