ÚZEMNÍ PLÁN
VEJPRTY
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
pro projednání dle §50 zák. č. 183/2006 Sb.
____________________________________________________________________
Objednatel :
Město Vejprty
Pořizovatel :
Městský úřad Kadaň, odbor RRÚPPP
Zpracovatel :
Ing. arch. Ivan Kaplan – AGORA Studio a kolektiv
Datum
únor 2014
:
2
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
Pořizovatel: Městský úřad Kadaň
odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče
Určený zastupitel: Jitka Gavdunová – starostka města
Zpracovatel: Ing. arch. Ivan Kaplan – AGORA STUDIO
Vinohradská 156, Praha 3, 130 00, IČO 13125834
Autorský tým:
Urbanistická část Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan
Ing. arch. Marek Wajsar
Ing. arch. Klára Váchalová
Doprava Ing. Stanislav Janoš, Onegast, s.r.o.
Technická infrastruktura Doc. Ing. František Medek
ÚSES, ochrana přírody Ing. Jan Šteflíček, Atelier Zahrada
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
3
4
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
postup při pořízení územního plánu .......................................................................................................... 7
Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem, vyhodnocení koordinace
využívání území z hlediska širších vztahů................................................................................................... 7
Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území..... 28
Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů .............. 32
Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů .......................................... 32
vyhodnocení splnění požadavků zadání , popřípadě vyhodnocení souladu s body (1-4) uvedenými ve
vyhlášce 500 v příloze 7, části II. bod b .................................................................................................... 32
Výčet záležitostí nADmístního významu, které nejsou řešeny v zur ( §43, odst.1 SZ) s odůvodněním
potřeby jejich vymezení ........................................................................................................................... 46
vyhodnocení předpokládáných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky
určené k plnění funkce lesa ..................................................................................................................... 46
Výsledek přezkoumání územního plánu podle §53,odst.4 SZ ................................................................ 48
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území .......................................................................... 48
stanovisko krajského úřadu podle §50, odst.5 SZ .................................................................................... 48
sdělení, jak bylo stanovisko podle §50, odst. 5 zohledněno s uvedením závažných důvodů, pokud
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly .......................................................................... 48
komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty .......................................................... 48
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch ........................................................................................................................................................ 67
Rozhodnutí o námitkách včetně jeho odůvodnění .................................................................................. 68
Vyhodnocení uplatněných připomínek.................................................................................................... 68
Údaje o počtu listů odůvodnění ÚP a počtu výkresů k němu připojené nEgrafické části........................ 68
OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI
1.
2.
3.
KOORDINAČNÍ VÝKRES .............................................................................................................. M 1 : 5 000
ŠIRŠÍ VZTAHY............................................................................................................................ M 1 : 50 000
VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF A PUPFL ................................................................. M 1 : 5 000
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
5
Použité zkratky a pojmy:
č. j
BD
BJ
CO
ČOV
EVL
EO
HZS
CH
CHLÚ
CHOPAV
IAD
IZS
k. ú.
LBC
LBK
LHP
MHD
MPZ
NRBC
NRBK
OB
OP
ORP
PO
PUPFL
RD
SOB
ÚAP
ÚK
ÚP
ÚPD
ÚPM
ÚS
ÚSES
PUR
VKP
VN
VPO
VPS
VTL
VVTL
ZPF
ZUR
ZÚ
-
číslo jednací
bytový dům
bytové jednotky
civilní ochrana
čistírna odpadních vod
evropsky významná lokalita
ekvivalentní obyvatel (pro ČOV)
Hasičský záchranný sbor
chaty
chráněné ložiskové území
chráněná oblast přírodní akumulace vod
individuální automobilová doprava
integrovaný záchranný systém
katastrální území
lokální biocentrum
lokální biokoridor
lesní hospodářský plán
městská hromadná doprava
městská památková zóna
neregionální biocentrum
nadregionální biokoridor
rozvojová oblast
ochranné pásmo
obec s rozšířenou působností
ptačí oblast
pozemky určené k plnění funkce lesa
rodinný dům
specifická oblast
územně analytické podklady
Ústecký kraj
územní plán
územně plánovací dokumentace
Územní plán města (dosavadní územní plán)
územní studie
územní systém ekologické kvality
politika územního rozvoje
významný krajinný prvek
vysoké napětí
veřejně prospěšná opatření
veřejně prospěšné stavby
vysokotlaký plynovod
velmi vysokotlaký plynovod
zemědělský půdní fond
zásady územního rozvoje
zastavěné území
dosavadní územní plán – Územní plán sídelního útvaru Vejprty. Tento byl schválen usnesením zastupitelstva
města 19.10. 1995 pod č. usnesení 205/95. Zastupitelstvem města byla dne 28.7. 2005 pod č. usnesení
102/05 schválena jeho změna 1A a 15.10. 2006 pod č. usnesení 167/06 schválena změna 1B.
zkratky ploch s rozdílným způsobem využití - viz tabulky kapitola 6.2 (návrh)
modře - citace z dokumentů
6
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Na základě usnesení zastupitelstva města Vejprty bylo rozhodnuto o pořízení nového ÚP . Zadání bylo
zpracováno pořizovatelem, kterým je Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování
a památkové péče.
Zadání ÚP bylo schváleno zastupitelstvem města. Zadání bylo projednáno se všemi dotčenými orgány,
sousedními obcemi a krajským úřadem ÚK dle požadavků §47 stavebního zákona.
Na základě tohoto zadání ÚP byl zpracován tento Návrh ÚP Vejprt pro společné jednání s dotčenými
orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem ÚK dle §50 stavebního zákona.
2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚPD VYDANOU
KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ
2.1 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR - PUR 2008
Politika územního rozvoje České republiky schválená usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20.7.2009 (dále jen
PUR) obsahuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a dále
kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území v jednotlivých rozvojových oblastech a rozvojových
osách.
Z hlediska Politiky územního rozvoje 2008 plní územní plán Vejprt: (Modře – citace PÚR 2008)
Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území v těchto bodech:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by
měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného
rozvoje.
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a
hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve
specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její
přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých
měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a
zachování prostupnosti krajiny.
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např.
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční
využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve
všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu
kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého
sektoru s veřejností.
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
7
Vyhodnocení: Územní plán Vejprt je z hlediska republikových priorit významný, v ÚP je pro rozvoj kladen
vysoký důraz na kontext sídla s hornickou tradicí a značnou průmyslovou minulostí (priorita 14), zároveň na
zachování a rozšíření ploch pro podnikání (při příjezdu od východu, podél Polavy, severně centra města, v
Novém Zvolání – priorita 17), dále na citlivé a nekonfliktní zakomponování nového rozvoje pro trvalé i
rekreační bydlení do morfologicky zajímavé krajiny (priorita 20).
ÚP Vejprt zachovává a podporuje radiální klíny veřejné zeleně, které vychází z krajiny směrem k centru
města ( priorita 21) , rovněž podporuje rozvoj podmínek pro různé typy cestovního ruchu – cykloturistika,
naučná stezka po důlních dílech, malý areál pro zimní sporty, posílení prostupnosti přes státní hranice
(priorita 22).
Pro budoucí odlehčení transitní dopravy z města je připraveno řešení pro její přeložení na východní obchvat
a rovněž odkanalizování Nového Zvolání směrem do centrální ČOV je součástí dlouhodobého
infrastrukturního konceptu města (priorita 28).
Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti
Město Vejprty je dle PUR 2008 součástí:
SOB 6 Specifická oblast Krušné hory
Při posuzování záměrů sledovat:
řešení stávajících i potencionálních střetů těžebních aktivit s ochranou přírody a krajiny a
zemědělského a lesního půdního fondu a ochranou a rozvojem sídel,
vyšší využití rekreačního potenciálu oblasti,
snižování znečištění životního prostředí,
pokračování procesu obnovy lesních porostů,
posílení sociálně ekonomického rozvoje, restruktualizaci a větší diverzifikaci ekonomiky a
podporu podnikání,
rozvoj lesnictví, ekologického zemědělství, rekreace a cestovního ruchu,
účinnou územní regulaci překotného rozvoje výstavby větrných elektráren,
zřízení institucionální ochrany přírodních a krajinných hodnot
Úkoly pro územní plánování: v rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací
činnosti obcí:
identifikovat hlavní póly ekonomického rozvoje oblasti a vytvářet zde územní podmínky pro
rozvoj rekreační funkce Krušných hor a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, bydlení a
občanského vybavení,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj dopravní dostupnosti území a přeshraničních dopravních
tahů,
vytvářet územní podmínky pro ekonomický rozvoj, zejména lesnictví, ekologické zemědělství,
rekreace a cestovního ruchu,
vytvářet územní podmínky pro pokračování procesu obnovy lesních porostů,
účinným způsobem regulovat a zamezit rizikům překotně se rozvíjející výstavby větrných
elektráren, včetně souvisejících zařízení (přístupových komunikací, vyvedení energetického
výkonu apod.), jak z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí, krajinu a osídlení, tak
z hlediska funkčnosti větrných elektráren v systému zásobování elektrickou energií.
Vyhodnocení: Územní plán Vejprt reaguje na zvýšenou poptávku v horském území po rekreačním
ubytování nájemného i individuálního charakteru ( České Hamry, Nové Zvolání, Vejprty), vytváří venkovské
smíšené zóny s možností rekreačních kapacit, podporuje příhraniční dostupnost navyšováním počtů všech
propojení do SRN, navrhuje síť cyklistické dopravy, naučnou stezku po důlních dílech atd. Obnova lesních
porostů na řešeném území není problémem území, větrná ani fotovoltaická energetika nejsou v ÚP
podporovány ani navrhovány.
Koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury
PUR nestanovuje žádné požadavky.
Další úkoly pro územní plánování
Nejsou.
Závěr
Územní plán vychází a respektuje z hlediska širších vztahů PUR ČR. Všechny požadavky jsou v ÚP obsaženy.
8
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
2.2 ÚPD VYDANÉ KRAJEM - ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
2.2.1
ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE - ZUR ÚSTECKÉHO KRAJE
Vydalo zastupitelstvo Ústeckého kraje v září roku 2011, nabytí účinnosti 20.10.2011.
Vyhodnocení priorit ZUR ÚK:
Priorita
Vyhodnocení
Základní priority
(1) Vytvářet nástroji územního plánování na
území kraje předpoklady pro vyvážený vztah
mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje:
požadovaný směr hospodářského rozvoje,
úroveň životního prostředí srovnatelná s
jinými částmi ČR a standardy EU a zlepšení
parametru sociální soudržnosti obyvatel
kraje.
Deficit hospodářského rozvoje města posílen
plochami pro podnikání podél Polavy a při
vjezdu do města od východu, podpora směřuje i
do oblasti rozvoje cestovního ruchu, životní
prostředí nadstandardní, sociální soudržnost
byla posílena podporou vybavenosti, celkově se
pilíře dostanou dle ÚP do větší vyváženosti.
(2) Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro
všechny činnosti, které by mohly přesahovat
meze únosnosti území (tj. podmínky
udržitelného rozvoje), způsobovat jeho
poškození a nebo bránit rozvoji jiných
žádoucích forem využití území.
Žádný dílčí záměr v ÚP nepřesahuje meze
únosnosti území. Plochy NR – rekreace na
přírodních plochách zajišťují rekreační možnosti
přímo u města, býv. výrobní plochy u centra
města se postupně konvergují na plochy
komerční a smíšené, dodržovány všechny limity
rozvoje.
Životní prostředí
(3) Dosáhnout zásadního ozdravení a markantně viditelného zlepšení životního
prostředí, a to jak ve volné krajině, tak uvnitř
sídel; jako nutné podmínky pro dosažení
všech ostatních cílů zajištění udržitelného
rozvoje území (zejména transformace
ekonomické struktury, stabilita osídlení,
rehabilitace tradičního lázeňství, rozvoj
cestovního ruchu a další).
ÚP Vejprt dále posiluje kvalitu životní prostředí
např. nezastavitelností zelených klínů městské
zeleně, transformací výrobní zóny u centra
města, podporou rozvoje cestovního ruchu.
Udržitelný rozvoj je z pozice ÚP dodržen.
(4) Pokračovat v trendu nápravy v minulosti
poškozených a narušených složek životního
prostředí (voda, půda, ovzduší, ekosystémy)
a odstraňování starých ekologických zátěží
Ústeckého kraje zejména v Severočeské
hnědouhelné pánvi, v Krušných horách a v
narušených partiích ostatních částí
Velmi zásadní deficity v řešeném území se
nevyskytují, ÚP tuto problematiku dále posiluje
a ovlivňuje částečně, a sice v oblasti vymezení
ÚSES , návrhu kompletního odkanalizování
území a přípravy na širší plynofikaci území
směrem od Loučné Pod Klínovcem.
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
9
Ústeckého kraje. Zlepšení stavu složek
životního prostředí v uvedených částech
území považovat za prvořadý veřejný zájem.
(5) Nástroji územního plánování chránit
nezastupitelné přírodní hodnoty zvláště
chráněných území (NP, CHKO, MZCHÚ),
soustavy chráněných území NATURA 2000
(EVL a PO), obecně chráněných území (PPk,
VKP, ÚSES).
Uvedená chráněná území se ve Vejprtech
vyskytují minimálně, ÚP postupuje ohleduplně
ke všem přírodním hodnotám území,
nejvýrazněji k údolním nivám a lesním
porostům
(6) Revitalizovat úseky vodních toku, které
byly v minulosti v souvislosti s těžbou uhlí,
rozvojem výroby, nebo urbanizačním
procesem necitlivě upravené, přeložené
nebo zatrubněné. Dosáhnout výrazného
zlepšení kvality vody v tocích nepříznivě
ovlivněných těžebními činnostmi a zejména
chemickou a ostatní průmyslovou výrobou.
Kvalita vod ani řečišť v řešeném území není
vážně poškozena,naopak dalším
odkanalizováním bude posílen , zastavitelné
plochy nemají nepříznivý vliv na vodoteče,
v centru města u propojení na SRN nový veřejný
prostor kolem Polavy.
(7) Územně plánovacími nástroji přispět k
ÚP neřeší otázku kvality ovzduší, avšak
podporuje další plynofikaci.
řešení problému vyhlášených oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu
překračování limitu některých znečišťujících
látek (zejm. vlivem těžby surovin, energetické
a průmyslové výroby) a v území zasažených
zejména hlukem zejména z dopravy (dálniční
a silniční, částečně i železniční doprava).
Hospodářský vývoj
(8) Vytvářet územně plánovací podmínky pro
transformaci ekonomické struktury,
charakterizované vetší odvětvovou
rozmanitostí a zvýšeným podílem progresivních výrob a služeb odpovídající
současným ekonomickým a technologickým
trendům.
Transformace ekonomické struktury města je
mj. prezentována progresivním záměrem na
konverzi výrobní zóny v blízkosti centra města a
využitím rezerv pro podnikatelské aktivity
v okolí Polavy a při vjezdu do města od
východu.
(9) Nepřipustit na území kraje extenzivní
ÚP diversifikaci palivoenergetického komplexu
neřeší.
jednostranný rozvoj palivoenergetického
komplexu a těžkého průmyslu, respektovat
územně ekologické limity těžby hnědého uhlí
(ÚEL) stanovené usnesením vlády CR
c.331/1991 a c.444/1991 – převzaté z 2. změn
a doplňků Územního plánu velkého
územního celku Severočeské hnědouhelné
pánve, včetně usnesení vlády CR
10
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
c.1176/2008.
(10) Těžbu nerostných surovin v Ústeckém
ÚP problematiku těžby neřeší.
kraji, na jehož území se vyskytují z
celostátního hlediska významné palivoenergetické a další surovinové zdroje,
podřídit dosahování přijatelné meze únosnosti zatížení krajiny, snižovat celkovou zátěž
území a nepřipustit zahájení otvírky více
ložisek současně v území s jejich
koncentrovaným výskytem. Vymezení
skladebných částí ÚSES v ZÚR Ústeckého
kraje a v navazujících územně plánovacích
dokumentacích obcí a jejich částí není
taxativním důvodem pro případné
neuskutečnění těžby v ložisku nerostných
surovin. Při těžbě musí být v maximálně
možné míre respektována funkce ÚSES ve
stanoveném rozsahu. V případě omezení
funkce ÚSES v důsledku těžby budou v dokumentacích Povolení k hornické činnosti a
Plán dobývání navržena rekultivační opatření
dle pokynu příslušného orgánu ochrany
přírody.
(11) Podporovat revitalizaci velkého množství
nedostatečně využitých nebo zanedbaných
areálu a ploch průmyslového, zemědělského,
vojenského či jiného původu (typu
brownfield), s cílem dodržet funkční a
urbanistickou celistvost sídel a šetřit
nezastavěné území, kvalitní zemědělskou
půdu.
ÚP problematiku brownfields řeší částečně
konverzí ploch severně centra města na
komerční aktivity, obnovu lokalit pro malé vodní
elektrárny.
(12) Využít pro rozvojové záměry územní
rezervy ve stávajících průmyslových zónách a
kriticky posuzovat a usměrňovat další
rozvojové záměry ekonomických aktivit na
volných plochách mimo již zastavená území.
Přednostně řešeny rezervy uvnitř zastavěného
území ( konverze výroby u centra, nové podél
Polavy a zachování dosavadních např. podél
trati ČD a v Novém Zvolání).
(13) V souladu s platnými legislativními
ÚP se netýká.
postupy usilovat o redukci rozsáhlých
omezení územního rozvoje kraje vyplývající z
vyhlášených dobývacích prostoru (DP) a
chráněných ložiskových území (CHLÚ).
(14) Zaměřit pozornost na podmínky
využívání zemědělských území, minimalizo-
Veškeré zastavitelné plochy v ÚP nezabírají
kvalitní bonitní půdy, nedochází k fragmentaci
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
11
vat zábory zejména nejkvalitnějších
území, naopak k arondaci stavebně izolovaných
lokalit, podpora pastevectví.
zemědělských pud, podporovat ozdravná
opatření - ochrana proti erozním účinkům
vody, vetru, přípravu a realizaci ÚSES,
zamezit zbytečné fragmentaci zemědělských
území, obnovit péci o dlouhodobě
nevyužívaná území, vymezovat území
vhodná pro pěstování biomasy a rychle
rostoucích dřevin pro energetické účely aj.
Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti
(15) Ve vymezených rozvojových oblastech
Řešené území se nenachází v rozvojové oblasti
využívat předpoklady pro progresivní vývoj
území, zajišťovat územně plánovací přípravu
pro odpovídající technickou, dopravní
infrastrukturu (s důrazem na rozšiřování sítě
hromadné dopravy) a občanskou vybavenost.
Územní rozvoj hospodářských a sociálních
funkcí provázat s ochranou krajinných,
přírodních a kulturních hodnot. Využívat
rozvojových vlastností těchto území ve
prospěch okolních navazujících území.
(16) Ve vymezených rozvojových osách kraje ÚP a jeho řešené území se nenachází
v rozvojové ose.
využívat předpokladu pro územní rozvoj
těchto koridoru, založených zejména na
jejich výhodné dopravní dostupnosti.
Rozvojových vlastností těchto území využít
pro šíření progresivního vývoje na území
celého kraje. Současně koncentrací aktivit do
těchto koridoru šetřit nezastavené území ve
volné krajině.
(17) Ve stanovených specifických oblastech
kraje podporovat řešení jejich územních
problému, prosazovat formy územního,
hospodářského a sociální rozvoje vyhovující
potřebám těchto území, zvláštní pozornost
při tom věnovat ochraně a revitalizaci
přírodních, krajinářských a kulturních
hodnot.
ÚP vyhovuje požadavkům a potřebám města
Vejprty, přitom je ohleduplný k přírodním
hodnotám města.
(18) Trvale vyhodnocovat míru rovnováhy
ÚP neposiluje regionální ani sociální rozdíly.
socioekonomického a demografického vývoje
v dílcích územích kraje, předcházet
prohlubování nežádoucích regionálních
rozdílu a eventuelnímu vzniku dalších
12
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
problémových částí kraje, vyhledávat a
uplatňovat územně plánovací nástroje na
podporu rozvoje těchto území, předcházet
vzniku prostorové sociální segregace s
negativními vlivy na sociální soudržnost.
Dopravní a technická infrastruktura
(19) Zajistit na úseku dopravní infrastruktury ÚP se touto problematikou nezabývá.
podmínky pro zlepšení vnitrní provázanosti a
funkčnosti soustavy osídlení Ústeckého kraje
(zejména dostavbou dálnice D8, úseku silnice
I/13, zkapacitněním silnice I/7, přestavbou
silnice I/27, modernizací a optimalizací
hlavních železničních tratí, vymezením
koridoru Labské vodní cesty mezinárodního
významu aj.).
(20) Zlepšovat dostupnost krajského města
Ústí nad Labem ze všech částí kraje při
zdůraznění významu veřejné dopravy.
ÚP se touto problematikou přímo nezabývá.
(21) Zajistit modernizaci a dostavbu dopravní ÚP se touto problematikou nezabývá, návrh
infrastruktury pro kvalitní napojení
přeložky II/224 na okraj města přispívá ke
zlepšení vazby na SRN i centrum kraje.
okrajových částí kraje (zejména oblasti
Krušných hor, Šluknovska a podhůří
Doupovských hor).
(22) Zkvalitnit vazby Ústeckého kraje k
ÚP se touto problematikou nezabývá.
okolním krajům na úseku dopravy a
technické infrastruktury (zejména ve vztazích
oblastí Děčínsko - Liberecko, Šluknovsko Liberecko, Chomutovsko - Karlovarsko,
Podbořansko - severní Plzeňsko).
(23) Zlepšit přeshraniční vazby Ústeckého
kraje se SRN na úseku dopravy, technické
infrastruktury (v příhraničních oblastech
Krušných hor, Labských pískovců,
Šluknovského výběžku a v aglomeračních
vztazích Teplice, Ústí nad Labem - Dresden a
Chomutov, Most - Chemnitz, Zwickau).
ÚP tuto problematiku posiluje zlepšením
dopravních vazeb na SRN jak ve Vejprtech, tak
Českých Hamrech .
(24) Podporovat záměr na vybudování
zařízení typu - Veřejné logistické centrum
(VLC) sledovaný nebo připravovaný v rámci
ÚP Lovosic a přilehlých obcí, který zahrnuje
rozvoj dopravního terminálu a veřejného
ÚP se touto problematikou nezabývá.
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
13
přístavu s propojením dálniční, silniční,
železniční a vodní dopravy.
(25) Respektovat rozvojové záměry na
ÚP se touto problematikou nezabývá.
modernizaci a dostavbu tepelných elektráren
na území kraje, bez překročení jejich
souhrnné stávající výkonové kapacity.
(26) Podpořit kombinovanou výrobu
elektřiny a tepla ve stávajících a nových
zdrojích, stabilizovat provozované systémy
centrálního zásobování teplem a podpořit
jejich účelné rozšiřování.
ÚP podporuje nadále využití stávajícího
systému CZT
(27) Zajistit cestou modernizace a v
nezbytném rozsahu i dostavbou přenosové
energetické soustavy a produktovodu
spolehlivost a dostatečnou kapacitnost
energetických dodávek v rámci kraje,
zprostředkovaně i v rámci ČR.
Nebylo předmětem řešení ÚP, návrh pouze
počítá s rezervou linie plynovodu od Loučné
Pod Klínovcem
(28) Vytvořit územně plánovací předpoklady ÚP neřeší
pro zajištění bezpečné a dostatečné dodávky
elektrického výkonu do prostoru
Šluknovského výběžku.
(29) Podpořit racionální a udržitelný rozvoj
ÚP podporuje zpracování biomasy, větrná
obnovitelných energetických zdrojů, územně energetika v území nevhodná a příliš blízko
regulovat záměry na výstavbu velkých
osídlení.
větrných elektráren s ohledem na eliminaci
rizik poškození krajinného rázu a ohrožení
rozvoje jiných žádoucích forem využití území
(zejména oblast Krušných hor).
(30) V dílcích zejména některých venkovských částech kraje bez dostatečných
místních zdrojů vody (Lounsko, Šluknovsko,
horské části kraje), řešit problémy
zásobování vodou napojením na
vodárenskou soustavu zásobování pitnou
vodou.
ÚP nemá tuto problematiku jako problémovou.
(31) Územně plánovacími nástroji vytvářet
předpoklady pro modernizaci stávajících
systému odvádění a čištění odpadních vod a
pro dořešení této problematiky v menších
sídlech (do 2000 EO) ve venkovském
prostoru.
UP řeší nově návrh odkanalizování Nového
Zvolání
14
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
(32) Vytvářet podmínky pro dostupnost
služeb spojů a telekomunikací podle potřeb
jednotlivých částí kraje.
ÚP tuto problematiku nemusí řešit.
(33) Ve všech výše uvedených bodech (19 až
32) musí být územně technické řešení návrhu
na rozvoj dopravní a technické infrastruktury
provázáno s citlivostí řešení vůči přírodě,
snahou zachovávat přírodní biodiversitu a s
ochranou hodnotné zemědělské pudy.
Řešením jednotlivých záměrů a jejich územní
koordinací je třeba zamezovat zbytečné
fragmentaci krajiny. V případě existence
variant nebo alternativ řešení a změn
pokládat za kriteria vhodného výběru:
dopravní a technickou účinnost záměru, míru
citlivosti řešení vůči ochraně životního
prostredí, prírodních, kulturních a
civilizacních územních hodnot a respektování
cílových charakteristik vymezených
krajinných celků.
Všechna řešení v návrhu ÚP jsou citlivá vůči
krajinnému prostředí, nezpůsobují fragmentaci
krajiny, navrhované řešení vychází z
předcházejících řešení a je konzultováno
s vedením města
Sídelní soustava a rekreace
(34) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní ÚP podporuje prostorovou oddělenost sídel
soustavy, pro kraj typické kooperativní vztahy současně s funkční a infrastrukturní
provázaností.
mezi jednotlivými sídly a racionální
střediskové uspořádání sídelní soustavy,
současně respektovat a kultivovat
specifickou tvárnost každého sídla včetně
zřetele k zachování prostorové oddělenosti
sídel. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi urbánními a venkovskými
oblastmi.
(35) V příhraničních prostorech CR/SRN
ÚP podporuje kooperaci menších sídel
podporovat vzájemně výhodnou kooperaci a ( infrastruktura, cyklisti atd.)
provázanost sídelních soustav a rekreačních
areálů.
(36) Podporovat rychlý a efektivní postup
ÚP se touto problematikou nezabývá.
rekultivace a revitalizace území s ukončenou
těžbou hnědého uhlí, se zaměřením na vznik
plnohodnotné polyfunkční příměstské krajiny
se zdůrazněním složky rekreace, odpovídající
specifickým vlastnostem a předpokladům
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
15
konkrétních území.
(37) Podporovat významné projekty
cestovního ruchu, rekreace a lázeňství
v souladu s možnostmi a limity konkrétních
území, podporovat rozvoj těchto zařízení
v málo využívaných vhodných lokalitách.
ÚP podporuje spíše lokální projekty pro rekreaci
obyvatel města, významné projekty v lokalitě
Klínovecka.
(38) Podporovat vybudování propojené a
hierarchizované sítě cyklostezek a
turistických cest na území kraje s návazností
na vznikající republikovou a evropskou sít
těchto zařízení.
ÚP neřeší regionální cyklistiku, spíše místní
provázanost a vazbu na Klínovecko a SRN.
Sídelní soudržnost obyvatel
(39) Územně plánovacími nástroji podpořit
rozvoj a kultivaci lidských zdrojů, rozvoj
vzdělanosti obyvatel kraje, posilovat
předpoklady k udržení a získávání
kvalifikovaných pracovních sil s orientací na
perspektivní obory ekonomiky.
ÚP zachovává podmínky pro vzdělávání
obyvatel.
(40) Přispět vytvářením územně plánovacích ÚP přispívá na úseku vybavenosti ( např. sport,
MŠ, komerční vybavenost)
předpokladů k řešení problematiky
zhoršených sociálních podmínek kraje,
zhoršených parametru zdravotního stavu
obyvatel, vysoké míry nezaměstnanosti,
problematiky skupin obyvatel sociálně
slabých, ohrožených společenským
vyloučením.
(41) Podporovat péci o typické či výjimečné
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na
území kraje, které vytvářejí charakteristické
znaky území, přispívají k jeho snadné
identifikaci a posilují sociální soudržnost
obyvatel kraje a prestiž kraje.
ÚP podporuje hornickou a průmyslovou
minulost města např. návrhem naučné stezky,
obnovou malých vodních elektráren.
(42) Věnovat pozornost důsledkům změn
věkové struktury obyvatel kraje, které se
promítnou do měnících se nároku na
technickou a dopravní infrastrukturu,
občanskou vybavenost nadmístního
významu.
Ve Vejprtech dopady změn minimální.
(43) Při stanovování územních rozvojových
koncepcí dbát na dostatečnou míru
Všechny záměry vyšly z požadavků města.
16
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
spolupráce s obyvateli a dalšími uživateli
území, touto cestou dosahovat vyšší míry
vyváženosti řešení mezi hospodářským
rozvojem, ochranou přírody a hledisky
ovlivňujícími sociální soudržnost obyvatel.
Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami
(44) Respektovat na území kraje zájmy
obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a
majetku.
ÚP se touto problematikou nezabývá ani není
ve střetu.
(45) Územně plánovacími nástroji realizovat ÚP se touto problematikou nezabývá.
opatření pro minimalizaci rozsahu možných
materiálních škod a ohrožení obyvatel z
působení přírodních sil v území a havarijních
situací vyplývajících z provozu dopravní a
technické infrastruktury a průmyslové
výroby.
(46) Zajistit územní ochranu ploch a koridoru V řešeném území respektovány nivní a břehové
potřebných pro umísťování
polohy vodotečí, převaha nové zástavby ve
vyšších neinverzních polohách.
protipovodňových opatření. Vymezovat
zastavitelné plochy v záplavových územích
jen ve výjimečných případech a zvlášť
zdůvodněných případech. Vymezovat a
chránit zastavitelné plochy pro přemístění
zástavby z území s vysokou mírou rizika
vzniku povodňových škod.
Pokrytí územními plány
(47) Zajišťovat pokrytí území kraje platnou
územně plánovací dokumentací obcí,
zejména v rozvojových oblastech a osách a
ve specifických oblastech, v souladu s
územními limity a rozvojovými potřebami
těchto území.
ÚP posiluje pokrytí území kraje platnou ÚPD.
ZÚR ÚK zpřesňují vymezení specifické oblasti SOB6 Krušné hory, vymezené v PÚR 2008,
město Vejprty je součástí této specifické oblasti. Pro plánování a usměrňování územního
rozvoje ZÚR ÚK zpřesňují úkoly pro územní plánování stanovené v PÚR 2008 a stanovují
další úkoly takto:
Úkol
Vyhodnocení
(1) Posilovat všechny tři pilíře udržitelného
ÚP posíleny všechny pilíře udržitelného
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
17
rozvoje - hospodářský rozvoj, sociální
soudržnost obyvatel, životní prostředí.
rozvoje, péče o vyváženost pilířů, velmi zásadní
problémy nejsou
(2) Zajistit pokrytí území specifické oblasti
ÚP navrhuje zpracování 4 územních studií a
územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení žádný regulační plán.
problémů územními studiemi a regulačními
plány.
(3) Využívat celorepublikového i mezinárodně Řešené území není centrem rekreace a
významného potenciálu specifické oblasti pro cestovního ruchu.
rozvoj rekreace a cestovní ruchu při zachování
klidového charakteru oblasti.
(4) Chránit a kultivovat přírodní, krajinářské,
urbanistické a architektonické hodnoty
oblasti, využít pozitivní znaky území pro
zvýšení prestiže specifické oblasti.
ÚP nepodporuje záměry mající negativní
dopady na krajinářské a další hodnoty.
(5) Identifikovat hlavní střediska
Pozitivním impulsem je posílení podmínek pro
ekonomického rozvoje oblasti, vytvářet jim
trvalé bydlení a souvisejících aktivit rekreace,
vybavenosti a podnikání.
podmínky pro územní rozvoj, pro rozvoj
rekreační funkce Krušných hor a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury, bydlení a
občanského vybavení s předpokladem šíření
pozitivních impulsů z těchto rozvojových pólů
do okolí.
(6) Územně plánovacími nástroji podporovat
rozvoj místních ekonomických aktivit lesnictví, ekologického zemědělství,
potravinářského průmyslu, tradičních
řemesel, rekreace a cestovního ruchu apod.,
při zohlednění požadavků ochrany hodnot
přírody a krajiny.
Ekonomické aktivity stávající, konverzní i nové
jsou v ÚP podpořeny. Jedná se však spíše o
drobnější plochy, velké areálové záležitosti jen
v oblasti rozvoje rekreačních aktivit na
přírodních plochách.
(7) V příhraničních prostorech ČR/SRN podpo- ÚP podporuje provázanost přes hranice, jak
dopravní, tak infrastrukturní..
rovat vzájemně výhodnou kooperaci a
provázanost sídelních soustav, rekreačních
areálů, dopravní, technické i občanské infrastruktury.
(8) Revitalizovat opuštěné nebo nedostatečně ÚP podporuje konverzi výroby v blízkosti centra
města .
využité plochy a areály zemědělského,
průmyslového, sídelního či jiného původu
(typ brownfield).
(9) Vytvářet územní předpoklady pro rozvoj
ÚP podporuje provázanost na SRN a přeložku
dopravní dostupnosti vyšších center osídlení, II/224, dále cyklistickou a pěší dopravu.
18
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
a vzájemnou dopravní provázanost osídlení
ve specifické oblasti.
(10) Zajistit průchodnost nadřazených
koridorů dopravní a technické infrastruktury
přes území specifické oblasti.
Nadřazené koridory se v řešeném území
nevyskytují.
(11) Podporovat vybudování propojené a
UP řeší spíše místní návaznosti přilehlých sídel
hierarchizované sítě cyklostezek a turistických a SRN.
cest s návazností na republikovou a
evropskou síť těchto zařízení.
(12) Stanovovat a dodržovat limity rozvoje
Navržený rozvoj nepřesahuje meze únosnosti
pro všechny činnosti, které by mohly
území, je odpovídající potřebám města.
přesahovat meze únosnosti území - podmínky
udržitelného rozvoje, způsobovat jeho
poškození a nebo bránit rozvoji jiných
žádoucích forem využití území.
(13) Účinným způsobem regulovat a zamezit Větrná energetika se v území neřeší.
rizikům překotně se rozvíjející výstavby
větrných elektráren, včetně souvisejících
zařízení (přístupových komunikací, vyvedení
energetického výkonu apod.), jak z hlediska
minimalizace vlivů na životní prostředí,
krajinu a osídlení, rekreaci a cestovní ruch tak
z hlediska funkčnosti větrných elektráren v
systému zásobování elektrickou energií.
(14) Nástroji územního plánování podporovat Nejsou návrhy ÚP dotčeny.
dlouhodobý proces obnovy a ozdravění
lesních porostů.
Vyhodnocení splnění úkolů pro ochranu a rozvoj přírodních hodnot území kraje:
Úkol
Vyhodnocení
(1) Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot
přírodního a krajinného prostředí na území
Ústeckého kraje považovat za prvořadý
veřejný zájem. Stanovovat a dodržovat limity
rozvoje pro všechny aktivity, které by mohly
způsobovat poškození těchto hodnot
(zejména se týká těžby hnědého uhlí a
ostatních nerostných surovin, energetiky včetně obnovitelných zdrojů, dále těžké
průmyslové výroby, technické a dopravní
ÚP nepoškozuje hodnoty a limity přírodního a
krajinného prostředí, zastavitelné plochy
voleny s ohledem na krajinné souvislosti.
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
19
infrastruktury, ale i rekreace a cestovního
ruchu).
(2) Zohlednit značný vzrůst potenciálu
přírodních hodnot Krušných hor, které se po
přestálé ekologické krizi zotavují. Koordinovat
opatření na ochranu Krušných hor s
postupem orgánů územního plánování Saska.
Zvažovat perspektivní možnost sjednocující
velkoplošné formy ochrany Krušných hor.
Ochránit Krušné hory před necitlivou
výstavbou velkých větrných elektráren, které
mohou znehodnotit krajinný ráz rozsáhlých
částí hor.
ÚP přispívá k posílení hodnot a posílení
rekreačního potenciálu Krušných hor ( menší
areály, individ. rekreace, naučná stezka, cyklo
atd.)
(3) Těžbu nerostných surovin podřizovat
ÚP se touto problematikou nezabývá.
dosahování přijatelné meze únosnosti zatížení
krajiny, snižovat celkovou zátěž území a
nepřipustit zahájení otvírky více ložisek
současně v území s koncentrovaným
výskytem. Uvolnění nového ložiska pro těžbu
nerostných surovin (výhradních a významných
nevýhradních nerostů) je vždy podmíněno
komplexním posouzením místní situace,
vyřešením střetů zájmů, včetně stanovení
takových podmínek rehabilitace a využití
území po těžbě, které vyloučí devastační
důsledky pro území. V prostorech s
koncentrovanou těžební aktivitou je
významným podmiňujícím hlediskem
ukončení a zahlazení důsledků těžby v jiné
těžební lokalitě.
(4) Stávající využívaná výhradní a nevýhradní ÚP se touto problematikou nezabývá.
ložiska považovat za územně stabilizovaná. V
souladu s platnými právními předpisy
dodržovat zásady hospodárného využití zásob
ve využívaných výhradních a nevýhradních
ložiscích a vytvářet předpoklady pro
ponechání dostatečné rezervní surovinové
základny pro potřeby budoucího využití.
(5) Hospodárně využívat nerostné suroviny se ÚP se touto problematikou nezabývá.
zřetelem na reálně disponibilní zásoby,
kvalitativní charakteristiky, životnosti zásob
stávajících ložisek pro nezbytnou potřebu, v
souladu s principy udržitelného rozvoje území
kraje.
20
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
(6) Zásoby hnědého uhlí v severočeské
hnědouhelné pánvi považovat za jeden z
významných surovinových zdrojů pro výrobu
elektrické energie a pro další výrobní odvětví
v ČR.
ÚP se touto problematikou nezabývá.
(7) Vytvářet podmínky pro vznik nových
ÚP se problematikou rekultivací po těžbě
nezabývá.
přírodních hodnot formou rekultivace
rozsáhlých prostor zasažených těžbou
hnědého uhlí (a dalších surovin). Dokončovat
rekultivace v bývalých lomech Most a
Chabařovice a na vnějších výsypkách
Radovesice a Pokrok. Pokračovat a dále
připravovat rekultivace provozovaných lomů
ČSA, Bílina, Libouš a Vršany - zohledňovat
specifické podmínky a předpoklady v
jednotlivých lokalitách (urbanistická poloha,
hodnoty území, na které lze navázat, územně
technické možnosti).
(8) Revitalizovat úseky vodních toků, které
ÚP se touto problematikou nezabývá.
byly v minulosti v souvislosti s těžbou uhlí,
rozvojem výroby, nebo urbanizačním
procesem necitlivě upravené, přeložené nebo
zatrubněné (řeka Bílina v Ervěnickém
koridoru). Dosáhnout zlepšení kvality vody v
tocích dosud ovlivněných těžebními činnostmi
a průmyslovou výrobou.
(9) Chránit, kultivovat a rozvíjet přírodní
Přírodní hodnoty území nejsou návrhem ÚP
hodnoty i mimo rámec území se stanovenou poškozeny, všechny záměry citlivě
komponovány.
ochranou krajiny a přírody, v územích
charakterizovaných jako dynamická a harmonická krajina, dále v exponovaných koridorech
podél významných vodních toků a v oblastech
při významných vodních plochách.
(10) Skladebné části regionálního a
Nadřazený ÚSES je mimo řešené území.
nadregionálního ÚSES chránit před zásahy,
které by znamenaly snížení úrovně jejich
ekologické stability, upřesňovat vymezení
skladebných částí ÚSES v ÚPD obcí, postupně
přistupovat ke zpracování projektů ÚSES a k
jejich realizaci, zejména v místech, kde je
provázanost systému narušena.
(11) Zaměřit pozornost na podmínky
využívání zemědělských území – zachování
ÚP dbá na nízké zábory kvalitního ZPF, zároveň
využívá rezerv mezi rozvolněnou horskou
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
21
jedinečnosti kulturní krajiny; minimalizovat
zábory zejména nejkvalitnějších
zemědělských půd; podporovat ozdravná
opatření - ochrana proti erozním účinkům
vody, větru a příprava na realizaci ÚSES,
zvýšení prostupnosti zemědělské krajiny,
zamezení její zbytečné fragmentace; obnovit
péči o dlouhodobě nevyužívaná území;
vymezovat území vhodná pro pěstování
biomasy a rychle rostoucích dřevin pro
technické a energetické účely - nevymezovat
však tento způsob využití území ve zvláště
chráněných velkoplošných územích (NP,
CHKO).
zástavbou pro arondaci osamocených lokalit.
Vyhodnocení splnění úkolů pro ochranu a rozvoj civilizačních hodnot území kraje:
Úkol
Vyhodnocení
(12) Respektovat rozsah rozvojových oblastí,
os a specifických oblastí kraje vymezených v
ZÚR ÚK. Ostatní části kraje pokládat za
stabilizované s přirozenou mírou rozvoje.
Rozsah specifické oblasti SOB6 respektován.
(13) V rozhodování o využití území a lokalizaci Město je obslužným centrem horské oblasti
zásadních investic vycházet z potřeby sladění východně od Klínovce.
administrativně správní role center a jejich
skutečného významu jako pracovních a
obslužných center.
(14 Posilovat význam nadregionálního centra ÚP se touto problematikou nezabývá.
Ústí nad Labem v kooperaci s rozvojem
regionálního centra Teplice.
(15) Stabilizovat (přiměřeným způsobem i
doplnit nebo obnovit) sídelní strukturu v
pánevní oblasti, zamezit dalšímu zániku sídel
nebo jejich částí v předpolí činných dolů.
ÚP se touto problematikou nezabývá.
(16) Podporovat vzájemně výhodnou
provázanost a kooperaci sídel v příhraničním
prostoru ČR a SRN.
ÚP podporuje dopravní a infrastrukturní vazby
na SRN, nové veřejné prostranství u býv.
hraničního přechodu při Polavě v centru města.
(17) Podporovat a upřednostňovat revitalizaci ÚP konverguje býv. výrobní zónu v blízkosti
centra na komerční a smíšenou zónu.
nedostatečně využitých nebo zanedbaných
areálů a ploch průmyslového, zemědělského,
vojenského či jiného původu typu brownfield,
22
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
před zakládáním nových průmyslových ploch
ve volné krajině.
(18) Chránit před nevhodným využitím a v
potřebném rozsahu rozvíjet území intenzivní
příměstské rekreace a rekreace ve volné
krajině.
ÚP rozvíjí rekreační areály na přírodních
plochách severně a jižně města.
(19) Respektovat program modernizace a
ÚP se touto problematikou nezabývá.
dostavby tepelných elektráren, bez
překročení jejich souhrnné stávající výkonové
kapacity.
(20) Kriticky posuzovat a zohledňovat záměry ÚP se touto problematikou nezabývá.
na doplnění energetických přenosových
vedení pro zajištění vyšší míry spolehlivosti a
bezpečnosti dodávek na území kraje a zvýšení
přenosové kapacity soustavy ve vztahu k ČR i
k sousedícím státům (VVN, VVTL).
(21) Podporovat realizaci ochranných
opatření zvyšující míru zabezpečení
civilizačních hodnot kraje proti záplavám a
dalším hrozbám katastrofických situací.
ÚP respektuje záplavová území Polavy.
(22) Podporovat dotvoření ucelených plně
ÚP tuto problematiku přímo neřeší. Pravidelný
funkčních silničních a železničních dopravních provoz železnice ÚP nezajistí.
systémů (zejména dostavba silnice I/13,
dostavba Dálnice D8, dostavba R6,
zkapacitnění silnice R7, modernizace
železniční infrastruktury, záměr na výstavbu
vysokorychlostní železniční tratě a jiné).
(23) Zohlednit záměry na zlepšení plavebních ÚP se touto problematikou nezabývá.
podmínek na Labi v úseku Střekov – hranice
okresů Ústí nad Labem / Děčín (odkaz na
převzatý záměr z platných 2. ZaD ÚP VÚC
SHP) a respektovat koridor Labské vodní cesty
mezinárodního významu v úseku hranice
okresů Ústí nad Labem / Děčín - státní hranice
ČR / SRN– při respektování podmínek ochrany
přírody a krajiny.
(24) Sledovat a respektovat dlouhodobý
záměr na průtah vysokorychlostní trati VRT
územím kraje.
ÚP se touto problematikou nezabývá.
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
23
Vyhodnocení splnění úkolů pro ochranu a rozvoj kulturních hodnot území kraje:
Úkol
Vyhodnocení
(25) Zohledňovat navrhovaná chráněná
území: např. krajinné památkové zóny,
městské památkové zóny, vesnické
památkové zóny a archeologické památkové
rezervace.
V řešeném území se nevyskytují.
(26) Mezi památkové hodnoty zahrnovat též Některé vybrané objekty nad rámec seznamu
doklady industriálního vývoje kraje,
kulturních památek jsou označeny jako ostatní
vyhledávat a chránit vhodné objekty a areály arch. cenné objekty
tohoto typu hodnot, sledovat možnosti jejich
využití v nových podmínkách.
(27) Chránit a rozvíjet hodnoty jedinečné
Obzorové linie nezasaženy, návrh rozhleden
kulturní krajiny kraje, pozornost zaměřovat na s pohledy na Klínovec a město.
ochranu obzorových linií horských masivů,
krajinných dominant, význačných
výhledových bodů a pohledových os,
typických a známých vedut sídel apod. V této
souvislosti ochránit Krušné hory před
necitlivou výstavbou velkých větrných
elektráren, které mohou znehodnotit krajinný
ráz rozsáhlých částí hor.
(28) Prioritně zajišťovat ochranu a kultivaci
kulturních hodnot krajiny v oblastech
významných pro rekreaci a cestovní ruch, v
oblastech navázaných na velké koncentrace
obyvatel - jádra městských zón a příměstské
oblasti, v koridorech při významných
dopravních tazích, v oblastech které jsou
poznamenány vlivy těžby surovin a
průmyslové výroby.
Návrhem ÚP nedochází k negativním zásahům
do krajinného rázu.
(29) Podpořit společenský zájem o průběh
rozsáhlých rekultivačních záměrů na území s
probíhající těžbou surovin – zejména
hnědého uhlí, formou zajištění dopravní
dostupnosti a úpravy panoramatických
výhledových míst s informační základnou
týkající se postupných kroků rekultivace a
revitalizace poškozené krajiny.
ÚP se touto problematikou nezabývá.
(30) Při navrhování a posuzování vhodnosti
formy rozvojových záměrů nemístního
významu sledovat hledisko respektování
Návrhem ÚP nedochází k negativním zásahům
do krajinného rázu, citlivá volba zastavitelných
24
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
krajinného rázu a krajinných hodnot,
nepřipouštět zbytné výrazové nebo funkčně
konkurenční záměry.
území.
(31) Sledovat možnost obnovy historických
Návrhem ÚP nedochází k negativním zásahům
do krajinného rázu.
fenoménů – obnovení průhledů, dominant,
odstranění negativních civilizačních prvků
poškozujících krajinný ráz, majících nevhodné
vazby vůči krajinným nebo památkovým
hodnotám.
ZÚR ÚK vymezují plochy (biocentra) a koridory (biokoridory) nadregionálního a
regionálního ÚSES krajiny.
Správního území města se netýkají uvedené prvky ÚSES.
Řešené území je součástí vymezeného krajinného celku KC Krušné hory – náhorní plošiny
(7a), pro něž specifikuje následující dílčí kroky k naplňování cílových charakteristik krajiny:
Dílčí kroky
Vyhodnocení
a) ve vybraných částech krajinného celku
preferovat ekologicky zaměřené lesní
hospodářství a extenzivní zemědělství pro
zachování krajinného rázu a posílení
biologické diverzity krajinného celku,
ÚP tuto problematikou specielně neřeší,
obecně minimalizuje zábory LPF a podporuje
pastevectví..
b) využít potenciálu území přiměřeným
rozvojem cestovního ruchu, turistiky, rekreace i sídelních a vhodných výrobních funkcí,
Rozvoj cestovního ruchu je přiměřený lokalitě a
potenciálu města v oblasti cestovního ruchu a
rekreace, výrobní funkce stabilizovány
s mírným nárůstem.
c) udržet a přiměřeně rozvíjet osídlení v
UP výrazněji podporuje podmínky pro trvalé
bydlení jakožto prostředek stability území.
horách, při respektování principů trvalé
udržitelnosti a preference ochrany přírody a
krajiny, diferencovaně dle významu konkrétní
lokality v rámci krajinného celku,
d) pokračovat v nápravě škod způsobených
v minulosti ekologickou katastrofou lesních
porostů, likvidací tradičních forem hospodaření (též v souvislosti s vysídlením původního obyvatelstva) a lokálně též těžbou
rašeliny,
V řešeném území není předmětem.
e) individuálně posuzovat všechny záměry,
Všechny záměry citlivě vyhodnoceny ve vztahu
které by krajinný ráz mohly negativně ovlivnit, ke krajině, rozhledny ve vhodné poloze.
s ohledem na potřebu uchování vysoké
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
25
hodnoty krajinného rázu s harmonickým
zastoupením složek přírodních a kulturních,
f) zamezit ohrožení naplnění cílových
charakteristik krajinného celku v důsledku
masivního tlaku na umísťování vertikálních
staveb (velkých větrných elektráren), jejich
komplexů a doprovodných staveb v
nezastavěném území.
Charakteristiky krajinného celku se návrhem
ÚP nemění, větrná energetika není předmětem
řešení v území.
Řešené území je součástí vymezeného krajinného celku KC Krušné hory – svahy, vrcholy a
hluboká údolí (7b), pro něž specifikuje následující dílčí kroky k naplňování cílových
charakteristik krajiny:
Dílčí kroky
Vyhodnocení
a) ve vybraných částech krajinného celku
preferovat ekologicky zaměřené lesní
hospodářství a extenzivní zemědělství pro
zachování krajinného rázu a posílení
biologické diverzity krajinného celku,
ÚP podporuje pastevectví na TTP a minimum
záborů LPF.
b) využít potenciálu území přiměřeným
rozvojem cestovního ruchu, turistiky,
rekreace i sídelních a vhodných výrobních
funkcí,
Potenciál území umožňuje pouze dílčí rozvoj
cestovního ruchu, více turistiky včetně cyklo,
stávající stavební výrobní fondy jsou šancí pro
podnikání, příliš rozvojových ploch v tomto
smyslu není potřeba.
c) udržet a přiměřeně rozvíjet osídlení v
Rozvoj funkce trvalého bydlení je v ÚP velmi
horách, při respektování principů trvalé
podporován při zachování prostorové
udržitelnosti a preference ochrany přírody a oddělenosti obcí a arondaci izolovaných lokalit.
krajiny, diferencovaně dle významu konkrétní
lokality v rámci krajinného celku,
d) pokračovat v nápravě škod způsobených v
minulosti ekologickou katastrofou lesních
porostů, likvidací tradičních forem
hospodaření (též v souvislosti s vysídlením
původního obyvatelstva),
ÚP nabízí konverzi původních dnes
nevyužívaných objektů, využívají se tak rezervy
zastavěného území.
e) individuálně posuzovat všechny záměry,
Žádný ze záměrů negativně neovlivní krajinný
které by krajinný ráz mohly negativně ovlivnit, ráz.
s ohledem na potřebu uchování vysoké
hodnoty krajinného rázu s harmonickým
zastoupením složek přírodních a kulturních,
f) zamezit ohrožení naplnění cílových
26
V řešeném území není větrná energetika
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
charakteristik krajinného celku v důsledku
masivního tlaku na umísťování vertikálních
staveb (velkých větrných elektráren), jejich
komplexů a doprovodných staveb v
nezastavěném území.
navrhována.
Plochy a koridory pro lokalizaci velkých větrných elektráren:
Řešené území není vhodné pro lokalizaci stožárů větrné energetiky, nebylo ani v zadání ÚP.
2.2.2
SOULAD ÚP S INSTITUTY OCHRANY PŘÍRODY NATURA 2000 - EVL
Na území Vejprt nezasahuje institut ochrany přírody NATURA 2000.
2.3 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
2.3.1
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚSTECKÉHO KRAJE 2012
S odkazem na textovou část (resp. grafické přílohy) 2. Aktualizace ÚAP Ústeckého kraje vyhodnocení:
Problémy k řešení vyplývající z územně analytických podkladů:
Vybrané problémy k řešení v ÚPD
Shora uvedený dokument nespecifikuje žádné konkrétní problémy v území řešeném
územním plánem. ÚAP Ústeckého kraje vymezují rámcově k řešení problematiku
regulace větrné energetiky v oblasti Krušných hor. Územní plán nenavrhuje plochu
pro větrnou energetiku.
Problémy vyplývající z nevyváženosti územních podmínek pro příznivý hospodářský rozvoj
Nevyváženost územních podmínek pro příznivý hospodářský rozvoj není pro Vejprty
specifikována.
Problémy vyplývající z nevyváženosti územních podmínek pro příznivé životní prostředí
Nevyváženost územních podmínek pro příznivé životní prostředí není pro Vejprty
specifikována.
Problémy vyplývající z nevyváženosti územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel
Nevyváženost územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel není pro
Vejprty specifikována.
Záměry na provedení změn v území vyplývající z územně analytických podkladů:
Pro řešené území nejsou.
Závěr: ÚP je v souladu a plní požadavky ÚAP ÚK.
2.3.2
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP KADAŇ – 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE
S odkazem na textovou část Rozboru udržitelného rozvoje území ORP Kadaň – vyhodnocení:
B1.2. Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Po zhodnocení vstupních podmínek a předpokladů dalšího rozvoje byly jednotlivé obce zařazeny do
kategorií:
Vyhodnocení územních podmínek jednotlivých pilířů URÚ – legenda:
Z - Územní podmínky pro příznivé životní prostředí
S - Územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel
H – Územní podmínky pro hospodářský rozvoj
-1 a méně
- slabý
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
27
0 až +2
+3 a více
- vyrovnaný
- silný
Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území
Název obce
Z
S
H
skupina obcí
Vejprty
4+
3+
13a
Vyhodnocení:
Vejprty vykazují pozitivní hodnoty v oblasti environmentální a sociální. Hospodářský pilíř vychází negativně.
ÚP obecně svými návrhy posiluje jednotlivé pilíře:
Vyhodnocení vlivu řešení na enviromentálné pilíř:
ÚP posiluje oblast retenčních schopností krajiny, protipovodňových opatření v krajině, dále usiluje o
zpřesnění a doplnění ÚSES, rozšiřuje plynofikaci území, řeší transitní dopravu mimo obytná území, posiluje
a doplňuje systém cyklistické dopravy. Obnovitelné zdroje energie podporuje na objektech a obecně pro
substituci klasických paliv, nikoli ve formě fotovoltaiky či větrné energetiky na zpf.
Enviromentální pilíř je těmito návrhy dále stabilizován.
Vyhodnocení vlivu řešení na ekonomický pilíř:
UP řeší dopravní skelet nadřazených komunikací, usiluje o obchvaty, rozšiřuje infrastrukturu technickou
především do nových lokalit a některých venkovských částí. Podporuje podnikání konverzí stávajících
nevyužívaných průmyslových ploch a návrhem nových ploch pro občanskou vybavenost komerční.
Hospodářský pilíř je těmito návrhy posilován.
Vyhodnocení vlivu řešení na sociální pilíř:
ÚP nabízí rozsáhlé možnosti pro umístění bydlení a rekreace, řeší nadřazený dopravní skelet mimo stávající
obytnou zátavbu, rozvíjí obč. vybavení hlavně formou smíšených ploch a sportovních ploch, podporuje
vymezení veřejných prostranství, i když některá jsou v kategorii zeleň veřejná, doplňuje systém cyklistických
tras a stezek.
Sociální pilíř je těmito návrhy posilován.
3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA
POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH
HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
3.1 SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Územní plán Vejprt je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle §18 a §19 zákona č.
183/2006 Sb. (stavební zákon) tím, že:
Vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území.
Zohledňuje ty soukromé zájmy, které nebrání rozvoji společenského a hospodářského
potenciálu území.
Respektuje a konkretizuje ochranu veřejných zájmů, vyplývající ze zvláštních právních předpisů.
Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického a
architektonického dědictví. Chrání krajinu, určuje podmínky pro hospodárné využívání
zastavěného území, zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Vychází z míry využití zastavěného území - rozsah nově vymezených ploch odpovídá reálnému
potenciálu rozvoje území.
Do nezastavěného území umísťuje pouze ty stavby a zařízení, které povoluje §18 zákona č.
183/2006 Sb. odst. 5.
Vytváří koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, s ohledem na hodnoty
a podmínky území.
Stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny.
28
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
Navrženými podmínkami uspořádání a využívání území snižuje riziko ekologických a přírodních
katastrof.
Respektuje požadavky na civilní ochranu obyvatelstva, aktuální požadavky Krizového plánu
budou zapracovány po jeho dokončené aktualizaci
3.2 SOULAD S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V
ÚZEMÍ
Citace ze Zadání ÚP:
Ve veřejném zájmu je nutno chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho
historie a tradice. Jejich ochrana by však neměla znemožňovat ekonomické využití nebo mu nadměrně
bránit.
V rámci zpracování průzkumů a rozborů byly zjištěny a vyhodnoceny tyto hodnoty území:
Přírodní hodnoty území
- údolní poloha Polavy
- krajinné doprovody vodotečí
- alejové doprovody komunikací
- nezastavěné zelené klíny procházející do hloubi sídel
Architektonické hodnoty
- nádražní budova Vejprty
- skupina objektů v okolí nám. T. G. Masaryka, ul. Pohraniční stráže, 1 objekt v Tylově
ulici
- hraniční železniční most do SRN
- skupina objektů v okolí Kostelního náměstí
- památník v ul. Přísečnická
- kaplička v ul. Jiráskově
- objekt č.p. 85 v ul. Přísečnická
Nové Zvolání
- řada originálních sudetských domů v původní urbanistické stopě sídla – celá
oblast sídla
- kostelík
- památník a výtvarné dílo u kostelíka v centru obce
České Hamry - kaple při silnici II/219
- pomník u trati
- skupina objektů při příjezdu k přechodu do SRN
Bude zachován charakter zástavby a historické kulturní krajiny.
Vejprty
Urbanistické hodnoty
- hodnotné veřejné prostory – náměstí T.G.Masaryka
- nejkvalitnější urbanistické soubory jader obcí
- nejkvalitnější vysoká zeleň v obcích
- nejhodnotnější plochy zeleně uvnitř obce nebo v návaznosti na obec
- nízká zeleň významná pro rekreační účely
- oblast s regionální architekturou
- hodnotné aleje
- ostatní pamětihodnosti (pomníky)
- břehové partie atraktivní pro rekreaci
- atraktivní panoramatické výhledy
- přírodní osa
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
29
V územním plánu budou stanoveny podmínky zejména pro rozvoj hodnot území.
Pokud to bude potřebné územní plán vymezí architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro
které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
Pokud to bude z hlediska veřejných zájmů potřebné, budou vymezeny stavby nezpůsobilé pro zkrácené
stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona.
Vyhodnocení:
Urbanistické hodnoty - pozitivní prvky obrazu území vč. zastavěného území
Krajina – řešené území města Vejprty s přilehlými částmi leží v horské krajině návětrné strany
Krušných Hor. Krajinné výhledy do okolní krajiny jsou toho dokladem. Krajina je lesnatá,
díky terenním podmínkám vhodná spíše pro pastevecké formy zemědělské výroby, neboť
má málo oraných ploch. Krajinný prostor města ani jednotlivých částí (Nové Zvolání,
České Hamry) mezi sebou není prostorově a tedy ani opticky spojitý, vrcholové krajinné
polohy mezi částmi jsou zalesněné. Sídlo se všemi částmi se nachází v údolí Polavy, které
je hraniční a prostorově spjat více s podobným osídlením na levém, tedy německém břehu
Polavy než s prostory v ČR. Nejvýraznější krajinnou dominantou je německý
vrch
Barenstein v obci Barensteinu, prostorovou osou potok Polava a silnice
podél Polavy.
Sídla - všechna sídla v řešeném území nezapřou svůj podhorský charakter, jsou rozmístěna
v členité krajině, často šplhají do poloh nad městem a enkláv podél komunikací.
Město Vejprty. Nejcennější jsou nezastavěné klíny v mezilehlých polohách obytné zástavby
východně od trati ČD, tyto plochy zasahují hluboko do města
Vejprty, což je rys, z pohledu dalšího rozvoje města, velmi pozitivní,
umožňující těsné sepjetí obydlí se zelení a volnou krajinou.
Silueta Vejprt je příznivá, krajinně zajímavá, kostel jako hlavní dominanta
však působí více ve středu města než jako orientační prvek pro okolí.
Mezi cenné je potřeba považovat veřejné prostory v centru Vejprt, zvláště
Masarykovo náměstí a náměstí u kostela, dále řady originálních sudetských
domů a některé honosné městské domy.
Nové Zvolání se vyznačuje zachováním velkého počtu objektů regionální architektury, tedy
původních sudetských domů s kostelíkem, vše v originální urbanistické
sestavě venkovského typu bez ústředního veřejného prostoru.
České Hamry jsou velmi drobné a nenápadné sídlo ve směru na Klínovec , nemají ani své
zřetelné dominantní prvky, neboť církevní stavba má jen drobné měřítko
nepřevyšující příliš své okolí, nemají ani výrazný veřejný prostor.
Nejcennější je krajinná poloha.
Architektonické hodnoty a seznam dalších arch. hodnotných staveb:
ÚP tyto hodnoty uvádí v Koordinačním výkresu:
Tabulka: Objekty v Ústředním seznamu kulturních památek ČR
Číslo rejstříku Název okresu
Sídelní útv
Část obce
ar
40524 / 5811
Chomutov
Vejprty
Vejprty
Hřbit.kaple
Martina,
28986 / 5809
Chomutov
Vejprty
Vejprty
kostel
svatých
30
čp.
Památka
Ulice,nám./umístění
sv.
Všech
Martinská
Kostelní náměstí
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
13933 / 5704
Chomutov
Vejprty
Vejprty
socha sv. Floriána, Moskevská
25345 / 5710
Chomutov
Vejprty
Vejprty
sloup se sousoším
hřbitov
Piety
5-709
Chomutov
Vejprty
Vejprty
Trojičný sloup
Kostelní náměstí
12006 / 55446
Chomutov
Vejprty
Vejprty
činžovní dům,
Jana Švermy
čp.309
Jiné významné architektonické hodnoty v řešeném území (dle průzkumů):
(tedy objekty nad rámec památek na ústředním seznamu):
veřejné prostranství náměstí T. G. Masaryka včetně domů, které k tomuto veřejnému
prostranství přiléhají
budova městského úřadu v Tylově ulici ve Vejprtech
nádražní budova ve Vejprtech
objekt č.p. 85 v ul. Přísečnická ve Vejprtech
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Novém Zvolání a památník u kostela
kostel sv. Alžběty Uherské v Českých Hamrech a památník u kostela
viz výkres Koordinační
Přírodní hodnoty území:
Nad rámec hodnot v limitech je potřebné uvést tyto hodnoty:
Nesporně nejvýznamnější přírodní hodnotou je údolní poloha Polavy, lemovaná z východu i z jihu
zalesněnými horizonty, doprovázená krajinnými dominantami na německé straně a neobsahující
žádné negativní prvky a dominanty průmyslového či energetického charakteru.
Pozitivním se jeví i krajinné doprovody vodotečí , alejové doprovody komunikací a nezastavěné
zelené klíny procházející do hloubi sídel.
Hodnoty ochrany krajiny a ÚSES nejsou v prostoru řešeného území zásadní či dominantní.
Poškození krajiny na řešeném území je z pohledu životního prostředí a jeho kvalit minimální.
Viz též kap.13.2.Odůvodnění.
ÚP všechny limity ochrany přírody a krajiny maximálně respektuje, zásahy do LPF nejsou navrženy, byla
provedena aktualizace a především zpřesnění celého systému ÚSES.
Celý ÚP je veden snahou tyto hodnoty posilovat, zvláštní důraz je kladen na posilování hodnot a
nezastavitelnosti v krajinném okolí, v oblasti zpřesnění a doplnění ÚSES, dále v problematice skeletu
městské veřejné zeleně.
Závěr: ÚP respektuje a podporuje hodnoty v území
3.3 SOULAD S POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Podrobné zdůvodnění návrhu zastavitelných ploch
Ochrana nezastavitelného území se opírá o:
-
- viz kap.8 a kap.14 Odůvodnění
relativní minimalizaci nových záborů ZPF
VKP ze zákona (především lesy, vody, údolní nivy)
ochranu přírody
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
31
4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Zpracování územního plánu Vejprt bylo provedeno v souladu s ustanoveními stavebního zákona zák. č.
183/2006 Sb. a navazujících vyhlášek č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. v platném znění.
5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A
SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Bude doplněno po projednání.
6. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ , POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ
SOULADU S BODY (1-4) UVEDENÝMI VE VYHLÁŠCE 500 V PŘÍLOZE 7, ČÁSTI II.
BOD B
6.1 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
6.1.1
POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ
Požadavky z PUR 2008 – splněny, viz kapitola 2.1 Odůvodnění
Požadavky z Územního plánu velkého územního celku Severočeské hnědouhelné pánve - V Zadání ÚP
požadované reakce na požadavky ÚP VÚC SHP jsou bezpředmětné, neb vydáním ZUR ÚK pozbyl ÚP VÚC
platnosti.
Požadavky ze ZUR Ústeckého kraje – splnění požadavků vyplývajících ze ZÚR viz kapitola 2.2 .
Odůvodnění.
Z pohledu dalších širších územních vztahů – splnění a vyhodnocení viz. kap.2.4.Odůvodnění
6.1.2
POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ
ÚP požadavky plní:
2. AKTUALIZACE ÚAP ÚSTECKÉHO KRAJE 2012 - Vyhodnocení viz kap.2.3.1
ÚAP ORP KADAŇ, aktualizace 2012 - Vyhodnocení viz kap.2.3.2
6.1.3
POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE
Citace ze Zadání ÚP:
Při tvorbě základní koncepce uspořádání území se bude vycházet z dosud platného územního plánu
sídelního útvaru Vejprty, demografických tendencí vyplývajících z demografické, sociální a ekonomické
analýzy. Při návrhu optimální urbanistické struktury území budou zohledněny aktuální vývojové trendy
ekonomické základny a z tohoto hlediska budou posouzeny známé rozvojové záměry.
Dále bude (budou) v územním plánu:
upřednostňován rozvoj sídel uvnitř zastavěného území
navrhovány zastavitelné plochy u dílčích sídel pouze v sousedství či vazbě na plochy zastavěné
z důvodu ochrany krajinného rázu
v případě vymezení zastavitelných ploch pro bytové domy pouze ve vlastních Vejprtech
zásadní vybavenost pro trvalé bydlení pouze ve vlastních Vejprtech, výjimečně v dalších částech
32
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
prověřena možnost posílení maloobchodních aktivit a služeb ve Vejprtech na náměstí T. G.
Masaryka a „příhraničním“ náměstí
vymezeny plochy pro rodinné domy zejména ve Vejprtech, výjimečně v dalších částech
upřednostňováno nové využití dnes nefunkčních zemědělských a průmyslových areálů a jejich
souborů, v dalších částech s důrazem na rekreaci nově tyto funkce nenavrhovat
výjimečně navrhovány nové plochy pro průmysl a skladování v návaznosti na zastavěné území
ve vlastních Vejprtech
prověřena možnost umístění farmy větrných elektráren - pouze východně a jižně od Vejprt,
na ostatním území nenavrhovat
rozvoj rekreace pro volný cestovní ruch upřednostňovat ve Vejprtech a Českých Hamrech
rozvoj individuální rekreace navrhován spíše v Novém Zvolání a Českých Hamrech, rozvoj však
vázat na umírněnou kapacitu, prokládání individuální parcelace širšími pruhy profilů příjezdů a
dílčí veřejnou zelení
přispěno ke spojitosti pásů vysoké mimolesní zeleně podél Polavy a dalších vodotečí
nezastavěná území uvnitř sídel zčásti kultivována ve prospěch veřejné zeleně (zelené radiály a
klíny)
ve všech částech sídla navržena úprava veřejných prostranství, případně jejich dostavba, nové
aktivity, dosadba zeleně a úprava parteru
skelet místních komunikací uzpůsoben novým požadavkům na rozvojové plochy
skelet účelových komunikací zemědělských na některých úsecích obnoven, důležité budou i
účelové komunikace k novým aktivitám (např. ČOV)
navrženo řešení cyklistických, turistických a pěších stezek a posouzena možnost vybudování
motostezek
posouzeny a případně posíleny sportovní plochy, zejména v Novém Zvolání a Českých Hamrech,
bude prověřena možnost rozšíření rekreačního areálu zimních sportů v severní části Vejprt
využity a aktivovány krajinné nezastavěné zelené klíny do centra Vejprt pro rekraci v městských
parcích a na přírodních plochách.
V zastavitelných plochách a v zastavěném území budou zohledněny pozemky s platným územním
rozhodnutím.
Vyhodnocení:
V ÚP Vejprt jsou všechny požadavky zohledněny, jak je patrné z hlavního výkresu a je řešena převážná
většina zmíněných úkolů. Pouze v níže uvedených bodech bylo postupováno následovně:
Větrné a fotovoltaické elektrárny nebyly navrhovány v řešeném území vůbec, vzhledem ke
krajinnému rázu a malým odstupovým vzdálenostem od zástavby u stožárů VE.
Možnost vybudování motostezek nebyla řešena z důvodu, že jejich návrhy v jiných územních
plánech se nevyskytují a navíc by mohly tuto funkci plnit i cyklostezky, jejíž upravený systém byl
v území řešen.
6.1.4
POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU KONCEPCI A
KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY)
Urbanistická koncepce:
Území bude územním plánem členěno na plochy s rozdílným způsobem využití (hlavní využití, pokud je
možné jej stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné využití). Tyto
plochy budou vymezeny dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. S
přihlédnutím k účelu a podrobnosti budou vymezeny zejména plochy o rozloze větší než 2 000 m2. Plochy s
rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členit
dle § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Pro rozvojové lokality budou v případě potřeby stanoveny prostorové urbanistické regulativy (výškové
limity zástavby, maximální možná intenzita zástavby jednotlivých pozemků, popř. minimální plochy
jednotlivých stavebních pozemků,…)
Stávající urbanistická koncepce bude zachována – budou respektována a posílena centra obce ve všech
částech obce, respektovány dominanty obce a stávající charakter sídla a hladina zástavby.
Zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny.
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
33
Budou stanoveny podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a bude zajištěna ochrana
nezastavěného území. Budou vytvářeny předpoklady především pro nové využívání opuštěných areálů a
ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského a jiného původu).
Budou vytvářeny předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel
v území. Bude podporován polycentrický rozvoj sídelní struktury a budou vytvářeny předpoklady pro
posílení partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi. Je nutno předcházet při změnách nebo
vytváření urbánního prostředí prostorově-sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost
obyvatel.
Bude prověřena síť účelových komunikací s ohledem na potřeby zemědělství a lesního hospodářství. Dále
budou vytvořeny podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika). Bude podporováno propojení z hlediska cestovního
ruchu atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celosezónní využití pro různé formy turistiky.
Bude posouzena možnost navržení tras pro mototuristiku.
Podle účelnosti budou vymezeny plochy a koridory územních rezerv s cílem prověřit možnost budoucího
využití pro stanovený účel. V případě potřeby (zejména ve vztahu k budování dopravní a technické
infrastruktury) bude stanoveno pořadí změn v území - etapizace.
Vyhodnocení:
V ÚP je dodržena základní koncepce z předchozího plánu, ke korekci dochází v míře a dílčích přesunech
konkrétních zastavitelných ploch.
Zachované priority:
diferenciace městského a venkovského osídlení, návaznosti zastavitelného území na zastavěné,
posílena centra všech sídel.
pokračování v transformaci býv. výrobní zóny v centru města na komerční využití a řešení
příhraničního náměstí
dodržení průniku krajinných zelených klínů směrem do centra města.
pokračování návazností na územní dokumentaci SRN zvláště ve věcech dopravních a
infrastrukturních. Bylo prohloubeno o koordinaci s platnou dokumentací na straně SRN – viz
širší vztahy.
Vylepšování dopravních parametrů II/224 i místních propojení
Zajištění lepších podmínek pro rekreaci a vybavenost města
Korigované priority:
Nárůst kapacity sídla vychází z požadavků zadavatele. Ve vlastních Vejprtech došlo v Návrhu ÚP
k mírné korekci a přesunu zastavitelných ploch ve prospěch východního území nad městem,
v důsledku toho k částečným vyloučením zastavitelných ploch původních. Tato skutečnost je
avízována v přehledu záměrů i v Zadání ÚP.
Tato zdánlivá nelogičnost ve vztahu k dosavadnímu vývoji města a snaze o kompaktnost sídel je
zdůvodněna těmito argumenty:
Relativně velký podíl rozvojových ploch vychází ze skutečnosti, že nabídkou rozmanitých
možností v komplikovaném terenu chce město podnítit zájem o trvalé bydlení i rekreaci v sídle
Příprava většího počtu rozvojových ploch vychází ze skutečnosti, že prakticky došlo k vynulování
státních hranic, že je reálný v dohledné době silnější přísun rekreantů , rezidentů a turistů. Jen
nabídka rozmanitých možností výstavby a kvalitní ŽP v horském prostředí mohou vyrovnat
deficit vzdálenosti od pánevní oblasti ČR.
Některé zastavitelné plochy v původním plánu byly situovány do příliš prudkých svahů nebo
svahů v inverzních polohách (např. Vejprtského potoka), byly v novém Návrhu ÚP vyloučeny
proto, aby celková kapacita zastavitelných ploch lépe odpovídala demografické situaci sídla.
Do zastavitelných ploch jsou zařazeny i smíšené plochy (např. SV – venkovského charakteru),
které umožňují výstavbu i rekreačních objektů, takže nelze míru rozvoje města chápat jen jako
rozvoj trvalého bydlení, ale spíše jako převahu rekreace a doplněné bydlením.
Větší nabídku rozvoje lze chápat též jako opatření pro podporu horských, odlehlých a
příhraničních oblastí, což je prioritou řady nadřazených dokumentů či dokumentací.
Velký zájem o zastavitelné plochy se přesunul do východních vyvýšených pozic nad městem, kde
jsou rovinatější pozemky s výhledem na město a dále do velkého množství proluk (např. Nové
Zvolání), které tak arondují izolované objekty (např. podél silnice II/ 219 (Alešova ulice.
34
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
Všechny rozvojové lokality bydlení nad 2 ha výměry byly podmíněny zpracováním územní
studie, etapizace zpracována nebyla, neboť nejsou zásadní důvody pro její vymezení.
Koncepce uspořádání krajiny:
Při řešení územního plánu budou respektovány obecné zájmy životního prostředí a zájmy ochrany přírody a
krajiny.
Bude podporováno doplnění a obnova neúplných alejí zeleně podél hlavních komunikací.
Bude posouzena možnost využití alternativních zdrojů energie s maximálním ohledem na vyvážený rozvoj
území.
Vedle podmínek pro vznik územních systémů ekologické stability budou vytvořeny i podmínky pro vznik
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy), umožňující prostupnost krajiny, její rekreační
využití a zachování reprodukční schopnosti, v územním plánu bude respektována stávající zeleň a při
zpracování návrhu budou vytipovány další lokality, kde bude navržena ochranná, izolační, případně i
veřejná zeleň, bude navržena výsadba interakčních prvků zeleně. Pozornost bude přitom věnována i
vytváření podmínek pro vznik a rozvoj lesních porostů. Budou vymezeny lokality pro zalesnění s cílem
rozšířit plochy plnící funkci lesa, zejména na lokalitách v současné době devastovaných.
Při stanovování funkčního využití území zvažovat jak ochranu přírody, tak i hospodářský rozvoj a životní
úroveň obyvatel.
Bude respektován Krajský programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce
Ústeckého kraje. Je nutné respektovat dle § 17, odst. 1, písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., požadavky na
ochranu ovzduší k zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a
programy snižování emisí znečišťujících látek a nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní
limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších
změn a dodatků. Tento požadavek má přímou vazbu na využití území pro průmyslové a zemědělské účely
(rozvojové lokality).
Územní plán musí respektovat ochranu lesního půdního fondu, pro návrhy zasahující do pozemků určených
k plnění funkce lesa bude zajištěn postup v souladu s § 13 a 14 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve
znění pozdějších předpisů. Na stavby v ochranném pásmu lesa do vzdálenosti 50 m od kraje lesa se rovněž
vztahují ustanovení § 14 lesního zákona. Veškeré nově navrhované budovy budou umístěny minimálně 25
m od hranice pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Stávající vodoteče, vodní toky, rybníky a vodní nádrže budou posouzeny z hlediska jejich funkce v krajině.
Územní plán bude zpracován v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších
předpisů. Ve spolupráci se správci budou navrženy jejich úpravy, ozelenění, eventuálně další využití.
Záležitost zásobování vodou a zneškodňování odpadních vod bude řešeno v souladu s „Plánem rozvoje
vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje“, který je směrodatný pro poskytování veřejné finanční podpory
z fondů EU. Likvidaci srážkových vod tam, kde to dovolují lokální poměry, podložní poměry a stupeň
případného znečištění těchto vod, bude řešeno zasakováním v místě jejich vzniku. Tím se rozumí jejich
plošné vsakování, vsakování prostřednictvím struh, odvodňovacích příkopů, vsakovacích jímek apod.
Pokud poměry v podloží neumožňují vsakování, měla by být srážková voda odváděna pokud možno
prostřednictvím otevřených odvodňovacích příkopů. Přednostně by měly být srážkové vody zadržovány
např. v příkopech, retencích, terénních prohlubních, a následně zasakovány. Odvádění srážkových vod ze
zpevněných ploch je nutné kapacitně řešit na základě výpočtu množství dešťových vod, vyčísleného podle
směrodatných dešťových údajů pro danou odkanalizovanou oblast. Budou respektována vodohospodářská
zařízení - stávající potrubní vedení vodovodů a kanalizací.
Územní plán bude respektovat zájmy ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Součástí územního plánu bude lokální systém ekologické stability (ÚSES) podle § 4
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Lokální územní systém ekologické stability je
podkladem, ze kterého se odvodí regulativy pro nezastavěné území.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu bude územní plán zpracován v souladu se zásadami
ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení územně plánovací
dokumentace na zemědělský půdní fond bude obsahově zpracováno v souladu s ustanovením § 3 odstavců
1, 2 a 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního
fondu (dále jen vyhlášky) a přílohy č. 3 k vyhlášce. Územně plánovací dokumentace bude zpracována dle
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
35
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ze dne 1. 10. 1996 č. j.
OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu. Návrhy jednotlivých lokalit záborů
zemědělské půdy budou v tabulkové a textové části zemědělské přílohy zpracovány a bilancovány, jak
v zastavěném území obce, tak mimo zastavěné území obce s uvedením údajů dle přílohy č. 1 k zákonu.
Podle zásad ochrany ZPF, vyplývajících z ust. § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů, je nutno pro nezemědělské účely použít především nezastavěné a
nedostatečně využité pozemky v zastavěném území obce, stavební proluky apod. Musí-li v nezbytných
případech dojít k odnětí zemědělské půdy, je nutno co nejméně narušovat organizaci ZPF, tzn. lokality pro
výstavbu situovat v návaznosti na zastavěné plochy tak, aby obec tvořila kompaktní zástavbu, bez
zbytkových enkláv zemědělské půdy v prolukách mezi stavbami. Sousední zemědělské pozemky musí mít
zachovány přístup pro zemědělskou techniku a vhodný tvar a velikost tak, aby je bylo možné nadále
efektivně zemědělsky využívat. Plochy vysoké a nízké zeleně, které je možno navrhnout na zbytkových
enklávách kolem zastavitelných ploch, určují navržené využití území a nepatří do zemědělského půdního
fondu, ale jako veřejná zeleň do ostatních ploch. V tomto případě budou takové plochy vyhodnoceny
z hlediska záboru zemědělské půdy. Vysoká zeleň zůstane v zemědělském půdním fondu, pokud půjde o
zeleň např. s protierozní funkcí v krajině.
Velikost a umístění staveb nenaruší krajinný ráz a krajinné dominanty z hlediska panoramatického vnímání
krajiny.
Vyhodnocení:
Z výše uvedených požadavků je v ÚP mimořádný důraz kladen na:
Zachování zelených krajinných klínů, které přecházejí z volné krajiny směrem k centru města
Vejprty
Na nepřítomnost VE a FE - Nebyly navrženy fotovoltaické ani větrné elektrárny vzhledem ke
krajinnému rázu a odstupovým podmínkám v území
Na ponechání horské přirozenosti nivy potoka Polava
Na volbu vůči krajině citlivé verze vedení přeložky II/224
zachování nejdůležitějších výhledů na město a okolní krajinu.
Dobrou prostupnost krajinou mezi sídly (dosud absence propojení z Vejprt na Nové Zvolání a
České Hamry mimo hlavní silnici).
Závěr: požadavky na plošné a prostorové uspořádání území splněny.
6.1.5
POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
Citace ze Zadání ÚP, černě odůvodnění:
E.1. Dopravní infrastruktura
Skelet místních komunikací bude v případě potřeby uzpůsoben novým požadavkům na rozvojové plochy.
Bude zvážena nutnost rozšíření příjezdových komunikací.
Bude navržena doprava v klidu.
Budou navrženy potřebné úpravy a odstranění závad na silniční a železniční síti (oblouky, úzké profily
napojení silnic a polních cest).
Budou navrženy případné směrové úpravy a úpravy příčného uspořádání dle ČSN 736101 pro úseky silnic
mimo zástavbu.
Bude zachován, popř. rozšířen systém pěších komunikací v obci.
Bude posouzeno umístění (návrh) zálivů a hustota zastávek autobusové dopravy včetně docházkových
vzdáleností.
Budou navrženy nové turistické cesty, cyklostezky a cyklotrasy.
Bude prověřena nutnost a případně navržen silniční obchvat Vejprt. Tento bude navržen tak, aby v krajině
nezůstaly enklávy těžko obhospodařovatelné zemědělské půdy. (3,33).
36
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
Vyhodnocení:
Silniční doprava
Byla především navržena přeložka II/224 s cílem odstranit v budoucnu kritické vedení II/224 nad žel. tratí
v centru města a s cílem vymístění tranzitní dopravy mimo centrum Vejprt.
Doprava v klidu
Požadavek ze zadání ÚP je splněn tím, že byly navrženy plochy pro parkování při železničním nádraží ve
Vejprtech a při rekreačním areálu Nouzov.
Železniční doprava
Návrh ÚP požadavky na železniční dopravu stabilizuje, nedochází k její korekci.
Hromadná doprava
Návrh ÚP požadavky na hromadnou autobusovou dopravu stabilizuje, nedochází k její korekci.
Pěší doprava a propojení
V Návrhu ÚP (výkres dopravy) jsou respektovány klíčové průchody zástavbou, vč. budoucích (navrhovaných)
propojení. Významným způsobem Návrh ÚP přispívá k pěší propustnosti krajinou, resp. návaznostem mezi
jednotlivými sídly. Volí navíc vhodnější trasování s využitím stávajících ulic ve městě a stávajících polních
cest, jen výjimečně požaduje vybudovat nové úseky.
Cyklisté, turisté
Byl významně upraven a doplněn systém cyklistických propojení v řešeném území, který má podobné
trasování a parametry jako pěší doprava.
Zemědělské účelové cesty
Hlavní zemědělské svozové cesty zůstávají v ÚP zachovány, zvláště se jedná o trasu podél lesa východně
Vejprt s návaznosti na farmu v Novém Zvolání. Lesní účelové cesty rovněž beze změn.
E.2. Technická Infrastruktura
I. Hmotové systémy:
Bude navržen rozvoj vodohospodářské infrastruktury.
Bude prověřena možnost odkanalizování části obce Nové Zvolání na ČOV Vejprty.
Při návrhu odkanalizování bude uvažováno se samostatnou splaškovou kanalizací.
Bude navržen systém zásobování vodou.
Bude posouzeno nebezpečí povodňových průtoků a navržena opatření proti přívalovým vodám.
Srážkové vody budou tam, kde to dovolují lokální poměry, podložní poměry a stupeň případného znečištění
těchto vod, řešeny zasakováním v místě jejich vzniku.
Budou provedena opatření ke snížení dešťového odtoku (využití přirozené nebo umělé retence území).
Budou provedeny bilance potřeb pitné vody v souvislosti s cílovým počtem obyvatel obce. Při stanovení
výhledové potřeby pitné vody pro řešené území je potřeba vycházet z hodnot současné spotřeby, užité
specifické výhledové potřeby s těmito hodnotami koordinovat, aby nedošlo k neodůvodněnému
předimenzování návrhu a z technicko-ekonomického pohledu k nevhodnému řešení.
Budou respektována vodohospodářská ochranná pásma kolem vodních zdrojů.
Budou respektována stanovená záplavová území.
Při návrhu požárního zabezpečení řešené oblasti bude využíváno především jiných možností (které uvádí
ČSN 73 08 73 – Požární zabezpečení staveb, zásobování požární vodou), nejen rozvody pitné vody.
Vyhodnocení:
Zásobování vodou: Bilance potřeb pitné vody je uvedena v kapitole o technické infrastruktuře níže v textu
odůvodnění územního plánu Vejprt.,
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
37
Kanalizace: nové lokality navrženy jen s oddílnou kanalizací, Nové Zvolání s možností napojení na ČOV
Vejprty. Vše PRVKÚK
Odvodnění a využití retence území: Pro odvodnění území využita v ÚP přirozená retence území, v JV části
Vejprt je navržena retenční nádrž ( polder) na Vejprtském potoce v prostoru koupaliště. Předepsána
likvidace dešťových vod na rozvojových pozemcích
Citace ze Zadání ÚP:
II. Zajištění energií a telekomunikací
Budou vymezeny plochy pro případné nové trafostanice a jejich napojení.
Bude prověřena možnost rozšíření plynofikace obce a napojení na plynovod Boží Dar.
Vyhodnocení:
Plyn: Možnost rozšíření plynofikace ve směru od Božího Daru zajištěna územní rezervou nového vedení,
pokud bude realizováno, odpadne zajišťování plynu přes Bärenstein. Věc finančních zdrojů správce na
území Karlovarského kraje. Územní plán navrhuje také rozšíření středotlaké distribuční soustavy ve
Vejprtech.
Elektřina: V ÚP se umístění nových trafostanic přesně neurčuje, nejsou známa aktuální data od správce, ani
je neposkytuje. Je navrženo orientační umístění nových trafostanic v případě velkých rozvojových lokalit,
jejich napojení na distribuční soustavu elektrické energie bude řešeno v rámci územního řízení.
Citace ze Zadání ÚP:
III.Hospodaření s odpady:
Nakládání s odpady – nebudou navrhovány plochy pro nové skládky komunálního odpadu.
Bude řešena likvidace a ukládání odpadů včetně kalů z ČOV v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy. Specifický odpad, vznikající
činností komerčních aktivit, bude likvidován mimo území obce.
Bude řešen sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Bude posouzen, případně navržen
sběrný dvůr.
Bude vyhodnoceno umístění sběrných stanovišť a navrženo jejich doplnění.
Vyhodnocení:
V ÚP navržen sběrný dvůr při vjezdu do Vejprt po silnici II/224, nová stanoviště pro TKO budou vždy
v nových velkých rozvojových lokalitách, kde je nutné zpracovat územní studii. Nejsou navrhovány nové
skládky.
E.3. Občanské vybavení
Bude posouzena a navržena koncepce občanského vybavení.
Vyhodnocení:
V ÚP byla rozvinuta koncepce vybavenosti z původního plánu, vše viz kap. Veřejná vybavenost v Návrhu ÚP.
V zásadě je soustředěna do vlastních Vejprt a v ostatních částech se omezuje na smíšené plochy.
E.4. Veřejná prostranství
Budou posouzeny plochy veřejného prostranství a případně navrženy jejich dostavby. Budou navrženy nové
aktivity, dosadba zeleně a úpravu parteru.
Budou vymezena veřejná prostranství.
Vyhodnocení:
ÚP vymezuje 3 stávající a 1 nové veřejné prostranství, další jsou zahrnuty do veřejné parkové zeleně, takže
jsou definovány jiným způsobem. Vše viz Návrh ÚP. Konkrétní úpravy parteru a dosadby zeleně nejsou
v kompetenci ÚP. Vymezení dalších veřejných prostranství je požadováno v rámci ploch, jejichž využití je
podmíněno zpracováním územní studie.
38
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
6.1.6
POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
Ve veřejném zájmu je nutno chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho
historie a tradice. Jejich ochrana by však neměla znemožňovat ekonomické využití nebo mu nadměrně
bránit.
Přírodní hodnoty území
údolní poloha Polavy
krajinné doprovody vodotečí
alejové doprovody komunikací
nezastavěné zelené klíny procházející do hloubi sídel
Vyhodnocení:
Návrh ÚP zásadně podporuje a rozvíjí přírodní hodnoty – viz též kap. 5 návrhu ÚP.
Kulturní a architektonické hodnoty
Vejprty
nádražní budova Vejprty
skupina objektů v okolí nám. T. G. Masaryka, ul. Pohraniční stráže, 1 objekt v Tylově ulici
hraniční železniční most do SRN
skupina objektů v okolí Kostelního náměstí
památník v ul. Přísečnická
kaplička v ul. Jiráskově
objekt č.p. 85 v ul. Přísečnická
Nové Zvolání
řada originálních sudetských domů v původní urbanistické stopě sídla –
celá oblast sídla
kostelík
památník a výtvarné dílo u kostelíka v centru obce
České Hamry
kaple při silnici II/219
pomník u trati
skupina objektů při příjezdu k přechodu do SRN
Bude zachován charakter zástavby a historické kulturní krajiny.
Vyhodnocení:
Návrh ÚP zásadně podporuje a rozvíjí architektonické hodnoty – v koordinačním výkrese jsou označeny jak
nemovité kulturní památky, tak ostatní architektonicky hodnotné stavby.
Kulturní a urbanistické hodnoty
hodnotné veřejné prostory
nejkvalitnější urbanistické soubory jader obcí
nejkvalitnější vysoká zeleň v obcích
nejhodnotnější plochy zeleně uvnitř obce nebo v návaznosti na obec
nízká zeleň významná pro rekreační účely
oblast s regionální architekturou
hodnotné aleje
ostatní pamětihodnosti (pomníky)
břehové partie atraktivní pro rekreaci
atraktivní panoramatické výhledy
přírodní osa
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
39
Vyhodnocení:
Návrh ÚP zásadně podporuje a rozvíjí urbanistické hodnoty, kterými jsou především zástavba v okolí
Masarykova náměstí, jádro Nového Zvolání a původní sudetská zástavba v Českých Hamrech. Návrh byl
tvořen s ohledem na zachování atraktivních výhledů, což je vyjádřeno například lokalizací nezastavitelných
klínů krajinných parků směrem do zastavěného území.
V územním plánu budou stanoveny podmínky zejména pro rozvoj hodnot území.
Viz kap. 2.2 Návrhu ÚP.
Pokud to bude potřebné územní plán vymezí architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. Pokud to
bude z hlediska veřejných zájmů potřebné, budou vymezeny stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební
řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona.
Vyhodnocení:
Rozvoj hodnot území komentován výše.
Návrhem ÚP byly vymezeny tyto stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1
stavebního zákona: kulturní památky, architektonicky hodnotné stavby vyznačené ve výkrese č. O.1
Koordinační výkres a stavby hraničící s veřejným prostranstvím, jak je vyznačeno ve výkrese č. O.1
Koordinační výkres.
Nemovité kulturní památky
V Ústředním seznamu kulturních památek ČR jsou pro sledované území Vejprt zaneseny položky, které jsou
uvedeny v tab. V kap. 3 Odůvodnění
6.1.7
POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ A ASANACE
Citace ze Zadání ÚP:
V územním plánu budou navrženy veřejně prospěšné stavby.
V územním plánu budou navrženy veřejně prospěšná opatření.
V územním plánu bude prověřena, popřípadě navržena asanace (ozdravění) území.
U jednotlivých VPS, VPO nebo asanací bude projektantem zpracována tabulka, která bude obsahovat:
název, vymezení všech dotčených parcel dle parcelních čísel, katastrální území a v čí prospěch má být
provedeno předkupní právo. Každá stavba bude označena kódem a pořadovým číslem. V grafické části
budou barevně odlišeny VPS, VPO a asanace, pro které lze uplatnit předkupní právo, vyvlastnění,
vyvlastnění i uplatnění předkupního práva.
Vyhodnocení:
Byly navrženy veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. Plochy asanací samostatně navrženy
nebyly, nicméně územní plán počítá s plochami přestaveb v lokalitách, které nejsou adekvátně využívány.
Uvedení parcelních čísel pro předkupní právo bude provedeno až po jejich odsouhlasení, tedy po
vyhodnocení společného jednání pořizovatelem.
6.1.8
DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Citace ze Zadání:
Územní plán bude respektovat podmínky ochrany zdravých životních podmínek a zájmy civilní a požární
ochrany.
V řešeném území se nenacházejí objekty a plochy určené k obraně státu, ani sem nezasahují jejich ochranná
pásma.
V územním plánu obce budou řešeny zájmy obrany státu a civilní ochrany v souladu se zákony č. 239/2000
Sb., o integrovaném záchranném systému a č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů a § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb.
40
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
Z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) budou
respektována ložiska nerostných surovin, dobývací prostory, chráněná ložisková území, poddolovaná území
a sesuvy a jiné svahové deformace.
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí nutno respektovat výskyt
poddolovaných území, chráněných ložiskových území a výhradní ložiska.
Budou vytvářeny podmínky pro preventivní ochranu území před potencionálními riziky a přírodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod.
Zejména bude zajištěna územní ochrana ploch potřebných pro umisťování opatření na ochranu před
povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní. Budou respektována stanovená záplavová
území. Zastavitelné plochy v záplavových územích budou vymezeny jen ve výjimečných případech a zvlášť
odůvodněných případech.
Bude respektováno vymezené záplavové území vodního toku Polava. Zastavitelné plochy budou
v záplavovém území vymezeny jen ve výjimečných případech a zvlášť zdůvodněných případech.
Bude přehodnoceno pásmo hygienické ochrany zemědělské farmy v Novém Zvolání.
Vyhodnocení:
V ÚP byly všechny uvedené podmínky splněny, obrana státu nemá zájmy v řešeném území,jsou
respektována stará důlní díla záplavové území Polavy plně respektováno. Přehodnocení PHO farmy Nové
Zvolání nelze návrhem územního plánu.
6.1.9
POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ
Rozvoj území - zastavitelné plochy budou vymezeny v krajině tak, aby nedošlo ke konfrontaci
urbanizovaného území s významným krajinnými prvky.
Dodrženo.
V územním plánu budou stanovena pravidla pro užívání staveb v záplavových územích.
Územní plán nenavrhuje žádné rozvojové plochy do záplavových území. Stávající objekty, které se nacházejí
v záplavovém území zejména v ulici B. Němcové, jsou v území stabilizovány. I z důvodu jejich ochrany je
dále posílena smíšená mimolesní zeleň podél Polavy s cílem zvýšení retenční schopnosti krajiny.
V územním plánu je třeba vyřešit následující:
Vytvořit územní podmínky pro řešení těchto urbanistických, dopravních a hygienických závad:
Velké stavební mezery uvnitř obcí (zastavěného území), nezastavěné rezervy, neexistující nebo nevyužívané
objekty.
Všechny rozvojové plochy jsou v návaznosti na zastavěné území, které vzhledem k volné krajině
dokomponovávají. Přednostně byly využity lokality uvnitř zastavěného území nebo takové, které by byly
obtížně zemědělsky obdělávatelné. Územní plán řeší rovněž přestavbu nevhodně využívaných ploch uvnitř
zastavěného území.
nedořešené veřejné prostory města (chybějící hrana zástavby náměstí T.G.Masaryka, ještě větší
nedostavěnost náměstí u hraničního přechodu v centru Vejprt na Bärenstein) .
Dořešeno v ÚP.
architektonické závady (řada zcela nebo z části zdevastovaných objektů) v k.ú. Vejprty
objekt v Údolní ulici (severně od nádraží)
objekt č.p. 861 v Martinské ulici
pivovarské objekty v Potoční ulici
objekt v ul. Jana Švermy 1100
objekt č.p. 455 v ul. Potoční
ÚP nemůže řešit závady tohoto typu.
řada izolovaných lokalit bydlení nad městem .
Návrh rozvojových ploch se snaží vyplňovat proluky v takovéto zástavbě .
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
41
řada stavebních objektů průmyslového charakteru bez odpovídajícího využití, nedokončená proměna
průmyslové zóny u nádraží na zónu komerční.
V ÚP tato konverze dokončena.
stále málo pracovních příležitostí pro zaměstnanost obyvatel v místě.
V ÚP některé podnikatelské plochy z původního plánu, např. při Moskevské.
málo příležitostí pro rekreaci obyvatel v místě, plochy zeleně bez aktivit.
Nový areál sever, cyklisti, koupání , dojezd Klínovec , rekreace na přírodních plochách. atd.
značná distance od sídel vyššího významu v pánevní oblasti.
Nezměnitelný handicap, proto provázanost na SRN.
nerealizovaný obchvat města a propojení do SRN lehkou nákladovou dopravou.
V ÚP připraven.
úzké profily a vyšší spády některých komunikací.
Přeložkou II/224 eliminace problémů ve stoupání nad trať v centru města
nevhodně řešené úrovňové křižovatky, železniční přejezdy a odbočení z komunikací.
Neřeší přímo ÚP.
neexistence podmínek pro cyklistickou dopravu.
Zásadně připravena v ÚP.
nízká využitelnost železniční dopravy do ČR i do SRN.
ÚP neřeší.
řada objektů v OP železnice.
ÚP neřeší.
odstav vozidel především na povrchu, málo hromadných garáží.
Problém především u bytové výstavby bude muset být postupně řešen v rámci lokalit pro bydlení.
odkanalizování jen některých částí obce (ČOV Vejprty nikoli Nové Zvolání a České Hamry).
V ÚP navrženo.
posílení retenční schopnosti krajiny, zvláště v prostoru koupaliště.
1. V ÚP retenční schopnosti tohoto místa stabilizovány.
malé využití Polavy pro energetické účely (malé vodní elektrárny).
V ÚP navrženy.
malé využívání dalších alternativních energetických zdrojů (vítr, biomasa).
V ÚP vyloučena větrná a fotovoltaická energetika jako samostatná zařízení, biomasa a její zpracování
doporučeny. - viz Návrh TI
poddolovaná uzemí prakticky v celých Vejprtech a stará důlní díla jako limity.
Potvrzeno i v ÚP., konkrétní podmínky budou řešeny v ÚR
plocha skládky (dříve těžby) České Hamry je závadou v území – rekultivace.
Setrvává v území.
retenční nádrže (rybníky u Polavy) nefunkční a neudržované.
Možnost údržby rybníků při Polavě není ovlivněna řešením ÚP. Územní plán navrhuje nový poldr v areálu
koupaliště ve Vejprtech.
chybějící nebo neaktivní doprovodná zeleň hlavních komunikací.
ÚP neřeší, jen doporučuje.
42
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
aktivní zóna záplavového území Polavy (záplavové území Q100).
Zahrnuta do ÚP
staré zátěže území a kontaminovaná plocha bývalé skládky v ul. Moskevská.
Budou řešit investoři na těchto plochách.
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (celé území obce).
ÚP nemůže vyřešit, podpora ušlechtilým palivům.
řada obytných území v OP železnice – možná hluková zátěž.
Řešení v úrovni ÚR po dílčích hlukových studiích.
Ostatní problémy
Řešit ohrožení území povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy, a to těmito:
povodňové území Q100 Polavy
staré zátěže v území a kontaminované plochy
případné kontaminace vyvolané skládkou v Českých Hamrech
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
oblast často v zimě nepřístupná z vnitrozemí díky mimořádným povětrnostním podmínkám
případný výrazný pokles pracovních příležitostí a následný odliv trvalého obyvatelstva
Vyhodnocení:
V ÚP je zahrnuto záplavové území Polavy, stará důlní díla, ostatní faktory nejsou řešitelné v ÚP.
Řešit nevyváženost mezi územními podmínkami pro udržitelný rozvoj území.
Vyhodnocení:
Vyváženost podmínek pro URÚ je samostatně vyhodnocena v kap. 10 Odůvodnění.
Střety záměrů v území:
rozvoj rekreace versus jiné záměry
4 – s OP vodních zdrojů
18 – s OP železnice
19 – s OP lesa a OP VVN
28 – s OP železnice
32 – s OP VVN
34 – s VKP ze zákona, vod. útvarem povrch. vod, s VVN, s tafostanicí a OP lesa
rozvoj rodinného bydlení versus radiální klíny zeleně ve Vejprtech
2 – s OP lesa
3 – s VVN
6 – se starými důlními díly
7 – s VVN a OP lesa
8 – s VVN, OP lesa, okrajem vodního toku
9 – s OP hřbitova
11 – s okrajem vodního toku
13 – s OP železnice zčásti
14 – s OP lesa z větší části, s CHLÚ
21 – s vodním zdrojem a vod. útvarem povrchových vod, s OP lesa
27 – s OP lesa a CHLÚ
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
43
28 – s OP železnice
29 – s OP lesa
32 – s VVN
34 – s VKP ze zákona, vod.útvarem povrch. vod, s VVN, s trafostanicí, s OP lesa
40 – s VVN
větrná energetika versus jiné záměry
23 – s OP lesa, OP hřbitova, s VVN
rozvoj dopravy versus jiné záměry
1 – s OP RS plynu a starým důlním dílem
rozvoj podnikatelských aktivit versus jiné záměry
20 – s OP železnice
25 – s OP VVN
30 – s OP VVN
33 – s OP VVN, OP lesa a OP trafostanice
záměry versus ochrana přírody a krajiny
22 – s VKP
Vyhodnocení:
V ÚP byly eliminovány většinově uvedené střety. Zbývající jsou řešitelné na úrovni územního řízení (OP
vedení, železnice atd.).
Rozvojová lokalita Z-37 se nachází v OP lesa, vlastníci mají předjednaný souhlas s odborem ŽP Kadaň, zde
rozhodne vyjádření vlastníka lesa po společném jednání. V případě ostatních lokalit je zástavba řešitelná
tak, aby nedošlo ke kolizi s OP lesa. V OP lesa se nachází také rozvojová plocha Z-49, kde se předpokládá
realizace rozhledny. Územní plán nenavrhuje plochy pro větrnou energetiku.
Dále byla dána přednost úplnosti radiálních klínů zeleně před vybranými záměry.
6.1.10 POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY
Územní plán vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke
změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (plochy přestavby),
pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Nové plochy pro výstavbu
budou navrhovány především na pozemcích „ostatních“, nebo s nízkým stupněm ochrany zemědělské
půdy. Přednostně budou navrhovány k nové zástavbě plochy sousedící s dnešní zástavbou. V maximální
míře budou respektovány zastavitelné plochy v dosud platném územním plánu. Přednostně budou
zhodnoceny nevyužívané objekty a plochy po již neexistující zástavbě, v případě možnosti ve staré
půdorysné stopě.
Zastavitelné plochy budou vymezeny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využití území.
Zastavitelné plochy v záplavových územích budou vymezeny jen ve výjimečných případech a zvlášť
odůvodněných případech.
Projektant vyhotoví seznam vymezených zastavitelných ploch nad 10 ha.
Vyhodnocení:
Všechny rozvojové plochy jsou lokalizovány výhradně v návaznosti na zastavěné území. Předně jsou
navrženy plochy uvnitř sídel, které jsou obtížně zemědělsky využitelné, cílem je částečná rehabilitace
původní půdorysné stopy sídel. Většina rozvojových ploch byla převzata z platného územního plánu SÚ.
V rámci urbanistické koncepce jsou podporovány klíny krajinné zeleně probíhající dovnitř zastavěného
území. Vzhledem k charakteru urbanistické struktury sídla se i nadále počítá s nízkou hustotou zástavby
v nových rozvojových lokalitách včetně vysokého podílu zahrad uvnitř ploch bydlení nebo smíšených.
44
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
Jsou navrženy také plochy přestavby v lokalitách, které v současnosti nejsou adekvátně využívány.
Celistvé rozvojové plochy nad 10 ha nejsou navrženy.
Územní plán vymezuje územní rezervy pro zastavitelné plochy. Jejich cílem je ochrana lokalit, které by bylo
možno po vyčerpání kapacity zastavitelných ploch navrhnout pro zástavbu.
6.1.11 POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN
JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ
Územní plán vymezuje 4 lokality pro zpracování územních studií. Jsou uvedeny v Návrhu ÚP ve výkresu
základního členění území. Jsou to největší lokality s rozsahem nad 2 ha výměry. Cílem zpracování územních
studií je dosažení shody nad budoucím uspořádání řešených lokalit zejména ohledně vymezení uličních
prostorů a veřejných prostranství.
6.1.12 POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN
JEJICH VYUŽITÍ REGULAČNÍM PLÁNEM
Územní plán neuvažuje se zpracováním regulačních plánů.
6.1.13 POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
POKUD DOTČENÝ ORGÁN VE SVÉM STANOVISKU UPLATNIL POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ
Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (dle přílohy č. 5 Vyhlášky č.500/2006 Sb.) viz kap. 10 Odůvodnění.
6.1.14 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, VČETNĚ POŽADAVKŮ NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT
Zadání ÚP neukládá variantní řešení ani nebylo požadováno zpracování konceptu územního plánu.
6.1.15 POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ
OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ
Návrh územního plánu je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a podle §13 odstavce 1. vyhlášky
500/2006 Sb. a v rozsahu její přílohy č. 7.
Požadovaný obsah ÚP byl dodržen. Výkres pořadí změn v území (etapizace) nebyl zpracován vzhledem ke
skutečnosti, že přímá návaznost v realizaci rozvojových ploch není zapotřebí. Odpovídá to východiskům
rozvoje obce a prioritám v dokomponování sídel.
6.2 VYHODNOCENÍ SOULADU S BODY (1-4) UVEDENÝMI VE VYHLÁŠCE 500 V PŘÍLOZE 7, ČÁSTI
II. BOD B
6.2.1
VYHODNOCENÍ SOULADU SE SCHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A PODMÍNKAMI
K JEJÍ ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE §51, ODST.2 SZ
6.2.2
VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚP V PŘÍPADĚ
POSTUPU DLE §51, ODST.3.SZ
6.2.3
VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚP V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE
§54,ODST.3 SZ
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
45
6.2.4
VYHODNOCENÍ SOULADU S ROZHODNUTÍM O POŘÍZENÍ ÚP A O JEJÍM OBSAHU V PŘÍPADĚ
POSTUPU PODLE §55, ODST.3 SZ
7. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZUR (
§43, ODST.1 SZ) S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ
Výčet a potřeba vymezení záležitostí nadmístního významu:
Rezerva nového silničního propojení z Českých Hamrů do SRN
V návaznosti na ÚPD v SRN (FNP Sehmatal z prosince 2006).
Přeložka silnice č. II/224 s přeshraniční vazbou do SRN
Umožní převést tranzitní dopravu mimo centra Vejprt a Bärensteinu (v SRN).
Rezerva pro vymezení VTL plynovodu z Loučné p. Klínovcem do Vejprt
Umožní propojení plynárenské soustavy v ČR a SRN.
8. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDÁNÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
8.1 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ
PŮDNÍ FOND
Vyhodnocení záborů ZPF je obsaženo v kap. 8 Odůvodnění a v tabulce, která je přílohou č. 1 odůvodnění
ÚP. K trvalému záboru jsou určeny plochy uvedené v tabulce vyhodnocení ZPF o celkové výměře 51,10 ha.
Rozdělení dle katastrálních území a tříd ochrany je patrné z tabulek. Zábory na kvalitnějších bonitních
půdách (II. třída) vycházejí z potřeby nabídky též rovinnějších parcel mimo inverzi, strmé svahy jsou pro
výstavbu RD méně vhodné. Zábory na těchto půdách jsou také zpravidla situovány v prolukách nebo
obtížně přístupných enklávách.
8.1.1
VÝPIS A CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH PŮDNÍCH JEDNOTEK (HPJ)
Dle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 48/2011 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci.
BPEJ a třídy ochrany ZPF
V území jsou ve velkém rozsahu zastoupeny půdy v V. třídě ochrany. Údaje o třídě ochrany ZPF a BPEJ jsou
uvedeny ve výkresu a v tabulce předpokládaných záborů ZPF, která je přílohou č. 1 odůvodnění ÚP.
Charakteristika tříd ochrany ZPF:
Půdní jednotky jsou zařazeny do tříd ochrany zem. půdy podle metodického pokynu ze dne 12.6.1996 č.j.:
OOLP/1067/96 a dle vyhlášky č. 48/2011 Sb..
I. třída: nejcennější půdy, vyjmutí možné jen výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
II. třída: půdy s nadprůměrnou produkční schopností, vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné, s
ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné.
III. třída: půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, v územním plánování
možno eventuelně využít pro výstavbu.
IV. třída: půdy převážně s podprůměrnou produkční schopností, s omezenou ochranou, využitelné i pro
výstavbu.
V. třída: ostatní půdy s nízkou produkční schopností, pro zemědělské účely postradatelné. Předpoklad
efektivnějšího nezemědělského využití (s výjimkou ochranných pásem, chráněných území ap.)
46
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
8.1.2
ÚDAJE O VYUŽITÍ PLOCH NAVRHOVANÝCH K ZÁBORU
Údaje o uspořádání ZPF, ÚSES a pozemkových úpravách:
Převažují trvalé travní porosty. V zastavěném území se vyskytují ojedinělé zahrady. Kvalita půdy a její využití
odpovídají klimatickému regionu 9.
V území je vymezen Územní systém ekologické stability. Navržené zábory do prvků ÚSES nezasahují.
Pozemkové úpravy nejsou zpracovány.
Údaje o areálech zemědělské výroby, síti hospodářských cest a jejich narušení
Zemědělských areálů se navržené zábory nedotýkají.
Síť hospodářských cest není narušena. Cestní síť je znázorněna ve výkrese N.4 Koncepce dopravy.
Zábory v zastavěném území
Do zastavěného území zasahují drobné zábory v celkovém rozsahu 3,12 ha.
Odtokové a hydrologické poměry
Celkové odtokové poměry v území novými rozvoji nezaznamenají významné zhoršení. Pro zlepšení
retenčních schopností území je v návrhu polder na Vejprtském potoce. Na plochách určených k zástavbě
budou odtokové poměry řešeny příslušnou částí projektové dokumentace staveb.
Území dotčené zábory se nachází v povodích Polavy (Hraničního potoka) 1-15-03-004 a dílčích povodích
Polavy a Vejprtského potoka 1-15-03-006, 1-15-03-007, 1-15-03-008.
8.1.3
ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ
Navržené zábory ZPF zahrnují všechny zábory včetně těch, které již byly vymezeny původním územním
plánem. Rozvojové plochy vycházejí zejména z požadavků města a soukromých vlastníků v území a dále z
upřesnění hranic změn funkčních ploch atd.
Hlavní odůvodnění rozsahu záborů:
Návrh územního plánu počítá s optimistickou variantou rozvoje sídla. Širokou nabídku
rozvojových ploch je třeba chápat především jako jednu z možností podpory rozvoje sídla a v
důsledku i jeho sociální stabilizace.
Nové rozvojové plochy jsou přirozeně navrženy v četných prolukách, které vznikly v místech
původní zástavby v důsledku poválečného politického vývoje. Nad tento rámec jsou v návrhu
určeny další zastavitelné plochy, které by rozšířily možnosti bydlení či rekreace i mimo inverzní
polohy, severní svahy apod. Nové rozvojové plochy jsou vždy navrženy s cílem vyšší
kompaktnosti sídla podle možností vycházejících ze složitého terénu.
Vzhledem k charakteru stávající zástavby se i v rozvojových plochách počítá s vysokým podílem
zahrad samostatných v návaznosti na bydlení (viz např. v Novém Zvolání) i v rámci ploch bydlení.
8.1.4
VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ
Vyhodnocení záborů je detailně provedeno v samostatné tabulkové příloze č.1 Odůvodnění.
Tabulka záborů dle třídy ochrany (zaokrouhleno, údaje uvedeny v ha):
celkem
zábor ZPF
I.
II.
Zábor [ha]
53,10
0
2,76
III.
IV.
V.
4,47
0
45,87
Většina záborů se nachází na V. třídě ochrany. Zábory půdy s II. a III. třídou ochrany odůvodňujeme
potřebou ploch pro bydlení i mimo údolní polohy a mimo inverzi.
Tabulka záborů dle druhu pozemku (zaokrouhleno, údaje uvedeny v ha):
ttp
Zahrady, sady
Celkem
52,84
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
0,26
součet
53,10
47
V území na zemědělské půdě převládají trvalé travní porosty, což se projevuje také ve struktuře zábroů ZPF.
8.2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY
URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
Lesy v k.ú. Vejprty a České Hamry patří do lesní oblasti 1c - Krušné hory. Zastoupen je lesní vegetační
stupeň 7 - bukosmrkový a 7 - smrkový.
Vyskytují se lesní typy svěžích smrkových bučin, kyselých smrkových bučin, kyselých bukových smrčin, na
menších plochách kamenitých kyselých smrkových bučin, okrajově svěžích jedlových smrčin, v údolních
nivních polohách a stržích vlhkých smrkových bučin, podmáčených jedlových smrčin a podmáčených
chudých smrčin.
Větší část území se nachází v pásmu ohrožení imisemi a - perspektiva dožití pod 20 let a b - perspektiva
dožití 20-40 let. S tím souvisí vymezení celé oblasti v území náhradních dřevin.
Místy se v porostech projevuje střídavé zamokření, větší část lesů leží v oblasti poškozování sněhem.
V k.ú. České Hamry se vyskytuje lokalita lesů ochranných - lesů na nepříznivých stanovištích.
V řešeném území nedochází k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa.
9. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE §53,ODST.4 SZ
Bude doplněno a vyhodnoceno po veřejném projednání.
10. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území je součástí samostatných příloh:
Vyhodnocení vlivu územního plánu Vejprty na udržitelný rozvoj území a na životní prostředí
(podle § 10i zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí)
Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Vejprty na udržitelný rozvoj území
(podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)
11. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50, ODST.5 SZ
Bude doplněno.
12. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE §50, ODST. 5 ZOHLEDNĚNO
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
Bude doplněno.
13. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY
13.1
ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA
13.1.1 ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE
širší komentář prohlubující textaci kap. 2.1. Návrhu ÚP viz též 6.1.3. a 6.1.4.
Koncepce rozvoje – rozšířený komentář:
Koncepce rozvoje – urbanistická koncepce( modře citace, černě komentář):
48
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
ÚP posiluje úlohu centra města a sídelních těžišť v obou dalších částech obce, respektuje dominanty
obce, stávající charakter horského sídla trvalého charakteru a stávající hladinu zástavby. Rozvleklost
zástavby města je dána terénní konfigurací, proto i některé vnitřní enklávy nemohly být důsledně
využity pro zástavbu ( prudké svahy). Přesto autoři maximálně integrují nástavbu, aby se
nepodporovaly izolované lokality.
ÚP zastavitelné plochy řeší tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím I zábor krajiny.
Koncepce rozvoje vyjadřuje optimistickou variantu rozvoje, vycházející z potřeby stabilizace obyvatel
formou rozmanitého výběru možností. Část zastavitelných ploch aglomeruje odtržené samoty a malé
lokality do pásů připojených kontinuálně k městu.
ÚP podporuje hospodárné využívání zastavěného území a ochranu nezastavěného území. Vytváří
předpoklady především pro nové využívání opuštěných areálů a ploch.některé bývalé plochy výroby
jsou revitalizovány pro komerční nebo smíšenou zástavbu (býv. prům. plocha u hranič. Přechodu
v centru města).
ÚP vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, podporuje polycentrický rozvoj sídelní struktury a
vytváří předpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi. Venkovské obce
zůstávají oddělené a se svou identitou (České Hamry i Nové Zvolání.
ÚP preferencí stabilizace obyvatel a vybavenosti eliminuje negativní důsledky izolované polohy vůči
pánevní oblasti kraje. Tato cesta optimistické verze má rozšířit nabídku možností a možnost volby.
Předpoklady a strategie rozvoje
Předpokladem udržitelného rozvoje Vejprt je dobrá infrastrukturní provázanost do vnitrozemí i do
SRN, kvalitní nepoškozené přírodní prostředí s rekreačním potenciálem a udržení a rozšíření
pracovních příležitostí v místě. Stagnační varianta by prohloubila skepsi na budoucí vývoj a odradila
potenciální zájemce o život ve městě.
Vhodnou strategií se jeví budovat Vejprty jakožto nejsilnější trvalé centrum horské oblasti Kadaňska
se servisními úkoly pro převážně rekreační sídla oblasti a protiváhu silné urbanizaci na německé
straně hranic - Oberwiesenthal. Tato strategie posiluje úlohu centra horské oblasti, opačná vize by
znamenala rezignaci na úlohu mikroregionu a obtíže se servisováním této oblasti.
Důležitá rozhodnutí pro koncepci ÚP:
V zastavěném území a zastavitelných plochách dle ÚP Vejprt jsou zohledněny:
pozemky s platným územním rozhodnutím dle obdržených podkladů.
většina pozemků zastavěných a zastavitelných dle původní koncepce
ze záměrů jen ty záměry, které odpovídají Zadání ÚP či výše uvedeným předpokladům,
nadřazeným územně plánovacím dokumentacím, využitím rezerv zastavěného území a
drobného dokomponování okrajů sídla.
Územní plán splňuje z metodického hlediska tyto podmínky:
ÚP je založen a bude v Návrhu dokončen dle zák.č.183/2006 Sb.
podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dle Přílohy č. 7 k vyhlášce 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
rovněž je respektována metodika datového modelu pro ÚK ve skladbě a označování ploch
s rozdílným způsobem využití
nový plán vymezuje stávající veřejná prostranství
V zadání územního plánu nebyl požadavek na řešení variant. Z tohoto důvodu je zpracován přímo návrh
územního plánu.
13.1.2 ŘEŠENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY
Souvisí též s kap. 8., dále tabulkou v návrhové části (bod 3.2) a výkresem základního členění území.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeba vymezení zastavitelných ploch
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
49
Viz tabulka v návrhové části (bod 3.2) a výkres základního členění území. Vyhodnocení účelného využití
zastavěného území a potřeba vymezení zastavitelných ploch.
Územní plán vymezuje zastavitelné plochy a plochy přestaveb v následujícím rozsahu:
zastavitelné plochy celkem 62,5 ha (zaokrouhleno)
plochy přestaveb celkem 1,0 ha (zaokrouhleno)
Návrh zastavitelných ploch z hlediska jejich rozsahu a umístění vychází z urbanistické koncepce předešlého
územního plánu. Nové plochy doplňují plochy stávající a vyjadřují současné požadavky na rozvoj obce.
Částečně jsou posíleny rozvoje východně od Vejprt při vjezdu do města po II/224 výměnou za redukované
rozvoje v nepříznivých polohách na svazích. Součástí rozvojových ploch je rovněž sídlení zeleň (parková,
ochranná, specifická).
Nabídka rozvojových ploch (ploch přestaveb a zastavitelných ploch) sleduje východiska uvedená
v předchozích částech.
13.2
ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE KRAJINY A PŘÍRODNÍCH HODNOT
A: Vyhodnocení koncepce uspořádání krajiny:
Uvádíme jen jako doplnění pro text Návrh ÚP kap. 5.1., koncepce komentována též v kap. 6.1.4
Diferenciace zástavby ve městě Vejprty a ve venkovských lokalitách je podpořena :regulativy
s důrazem na ochranu krajinného rázu. V celém území je regulována maximální výška zástavby.
Ve venkovských lokalitách je podporována řídká zástavba rodinných usedlostí s poměrně
rozsáhlými užitkovými zahradami. Podpora diferencovaných forem prostředí nikoli jejich
splývání.
Návrh zachování klínů krajinné zeleně procházejících dovnitř sídel, které poskytují zajímavé
panoramatické výhledy a zároveň propojují interiér sídla s volnou krajinou. Podpora
nejzajímavějšího prvku urbánní skladby Vejprt – prorůstání krajiny do města.
Plné zachování stavu údolí a údolní nivy Polavy, lemované z východu i z jihu zalesněnými
horizonty, doprovázená krajinnými dominantami na německé straně a neobsahující žádné
negativní prvky a dominanty průmyslového či energetického charakteru. Navrhované dopravní
liniové stavby jsou trasovány způsobem, který se na celkovém panoramatu údolí projeví pouze
minimálně. Citlivé dopravní řešení a důsledné nepokračování ataků údolní nivy Polavy.
B. Vyhodnocení přírodních podmínek
Geomorfologie, geologie
Řešené území se nachází v geomorfologickém okrsku IIIA—2B-a Přísečnická hornatina (podcelek Loučenská
hornatina, celek Krušné hory, oblast Krušnohorská hornatina, soustava Krušnohorská soustava, provincie
Česká vysočina).
Přísečnická hornatina: plochá hornatina z proterozoických pararul, svorů a ortorul krušnohorského
krystalinika s vložkami žulového porfyru a skarnu a s řídkými průniky třetihorních sopečných hornin. Kerná
hornatina se zbytky zarovnaných povrchů a rozlehlou denudační sníženinou ve vrcholové části, částečně
zaplněnou vodami Přísečnické přehrady. 3.-6. výškový stupeň, převážně zalesněná smrkovými porosty,
místy buk. Nejvyšší body Jelení hora 994 m n.m., Měděnec 910 m n.m., Velký Špičák 965 m n.m., Vysoký
kámen 932 m n.m., Kamenný vrch 963 m n.m.
Vlastní území se rozkládá na západním svahu údolí Polavy, která je hraničním tokem mezi ČR a SRN. V
severním cípu území Polava opouští území ČR a pokračuje jako Pöhlbach v SRN. Terén na území Vejprt
vcelku rovnoměrně klesá z nadmořské výšky cca 810 m n.m. na 690 m n.m. na přechodu Polavy přes státní
hranici (nádraží - 715 in n.m.). Území přilehlé k zastavěnému území je odlesněno, mikroreliéf je zde
ovlivněn orbou, v současnosti jsou pozemky využívány nanejvýš jako pastviny. Ve srovnaném terénu luk
vystupují skalní výchozy, doprovázené mimolesní vysokou zelení. V otevřeném terénu luk se vyskytují
50
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
skupiny mimolesní vysoké zeleně jednak na mezích (liniový prvek), jednak na pozůstatcích demolovaných
objektů. Rovněž se vyskytují četné terénní útvary vzniklé v důsledku drobné důlní činnosti v minulosti
(drobné haldy, sníženiny v terénu po zasypaných a propadlých štolách, sejpy ap.). Místně významné je
ovlivnění terénu železničním tělesem (násep před přemostěním Polavy, skalní zářez u nádraží). Je tedy reliéf
v území výrazně antropogenně ovlivněn.
Geologická stavba území je dána jeho příslušností k západní části krušnohorského krystalinika. Území je
budováno dvojslídnými jemnozrnnými svory až svorovými rulami, místy s hojnými porfyroblasty živců, které
se střídají s jemnozrnnými svory až pararulami, často přecházejících až do metadrob. Horninový podklad je
na převážné části území v mělké hloubce a jen ve slabé mocnosti se vyskytují eluviální vrstvy, které mají
charakter písčitých hun až hlinitých písků. V depresích, ale nejen v nich, mohou být podložní horniny kryty
svahovými sedimenty, tj. svahovými zahliněnými sutěmi, ale i svahovými hlínami s proměnlivým množstvím
hrubé frakce. V úzkých pruzích podél vodotečí jsou potoční sedimenty a to jak hrubé, tvořené málo
opracovanými hrubými štěrky, tak i jemné - písky, hlinitými písky, ale i aluviálními naplaveninami
charakteru jílovitých nebo písčitojílovitých hlín proměnlivé konzistence.
Horninový masiv je prostoupen četným zrudněním. Žíly mají dvojí směr: jednak zhruba sever — jih, jednak
východ — západ.
Seismické podmínky
Z hlediska seismického nebezpečí patří Vejprty do oblasti, kde jsou možné otřesy až do IV. stupně
mezinárodní stupnice Mercalli — Cancaní — Sieberg.
Klimatické charakteristiky
průměrná roční teplota vzduchu
prům. teplota ve vegetačním období (IV.-IX.)
začátek období s prům. denní tepl. 0°C a vyšší
konec období s prům. denní tepl. 0°C a vyšší
začátek období s prům. denní tepl. 5°C a vyšší
konec období s prům. denní tepl. 5°C a vyšší
začátek období s prům. denní tepl. 10°C a vyšší
konec období s prům. denní tepl. 10°C a vyšší
začátek období s prům. denní tepl. 15°C a vyšší
konec období s prům. denní tepl. 15°C a vyšší
prům. počet letních dnů (max. tepl. 25°C a vyšší
prům. počet ledových dnů (max. tepl. -0,1°C a nižší) 60
prům. počet mrazových dnů (min. tepl. -0,1°C) 140
průměrné datum prvního mrazového
průměrné datum posledního mrazového dne
průměrné roční srážky 900 mm
prům. srážky ve vegetačním období (IV.-IX.) 50-600 mm
průměrný počet dnů se sněžením 60-80
průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou 120
průměrné maximum sněhové pokrývky 60 cm
průměrná oblačnost IX.
průměrná oblačnost XI.
průměrná oblačnost roční
průměrný počet jasných dnů
průměrný počet zamračených dnů
průměrný počet dnů s mlhou
průměrné trvání slunečního svitu v roce
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
5-6°C
11°C
11/03
21/11
21/04
21/10
21/05
21/09
01/07
11/08
10
60
140
11/10
11/05
900 mm
50-600 mm
60-80
120
60 cm
60 %
85 %
70 %
40
170
100
1600
51
Údolní poloha a klesající terén spolu se severojižní orientací údolí, nevýhodné pro přirozené provětrávání,
podmiňují vznik mrazové kotliny na větší části zastavěného území.
Ze stejných důvodů a V kombinaci s dopadem exhalací z místního průmyslu a v důsledku provozu na
komunikacích — zvl. na německé straně, kde je místní provoz na komunikacích podstatně větší - je
předpoklad většího výskytu teplotních inverzí.
Vodní systém:
Území odvodňuje potok Polava - Hraniční potok (V SRN Pöhlbach), číslo hospodářského pořadí toku 1-1503-004. Pramení u státní hranice JV od Božího Daru ve výšce 1 110 m/m. Území ČR opouští ve výšce 660
m/m u Vejprt. Plocha povodí na území ČR je 41,5 km2, délka toku 16,9 km, prům. průtok u státní hranice je
0,54 m3/s. Po Vejprty pstruhová voda, nad státní hranicí čistota vody třídy 3. Nad Vejprty přijímá několik
menší přítoků zprava. Ve Vejprtech je na takovém přítoku několik menších rybníčků s funkcí retenčních
nádrží. Drobné rybníčky se nacházejí ve svahu jako pozůstatky hospodářských objektů.
Část vsáklých srážek se dostává do puklinového systému horninového masivu a vyvěrá při patách svahů.
Mělce vsáklé vody po málo propustném eluviu stékají do nižších poloh, kde mohou vyvěrat jako suťové
prameny.
V území se nacházejí evidované prameny a vrty (č. vodohospodářského objektu 823, 825 a
vodohospodářské objekty č. 7,8,12). Okrajem území prochází hranice povodí vodárenského toku Černá
voda.
Pedologie:
Řešené území náleží do regionální jednotky struktury půdního pokryvu rezivých půd až podzolů s hnědými
půdami oligobazických vrchovin a hornatin, geografická jednotka Klínovecká hornatina
(XIII—3).
SLOŽENÍ PŮDNÍ MEZOKOMBINACE:
vůdčí forma - dominanta: rezivá půda modální
vůdčí forma - subdominanta: hnědá půda kyselá
doprovodná forma (do 10—15% plochy): podzol humózní
substrát: z rul a granulitů
RELIÉF:
střední nadm. výška 600—1000 m/m
typy reliéfu - hornatiny, členité vrchoviny
střední sklonitost území — >10
ZEMĚDĚLSKÁ OBLAST:
výrobní typ horský (500-800 m/m) až vysokohorský (nad 800 m/m)
VEGETAČNÍ STUPEŇ:
jedlovo-bukový až smrkovo-jedlovo-bukový
klimatický region 9 - chladný, vlhký
Fytogeografie, biografie:
Podle geobotanické mapy ČR se v území vyskytovala tato původní rostlinná společenstva:
Úzká niva Polavy (Hraničního potoka) a dolní toky přítoků — luhy a olšiny - údolní nivy (potoční jaseniny,
střemchové olšiny).
52
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
Svahy údolí a okolní kopce - Bikové bučiny Luzulo-Fagion. Tato jednotka zahrnuje druhově chudé acidofilní
bučiny na silikátových půdách. Stromové patro tvoří převážně buk lesní, roztroušena je jedle bělokorá.
Křovité patro je málo vyvinuté.
Z hlediska vegetačně—fytogeografického členění území náleží do oblasti bučin a horských smrčin, úseku
Krušné hory.
Původní skladba porostů je pozměněna dlouhou lesní kulturou, zčásti zemědělstvím a pastvou. V lesních
porostech převažují smrkové monokultury. V nižších partiích je zvýšené zastoupení listnatých dřevin se
skladbou bližší přirozeným společenstvům. Na dlouhodobě nevyužívaných pastvinách dochází ke
spontánnímu návratu lesa - na většině těchto ploch je prvotním stadiem náletový porost břízy. V lužní
poloze potoka Polavy jsou rozšířeny spontánní porosty převážně vrby jívy, dále břízy, javoru, jasanu aj.
Na mezích ve vyšších polohách se spontánně zmlazuje smrk. Ve městě se hojně vyskytuje javor klen, který
zde dosahuje dobrých výsledků. Z dalších významnějších okrasných dřevin se vyskytuje červenolistý buk,
borovice vejmutovka aj., méně jírovec maďal aj.
Lesní porosty v celé oblasti jsou silně postiženy imisemi. I mladé smrkové porosty nesou stopy poškození
(rezavé jehlice a celé usychající stromy). Na imisních holinách a na nově zalesňovaných plochách jsou
prováděny pokusné výsadby smrku pichlavého. Succesním vývojem na imisních holinách se rozšiřuje jeřáb
ptačí.
V lučních porostech převažují acidofilní trávy a byliny, místy je hojné rdesno hadí kořen. Při dodržení
extenzívního hospodaření na loukách je předpoklad výskytu cenných společenstev horských luk.
Biochory:
Řešené území se nachází v biochoře IV/1/3 (Vejprty, sev. část Nového Zvolání) a IV/1/4 (jižní část Nového
Zvolání, České Hamry).
IV/1/3 - biochora severozápadních svahů s relativně oceánickým klimatem. STG jedlových a holých bučin s
podružným zastoupením olšin
IV/l/4 - biochora mírných svahů a hřbetů s převahou STG kyselých jedlosmrkových bučin.
C.: Vyhodnocení ochrany přírody
13.2.1 ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY VELKOPLOŠNÁ A MALOPLOŠNÁ
V řešeném území se nevyskytují.
13.2.2 LOKALITY ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ
V širším území je provedeno podrobné vyhodnocení flory a fauny v rámci mapování VKP (RŽP OÚ
Chomutov) ve členění botanika, zoologie, entomologie. Plochy s významnějším výskytem druhů živočichů a
rostlin v řešeném území města Vejprty nejsou registrovány.
13.2.3 VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY
Podle § 3, odst.1, písm. b) zákona číslo 114/1992 Sb. jsou významnými krajinnými prvky lesy, rašeliniště,
vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, v řešeném území tudíž lesy, vodní toky a plochy a nivy, přibližně
vymezené hranicí inundace.
Registované VKP se v území nenachází
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
53
13.2.4 PAMÁTNÉ STROMY
V území jsou evidovány tyto památné stromy:
Jasan v Husově ulici
o
kraj ústecký
o
obec Vejprty
o
k.ú. Vejprty
o
p.č. 1843/1
o
vlastník město Vejprty
o
charakter – soliterní dřevina
o
počet – 1 ks
o
obvod 333cm
o
výška – 30 m
o
základní ochranné pásmo dle 114/1992 Sb.
Javor v ulici Přemysla Oráče
o
kraj ústecký
o
obec Vejprty
o
k.ú. Vejprty
o
p.č. 1854/3
o
vlastník město Vejprty
o
charakter – soliterní strom
o
obvod – 368 cm
o
výška 233 m
o
základní ochranné pásmo dle 114/1992
Soupis památných stromů:
kód
2063
2062
název
Jasan v Husově ulici
Javor v ulici
Přemysla Oráče
kat.území
Vejprty
Vejprty
p.p.č.
1843/1
1854/3
druh
Jasan ztepilý – Fraxinus Excelsior L.
Javor klen – Acer pseudoplatanus L.
13.2.5 PŘÍRODNÍ PARK
V území se nevyskytuje.
13.2.6 KRAJINNÝ RÁZ
Veškeré předpokládané investice v území a na rozvojových plochách jsou navrhovány s důrazem na to, aby
nedošlo k zásahům do krajinného rázu.
Územní plán dále navrhuje posílení radiálních krajinných klínů směrem do zastavěného území. Vzhledem
k ochraně krajinného rázu územní plán stanoví specifické regulativy pro venkovskou zástavbu.
54
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
13.2.7 NATURA 2000
Do řešeného území nezasahuje žádné území Natury 2000. Jižně a východně od řešeného
území (k.ú. Loučná a k.ú. Kovářská) se nachází rozsáhlá ptačí oblast Novodomské
rašeliniště - Kovářská.
Do řešeného území nezasahuje žádné území Natury 2000 - ptačí oblasti ani Natury
EVL.
13.2.8 KOSTRA EKOLOGICKÉ STABILITY:
Území má celkově vysoký stupeň ekologické stability (KES), zvláště vzhledem k nepatrnému či žádnému
podílu orné půdy.
13.2.9 NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚSES
Nadregionální a regionální ÚSES se v řešeném území nevyskytuje.
13.2.10 LOKÁLNÍ ÚSES
Generel místního systému ekologické stability v oblasti Vejprt a Českých Hamrů vypracoval Hydroprojekt
Praha V r. 1994. Řešeným územím prochází lokální biokoridor Hraničního potoka - Polavy s biocentry č.21
Vejprty (zalesněná enkláva se skalními výchozy v ohybu Polavy v severním cípu území — biocentrum
vymezené funkční), č. 35 - Polava (údolní niva s meandry Polavy s doprovodnými břehovými porosty navržené k vymezení) a č.36 - Nové Zvolání (nálety zarostlá niva Polavy s doprovodnými břehovými porosty.
Biokoridor Polavy je v úseku jižně od biocentra Vejprty navržen k vymezení vzhledem k průchodu
zastavěným územím. Tento argument je plně platný v úseku mezi biocentry 21 a 35, kde je tok potoka na
více místech sevřen zástavbou. Mezi biocentry 35 a 36 má tok přirozený meandrovitý charakter. V tomto
úseku je možno biokoridor vymezit při respektování požadavku Povodí Ohře (min. 6m přístupový pruh) a
požadavků na vymezení státní hranice. Pro vymezení biokoridoru a biocenter v těsném dotyku se státní
hranicí je nutno konzultovat a spolupracovat se SRN. Severně od biocentra Vejprty je biokoridor vymezen.
Při přechodu Polavy přes státní hranici biokoridor opouští tok Polavy a je vyznačen souběžně se státní
hranicí.
V k.ú. České Hamry se biokoridor napojuje na potok Bílá voda. Na rozhraní lesních pozemků a odlesněného
území na jižním okraji obce České Hamry je vymezeno lokální biocentrum 19 - České Hamry. Lokální
biokoridor 19/3 sleduje tok Bílé vody, lokální biokoridor 19/20 směřuje k biocentru č.20 - U halíře - v
katastru Kovářská.
Vymezení lokálního ÚSES:
Biocentra:
čísl Název
o
Stav
Vymezení
Rozloha
min.
Charakteristika
19
21
35
36
funkční
funkční
funkční
funkční
navržené
navržené
navržené
navržené
5,45 ha
8 ha
3 ha
3 ha
horské louky jižně od obce, lesní porosty
lesní porost
tok a niva Polavy, přilehlé vlhké louky
tok a niva Polavy, přilehlé vlhké louky
Ćeské Hamry
Vejprty
Polava
Nové Zvolání
Biokoridory:
číslo
19/36
19/20
Stav
funkční
funkční
Vymezení
navržený
navržený
Charakteristika
tok a niva Polavy lesní porost
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
55
19/3
35/21
36/35
funkční
nefunkční
funkční
navržený
navržený
navržený
lesní porost, údolí niva Bílé Vody
tok a niva Polavy, zčásti v zastavěném území
tok a niva Polavy
Interakční prvky:
Nevyskytují se.
13.2.11 PROTIEROZNÍ OCHRANA
Odůvodnění opatření v Návrhu ÚP:
Územní plán přímo nenavrhuje protierozní opatření. V území se prakticky nevyskytuje orná půda, většina
zemědělské půdy jsou trvalé travní porosty, které nejsou erozí významně ohroženy.
Souvislost s protierozní ochranou mají nepřímo tato opatření:
Vymezení ÚSES
Posílení a návrh nových ploch vysoké mimolesní zeleně
Vymezení klínů krajinné zeleně směrem dovnitř zastavěného území
13.2.12 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
Vyhodnocení záborů ZPF je obsaženo v kap. 8 Odůvodnění. K trvalému záboru jsou určeny plochy uvedené
v tabulce vyhodnocení ZPF o celkové výměře 51,10 ha.
Rozdělení dle katastrálních území a tříd ochrany je patrné z tabulek v kap. 8 Odůvodnění, podrobná tabulka
viz Příloha č.1 Odůvodnění.
13.2.13 OCHRANA LESNÍHO PŮDNÍHO FONDU
Charakteristika lesních porostů je podrobněji popsána v kapitole „Fytogeografie, biografie“ – viz výše.
Zábory PUPFL se v území nevyskytují.
13.2.14 OCHRANA NEROSTNÝCH SUROVIN
V řešeném území města Vejprty se nachází: (vše viz výkres č. O.1 Koordinační výkres):
Chráněné ložiskové území – v části České Hamry
Ložisko nerostných surovin – výhradní – v části České Hamry
13.2.15 PODDOLOVANÁ A JINAK NARUŠENÁ ÚZEMÍ
V řešeném území města Vejprty se nachází:
Poddolovaná území – téměř na celém řešeném území (viz výkres č. O.3 Koordinační výkres)
Stará důlní díla – jámy, štoly, šachty a důlní díla – viz obr. č. 1
56
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
Obrázek č. 1 – stará důlní díla
13.3
ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ KONCEPCE DOPRAVY
13.3.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Stav
Vejprty se nacházejí na místní dráze ČD Chomutov - Vejprty a nádraží ve Vejprtech je zároveň
přechodovou stanicí do Německa ve směru Bärenstein - Cranzahl - Annaberg. V roce 1993 se podařilo
zprovoznit úsek Vejprty - Bärenstein pro lehký osobní provoz, a tím propojit chomutovskou část.
Severočeské pánevní aglomerace s regionem Saské Kamenice. Výhodná poloha všech místních částí
Vejprt a Kovářské při dráze umožňuje využívat železnice jako prostředku místní hromadné
dopravy osob.
Návrh ÚP
Nenavrhují se žádné změny. V řešeném území nelze předpokládat žádnou změnu v trasování trati a četnosti
železničních zastávek. Tato skutečnost je též v souladu s nadřazenou dokumentací.
13.3.2 SILNIČNÍ DOPRAVA
Základní komunikační (silnice I., II. a III.třídy):
Stav
Skelet komunikací II. a III. třídy je v širších vztazích i v řešeném území
řešeném území Vejprt jsou ukončeny silnice druhé třídy
v zásadě stabilizován. V
(silnice II/224 od Chomutova a silnice II/219 od Klínovce) a silnice třetí třídy III/21913 ze směru
Kovářská
Měděnec.
Hlavní silniční
tahy silnice
II/219, II/224
a III/21913
resp.
jejich průtahy jsou vedeny v polohách hlavních sběrných
komunikací. Svými parametry však neodpovídají požadavkům
ČSN
736101 a ČSN 736110. Především průtah silnice II/224, procházející centrálním územím zastavěné
části města, má řadu dopravních závad - nevyhovující sklonové a směrové poměry v ulici Přísečnické,
ale hlavně
nevyhovující
stav železničního
přechodu
silničním nadjezdem. Rovněž navazující křižovatky s ulicemi Hálkova a Moskevská mají naprosto
nevhodnou dispozici.
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
57
Hraniční přechody do SRN se po vstoupení Schengenské smlouvy v platnost logicky transformovaly v běžná
hraniční propojení. Funkčními tedy nyní jsou propojení v centru Vejprt pro místní dopravu (do 3,5 tuny) a
v Českých Hamrech pro pěší a cyklistickou místní dopravu.
Záměr původního ÚP Vejprt realizovat obchvat města a zároveň hraniční propojení pro automobilovou
tranzitní dopravu s omezenými tonážemi ( v kategorii S 7,5/50)
v prostoru Vejprt protažením silnice
II/224 přes Polavu.byl postupně konfrontován s požadavky německé strany.
Důležitým argumentem je přijetí místa hraničního mostu pro tranzit německou stranou. Jednalo by se
zároveň o možnost omezit průjezdy přes Oberwiesenthal alespoň při špatných klimatických podmínkách na
přechodu
Boží
Dar.
Dopravní zatížení komunikací II. a III.třídy ve Vejprtech v současnosti odpovídá takřka zaslepené silniční síti
na našem území. Jedná se vesměs o nízké dopravní zatížení.
Nejzávažnější současné dopravní závady jsou:
trasa průtahu silnice II/224 s nevyhovujícím šířkovým uspořádáním, směrovými i
sklonovými poměry dopravním hrdlem při přemostění železnice a hlavně se zátahem tranzitní
dopravy do centra města.
Návrh ÚP
v koordinaci s úz. dokumentací v SRN řeší tyto nové úseky:
Přeložku II/224 při jihovýchodním okraji vlastních Vejprt s mostem přes Vejprtský potok – jedná
se tedy o invariantní řeše ní oproti původnímu ÚP
Přeložka II/219 do SRN z Moskevské
Návrh ÚP řeší tyto úseky v rezervě:
Propojení z II/219 do SRN v Českých Hamrech – nové propojení dle požadavků SRN
Propojení z dnešní II/224 ( od nadjezdu nad žel. tratí směr nádraží)
Místní a účelové komunikace
Stav
Síť místních komunikací má funkci především obslužnou,tj. skupiny C.Hlavní obslužné komunikace
probíhající rovnoběžně s trasou železnice, tj. v západním směru je to komunikace ze směru Kovářská Nerudova - Moskevská a ve východní části osa ul.Hasičská - Ant. Dvořáka - Vysoká a v kolmém směru ul.
Přísečnická - Tylova - Moskevská mají i funkci sběrnou. Je realizován úsek zklidněné dopravy na nově
rekonstruovaném
Masarykově
náměstí.
Stavební stav místních komunikací je v přiměřené kvalitě. Komunikace v zásadě splňují požadavky pro
obsluhu území. Nepříznivě lze hodnotit tyto dopravní nedostatky:
nevhodné tvary úrovňových neřízených křižovatek
Tylova
Přísečnická
a
Tylova - Moskevská,
nevhodné trasy obslužných komunikací v jihovýchodním kvadrantu města
se sítí kolmých komunikací mezi ulicemi Údolní, Antonína Dvořáka a Hasičskou, kde
komunikace jsou vedeny ve spádnici a tudíž v zimě nesjízdné.
Návrh ÚP
doplňuje síť místních a účelových komunikací o tyto nové úseky:
příjezd k lokalitě Z.34
příjezd k lokalitě Z.92
účelovou komunikaci v souvislosti s rozvojem lokality Z 18
Další úseky místních komunikací budou řešeny v rámci větších rozvojových ploch, které jsou určeny pro
zpracování územní studií
Nejedná se tedy o zásadní změnu konceptu místní sítě obslužných komunkací.
Doprava v klidu
Řešení dopravy v klidu nevykazovalo v Zadání ÚP požadavky na řešení deficitů, návrh ÚP postupuje formou
běžných požadavků - na lokaci parkovacích povinností na pozemcích příslušejících k objektům, na řešení
58
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
případných deficitů u hromadného bydlení na plochách SM i omezeného umožnění parkování na veřejných
prostranstvích. Nová veřejná parkoviště vychází z konzultací s objednatelem.
13.3.3 OBSLUHA HROMADNOU DOPRAVOU
Stav
Vlastní městská hromadná doprava není provozována, dopravu obstarávají linky
Současný stav, tj.bus linky :
Vejprty - Jáchymov - Karlovy Vary
Vejprty - Kryštofovy Hamry - Klášterec – Kadaň
Chomutov - Vejprty – Kovářská
Vejprty - Kovářská - Měděnec - Klášterec – Kadaň
bus dopravců.
Obsluha území hromadnou autobusovou dopravou je zajištěna, zastávky jsou zpravidla umístěny při
vypojení místních komunikací z komunikací II. a III.třídy nebo přímo na nich. Četnost přepravních spojů se
potýká s obvyklými problémy jako u jiných menších sídel.
Návrh
Nepočítá se s korekcemi dosavadního stavu ani poloh zastávek bus. Větší využití železnice pro
osobní dopravu je otázkou budoucnosti, její větší využití se postupně předpokládá.
13.3.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Stav
Turistické a cyklistické trasy jsou uvedeny ve výkresu č. N.4 Koncepce dopravy.
Jejich
účelový pěší provoz probíhá v dopravním
prostoru
komunikací,
Hlavní cyklistické a pěší trasy mající především funkci sportovně rekreační, napojující město na okolní
krajinu a Barenstein.
Návrh ÚP navrhuje:
výraznou korekci sítě cyklistických tras oproti pův.ÚP s důrazem na méně souběhů
s frekventovanými silničními komunikacemi s využitím stávajících zemědělských a lesních cest a jen
výjimečnými úseky nových cyklistických stezek.– vše dle vý,kresu č. N.4 Koncepce dopravy.
nový úsek cyklostezky v souběhu s částí přeložky II/224.
13.3.5 DOPROVODNÉ DOPRAVNÍ STAVBY A ZAŘÍZENÍ
Návrh územního plánu nenavrhuje žádné specifické dopravní zařízení ani dopravní uzel. Čerpací stanice
PHM v jižní části vlastních Vejprt a v příhraniční komerční zóně jsou postačující.
13.3.6 VODNÍ DOPRAVA
V daném území se neřeší.
13.3.7 LETECKÁ DOPRAVA
V daném území se neřeší.
13.4
ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Město Vejprty a jeho místní části jsou situovány na náhorní část Krušných hor, v severozápadním cípu
Severočeské aglomerace.
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
59
Zastavěné území sídla a jeho místní části, zahrnuté do územního plánu (Nové Zvolání, České Hamry ), se
rozkládají podél hranice ČR – SRN, tvořené hraničním potokem Polava v těsném sousedství saského města
Bärenstein, v nadmořské výšce 695,0 – 810,0 m n.m.
Obslužné systémy technické infrastruktury jsou vyvinuty především ve vlastním městě Vejprty, v ostatních
částech území mají pouze lokální dosah a nejsou zcela kompletní.
Ve Vejprtech je dostatečně vyvinut systém pro dopravu pitné vody, napájecí a distribuční systém rozvodů
elektrické energie. Odvodňovací soustava (jednotná) zahrnuje především historický střed města se
sporadickými větvemi z některých okrajových částí. Soustava je ukončena biologicko—mechanickou
čistírnou odpadních vod. Plně není plošně vyvinut systém telekomunikací a systém pro zásobování
energetickým plynem. V centrální části města jsou ve funkci dvě mikrosoustavy centrálního zásobení
teplem napojené na centralizované zdroje K1 a K2. Soustava hospodaření s tuhými domovními a
komunálními odpady není dosud plně zaměřena na primární třídění, je zabezpečován sběr TKO do nádob
110 a 1100 l a jejich pravidelný odvoz na řízenou a zabezpečenou skládku v Českých Hamrech. K dispozici je
dále velkoobjemový kontejner 6600 l a čtyři stanoviště s kontejnery pro tříděný odpad. Sytém je doplněn
sběrným a recyklačním dvorem.
Ostatní zahrnuté osady nemají centralizované soustavy, kromě dodávky elektrické energie,vybudovány.
Souhrnně lze konstatovat, že stav a technické charakteristiky převážné části existujících systémů umožňují
jejich využití i pro další rozvoj sídla. Současně ty části, které mají vyčerpánu fyzickou životnost nebo
kapacitně pro novou funkci nevyhovují, budou postupně nahrazovány a doplňovány (především u
skeletových částí distribučních soustav).
13.4.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Situace v jednotlivých částech sídla a návrhy opatření :
Vejprty
Stav
Vejprty jsou zásobovány ze skupinového vodovodu (SK-CV.012.1). Vodárenská soustava Vejprtska je
rozdělena na čtyři tlaková pásma podle čísel vodojemů, a to:
VDJ II – Vejprty1000 m3 (777,16/773,39 m n.m.),
VDJ III - 50 m3 (817,02/813,97 m n.m.),
VDJ IV Nové Zvolání 150 m3 (851,55/848,25 m n.m.) a
VDJ V České Hamry - 300 m3 (798,19/795,39 mn.m.).
Soustavou jímacích zářezů a sběrných jímek je voda dopravována gravitací do jednotlivých akumulačních
nádrží vodojemů.
Přívod do VDJ V České Hamry přichází přes obec České Hamry a ve vodojemu je voda nadržována
plovákovým systémem pro zvýšení tlaku v obci České Hamry. Z vodojemu V je voda přiváděna zásobním
řadem OC 150 přes obec Nové Zvolání. V Novém Zvolání je čerpací stanice, která v době nedostatku vody
dočerpává vodu do systému Nové Zvolání.
Přívod do vodojemu IV Nové Zvolání je veden na kótě 848,0 m n.m. Vodojem má obsah 150 m3. Přepad z
vodojemu IV Nové Zvolání je napojen na zásobní řad v ul. Košťálova.
Vodojem II Vejprty je hlavním vodojemem pro největší tlakové pásmo s největším počtem zásobovaných
obyvatel. Součástí vodojemu je ČS pro VDJ III. Vodojem III je pro třetí tlakové pásmo pro výše položenou
zástavbu.
Samostatné jímání je v obci Vejprty pro ulice Jiráskova a S.K. Neumanna a další jímání pro ulice Zátiší,
Nerudova a část ulice Husova.
Vodovod byl uváděn do provozu od roku 1920 - 1932. Na vodovod je napojeno 95% obyvatel. Zbývající
obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní. Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska a
provozovatelem je Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. , od roku 2004 VAK, a.s. Karlovy Vary. Zásobní síť
byla v roce 1970 z části rekonstruována. Postupně v letech 2005 - 2014 rekonstrukce dokončována včetně
rekonstrukce jímacích zařízení.
Obslužný vodárenský systém spolehlivě plní požadovanou funkci sídla.
Návrh ÚP
Vychází z púvodního územního plánu a je v souladu s PRVKÚK ORP
60
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
Kadaňska. Uvedené navrhované prvky mají z tohoto pohledu opodstatnění.
V rozvodné síti jsou navržena prodloužení některých místních vedení s ohledem na novou zástavbu- viz
výkres č. N.6 Koncepce TI – hmotové systémy.
Horní tlakové pásmo s vodojemem č. III bude posíleno o nový akumulační prostor o obsahu 100 m3. Nová
vystélka přivaděče 40/30 a repase ovládacích a uzavíracích prvků.
Nárůst kapacity se v v cílovém stavu předpokládá 154 m3/den.
České Hamry
Stav
Obec je napojena na skupinový vodovod Vejprty (SK-CV.012.2) přes VDJ V České Hamry 2x 150 m3
(798,19/795,39 m n.m.) potrubím DN 150, 80. Vodojem je za spotřebištěm.
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska a provozovatelem je
od roku 2004 provozovatelem VAK, a.s. Karlovy Vary.
Návrh ÚP
Vychází z púvodního územního plánu a je v souladu s PRVKÚK ORP
Kadaňska. Uvedené navrhované prvky mají z tohoto pohledu opodstatnění.
Je navržen nový řad po silnici směr Kovářská pro obsluhu nových lokalit.
V části Výsada je zásobní síť dostatečná. Výhledově se s rozšiřováním vodovodní sítě
nepočítá. Na řadech bude nutné provést rekonstrukce.
13.4.2 ODVODNĚNÍ – KANALIZACE
Situace v jednotlivých částech sídla a návrhy opatření :
Vejprty
Stav
ČOV Vejprty je mechanicko - biologická se strojním odvodněním kalu a kapacitou 1830 m3/den, 7700 EO.
Skutečné zatížení jen 870 m3/den. Vyprodukovaný kal se odváží na skládku do Vejprt.
Odtok z ČOV je zaústěn do Polavského potoka (Hraniční). Odpadní vody jsou na ČOV odváděny gravitačně.
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 85% obyvatel. 10% odvádí odpadní vody do septiků se vsakováním a 5% do
bezodtokových jímek s odvozem na ČOV.
Určité části města nejsou napojeny na kanalizační síť. Nové Zvolání nemá vybudovanou splaškovou
kanalizaci, pouze dešťovou kanalizaci z betonového potrubí DN 200, 300 zaústěnou do Hraničního potoka.
Kanalizace je v provozu od roku 1926, poslední rekonstrukce v roce 1970.
V rámci 7 700 EO se čistí odpadní vody cca 5 400 EO města Bärenstein.
Návrh ÚP
Vychází z původního územního plánu a je v souladu s PRVKÚK ORP Kadaňska. Uvedené navrhované prvky
mají z tohoto pohledu opodstatnění.
Ve Vejprtech a Novém Zvolání je ÚP navrženo:
Postupně dobudovat kanalizační síť v okrajových částech města Vejprty, Novém Zvolání a v místech nové
zástavby.
Pro odkanalizování se navrhuje využití stávající dešťové kanalizace takto:
Pod nádražím za propustkem postavit oddělovací komoru a kanalizačním řadem DN 300 v délce
200 m přivést odpadní vodu do šachty před ČOV
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
61
Dešťovou kanalizaci v ul. E. Krásnohorské připojit na kanalizaci v ul. Písečnické řadem DN 300 v
délce 300 m
V Nerudově ul. podchytit stávající dešťové kanalizace a po odlehčení dešťové vody splašky svést
nebo přečerpat do kanalizace v Tylově ul.
Rozšíření a modernizace ČOV: Týká se zlepšení technologie čištění nikoli nárůstu kapacity EO. Rozšíření
ČOV si vyžádá rozšíření štěrbinové nádrže o 50% stávající kapacity, včetně vyřešení stírání plovoucích
nečistot z nové i stávajících štěrbinových nádrží. Hrubé předčištění doplnit u česlí o transportér a kontejner
na odstraňování shrabků. Stávající aktivační nádrž doplnit další aktivací vestavěnou do stávajícího biofiltru
po jeho vyprázdnění. Vestavěná válcovitá aktivace by byla obklopena dosazovací nádrží. Ke dvěma
dmychadlům dodat třetí jako rezervu, pro stálý provoz dvou. Provést výměnu a úpravu míchacího zařízení v
uskladňovací nádrži a výměnu čerpadel pro odpadní vodu a kalů.
ČOV Vejprty bude čistit též obsahy vyvážené z žump a z lokalit, které nebudou mít ani ve výhledu napojení
na ČOV.
Nárůst kapacity nevyžaduje rozšíření ČOV nad 10000 E.O.
České Hamry
Stav
Obec České Hamry nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových
jímkách – 100% obyvatel s odvozem na ČOV Vejprty – 7 km. Jedná se o území s řídkou zástavbou a malým
podílem stálých obyvatel.
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.
Návrh ÚP
V obci České Hamry se navrhuje řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
V cílovém roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na
čistírně odpadních vod Vejprty.
Toto řešení vychází z původního ÚP a je v souladu s PRVKÚK ORP Kadaňska.
13.4.3 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Stav
Systém sběru a likvidace tuhých komunálních odpadů je zabezpečován Technickými službami města Vejprt.
Většina TKO je netříděna, soustřeďována do sběrných nádob nebo kontejnerů 1100 l, případně do
velkoobjemových kontejnerů 6600 l. Menší část odpadů je tříděna, pro tento účel existují i stanoviště s
kontejnery pro tříděné složky. Netříděný odpad se ukládá na řízenou a zabezpečenou skládku v Českých
Hamrech.
V sídle je zřízen sběrný a recyklační dvůr pro dotřídění a další využití druhotných surovin, ke sběru a
přechodnému umístění nebezpečných látek.
Současný stav „produkce“ TKO v sídle Vejprty je v přepočtu na osobu cca 280 – 350 kg . os-1 . r-1.
Průmyslové odpady jsou v současnosti zanedbatelné.
Integrovaný systém hospodaření s TKO usiluje o zavedení důsledného primárního třídění komponentů,
především separaci biologických složek, toxických a nebezpečných látek a všech komponentů, které jsou
potenciálním zdrojem druhotných surovin. Svoz a další zpracování zabezpečí Technické služby, případně
licencovaná soukromá firma.
Návrh ÚP
Vychází z původního ÚP a je v souladu s PRVKÚK ORP Kadaňska.
Integrovaný systém hospodaření s tuhými odpady v sídle je postupně realizován a v širší míře uplatňován.
Důraz je kladen na primární třídění komponentů a jejich využívání jako druhotných surovin. Pro ukládání
netříděných TO a inertních zbytků pro třídění je využívána řízená a zabezpečená skládka s kompostovou
62
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
deponií (Č. Hamry) a pro ukládání tříděného TO síť sběrných stanovišť, sběrný a recyklační dvůr je i
z pohledu rozvoje vyhovující.
Budoucí uplatnění všech složek integrovaného systému bude spočívat v působení na omezení „Produkce“
TO, tlak na důsledný separovaný sběr komponentů a efektivní využití biosložek, např. spolu s čerstvým
biologickým kalem v kalovém hospodářství v centrální ČOV sídla.
V každé rozvojové lokalitě ,která vyžaduje prověření územní studií (4 lokality dle výkresu základního
členění) se předpokládá umístění nového stanoviště tříděného TKO.
13.4.4 VODNÍ REŽIM
Stav:
Územním obvodem Vejprt protéká Hraniční potok (Polava) s pravostranným přítokem Panenským
potokem. Potok Polava tvoří hranici se SRN a je hlavní odvodňovací vodotečí území. Panenský potok
prochází městem Vejprty, v zastavěné části území je veden krytým kruhovým potrubím DN 1000 a vejčitým
profilem DN 2000. Povodí Panenského potoka v prostoru nad městem je cca 4,0 km2. Technický stav
zatrubněné části není podrobně znám, bude nutné provést jeho postupnou revizi a rekonstrukci.
V prostoru nad železniční zastávkou Vejprty — Koupaliště je vodní plocha pro rekreační účely, vytvořena
v přirozeném úvalu bezejmenné vodoteče sypanou zemní hrází.
Další drobná nádrž je podél ulice Přísečnická pod Lesním závodem Klášterec nad Ohří a u potoka Polava pod
křižovatkou ulic Alešova a Pivovarnická, nádrž je napájena z potoka Polava.
Vodoteče i vodní nádrže mají pouze lokální význam, nejsou hydrologicky ani hydrotechnicky významné.
Na potoce Polava jsou vymezena stanoviště pro případnou obnovu drobných vodních elektráren.
Vodárenská nádrž Přísečnice není součástí řešeného územního plánu, její pásmo hygienické ochrany III.
stupně však zasahuje valnou část územního obvodu Vejprt a jeho podmínky na tomto území musí být
respektovány.
Potok Polava je v území hlavní přírodní drenáží, její průtoky kolísají v rozmezí několika desítek litrů až m3 .
s-1.
Ostatní vodoteče bezejmenné, včetně Vejprtského potoka, jsou součástí hydrologického povodí Polavy.
V příslušných lokalitách plní funkci přirozené drenáže území, obdobně drobné vodní nádrže plní funkci
lokální retence odtoků po přívalových srážkách.
Návrh ÚP vychází z původního územního plánu a je doplněn:
využití vodotečí je i nadále především v zachování schopnosti drénovat přirozené odtoky vod
z území, spolu s vodními nádržemi vytvářet jejich retenci a retardaci
je navržen polder jako součást přírodní plochy koupaliště na Vejprtském potoce.
Celý územní obvod Vejprt se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace povrchových vod (CHOPAV)
Krušné
hory.
Vlastní
řešené
území
leží
mimo
povodí
vodárenských
toků.
Ochranný režim v CHOPAV vyplývá ze zákona 138/73 Sb., o vodách. Oblast Krušné hory byla vyhlášena
nařízením vlády ČSR Č. 10/1979 Sb.
V oblasti je nutný souhlas vodohospodářského orgánu k těžbě nerostů, zemním pracem a ke stavbám.
13.4.5 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Stav
Území města Vejprty je napojeno na elektrizační soustavu napájecím vedením 22 kV, venkovními
vzdušnými linkami Kadaň - Vejprty a Ostrov - Boží Dar - Vejprty.
Obě linky jsou vedeny do rozvodny, z které je dále zabezpečeno napájení zásobních trafostanic 22/0,4 kV na
území města. Trafostanice jsou buď zděné nebo stožárové. V centrální části města jsou trafostanice
napájeny převážně kabelovými trasami 22 kV, v okrajových částech vrchním vzdušným vedením. V části
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
63
Nové Zvolání jsou vybudovány dvě trafostanice 22/0,4 kV, TS-obec (2x400 kVA) a TS-bytovka (1x400 kVA),
napojeny jsou vzdušným vedením z přívodního vedení 22 kV Ostrov - Boží Dar - Vejprty.
Celkový příkon území instalovaný ve stávajících trafostanicích 22/0,4 kV je pro Vejprty 7,09 MW, Nové
Zvolání 1,20 MW a České Hamry 0,150 MW.
Rozmístění spotřebních trafostanic 22/0,4 na primární napájecí síti zabezpečuje celkem spolehlivě
požadavky odběrů (vytížení instalovaného výkonu trafostanic je cca na 75 %). Sekundární rozvody nn 0,4 kV
jsou v centrální části Vejprt převážně kabelové, okrajové části jsou zabezpečovány rozvody vzdušnými i
kabelovými. Okrajové části územního obvodu Nové Zvolání a České Hamry mají nn vedení převážně
vzdušná.
Přenosová kapacita i technický stav primárních i sekundárních vedení jsou uspokojivé. V částech, kde
dochází ke zvýšeným odběrům pro konverzi elektrické energie na teplo (elektrické vytápění rodinných
domů převážně s přímými odběry) je postupně nutné posílení přenosové kapacity nn rozvodu (současné
požadavky na elektrické vytápění jsou cca 1,2 - 1,5 MW).
Veřejné osvětlení je realizováno ze samostatných sekundárních nn rozvodů kabelem 4x16 mm2. Výška
osvětlovacích bodů je 8 m u stožárů podél komunikace, 5 m u pěších cest a v sadových úpravách, vybaveny
jsou výbojkovými zdroji osvětlení. Napájecí body jsou vždy dva a to na přilehlých trafostanicích.
Návrh ÚP
Je zpracován v souladu s Energetickou koncepcí Ústeckého kraje, doplňuje tyto skutečnosti:
Rozvojové lokality, uvedené pro nutnost zpracování územní studie budou řešit vlastní
energetickou potřebu i trafostanici
Celkový příkon sídel instalovaný ve stávajících trafostanicích 22/0,4 kV lze navýšit
dle
energetických nároků a podle požadavků správce sítě. Případné navýšení kapacity bude řešeno
v rámci územního rozhodnutí se správcem sítě.
Územní plán nepředpokládá výrazné prostorové nároky na nové sítě zásobování elektrickou
energií
13.4.6 ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM
Stav
Město Vejprty je zásobováno zemním plynem z vysokotlakého plynovodu ze SRN z
hraničního města Bärensteinu. Regulační stanice vysokotlak - středotlak je na území SRN. Plyn je na území
Vejprt (ČR) dopravován středotlakou přípojkou DN 150 mm o přetlaku 0,32 MPa. Středotlaký rozvod je
ukončen u centralizovaných tepelných zdrojů K1 a K2 (původně výměníkové stanice, v současnosti
přebudované na plynové kotelny) redukčními stanicemi středotlak - nízkotlak. Třetí redukční stanice je
umístěna v Tyršově ulici (S-N). Výstup na straně nízkého tlaku je napojen na rozvodnou plynovodní síť
nízkého tlaku. Průměrný provozní tlak v těchto rozvodech je 1800 Pa. Stav rozvodných sítí i regulačních
stanic je uspokojivý. NTL síť je převážně z trub LPE DN 70 – 150 mm, odběry provozních jednotek ze STL sítě
jsou přes regulační stanice (domovní) STL – NTL.
Zemní plyn je převážně konvergován na teplo, technologické odběry jsou v současnosti nulové.
max. hod. odběr…………………….
14 000 kW = 1 871,0 m3.h-1 Z.P.
max. denní odběr ………………….
130 000 kWh
roční odběr……………………………
30 000 000 kWh
Výhřevnost dodávaného zemního plynu je 33,4 MJ.m-3, tj. 9,35 kWh.
Návrh ÚP doplňuje tyto skutečnosti:
rozvojové lokality, zvláště pak ty uvedené pro nutnost zpracování územní studie,
budou řešit vlastní rozvody plynu v území a kapacitní potřeby
navrhuje se rozšíření středotlaké distribuční soustavy v ulici Moskevská, Pivovarská, Husova,
Nerudova a do lokality Na Zátiší. Další rozšíření soustavy se navrhuje v ulicích Dvořákova,
Hasičská, Údolní, Přísečnická, Žižkova a Eliščina s napojením rozvojové lokality Pod Vodárnou
64
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
v rezervě je nadále vedení VTL plynovodu z Božího Daru do RS v oblasti ulice Moskevské .
Rozšíření kapacity distribuční sítě a realizace VTL plynovodu z Božího Daru je v kompetenci distributora
plynu v závislosti na rentabilitě nákladů na rozšíření plynovodní sítě. Územní plán zajišťuje územní
podmínky pro realizaci těchto investic.
13.4.7 CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Stav
Objekty sídelního útvaru Vejprty jsou zásobeny teplem převážně z lokálních zdrojů, část je zásobována z
blokových a domovních kotelen (bytové domy, vybavenost), část objektů z lokální mini soustavy CZT se
zdroji K 1 a K 2 (plynové kotelny), část odběrů je z NTL sítě plynu a jeho následné konversi na teplo.
Objekty zahrnuté do lokální soustavy CZT jsou napojeny na blokové nebo domovní zdroje, kotelny na zemní
plyn. Tento způsob zásobování teplem je převážně realizován v centrální části sídla. Část ostatní zástavby,
individuální bytové domy, rodinné domy, drobné výrobny, jsou zásobovány teplem z jednotlivých lokálních
topidel nebo zdrojů. Ty konvergují převážně zemní plyn, tuhá paliva nebo v menší míře el. energii na teplo.
Návrh ÚP
Lokální soustavy CZT se zdroji v plynových kotelnách zůstanou zachovány.
13.4.8 ALTERNATIVNÍ ZDROJE
Větrná energetika: V řešeném území se nevyskytuje.
Fotovoltaické systémy: Na stávajících budovách.
Ostatní systémy: lokální užití tepelných čerpadel a slunečních kolektorů na objektech..
Odůvodnění návrhu:
Větrná energetika nemá podmínky v území, nelze dodržet požadované odstupy od zástavby.
Fotovoltaika je přípustná na střechách staveb, nanavrhují se plochy pro umístění fotovoltaických elektráren.
Užití dalších zdrojů, zvláště na objektech a tepelných čerpadel je nasnadě, podobně pro setrvačné užívání
pevných paliv jsou stanovené obecně přijatelné podmínky.
13.4.9 OSTATNÍ ENERGETIKA
Lokální vytápění pevnými, příp. kapalnými palivy je stále využíváno u starší zástavby.
Odůvodnění návrhu:
Kromě vytápění plynem, elektrickou energií a alternativními zdroji lze využívat i další otopné zdroje za
stanovených podmínek.
Doporučovaným způsobem vytápění je využívat moderní, ekologické zdroje vytápění a ohřevu teplé
užitkové vody, které se začínají rozšiřovat zatím v menší míře a v lokálním měřítku. Jedná se především o
tepelná čerpadla a sluneční kolektory.
V lokalitách, kde není uvažováno s plynofikací, bude nutno řešit tepelné zdroje elektrické (využití tepelných
čerpadel) či s užitím pevných paliv - uhlí, dřevo, biomasa.
13.4.10 TELEKOMUNIKAČNÍ SOUSTAVA, RADIORELÉOVÉ VYSÍLÁNÍ
Stav
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
65
V oblasti telekomunikací je stav v řešeném území uspokojivý. Návrhové a přestavbové lokality mohou být
napojeny na stávající kabelové rozvody v území, zároveň budou využívat bezdrátových technologií.
Telekomunikační systémy
Město Vejprty má vlastní automatickou telefonní ústřednu, která je umístěna v budově pošty. Ústředna je
připojena na UTÚ v okresním městě Chomutov. Telekomunikační síť MTO je převážně kabelová, radiální,
částečně okruhová. Část sítě je realizována závěsnými kabely (okrajové části sídla). Páteřní rozvody
vycházejí z telefonní ústředny a jejich základ tvoří připojení 7 stávajících síťových rozvaděčů (SR), ze kterých
jsou provedeny rozvody k účastnickým rozvaděčům. Větší rezervy v kapacitě sítě nejsou.
V území jsou dále přítomní mobilní operátoři.. Tyto operátoři částečně přejímají funkci dvousměrného
přenosu zpráv a nahrazují požadavky na připojení pevných stanic k síti Českého Telecomu. Nové produkty
těchto operátorů umožňuji kvalitní (vzdušné) připojení na internet s nabídkou i dalších služeb.
Distribuce rozhlasových a tv programů
Rozhlas v pásmu DV a SV je pokryt vysílači Topolná a Liblice. V pásmu VKV je příjem zajištěn vysílači Přeštice
a Krašov. Televizní signál zabezpečují vysílače Klínovec, Zelená Hora, Krašov a místní TV převaděče.
Radioreléové spoje, směrová vysílání
Územím neprochází žádný paprsek radioreléové trasy. Vzhledem ke konfiguraci území a stávající výstavbě
nemá tato vliv na radioreléové trasy. (Spodní okraj fresnerovy zóny je mimo dosah zástavby).
Dálkové kabely
Dotčeným územím nejsou vedeny žádné optické ani metalické dálkové kabely .
Návrh ÚP
Nenavrhuje doplnění stávajícího stavu v žádné z oblastí.
13.5
ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
V ÚP byla rozvinuta koncepce vybavenosti z původního plánu, vše viz kap. Veřejná vybavenost v Návrhu ÚP.
V zásadě je soustředěna do vlastních Vejprt a v ostatních částech se omezuje na smíšené plochy.
13.5.1 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Vymezená stávající veřejná prostranství reprezentuje pouze Masarykovo náměstí. Další veřejná prostranství
u kostelů ve Vejprtch a v Novém Zvolání jsou zahrnuta do kategorie veřejné zeleně.
Odůvodnění nových veřejných prostranství:
V lokalitách, pro které se povinnost zpraování územní studie je úkolem stanovit polohu a výměru
veřejných prostranství podle podmínek stanovených v §7 vyhl. č.501/2006 Sb.
Další nová veřejná prostranství jsou vymezena na Hraničním náměstí a v ul. Martinské.
13.6 ZDŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PLOCH S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, NEŽ STANOVUJE
VYHLÁŠKA
Územní plán využívá ustanovení vyhlášky č. 500/2006 Sb. §3, odst. 4, a v souladu se zadáním, specifickými
podmínkami a charakterem území dále podrobněji člení plochy s rozdílným využitím uvedené v §4 - §19
vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Funkce jsou uváděny v pořadí podle vyhlášky číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, hlava II - plochy s rozdílným způsobem využití; značení ploch odpovídá datovému modelu ÚK (DM
3.1):
PLOCHY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY:
Přehled ploch, názvů a značení - viz Návrh ÚP
66
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
Plochy bydlení .................................................................................................... BI
Plochy smíšené obytné ......................................................................... SC, SV, SM
Plochy rekreace................................................................................................. RZ
Plochy občanského vybavení .......................................................OV, OH, OM, OS
Plochy výroby a skladování ......................................................................... VD, VZ
Plochy veřejných prostranství ........................................................................... PV
Plochy dopravní a technické infrastruktury .............................. TI, DZ, DS, DD, DX
Plochy sídelní zeleně .............................................................................. ZP, ZO, ZX
NEZASTAVITELNÉ PLOCHY:
Přehled ploch , názvů a značení – viz návrh ÚP
Plochy zemědělské a lesní ...................................................................... NZ, NL
Plochy smíšené nezastavěného území ............................................... NM, NR, NK
Plochy vodní a vodohospodářské ...................................................................... W
Zdůvodnění ploch s jiným způsobem využití nad rámec vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Nad rámec ploch, které stanovuje vyhláška č.501/2006 Sb. Byly vymezeny tyto plochy:
ZP – zeleň veřejná parková
Veřejná parková zeleň je důležitým prvkem systému veřejných prostranství sídel. Podle přístupnosti se
jedná o veřejné prostranství, podle charakteru plochy se jedná o sídelní zeleň. Jelikož shora uvedená
vyhláška na tento důležitý prvek urbanistické struktury sídel nepamatuje dostatečně, byly plochy veřejné
parkové zeleně územním plánem vymezeny nad rámec této vyhlášky.
NK – smíšené nezastavěné území - krajinný park
Důvodem vymezení je chránit významné plochy krajinné zeleně prolínající v klínech dovnitř zastavěného
území před jejich zastavěním. Regulativy mají za cíl upevnit jejich estetickou a rekreační funkci v krajině.
NR – smíšené nezastavěné území – rekreace na přírodních plochách
Vymezení těchto ploch umožňuje sportovně – rekreační využití krajiny pro sezónní sportovní aktivity (např.
sjezdovky). Zároveň není znemožněno zemědělské využití ploch.
ZX – zeleň se specifickým využitím (sady a zahrady)
Je zahrnuta do zastavitelného území z důvodu přípustnosti oplocení pozemků a realizace doprovodných
drobných staveb. Z hlediska urbanistické koncepce tvoří přechodový prvek mezi kompaktní zástavbou sídla
a volnou krajinou.
DX – dopravní infrastruktura silniční – specifické funkce
Návrh ÚP nepředpokládá další plošné rozšiřování řadových garáží, které jsou do plochy zahrnuty. Stávající
stavby jsou v území tolerovány.
14. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
14.1
VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Přehled zastavitelných ploch a ploch přestavby je pak uveden v kap.3.2.Návrhu ÚP
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je
důkladně komentováno v souvislosti se zdůvodněním celkové koncepce města a především záborů ZPF,
v kap.8. Odůvodnění.
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
67
14.2
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je
důkladně komentováno v souvislosti se zdůvodněním celkové koncepce města a především záborů ZPF, viz v kap.8. Odůvodnění.
Jako doplnění zásadního zdůvodnění rozsahu zastavitelných ploch, ploch přestaveb (viz kap. 13.1.2.)
Odůvodnění ) a záborů ZPF (viz kap. 8.Odůvodnění) je možné uvést:
Vyhodnocení ve vztahu k počtu obyvatel:
Počet trvalých obyvatel města v současnosti ............................................................. 3011 obyvatel
Aproximativní počet obyvatel navržený na základě kapacit
v tabulce zastavitelných ploch a ploch přestavby ....................................................... 1234 obyvatel
Celkový návrhový počet obyvatel města .................................................................... 4245 obyvatel
Pozn: výpočet byl proveden pro návrhové plochy bydlení a plochy smíšené, s koeficientem 4 obyvatelé na
RD, 3 obyvatelé na byt. Počet obyvatel je uveden vč. obcí v řešeném území.
15. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEHO ODŮVODNĚNÍ
Bude doplněno po veřejném projednání
16. VYHODNOCENÍ UPLATNĚNÝCH PŘIPOMÍNEK
Bude doplněno po veřejném projednání
17. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ ÚP A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU
PŘIPOJENÉ NEGRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje 68 číslovaných stran, nedílnou součástí je příloha č.1:
Tabulka předpokládaných záborů ZPF a PUPFL.
Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje 3 výkresy:
číslo výkresu
název
měřítko
1
Koordinační výkres
1:5 000
2
Širší vztahy
3
Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL
68
1:50 000
1:5 000
ODŮVODNĚNÍ návrhu územního plánu – pro společné jednání
Příloha č.1
Tabulka předpokládaných záborů ZPF a PUPFL
Download

Odůvodnění územního plánu.pdf