NÁVOD
K OBSLUZE
Snímač detekce plynů
DEGA NBx-yL II
ISO 9001:2008
Quality Management Systems
Systéme de Qualité
www.sgs.com
Obsah
str. 1 /
str. 2 /
str. 3 /
str. 3 /
str. 4 /
str. 6 /
str. 7 /
str. 8 /
str. 11 /
str. 11 /
str. 12 /
Pro Vaši bezpečnost
Provozní podmínky a vnější vlivy ( ČSN 33 2000-5-51)
Technické informace
Názvosloví
Základní typy
Příslušenství
Popis výrobku
Montáž a demontáž snímače
Montáž snímače
Demontáž snímače
Funkce snímače
1. Zapnutí snímače
2. Detekce plynu
3. Porucha
Provoz, údržba, kontrola a servis snímače
1. Provoz
2. Údržba
3. Hlídání kalibračních lhůt
Všeobecné záruční podmínky
Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti
DEGA CZ s.r.o. je zakázána.
Společnost DEGA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit specifikaci hardwaru a
softwaru popsaného v tomto návodu.
Společnost DEGA CZ s.r.o. nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití přístroje!
PRO VAŠI BEZPEČNOST
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Před jakoukoli manipulací s produktem se ujistěte, že je odpojen od síťového napájení.
Pozor na statickou elektřinu
Před montáží a manipulací s výrobkem se ujistěte, že na sobě nemáte nahromaděný elektrický náboj. Dotkněte se
uzemněného kovového předmětu, čímž dojde k vybití eventuálního nahromaděného elektrického náboje. V opačném
případě by mohlo dojít k poškození výrobku.
Zařízení je určeno k montáži proškolenou osobou
Výrobek je určen k montáži pouze certifikovaným technikem. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávnou
či neodbornou manipulací.
V případě poruchy zařízení ihned odpojte od napájení
V případě že zaznamenáte, že z výrobku vychází neobvyklý zápach či kouř, odpojte jej od síťového napájení i všech
přídavných zařízení. Další provoz může vést ke zranění nebo poškození majetku. Po odpojení nechte výrobek prohlédnout v autorizovaném servisu nebo u výrobce.
Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých plynů nebo v prostorách s možným výskytem těchto plynů
Elektronické vybavení nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů, mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu. Produkt není
určen pro průmyslové nebo komerční prostory a prostory s nebezpečím výbuchu „Ex“ a musí být umístěn mimo tyto
prostory.
Produkt nerozebírejte a zabraňte kontaktu s vodou
Kontakt s interními součástmi výrobku může vést k úrazu elektrickým proudem. V případě poruchy svěřte opravu výrobku
výhradně certifikovanému servisu. Kontakt s vodou může způsobit zkrat ve výrobku a následně jeho poškození, poškození
majetku či újmu na zdraví.
Používejte vhodné typy kabelů
Pro zajištění shody s parametry výrobku používejte k připojení výrobku k jiným zařízením nebo napájení výhradně
doporučené kabely popsané v kapitole technické informace.
Výrobky a senzory snímačů znehodnocujte s ohledem na životní prostředí
Pro zajištění shody s parametry produktu používejte k připojení produktu k jiným zařízením nebo napájení výhradně
doporučené kabely popsané v kapitole technické parametry.
Snímač používejte výhradně s certifikovanými výrobky DEGA
Přístroj je certifikován a technicky i funkčně způsobilý pouze pro originální příslušenství “DEGA”. V případě použití přístroje
s jiným produkty výrobce neodpoídá za škody, které tímto můžou vzniknout.
U snímače provádějte pravidelné funkční kontroly a kalibrace
Provádějte pravdelné “KALIBRACE” (tzn. nastavení detekčních mezí, kontrola citliosti senzoru, kontrola funkčnosti
snímače) a “FUNKČNÍ KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI” celého detekčního systému (vybuzení snímačů, s následnou
optickou a zvukovou signalizací, spuštěním ventilátorů, odstavováním techologií apod.).
Kalibrace a funkční kontroly provozuschopnosti provádějte pouze u certifikovaných servisů s platným certifikátem o
způsobilosti nebo u výrobce.
Upozornění: Snímač nepřetržitě a automaticky kontroluje svoji kalibrační lhůtu, tj.dobu platnosti své kalibrace. Po uplynutí 12
měsíců od poslední kalibrace (tj.max. kalibrační lhůty) začne na snímači krátkými záblesky blikat LED dioda „ERROR“ a snímač je
nutné okamžitě nechat kalibrovat u certifikovaných servisů s platným certifikátem o způsobilosti nebo u výrobce. Po uplynutí 18
měsíců od poslední kalibrace se z bezpečnostních důvodů snímač sám přepne do poruchového stavu a na snímači začne dlouhými
záblesky blikat dioda „ERROR“. Přenášení poruchových stavů a údajů o konci kalibrační lhůty přes proudovou smyčku je uvedeno v
kapitole „PROVOZ, ÚDRŽBA, KONTROLA A SERVIS SNÍMAČE“.
PROVOZNÍ PODMÍNKY A VNĚJŠÍ VLIVY ( ČSN 33 2000-5-51 )
Rozsah provozních teplot (bez senzoru): -20 až + 60°C
Relativní vlhkost okolního vzduchu (bez senzoru): max. 95%
Informace o teplotním rozsahu jednotlivých senzorů ve snímačích a křížovou citlivost senzorů naleznete na www.dega.cz
(Katalogový list DEGA NBx-yL II - detailní).
Snímač je určen především pro vnitřní prostory bez výskytu agresivních látek (páry kyselin a louhů, sloučeniny na bázi křemíku,
halogeny a jejich oxidy, oxidy síry, dusíku a další). V případě použití přídavných krytů je možné snímač použít i ve venkovních
prostorech.
Skladovatelnost:
max. 1 rok v prostředí bez agresivních látek s teplotou - 10°C až +40°C s relativní vlhkostí do 90%za atmosférického tlaku 86 až
108kPa.
STR 2
TECHNICKÉ INFORMACE
Napájecí napětí: Kabel pro napájení: 8-20V
stíněný kabel 3 x 1 mm2 (max. 600m)
stíněný kabel 3 x 1,5 mm2 (max. 1 100m)
Pozn.: V případě požadavku propojení snímačů s ústřednou na větší vzdálenosti, prosím kontaktujte výrobce.
Max. zatěžovací impedance: 250 Ω
Příkon: 1,2 W
Výstup: lineární 4 - 20 mA
Stupeň ochrany krytem: IP 30
Spotřeba při 12V:Zahřívací doba:
DEGA NBx-EL II: 65mA DEGA NBx-EL II: 1min.
DEGA NBx-CL II: 120mA DEGA NBx-CL II: 2min.
DEGA NBx-IL II: 90mA DEGA NBx-IL II: 10sekund
DEGA NBx-SL II: 110mA
DEGA NBx-SL II: 3min.
Doba odezvy (T90):Doba pro stabilizaci:
DEGA NBx-EL II: max. 180sekund (v závislosti na typu senzoru) DEGA NBx-EL II: max. 1hod. (5 dnů bez napájení)
DEGA NBx-CL II: max. 20sekund
DEGA NBx-CL II: max. 6hod. (5 dnů bez napájení)
DEGA NBx-IL II: max. 15sekund
DEGA NBx-IL II: max. 5minut (5 dnů bez napájení)
DEGA NBx-SL II: max. 30sekund
DEGA NBx-SL II: max. 6hod. (5 dnů bez napájení)
Rozměry (ŠxVxH): Hmotnost: Typ senzoru: 100 x 110 x 40 mm
0,2kg
katalytický, elektrochemický, infračervený, polovodičový
Předpokládaná životnost senzoru v detektoru v čistém prostředí:
katalytický (3-6 let)
elektrochemický (1-3 roky)
infračervený (minimálně 5 let a víc)
polovodičový (3-6 let)
NÁZVOSLOVÍ
Snímač DEGA NBX-yL II je část detektoru umístěný ve sledovaném prostoru a je určen k ochraně zdraví a majetku osob v prostředí, kde
se může vytvořit kritická situace nahromaděním hořlavých nebo toxických plynů. Snímač obsahuje senzor zajišťující snímání vzduchu
okolí s následným převedením aktuální koncentrace plynu na unifikovaný proudový signál 4 až 20 mA.
Snímač je možné připojit k vyhodnocovacím ústřednám DEGA nebo ke kompaktnímu detektoru plynu DEGA05.
Snímač není určen pro detekci s nímání v průmyslových a komerčních prostorách vyžadující certifikaci ATEX nebo pro prostory s
nebezpečím výbuchu „Ex“. Pro tyto prostory doporučujeme snímače typu DEGA NSx-yL II nebo DEGA D-NSx-yL II / DEGA M-NSx-yL II.
Snímač DEGA NBx-yL II nabízíme s následujícími senzory:
(kde x=značka příslušného plynu , y=značka typu senzoru)
DEGA NBx-EL II s elektrochemickým senzorem (Electrochemical)
Pracují na principu změny elektrických parametrů elektrod uložených v elektrolytu v důsledku oxidačně redukční reakce
detekovaného plynu na jejich povrchu. Tyto senzory vykazují dobrou selektivitu a schopnost detekce velmi nízkých koncentrací
plynů. V systémech DEGA se používají zejména pro detekci toxických plynů.
DEGA NBx-CL II s katalytickým senzorem (Pelistor)
Pracují na principu katalytického spalování - koncentrace plynu je měřena na základě množství tepla uvolněného při řízené
spalovací reakci. Reakce je podporována vhodnou teplotou a přítomností katalyzátoru. Tyto senzory je možné použít na
detekci široké škály hořlavých plynů. Senzory se vyznačují rychlou odezvou, dlouhou životností a vysokou stabilitou. Pro svoji
správnou funkci vyžadují minimálně 10% kyslíku ve vzduchu. V prostředí s výskytem látek na bázi síry, organického olova a silikonu,
dochází ke ztrátě citlivosti.
DEGA NBx-IL II s infračerveným senzorem (IR - Infrared)
Nejkvalitnější metoda snímání. Pracují na principu infračervené spektroskopie. Tyto senzory vynikají nejkvalitnější selektivitou a
vysokou odolností vůči prostředí s obsahem agresivních látek, a za ideálních podmínek i „teoreticky“ neomezenou životností.
DEGA NBx-SL II s polovodičovým senzorem (Semiconductor)
Nejlevnější metoda snímání . Pracují na principu změny elektrické vodivosti polovodiče při změně koncentrace detekovaného plynu.
Výhodou je jejich dlouhá životnost při práci v čistém prostředí a široká nabídka pro různé druhy plynů a par. Nevýhodou je nízká
selektivita (nízká schopnost rozlišovat různé druhy plynů ve směsi) a v případě prostředí s obsahem agresivních látek (zásadité a kyselé
sloučeniny, silikony, sloučeniny síry aj.) dochází k rychlejšímu znehodnocení senzoru.
STR 3
ZÁKLADNÍ TYPY
Systém značení snímače : DEGA BSx - yL II
Snímač plynu DEGA NBx - yL II
Typ prostředí (B - bez nebezpeční výbuchu (BNV))
Typ detekovaného plynu
Senzor s lineárním výstupem 4-20 mA
Druhá generace s novým designem DEGA
Maximální výstupní proud ze snímače (20mA) odpovídá koncentraci 4.st.
DEGA NBx-CL II (katalytický senzor)
Typ snímače
Detekovaný plyn
Rozsah měření
Standardní nastavení alarmů na ústředně
DEGA NBM-CL II
Metan (CH4)
/ Zemní plyn (CH4)
/ CNG (CH4)
/ Bioplyn (CH4)
0-100% DMV
1. st. 5% DMV, 2. st.10% DMV
3. st. 15% DMV, 4. st. 20% DMV
DEGA NBP-CL II
Butan (C4H10)
/ Propan-butan (C4H10)
/ LPG (C4H10)
0-100% DMV
1. st. 5% DMV, 2. st.10% DMV
3. st. 15% DMV, 4. st. 20% DMV
DEGA NBH-CL II
Vodík (H2)
0-100% DMV
1. st. 5% DMV, 2. st.10% DMV
3. st. 15% DMV, 4. st. 20% DMV
DEGA NBA-CL II
Amoniak (NH3)
0-100% DMV
1. st. 5% DMV, 2. st.10% DMV
3. st. 15% DMV, 4. st. 20% DMV
DEGA NBB-CL II
Benzínové páry
0-100% DMV
1. st. 5% DMV, 2. st.10% DMV
3. st. 15% DMV, 4. st. 20% DMV
DEGA NBL-CL II
Ostatní hořlavé a výbušné plyny a páry
dle selektivity senzoru, viz www.dega.cz
0-100% DMV
1. st. 5% DMV, 2. st.10% DMV
3. st. 15% DMV, 4. st. 20% DMV
Pozn.: DMV - Dolní mez výbušnosti plynu (anglicky „LEL“; německy „UEG“)
Nastavení alarmů na ústředně lze zvolit libovolně dle požadavků zákazníka (v rozsahu měření)
DEGA NBx-SL II (polovodičový senzor)
Typ snímače
Detekovaný plyn
Rozsah měření
Standardní nastavení alarmů na ústředně
DEGA NBC-SL II
Oxid uhelnatý (CO)
0 - 10.000 ppm
1. st. 70 ppm, 2. st. 80 ppm
3. st. 100 ppm, 4. st. 130 ppm
DEGA NBM-SL II
Metan (CH4)
/ Zemní plyn (CH4)
/ CNG (CH4)
/ Bioplyn (CH4)
0 – 100% DMV
1. st. 5% DMV, 2. st.10% DMV
3. st. 15% DMV, 4. st. 20% DMV
DEGA NBP-SL II
Butan (C4H10)
/ Propan-butan (C4H10)
/ LPG (C4H10)
0 – 100% DMV
1. st. 5% DMV, 2. st.10% DMV
3. st. 15% DMV, 4. st. 20% DMV
DEGA NBA-SL II
Amoniak/Čpavek (NH3)
DEGA NBB-SL II
Benzínové páry
DEGA NBF-SL II
Freon R134a
100 – 600 ppm
1. st. 150ppm, 2. st.300ppm
3. st. 450 ppm, 4. st. 600ppm
DEGA NBR-SL II
Chladiva:
R401A, R404A, R407C, R32, R410A,
R12, R22
0 – 20.000 ppm
Dle typu chladiva
DEGA NBHFO-SL II
Chladivo :
HFO-1234yf; R1234yf; 2,3,3,3-Tetrafluoropropylene
0 – 20.000 ppm
1. st. 10 ppm, 2. st. 13 ppm
3. st. 16 ppm , 4. st. 20 ppm
DEGA NBH-SL II
Vodík (H2)
0-100%DMV
1. st. 5% DMV, 2. st.10% DMV
3. st. 15% DMV, 4. st. 20% DMV
DEGA NBY-SL II
Acetylen (C2H2)
0-100%DMV
1. st. 5% DMV, 2. st.10% DMV
3. st. 15% DMV, 4. st. 20% DMV
DEGA NBL-SL II
Ostatní hořlavé a výbušné plyny a páry
dle selektivity senzoru , viz www.dega.cz
0-100%DMV
1. st. 5% DMV, 2. st.10% DMV
3. st. 15% DMV, 4. st. 20% DMV
0 -1.000 ppm
(přesnost měření +/- 50ppm)
0-100%DMV
Pozn.: DMV - Dolní mez výbušnosti plynu (anglicky „LEL“; německy „UEG“)
Nastavení alarmů na ústředně lze zvolit libovolně dle požadavků zákazníka (v rozsahu měření)
STR 4
1. st. 100ppm, 2. st.200 ppm
3. st. 300 ppm, 4. st. 400ppm
1. st. 5% DMV, 2. st.10% DMV
3. st. 15% DMV, 4. st. 20% DMV
DEGA NBx-EL II (elektrochemický senzor)
Typ snímače
Detekovaný plyn
Rozsah měření
Standardní nastavení alarmů na ústředně
1.st.26 ppm, 2. st. 45 ppm,
3st.:87ppm, 4 st. 130 ppm
ALARM „PEL“ : dle ČSN 50 291: 120min./30ppm
Aplikace: Detekce v obytných budovách
V případě potřeby lze systém detekce ALARM „PEL“ nastavit :
a) dle ČSN 73 6058: 30min. / 87 ppm
Aplikace: Podzemní Garáže
b) dle nařízení vlády č.321/2007 : 8hod./26 ppm
Aplikace: Pracovní prostředí zaměstnanců
1. st. 14 ppm, 2. st.18 ppm
3. st. 27 ppm, 4. st. 47 ppm
ALARM „PEL“ dle nařízení vlády č.321/2007: 8hod./ 20 ppm
1. st. 0,3 ppm, 2. st.0,5 ppm
3. st. 1,5 ppm, 4. st. 3 ppm
ALARM „PEL“ dle nařízení vlády č.321/2007 :: 8hod./0,2 ppm
NPK-P: 0,516 ppm
1. st. 19% obj., 2. st.18% obj.
3. st. 16% obj., 4. st. 15% obj.
V případě požadavku je možné nastavit taky:
1 st. 23% obj., 2. st.24% obj.
3. st. 24,5% obj., 4. st. 25% obj.
1. st. 0,1 ppm, 2. st. 0,13 ppm
3. st. 0,17 ppm, 4. st. 0,2 ppm
ALARM „PEL“ dle nařízení vlády č.321/2007 : 8hod./0,05 ppm
NPK-P: 01018 ppm
1. st. 4,9 ppm, 2. st. 6 ppm
3. st. 8 ppm, 4. st. 9,3 ppm
ALARM „PEL“ dle nařízení vlády č.321/2007 : 8hod./5,43 ppm
DEGA NBC-EL II
Oxid uhelnatý (CO)
0 - 300 ppm
(0-1.000ppm)
DEGA NBA-EL II
Amoniak/Čpavek (NH3)
0-50ppm
(0-1000ppm)
DEGA NBCL-EL II
Chlor (Cl2)
0 - 20 ppm
DEGA NBO-EL II
Kyslík (O2)
0-25%obj.
DEGA NBO3-EL II
Ozon (O3)
0-5 ppm
(0 - 100 ppm)
DEGA NBHCL-EL II
Chlorovodík (HCl)
DEGA NBH2S-EL II
Sirovodík (H2S)
0 - 50 ppm
(0-200ppm)
(0-2000ppm)
DEGA NBNO2-EL II
Oxid dusičitý (NO2)
0 - 20 ppm
(0 - 1 00 ppm)
DEGA NBNO-EL II
Oxid dusnatý (NO)
0 - 250 ppm
(0 - 1 000 ppm)
DEGA NBSO2-EL II
Oxid siřičitý (SO2)
0 - 20 ppm
DEGA
EL II
Formaldehyd (CH2O)
0 - 10 ppm
(0 - 2000 ppm)
1. st. 0,3 ppm, 2. st. 0,5 ppm
3. st. 0,6 ppm, 4. st. 0,7 ppm
DEGA NBC2H4-EL II
Ethen (Ethylén) (C2H4)
0 - 10 ppm
(0-1 500 ppm)
1. st. 3 ppm, 2. st.7 ppm
3. st. 8 ppm, 4. st. 10 ppm
DEGA
EL II
Ethylenoxid (C2H4O)
NBCH2O-
NBC2H4O-
0 - 20 ppm
0 – 10 ppm
1. st. 6,5 ppm, 2. st. 8 ppm
3. st. 10 ppm, 4. st. 13 ppm
ALARM „PEL“ dle nařízení vlády č.321/2007 : 8hod./7,1 ppm
1. st. 5 ppm, 2. st. 7 ppm
3. st. 8 ppm, 4. st. 10 ppm
ALARM „PEL“ dle nařízení vlády č.321/2007 : 8hod./4,94 ppm
1. st. 5 ppm, 2. st. 7 ppm
3. st. 8 ppm, 4. st. 10 ppm
ALARM „PEL“ dle nařízení vlády č.321/2007 : 8hod./7,57 ppm
1. st. 1,7 ppm, 2. st. 2 ppm
3. st. 2,5 ppm, 4. st. 3,5 ppm
ALARM „PEL“ dle nařízení vlády č.321/2007 : 8hod./1,91 ppm
1. st. 0,5 ppm, 2. st. 0,8 ppm
3. st. 1,2 ppm, 4. st. 1,5 ppm
DEGA NBH-EL II
Vodík (H2)
0 - 1000 ppm
(0-4000ppm)
1. st. 100 ppm, 2. st. 200 ppm
3. st. 300 ppm, 4. st. 400 ppm
DEGA NBHCN-EL II
Kyanovodík (HCN)
0-50ppm
(0-100ppm)
1. st. 2,5 ppm, 2. st. 5,0 ppm
3. st. 6,2 ppm, 4. st. 8,3 ppm
DEGA NBPH3-EL II
Fosfan/Fosfin (PH3)
0 - 5 ppm
(0 -20 ppm)
1. st. 0,06 ppm, 2. st. 0,1 ppm
3. st. 0,15 ppm, 4. st. 0,2 ppm
DEGA NBSIH4-EL II
Silan (SiH4)
0 - 50 ppm
1. st. 2 ppm, 2. st. 3 ppm
3. st. 4 ppm, 4. st. 5 ppm
DEGA NBCLO2-EL II
Oxid chloričitý (ClO2)
0-1 ppm
(0-50ppm)
1. st. 0,06 ppm, 2. st. 0,1 ppm
3. st. 0,15 ppm, 4. st. 0,2 ppm
DEGA NBBR2-EL II
Brom (Br2)
0-20ppm
DEGA NBHBR-EL II
Kyselina bromovodíková (HBr)
0-20ppm
DEGA NBL-EL II
Ostatní chemické látky dle požadavků
zákazníka, , viz www.dega.cz
Dle typu senzoru
1. st. 0,06 ppm, 2. st. 0,1 ppm
3. st. 0,15 ppm, 4. st. 0,2 ppm
1. st. 4,9 ppm, 2. st. 6 ppm
3. st. 8 ppm, 4. st. 9,3 ppm
Dle chemické látky
Pozn.: Nastavení alarmů na ústředně lze zvolit libovolně dle požadavků zákazníka (v rozsahu měření)
ALARM „PEL“: Přípustný expoziční limit PEL (TLV) chemické látky, tj. max.přípustná hodnota časově váženého průměru (TWA) koncentrace plynu v ovzduší.
STR 5
DEGA NBx-IL II (infračervený senzor)
Typ snímače
Detekovaný plyn
Rozsah měření
Standardní nastavení alarmů na ústředně
DEGA NBCO2-IL II
Oxid uhličitý (CO2)
/Bioplyn (CO2)
0 - 5 %obj.
(0-100 %obj.)
1. st. 0,5%, 2. st. 1%
3. st. 2%, 4. st. 2,5%
DEGA NBM-IL II
Metan (CH4)
/ Zemní plyn (CH4)
/ CNG (CH4)
/ Bioplyn (CH4)
0 – 100% DMV
(0-100% obj.)
1. st. 5% DMV, 2. st.10% DMV
3. st. 15% DMV, 4. st. 20% DMV
DEGA NBPB-IL II
Butan (C4H10)
/ Propan-butan (C4H10)
/ LPG (C4H10)
0 – 100% DMV
(0-100% obj.)
1. st. 5% DMV, 2. st.10% DMV
3. st. 15% DMV, 4. st. 20% DMV
DEGA NBPP-IL II
Propan (C3H8)
0 – 100% DMV
(0-100% obj.)
1. st. 5% DMV, 2. st.10% DMV
3. st. 15% DMV, 4. st. 20% DMV
DEGA NBB-IL II
Benzínové páry
0-100%DMV
(0-100% obj.)
1. st. 5% DMV, 2. st.10% DMV
3. st. 15% DMV, 4. st. 20% DMV
DEGA NBN2O-IL II
Oxid dusný (Rajský plyn, azoxid) (N2O)
0 – 1%obj.
DEGA NBL-IL II
Ostatní hořlavé a výbušné plyny a páry
dle selektivity senzoru, viz www.dega.cz
0-100%DMV
(0 – 1% obj.)
1. st. 0,3%obj., 2. st.0,5%obj.
3. st. 0,7%obj. ,4. st. 1%obj.
1. st. 5% DMV, 2. st.10% DMV
3. st. 15% DMV, 4. st. 20% DMV
Pozn.: DMV - Dolní mez výbušnosti plynu (anglicky „LEL“; německy „UEG“)
Nastavení alarmů na ústředně lze zvolit libovolně dle požadavků zákazníka (v rozsahu měření)
PŘÍSLUŠENST VÍ
Nerezový kryt snímače NBx-yL II
(vyšší odolnost vůči vlhkosti zejména pro potravinářsky průmysl)
Rozměry (ŠxVxH):: 200x200x80mm
Materiál : Nerez
Kryt včetně filtrační vložky G2
Venkovní a Prachový kryt snímačů NBx-yL II
(vyšší odolnost vůči teplotě a prachu)
Rozměry : (ŠxVxH): 200x200x80mm
Materiál : Lakovaný plech
Kryt včetně filtrační vložky G2
STR 6
POPIS VÝROBKU
1
2
3
4
5
6
1 - Větrací otvory pro přístup plynu k senzoru detektoru
4 - Konektor pro napojení snímače
2 -Zelená kontrolka ¨“POWER“ (LED, signalizace stavu napájení)
5 - Montážní destička
3 - Žlutá kontrolka „ERROR“ (LED, signalizace poruchového stavu snímače)
6 - Demontážní klíč
STR 7
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ SNÍMAČE
MONTÁŽ SNÍMAČE
Snímač se skládá ze čtyř částí - připojovacího konektoru, samotného snímače, montážní destičky a demontážního klíče.
Postup montáže snímače je následující:
1. Rozeberte připojovací konektor.
2. Na stíněný kabel (5) nasuňte aretační matici (4), těsnění (3) a kryt konektoru (2).
3. Na svorkovnici konektoru (1) připojte kabel podle tabulky:
Číslo svorky
Signál
1
Signálový vodič (4-20mA)
2
Kladný pól napájení (typ 12V)
4
Záporný pól napájení
1
3
2
1 - Svorkovnice
4 - Aretační matice
2 - Kryt konektoru
5 - Napájecí kabel
3 - Těsnění
STR 8
4
5
4. Ze střední části montážní destičky vylomte klíč, který si uchovejte (budete ho potřebovat pro demontáž snímače), následně
čtyřmi šrouby nebo hmoždinkami (max. M6) připevněte montážní destičku na rovnou plochu do výšky nad podlahu dle specifikace
detekované látky s doporučeným odkloněním od svislice ± 15°.
5. Detektor nacvakněte na montážní destičku
STR 9
6. Přimontujte napájecí konektor
PŘIPOJENÍ SNÍMAČŮ K ÚSTŘEDNÁM
Snímač
Svorka snímače
Kabel
Svorka ústředny
Ústředna
DEGA UPA II L
DEGA UDA II
DEGA UMA x
Standart / Profi
DEGA NBx-yL II
DEGA 05
(kompaktní detektor)
Pozn,: V případě požadavku propojení snímačů s ústřednou na větší vzdálenosti než je uvedeno ve schématech, prosím kontaktujte
výrobce.
DEMONTÁŽ SNÍMAČE
1. Odpojte konektor ze snímače.
2. Do spodní strany snímače zasuňte demontážní klíč a vycvakněte snímač z montážní destičky.
STR 10
FUNKCE SNÍMAČE
1. ZAPNUTÍ SNÍMAČE
Po zapnutí napájení do snímače se na pět sekund rozsvítí LED POWER a ERROR. Poté se spustí formovací sekvence senzoru trvající
10 sekund až 3 minty (viz kapitola TECHNICKÉ INFORMACE). Během této doby bliká LED ERROR a výstup proudové smyčky je 0 mA.
Tato sekvence je nutná pro stabilizaci senzoru a vyloučení falešných poplachů! Po skončení formování začne na výstupu proudové
smyčky téct proud 4 mA a snímač již pracuje dle svého nastavení.
2. DETEKCE PLYNU
Snímač měří souvisle koncentraci detekovaného plynu v atmosféře a aktuální hodnotu převádí na signál 4 až 20mA, kterou
následně vyhodnocuje ústředna DEGA.
3. PORUCHA
Při poruše se rozsvítí LED ERROR. Porucha může nastat v těchto případech:
- Při poruše sonzoru
- Při napájení snímače napětím menším než 8V
- Při špatném zapojení proudového výstupu (přerušený kabel, nebo příliš vysoký ohmický odpor vedení).
PROVOZ, ÚDRŽBA, KONTROLA A SERVIS SNÍMAČE
1. PROVOZ
Pro udržení řádného chodu zařízení při provozu je třeba respektovat skutečnost, že výskyt vysokých koncentrací jiných plynů
či par, než pro které je snímač nastaven, může způsobit vyhlášení poplachu, i když koncentrace sledovaného plynu nepřekročí
nastavenou úroveň. Vzhledem k širokému spektru rušivých plynů či par (ředidla, výfukové plyny, výpary organických látek,
desinfekční prostředky apod.) nelze stanovit obecně přípustnou koncentraci rušivých plynů; údaje o selektivitě vůči některým
plynům jsou uvedeny u příslušných snímačů. Před zpracováním projektové dokumentace proto doporučujeme, nechat si provést
analýzu ovzduší v prostorech nasazení detekčního systému. Snímač při provozu nevyžaduje údržbu. Povrch lze podle potřeby
čistit hadříkem.
2. ÚDRŽBA
Pokud je snímač provozován podle technických podmínek, vyžaduje:
a) min. 1 x za 6-12 měsíců provést kalibraci (tzn. nastavení detekčních mezí, kontrolu citlivosti senzoru, kontrolu funkčnosti
systému). Přesný interval závisí na čistotě prostředí, požadované přesnosti a výskytu selektivních plynů v prostředí.
Kalibraci provádějte pouze v certifikovaných servisech s platným certifikátem o způsobilosti nebo u výrobce.
b) min.1 x za 3-12 měsíců provést „Funkční kontrolu“ (tzn. prověření funkce). Funkční kontroly provádějte zkušebním plynem
Doporučení: Pro ideální funkci doporučujeme provádět kalibraci s funkční kontrolou 1x6měsíců, nebo kalibraci 1x12 měsíců a
funkční kontrolu 1x3měsíce.
Ke kontrole nesmí být použity prostředky pro testování hlásičů požární signalizace!
3. HLÍDÁNÍ KALIBRAČNÍCH LHŮT
Snímač nepřetržitě a automaticky kontroluje svoji kalibrační lhůtu, tj.dobu platnosti své kalibrace. Po uplynutí 12 měsíců od
poslední kalibrace (tj. max. kalibrační lhůty) začne na snímači krátkými záblesky blikat LED dioda „ERROR“. Snímač je nutné
okamžitě nechat kalibrovat v certifikovaném servisu s platným certifikátem o způsobilosti nebo u výrobce. Snímač přes proudovou
smyčku začne vysílat i informaci o končící kalibraci. Vysílání bude následující: 10s vysílá signál 4-20mA informující o aktuální
koncentraci plynu a následující 1s interval o proudu 2mA.
Po uplynutí 18 měsíců od poslední kalibrace se z bezpečnostních důvodů snímač sám přepne do poruchového stavu a na snímači
začne dlouhými záblesky blikat dioda „ERROR“. Snímač přes proudovou smyčku začne vysílat i informaci o skončené kalibraci.
Vysílání bude následující: trvalý výstupní proud 2mA.
STR 11
VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Při dodržení pokynů na instalaci, obsluhu a údržbu poskytuje výrobce záruku 24 měsíců ode dne převzetí výrobku. Máli zakoupený výrobek uvést do provozu jiný subjekt než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení výrobku do
provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí. Zákazník výslovně bere na vědomí, že
v záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou OZ (zákonná záruční doba) nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit
odstoupení od kupní smlouvy.
1. Při reklamaci výrobku je nutno předložit doklad o zakoupení věci obsahující tyto údaje: jméno a příjmení, název a obchodní
firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu název, identifikační číslo a sídlo, jde-li o fyzickou osobu jméno, příjmení, bydliště a záruční list, pokud jej kupující od prodávajícího obdržel. Nesplněním povinností týkajících se vydání
záručního listu není platnost záruky dotčena.
2. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení) je možno v záruční době reklamovat pouze u prodejce, u
kterého byl zakoupen, následně je prodejce povinen tento výrobek předat autorizovanému servisu nebo výrobci.
3. Podmínkou uznání práv z titulu záruky je provedení instalace výrobku pověřenou osobou s platným osvědčením od výrobce.
4. Tato záruka se nevztahuje na :
- výrobek, který nebyl uveden do provozu certifikovaným pracovníkem s platným osvědčením výrobce nebo
- výrobcem,poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo veřejné síti, nehodou,
nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením,
- znečištění produktu a jeho čištění,
- poškození způsobená při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem neslučitelným s
návodem k obsluze, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
- poškození výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací či zacházením s výrobkem v rozporu s
návodem k obsluze,
- výrobky DEGA, které byly používány s jinými než originálními výrobky DEGA včetně spotřebního materiálu nebo
příslušenství,rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál (např. foliového štítku, těsnění a pod.), které se poškozují běžným
- opotřebením při provozu, a na opotřebení výrobku a jeho částí způsobené jejich běžným užíváním.
5. Reklamace vady výrobku, kterou lze bez následků přiměřeně rychle odstranit, bude řešena odstraněním vady (opravou) nebo
výměnou části výrobku, neboť v takovém případě odporuje povaze věci, aby byl měněn celý výrobek (§ 616, odst.4 OZ).
6. Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.
7. Záruku lze prodloužit na dobu až 48 měsíců a nadstandardně rozšířit její rozsah na základě uzavření individuální záruční smlouvy.
Bližší informace lze získat při konkrétním obchodním jednání.
8. Kompletní znění všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu je uvedeno na www.dega.cz
Výrobce: DEGA CZ s.r.o., K Žižkovu 640/9, 190 00 Praha 9, Česká republika
DIČ: CZ 279 029 43, IČO: 279 02 943; Telefon (cz) : +420 774 447 660-5, Fax: +420 227 203 512
E-mail: [email protected] , Web: www.dega.cz
© 2012 DEGA CZ S.R.O.
USER MANUAL VER.: 11DEGANBXYL201210
STR 12
Download

Návod k použití DEGA NBx-yL II