Výroční zpráva za rok 2011
Úvodní slovo ředitele:
Dovolte mi zhodnotit rok 2011 z pohledu ředitele a předsedy představenstva Orlickoústecké
nemocnice, a.s.
Uplynulý rok byl pro naši nemocnici náročný, ale zároveň velice důležitý. Přinesl mnoho změn,
které jednoznačně zajistí do budoucna vyšší kvalitu a bezpečnost péče poskytované našim
klientům. Orlickoústecká nemocnice, a.s. plně naplňuje své poslání, tedy poskytování kvalitní
zdravotní péče spádovému území 140 000 obyvatel a jako druhá největší nemocnice
v Pardubickém kraji plní klíčovou úlohu v zajištění akutní lůžkové péče v severovýchodní části
Pardubického kraje.
Pardubický kraj přistupuje s pohledu vlastníka k nemocnici velmi vstřícně, s podporou a úctou
k práci našich zaměstnanců. Představenstvo společnosti respektovalo všechna jeho rozhodnutí.
Vzhledem ke snížení příjmů od zdravotních pojišťoven Pardubický kraj podporoval provoz
ztrátových lůžkových oddělení vyrovnávací platbou, tím byla nemocnice stabilizovaná a
hospodařila s pozitivním hospodářským výsledkem.
Jsme konsolidovanou akutní nemocnicí s komplexním vyšetřovacím zázemím, spolupracující
s akutními nemocnicemi v Pardubickém kraji, klinickými pracovišti a také se zařízeními
poskytujícími následnou péči. Důraz klademe na rozvoj ambulantních služeb. Vytváříme
nemocnici, která nebude stát na jedinci, ale bude poskytovat týmové propojení více odborníků
s kvalitní ambulantní a vyšetřovací složkou. Chceme, aby každý klient, který do nemocnice
vstoupí, věděl, že mu bude zajištěna kvalitní a bezpečná zdravotní péče.
Změny v nemocnici v roce 2011
V roce 2011 nemocnice snížila počet akutních lůžek z 369 na 332, byl vytvořen jednotný fond
lůžek v konzervativních oborech. Došlo k otevření centrálních interních ambulancí a tyto
prostory slouží nově jako společná akutní příjmová ambulance konzervativních oborů, tedy
interny a neurologie. Pracoviště gastroenterologie se přestěhovalo do nových prostor
navazujících na interní oddělení.
Od 1.4.2011 nemocnice převzala laboratoř Albertina Žamberk, o.l.ú. a přemístila sloučené
mikrobiologické pracoviště do Žamberka. Byl zaveden jednotný laboratorní systém, posíleny
odborné týmy umožňující pracoviště akreditovat. V druhé polovině roku vznikla strategická
aliance Orlickoústecké nemocnice, a.s. s Vysokomýtskou nemocnicí, jejímž výsledkem byly
zahájeny práce na zajištění zásobování Vysokomýtské nemocnice léky z naší nemocniční
lékárny, na převzetí činnosti vysokomýtské laboratoře a sterilizace.
Byla navázána úzká spolupráce s akutními nemocnicemi v Pardubickém kraji, strategickým
cílem je provázané poskytování akutní léčebně a preventivní péče na území Pardubického kraje
tak, aby byla zachována dostupnost péče pro pacienty a konsolidací odborné péče.
Orlickoústecká nemocnice, a.s. se díky těmto krokům, za kterými je spousta tvrdé práce mnoha
lidí na všech úrovních, snaží poskytovat nejen kvalitní péči, ale také moderní a příjemné
prostředí jak pro pacienty, tak pro personál.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem zaměstnancům nemocnice za odvedenou práci,
nasazení, osobní iniciativu a vůli ke změnám a vyjádřil naději, že v roce 2012 bude naše
nemocnice ještě lepší.
MUDr.Jiří Řezníček
předseda představenstva a ředitel
Orlickoústecké nemocnice, a.s.
2
Obsah:
Úvodní slovo ředitele
1) charakteristika nemocnice
2) organizační struktura
3) přehled oddělení
4) výkonnost
5) hospodaření
6) personální politika
7) činnost zdravotnických pracovišť
8) ošetřovatelská činnost, stížnosti
9) obslužné provozy
10) informační systémy
11) kontroly
12) sponzoři a dárci
3
4
1) Charakteristika nemocnice
Orlickoústecká nemocnice, a.s., IČO 275 20 528, byla zapsána do obchodního rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2625, dne 25.7.2007.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo společnosti: Ústí nad Orlicí, Čs. armády 1076, PSČ 562 18.
Jediný akcionář:
Pardubický kraj Pardubice, Komenského nám. 125, 532 11, IČO 708 92 822
Akcie:
999 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 53 000,- Kč
omezeně převoditelné. Emisní kurz akcií při upisování se rovná jmenovité hodnotě akcie.
Základní kapitál k datu 31.12.:
52 947 000,- Kč, splaceno 100 %
Hlavní předmět podnikání:
provozování nestátního zdravotnického zařízení,
Ostatní předměty podnikání:
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
technické činnosti v dopravě,
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
hostinská činnost,
nakládání s odpady (vyjma nebezpečnými),
pronájem a půjčování věcí movitých,
kopírovací práce,
poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péči o vzhled osob,
inženýrská činnost v investiční výstavbě,
správa a údržba nemovitostí.
Způsob jednání za společnost:
Společnost zastupuje představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. Podepisování
se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis
alespoň jeden člen představenstva.
Certifikáty:
Orlickoústecká nemocnice, a.s. každoročně obhajuje systém managementu kvality podle
normy ČSN EN ISO 9001:2009 a systém managementu bezpečnosti informací podle
normy ČSN ISO/IEC 27001:2006.
ČSN EN ISO 9001 : 2009 pro procesy:
Poskytování komplexní ambulantní a lůžkové léčebně-preventivní a ošetřovatelské
péče, základní a specializované diagnostiky,
Výroba a prodej krve a krevních přípravků,
Sterilizace nástrojů a materiálů,
Provozování lékárny,
Provozování dopravní zdravotní služby,
Provozování stravovacího provozu.
5
V tomto systému jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality, který je
využíván pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.
Využívá se při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti nemocnice plnit požadavky této
normy, pro posouzení zákazníků, plnění požadavků předpisů, vlastních požadavků stanovených
pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému kvality.
Norma ČSN ISO/IEC 27001 : 2006 – pro bezpečnost informací:
Zabezpečení informací a norma ČSN ISO/IEC 27001 se netýká jen informačních technologií.
Tak jako systémy managementu kvality, systémy environmentálního managementu nebo
systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systém managementu bezpečnosti informací v
sobě zahrnuje management, politiku, organizaci i pravidelné přezkoumávání.
Akreditace
Ministerstvo zdravotnictví České republiky udělilo Orlickoústecké nemocnici, a.s. podle § 17
odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře a farmaceuta, v platném
znění, podle § 67 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, akreditace k
uskutečňování vzdělávacího programu pro následující obory specializačního vzdělávání lékařů:
vnitřní lékařství
gastroenterologie
chirurgie
anesteziologie a resuscitace
hematologie a transfuzní lékařství
intenzivní medicína
dětské lékařství
gynekologie a porodnictví
klinická psychologie
neurologie
otorinolaryngologie
radiologie a zobrazovací metody
rehabilitační a fyzikální medicína
veřejné lékárenství
nemocniční lékárenství
praktické vyučování pro přípravu porodních asistentek
urologie
praktické lékařství pro děti a dorost
traumatologie
Hematologicko-transfúzní oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. a Oddělení klinické
biochemie a diagnostiky Orlickoústecké nemocnice, a.s. jsou akreditovány Národním
6
autorizačním střediskem pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně (NASKL ČLS JEP).
Níže uvedená oddělení nemocnice, která se rovněž podílela na výuce studentů magisterského
studijního programu Všeobecné lékařství v akademickém roce 2010/2011:
Dětské a novorozenecké oddělení
Gynekologické a porodnické oddělení
Chirurgické oddělení
Interní oddělení
Rozložení nemocnic akutní péče v Pardubickém kraji
Orlickoústecká nemocnice, a.s. je v systému akutní lůžkové péče nezastupitelnou nemocnicí,
disponuje druhým největším počtem akutních lůžek v Pardubickém kraji. Nemocnice je typická
okresní nemocnice, jako jediná v regionu Orlickoústecka poskytuje komplexní akutní lůžkovou
a ambulantní péči pro spádovou oblast téměř 140 tisíc obyvatel.
7
Nemocnice poskytovala v hodnoceném roce zdravotní péči v plném rozsahu občanům,
registrovaným u těchto zdravotních pojišťoven:
111
Všeobecná zdravotní pojišťovna
201
Vojenská zdravotní pojišťovna
205
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207
Oborová pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
209
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
213
Revírní bratrská pokladna
217
Zdravotní pojišťovna Metal Aliance
Orlickoústecká nemocnice, a.s. poskytuje akutní lůžkovou péči na těchto odděleních:
počet lůžek
počet intenzivních a
resuscitačních lůžek
Celkem
interní oddělení
78
10
88
neurologické oddělení
30
dětské a novorozenecké oddělení
- z toho novorozenecké oddělení
47
chirurgické oddělení
65
65
gynekologicko-porodnické oddělení
48
48
urologické oddělení
18
18
ORL oddělení
20
Lůžková oddělení
30
4
51
15
oddělení ARO+centrální JIP operačních oborů
CELKEM
306
20
12
12
26
332
Ambulantní péči včetně komplementu zajišťuje nemocnice v ambulancích u lůžkových
oddělení i dále na těchto odděleních
Nelůžková oddělení
oddělení hematologicko-transfúzní
oddělení klinické biochemie a diagnostiky
oddělení lékařské mikrobiologie
oddělení klinické psychologie
oddělení rehabilitační
radiodiagnostické oddělení
centrální sterilizace a operační sály
nemocniční lékárna
8
2) Organizační struktura
9
3) Přehled oddělení
3.1.
lůžková a komplement
Čísel. označení
011
Název oddělení
Interna
Primář/vedoucí oddělení
MUDr. Šimon Vladimír
022
029
031
HTO
Neurologie
Dětské
MUDr. Řezníček Jiří
MUDr. Šilar Čeněk
MUDr. Ryba Luděk
051
Chirurgie
MUDr. Žižka Josef
063
071
076
078
gynekologie+porodnice
ORL
Urologie
ARO
MUDr. Zakál Dionýz
MUDR. Lána Radomír
MUDr. Crha Antonín
MUDr. Kareš Miroslav
081
082
083
084
085, 086
088
089
003
OKBD
Mikrobiologie
Psychologie
Rehabilitace
COS, CS
Lékárna
RDG
LSPP, pohotovost
RNDr. Kohoutek Karel
MUDr. Jirešová Jiřina
Mgr. Vlková Veronika
MUDr. Dědková Radmila
MUDr. Cihlář Jiří
PharmDr. Hejlová Hana
MUDr. Nedvěd Karel
3.2
Škorvánková Olga
Doležalová Jaroslava
Zábranská Věra
Mgr. Pech Petr
správní a obslužná
Čísel. označení
091*
092*
092*
092*
094
Vedoucí sestra
Fišerová Iva
Škávová Jana
Dytrtová Renata
Černá Ivana
Bc. Papayová Radka
Bílá Lenka
Doležalová Lenka
Nádvorníková Hana
Frajdlová Iveta
Lžíčařová Hana
Vaníček Petr
Kovářová Hana
Škrabánková Hana
Jiřelová Radka
Dolečková Věra
Lukeslová Anita
Záleská Miroslava
Zichová Silvie
Mgr. Doležalová Petra
Fialová Dana
Název
Správa
(ředitelství,
ekonomický úsek,
ošetřovatelství
technický úsek
právní oddělení
sekretariát
Stravovací provoz
Provoz, údržba, zahrada
Úklid
Doprava
Ředitel, příslušný vedoucí
MUDr. Řezníček Jiří
Šprindrich Karel
Voleský Vladimír
Novotná Eva
Nekvinda František
10
Náměstek, vedoucí
MUDr. Hájek Josef
Kučerová Anna
Mgr. Kopecká Miluše
Ing. Matějek Ivo
Mgr. Tončíková Eva
Lusková Helena
Nováková Alena
4) Výkonnost
4.1 využití lůžek v %, počet ošetřovacích dnů
V roce 2008
V roce 2009
V roce 2010
V roce 2011
Využití lůžkové kapacity
80,0
74,2
72,1
74,3
Průměrná ošetřovací doba
5,3
4,9
4,8
4,7
Počet ošetřovacích dnů
89 979
84 628
80 846
79 878
Nemocnice od roku 2011 vykazuje 332 akutních lůžek (z původních 369 lůžek došlo ke snížení především na
oddělení interny a neurologii).
4.2 výkony
V roce 2008
Počet hospitalizací
Počet ambul.ošetř.pacientů
Počet operací
Počet narozených dětí
Počet porodů
V roce 2009
17 986
116 025
4 911
1 219
1 209
18 220
114 769
5 050
1 224
1 209
V roce 2010
V roce 2011
17 866
117 612
5 104
1 203
1 184
17 669
119 635
4 852
1 117
1 098
4.3 přehled sledovaných ukazatelů
Systém DRG – hodnocení pro hospitalizace
DRG je klasifikační systém zařazující případy hospitalizace do nákladově a klinicky
podobných skupin. DRG skupina je skupina případů hospitalizace klinicky a ekonomicky
podobných.
Případ hospitalizace je časově souvislý pobyt nemocného v jedné nemocnici na lůžku akutního
typu.
DRG bylo v letech 2008 - 2010 hlavním způsobem hodnocení a úhrad akutní lůžkové péče.
V roce 2011 byl paušální typ úhrady dle referenčního období. DRG fungoval v lůžkové péči
jako kontrolní mechanismus – kombinace CMI (skladba hospitalizačních případů) a počtu
hospitalizací. Nemocnice v roce 2011 průběžně kontrolovala systém vykazování lůžkové péče
zdravotním pojišťovnám a hodnotila systém DRG pomocí programu SwLab. Průběžnou
kontrolou se podařilo naplnit výkonnostní kriteria od pojišťoven, pouze u jedné menší
pojišťovny jsme ošetřili o 9 pacientů méně než bylo dáno referenčním obdobím.
Hospitalizace
Plátce ZP
111 VZP
201 VoZP
205 ČPZP
207 OZP
209 Škoda
211 ZPMV
213 Revírní
217 Metal-Aliance
Case Mix
2009
Case Mix
2011
8 299,07
535,53
607,76
307,61
78,62
2 088,72
3,72
5,08
8 867,58
636,78
649,58
266,28
84,61
2 189,00
3,50
3,62
Počet případů
2009
%
106,85
118,90
106,88
86,56
107,62
14,80
94,29
71,21
11
10 360
787
983
435
112
3 058
7
13
Počet případů
2011
10 382
842
993
425
109
2 923
7
7
%
100,21
106,99
101,02
97,70
97,32
95,59
100,00
53,85
Ambulantní a komplementární péče
Úhrada ambulantní péče v roce 2011 je sledována přes počet ošetřených pojištěnců v
kombinaci s počtem bodů.
Plátce ZP
111 VZP
201 VoZP
205 ČPZP
207 OZP
209 Škoda
211 ZPMV
213 Revírní
217 Metal-Aliance
Body
2009
Body
2011
62 237 870
5 508 411
7 289 804
3 435 411
304 932
19 103 842
29 239
59 014
70 871 888
6 628 488
7 951 991
3 568 549
492 082
22 117 581
32 268
77 514
%
113,87
120,33
109,08
103,88
161,37
115,78
110,36
131,35
Počet unikátů
2009
Počet unikátů
2011
37 762
4 212
4 846
2 361
258
12 413
31
66
39 189
4 274
5 112
2 332
449
12 759
35
74
%
103,78
101,47
105,49
98,77
174,03
102,79
112,90
112,12
Ambulance v nemocnici plní strategicky významný směr. Pacienti budou stále více vyhledávat
ambulantní centra, která budou poskytovat propojení odborníků s kvalitní vyšetřovací složkou.
Rozvoj ambulantní činnosti nemocnici umožní případně drahou lůžkovou péči redukovat.
V roce 2011 došlo ke konsolidaci laboratoří a převzetí péče včetně jejich úhrady zdravotními
pojišťovnami. Podařilo se rozšířit a zvýšit výkonnost interní ambulance, udržel se celý rozsah
poskytované ambulantní péče celé nemocnice. U zdravotních pojišťoven nebyl prostor
nasmlouvat nové kapacity.
5) Hospodaření – ekonomika nemocnice
Základní ekonomické ukazatele:
Nemocnice podniká od 1.10.2007. Ke své činnosti používá jednak majetek, úplatně převzatý
v ceně stanovené soudním znalcem od zakladatele, materiál, zakoupený v ceně pořízení dle
inventarizačních soupisů od předchozí PO (Nemocnice v Ústí nad Orlicí), jednak majetek nově
zakoupený. Nehmotný majetek (SW), zakoupený v nových cenách, je se souhlasem dodavatelů
používán v nové společnosti. Nemovitosti (budovy a pozemky), které jsou ve vlastnictví
Pardubického kraje má společnost pronajaté dle nájemní smlouvy včetně dodatků.
Orlickoústecká nemocnice, a.s. za rok 2011 vykázala zisk ve výši 1.739 tis. Kč, když do
tržeb proúčtovala předpokládané příjmy z poskytované zdravotní péče u všech ZP za
hodnocený rok.
Celkové náklady ve výši 591.226 tis. Kč byly proti plánu dodrženy na 98,6 % (plán 599.515
tis. Kč), když nebyly překročeny v průběhu celého roku.
Spotřeba materiálu, představující 24,9 % celkových nákladů, je ve výši 147.507 tis. Kč.
Meziročně je spotřeba nižší o 5.688 tis. Kč, a to především snížením nákladů na léky a na
drobný dlouhodobý majetek. Proti plánu je to plnění na 97,6 %.
Náklady na energie v objemu 13.480 tis. Kč představují 2,3% celkových nákladů, opět byly
proti plánu dodrženy.
Prodej zboží v lékárně byl ovlivněn sníženým odběrem léků na recepty a představuje 7,4 %
podílu z nákladů. Prodané zboží v lékárně je k hodnocenému datu meziročně nižší o 5.257 tis.
Kč s objemem 44.037 tis. Kč. Snahou nemocnice je poskytovat naší lékárnou nové služby,
které pomohou i do budoucna tržby udržet a přilákat další klienty nejen z řad pacientů.
12
Náklady na služby ve výši 42.104 tis. Kč (plán 38.330 tis. Kč), představují náklady na opravy
(meziročně zvýšené téměř o 2 mil. Kč), na cestovné (skutečnost 545 tis. Kč), náklady na ostatní
služby (skutečnost 27.604 tis. Kč). Ve službách jsou zaúčtovány náklady, spojené s nájemným
ve výši 7.533 tis. Kč od zakladatele. Náklady na služby nebyly dodrženy právě v oblasti oprav
a údržby majetku, nemocnice pro nedostatek finančních prostředků není schopna provádět
běžnou obnovu stávajícího dosluhujícího přístrojového vybavení. Nemocnice je nucena
provádět více běžných provozních oprav mnohdy na majetku, který je již na hranici
použitelnosti a to jak u přístrojů zdravotnické techniky, tak i na vybavení zařízení v obslužných
provozech, včetně stravovacího provozu. Náklady zvyšuje i nově uzavřená servisní smlouva na
MR po skončení záruční doby.
Osobní náklady představující 49,6 % celkových nákladů a jsou ve výši 292.985 tis. Kč,
v meziročním hodnocení jsou vyšší o 11.800 tis. Kč, plán byl dodržen. Jen samotné mzdové
náklady jsou ve výši 218.064 tis. Kč a meziročně jsou navýšené o 8.534 mil. Kč vlivem
uzavřeného memoranda a navýšením mezd lékařů.
Náklady na odpisy představují 25.285 tis. Kč a proti plánu byly dodrženy, z celkových
nákladů je to objem 4,3 %.
Rezerva ve výši 3.500 tis. Kč na vratky z vyúčtování poskytované zdravotní péče od ZP byly
v průběhu roku proúčtovány. Nově je vytvořena rezerva ve výši 3.000 tis. Kč na předpokládané
povozní náklady. Dále je vytvořena opravná položka na dopady z nedobytných pohledávek ve
výši 300 tis. Kč.
Ostatní finanční náklady jsou v relaci s plánem a jsou nevýznamné.
Celkové výnosy jsou ve výši 592.965 tis. Kč, což je nárůst proti předchozímu roku o 32.846
tis. Kč. V porovnání s plánem, navýšeným vlivem zvýšené vyrovnávací platby však nejsou
dodrženy právě z důvodu výše uvedených vratek především VZP, když na aktivní dohadné
položce jsou zaúčtovány očekávané příjmy, plynoucí z plnění smluvních vztahů se ZP za rok
2011. Plnění výkonů představuje 97,9 %.
Jen samotné příjmy od ZP představují 423.161 tis. Kč a jsou nižší proti srovnatelnému období
o téměř 8,7 mil. Kč. Naopak navýšené jsou ostatní nezdravotnické služby, vlivem zvýšených
studií a nově zavedeným pronájmům konsignačních skladů. Ostatní služby představují
regulační poplatky, služby za nehrazené výkony a služby za ošetření cizinců a představují
objem 10.451 tis. Kč.
Tržby v lékárně klesly na 9 % celkových výnosů a představují 53.116 tis. Kč, proti plánu jsou
nižší o 4 mil. Kč. Zvýšené meziročně i proti plánu jsou tržby za výrobu a prodej krve a
krevních výrobků a představují výnosy v objemu 45.784 tis. Kč.
Celkové výnosy jsou ovlivněny již zmiňovanou vyrovnávací platbou.
Hospodaření nemocnice bylo pravidelně měsíčně projednáváno na poradě vedení, na poradním
sboru ředitele a čtvrtletně s jednotlivými primáři. O výsledku byli též pravidelně informováni
členové dozorčí rady i zakladatel. Hospodaření bylo projednáváno na každém jednání
představenstva.
Nemocnice je od 1.10.2007 registrovaná dle § 33 zákona č. 337/92 Sb.o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů, k dani z příjmu právnických osob, k dani z přidané hodnoty,
k dani ze závislé činnosti a k dani silniční. U daně z přidané hodnoty je měsíčním plátcem, a to
v souvislosti s prodejem zboží a léčiv z veřejné části nemocniční lékárny a v souvislosti s
poskytováním služeb pro zaměstnance i cizí strávníky ve stravovacím provozu. Poskytované
zdravotnické služby jsou od daně z přidané hodnoty osvobozené, odvod DPH je prováděn dle
§ 76 příslušného zákona 235/2004 Sb., v platném znění.
13
a) Přehled nákladů
v tis. Kč
Rok
2008
2009
2010
2011
Společné
nákupy
204 482
218 315
217 544
205 024
Služby
37 208
41 382
39 954
42 104
b) Přehled výnosů a HV
v tis. Kč
Rok Zdrav.služby Ost.služby-
Osobní
náklady
Jiné prov.
náklady
238 137
265 255
281 186
292 985
- tržby od ZP tržby mimo ZP
Tržby
lékárny
29 791
25 230
23 250
25 769
Aktivace
materiál
Odpisy
Rezervy,
oprav.pol.
20 309
22 204
25 743
25 285
Jiné prov.
výnosy
Ostatní
náklady
1 955
-796
1 040
-200
Finanční
výnosy
183
677
247
259
Celkem
Celkem
532 065
572 267
588 964
591 226
HV
2008
381 385
14 994 58 039 22 597
33 503
2
510 520
-21 545
2009
408 139
16 523 68 604 26 287
34 295
37
553 885
-18 382
2010
431 857
16 562 59 639 21 653
30 407
1
560 119
-28 845
2011
423 161
19 900 53 116 23 576
73 212
1
592 965
1 739
Nemocnice má příjmy především od ZP za provozování nestátního zdravotnického zařízení
poskytováním zdravotní léčebné péče pacientům. Poskytuje své služby zejména tuzemským
pacientům spádové oblasti okresu. Zahraniční odběratelé tvoří velmi nepatrný podíl na tržbách,
jde pouze o výnosy za zdravotní péči zahraničních státních příslušníků a dále o náhrady
nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací pro zahraniční klinické studie.
Nárůst jiných provozních výnosů představuje zvýšená vyrovnávací platba proti předchozím
letům.
6) Personální politika
Nemocnice k 31.12.2011 zaměstnávala 634,66 přepočtených zaměstnanců (evidenční počet)
dle níže uvedených profesí.
6.1 Zaměstnanci dle profesí v přepočteném stavu – porovnání v letech
Profese
2008
2009
2010
Lékař
88,45
88,89
93,17
Farmaceut
3,00
3,09
3,59
NLZP
386,88
393,54
396,73
OOP
2,93
3,88
5,13
THP
54,85
54,13
54,20
Dělníci
86,98
87,77
88,60
Celkem
623,09
631,30
641,42
14
2011
92,66
3,46
394,86
5,48
53,92
84,28
634,66
6.2. Přehled vzdělávání zaměstnanců za rok 2011
a) Interní – pořádané nemocnicí:
V nemocnici v r. 2011 mimo povinné školení zaměstnanců BOZP, KPR, řidičů a seminářů se
na jednotlivých odděleních uskutečnilo 5 konferencí a 21 mezioborových seminářů, kterých se
zúčastnilo 806 osob. Zaměstnanci přednesli 59 přednášek, některé opakovaně na různých
akcích.
b) Specializační – pořádané pro lékaře a NLZP cizími subjekty:
Ve specializační přípravě se vzdělávalo v r. 2011 25 lékařů, 3 JOP a 3 kliničtí psychologové.
Atestací byla ukončena specializační příprava lékařů v oboru 1 x radiologie, 2x chirurgie.
Základní kmeny ukončilo 8 lékařů. V roce 2011 se vzdělávalo ve SV 17 NLZP (nelékařští
pracovníci = zdravotní sestry, laboranti, zdravot.specialisté,.), z toho 4 NLZP ukončili
specializační vzdělávání ARIP.
V dotačním programu Rezidenční místa jsou zařazeni:
2009: 1 lékař, 4 NLZP
2010:
7 NLZP
2011: 2 lékaři, 6 NLZP
Orlickoústecká nemocnice, a.s. obdržela v letech 2009 – 2011 na lékaře a NLZP tyto
dotace:
Rok
Lékaři
NLZP
Celkem
2009
2010
2011
18 800
399 840
636 774
23 584
152 530
418 640
636 774
176 114
Atestace – rok 2011
profese
Lékaři + JOP
NLZP
celkem
účastníci počet akcí poplatky Kč cestovné Kč počet dnů
celkem Kč
31
31
296 772
118 651
713
415 423
42
15
159 214
129 530
347
288 744
455 986
248 181
704 167
Celoživotní vzdělávání – doplňování vzdělání formou seminářů, kurzů, stáží, apod.
profese
Lékaři
NLZP
Ost.zaměstn.
celkem
účastníci počet akcí poplatky Kč cestovné Kč počet dnů
celkem Kč
91
82
77 060
50 205
240
127 265
132
89
91 760
83 195
287
174 955
91
58
77 069
31 916
95
108 985
245 889
165 316
411 205
Celkové výdaje na registrační poplatky, školení a cestovné za rok 2011 v Kč:
Specializační vzdělávání lékařů
296 772,Specializační vzdělávání NLZP
159 214,Celoživotní vzdělávání lékařů
77 060,Celoživotní vzdělávání NLZP
91 760,Ostatní zaměstnanci nemocnice
39 294,Školení
37 775,Cestovné
413.497,Celkem
1,115.372,-
15
7) Zdravotnická pracoviště
Vzhledem k restrukturalizaci lůžkového fondu dochází s účinností od 1.2.2011 ke změně počtu
akutních lůžek v Orlickoústecké nemocnici, a.s. z 369 na 332. Důvody byly jak ekonomické –
efektivnější využití zaměstnanců nemocnice ve vztahu k úspoře osobních nákladů, ale i ve
vztahu k efektivnějšímu využití lůžkové kapacity. V průběhu posledního čtvrtletí 2011 došlo
k vytvoření jednotného využití lůžkového fondu v konzervativních oborech, kde část lůžek na
30-ti lůžkovém neurologickém oddělení začala být pravidelně využívána v rozsahu 5 – 8 lůžek
interním oddělením, čímž došlo k výrazné optimalizaci využití lůžkového fondu a také ke
sjednocení ošetřovatelské péče. Více je využíván denní neurologický stacionář, kde byla část
dříve hospitalizovaných pacientů především s vertebrogenními potížemi ošetřena ambulantně.
Ambulantní péče byla rozšířena o dvě interní ambulance a tyto prostory slouží nyní nově jako
společná akutní příjmová ambulance konzervativních oborů, tedy interny a neurologie. Rozsah
ostatních ambulantních služeb a provozování LSPP zůstal stejný. Ke konci roku se podařilo
připravit přestěhování gastroenterologického pracoviště do nových prostor navazujících na
interní oddělení.
Zásadní bylo včlenění laboratoře Albertina Žamberk od dubna roku 2011 pod Orlickoústeckou
nemocnici, a.s. a přemístění sloučeného mikrobiologického pracoviště do Žamberka, pracoviště
v léčebném ústavu Albertinum. Konsolidace laboratoří pokračovala koncem roku převzetím
laboratoří Vysokomýtské nemocnice.
Konsolidace laboratoří vytvořila novou kvalitu laboratorních služeb. Došlo k posílení
odborných týmů pracovišť, umožňujících tato pracoviště akreditovat. Zavedení jednotného
laboratorního systému OpenLims do všech laboratoří zvýšilo kvalitu vzájemné spolupráce i
výstupy mimo nemocnici k ambulantním pracovištím, jejichž vzorky laboratoře zpracovávají.
Snížil se o 6 celkový počet pracovníků, laboratoře pracují efektivněji s pozitivním
ekonomickým přínosem.
V roce 2011 vznikla strategická aliance Orlickoústecké nemocnice, a.s. s Vysokomýtskou
nemocnicí. Během roku byly připraveny projekty oboustranně výhodné spolupráce z nichž se
již začal během roku realizovat projekt využití lůžek následné péče. Dle schváleného
harmonogramu bylo k 1.1.2012 připraveno a zahájeno zásobování Vysokomýtské nemocnice
léky z nemocniční lékárny Orlickoústecké nemocnice, a.s. Ve Vysokém Mýtě byla ukončena
k 31.12.2011 sterilizace a převedena do Ústí nad Orlicí. K 1.1.2012 převzala Orlickoústecká
nemocnice, a.s. činnost vysokomýtské laboratoře, která se stala součástí oddělení klinické
biochemie a diagnostiky. Došlo k snížení pracovníků.
Tím byl zahájen v roce 2011 proces spolupráce, došlo k úspoře pracovníků a zefektivnění
provozu. V letošním roce předpokládáme další postupné propojování obou subjektů za účelem
snížení režijních nákladů nemocnice.
RDG oddělení v hodnoceném roce pokračuje ve využití nově zakoupeného zdravotnického
přístroje – magnetické rezonance (v roce 2009) jak pro pacienty nemocnice, ale především pro
pacienty z jiných zdravotnických zařízeních i z regionu Svitavy, podařilo se rozšířit činnost
provozu magnetické rezonance především prodloužením doby na vyšetření v pracovní dny na
12 hodinové směny (od 7 do 19 hodin).
Spolupráce s akutními nemocnicemi v Pardubickém kraji na restrukturalizaci akutní
lůžkové péče
V září 2011 Orlickoústecká nemocnice, a.s. předložila návrh restrukturalizace akutního
lůžkového fondu obsahující vnitřní restrukturalizace i návrh spolupráce s ostatními
zdravotnickými zařízeními Pardubického kraje. Následně vznikl společný návrh ředitelů
Litomyšlské nemocnice, a.s., Orlickoústecké nemocnice, a.s. a Svitavské nemocnice, a.s., který
byl předložen zakladateli k odsouhlasení. Strategickým cílem je společné poskytování léčebně
16
preventivní péče na území bývalých okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí, respektující současnou
alokaci léčebně preventivní péče do 3 subjektů. S cílem zachovat rozsah poskytované péče
lůžkové i ambulantní tak, aby byla zachována dostupnost péče pro pacienty a konsolidací
odborné péče jsme zajistili vyšší kvalitu péče a konkurenceschopnost v dalším období. První
etapa obsahovala novou alokaci dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické akutní
lůžkové péče.
7.1. Interna
zaměstnanci – přepočtené počty
NLZP
TPH
Lékaři
15,78
72,76
dělníci
2,00
Celkem
0,22
90,67
Lůžka: výkonnost
Ukazatele
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
3 986,75
3 460,04
3 870,69
3 786,36
CMI
3 918,00
3 799,00
3 628,00
3 733,00
Počet případů
Ambulance:
(uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG)
- příjmová/pohotovostní
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
684 731
843 015
1 390 953
1 743 640
Body
2 140
2 398
2 768
1 729
Počet unikátů
Poznámka: bodový nárůst způsoben novou interní ambulancí vykazovanou pod stejným IČP
- gastroenterologická
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
2 596 824
3 504 597
4 091 628
3 928 088
Body
1 688
1 782
2 061
1 939
Počet unikátů
- kardiologická
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
3 641 503
3 521 721
3 898 795
4 213 436
Body
2 795
2 903
3 123
3 311
Počet unikátů
345
320
317
334
Počet aplikov.
kardiostimulát.
V roce 2011 je i nadále interním oddělením provozována činnost kardiostimulačního střediska
v plném rozsahu. Nemocnice zajišťuje péči o pacienty v této oblasti i částečně z okresů
Rychnovska a Svitavska. Problémem je úhrada za aplikované kardiostimulátory, když
každoročně jsou tyto počty dopředu ze strany zdravotních pojišťoven limitovány.
Nemocnice dlouhodobě usiluje o zařazení do sítě kardiostilulačních center v republice.
Nezařazením do sítě by naši současní pacienti byli nuceni dojíždět minimálně do krajské
nemocnice.
I v roce 2012 předpokládáme provést stejný počet provedených implantací jako v roce 2011. Je
potřebné jednat s pojišťovnami a především MZ na dlouhodobém kontraktu, jedině tak
zajistíme podmínky pro perspektivní činnost tohoto kardiostimulačního střediska.
17
7.2. Neurologie
zaměstnanci – přepočtené počty
lékaři
NLZP
TPH
7,31
19,61
dělníci
Celkem
26,92
Lůžka: výkonnost
ukazatele
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
751,26
828,28
677,28
959,02
CMI
1 246,00
1 208,00
1 118,00
1 019,00
Počet případů
Ambulance:
(uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG)
- příjmová/pohotovostní
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
969 369
1 327 428
1 473 007
1 422 995
Body
2 369
2 581
2 694
2 834
Počet unikátů
- EMG
Ukazatel
Body
Počet unikátů
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
1 162 204
1 060 042
1 070 148
792 428
746
622
617
394
- EEG
Ukazatel
Body
Počet unikátů
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
480 655
319 998
486 761
456 057
495
301
397
336
7.3. Dětské
zaměstnanci – přepočtené počty
Lékaři
NLZP
TPH
10,57
38,68
dělníci
Celkem
49,25
Lůžka: výkonnost
ukazatele
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
1 644,61
1 285,54
1 449,20
1 460,88
CMI
3 375,00
3 300,00
3 301,00
3 595,00
Počet případů
Ambulance:
(uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG)
- příjmová/pohotovostní
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
998 632
1 104 871
941 361
898 485
Body
2 650
2 825
1 838
1 789
Počet unikátů
18
- endokrinologická, gastroenterologická, nefrologická
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
914 385
1 166 029
660 747
522 233
Body
1 230
1 381
1 020
910
Počet unikátů
- dětská kardiologie
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
561 774
785 169
201 762
Body
430
552
164
Počet unikátů
7.4. Chirurgie
zaměstnanci – přepočtené počty
lékaři
NLZP
TPH
12,07
41,12
dělníci
0
0
Celkem
2,00
55,19
Lůžka: výkonnost
ukazatele
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
3 435,89
2 811,95
3 109,10
2 855,24
CMI
2 632,00
2 632
2 630,00
2 626
Počet případů
Ambulance:
(uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG)
- příjmová/pohotovostní
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
4 179 942
4 610 913
5 924 958
5 406 491
body
9 030
9 284
9 584
8 980
Počet unikátů
- cévní, kolonoskopie, léčba chron. ran
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
625 654
640 157
683 921
571 670
body
968
1 071
1 180
1 144
Počet unikátů
- traumatologická
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
370
539
326
158
265
478
341 493
body
753
701
709
897
Počet unikátů
- ortopedická
Ukazatel
body
Počet unikátů
Rok 2008
Rok 2009
35 965
84
Rok 2010
54 936
95
19
Rok 2011
39 619
97
41 252
108
7.5. Gynekologickoporodnické
zaměstnanci – přepočtené počty
NLZP
TPH
lékaři
8,14
29,48
dělníci
Celkem
1
38,62
Lůžka: výkonnost
ukazatele
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
1 294,17
1 291,99
1 251,39
1 491,61
CMI
2 489
2 511
2 509
2 290
Počet případů
Ambulance:
(uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG)
- příjmová/pohotovostní
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
433 492
496 308
697 080
850 177
Body
1 252
1 377
1 510
1 520
Počet unikátů
- UZ
Ukazatel
Body
Počet unikátů
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
642 079
280 091
171 533
128 197
1 269
604
330
195
- gynekologická
Ukazatel
Body
Počet unikátů
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
760 928
1 072 419
1 006 547
1 007 453
1 274
1 331
1 338
1 274
-
porodnické oddělení
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Narozené dětí
1 219
1 224
1 203
1 117
Počet porodů
1 209
1 209
1 184
1 098
7.6. ORL
zaměstnanci – přepočtené počty
lékaři
NLZP
TPH
6,60
12,13
dělníci
Celkem
1
19,73
Lůžka: výkonnost
ukazatele
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
914,22
790,34
652,51
740,23
CMI
1 256
1 273
1 379
1 445
Počet případů
Ambulance:
(uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG)
- pohotovostní
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
20
Rok 2010
Rok 2011
Body
Počet unikátů
3 361 006
7 168
3 551 461
7 486
4 062 238
7 293
4 313 538
7 830
- příjmová, audio poradna
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
370 771
368 238
381 029
303 352
Body
618
690
721
807
Počet unikátů
- audioprotetická
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
416 855
476 778
481 793
507 433
Body
527
471
468
485
Počet unikátů
7.7. Urologie
zaměstnanci – přepočtené počty
lékaři
NLZP
TPH
4,42
12,11
dělníci
Celkem
16,53
Lůžka: výkonnost
ukazatele
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
734,24
630,58
674,23
669,75
CMI
827
881
937
1 007
Počet případů
Ambulance:
(uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG)
- příjmová
Ukazatel
Body
Počet unikátů
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
3 674 857
3 129 963
3 522 284
3 757 027
3 790
3 566
3 622
3 724
- pohotovost
Ukazatel
Body
Počet unikátů
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
276 866
252 234
199 008
189 052
540
499
316
295
- Vysoké Mýto
Ukazatel
Body
Počet unikátů
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
277 765
600 125
615 021
539 619
612
628
694
658
- Choceň
Ukazatel
Body
Počet unikátů
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
340 613
331 022
345 351
345 301
624
638
658
603
21
7.8. ARO
zaměstnanci – přepočtené počty
Lékaři
NLZP
TPH
11,70
40,21
dělníci
Celkem
51,91
Lůžka: výkonnost
Ukazatele
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
1 036,20
1 248,21
1 281,82
816,30
CMI
111
129
127
120
Počet případů
Ambulance:
(uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG)
- anestézie
Ukazatel
Body
Počet unikátů
Rok 2008
Rok 2009
25 204
36
Rok 2010
45 558
28
Rok 2011
23 465
23
86 553
48
- léčba bolestí, nutriční
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
315 310
410 688
427 119
338 991
Body
241
306
367
362
Počet unikátů
7.9. Komplement
7.9.1 HTO
zaměstnanci – přepočtené počty
Lékaři
NLZP
TPH
3,03
19,86
dělníci
Celkem
22,89
(uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG)
- hematologická poradna
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
1 080 728
1 181 323
1 338 962
1 291 151
Body
1 173
1 302
1 452
1 487
Počet unikátů
- transfuzní služba
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
4 891 785
5 425 373
5 250 230
4 992 753
Body
4 695
4 907
4 709
4 701
Počet unikátů
- hematologická laboratoř
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
3 071 588
3 266 031
3 601 396
3 841 758
Body
11 826
10 998
10 820
13 296
Počet unikátů
22
7.9.2 OKBD
zaměstnanci – přepočtené počty
Lékaři
NLZP
OOP
0,62
12,71
dělníci
Celkem
2,48
15,81
(uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG)
- oddělení klinické biochemie a diagnostiky
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
23 892 399
27 223 819
27 008 844
28 687 210
Body
29 634
27 333
28 969
28 020
Počet unikátů
7.9.3 Mikrobiologie
zaměstnanci – přepočtené počty
Lékaři
NLZP
OOP
2,00
11,01
dělníci
Celkem
13,01
(uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG)
- oddělení lékařské mikrobiologie
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
5 212 791
6 598 802
6 114 117
13 989 821
Body
17 267
18 195
16 819
20 342
Počet unikátů
Poznámka: Sloučení laboratoří z Albertina Žamberk a naší nemocnice proběhlo dne 1.4.2011, kdy byl vytvořen
jeden zcela funkční celek.
7.9.4 Rehabilitace
zaměstnanci – přepočtené počty
Lékaři
NLZP
OOP
2,42
11,74
dělníci
Celkem
14,16
(uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG)
- fyziatrie a léčebná rehabilitace
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
1 014 856
1 039 231
1 215 146
1 225 082
Body
1 216
1 172
1 381
1 321
Počet unikátů
- rehabilitace
Ukazatel
Body
Počet unikátů
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
3 710 651
5 236 614
4 451 071
5 021 248
1 146
1 042
937
904
7.9.5 Psychologie
zaměstnanci – přepočtené počty
Lékaři
NLZP
OOP
1,00
dělníci
3,00
Poznámka: k datu 31.12.2011 má ukončené specializační vzdělávání pouze 1 zaměstnanec.
23
Celkem
4,00
(uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG)
- psychologie
Ukazatel
Body
Počet unikátů
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
1 219 295
1 423 364
1 812 933
2 124 902
391
409
499
516
7.9.6 RDG
zaměstnanci – přepočtené počty
Lékaři
NLZP
THP
8,01
15,35
dělníci
Celkem
1,00
24,36
(uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG)
- RDG central, SONO, CT
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
13 386 493
16 165 666
17 035 540
16 859 406
Body
12 875
14 280
14 534
14 828
Počet unikátů
- magnetická rezonance (nově nasmlouváná kapacita se ZP od 1.10.2009)
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
1 862 513
21 192 519
24 234 371
Body
254
2 398
2 691
Počet unikátů
7.9.7 LSPP
(uvedené body jsou body, které jsou hrazeny ZP (bez agregovaných a vázajících se k DRG)
- lékařská služba první pomoci – pro dospělé
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Body
Počet unikátů
Rok 2010
Rok 2011
422 748
425 594
1 682
1 596
- lékařská služba první pomoci – pro děti a dorost
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Body
Počet unikátů
Rok 2010
Rok 2011
392 787
498 060
1 412
1 620
- lékařská služba první pomoci – lékárenské služby
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Tržba v Kč
1 574
1 731
Počet receptů
Nemocnice začala provozovat LSPP od 1.1.2010 reorganizací LSPP v kraji zajišťováním
lékařské služby první pomoci pro děti a dorost, pro dospělé a lékárenskou službu v prostorách
nemocnice. Výkon zajišťují jak vlastní zaměstnanci, tak i externí lékaři, s kterými má
nemocnice uzavřené dohody o provedení práce. Výkon LSPP pro děti a dorost je umístěn do II.
nadzemního podlaží dětského oddělení, výkon LSPP pro dospělé je prováděn v přízemí
neurologického pavilónu, lékárna zajišťuje LSPP v prostorách nemocniční lékárny.
24
7.9.8 Centrální operační sály(COS) a centrální sterilizace (CS)
zaměstnanci – přepočtené počty
Oddělení
NLZP
THP
COS
18,92
CS
5,83
Ukazatel
Počet operací
Rok 2008
Dělníci
Celkem
18,92
7,16
1,33
Rok 2009
Rok 2010
5 050
4 911
Rok 2011
5 104
4 852
7.9.9 Zdravotní doprava
zaměstnanci – přepočtené počty
Lékaři
NLZP
THP
8,21
Dělníci
2,97
Celkem
1,00
12,18
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
6 270 215
5 696 118
5 776 474
5 326 734
Počet bodů
12 434
11 909
12 709
12 589
Počet dokladů
305 219
307 544
282 216
335 837
Ujeté km
Pro výkon zdravotní dopravy má nemocnice nasmlouvané výkony se všemi zdravotními
pojišťovnami. Dopravu zajišťuje nejen pro pacienty nemocnice, ale spolupracuje i
s praktickými lékaři, penziony a domovy důchodců. V případě nehrazené dopravy je možné
provést převoz klientů přímou úhradou v hotovosti.
7.9.10 Nehrazené zdravotní výkony
Všechna zdravotnická oddělení mohou na žádost klientů provádět zdravotnické výkony, které
nejsou ze strany zdravotních pojišťoven hrazeny. Jedná se o výkony, které může provádět
pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. Nemocnice má zveřejněný ceník, dle kterého je
klient předem informován o výši úhrady. Největší zájem je o výkony ORL, gynekologie a
porodnice, rehabilitace, ARO a výkony komplementu.
Ukazatel
Tržba v Kč
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
1 693 974
2 147 077
2 278 234
2 641 517
8) Ošetřovatelská činnost
V roce 2011 jsme se zúčastnili ankety spokojenosti „Nejlepší nemocnice 2011, která probíhala
od 1.3. do 31.10.2011. Naše nemocnice se umístila na 1. místě v Pardubickém kraji a 10. místě
v ČR.
Od 1.11. – 30.11.2011 probíhala anketa spokojenosti dle PP 4301 Sledování spokojenosti
klientů. Bylo vyhodnoceno 1 528 dotazníků, což je o 204 méně než v loňském roce:
515 hospitalizovaných, 776 ambulantních, 186 doprovodů, 51 klientů ústavní lékárny.
Dotazníky byly distribuovány klientům prostřednictvím sester a ostatních nelékařů.
Výsledky ankety spokojenosti byly předány na oddělení, vedoucí zaměstnanci zpracují analýzu
výsledků svých oddělení a stanoví nápravná opatření ke zlepšení péče v oblastech, kde
výsledky dosahují hranice standardu a nižšího standardu. S výsledky a nápravnými opatřeními
25
seznámí personál na provozních poradách. Souhrnné výsledky jsou zpřístupněny všem
zaměstnancům na Manadesku. Poděkování patří personálu, který se aktivně podílí na sběru a
vyhodnocení této ankety.
Pochvaly:
odděle
ni
3. – 9. 2006
ARO
Gyn.por.
3
1
CHIR
3
3
5
8
2
4
INT
NEU
ORL
RDG
URL
DĚT +
novor.
10. 2006
- 2. 2007
6
4
1
2007
2008
2009
2010
2011
4
1
2
5
4
3+4
6
9
2
1+6
3
5
6
9
1
4
3
4
1
4
7
5
3
9
1
4
6
16
6
4
8
3
1
4
9
1
4
1
2
1+1
1
3
2
1
59
1
2
1
ostatní
op.sály
HTO
celkem
29
11
33
22
47
33
Stížnosti :
odděleni
3. - 9. 2006
o
CHIR
n
1
10. 2006
- 2. 2007
o
2007
2008
n
2009
n
o
2
2
2
2
n
1
2010
2011
o
n
3+1Č
o
1
1+2Č
2
1
n
4
o
2
3
3
1
1
ORL
INT
NEU
1
1
1
RDG
URL
DZS
1
1
1
2
1
Gyn.-por.
1
lékárna
Jiné
OUN,
a.s.
celkem
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1+1Č
4
4
1
-
-
-
5
Legenda : o – stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná
n – stížnost byla vyhodnocena jako neoprávněná
26
7
2
6
6+3Č
3
2
6+1Č 12
9) Obslužné nezdravotnické provozy
Nemocnice zajišťují pro řádný chod všech zdravotnických oddělení obslužné provozy:
stravování, úklid, údržba majetku, vytápění, odstranění odpadů, středisko vědeckých informací
a archív.
Praní prádla je zajištěno dodavatelsky firmou Jan Fišer, s.r.o., na ostrahu majetku s recepční
službou je uzavřená smlouva s firmou Securitas ČR (dříve firma Agency of Security Fenix).
Nemocnice zajišťuje svoz nebezpečných odpadů z ostatních zdravotnických zařízení ve městě,
likvidaci svých i těchto odpadů má zajištěnou v Pardubické krajské nemocnici, a.s.
(nebezpečný odpad) a ve firmě Ekola České Libchavy (komunální odpad).
Přehled přijaté fakturace za praní prádla ( včetně DPH) dodavatelskou firmou v Kč
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
5 686 392
5 602 643
5 577 242
4 317 787
Fakturace
Ke snížení nákladů došlo jednak snížením jednotkových cen za praní (především v roce 2011),
jednak přechodem na používání jednorázového prádla především u operačního prádla.
Přehled přijaté fakturace za ostrahu majetku a recepční službu ( včetně DPH) v Kč
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
2 185 725
2 177 028
2 187 323
1 973 649
Fakturace
Společností Securitas mimo základní rozsah poskytování služeb – ostrahu majetku a recepční
služby – zajišťuje na vrátnici i prodej kupónu na regulační poplatky a příjem hotovosti za
poskytované hrazené služby mimo pracovní dobu. Ke snížení nákladů v hodnoceném roce
došlo snížením rozsahu poskytovaných služeb (snížení rozsahu recepční služby v pracovní
době).
Přehled přijaté fakturace za odstranění odpadů (včetně DPH) v Kč
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Fakturace Ekola
220 887
226 008
290 320
330 472
Fakturace PKN
1 569 895
1 584 426
1 625 585
1 555 644
spálený odp. v kg
175 800
180 525
176 701
174 631
Ekola
spálený odp. v kg
PKN
Fakturace
nemocnice v Kč
151 060
154 974
190 064
134 761
340 789
425 092
405 843
356 402
Nemocnice dle uzavřených smluv čtvrtletně provádí fakturaci soukromým zdravotnickým
zařízením, kterým zajišťuje uložení odpadů k likvidací.
9.1. Stravovací provoz
zaměstnanci – přepočtené počty
NLZP
THP
3,00
dělníci
2,97
27
Celkem
17,63
23,60
počty uvařených jídel
Ukazatel
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
78 716
74 157
69 488
68 761
snídaně
26 115
24 282
23 570
23 814
přesnídávka
142 329
140 321
142 149
141 640
oběd
32 932
30 925
30 073
30 482
svačina
96 535
93 247
91 771
102 250
večeře vč.2 več.
64 059
66 128
71 528
72 074
jen obědy pro
zaměstnance
Stravovací provoz zajišťuje stravování jak pro pacienty, tak pro zaměstnance nemocnice i cizí
subjekty, nabízí výběr z více jednotlivých diet. Vychází z doporučených vzorových norem,
které jsou upravovány dle návrhů nutričních terapeutek, nyní vyrábíme 24 celodenních dietních
jídel. Nutriční terapeutky, zodpovídající za normování diet, za výrobu a kvalitu uvařené stravy
včetně expedice léčebné výživy a kontroly podávání stravy na odděleních, spolupracují
v úpravě norem s lékařem zajišťujícím v nemocnici nutriční a metabolickou činnost. Nejvíce je
vyráběná dieta č. 3 – tzv. základní, kterou využívají i zaměstnanci.
V průběhu hodnoceného roku došlo ke změně v podávání večeře přechodem z teplé na
studenou večeři.
9.2. Úklid
zaměstnanci – přepočtené počty
NLZP
THP
dělníci
Celkem
1,00
50,59
51,59
Nemocnice zajišťuje úklid nebytových prostor svými zaměstnanci. Je uklízeno celkem
21.119 m2, na některých specializovaných zdravotnických pracovištích je zvýšená četnost
úklidu, takže je denně uklízeno 29.648 m2.
Náklady na úklid
Náklady
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
10 202 970
11 143 272
11 064 649
10 612 831
9.3. Údržba a zahrada
zaměstnanci – přepočtené počty
NLZP
THP
dělníci
Celkem
9,58
9,58
Nemocnice zajišťuje údržbu nebytových prostor a úklid venkovních prostor svými zaměstnanci.
Ti provádějí běžnou provozní údržbu v profesi elektrikáře, malíře nebytových prostor,
instalatéra, zahradnice a domovníka.
9.4. Kotelna
zaměstnanci – přepočtené počty
NLZP
THP
Dělníci
Celkem
1,89
Nemocnice zajišťuje vytápění nebytových prostor svými zaměstnanci.
28
1,89
9.5. Středisko vědeckých informaci
zaměstnanci – přepočtené počty
NLZP
THP
dělníci
Celkem
0,75
0,75
Středisko vědeckých informací zajišťuje služby především pro zaměstnance nemocnice
v současném rozsahu již na úvazek 0,4. Důvodem pro zachování tohoto oddělení je potřeba
poskytovat zaměstnancům aktuální informace na vzdělávání a právní změny zákonných norem.
10) Informační systémy
Usilujeme o komplexní optimalizaci a efektivitu hospodaření a provozu nemocnice. K tomuto
potřebujeme podpůrné nástroje řízení, které by umožňovaly průběžné a pravidelné sledování
vývoje a dopadů jednotlivých uskutečněných kroků na fungování a hospodaření zdravotnického
zařízení. I v případě investic do těchto systémů je nutné jednat hospodárně a volit cestu
komplexního řešení. Proto pokládáme za důležité rozvíjet a synchronizovat manažerské
systémy v rámci celokrajské působnosti. Orlickoústecká nemocnice, a.s. tuto problematiku řeší
prostřednictvím manažerského nadstavbového systému společnosti Sefima s.r.o, který dokáže
optimálně propojit oblast nákladů, výnosů, personalistiky i logistických procesů. Důležité
informace pro řízení výnosové a nákladové části poskytuje také SW společnosti SWLab.
Neustálý rozvoj informačních systémů, nárůst archivovaných i současných dat spolu se
současným trendem digitalizace záznamů s sebou nese zvýšenou potřebu na kapacitu datových
úložišť a s tím spojené nemalé náklady na jejich pořízení. V současné době je tato problematika
řešena roztříštěně, tedy v gesci každého zdravotnického zařízení. Postrádá jednotnost a
kontrolu. Z těchto důvodů by bylo vhodné zvážit řešení této situace prostřednictvím centrálního
úložiště dat v rámci celého Pardubického kraje. Synergický efekt by byl zcela jistě nejen ve
finanční efektivitě, ale také v jednoznačné garanci bezpečnosti takto uchovaných dat přímo
majoritním akcionářem těchto zdravotnických zařízení.
11) Kontroly uskutečněné v roce 2011 v Orlickoústecké nemocnici, a.s.
-
Leden 2011
Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí
- kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění – bez zjištěných závad
-
Únor 2011
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky
- kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních
podmínek – zjištěny drobné nedostatky, které byly okamžitě řešeny
-
Březen 2011
Krajský úřad Pardubického kraje
- veřejnoprávní veřejná kontrola
kontrola použití vyrovnávací platby dle Smlouvy o poskytování veřejné služby a
podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby – bez
zjištěných závady
Krajský úřad Pardubického kraje
- místní šetření v místě provozování NZZ
29
ověření platnosti údajů a náležitostí uvedených v žádosti o vydání rozhodnutí o souhlasu
s personálním a věcným vybavením, prověření věcného a technického vybavení - provoz
odpovídá podmínkám stanoveným pro vydání souhlasu – bez závad
Všeobecná zdravotní pojišťovna, územní pracoviště Ústí nad Orlicí
- kontrola odvodu pojistného za zaměstnance na veřejné zdravotní pojištění - zjištěny
drobné nedostatky byly okamžitě řešeny
Krajský hygienická stanice Pardubického kraje
- kontrolní stěry na oddělení ARO – zjištěné nedostatky byly řešeny a jsou předmětem
pravidelných interních kontrol
-
Květen 2011
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
- kontrola stravovacího provozu – zjištěné nedostatky byly řešeny na PV
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
- kontrola stravovací části dětského oddělení – bez závad
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
- provedeny kontrolní stěry na oddělení všeobecné chirurgie – zjištěné nedostatky byly
předmětem řešení na PV
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
- provedeny kontroly stěry na oddělení všeobecné chirurgie – zjištěné nedostatky byly
předmětem PV
-
Červen 2011
Český metrologický institut-Oblastní inspektorát Pardubice
- státní metrologický dozor – bez závad
-
Srpen 2011
Krajský hygienická stanice Pardubického kraje
- kontrola interního oddělení – bez závad
Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha
- kontrola zdravotnických prostředků – bez závad
-
Září 2011
Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha
- kontrola prostoru odběrového zařízení porodnicko-gynekologického oddělení. Předmětem
kontroly jsou předpoklady odběrového zařízení plnit požadavky zákona a vyhl.č.422/2008
Sb., v platném znění, při opatřování krvetvorných buněk z pupečníkové krve – bez závad
Krajský hygienická stanice Pardubického kraje
- kontrola interního oddělení - zjištěné nedostatky byly předmětem jednání PV
-
Říjen 2011
Krajský úřad Pardubického kraje
- řádná kontrola zacházení s návykovými látkami – bez závad
Prověrky BOZP a preventivní prohlídky PO
- na všech pracovištích nemocnice dle zákona č.262/2006 Sb. ZP, v platném změní –
zjištěné nedostatky byly předmětem jednání se stanovením termínů k jejich odstranění
30
-
Listopad 2011
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
- provedeny stěry na chirurgické ambulanci – zjištěné nedostatky byly předmětem jednání
na PV
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
- provedeny kontrolní odběry vzorků na porodnickém oddělení - nedostatky předmětem
projednání na PV
Krajský hygienická stanice Pardubického kraje
- kontrola neurologického oddělení – bez závad
Krajský hygienická stanice Pardubického kraje
- kontrola neurologického oddělení/ambulance - bez závad
SÚKL Praha
- kontrola nemocniční lékárny – plnění požadavků zákona č.378/2007 Sb.o léčivech a o
změnách některých souvisejících zákonů – bez závad
SÚKL Praha
- kontrola plnění úrovně správné výrobní praxe v zařízení transfuzní služby – drobné
závady byly okamžitě odstraněny
-
Prosinec 2011
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
- odběr vzorků na rehabilitačním oddělení – zjištěné závady byly okamžitě projednány na
PV
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
- odběr vzorků na rehabilitačním oddělení – zjištěné nedostatky byly projednány na PV
Krajský úřad Pardubického kraje
- místní šetření v místě provozování NZZ.
Ověření platnosti údajů a náležitostí uvedených v žádosti o vydání rozhodnutí o souhlasu
s personálním a věcným vybavením, prověření věcného a technického vybavení – provoz
odpovídá podmínkám stanoveným pro vydání souhlasu – bez závad
V roce 2011 dle výše uvedeného bylo provedeno 26 kontrol, u kterých nebyly zjištěny
závažné nedostatky.
Současně probíhaly kontroly na vykazování zdravotní péče – kontrola zdravotními
pojišťovnami.
12) Dary
Orlickoústecká nemocnice, a.s v roce 2011 přijala dary v celkové výši 636 505,- Kč. Finanční
dary byly zaúčtovány ve výši 526 460,- Kč, věcné byly ohodnoceny částkou 110 045,- Kč.
Věcné dary ve výši byly řádně zaevidovány v účetnictví nemocnice.
Věcné dary
Dárce
IČ
fi Elektro Sychra, Jilemnického 233, 562 01 Ústí nad Orlicí
fi LDM, s.r.o. Česká Třebová
fi Mgr. Jan Urban, Pivovarské nám. 557, 563 01 Lanškroun
fi Mgr. Jan Urban, Pivovarské nám. 557, 563 01 Lanškroun
věcný dar
15030938 notebook DELL
varná konvice
71467092 52 ks rychlozavinovačky
71467092 15 ks povlaky na dětské přikrývky
31
fi Josef Kaválek, U Lípy 985, Nové Město nad Metují
fi IMS-Drašnar s.r.o., Semanínská 2090, 560 02 Česká Třebová
fi STUDIO BYT, Helena Kaplanová, 561 64 Jablonné n/O, Nám.
5.května
fi Isolit-Bravo, Jablonské nábřeží 305, 561 64 Jablonné n/O
fi Isolit-Bravo, Jablonské nábřeží 305, 561 64 Jablonné n/O
fi Isolit-Bravo, Jablonské nábřeží 305, 561 64 Jablonné n/O
fi Isolit-Bravo, Jablonské nábřeží 305, 561 64 Jablonné n/O
fi J. Hloušek, Za Vodou 531, 562 03 Ústí nad Orlicí
fi J. Hloušek, Za Vodou 531, 562 03 Ústí nad Orlicí
fi J. Hloušek, Za Vodou 531, 562 03 Ústí nad Orlicí
P. Havlíček Ústí nad Orlicí
MUDr. Báník
Ing. Svobodová
Bc. Černá Petra
Kykalová Marcela
bez smlouvy
bez smlouvy
bez smlouvy
Elektro Franc Ústí nad Orlicí
Geosan, Group Praha
Finanční dary
Dárce
Vanko CZ.s.r.o.
AUDIFON s.r.o.
FERRING PHARMACEUTIC
Vaňa Jiří
Gottwaldová Marie, Šanov 78
ASI Prag s.r.o.
GHC GENETICS,S.R.O
SANOFI-AVENTIS,S.R.O
GRUNENTHAL CZECH S.R,O
ADORE S.R.O.,Praha
Šmídl,s.r.o. Žamberk
JUDr.Nuckolls Petr,Ústí nad Orlicí
Valosun,a.s. Brno
GHC GENETICS,S.R.O
JUDr.Köck Jan, Polička
Obec České Libchavy
PROPLAST,s.r.o.
SOR Libchavy
Obec Libchavy
Isolit Bravo,s.r.o.,Jablonné nad Orlicí
VÚB,a.s. Ústí nad Orlicí
Merk Sharp a Dohme s.r.o.,Praha
Spirig a.s.,Hradec Králové
PaedDr.Petr Kratochvíl,Česká Třebová
FPOS a.s.Ústí nad Orlicí
SOR Libchavy
VELEBNY & FAM S.R.O.Ústí nad Orlicí
MOTORSPORT A AKCE-LANCIA FANS
KAJA UnO,s.r.o.Ústí nad Orlicí
Mokrejš Vlastimil,Vysoké Mýto
GHC GENETICS,S.R.O
CONTIPRO C,A.S
NOVO NORDISK S.R.O,Praha 6
Merk Sharo a Dohme s.r.o.
Hero Czech s.r.o.
15625648 chladící vířič na nápoje
25273396 lednice Elektrolux
13218026
46507272
46507272
46507272
46507272
11131594
11131594
11131594
11129085
IČ
pro oddělení
27511936
POR
ORL
Lékárna
Dětské
Dětské
Dětské
HTO
HTO
Lékárna
Chirurgie
ORL
Gynekologie
Dětské
HTO
chirurgie
dětské
interna
interna
správa
interna
interna
dětské
dětské
gastro
interna
ORL
interna
dětské
správa
ORL
HTO
správa
interna
dětské
dětské
27086941
28188535
44848200
27063623
26305453
26009030
28188535
25801546
60935987
15030865
00038113
46507272
45534420
62040774
27546098
15030865
25960709
25937375
28188535
60917431
25097750
32
kompenzační poloh.pomůcky do lůžka
2x mikrovlnná trouba
4x varná konvice
2x ventilátor teplovz.
4x ventilátor stojanový
1 ks dětský kočárek pro panenky
1 ks dětská židlička na krmení
20 ks PVC prostírání
židlička dětská jídelní
4x sestava obrazů
Televizor
starší kuchyňská linka
16x přikrývka kojenecká + povlaky
Topinkova
Hotdogovač
DVD přehrávač
2x televizor Sharp
Lehátko BTL s el. posuvem
PROSAM, s.r.o.
Obec Verměřovice
Obec Lubník
Obec Sázava
GML HEALTH CARE
Obec Tisová
ASTRAZENECA
Nutricia a.s. Praha
Obec Damníkov
GHC GENETICS,S.R.O.
Obec Hejnice
Obec Zámrsk
Wágner Miroslav,Jablonné nad Orlicí
KODITEK VLASTIMIL
Obec Luková
Obec Svatý Jiří
Město Jablonné nad Orlicí
Obec Petrovice
Obec Hnátnice
Obec Krasíkov
Obec Kameničná
Ing.Šuda Jaroslav,Čelákovice
Město Žamberk
Ing.Pohan Josef,Lanškroun
Obec Horní Heřmanice
279641
63984482
278696
28188535
Zpracovala: A. Kučerová, controlling
Duben 2012
33
gynekologie
OS
OS
OS
ARO
OS
lékárna
dětské
OS
HTO
OS
OS
OS
dětské
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
ORL
OS
Download

Výroční zpráva 2011 (PDF verze, 0600 KB)