,
T.C.
MUT KAYMAKAMLIĞI
İçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
o**'ff***
ükfu
konu
: 17858819-809/
:
6 L,O3
27ll0l20l4
İstatistiki veriler
ıvıÜnünr,üĞüNB
Milli Eğitim Müdürlüğüniin 2411012014 tarihli ve 48|4522 sayılı "İstatistiki
Veriler" ile ilgili yaz§ı ilişikte gönderilmiştir. İlgili yazının ekindeki bilgi formunun
I1
düzenlenerek en geç 27lI0l2014 tarih ve saat 16:00'a kadar Müdürlüğümize bildirilmesi
hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Lhıı{etD.AşTÜRK
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER:
I-Yazı (i
Sayfa)
2-Form (1 Sayfa)
DAGITIM
:
Bütün Okul/Kurum Müdürlüklerine.
[rorı l!g;!l ./or-,,^
r6.ı4rnc-rn 33
a,Jre-§ı".o-- 56n J.-.lIr-,J,si-
27l10l20|4
Ş
$rna^|[
,
c!aı.^
VHKİ
27l|0l20l4 Şef
İ
,ı*,; ,* ,o
**' fu -\r.
"i;
#
,r"
Lİ |İ fu .ç
tf,ffiU:*ܧ
*ltş '4rrJ"
*a,ısı
ııçx
ça-tı.aİ
w&.tııw w{i*f*.tşş,aü
.fldJgğ:
üüa:&We..Mr?**tlifuib,İİtğt$t_«ııığı
i§6üö ftEuelPıılcıtiıı
ö*ar*Jr.Ça*ığırı$*§F*üı.ııışxi;xii uM üı*wwf;üiü
;§]s
[3,ğ4t
y,?4;gffiw Fek'* ü
{.8ğ4i,i?41?ğ?
&ieçi:§çiaı
*?rhrnrİ n
er*
üğ34174ğ*İ&_& ffilı? "ğ
mıswıxıw#. ffi,gmaİıL*nxı
iraİb4,ç. Teğı
#-#rw;txı
inrn5 - ştıt
V}qWipmwİ:f
wgı;ff k&"#wı"iı
ffiü
jİd?İ
l ı T!
l ,.*$w
*
$
Download

jİd?İ - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü