AIS MČ Praha 3 x Základní registry
AIS MČ Praha 3 x Základní registry
Tomáš Hilmar
Příprava – „technická“ část
• Registrace AIS v IS o ISVS
• Registrace Agend a činností v RPP AIS Působnostní
• Získání certifikátu pro AIS
AIS MČ Praha 3 x Základní registry
Tomáš Hilmar
Podklady – agendový systém
• Definice vazeb typ případu / agenda, činnost
typ případu / bez přístupu k ZR
• Definice vazeb typ případu / automatická aktualizace subjektů
• Definice vazeb typ případu / ekonomický subjekt (přenos ES)
• Definice obsahu automat. hlášení pro důvod přístupu AIS k ZR
(ruční vstup uživatele, aktualizace, dohledání adresy doručování, atd.)
AIS MČ Praha 3 x Základní registry
Tomáš Hilmar
Podklady - evidence subjektů ESP
• Definice rolí subjektů
- Role pro subjekty v případech s vazbou na ZR,
1 Agenda = 1 Role
- Role pro subjekty v případech bez přístupu k ZR
- Role pro subjekty s vazbou do ES
• Revize stávajících dat
(revize adres, revize typů subjektů, odstranění uživatelské tvořivosti atd.)
AIS MČ Praha 3 x Základní registry
Tomáš Hilmar
Podklady – oprávnění EOS
• Definice vazeb agenda, činnost / funkční místo / zařazení / OJ
• Revize stávajících profilů přístupových oprávnění s důrazem
na nově vzniklé role subjektů
AIS MČ Praha 3 x Základní registry
Tomáš Hilmar
Realizace napojení (dodavatelsky)
• Úprava konfigurace agendového systému (AA)
• Migrace dat subjektů (ESP)
- Kopie/přenos dat subjektů do odpovídajících rolí
(1:N = počet agend, ve kterých se subjekt vyskytuje)
- Vytvoření vazeb subjekt / ekonomický subjekt
• Registrace certifikátu AIS v PROXIO XZR
• Prvotní ztotožnění subjektů se ZR, registrace notifikací
• Načtení registrovaných agend a činností z RPP do EOS
• Import přiřazení agenda, činnost / funkční místo
• Výměna REN za XRN, přepojení ENO
AIS MČ Praha 3 x Základní registry
Tomáš Hilmar
Jak to funguje - Hledáček
• Jednoduchý „dotazovač“ do ZR (obdoba CzechPoint)
• Určeno především pro uživatele bez elektronické agendy
• Výhody použití:
- Jedno centrální místo (EOS) pro definici a řízení
oprávnění přístupu k ZR pro celý úřad
- Pro ověření přístupu uživatelů je využívána aktuální
organizační struktura (integrace personální IS / EOS)
- Centrální logování přístupu k datům ZR
- Výstup obsahuje i datum a čas dotazu
AIS MČ Praha 3 x Základní registry
Tomáš Hilmar
Jak to funguje - Hledáček
AIS MČ Praha 3 x Základní registry
Tomáš Hilmar
Jak to funguje – XZR
•
Uživatel disponuje nezbytným oprávněním a právem přístupu k ZR
•
Uživatel vyplní základní identifikační údaje subjektu
•
V ESP není/je nalezen subjekt v odpovídající roli
•
Dotaz do ZR, aktualizace/založení subjektu v ESP
•
Zápis aktuálních dat subjektu do případu, uložení případu
•
Konfigurace typu případu obsahuje vazbu na ES =
aktualizace/založení návazného subjektu v roli Ekonomický subjekt,
přenos do ES
•
Konfigurace typu případu obsahuje automatickou notifikaci změn =
registrace subjektu pro notifikaci, registrace agendy evidující data
subjektu v ESP
AIS MČ Praha 3 x Základní registry
Tomáš Hilmar
Jak to funguje – XZR
Agendio
ESP
XZR
EOS
Ověření
přístupu
RPP ?
Vazba ES ?
Log
Reg. notifikace
ESP
ISZR
AIS MČ Praha 3 x Základní registry
Tomáš Hilmar
notifikace ?
ES
ESP
Jak to funguje - XZR
XZR může fungovat jako PROXY eGon služeb ISZR pro externí
aplikace.
•
Přístup prostřednictvím vnitřní logiky XZR (lze využít kontrolu
oprávnění, vyžaduje aplikační úpravy)
•
Autentizace digest (aplikace přistupuje k interní URL místo k
veřejnému rozhraní ISZR, nutná definice univerzálního účtu)
•
Autentizace SSL (aplikace přistupuje k interní URL místo k veřejnému
rozhraní ISZR, protokol https, vyžaduje serverový a klientský certifikát)
Výhoda – centrální logování přístupu k datům ZR
AIS MČ Praha 3 x Základní registry
Tomáš Hilmar
Známé problémy
• ZR občas vrací nestrukturované údaje (adresa, subjekt,…)
• ZR pro získání dalších údajů o PO, FOP kontaktují ROB
• Notifikace jsou omezeny na počet záznamů
AIS MČ Praha 3 x Základní registry
Tomáš Hilmar
Děkuji za pozornost
AIS MČ Praha 3 x Základní registry
Tomáš Hilmar
Download

prezentace Hilmar, ÚMČ Praha 3