LumiSafe™ Hi-Glow
Tixotropní fotoluminiscen ní
s dosvitem až 18 hodin
bezpe nostní
nát r
450
mcd/m2
Popis:
Jednosložková barva na bázi vody - 100% tixotropní akrylová emulze
vytvá ející fotoluminiscen ní nát r o mimo ádn vysoké svítivosti ihned po
nasvícení až 1500 mcd (450 mcd po 10 minutách), vykazující:
-
mimo ádnou odolnost proti UV zá ení
pružnost a tvrdost, která odolává popraskání nebo poškrábání
nát ru p i aplikaci na tuhé nebo nepevné plochy.
nulová emise t kavých organických slou enin
když se voda vypa í, nát r se stává kompletní plastovou
vrstvou.
100% neškodné sv telné zá ení ve vlnových délkách b žného
sv tla
snadnou aplikovatelnost št tcem, vále kem nebo st íkáním
Barva má široké možnosti použití:
také pomocí šablon
dekorace
st n
bytu,
-
nát ry na vypína e, lampi ky v ložnici, kolem kliky dve í,
schodišt
nát ry u vchodu do domu
ležité upozorn ní pro použití: P ed použitím je nutné barvu
dokonale od spodu rozmíchat.
Doporu ené použití: Barva výborn drží a má
dlouhodobou životnost v interiéru i exteriéru na st nách,
betonu, d ev , zdivu i kovu. Plochy, které nejsou ist bílé,
je pot eba nat ít na bílo (st na) nebo použít základní akrylovou zá iv
bílou vstvu LumiSafe Primer. Tmavé povrchy snižují luminiscenci sv tla.
Fyzikální vlastnosti: Bod vzplanutí: NENÍ . Barva Standardní
Fotoluminiscen ní neutrální sv tle žluto / zelená . Objem
pevných látek v hmotnosti 47% . Specifická hmotnost 1,4 kg / litr.
Praktická spot eba 4 m2 na litr . Doba schnutí 2 hodiny p i 20 ° C / 68 ° F.
etírání za p ibližn 2 hodiny . Skladovatelnost 1 rok v suchém prost edí
nad 5 ° C
Aplikace - podrobnosti: St íkáním 1 nást ik 200 mikron
, natíráním št tcem – 1 nát r 150 mikron , Vále ek 1 nát r
150 mikron . Pro dosažení nejlepších výsledk
je
doporu eno 3 až 4 vrstvy o celkové tlouš ce cca 1 mm.
Povrchy musí být isté a suché s teplotou nad rosným
bodem, aby bylo zabrán no kondenzaci. Mokrý nát r
vypadá jinak, je zna
pr hledný, po uschnutí je, bílý (nebo barevný
dle druhu barvy) a nepr hledný. St íkání - ed ní : max 20%
erstvé isté vody se používá pro ed ní. Poznámka: za ízení by m ly
být vy išt ny ihned po použití s istou vodou. Doporu ený tlak
vzduchu pro konven ní post ik je 30 psi. P íprava povrchu: Všechny
povrchy musí být isté a bez oleje, mastnoty, prachu. Prašné povrchy
je pot eba penetrovat (nat ít Glo Brite Primer základní vrstva ). Pokud
je aplikován na beton, povrch m že být vlhký, ale ne mokrý (bez
povrchové vody).
Balení: 100 ml plastová nádobka, 750 ml – plechová nádoba,
Zdraví a bezpe nostní opat ení: Tento povlak barvy nep edstavuje
žádné nebezpe í požáru nebo toxicitu. P i náhodném pot ísn ní na k ži
nebo v o ích je nutné opláchnout najednou erstvou istou vodou.
POZOR
te si bezpe nostní list p ed použitím tohoto
produktu. Výrobek je klasifikován bez nebezpe í, b žné
pr myslové praxe by m ly být dodržovány, a výrobek
musí být skladován
správným zp sobem.
a
zpracováván
Svítivost
Porovnání parametr
svítivosti podle normy DIN 67 510
as dosvitu
10 minut
60 minut
340
minut
DIN 67 510
>20 mcd
> 8 mcd
0,2
mcd
LumiSafe™
Hi-Glow
450 mcd*
78 mcd
14,25
mcd
DIN 67 510 - EU norma pro svítivost a délku dosvitu fotoluminiscen ních za ízení
* maximální dosažená svítivost p i tlouš ce nát ru 1, 5 mm.
Download

LumiSafe™ Hi-Glow