Výuka pro 21. století – projektová výuka a
digitalizace výuky
Za prvního půl roku běhu projektu došlo k následujícímu
průběhu, který popíši v dalších odstavcích.
Studentský projekt
Vznikl nový předmět Studentský projekt, jehož záměrem je umožnit studentům propojit znalosti z různých oborů,
spojit je do komplexního celku, a v závěru
odprezentovat vše zajímavé, co třída v rámci
projektu na zadané téma vyzkoumala. Součástí
bude závěrečná soutěž mezi třídami stejného
ročníku. Pilotně se projektové výuky účastní
první tři ročníky, tj. 15 tříd.
Pro 1. ročník bylo vybráno téma Komunikace
mezi lidmi.
Pro 2. ročník bylo vybráno téma Leonardo da
Vinci.
Pro 3. ročník bylo vybráno téma Letíme ke
hvězdám.
Celá komunikace a zadávání výstupů probíhá
v prostředí virtuální školy, kde vznikla
interaktivní aplikace umožňující nadefinovat
výstupy skupin, jejich bodové ohodnocení a rozložení bodů mezi žáky, schvalování těchto návrhů konzultanty,
odevzdávání a bodování výstupů, celkové souhrny a hodnocení. Na zpracování se podíleli Jakub Moravec a
Rudolf Jakub Szadkowski.
V 1. ročníku je garantem paní Mgr. Marta Kabátková, konzultanty jsou Ing. Josef Neumann, Mgr. Daniela
Janotová, Mgr. Ivona Vítová, Ing. Yveta Scharnaglová, Martin Koňařík a Mgr. Věra Krajčová.
V 2. ročníku je garantem pan Mgr. Zbyšek Nechanický, konzultanty jsou Ing. Radek Lochman, Zuzana Mátlová,
Mgr. Zuzana Cimlerová, Ing. Pavla Kopeluková, Mgr. Ivona Liptáková a Ing. Jaroslav Zápotocký.
V 3. ročníku je garantem pan Ing. Radko Sáblík, konzultanty jsou Ing. Martina Řejhová, Ing. Vladislav Štolba,
Lumír Apeltauer, Mgr. Pavel Vodáček, Mgr. Lukáš Kotek a RNDr. Renata Zýková.
Digitální podklady pro výuku
Další součástí projektu je digitalizace výuky. Pro předmět ČJL vznikají digitální materiály pokrývající zajímavá
literární díla, díky nimž studenti získají možnost i na elektronických zařízeních pracovat s cvičebními texty. Tyto
materiály připravují Mgr. Liptáková, Mgr. Vítová a Mgr. Saiková. V prvním období vzniklo 18 podkladů pro
zlepšení čtenářské gramotnosti žáků.
Pro předmět MAT a FYZ vznikají v prostředí E-školy testové otázky pokrývající celou oblasti středoškolské látky.
V PDF formě jsou ukázkové testy, stejně jako všechna vznikající díla, zveřejňovány na webu oppa.ssps.cz. Tyto
otázky připravují Mgr. Emingrová, Mgr. Krajčová, Mgr. Kabátková, RNDr. Zýková a RNDr. Rybáková. V prvním
období vzniklo 476 testových otázek.
Pro předměty MAT a DEG vznikají názorné vizualizace pokrývající zajímavé oblasti matematiky a deskriptivní
geometrie. Odbornými konzultantkami jsou Mgr. Emingrová a Mgr. Kabátková, které spolupracují s tvůrci, kteří
zadané vizualizace v příslušných programech zpracovávají. Jsou to Josef Kočí, František Flachs, Martin
Bednářský a Jakub Karafiát.
V prvním období vzniklo celkem 14 vizualizací.
-
Řezy rotačních těles (video vizualizace)
Řezy rotačních těles (interaktivní)
Základní pojmy, souřadnice v rovině a prostoru
Vzdálenost bodů, střed úsečky
Řezy hranolu a jehlanu
Vektory, početní úkony s vektory
Parametrické vyjádření přímky, vzájemná poloha přímek
Průniky hranolů a jehlanů
Řezy hranolu a jehlanu (video vizualizace)
Průniky hranolů a jehlanů (video vizualizace)
Vektorový součin, skalární součin vektorů, lineární závislost vektorů
Vzájemná poloha přímek a rovin
Průniky rotačních těles
Průniky rotačních těles (video vizualizace)
Pro předmět FYZ vznikají výuková videa pokrývající zajímavé oblasti fyziky. Konzultantkou pro tato videa je Mgr.
Krajčová, která připravuje pokusy a dohlíží na to, aby zpracování bylo v souladu se záměry, které dané video má
pokrýt. Tvůrci videa jsou Aramis Tochjan a Ing. Jan Krajča.
V prvním období vzniklo celkem 6 videí.
-
Teslův transformátor a pokusy s indukční elektřinou
Optika - zrcadla a čočky
Molekulová fyzika – Nanotechnologie I
Molekulová fyzika – Nanotechnologie II
Optika – Vlnová optika
Optika – Infračervené a ultrafialové záření
Implementace do výuky
V dalších obdobích budou zpracované výstupy postupně integrovány do výuky. Pro zlepšení výuky zejména
přírodovědných předmětů byly zakoupeny nové přístroje – infrakamera, bezdrátový mikroskop, vizualizéry,
hlasovadla, a pro sociálně slabé žáky budeme pro účely využívání digitálních podkladů zapůjčovat do výuky
tablety.
Spolupráce s vysokými školami na vzdělávání žáků SSPŠ
Jedná se o cílená školení zejména z oblasti fyziky, která by měla žákům přinést lepší rozhled v dané oblasti a
případně je i motivovala k dalšímu studiu či využití dané problematiky. Téměř všichni žáci školy se v prvním
období zúčastnili některého z nabízených školení. Proběhlo 43 školení. Podařilo se navázat dobrou spolupráci s
fakultou FEL ČVUT, MFF UK a FJFI ČVUT. Školení probíhala buď formou přednášek, kdy odborní přednášející přišli
přednášet přímo na naši školu, nebo formou cvičení na pracovištích vysokých škol. V dalších obdobích projektu
budou školení i dále pokračovat, v nejbližším horizontu se budou týkat problematiky optiky a optických sítí,
telekomunikací, a dalších zajímavých témat z techniky.
Maturitní projekty ve spolupráci s vysokou školou
Výstupy budou technická řešení technických maturitních projektů. V letošním školním roce proběhne zpracování
6 maturitních projektů s technickým výstupem, v příštím školním roce dalších 6.
V letošním školním roce v březnu 2014 budou dokončeny výstupy následujících 6 technických maturitních
projektů:
1. Polovodiče
2. Prezentace pro holografii a akustiku
3. Vznášedlo
4. Parametrický popis ploch
5. Model skleníku řízeného PLC
6. Výroba pomůcek pro demonstraci mechanického vlnění a měření magnetické indukce
V příštím školním roce 2014/2015 budou realizovány další maturitní projekty, jejich témata budou diskutována
se studenty a vyučujícími odborných předmětů, a na konci tohoto školního roku vybrána.
Celkem proběhne během dvou let běhu projektu 12 technických maturitních projektů ve spolupráci s vysokými
školami.
Za celý tým, který koordinuje průběh tohoto grantového projektu, děkuji všem zúčastněným za spolupráci a
aktivní přístup.
Mgr. Ivona Spurná
Download

Článek