Bojová vozidla pěchoty
N
avzdory stále většímu důrazu na zavádění obrněných vozidel s kolovým podvozkem si své místo ve výzbroji moderních
armád ještě minimálně několik následujících
desetiletí udrží i typy pásové. Ty mají až na výjimky nezastupitelné postavení v kategorii
bojových vozidel pěchoty (BVP). Jsou obvykle
nasazovány ve spolupráci s tanky a na rozdíl
od klasických obrněných transportérů, které
jsou určeny pouze pro přepravu pěchotního výsadku (ostatně proto se pro ně v zahraničí někdy používá i označení „taxi pro bojiště“), slouží BVP jako skutečný bojový prostředek neboli
základna převáženého pěchotního družstva. To
znamená, že BVP je při plnění úkolu (za pohybu) až do okamžiku vysazení převážených pěšáků schopné organickou výzbrojí bojovat především s živou sílou nebo lehce pancéřovanými
prostředky protivníka a i po vysazení týmu mu
ve vhodných případech poskytovat palebnou
podporu.
Odlišné priority a požadavky jednotlivých armád se pochopitelně projevily i na konstrukcích
BVP. Tak například starší nebo původní vozidla
22
měla ve většině v bocích nebo na zádi korby
střílny, které umožňovaly výsadku používat své
ruční palné zbraně. V souvislosti s posilováním
balistické ochrany se však dnes toto uspořádání objevuje jen zřídka. Odlišný přístup panoval
a panuje v otázce obojživelnosti. Zatímco typy
vzniklé v bývalém Sovětském svazu tento požadavek splňovaly vždy, například standardní
BVP německé či britské armády mohou překonávat vodní překážky pouze broděním. Je to
zapříčiněno jejich podstatně vyšší hmotností,
která zase vyplynula z priority lepší pancéřové
ochrany.
Důležitou kapitolu představuje výzbroj.
U typů „západního původu“ je primárně tvořena automatickým kanonem ráže nejčastěji
25 mm až 30 mm (výjimku představuje německý MARDER, francouzský AMX-10P či švédský
CV9040), doplněným spřaženým kulometem
v otočné věži. K další výzbroji pak obvykle
patří protiletadlový kulomet na věži a ve více
případech i odpalovací zařízení protitankových
řízených střel. Radikálnější přístup k vyzbrojování BVP zvolili ruští konstruktéři. Do značné
míry revoluční typ BMP-1 (u nás označovaný
jako BVP-1), který se objevil v druhé polovině
60. let, totiž jako hlavní výzbroj využívá tzv.
nízkotlaký kanon ráže 73 mm určený pro vystřelování kumulativní a tříštivotrhavé munice
s relativně nízkou počáteční rychlostí. Přestože zmíněná munice dokáže ničit některé typy
obrněných cílů, boj se silně pancéřovanými
tanky byl přenechán řízeným střelám. Zmíněný
kanon se však postupem času ukázal v některých ohledech jako ne příliš uspokojivý, a proto
další verze BVP-2 již dostala 30mm automatický kanon. Největší průlom do zaběhnuté koncepce výzbroje BVP však přinesl zatím poslední
ruský typ BMP-3. Díky speciálnímu 100mm kanonu schopnému vystřelovat i protitankové řízené střely, spřaženému 30mm rychlopalnému
kanonu, 7,62mm kulometu a dalším dvěma
zbraním stejné ráže v přídi korby se tento typ
může ve své kategorii chlubit bezprecedentní
palebnou sílou. Na druhou stranu komplikovanost, praktická možnost plného využití tak
početné výzbroje a samozřejmě její cena představuje problém.
Mezi tradiční světové výrobce bojových vozidel pěchoty
se zařadil Singapur. Agilní vojenský průmysl této asi
třímilionové země vyvinul relativně lehký a pohyblivý
typ BIONIX, který kromě základní verze s otočnou věží
a 25mm kanonem existuje i v tomto odlehčeném a pro
přepravu vzduchem optimalizovaném provedení bez věže.
Jako náhradu zastaralých AMX-10P vyvíjí Francie
BVP nové generace VBCI. Bude schopné udržovat
operační tempo s moderními tanky LECLERC
a na rozdíl od ostatních BVP využívá kolový
podvozek.
Zvyšování účinnosti výzbroje u BVP z ostatních vyspělých armád se ubírá jiným směrem.
Stále dokonalejší systémy řízení palby včetně
termovizních zaměřovačů (možnost použití
nejen za úplné tmy, ale i v dýmu, prachu nebo
v mlze) umožňují rychlejší vyhledávání, spolehlivější identifikaci a přesnější zasažení cílů.
Rychlopalné kanony dostávají účinnou stabilizaci a především nové střelivo. I pro zbraně
v rážích 25 mm a více jsou dnes běžně k dispozici podkaliberní průbojné křidélky stabilizované střely s oddělitelným pláštěm a stopovkou
(jsou všeobecně známy pod anglickou zkratkou
APFSDS-T), které byly ještě před relativně ne-
Vzhledem k vysoké pořizovací ceně BVP se stále
více výrobců soustřeďuje na modernizaci
a vylepšování již zavedených typů. Na snímku typ
BMP-2 s novou nízkoprofilovou věží a přídavným
pancéřováním.
dlouhou dobou doménou především tankových a protitankových kanonů velkých ráží.
Aby BVP mohla účinně bojovat s odolnějšími objekty, širokou škálou nepancéřovaných cílů či s živou
silou, mají jejich moderní rychlopalné kanony podávací zařízení pro přísun munice ze dvou stran, což
dává obsluze možnost okamžité volby ze dvou druhů
munice – nejčastěji tříštivo-trhavé nebo podkaliberní
průbojné. Trend v oblasti automatických kanonů bojových vozidel pěchoty směřuje k postupnému zvyšování ráže z 25 mm na nejméně 30 mm a spíše ještě
více. Objevují se však i zajímavé a netradiční konstrukce. Například německá firma Rheinmetall jako první
na světě vyvinula rychlopalný středorážový (30mm)
kanon RMK 30 v bezzákluzovém provedení, který
může být instalován i do lehkých vozidel. Firma CTA
International, což je společný podnik francouzského
GIATu a britské společnosti BAE Systems, testuje automatický kanon CTWS ráže 40 mm, který je zkonstruován pro střelbu tzv. teleskopickou municí (projektil je
23
Posádky BVP dnes mají k dispozici špičkové elektronické
vybavení. Na snímku je zobrazovací jednotka nočního
pozorovacího přístroje řidiče vozidla BRADLEY.
Úpravou standardních BVP vznikají specializované
typy, jako například americké protiletadlové vozidlo
M8 LINEBACKER s čtyřnásobným odpalovacím zařízením
řízených střel STINGER.
plně uložený uvnitř válcové nábojnice, takže je
obklopen hnací prachovou náplní).
Zavádění stále výkonnějších kanonů a munice u BVP vede konstruktéry na druhé straně
k vylepšování jejich odolnosti, takže věčný souboj pancíř versus dělo pokračuje i nadále. Již
zavedené typy dostávají přídavné pancéřování,
které má zvýšit jejich odolnost proti středorážové munici BVP potenciálního protivníka
nebo některým typům ručních protitankových
zbraní. Toto přídavné pancéřování by se v odnímatelném provedení mělo objevit i u teprve
24
vyvíjených typů (například u německého BVP
nové generace známého zatím jako SCHUTZEPANZER 3) z důvodu snížení hmotnosti při
přepravě vzduchem.
Nakonec, nikoli však na posledním místě,
je nutné zmínit poměrně rychle se rozvíjející oblast vozidlových bojových informačních
systémů, které umožní přímé zapojení BVP
do připravované koncepce tzv. digitalizovaného bojiště. Možnost přijímání/předávání široké
škály informací v reálném nebo takřka reálném
čase pak povede k dramatickému zvýšení bojo-
Pro středorážové automatické kanony BVP je
k dispozici průbojná munice s podkaliberními
křidélky stabilizovanou střelou s oddělitelným
pláštěm a stopovkou, která byla ještě před
relativně nedlouhou dobou doménou především
tankových a protitankových kanonů velkých ráží.
Na snímku je provedení v ráži 30 x 173 mm.
vé efektivnosti a současně ke snížení zranitelnosti.
Následující přehled přináší stručný popis deseti vybraných a ve výzbroji zavedených BVP.
ACHZARIT
Netradiční typ, nemající ve světě odpovídající ekvivalent,
vychází z odlišné filozofie izraelské armády. Ta v maximální
míře preferuje ochranu osob. Proto nikdy nezavedla klasické
bojové vozidlo pěchoty vybavené sice poměrně účinnou organickou výzbrojí, ale úrovní pancéřové ochrany nikdy nedosahující standardu tanků. Podle Izraelců příslušejí prakticky
veškeré bojové činnosti tankům, zatímco bojová vozidla mají
především zabezpečit ochranu převáženého výsadku s tím,
že aktivní ochranu a palebnou podporu jim poskytnou tanky.
V souladu s touto filozofií vznikl typ ACHZARIT, který vychází
z kompletně přestavěného tanku T-54/55. Věž je odstraněna, korba je
při výrobě kompletně přepracována a má pozměněné vnitřní uspořádání. Za mimořádně silným čelem korby sedí v jedné řadě vedle sebe
řidič, velitel a střelec z kulometu. Přibližně ve středu a pravé zadní
části korby je místo pro sedmičlenný výsadek. Ten opouští vozidlo
unikátním částečně výklopným obdélníkovým pancéřovaným tunelem, takže jsou vojáci při výstupu z čelního směru kryti vozidlem.
Toto řešení umožnila nová a mimořádně kompaktní pohonná jednotka, kterou se konstruktérům podařilo umístit do omezeného prostoru
v levé zadní části korby. Úroveň pancéřové ochrany je pečlivě utajována. Kromě základního ocelového pancíře korby je celé vozidlo opatřeno přídavným kompozitovým pasivním pancéřováním. Příď a boky
korby jsou údajně vybaveny podobným druhem jako nejmodernější
tanky MERKAVA Mk3. Alespoň minimální představu o mohutnosti
přídavného pancéřování si lze udělat z údaje o jeho hmotnosti, která
se pohybuje okolo 15 tun. Celé vozidlo je navíc navrženo tak, aby jed-
AMX 10
Standardní bojové vozidlo pěchoty francouzské armády, které bylo místním průmyslem vyvinuto v druhé polovině 60. let. Do výzbroje bylo zaváděno do roku 1973. Typ AMX-10P má klasické vnitřní uspořádání a v porovnání
s ostatními západoevropskými typy stejné kategorie se vyznačuje relativně
malými rozměry. To má samozřejmě vliv i na hmotnost, kterou dále snižuje
pancéřování z hliníkových slitin. Výsledkem je méně než poloviční hmotnost
ve srovnání s německým či americkým typem, což je na druhé straně pochopitelně vykoupeno odpovídajícím snížením balistické odolnosti. Zajímavě je
řešená velmi malá otočná dvoumístná věž ve středu korby s externě lafetovanou výzbrojí, kterou tvoří 20mm automatický kanon a spřažený 7,62mm
kulomet. Pro hlavní zbraň je k dispozici 760 kusů munice, pro kulomet
2000. Postupem času bylo vylepšeno přístrojové vybavení, takže střelec
notlivé konstrukční celky vytvářely okolo prostoru posádky a výsadku
další vnitřní ochranné bariéry. Výzbroj vozidla ACHZARIT je určena
výhradně pro boj s pěchotou a jejími systémy na kratší vzdálenost
a tvoří ji z vnitřku korby zaměřovaný a ovládaný kulometný systém
ráže 7,62 mm s denním i nočním zaměřovačem. Na horní ploše korby
jsou u třech průlezů umístěny tři další, avšak manuálně ovládané kulomety stejné ráže. Pro zvláštní akce však lze vozidlo vybavit až třemi
zmíněnými dálkově ovládanými kulometnými systémy. ACHZARIT je
zaveden výhradně ve výzbroji izraelské armády, která jich má v současné době k dispozici několik stovek.
Verze: Bližší podrobnosti k tomuto izraelskému typu jsou stále utajovány, takže z takticko-technických údajů je známa pouze přibližná bojová
hmotnost 45 t, šířka 3,65 m a výška okolo 2 m. Ví se pouze o dvou verzích. Původně vyráběné provedení ACHZARIT Mk1 má motor o výkonu
478 kW, následná verze Mk2 má vylepšený podvozek a výkonnější motor
(625 kW), což mu umožňuje udržovat operační tempo s nejmodernějšími
tanky MERKAVA Mk3.
i velitel mají k dispozici noční zaměřovač. Typ AMX-10P má ochranu před
účinky ZHN, k dispozici jsou 4 vrhače zadýmovacích granátů, v bocích korby v prostoru výsadku nejsou střílny ani pozorovací okénka. Pro opouštění
vozidla slouží střešní poklopy a především záďová sklopná rampa se dvěma
střílnami. Typ AMX-10P, který je kromě francouzské armády zaveden ve výzbroji i v několika dalších zemích, již nesplňuje požadavky na dnešní BVP
z hlediska pancéřové ochrany, výzbroje, pohyblivosti i dalších faktorů. Proto
Francie intenzivně vyvíjí typ nové generace VBCI, který bude kromě jiného
schopný udržovat tempo na bojišti s novými tanky LECLERC.
Verze: Na bázi AMX-10P vznikla celá řada variant. Jedná se o velitelské
provedení, obrněnou ambulanci, vyprošťovací vozidlo, stíhač tanků s řízenými střelami HOT, nosič radiolokátoru RATAC, mobilní dělostřeleckou
pozorovatelnu, mobilní středisko řízení dělostřelecké palby či minometné
vozidlo přepravující obsluhu a munici uvnitř korby a táhnoucí 120mm minomet. Zajímavé je provedení AMX-10 PAC90 s 90mm kanonem v otočné
věži, které do své výzbroje zavedly jednotky námořní pěchoty Singapuru
a Indonésie. Ve zdejším málo únosném terénu se s výhodou uplatňuje nízká hmotnost tohoto typu.
Základní TTD typu AMX-10P
Posádka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 + 8
Bojová hmotnost: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 600 kg
Výkon motoru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 kW
Délka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,9 m
Výška: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,84 m
Šířka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,83 m
Maximální rychlost na komunikaci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 km/h
Dojezd na komunikaci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 km
Překonání vodní překážky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .plovoucí
25
ASCOD
Typ ASCOD ( Austrian-Spanish Cooperative Development), jak již naznačuje jeho název, vznikl za spolupráce Rakouska a Španělska. Byl vyvinut v první polovině 90. let. V roce 1996 Španělsko objednalo první
sérii zahrnující 123 standardních BVP, 21 kusů ve velitelské verzi, jedno
vyprošťovací a jedno pozorovací vozidlo. Před nedávnem byla objednána
druhá série 167 BVP a 22 kusů ve velitelské verzi. Dalších 112 vozidel
nazvaných ULAN se v roce 1999 rozhodlo zakoupit Rakousko. Rakouská verze má motor o větším výkonu (530 kW oproti 441 kW), španělské provedení je zase navíc opatřené přídavnou dynamickou ochranou
hlavního ocelového pancíře. Vozidlo má standardní uspořádání. Základní
pancéřování čela korby odolává průbojné munici ráže až 14,5 mm vypálené ze vzdálenosti více než 500 m, stupeň balistické ochrany lze poměrně
výrazně zvýšit přídavným pancéřováním. Určitou zajímavostí tohoto typu
je dvoumístná plně otočná věž, která je z čelního pohledu mírně vyosena
na levou stranu od podélné osy vozidla. Toto uspořádání umožňuje, aby
velitel výsadku ze své mírně vyvýšené kopule s osmi zasklenými průzory
v pravé zadní části korby mohl sledovat situaci i před vozidlem. Ve věži je
lafetován automatický kanon ráže 30 mm se stabilizací ve dvou rovinách
a s dvojím přívodem celkem 405 kusů munice. S kanonem je spřažen
7,62mm kulomet. K dispozici je digitální systém řízení palby, střelec má
denní i noční termovizní zaměřovač a laserový dálkoměr. Vozidlo je standardně vybaveno systémem ochrany proti účinkům zbraní ZHN, protipožárním zařízením a vrhači zadýmovacích granátů. V bocích korby nejsou
pozorovací okénka ani střílny pro výsadek. Ten vozidlo opouští stropním
obdélníkovým poklopem a především jednokřídlými dveřmi v zádi.
Verze: Kromě popsaného bojového vozidla pěchoty existuje i zmíněná
verze velitelská, vyprošťovací nebo provedení plnící funkci předsunutého
BMP-1/2
Zavedení bojového vozidla pěchoty BMP-1 do výzbroje armády bývalého Sovětského svazu v druhé polovině 60. let přineslo významný přelom v konstrukci
obrněné techniky. Díky silné výzbroji mohlo BMP-1 samo poskytovat pěchotě palebnou podporu i ničit řadu cílů na bojišti. Oproti v té době používaným
obrněným transportérům se tento typ vyznačoval i lepší pohyblivostí a rychlostí
v terénu, vyšším stupněm ochrany i schopností přímé spolupráce s tanky. Vozidlo
se vyznačuje nízkou siluetou, čelo korby má značný sklon. V nízké otočné věži
je lafetován nízkotlaký kanon ráže 73 mm s hladkým vývrtem hlavně, určený
proti lehce pancéřovaným cílům a živé síle. S kanonem je spřažený kulomet ráže
7,62 mm. Pro ničení tanků jsou k dispozici řízené střely 9M14.
Počátkem 80. let byl do výzbroje zaveden typ BMP-2, který je od BMP-1 přímo
odvozen. Má však odlišnou dvoumístnou věž, ve které je lafetován automatický
kanon ráže 30 mm a s ním spřažený 7,62mm kulomet. Na věži je umístěno odpalovací zařízení řízených střel 9M113 KONKURS, kterých je k dispozici celkem
8 kusů, pro kanon se veze zásoba 500 nábojů a pro kulomet 2000.
26
pozorovatelského stanoviště. Výrobci představili i prototypy se dvěma
různými věžemi a kanony ráže 105 mm. Kromě třech zmíněných prototypů se uvažuje i o verzi minometné, protiletadlové, protitankové či obrněné ambulanci.
Základní TTD typu ULAN
Posádka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 + 8
Bojová hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,2 t
Výkon motoru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 kW
Délka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8 m
Výška: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,65 m
Šířka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,15 m
Maximální rychlost na komunikaci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 km/h
Dojezd na komunikaci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 km
Překonávání vodní překážky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 m
Bojová vozidla pěchoty BMP-1 a BMP-2 se dočkala značného rozšíření
ve světě a účastnila se řady ozbrojených konfliktů. BMP-1 byl pod označením
BVP-1 licenčně vyráběn v Československu, typ BMP-2 v Indii a opět v Československu jako BVP-2.
Verze: Kromě základního provedení BMP-1 vznikla celá řada verzí a odvozených variant. Pro ilustraci lze uvést verze vyráběné nebo vyvinuté bývalým československým průmyslem. Kromě základního typu to byla velitelská
verze BVP-1K a bojové průzkumné vozidlo BPzV. Kombinací podvozku BVP-1
a věže z kolového transportéru OT-64 s 14,5mm a 7,62mm kulometem vznikl
obrněný transportér OT-90. Na jeho základě vznikly odvozené a speciální verze – velitelské pracoviště VP-90, vyprošťovací vozidlo VPV, dílna technické
pomoci DTP-90, odsunové zdravotnické vozidlo OZ-90, sanitní ambulance
AMB-S, dělostřelecká pozorovatelna DP-90, samohybný výbušný odminovač
SVO, zdrojové vozidlo ZV-90 a samohybný 120mm minomet PRAM-S s prodlouženým podvozkem.
Typ BMP-2 (BVP-2) se vyráběl ve velitelské verzi a ruské stroje posledních
výrobních sérií s přídavným pancéřováním mají označení BMP-2D.
Základní TTD typu BVP-2
Posádka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 + 7
Bojová hmotnost: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,1 t
Výkon motoru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 kW
Délka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 m
Výška: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,25 m
Šířka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,15 m
Maximální rychlost na komunikaci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 km/h
Dojezd na komunikaci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 km
Překonání vodní překážky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plovoucí
BMP-3
Typ vyvinutý v druhé polovině 80. let a do výzbroje ruské armády zaveden na počátku 90. let. Kromě toho, že se jedná o nejsilněji vyzbrojené
BVP na světě, vyznačuje se i netradičním vnitřním uspořádáním. Kompletní pohonná jednotka včetně palivových nádrží a trysek hydrodynamického pohonu se totiž nachází v zádi korby pod podlahou prostoru pro
výsadek a v obou bocích zádě korby. Dva příslušníci výsadkového družstva sedí na obou stranách přídě, kde ovládají pohyblivé 7,62mm kulomety (prostor řidiče je uprostřed). Hlavní výzbroj je soustředěna v nízké otočné dvoumístné věži a zahrnuje 100mm kanon, který umožňuje
střelbu běžnou tříštivo-trhavou municí i odpalování speciálních, laserem
naváděných protitankových řízených střel s dosahem až 4000 m. S kanonem je spřažen další automatický 30mm kanon a 7,62mm kulomet.
Pro 100mm kanon je vezena zásoba 22 kusů klasické munice a tři řízené
střely, 500 kusů pro kanon ráže 30 mm a 6000 nábojů pro tři kulomety.
Typ BMP-3 je vybaven automatizovaným systémem řízení palby, střelec
má k dispozici kombinovaný denní/noční zaměřovač i laserový dálkoměr.
Korba BMP-3 je vyrobená z kombinovaného ocelového a hliníkového
pancíře a je rozdělena na čtyři části. Hlavní přepravní prostor pojme
5 osob výsadku (další dva ovládají příďové kulomety) a je přístupný dvěma rozměrnými výklopnými stropními panely a dvěma jednokřídlými
dveřmi v zádi vozidla.
Kromě Ruska je BMP-3 zavedeno ve výzbroji Ukrajiny, Kuvajtu, Spojených arabských emirátů, Jižní Koreje a Kypru.
Verze: Exportní tropikalizované provedení pro obě země Perského zálivu je vybaveno francouzskými termovizními zaměřovači.
Ruským výrobcem připravená vylepšená verze BMP-3M se vyznačuje
především zlepšenými bojovými schopnostmi (nové řízené střely, munice
pro kanony, vylepšené zaměřovače) a úrovní ochrany (přídavné pancé-
BRADLEY M2 (M3)
Standardní BVP americké armády zaváděné do výzbroje od roku 1981.
Vedle bojového vozidla pěchoty M2 existuje téměř identický typ M3 pro
ozbrojený průzkum u obrněných jednotek, který nemá střílny a veze větší
zásobu munice na úkor snížení počtu členů výsadkového družstva o dvě osoby. Pancéřování korby i věže je hliníkové, čelo a boky korby zesiluje vrstvený
pancíř. V dvoumístné otočné věži je lafetován automatický kanon ráže 25 mm
a spřažený 7,62mm kulomet . Na levém boku věže se nachází zdvojené odpalovací zařízení pro protitankové řízené střely TOW. Pro kanon se převáží
zásoba 900 kusů munice (M3 má k dispozici 1500 kusů), pro kulomet je
řování). Odvozením od základního provedení vzniklo velitelské vozidlo
BMP-3K, typ BMP-3F optimalizovaný pro jednotky námořní pěchoty, vyprošťovací vozidlo BREM-L či prototypy stíhačů tanků s řízenými střelami, průzkumného vozidla nebo samohybného minometu.
Základní TTD typu BMP-3
Posádka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 + 7
Bojová hmotnost: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 t
Výkon motoru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 kW
Délka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 m
Výška: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 m
Max. rychlost na komunikaci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 km/h
Dojezd na komunikaci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 km
Překonání vodní překážky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .plovoucí
k dispozici 4200 kusů a kromě dvou řízených střel v odpalovacím zařízení je
uvnitř vozidla uloženo pět dalších střel, resp. 10 kusů u M3. Kromě americké
armády je BRADLEY zaveden ještě ve výzbroji Saúdské Arábie.
Verze: V roce 1986 přešla výroba na nepříliš odlišné verze M2A1/M3A1
a o dva roky později na výrazněji vylepšené verze M2A2/M3A2 se zesíleným
pancéřováním. V jeho důsledku se zvýšila hmotnost o 7 t, což bylo kompenzováno silnějším motorem o výkonu 441 kW (oproti 368 kW u starších provedení). Nejnovější verze M2A3/M3A3 se oproti předcházejícím vyznačuje řadou
dalších a podstatných vylepšení. Kromě dalšího zlepšení odolnosti se jedná
hlavně o špičkové elektronické vybavení s novým digitálním systémem řízení
palby, termovizním zaměřovačem 2. generace, plně otočnou nezávislou pozorovací jednotkou velitele s TV kamerou a termovizním systémem 2. generace.
K typům odvozeným od BVP M2A3 patří vozidlo pro vyhledávání a označování cílů pro nepřímou palbu dělostřelectva M7 (BRADLEY FIST) a vozidlo
protivzdušné obrany M8 LINEBACKER s čtyřnásobným odpalovacím zařízením řízených střel STINGER. Na základě podvozku BVP BRADLEY vznikl nosič
nástaveb M993, který tvoří základ raketometu MLRS, dále existuje velitelské
vozidlo M4, vozidlo pro vedení elektronického boje XM5, ambulance a vozidlo pro evakuaci raněných z bojiště.
Základní TTD typu M2A3
Posádka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 + 6
Bojová hmotnost: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,8 t
Výkon motoru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 kW
Délka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,55 m
Výška: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 m (po střechu věže)
Šířka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 m
Maximální rychlost na komunikaci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 km/h
Dojezd na komunikaci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 km
Překonání vodní překážky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .plovoucí
27
CV 90
Typ vyvinutý na základě požadavků švédské armády na přelomu
80. a 90. let. První sériové kusy CV 9040 byly dodány koncem roku 1993
a výroba stále pokračuje. Vozidlo se vyznačuje vysokým stupněm balistické ochrany (čelo korby údajně odolá munici ráže až 23 mm), velmi
dobrou pohyblivostí a výkonným 40mm kanonem s dlouhou hlavní. Z něj
vypálená munice typu APFSDS-T dokáže ve vzdálenosti jednoho kilometru
probít ocelový pancíř o tloušťce okolo 120 mm. Denní/noční zaměřovač
střelce s laserovým dálkoměrem umožňuje boj (za použití příslušné munice) i s některými typy nízkoletících letadel. Na základě CV 9040 (velká
fotografie na str. 22) byl vyvinut exportní typ CV 9030 (viz snímek). Ten
se kromě změn na podvozku a motoru o výkonu 500 kW vyznačuje pře-
devším upravenou věží s 30mm automatickým kanonem, který je doplněn nezbytným 7,62mm spřaženým kulometem. Pro kanon je k dispozici
400 kusů munice. Modulová koncepce dává potenciálnímu uživateli možnost volby například z několika typů zaměřovačů, systémů řízení palby,
komunikačních prostředků a k dispozici je i přídavné pancéřování. Korba
(i věž) obou typů má ocelové pancéřování a v jejích bocích nejsou žádné
střílny. Výsadek opouští vozidlo dvoukřídlými dveřmi na zádi.
Typ CV 9030 zavedlo do výzbroje Norsko a objednalo jej Finsko a Švýcarsko. Původní CV 9040 používá pouze Švédsko.
Verze: Vylepšenými zaměřovači, bojovým vozidlovým řídicím a informačním systémem i možností instalace přídavného pancéřování je charakterizována nová verze CV 9040B. Od základního provedení CV 9040
byla odvozena protiletadlová verze CV9040 AAV, velitelské vozidlo CV90
FCV, vyprošťovací vozidlo CV90 ARV a předsunutá mobilní pozorovatelna
CV90 FOV. Na podvozku BVP byl postaven prototyp vozidla palebné podpory se 105mm kanonem, lehký tank se 120mm kanonem a nosič dvouhlavňového 120mm minometného věžového kompletu AMOS. Od typu
CV 9030 bylo odvozeno vyprošťovací a velitelské vozidlo, které se příliš
neliší od svých protějšků na bázi CV 9040.
Základní TTD typu CV 9040
Posádka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 + 8
Bojová hmotnost: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,9 t
Výkon motoru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 kW
Délka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 m
Výška: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 m
Šířka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 m
Maximální rychlost na komunikaci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 km/h
Dojezd na komunikaci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 km
Překonání vodní překážky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 m
DARDO
Nové a v současné době pro italskou armádu sériově vyráběné BVP
má za sebou skutečně dlouhou cestu. Vývoj byl zahájen na přelomu
70. a 80. let. První prototypy byly k dispozici v roce 1986, v následujícím
pětiletém období byly do konstrukce promítnuty připomínky italské armády, a pak následovalo ještě delší období jednání a odkladů podpisu
objednávek a zahájení sériové výroby. Výsledkem celého procesu bylo to,
že italská armáda převzala první sériové stroje až v roce 2002.
DARDO má klasické uspořádání, standardní pancéřování z hliníkových
slitin lze zesílit přídavnými ocelovými nebo keramickými bloky. Vozidlo má
systém ochrany proti ZHN, který je integrován do klimatizace. Na rozdíl
od ostatních nových BVP se Italové na základě poznatků z mírových akcí
v Somálsku a Bosně rozhodli pozorovací průzory a střílny v prostoru výsadku i nadále ponechat. Výzbroj je umístěna v dvoumístné otočné věži
a zahrnuje 25mm automatický kanon, se kterým je spřažen 7,62mm kulomet. Na obou bocích věže je instalováno odpalovací zařízení protitankových řízených střel TOW. Pro kanon je k dispozici 400 kusů munice a pro
kulomet 500 nábojů. S přepravou dalších řízených střel uvnitř vozidla
se nepočítá. DARDO, které je zavedeno pouze ve výzbroji italské armády,
má moderní systém řízení palby, střelec používá denní/noční stabilizovaný
zaměřovač s laserovým dálkoměrem. Zajímavá je praxe italské armády, kdy
je velitel vozidla současně velitelem výsadku a také s ním opouští vozidlo.
Proto poté, co velitel sesedne z vozidla, přecházejí jeho úkoly na střelce.
Verze: Žádná další verze než BVP se nevyrábí, uvažuje se o minometném vozidle, velitelské a zdravotnické verzi, nebo o vozidle palebné podpory s 60mm automatickým kanonem.
28
Základní TTD typu DARDO
Posádka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 + 7
Bojová hmotnost: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,5 t
Výkon motoru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 kW
Délka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 m
Výška: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 m
Šířka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 m
Maximální rychlost na komunikaci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 km/h
Dojezd na komunikaci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 km
Překonání vodní překážky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 m
MARDER
Standardní typ německé armády, který byl do výzbroje zaveden před
více než 30 lety. Jeho vývoj probíhal v 60. letech, sériová výroba začala
v roce 1970. Při konstrukci MARDERu byl položen důraz na rychlost, pohyblivost v terénu, odolnost a vytvoření co nejlepších podmínek pro převážené družstvo při dlouhodobých akcích. Externí uložení hlavní výzbroje
mimo prostor dvoumístné věže nezatěžuje vnitřek bojového prostoru hlukem ani spalnými plyny. Negativním důsledkem tohoto řešení je vysoká
silueta vozidla. Ve věži lafetovaný kanon ráže 20 mm má k dispozici zásobu 1250 kusů munice, pro spřažený kulomet ráže 7,62 mm je k dispozici
5000 ran. Většina vozidel má na pravé straně věže poblíž průlezu velitele
instalované odpalovací zařízení protitankových řízených střel MILAN. Původní verze tohoto vozidla disponovala ještě jedním 7,62mm kulometem,
externě lafetovaným v zadní části vozidla a dálkově ovládaným z prostoru
výsadku. Jeho příslušníci mohli používat i dvě střílny v každém boku korby. Externí kulomet byl později ze všech vozidel odstraněn, střílny u poslední verze „vzaly za své“ při instalaci přídavného pancéřování. Avšak již
i v základním provedení je MARDER považován za velmi dobře chráněný
typ, především z přední polosféry vzhledem k mimořádnému sklonu čela
korby. Celkem bylo vyrobeno více než 2100 kusů těchto BVP, a to výhradně pro německou armádu. MARDER i navzdory svému stáří představuje
rychlý a pohyblivý typ. Na druhou stranu má nedostatečnou palebnou
sílu a již zmíněnou vysokou siluetu, která spolu s hmotností velmi omezuje přepravitelnost vzduchem.
Verze: Provedení MARDER 1 A1 dostalo vylepšené noční noktovizní
pozorovací přístroje/zaměřovače a podávací systém kanonu pro dva druhy munice. Verze A2 již má termovizní zaměřovače a vylepšený podvozek.
Provedení MARDER 1 A3, na které byly upraveny obě zmíněné starší verze, dostalo navíc přídavné pancéřování korby i věže. Na základě zkušeností z mírových misí je menší počet vozidel upravován na verzi MARDER
1 A5 s výrazně zlepšenou ochranou proti minám.
Podvozek BVP MARDER byl použit jako nosič protiletadlového systému ROLAND a radiolokátoru na výsuvné plošině.
Základní TTD typu MARDER 1 A3
Posádka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 + 6
Bojová hmotnost: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 t
Výkon motoru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 kW
Délka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,79 m
Výška: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,99 m
Šířka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,24 m
Maximální rychlost na komunikaci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 km/h
Dojezd na komunikaci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 km
Překonání vodní překážky: . . . . . . . . . . . . . . . bez přípravy do 1,5 m
WARRIOR
Standardní BVP britské armády, které má za sebou relativně dlouhý vývoj. Prvotní specifikace na nový typ byly zformulovány počátkem 70. let,
avšak první sériové stroje se do výzbroje dostaly až začátkem roku 1987.
WARRIOR má klasické uspořádání, pancéřování korby je z hliníkových slitin, zatímco u dvoumístné otočné věže použili konstruktéři ocel. Ve věži je
lafetovaný automatický 30mm kanon se zásobou 250 kusů munice a spřažený 7,62mm kulomet s 2000 ranami. Střelec i velitel mají k dispozici
denní/noční (noktovizní) zaměřovače. Vozidlo je vybaveno ochranou proti
účinkům ZHN, protipožárním zařízením a 8 vrhači zadýmovacích granátů.
V bocích korby nejsou pozorovací okénka ani střílny pro výsadek. Ten vozidlo opouští rozměrnými záďovými dveřmi. Typ WARRIOR prošel válkou
v Perském zálivu, pro kterou dostal přídavné pancéřování. V současné době
britská armáda uvažuje o modernizaci tohoto typu, v rámci které by kromě
jiného mělo být vozidlo vybaveno novým zbraňovým systémem.
Verze: Britské ozbrojené síly kromě základního BVP používají velitelskou verzi, vyprošťovací a opravárenské vozidlo, velitelské vozidlo pro
dělostřeleckou baterii a dělostřelecké pozorovací vozidlo. Celkem bylo
pro Velkou Británii vyrobeno více než 780 WARRIORů všech verzí, dalších 250 bylo ve verzi DESERT WARRIOR dodáno Kuvajtu. Tato verze je
upravena pro provoz v pouštních podmínkách a má americkou otočnou
věž s 25mm kanonem, 7,62mm kulometem a dvěma vypouštěcími zařízeními protitankových řízených střel TOW. Nejnovější, pro export vyvinutá
(a zatím sériově nevyráběná) verze WARRIOR 2000 se vyznačuje novým
vrstveným pancéřováním, novou otočnou věží s 30mm automatickým kanonem, digitálním systémem řízení palby a termovizním zaměřovačem.
Základní TTD typu WARRIOR
Posádka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 + 7
Bojová hmotnost: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,9 t
Výkon motoru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 kW
Délka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,34 m
Výška: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,79 m
Šířka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 m
Maximální rychlost na komunikaci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 km/h
Dojezd na komunikaci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 km
Překonání vodní překážky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 m
Foto: autor, Boeing, Bofors, GIAT, Oerlikon Contraves, Raytheon
29
Download

bojova_vozidla_pechoty.pdf