SI-6TH0A-002-02
Základní bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ
• Před montáží komponentů si vyhledejte a pozorně přečtěte
servisní pokyny. Uvolněné, opotřebované nebo poškozené
součásti mohou způsobit pád s vážnými následky. Důrazně
doporučujeme používat výhradně originální náhradní díly
Shimano.
• Před montáží komponentů si vyhledejte a pozorně přečtěte
servisní pokyny. Pokud není nastavení provedeno správně,
může dojít k sesmeknutí řetězu a následně pádu jezdce
s važnými následky.
• ST-5700/5703, BL-TT79 používejte v kombinaci s BR-5700.
BR-5700 nepoužívejte se stávajícími silničními pákami STI
nebo s brzdovými pákami pro rovná řídítka BL-R770/BL-R550,
neboť by v brzdném systému vznikala příliš vysoká brzdná síla.
• Tyto technické a servisní pokyny čtěte pozorně a uchovejte je
na bezpečném místě pro budoucí potřebu.
Ovládání páky zadního řazení
Ovládání páky předního řazení
• Páka A: Řazení z menších na větší pastorky.
Páka A má cvaknutím definované polohy 1 a 2.
(FD-5700)
• Páka předního řazení
• Páka a: Řazení z menšího na větší převodník.
Pákou b přeřaďte jednou nebo vícekrát, aby
byla řadící jednotka na nejnižším stupni.
Bowden
Tělo opěrky
Páka b
Úchyt lanka
Páka A
Páka a
počáteční poloha
1 Cvak
4 3
1: Přeřazení o jeden stupeň
Např.: ze 3. na 4.
Stiskněte alespoň jednou
Lanko prostrčte otvorem pro lanko.
Bowden lze vést dvěma směry: vodítkem (1) (uvnitř) nebo vodítkem
(2) (vně).
Páka a
2 Cvak
Páka A
počáteční poloha
Pozn.
• Pro použití s trojpřevodníkem se seznamte, vedle těchto
servisních pokynů, rovněž s pokyny pro ST-5703 a FD-5703.
• Řazení pomocí řadících jednotek by mělo probíhat pouze při
otáčení převodníků.
• Pro hladký chod používejte určený typ bowdenu a vodítko
v oblasti osy šlapacího středu.
• Před montáží naneste na lanko i do dutiny bowdenu mazací
tuk pro zaručení volného pohybu.
• Tento typ rámů není doporučen kvůli vysokému odporu lanka
ve vnitřním vedení, který by mohl zhoršit funkci SIS.
• Pro řadící lanka se používá speciální mazací tuk (SIS-SP41).
Nepoužívejte mazací tuk DURA-ACE, nebo jiná maziva, neboť
by mohlo dojít ke zhoršení vlastností řazení.
• Záruka se u těchto součástí nevztahuje na opotřebení
a zhoršení vlastností způsobené běžným používáním.
• Se všemi dotazy na způsob montáže, používání a údržby
se obracejte na specializované cyklistické prodejce.
2. Do otvoru čepu vsuňte imbus klíč
2,5mm nebo podobný nástroj a gumovou
paličkou opatrně čep páky vyklepejte.
Po vyjmutí čepu lze páku a opěrku
demontovat.
Podle vyobrazení provlečte lanko a váleček usaďte do úchytu lanka.
Jmenovka
Pokud zdvih páky a neprovede úplné
přeřazení, stlačte opět páku a o vzdálenost
(X') pro doplnění chybějícího zdvihu páky (X).
Váleček lanka
Montáž těla opěrky a jednotky páky
Lanko vsaďte tak, aby váleček lanka usedl do navíjecího
mechanismu co nejhlouběji.
1. Páčku konektoru vsuňte do průvleku v hlavní páce a poté tělo
opěrky a páku
smontujte. Poté vložte
konec vratné pružiny do
drážky.
(1)
Vhodné lanko
1,2mm
• Lanko (povlak PTFE) ••••••••••••••••
5
3
4mm
• Utěsněný bowden SP41(1) ••••••••••
2: Rychlé přeřazení o dva stupně
Např.: ze 3. na 5.
SP41
Momentální zdvih
(2)
SEALED
Páka konektoru
Kryt lanka řazení
4mm
• Bowden SP41 (2) ••••••••••••••••••
Průvlek v hlavní páce
SP41
Drážka
UPOZORNĚNÍ
• Páka b: Řazení z většího na menší převodník.
Koncovka 4mm
• Páka B: Řazení z větších na menší pastorky.
Jedním stiskem páky B dojde k přeřazení o jeden stupeň z většího
na menší pastorek.
Před používáním se ujistěte, zda je namontovaný kryt lanka
řazení. Pokud by nebyl namontován, hrozí nebezpečí poranění.
K měniči
Plastová koncovka
2
1
Plastová koncovka nebo
koncovka 4mm
Nedemontujte kryt řadící jednotky,
neboť by mohlo dojít k problémům
s funkcí.
Vratná pružina
Vodítko lanka
2. Zarovnejte otvory pro čep a podle vyobrazení nasaďte speciální
nástroj (1) pro nasunutí čepu.
Páka b
Kryt řadící jednotky
Zkrácení bowdenu
Páka B
počáteční poloha
Páka B
4 3
Např.: ze 4. na 3.
Drážka pojistného kroužku
Bowden zkracujte z opačné strany, než je jeho označení. Po
ustřižení srovnejte konec tak, aby měl rovnoměrně kruhový tvar.
Páka b
počáteční poloha
Po stisku páky b páka cvakne
nejdříve při dosažení dořazovací
polohy (poloha odstraňující hlučnost)
a podruhé, výrazněji, při dokončení
řadícího zdvihu. Po dořazení další
stlačení páky dokončí řadící zdvih.
Koncovka na rámu
Nastavovací šroub
Po zkrácení nasuňte na konec koncovku bowdenu.
Nastavení zdvihu páky
Koncovka bowdenu
Imbus klíč 3mm
Čep pro přímou
montáž (M5)
Dořazení
ST-5700
02
Nastavovací vložka 5mm
(výchozí)
Nastavovací vložka 10mm
Pro dosažení optimálních vlastností jsou doporučeny
následující kombinace.
Určení
105
Řadící páky
ST-5700
Bowden
OT-SP41 (SIS-SP41)
Stupňů
20
Přesmykač
Kliky s převodníky
Zadní měnič převodů
FC-5700
RD-5700-SS
Zadní náboj
FH-5700
Kazetové pastorky
CS-5700
Řetěz
CN-5701
Vodítko lanka pod osou šlapacího středu
SM-SP17
Nastavovací šroub
Zadní
Poloha řetězu
Při poloze řetězu na vnějším převodníku
a velkém pastorku může řetěz zachytávat
o vodítko přesmykače a působit
charakteristický hluk. Pokud tato situace
nastane, stiskněte lehce páku b (do polohy
kdy dojde ke cvaknutí); přesmykač se lehce
posune směrem k menšímu převodníku
a hlučnost pohonu ustane.
Namontujte s dotaženým nastavovacím šroubem.
Rozsah nastavovacího šroubu je 6 otáček.
Páku B stiskněte nejméně 9x, aby se jednotka
dostala do polohy nejvyššího stupně.
2. Provlečte lanko a usaďte bowden.
Páka B
Stiskněte nejméně 9x
Lanko prostrčte otvorem pro lanko.
Bowden lze vést dvěma směry: vodítkem (1) (uvnitř) nebo vodítkem
(2) (vně).
• Vsazení a vyjmutí nastavovací vložky
Lanko vsaďte tak, aby váleček lanka usedl do navíjecího
mechanismu co nejhlouběji.
Pozor při řazení
<Montáž>
Páka a
Vsuňte průvlek do páky tak,
aby výstupek zaskočil do
drážky bránící uvolnění.
Průvlek v hlavní páce
Zkontrolujte
Ujistěte se, že je bowden
v koncovce spolehlivě usazen.
Před používáním se seznamte s těmito servisními pokyny společně
s pokyny pro RD-5700, FD-5700.
Výměna vodítka lanka
Lanko
Údržba
Montáž
Páka A
Bowden
Otvor pro lanko
Přední
Páka b
Montáž:
Koncovka na rámu
Lanko
Po stisknutí páky Aa se páka Bb také pohybuje, avšak
důsledně dbejte, aby na páku Bb nepůsobila žádná síla.
Obdobně při řazení pákou Bb netiskněte páku Aa. Při
současném stisknutí obou pák nedojde k přeřazení.
Vložka
<Demontáž>
Páka B
Výměna průvleku hlavní páky
Pozn:
Chod
přesmykače
3. Vyjměte speciální nástroj
(1) a pomocí speciálního nástroje
(2) nasuňte pojistný třmenový
kroužek.
Vždy ponechte určitou vůli v délce i v případě, že zkracujete
podle plné délky při krajní poloze řídítek.
Bowden
SM-CA70 / SM-CA50
Ovládání
• Páka zadního řazení
Dořazování (postup odstraňující
hlučnost převodů)
Při poloze řetězu na nejmenším převodníku
a menším zadním pastorku může řetěz
zachytávat o vodítko přesmykače a působit
charakteristický hluk. Pokud tato situace
nastane, stiskněte lehce páku a (do polohy
kdy dojde ke cvaknutí); přesmykač se lehce
posune směrem k menšímu převodníku
a hlučnost pohonu ustane.
FD-5700
• Správná orientace čepu je s drážkou pro pojistný třmenový
kroužek nahoře.
• Zkontrolujte, zda je horní plocha čepu zarovnaná s povrchem
těla opěrky tak, aby bylo možné do drážky nasadit pojistný
třmenový kroužek.
Utahovací moment:
1,5-2Nm
Cvak
Pokud je potřeba zvětšit zdvih páky, vyjměte vymezovací vložku.
Pokud je potřeba zmenšit zdvih páky, použijte vložku dodávanou
jako příslušenství (10mm).
Čep nevsunujte z této strany,
došlo by k poškození těla opěrky.
Upevňovací šroub
SP41
Kompletní zdvih
pro přeřazení
Cvak
SI-6TH0A-002
• Koncovka na rámu
1. Koncovku upevněte na spodní rámovou trubku.
SP41
Technické a servisní pokyny
Čep páky
Páka
Pozn:
Montáž lanka řazení
Plný řadící zdvih
pro přeřazení
Vždy se ujistěte, že čep
vysunujete tímto směrem.
Při vysunování čepu
opačným směrem dojde
k poškození těla opěrky.
Montáž na řídítka
Montáž brzdového lanka
Stáhněte kryt opěrky a dotáhněte upevňovací matici imbus klíčem
5mm.
Vhodné lanko
• Lanko řazení (nerezové) ••••••••••••••••
Kryt jednotky
• SLR bowden ••••••••••••••••••••••••••
Páka A : Řazení z menších na větší pastorky.
Páka B : Řazení z větších na menší pastorky.
Páka a : Řazení z menšího převodníku na větší.
Páka b : Řazení z většího převodníku na menší.
1,6mm
Demontáž páky a těla opěrky
1. Nejprve pomocí speciálního nástroje sejměte pojistný třmenový
kroužek. Koncem (B) speciálního nástroje (2) srovnejte pojistný
kroužek se směrem vysunutí. Poté část A nasuňte na pojistný
kroužek a vyjměte jej.
5mm
Vždy ponechte určitou vůli v délce i v případě, že zkracujete podle
plné délky při krajní poloze řídítek.
Utahovací moment:
0,2Nm
Rádiusová vložka
* Vyobrazena je pravá páka.
Demontáž součástí pák usnadní, při
výměně lanka, vyobrazený postup
odstranění krytu.
Kryt řadící jednotky
Směr vysunutí pojistného kroužku.
Výměna krytu opěrky
Prohlubeň
Pojistný kroužek
Po uvolnění se obě páky vrací do výchozí polohy.
Vodítko lanka vyměňujte pomocí tohoto
otvoru.
Dbejte, aby při navíjení omotávky nedošlo k překrytí krytu řadící
jednotky nebo otvorů lanka. Pokud by omotávka tyto oblasti
překryla, nebude možné vyměnit lanko.
Výstupky na krytu opěrky pasují do příslušné dutiny na opěrce.
Speciální nástroj na demontáž
pojistného kroužku
Imbus klíč 5mm
Omotávka
Kryt řadící jednotky
Otvor pro lanko
Správná poloha podložky objímky
(B) je, při pohledu zepředu,
s malou prohlubní na povrchu
v horním levém rohu.
* Servisní pokyny v dalších jazykových verzích jsou dostupné na:
http://techdocs.shimano.com
Upozornění: Dalším vývojem může dojít ke změně specifikací bez upozornění. (Czech)
Utahovací moment:
6-8Nm
Před montáží komponentů na rámy a řídítka z kompozitních materiálů si ověřte výrobcem doporučené utahovací
momenty. Překročení povolených hodnot může způsobit poškození kompozitních struktur a příliš nízký utahovací
moment naopak nezaručí spolehlivé upevnění komponentů.
UPOZORNĚNÍ
Při demontáži pojistného kroužku
může dojít jeho vymrštění, proto
dbejte na bezečnost osob
i vybavení v okolí.
Pozn. ke značení:
R: pro pravou opěrku
L: pro levou
Pro usnadnění montáže potřete
vnitřek krytu opěrky kapalinou na bázi
ethylalkoholu.
Download

ST-5700 - Shimano