MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU
NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO
SPISOVÁ ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
SÚ/00165/2011/BN
MeUSM/00505/2011
Marek Bartoň
572 416 455
[email protected]
DATUM:
31.1.2011
V E Ř E J N Á
V Y H L Á Š K A
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha,
kterou zastupuje
Obec Modrá, zastoupená starostou obce panem Miroslavem Kováříkem,
IČ 00362344, Modrá 170, 687 06 Velehrad
(dále jen "žadatel") podal dne 7.1.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Modrá, silnice č. 428, přípolož telekomunikačních rozvodů ke kabelu NN 2. etapa
na pozemcích parc. č. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), 17 (zastavěná plocha a nádvoří), 33 (zahrada),
34/2 (zahrada), 36 (zastavěná plocha a nádvoří), 56 (zastavěná plocha a nádvoří), 58 (zastavěná plocha
a nádvoří), 62/1 (ostatní plocha), 78 (zastavěná plocha a nádvoří), 94 (zastavěná plocha a nádvoří), 95
(ovocný sad), 96 (zastavěná plocha a nádvoří), 97 (zastavěná plocha a nádvoří), 98 (zahrada), 106
(zastavěná plocha a nádvoří), 113/1 (ostatní plocha), 151 (zastavěná plocha a nádvoří), 152 (zahrada), 154
(ostatní plocha), 157 (zastavěná plocha a nádvoří), 158 (zahrada), 164 (ostatní plocha), 167 (ostatní
plocha), 168 (ostatní plocha), 175 (zahrada), 183 (zastavěná plocha a nádvoří), 184 (ostatní plocha), 187
(zastavěná plocha a nádvoří), 192 (zastavěná plocha a nádvoří), 196 (zahrada), 202 (zahrada), 204
(zastavěná plocha a nádvoří), 360 (zastavěná plocha a nádvoří), 362 (zastavěná plocha a nádvoří), 363
(zahrada), 366 (ostatní plocha), 367/2 (ostatní plocha), 374 (zastavěná plocha a nádvoří), 377 (zastavěná
plocha a nádvoří), 382 (zastavěná plocha a nádvoří), 384 (zastavěná plocha a nádvoří), 386 (zastavěná
plocha a nádvoří), 393 (zastavěná plocha a nádvoří), 395 (zastavěná plocha a nádvoří), 399 (zastavěná
plocha a nádvoří), 401 (zastavěná plocha a nádvoří), 402 (zahrada), 408 (orná půda), 409 (zastavěná
plocha a nádvoří), 410 (zahrada), 529 (zastavěná plocha a nádvoří), 531/1 (trvalý travní porost), 572
(ostatní plocha) a 629 (ostatní plocha) v katastrálním území Modrá u Velehradu. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Úpravu telekomunikačních rozvodů v obci Modrá, kde souběžně se stavbou "Modrá, kabel NN - 2.
etapa" a "Modrá, přípojky NN, 2. etapa" bude ke kabelu NN provedena přípolož kabelu
telekomunikačního.
Městský úřad Staré Město, odbor stavebního úřadu a územního plánu, jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
7. března 2011 (pondělí) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných na Městském úřadě Staré Město, odboru stavebního úřadu a územního
plánu v místnosti č. 07.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
Č.j. MeUSM/00505/2011
str. 2
nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadě Staré Město, odboru stavebního úřadu a územního
plánu v úřední dny: pondělí a středa 7:30 – 16:30 hodin.
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě
určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku,
na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Marek Bartoň
odborný referent
otisk úředního razítka
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Č.j. MeUSM/00505/2011
str. 3
Obdrží:
účastníci podle § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) – dodejky
Obec Modrá, Modrá č.p. 170, 687 06 Velehrad, IDDS: i76bzz3
účastníci podle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) – veřejná vyhláška
Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati č.p. 21, PO Box 220, 761 90 Zlín
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku č.p. 5001, 761 23 Zlín
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, 128 00 Praha 28
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha 4
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou č.p. 290, 686 36 Uherské Hradiště
Václav Foltýnek, Modrá č.p. 112, 687 06 Velehrad
Marie Foltýnková, Modrá č.p. 112, 687 06 Velehrad
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská č.p. 222/128, 120 21 Praha 2
Miloslav Novák, Modrá č.p. 140, 687 06 Velehrad
Boleslava Nováková, Modrá č.p. 140, 687 06 Velehrad
Hynek Běloch, Jalubí č.p. 509, 687 05 Jalubí
František Vaněk, Modrá č.p. 69, 687 06 Velehrad
Lubomír Vaněk, Modrá č.p. 54, 687 06 Velehrad
Květoslava Vaňková, Modrá č.p. 54, 687 06 Velehrad
Vojtěch Adamík, Jiráskova č.p. 1285, 688 01 Uherský Brod 1
Marie Cafourková, Lískovec č.p. 29, 768 05 Koryčany
Ivana Daňková, Modrá č.p. 214, 687 06 Velehrad
Jarmila Adamíková, Modrá č.p. 14, 687 06 Velehrad
Peněžní dům, spořitelní družstvo, Havlíčkova č.p. 1221, 686 01 Uherské Hradiště 1
Marie Stráská, Modrá č.p. 77, 687 06 Velehrad
Martin Stašek, Fantova č.p. 1751/21, Praha 13, Stodůlky, 155 00 Praha 515
Jarmila Stašková, Parmská č.p. 362, Praha 15, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111
Semchor s.r.o., Modrá č.p. 49, 687 06 Velehrad
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 57 Praha 5
Barbora Vlčková, Moravní nábřeží č.p. 2143, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště 3
Hana Vlčková, Jižní č.p. 958, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5
Antonín Geriš, Modrá č.p. 129, 687 06 Velehrad
Pavel Hanáček, Modrá č.p. 182, 687 06 Velehrad
Milada Hanáčková, Modrá č.p. 182, 687 06 Velehrad
Ing. Jiří Huňka, Modrá č.p. 175, 687 06 Velehrad
Alena Huňková, Modrá č.p. 175, 687 06 Velehrad
František Kolísek, Modrá č.p. 72, 687 06 Velehrad
Šárka Kolísková, Modrá č.p. 72, 687 06 Velehrad
Miroslav Králík, Modrá č.p. 82, 687 06 Velehrad
Ludmila Králíková, Modrá č.p. 82, 687 06 Velehrad
Eva Ondrová, Modrá č.p. 102, 687 06 Velehrad
Eva Lapčíková, Modrá č.p. 205, 687 06 Velehrad
Silvie Visnerová, Modrá č.p. 205, 687 06 Velehrad
Eva Valentová, Modrá č.p. 204, 687 06 Velehrad
Helena Váverková, Modrá č.p. 204, 687 06 Velehrad
Ing. František Matula, Modrá č.p. 202, 687 06 Velehrad
Marie Matulová, Modrá č.p. 144, 687 06 Velehrad
Rudolf Kegler, Modrá č.p. 15, 687 06 Velehrad
Marie Keglerová, Modrá č.p. 15, 687 06 Velehrad
Magdalena Grebeníčková, Modrá č.p. 122, 687 06 Velehrad
Jan Honzák, Modrá č.p. 122, 687 06 Velehrad
Marie Honzáková, Modrá č.p. 122, 687 06 Velehrad
Jana Doleželová, Podbělová č.p. 2820/20, Líšeň, 628 00 Brno 28
Ing. Dušan Hruška, Modrá č.p. 211, 687 06 Velehrad
Č.j. MeUSM/00505/2011
str. 4
Ing. Markéta Hrušková, Modrá č.p. 211, 687 06 Velehrad
Vladimíra Slámová, Modrá č.p. 168, 687 06 Velehrad
Jana Pěrková, Modrá č.p. 38, 687 06 Velehrad
Marie Malušová, Modrá č.p. 38, 687 06 Velehrad
Jaroslav Šmíd, Modrá č.p. 148, 687 06 Velehrad
Jiřina Šmídová, Modrá č.p. 148, 687 06 Velehrad
Lubomír Sláma, Modrá č.p. 176, 687 06 Velehrad
Josef Tomaštík, Modrá č.p. 135, 687 06 Velehrad
Svatava Tomaštíková, Modrá č.p. 135, 687 06 Velehrad
Antonín Gajdošík, Modrá č.p. 113, 687 06 Velehrad
Zdenka Gajdošíková, Modrá č.p. 113, 687 06 Velehrad
Vlastimil Slavík, Modrá č.p. 132, 687 06 Velehrad
Miloslava Slavíková, Modrá č.p. 132, 687 06 Velehrad
Amálie Slámová, Modrá č.p. 132, 687 06 Velehrad
Metoděj Sláma, Modrá č.p. 132, 687 06 Velehrad
Ladislav Kos, Modrá č.p. 117, 687 06 Velehrad
Jiří Oberta, Modrá č.p. 117, 687 06 Velehrad
Josef Turecký, Modrá č.p. 117, 687 06 Velehrad
Věra Turecká, Modrá č.p. 117, 687 06 Velehrad
Stanislav Křivánek, Modrá č.p. 165, 687 06 Velehrad
Václav Křivánek, Modrá č.p. 65, 687 06 Velehrad
Radek Sláma, Modrá č.p. 193, 687 06 Velehrad
Zdeňka Slámová, Modrá č.p. 193, 687 06 Velehrad
Marie Tománková, Modrá č.p. 193, 687 06 Velehrad
Ing. Jarmila Buriánová, Modrá č.p. 199, 687 06 Velehrad
Zbyněk Kovářík, Modrá č.p. 137, 687 06 Velehrad
Veronika Daníčková, Modrá č.p. 1, 687 06 Velehrad
Alena Baštincová, Modrá č.p. 33, 687 06 Velehrad
Lubomír Piňos, Modrá č.p. 33, 687 06 Velehrad
Radoslav Králík, Modrá č.p. 56, 687 06 Velehrad
Sergey Zubenko, Modrá č.p. 49, 687 06 Velehrad
Ing. Olga Trávníčková, Modrá č.p. 181, 687 06 Velehrad
Zdeněk Lapčík, Tupesy č.p. 7, 687 07 Tupesy
Pavla Lapčíková, Modrá č.p. 111, 687 06 Velehrad
Pavel Jelínek, Modrá č.p. 20, 687 06 Velehrad
Ing. Milan Holub, Modrá č.p. 152, 687 06 Velehrad
Jaroslav Huňka, Modrá č.p. 24, 687 06 Velehrad
dotčené orgány
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí, odloučené pracoviště Svatováclavská č.p. 568,
686 70 Uherské Hradiště 1, IDDS: ef2b3c5
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravy, odloučené pracoviště Revoluční č.p. 1023,
686 70 Uherské Hradiště 1, IDDS: ef2b3c5
dále obdrží: - s žádostí o vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Staré Město, odbor hospodářsko-správní, náměstí Hrdinů č.p. 100, 686 03 Staré Město
u Uherského Hradiště 3
Obecní úřad Modrá, Modrá č.p. 170, 687 06 Velehrad, IDDS: i76bzz3
spis
Městský úřad Staré Město, odbor stavebního úřadu a územního plánu, náměstí Hrdinů č.p. 100,
686 03 Staré Město u Uherského Hradiště 3
Download

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO