VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INZERCE
RF HOBBY S.R.O.
1. Společnost RF Hobby s.r.o., se sídlem Bohdalecká 6/1420, Praha 10, IČ: 26155672, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 75215 (dále též „vydavatel“) je vydavatelem periodického tisku, ve
kterém je na základě smluvního vztahu se zadavateli inzerce (dále též „zadavatel“) zveřejňována inzerce zadavatelů.
2. Společnost RF Hobby s.r.o. vydává tyto všeobecné obchodní podmínky pro zveřejňování inzerce v periodickém tisku
vydávaném vydavatelem (dále též ,všeobecné podmínky“), které jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též „Občanský zákoník“) a které jsou nedílnou součástí každé smlouvy o
uveřejnění inzerce zadavatele u vydavatele (pokud není mezi stranami výslovně písemně sjednáno jinak). Součástí těchto
všeobecných podmínek je i aktuální ceník vydavatele.
3. Zadavatel objednává uveřejnění inzerce u zadavatele na základě řádné písemné objednávky se všemi potřebnými údaji a na
základě cen uvedených v aktuálním a platném ceníku inzerce vydavatele. Inzerci zadavatel objednává formou řádně
vyplněného formuláře vydavatele, případně jiným způsobem, kdy však objednávka musí vždy obsahovat všechny potřebné
náležitosti, které jsou nezbytné pro řádné uveřejnění inzerce, zejména pak označení vydavatele, obchodní firmu zadavatele,
IČ, DIČ, specifikace periodika, v němž má být inzerce šířena, rozsah inzerce atd.
4. Smlouva o uveřejnění inzerce vznikne v okamžiku, kdy (i) vydavatel písemně potvrdí zadavateli akceptaci objednávky,
nebo (ii) vydavatel potvrdí akceptaci objednávky jinak, např. mailem či faxem, nebo (iii) zveřejněním inzerce uvedené
v objednávce zadavatele. Vydavatel nemá povinnost akceptovat jakoukoliv objednávku zadavatele a není povinen
neakceptování objednávky jakkoliv zdůvodňovat.
5. Doručením objednávky zadavatele vydavateli zadavatel stvrzuje, že se důkladně obeznámil s těmito všeobecnými
podmínkami a s aktuálním ceníkem, zcela jim porozuměl a v plném rozsahu s nimi souhlasí a považuje je za nedílnou součást
objednávky.
6. Za včasné a bezchybné dodání podkladů pro výrobu inzerce je odpovědný zadavatel, přičemž se zavazuje dodat podklady
včas dle harmonogramu výroby jednotlivých časopisů, nejpozději však v den uzávěrky uvedený na objednávce potvrzené
vydavatelem. Náklady na vyhotovení podkladů a jejich doručení vydavateli nese zadavatel.
7. Zadavatel se zavazuje dodat podklady v řádné kvalitě, a to tak, aby mohlo dojít ke kvalitní realizaci tisku dle technických
specifikací vydavatele, které jsou součástí prezentačních materiálů a jsou také trvale umístěny na internetové adrese www.rfhobby.cz/ obchodnipodmínky.
8. Zadavatel plně odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro inzerci dodaných vydavateli.
Zadavatel se zavazuje, že inzerce nebude v rozporu zejména s právními předpisy, dobrými mravy, zásadami poctivého
obchodního styku, že inzerce nebude zasahovat do oprávněných zájmů třetích osob (zejména do osobnostních práv, práva na
ochranu dobré pověsti právnické osoby, autorských práv atd.), včetně vydavatele (včetně inzerce na konkurenční
vydavatelství) a že zveřejněním inzerce nedojde ani k porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Zadavatel se
zavazuje, že pokud v důsledku či v souvislosti se zveřejněním inzerce vznikne zadavateli jakákoliv škoda (či jiná újma),
takovou škodu či újmu vydavateli v plné výši nahradí (a to včetně nákladů právního zastoupení poskytnuté vydavateli
v těchto věcech).
9. Vydavatel jakkoliv neodpovídá za obsahovou správnost podkladů pro inzerci a údajů uveřejněných v inzerci. Vydavatel
není povinen zkoumat, zda inzerce splňuje závazky zadavatele uvedené v článku 8. Vydavatel je však oprávněn (nikoliv
povinen) v případě zjištění jakýchkoliv svých pochybností ohledně přípustnosti a/nebo rozporu inzerce s podmínkami
uvedenými v článku 8 či v případě rozporu s etickými zásadami nebo zájmy vydavatele odmítnout uveřejnění inzerce (a to
bez jakéhokoliv nároku zadavatele). V takovém případě – nebudou-li zadavatelem bezodkladně dodány bezvadné náhradní
podklady inzerce - je vydavatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.
Objednatel je oprávněn (bez jakéhokoliv nároku zadavatele) odmítnout zveřejnění inzerce (resp. pozastavit své plnění) i
v případě, že je zadavatel inzerce v prodlení s jakoukoliv platbou za inzerci vůči vydavateli (a to doby úhrady dlužných
částek, včetně příslušenství), případně podmínit zveřejnění inzerce předplatbou. Toto opatření může vydavatel uplatnit i
v průběhu dlouhodobé reklamní kampaně, kdy zadavatel neplní své závazky.
10. Inzeráty, které v důsledku své stylizace nejsou rozeznatelné jako inzeráty a mohly by být považovány za redakční text,
mohou být v periodiku označeny informací „Inzerce“ nebo „Komerční prezentace“.
11. Podklady pro výrobu inzerce se zadavatelům vracejí jen na vyžádání. V oddělení výroby inzerce se uchovávají dva
měsíce po uveřejnění, pokud není dohodnuto jinak.
12. V případě výroby inzerátu v grafickém studiu vydavatele má zadavatel nárok maximálně na dvě korektury inzerátu.
Pokud se v termínu 72 hodin zadavatel nevyjádří k provedené úpravě, předpokládá se, že s ní souhlasí. Obtahy vyrobeného
inzerátu budou poskytnuty zadavateli pouze na jeho výslovné přání a na základě písemné žádosti.
13. Pokud není sjednán přesný den zveřejnění a pozice inzerátu, bude inzerát umístěn a zveřejněn v nejbližším možném
termínu a umístěn dle uvážení vydavatele.
14. Vydavatel zaručuje standardní jakost tisku inzerce, limitovanou kvalitou dodaných podkladů k výrobě a použité
technologie tisku a materiálu. Tiskové podklady nedodané ve sjednaném termínu a dle technických specifikací mohou mít
vliv na kvalitu tisku a neopravňují zadavatele k reklamaci plnění.
15. Zadavatel má v případě otištění zcela nebo zčásti nečitelného, nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu nebo
bezchybný náhradní inzerát, avšak pouze v rozsahu, v němž byl účel inzerátu omezen, a to za podmínky, že součástí
předaných podkladů byl i barevný normovaný nátisk inzerátu (jiné nároky zadavatele jsou vyloučeny). Toto právo je
zadavatel oprávněn uplatnit u vydavatele do 14-ti dní od okamžiku zveřejnění inzerce a to výhradně písemnou formou, jinak
toto právo zaniká. Právo volby mezi způsoby řešení reklamace uvedenými v první větě má vydavatel.
16. Pokud se při zpracování tisku projeví takové nedostatky v podkladech, které při příjmu zakázky nebyly zjevně
rozeznatelné, nemá zadavatel nárok takový inzerát reklamovat (a nemá nárok na slevu či náhradní plnění). Pokud v takovém
případě vzniknou vydavateli, tiskárně nebo realizátorovi inzerce (vklady, vlepy apod.) další náklady, budou tyto
přefakturovány v plné výši zadavateli, který je povinen je uhradit.
17. Vydavatel jakkoliv neodpovídá zadavateli zejména (i) za škody, které nebyly zaviněny vydavatelem (včetně událostí
vyšší moci), a (ii) nepřímé škody (zejména ušlý zisk, ztráta příležitostí poškození pověsti a good will apod.). Vydavatel není
povinen hradit škody jiné osobě, než zadavateli.
18. Zákonná práva spotřebitelů, od nichž se nelze dohodou odchýlit, zůstávají nedotčena.
19. V případě zrušení objednávky inzerce mezi 20. a 10. pracovním dnem před uzávěrkou inzerce daného vydání bude
zadavateli účtován storno poplatek ve výši 50 % z celkové ceny inzerce po slevách pro dané vydání. Po tomto termínu nelze
inzerát stornovat. To znamená, že v případě nedodání podkladů inzerentem bude naúčtován 100% storno poplatek z celkové
ceny inzerce po slevách pro dané vydání. Zadavatel je povinen storno poplatky uhradit.
20. V případě zrušení množstevní objednávky, ve které bude vykalkulována množstevní sleva, bude zadavateli doúčtována
poměrná část slevy z ceny inzerce, která již byla realizována.
21. Ceny v cenících, kalkulacích a na objednávkách jsou uvedeny bez DPH. Není-li v objednávce stanoveno jinak, vystavuje
vydavatel faktury po jednotlivých vydáních inzerce, se splatností 14 dní od data vydání inzerce. Vydavatel si vyhrazuje právo
stanovit individuální obchodní a platební podmínky, včetně cen inzerce na specializovanou inzerci.
22. V případě, že zadavatel je v prodlení s jakoukoliv platbou v souvislosti s inzercí vůči vydavateli (zejména zaplacení ceny
objednané inzerce), je vydavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Pokud by vznikly na straně vydavatele odůvodněné pochybnosti o schopnosti zadavatele dostát svým platebním závazkům
vůči vydavateli (i před jejich splatností), je vydavatel oprávněn před plněním z jeho strany žádat předplatbu od zadavatele až
do výše 100% celé zakázky nebo od smlouvy (objednávky) odstoupit (bez nároku zadavatele).
Zadavatel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči vydavateli (zákaz započtení). Vydavatel je
oprávněn započíst jednostranně jakékoliv své pohledávky vůči zadavateli a to i pohledávky splatné vůči nesplatným a
naopak.
23. Smluvní strany se dohodly, že pravomoc k řešení veškerých jejich sporů o nároky, které přímo nebo odvozeně vznikly z
objednávky inzerce či v souvislosti s jejím ukončením nebo v návaznosti na ni, bude mít podle zákona č. 216/1994 Sb. v
jednoinstančním písemném rozhodčím řízení samostatně rozhodce, kterým je stranami jmenován Judr. Martin Šenkýř,
advokát registrovaný pod č. 10904, se sídlem Na Viničních horách 1834/24, 160 00 Praha 6, IČ: 71456511.
24. Pokud by byly v rozporu jakákoliv práva a povinnosti stran uvedené v objednávce a ve všeobecných podmínkách či
technických podmínkách či v aktuálním ceníku, pak mají přednost ustanovení objednávky. O jakýchkoliv takových odlišných
skutečnostech v objednávce (zejména pak o cenových podmínkách) je zadavatel povinen dodržovat mlčenlivost.
25. Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných podmínek, cen inzerce apod. s tím, že změna je platná vždy
od okamžiku uveřejnění nových podmínek na internetové stránce vydavatele rf-hobby.cz či jejím oznámením zadavateli (co
nastane dříve).
26. Tyto všeobecné podmínky (a smluvní vztah zadavatele a objednatele) se řídí výhradně českým právem, zejména pak
Občanským zákoníkem, bez použití kolizních norem mezinárodního práva soukromého. § 1799 a § 1800 Občanského
zákoníku nebudou na základě dohody stran použity.
27. Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1.5.2014.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Základní informace
Podklady k inzerci v titulech vydávaných vydavatelstvím
RF HOBBY s. r. o. se přijímají výhradně v elektronické
podobě. K dokumentům je třeba vždy přiložit kontrolní
nátisk. V případě, že kontrolní nátisk není dodán, neručí vydavatel za barevnou věrnost ani správnou podobu
otištěné inzerce.
Hotové podklady připravené k tisku
Podklady inzerce přijímáme výhradně ve formátu tiskového PDF. Veškeré podklady musí splňovat níže uvedené parametry. V případě, že dodané podklady nejsou
v souladu s níže uvedenými parametry, neručí vydavatel za barevnou věrnost ani správnou podobu otištěné
inzerce.
PDF
Soubory v tomto formátu musí být vytvořeny z kompozitního, nikoli separovaného, postscriptového souboru
v nastavení pro maximální kvalitu tisku. Vložené bitmapové obrázky musí být v rozlišení minimálně 300 dpi,
bez komprese či downsamplingu. V dokumentu musí
být písma převedena do křivek. Všechny použité barvy
musí být v režimu CMYK.
Ořez, vazba a dvoustránkové inzerce
U inzerce, která je připravena pro velikost „na spad“,
je třeba přidat 5 mm na ořez, a to na všechny strany.
V případě titulů s vazbou V2 u inzerce umístěné na druhé a třetí straně obálky a v bloku počítejte se zmenšením šířky stránky o 4 mm od hřbetu z důvodu vlepení
bloku do obálky časopisu. U dvoustránkových inzerátů
je třeba dodat každou stranu jako zvláštní dokument
s výjimkou prostřední dvoustrany u titulů s vazbou V1.
Podklady pro tvorbu inzerce tvořené v grafickém studiu RF Hobby
Inzerci pro naše klienty připravujeme pouze po předchozí dohodě. V tomto případě je účtován poplatek
ve výši 10 % z ceníkové ceny inzerce. V případě náročných retuší, fotomontáží a podobně mohou být zákazníkovi účtovány další náklady, jejichž výše bude
předem sdělena. Podklady pro tvorbu inzerce musí být
předány s dostatečným předstihem, nejpozději však
5 pracovních dní před uzávěrkou inzerce konkrétního
vydání. S objednávkou inzerce musí být předán také
zákres – rozvržení inzerátu, případně náhled v elektronické podobě jako například PDF, JPG, TIFF nebo v jiném běžném formátu pro MacOS či Windows.
Texty a písma
V případě požadavku na použití konkrétního písma je
nutné toto písmo (font) předat současně s podklady pro
tvorbu inzerce, a to ve formátech OpenType, TrueType
nebo Postcript pro Windows nebo MacOS.
Obrázky a logotyp
Bitmapové obrázky musí být v rozlišení minimálně
300 dpi, bez komprese či downsamplingu. Logotyp
ve formátu EPS, AI musí být převeden do křivek.
Ilustrator EPS
Barvy ve formátu EPS musí být výhradně v režimu
CMYK a veškerá použitá písma musí být převedena
do křivek. Dokument musí být uložen společně s náhledem ve formátu TIFF.
Photoshop EPS, TIFF, JPG
Bitmapové dokumenty musí být uloženy výhradně v režimu CMYK v rozlišení minimálně 300 dpi. Při použití
menších velikostí písma doporučujeme použít rozlišení
minimálně 600 dpi. Soubory TIFF mohou být uloženy
pouze s kompresí typu LZW nebo bez komprese. Soubory EPS musí být uloženy jako jednosouborové, bez
komprese, nejlépe v binárním režimu. Soubory JPG
musí být uloženy v nejvyšší možné kvalitě, tedy s nejnižší možnou kompresí.
Předání podkladů pro výrobu inzerce
E-mail
Podklady do velikosti 10 MB mohou být zaslány elektronickou poštou na adresu [email protected] Z důvodů vyššího zabezpečení proti poškození souborů
doporučujeme přílohy komprimovat ve formátech ZIP
nebo RAR.
Přenosná média
Přijímáme podklady na přenosných médiích CD, CD-R,
CD-RW či DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Inzertní služby se poskytují na základě řádné písemné a potvrzené objednávky se všemi potřebnými údaji
a na základě cen uvedených v platném ceníku inzerce.
Objednávkou se rozumí potvrzená kalkulace inzerce,
objednávka nebo jakýkoli jiný písemný dokument nahrazující standardní kalkulaci či objednávku vydavatele
(vlastní formulář zadavatele).
Vydavatel vystaví doklad o přijetí objednávky písemnou formou, případně potvrdí objednávku jiným způsobem (tel., fax, e-mail apod.).
Podpisem objednávky zadavatel prohlašuje, že se
plně a v celém rozsahu seznámil s obecnými smluvními
podmínkami vydavatelství RF Hobby, že s nimi souhlasí a plně jim porozuměl.
Za včasné a bezchybné dodání podkladů pro výrobu
inzerce je odpovědný zadavatel, přičemž se zavazuje
dodat podklady včas dle harmonogramu výroby jednotlivých časopisů, nejpozději však v den uzávěrky uvedený na objednávce potvrzené vydavatelem.
Zadavatel se zavazuje dodat podklady v řádné kvalitě, a to tak, aby mohlo dojít ke kvalitní realizaci tisku dle
technických specifikací vydavatelství RF Hobby, které
jsou součástí prezentačních materiálů a jsou také trvale umístěny na internetové adrese www.rf-hobby.cz/
obchodnipodmínky.
Vydavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů
v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda
jimi nejsou porušována práva třetích osob. Je oprávněn
odmítnout uveřejnění inzerátu, kdy jeho znění nebo význam odporuje etickým zásadám nebo zájmům vydavatele či je-li v rozporu s právními předpisy.
Zadavatel odpovídá za obsah a právní přípustnost
textových a obrazových předloh pro inzerci.
Podklady pro výrobu inzerce se zadavatelům vracejí
jen na vyžádání. V oddělení výroby inzerce se uchovávají dva měsíce po uveřejnění, pokud není dohodnuto
jinak.
V případě výroby inzerátu v grafickém studiu vydavatele má zadavatel nárok maximálně na dvě korektury inzerátu. Pokud se v termínu 72 hodin zadavatel
nevyjádří k provedené úpravě, předpokládá se, že s ní
souhlasí.
Obtahy vyrobeného inzerátu budou poskytnuty zadavateli pouze na jeho výslovné přání a na základě písemné žádosti.
Pokud není sjednán přesný den zveřejnění a pozice
inzerátu, bude inzerát umístěn a zveřejněn v nejbližším
možném termínu a umístěn dle uvážení vydavatele.
Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku
inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou
inzerci, resp. pozastavit plnění až do zaplacení dlužné
částky. Toto opatření může vydavatel uplatnit i v průběhu dlouhodobé reklamní kampaně, kdy zadavatel průběžně neplní své závazky.
Vydavatel zaručuje standardní jakost tisku inzerce,
limitovanou kvalitou dodaných podkladů k výrobě a použité technologie tisku a materiálu.
Zadavatel má v případě otištění zcela nebo zčásti
nečitelného, nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu nebo bezchybný náhradní inzerát, avšak
pouze v rozsahu, v němž byl účel inzerátu omezen, a to
za podmínky, že součástí předaných podkladů byl i barevný normovaný nátisk inzerátu.
Pokud se v průběhu tisku projeví takové nedostatky
v podkladech, které při příjmu zakázky nebyly patrné,
nemá zadavatel nárok takový inzerát reklamovat. Pokud v takovém případě vzniknou tiskárně nebo realizátorovi inzerce (vklady, vlepy apod.) další náklady, budou
tyto přefakturovány v plné výši zadavateli.
Inzeráty, které v důsledku své stylizace nejsou rozeznatelné jako inzeráty a mohly by být považovány
za redakční text, budou označeny informací „Inzerce“
nebo „Komerční prezentace“.
V případě zrušení objednávky inzerce mezi
20. a 10. pracovním dnem před uzávěrkou inzerce daného vydání bude zadavateli účtován storno poplatek
ve výši 50 % z celkové ceny inzerce po slevách pro
dané vydání. Po tomto termínu nelze inzerát stornovat.
To znamená, že v případě nedodání podkladů inzerentem bude naúčtován 100% storno poplatek z celkové
ceny inzerce po slevách pro dané vydání.
V případě zrušení množstevní objednávky, ve které
bude vykalkulována množstevní sleva, bude zadavateli
doúčtována poměrná část slevy z ceny inzerce, která
již byla realizována.
V případě, že zadavatel je v prodlevě s platbou
za služby poskytnuté vydavatelem, je vydavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,8 % za každý den
prodlení platby za realizovanou inzerci, a to z fakturované částky bez DPH od data splatnosti faktury.
Smluvní strany se dohodly, že pravomoc k řešení veškerých jejich sporů o nároky, které přímo nebo
odvozeně vznikly z objednávky či v souvislosti s jejím
ukončením nebo v návaznosti na ni, bude mít podle
zákona č. 216/1994 Sb. v jednoinstančním písemném
rozhodčím řízení samostatně rozhodce, kterým je jmenován Judr. Martin Šenkýř, advokát registrovaný pod
č. 10904, se sídlem Na Viničních horách 1834/24,
160 00 Praha 6, IČ: 71456511.
Ceny v cenících, v kalkulacích a na objednávkách
jsou uvedeny bez DPH.
Není-li v objednávce stanoveno jinak, fakturaci provádíme po jednotlivých vydáních, se splatností 14 dní
od data vydání inzerce.
Vydavatel si vyhrazuje právo stanovit individuální
obchodní a platební podmínky, včetně cen inzerce na
specializovanou inzerci.
Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených podmínek, cen inzerce apod.
Download

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INZERCE RF - RF