Budoucnost evropských
dotací 2014 – 2020
Tomáš Vacenovský
GRANTIKA České spořitelny, a.s.
Den malých obcí, Vyškov, 1. března 2012
Osnova prezentace
1. VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY
1.1.
Časový harmonogram
1.2.
Návrh finančního rámce
1.3.
Situace regionů ČR
2. OČEKÁVANÁ PODOBA V ČR
2.1.
Prioritní oblasti ČR
2.2.
Předpokládané základní principy
3. ČESKÁ SPOŘITELNA A GRANTIKA
3.1.
GRANTIKA České spořitelny
3.2.
Bankovní poradenství pro města a obce
3.3.
Manažeři pro veřejný a neziskový sektor
1.1. Očekávaný časový harmonogram
červen 2011
návrh rozpočtového rámce 2014-2020 i jeho
jednotlivých kapitol (vč. kapitoly Regionální politika)
srpen 2011
vláda ČR schválila 5 priorit kohezní politiky
jaro 2012
MMR navrhne a vláda ČR schválí operační programy
přelom
2012/2013
schválení rozpočtového rámce 2014-2020 Radou EU a
Evropským parlamentem
1.1.2014
zahájení rozpočtovacího období 2014-2020
2014
schvalování jednotlivých OP Evropskou komisí
2. pol. 2014
vypisování prvních výzev k žádostem o dotace
1.2. Návrh rozpočtu EU na kohezi
• celkový objem 376 mld. € na 2014-2020 (0,39 % HND)
• 162,6 mld. regiony konvergence (< 75 % Ø EU-27)
pouze
návrh
Komise
• 38,9 mld. přechodové regiony (> 75 % a < 90 % Ø EU-27)
• 53,1 mld. € regiony konkurenceschopn. (> 90 % Ø EU-27)
• 11,7 mld. € meziregionální spolupráce
• 68,7 mld. € Fond soudržnosti (země < 90 % Ø EU-27)
• 40.0 mld. € program Connecting Europe
Porovnání programovacího období 2007-13 a 2014-2020
1 200
mld. €
1 000
Finanční rámec celkem
z toho Kohezní politika
1,05% HND
800
600
1,048 % HND
+18,6%
velké projekty celoevropského
významu v oblasti:
• dopravy,
• energetiky,
400
200
Connecting Europe Facility
+22,1%
0,37 % HND
0,39 % HND
2007-2013
(ceny roku 2004)
2014-2020
(ceny roku 2011)
0
Zdroj: Evropská komise, vlasntí výpočty
• ICT
1.3. Situace regionů ČR
• 8 regionů soudržnosti:
• Praha – region cíle Konkurenceschopnost
• Střední Čechy + Jihovýchod – Přechodový region (> 75 %) ???
• ostatních pět – regiony cíle Konvergence
Ekonomická vyspělost regionů (k Ø EU-27)
80%
75%
74%
2004
74%
69%
70%
68%
65%
65%
2008
64%
60%
55%
Zdroj: Eurostat
Ji
ho
zá
pa
d
Se
ve
ro
vý
ch
od
St
re
dn
íM
or
av
a
Se
ve
ro
zá
pa
d
Ji
ho
vý
ch
M
od
or
av
sk
os
le
zs
ko
St
re
dn
í
C
ec
hy
50%
62%
PRAHA (Ø EU-27)
2004  154 %
2008  172 %
6. nejvyspělejší
region v EU-27
2.1. Prioritní oblasti ČR
• 2011
srpen
vláda schválila prioritní oblasti:
1. Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky – 4 pilíře: (i)
podpora podnikání, (ii) podpora inovací a V&V, (iii) fungující
trh práce, (iv) rozvoj vzdělávání
2. Rozvoj páteřní infrastruktury – doprava, energetika, ICT
3. Zvýšení kvality a efektivnosti veřejné správy – pro
národní, krajskou, místní úroveň
4. Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a
systému veřejného zdraví – návrat na trhu práce
5. Integrovaný rozvoj území – regionální rozvojové priority,
princip partnerství
2.2. Základní principy
alokace
Celková částka: o 15-17 % méně  570-600 miliard korun
Největší krácení: OP Doprava, OP ŽP (čističky, kanalizace)
Zjednodušení: výrazné snížení OPů – 24  x ???
management ROPy: centralizace ROPů ( SROP) vs. sektorizace TOPů  2-3
národní TOPy (OPD, OPŽP) + ostatní priority do ROPů
Regiony konvergence: 85 % EU + 15 % ČR (veřejné zdroje)
kofinancování Tranzitivní regiony: 60 % EU + 40 % ČR (veřejné zdroje)
Regiony cíle Konkurenceschopnost: 50 % EU + 50 % ČR (vz)
ostatní
Kondicionality: cíl potrestat „hříšníky“ a černé pasažéry EU,
Nové finanční nástroje: nejen dotace, ale i půjčky, garance, kapitál
Přeshraniční dimenze: větší důraz na projekty napříč hranicemi
Konkurenceschopnost: projekt musí zvýšit konkurenceschopnost
3.1. GRANTIKA České spořitelny
 součást finanční skupiny České spořitelny
 nabízíme komplexní péči o klienta v oblasti dotací EU
 pomůžeme Vám dotaci najít, získat a udržet
 konzultace záměrů, příprava projektů (více než 5 mld.)
 výběrová řízení, dotační management
 finanční a strategické poradenství
 ve spolupráci s mateřskou bankou také úvěrování a další služby
3.2. Bankovní poradenství pro města a obce
 konzultace možností financování projektů
 příprava úvěrových příslibů k žádostem o dotace
 investiční úvěry šité na míru konkrétním projektům
 kontokorentní úvěry jako rezerva k účtu obce
 nulové poplatky za přijetí a posouzení žádosti o úvěr
 bezplatné zpracování analýzy hospodaření obce jako podklad
pro sestavení rozpočtů
 financování neziskových organizací, svazků měst a obcí,
místních akčních skupin apod.
3.3. Poradci pro veřejný a neziskový sektor
Region Jižní Morava
Region Severní Morava
Ing. Jarmila Djuričová, Brno
956 750 154, [email protected]
Ing. Petra Směšná, Olomouc
956 758 027, [email protected]
Ing. Ivana Gořalíková, Zlín
Mgr. Ota Sobol, Frýdek-Místek
956 754 068, [email protected] 956 760 160, [email protected]
Ing. Světla Klejchová, Blansko
956 752 223, [email protected]
Mgr. Martin Štefka, Ostrava
956 760 039, [email protected]
Ing. Vladimíra Motlová, Břeclav
956 756 005, [email protected]
Ing. Dagmar Vitásková, Opava
956 762 005, [email protected]
www.csas.cz
infolinka: 800 207 207
Kontakty
GRANTIKA České spořitelny
Tomáš Vacenovský
Jakubské nám. 127/5, 602 00 Brno
mail: [email protected]
tel.: 733 673 321
Děkuji Vám za pozornost !
Download

Budoucnost evropských dotací 2014 – 2020