Příloha ACEP 9/2012
INFORMACE Z NÁRODNÍ KANCELÁŘE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
Prosíme, seznamte, věřící vhodným způsobem s následujícími informacemi. Text můžete
vyvěsit na vývěsky. Upřímně Vám děkujeme za pomoc a spolupráci.
VÝROČÍ 100 LET PMD
100 let od založení PMD v Čechách a na Moravě
Spolek Díla šíření víry (první ze čtyř Misijních děl, dnes Papežské
misijní dílo šíření víry) byl v Čechách a na Moravě zaveden r. 1911,
kdy byl prohlášen v úředních diecézních listech. V roce 1912 byl
uveden v život ustavením diecézních, vikariátních a farních ředitelů a
vydáváním „Věstníku“ v českém jazyce nákladem 10.000 výtisků.
Vydáváním časopisu a ústřední správou Díla bylo pověřeno
ředitelství pražské, kterému byl zároveň svěřen úkol pečovat o další jeho osudy v naší vlasti.
Dílo bylo zavedeno v Čechách ve čtyřech diecésích a na Moravě v brněnské. Výsledek podpor
došlých ze všech diecésí v Čechách a na Moravě: r. 1912: 3.448,17 K, r. 1920: 24.811,89 K.
Více informací v příloze „02_Vyroci 100 let PMD zakladni informace“.
JAK OSLAVIT 100 LET PMD
Aby se víra mohla šířit i v zemích, které zatím nejsou schopny samostatného financování
vlastních projektů, vybízíme věřící v našich farnostech, obce, rodiny, školy, organizace a
společenství, aby uvážili, jakým způsobem by mohli propojit vlastní společenské a kulturní
události s podporou misií. V přílohách „03_Jak oslavit 100 let PMD“ a „04_Tabulka
misijnich vyroci“ navrhujeme možnosti, které se mohou díky tvořivosti proměnit
ve skutečnost.
OSLAVY MISIJNÍ NEDĚLE
Misijní neděli mohou doprovázet přednášky, besedy, videoprojekce, výstavy, žehnání svící,
vigilie, adorace a modlitba růžence. Děti se rády zapojují do tradičních akcí PMD (Misijní
koláč, Misijní jarmark, Pohled pro misie, Misijní bonbónek apod.), zpívají misijní hymnu,
podílí se na přípravě liturgie i tím, že svými převleky v obětním průvodu připomínají děti
různých kontinentů. Ideální je přihlásit děti do Misijního klubka. Světový den modliteb za
misie s sebou přináší kromě pravidelných bohoslužeb a misijních sbírek na projekty
Papežského misijního díla šíření víry i řadu dalších aktivit, na které Vás srdečně zveme:
MISIJNÍ MOST MODLITBY 2012 – sobota 20. 10. ve 21:00
Před 86 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní
neděli, kterou od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry.
Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně
podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích).
I letos přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního
Mostu Modlitby (dále MMM), a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu 20. října
ve 21:00. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se
růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti
evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.
1
Příloha ACEP 9/2012
MULTIMEDIÁLNÍ DVD - MISIJNÍ NEDĚLE
Již v loňském roce jsme pro Vás připravili stále aktuální multimediální DVD, které
obsahuje: 11x VIDEO, 11x AUDIO, 210x FOTO a 129x INFO souborů. Naleznete zde
videoklipy, řadu informací o Misijní neděli a náměty k jejímu slavení, poselství Sv. otce,
homilie, plakáty, hymnu PMDD, výstavy, fotogalerie, přehled činnosti PMD, zajímavosti ze
světa misií, misijní růženec světla, vigilii, informace o prožívání iniciačních svátostí
v misiích a další. DVD má pomoci k dobré přípravě a prožití říjnové Misijní neděle. DVD
lze využít ve farnostech, komunitách, školách, společenstvích i rodinách.
MISIJNÍ NEDĚLE NA RADIU PROGLAS
V sobotním růženci 20. 10. od 20.30 hod. budeme pamatovat na misie, každý desátek
obětujeme za jeden kontinent. V sobotu 20. 10. ve 21.00 hod. se moderátor pomodlí
modlitbu za misie z Kancionálu č. 032. Přímluva za misie a na misijní úmysl zazní ve
chválách v sobotu 20. 10. večer, v neděli 21. 10. ráno a večer.
Myšlenka na den od P. Jiřího Šlégra, národního ředitele PMD, zazní v neděli 21. 10.
V časech 5.30, 11.57 a 17.55. V neděli 21. 10. bude v 9.00 hod. přímý přenos slavnostní mše
svaté z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě. Hlavním celebrantem bude
P. Marek Adamczuk, OMI, českobudějovický diecézní ředitel PMD. Po mši svaté v neděli
21. 10. zazní v 10.00 hod. poselství Benedikta XVI. k Misijní neděli. Prosba za misie zazní
také v neděli 21. 10. v polední modlitbě Anděl Páně a v Modlitbě rodin v 18.00 hod.
ČESKÝ ROZHLAS 2 - PRAHA
V neděli 21. 10. bude v 9.00 hod. přímý přenos slavnostní mše svaté z kostela sv.
Bartoloměje v Pardubicích. Hlavním celebrantem bude P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD.
Všichni jste na uvedené pořady srdečně zváni.
PROSÍME všechny, kdo se chystají zapojit do MMM nebo dalších akcí spojených s Misijní
nedělí, aby o plánovaných aktivitách stručně informovali kancelář PMD. Všem, kteří Misijní
neděli jakýmkoliv způsobem podpoříte, upřímně děkujeme!
NABÍDKA NOVÝCH MISIJNÍCH MATERIÁLŮ
Viz také příloha s obrázky: 05 Vyberte si z novych misijních materialu, 06 Plakat Misijni
nedele 2012 web 1
Misijní kalendář 2013 – Zambijský Bambo (ze života budoucích kněží) - kalendář je
věnovaný tématu, bez něhož by misie nebyly misiemi. Pohledem domorodých lidí se totiž
díváme na kněžská povolání. Samozřejmostí je 12 unikátních pohlednic a kompletní
kalendária, svědectví ze života bohoslovců, misionářů i domorodců; podrobnosti
o projektech, které v misiích z ČR podporujeme. Naší radostí bude, když kalendář udělá
radost Vám!
2
Příloha ACEP 9/2012
Plakát k Misijní neděli 2012 – určený hlavně do všech farností, děkujeme za včasné vyvěšení
Plakát s výzvou „Darujme svůj jednodenní výdělek pro misie“, který je rozesílaný do všech
farností, navazuje na dopis Národního ředitele PMD k Misijní neděli a připomíná též 100leté
výročí od založení Misijních děl u nás.
Výroční zpráva PMD 2011 – hezká barevná brožura, která na 36 stranách představuje
grafy, statistiky a informace o projektech Papežských misijních děl. Dozvíte se, do kterých
misijních zemí putuje pomoc z České republiky a samozřejmě, že zde naleznete finanční
výroční zprávu PMD a zprávu nezávislého auditora. Uvedené informace jsou doprovázeny
poutavými fotografiemi.
Misijní křížek – malý kovový křížek se šňůrkou pro pověšení na krk. Křížek má na sobě pět
tradičních misijních barev a hodí se opravdu pro každého. Je to dobrý symbol pro každého
misionáře.
Svíčka missio – krásná středně velká kulatá svíčka (průměr 5 cm a výška 6 cm) s misijním
potiskem: „Missio – Rozdělme se o svůj chléb a svou víru!“ Hodí se pro nejrůznější setkání,
modlitby i jako dárek.
Misijní zápalky 100 let PMD – zapalme svá srdce pro Boha
a věnujme misiím jeden den. Při používání těchto zápalek připomínajících 100 let PMD,
můžete krátkou modlitbou pamatovat na potřebné v misiích. Když je budete používat při
zapalování svíček ke společné modlitbě, mohou Vám připomenout společenství modlitby
těch, kterým v misiích pomáháme. Zápalky nám tedy „posvítí“ na důležitost a aktuálnost
světových misií i na to, že právě na tento účel můžeme věnovat výtěžek jednoho dne.
Igelitová taška s logem PMD – hodí se pro každodenní použití, vejdou se do ní věci
formátu A4. Vám a Vašemu okolí může připomínat Papežská misijní díla.
www.missio.cz – nový web Papežských misijních děl
Na svátek sv. Benedikta, patrona Evropy, spustila Papežská misijní díla v ČR nový web
www.missio.cz. Na tomto misijním portále naleznete přehledně uspořádané všechny
informace týkající se činnosti PMD u nás i v misijních zemích. Duchovní správci farností
ocení zejména informace k blížící se Misijní neděli (podněty k prožití, materiály, přehled
sbírek, projekty podpořené z peněz vybraných na Misijní neděli) jakož i dostatek možností,
jak se mohou členové farností a různá farní společenství zapojit do podpory Misijních děl např. skrze sedm tvořivých aktivit, činnost Misijních klubů a klubek nebo modlitbou za
misie. Katecheté zde naleznou rubriku k misijní výchově dětí a dostatek podnětných
materiálů. Vše je provedeno v moderních technologiích a poutavé grafice.
Více informací: Papežská misijní díla, Špindlerův Mlýn 33, 543 51, tel/fax: 499 433 058,
604 838 882, číslo účtu: 72540444/2700, [email protected], www.missio.cz.
3
Download

Infromace z národní kanceláře papežských