Financování projektů v
teplárenství
David Procházka
Dny teplárenství a energetiky 2014
Obsah
– Základní struktura financování projektů v teplárenství
– Parametry financování investičního záměru
– Rizika projektu a jejich ošetření
– Produkty a služby Odbor specializované financování
– Případové studie
– Erste Energy Services
– Erste Grantika Advisory
Základní struktura financování
projektů v teplárenství
Erste Energy Services
Zajištění cen
vstupů a výstupů
OTE / DS / obchodník
Platby za silovou Podpora za
elektřinu
KVET
BANKA
TEPLÁRNA (CZT)
Odběratelé tepla
(domácnosti, průmysl)
Příjmy z prodeje
tepla
Dodavatel
technologie
Zajištění množství a
cen vstupů
Financování
- investiční úvěr
- provozní financování
Dodavatel vstupů
Vlastní kapitál
Grantika ČS
Dotační management – fondy EU
Výběrová / zadávací řízení
Investor
- privátní
- město
Ostatní
dodavatelé
Parametry financování investičního
záměru
–
Klient
– teplárenská společnost – zpravidla jednoúčelová společnost (výroba a distribuce tepla a EE)
–
Splatnost
– 10 let – závislé na délce kontraktu na vstupy (v případě projektového financování lze i delší)
– zohledňuje dobu výstavby (odložené splácení jistiny do období zprovoznění)
–
Vlastní zdroje a ekonomická návratnost projektu *
– financování 20% vlastních zdrojů (v závislosti na ekonomice projektu)
– bankovní financování následuje až po využití vlastních zdrojů
– pozitivní cash-flow projektu – přístup zohledňující příjmy z prodeje elektřiny a tepla, případně
i uspořených emisních povolenek
–
Zajištění
– bianco směnka
– zástava pozemku
– zástava technologie
– zástava pojištění
– zástava pohledávek
– zástava účtů
*Každý projekt podléhá individuálnímu posouzení bankou.
Rizika projektu a jejich ošetření
–
Rizika vstupů
–
Uhlí
– BUDE? otázka těžebních limitů, omezení kondenzační výroby…
– černé ANO, hnědé za několik let zřejmě NE pro všechny teplárny
– schopnost uzavřít dlouhodobou smlouvu ze strany dodavatele uhlí (aktuálně obtížně
realizovatelné. Požadavek těžařů na provázání ceny HU na cenu ARA – ECB má
zřejmě řešení na fixaci této ceny)
–
Plyn
– určitě bude (je zde ale politicko-bezpečnostní riziko, potenciálně nový zdroj – břidlicový
plyn)
– otázka dostupnosti a kapacity distribuční sítě
–
Ostatní typy paliv, případně substituce za HU
– biomasa –zakomponována v legislativě provozní podpora výroby tepla z biomasy ve
výši 50 CZK / GJ.
– směsný komunální odpad - při změně legislativy potenciál 3,3 mil tun v roce 2020, tj. 14
PJ tepla (aktuálně dodávky tepla pro domácnosti z HU 21 PJ, tj. teplo z SKO by pokrylo
cca 66% tepla dodávaného v tuto chvíli z HU. Bude zde možná ale i dopad ve formě
vyšší recyklace SKO
Co budou spalovat teplárny, pakliže těžba HU postupně klesá?
Rizika projektu a jejich ošetření
–
Riziko odbytu
– riziko odbytu tepla
– zateplování (historicky podporováno dotačními tituly)
– odpojování (závisí na ceně dodávky tepla z CZT, dosažení určité ceny
motivuje odběratele k odpojování – hledání alternativ ve formě lokálních
plynových kotelen, TČ, KGJ pakliže je odběr na EE)
– struktura odběratelů a potenciál rozvoje
– riziko výroby elektřiny při KVET
– vývoj ceny EE - možnost zajištění cen
– zelený bonus – velikost zdroje a jeho účinnost (odvislé od vývoje legislativy)
– velmi nízké platební riziko odběratele EE (otázka kvality obchodníka s
elektřinou)
Rizika projektu a jejich ošetření
– Riziko dodávané technologie
– výběr dodavatele technologie
– výběr finančně silného dodavatele s ověřenou technologií a
referenčními projekty
– smluvní dokumentace ošetřující hlavní parametry dodávky
(performance bond, retention bond, warranty bond)
– zpoždění uvedení projektu do provozu a plánovaných
investic
– průběžný monitoring bankou, stavební dozor, technickoinvestorský dozor
Rizika projektu a jejich ošetření
– Provozní riziko
– nedosažení plánované výkonnosti / poruchovost
– kvalitní servisní smlouva s dodavatelem technologií
– schválený a dodržovaný provozní plán
– správně vyškolená obsluha
– průběžná údržba distribuční sítě / zdroje
– reinvestice v průměru na úrovni odpisů
– omezení technických ztrát
Rizika projektu a jejich ošetření
– Finanční riziko
– kurzové riziko – nákup technologie od zahraničního dodavatele v
jiné než domácí měně
– úrokové riziko – vyplývající z pohybu úrokových sazeb
– Pojistitelná rizika
– pojištění kryjící rizika během výstavby (živelné pohromy, požár,
odcizení, vandalismus, odpovědnost za škody)
– pojištění kryjící následující rizika během provozu (živelné
pohromy, požár, odcizení, vandalismus, odpovědnost za škody,
pojištění výpadku provozu s úhradou ušlého zisku)
Produkty a služby nabízené při
financování projektů v teplárenství
– financování ekologizace CZT
Možnosti
financování
– kompletní výměna zdroje
–
–
–
rekonstrukce stávající technologie
částečná plynofikace / změna palivové základny
výměna hořáků, atd.
– financování rekonstrukce rozvodů
Nabízené
produkty a
služby
– investiční dlouhodobý úvěr – financování
investičních nákladů projektu
– střednědobý / krátkodobý úvěr
–
profinancování nároku na dotaci / provozních
potřeb
– úrokové a kurzové zajištění
Případová studie
Teplo Kopřivnice
Projekt a motivy k jeho realizaci
–
modernizace CZT Kopřivnice – modernizace tepelných sítí, výstavba
kogeneračních jednotek
–
spolupráce stávajícího dodavatele tepla a Tepla Kopřivnice umožní snížení
ztrát tepla během přenosu, snížení poruchovosti systému, zajistí plynulou
dodávku tepla zákazníkům
–
kombinace výstavby kogenerační jednotky Tepla Kopřivnice a biomasového
kotle stávajícího dodavatele tepla umožní:
=> zefektivnit výrobu s ohledem na možné státní podpory (KVET
podpora, provozní podpora tepla z OZE)
=> kombinaci výroby tepla z uhlí, biomasy a z.plynu
=> dodatečné výnosy z prodeje EE
=> zajistí akceptovatelnou cenu tepla zákazníkům v Kopřivnici
Případová studie
Teplo Kopřivnice
Financování projektu
–
vypsána veřejná zakázka na financování
–
kombinace vlastních zdrojů, dotace a bankovního financování
–
investiční 13-ti letý úvěr pokrývající profinancování CAPEXu, předfinancování
dotace, kapitalizaci úrokové sazby během výstavby projektu
–
OPPI dotace
–
Grantika ČS organizovala výběrová řízení na generální dodavatele, poskytuje
dotační management
Případová studie
C-Energy Bohemia
Projekt a motivy k jeho realizaci
–
3 HÚ kotle (3x65t/h) + TG (46,5MWe) + LTO kotel (25t/h) =>
nový CAPEX: úprava LTO kotle, 2 nové HÚ kotle (2x40t/h)
+ TG (22 MWe) + 4 plynové motory s HRSG kotly
–
ekologizace zdroje s ohledem na nové emisní limity požadované legislativou
od roku 2016 (SO2, NOX,TZL)
–
optimalizace zdroje (snížení kapacity uhelných kotlů s cílem zvýšení
efektivnosti zdroje, výměna neekonomických rozvodů)
–
diverzifikace paliva (HÚ + ZP) spojená s rozšířením
nabízených služeb - ČEPS nabídka přenosových
služeb terciální regulace)
Případová studie
C-Energy Bohemia
Průběh realizace projektu
–
rozděleno do 3 fází s časovým harmonogramem 2Q 2013 – 2015:
1. fáze: úprava stávajícího LTO kotle, instalace 4 plynových motorů vč.
HRSG kotlů, rekonstrukce výměníkové stanice
2. fáze: výměna stávajícího HÚ za nový, instalace odsíření
3. fáze: výměna stávajícího HÚ za nový, rekonstrukce turbíny,
optimalizace a testování kompletního provozu
Případová studie
C-Energy Bohemia
Financování projektu
– kombinace vlastních zdrojů, dotace a bankovního financování
(20 : 22 : 58)
– syndikovaný investiční 10-ti letý úvěr (3 banky)
– SFŽP dotace – prioritní osa 2.2a rekonstrukce spalovacích
zdrojů s výkonem > 5 MW za účelem snížení emisí (SO2,
NOX, TZL)
– závazná pravidla pro výběr GD (zadávací dokumentace a SoD)
– bez možnosti zástavy pozemků dotčených projektem (vyjednaná
výjimka – SFŽP spoluzástavní věřitel)
– možnost průběžného proplácení dotace
Případová studie
C-Energy Bohemia
Přínosy projektu
–
kompletní rekonstrukce zdroje ze zvýšením efektivity jeho provozu
–
rozšíření portfolia nabízených služeb – poskytování podpůrných služeb v rámci
přenosové soustavy (MZ +15, po realizaci projektu také MZ +/– 5 a 15 a
sekundární regulace)
–
splnění emisních limitů daných legislativou
Zapojení banky
–
konzultace již v rámci přípravy projektu – možnosti financování, soulad s
legislativou, technické řešení (EA, studie proveditelnosti)
–
zajištění investičních i provozních potřeb klienta
–
fixace úrokové sazby min. po dobu ½ doby splatnosti úvěru
–
podpora investorů při vyjednávání podmínek dotace se SFŽP
Erste Energy Services
– 100% dceřiná společnost České spořitelny
– licencovaný obchodník s elektrickou energií a plynem
– výkup elektřiny zejména z OZE (BPS, MVE, SE a VTE)
– tento rok vykoupíme cca 750 GWh „zelené elektřiny“
– zajištění fyzické dodávky elektřiny a plynu konečným
zákazníkům a nabídka souvisejících produktů
Erste Energy Services
–
cena elektřiny nejníž za 10 let – prostor pro další pokles je minimální
–
prodej elektřiny
–
–
změna strategie z dlouhodobého zajištění na kratší a flexibilnější produkty
–
možnost prodeje na základě denních (hodinových) cen v kombinaci se zajištěním
ceny finančním produktem
nákup ostatních komodit (hlavně plyn, případně černé uhlí)
–
vhodné dlouhodobé zajištění (přes FSČS až na 5 let), fyzická dodávka jen plyn
–
transparentní a férové ceny (navázané na OTE, PXE, EEX)
–
flexibilita v platebních podmínkách
Erste Energy Services
Erste Grantika Advisory
– do 31.3.2014 pod obchodním názvem Grantika České Spořitelny, a.s.
– 100% dceřiná společnost České spořitelny, a.s.
– dlouholeté zkušenosti - působení na trhu od roku 2000
– regionální zastoupení na území celé ČR
– 84% úspěšnost v získávání dotací z fondů EU
– číslo 1 v EU poradenství pro podnikatele
– podáno přes 2500 projektů
– získáno 10 mld. Kč dotace
– výjimečné pojištění profesní odpovědnosti až do výše 5 000 000 EUR
– pomůžeme vám najít, získat a udržet dotaci
Erste Grantika Advisory
Dotační management- připravíme dotaci pro Vás na míru
! Etapa realizace, řízení a monitoringu projektu je mnohdy obtížnější než
získání dotace. Při nedodržení předepsaných pravidel se může stát, že
dotace bude příjemci krácena nebo zpětně odebrána. Nabízíme Vám:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
komplexní řízení projektu ve fázi realizace i monitoringu
asistenci při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace,
zaškolení osob odpovědných za realizaci projektu na straně žadatele,
průběžnou kontrolu plnění harmonogramu nastaveného v žádosti o dotaci
kontrolu souladu smluvní dokumentace
kontrolu naplnění rozpočtu projektu a jeho výstupů dle žádosti o dotaci,
Poradenství ke splnění povinné publicity příspěvku EU,
vypracování požadovaných reportů, předkládaných poskytovateli
administrativní úkony práce v elektronických systémech
pravidelné osobní kontroly u žadatele, účast na kontrolách ze strany
poskytovatele dotace a dalších pověřených subjektů,
Erste Grantika Advisory
Výběrová (zadávací) řízení
– realizujeme na základě příkazní smlouvy
– tým zkušených specialistů
– několik možností spolupráce
–
komplexní administrace zakázky vč. shromažďování nabídek (hodnotící komisi
stanovuje zadavatel)
–
dílčí práce (vytvoření zadávací dokumentace)
–
konzultační činnost
–
školení odpovědných zaměstnanců zadavatele
– veřejný zadavatelé, dotovaný zadavatel, sektorový zadavatel
– výběrová řízení podle pravidel dotačních programů
Erste Grantika Advisory
Další služby
– oceňování podniku
– M&A - fúze a akvizice
– investiční pobídky
– zpracování podkladů pro získání finančního partnera
– efektivní řízení nákladů
– strategické řízení
Kontakty
Odbor specializované financování
–
Iva Lodr - tel.: 956 714 233, e-mail: [email protected]
Kompetenční centrum pro energie
–
Max Wandler - tel.: 956 714 291, e-mail: [email protected]
Erste Energy services
–
Jakub Židoň - tel.: 606 711 492, e-mail:[email protected]
Erste Grantika Advisory
–
Richard Lev – tel.: 515 917 651, e-mail: [email protected]
Děkuji za pozornost
Download

Financování projektů v teplárenství