PŘEHLED JUDIKATURY
ve věcech předběžných opatření
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Seznam použitých zkratek . . . . . . . . . . . . . 12
A.
I.
a)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
b)
10.
11.
12.
13.
14.
c)
Předběžná oPAtření . . . . . . . 15
Pravidla řízení o předběžném
opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Podmínky řízení . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pravomoc k vydání předběžného
opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Překážka věci rozsouzené . . . . . . . . . .
Opětovný návrh na vydání téhož
předběžného opatření I . . . . . . . . . . . .
Opětovný návrh na vydání téhož
předběžného opatření II . . . . . . . . . . . .
Nařízení téhož předběžného opatření
v jiné věci. „Přenesení“ předběžného
opatření do jiné věci . . . . . . . . . . . . . .
Předběžné opatření vydané věcně
nepříslušným soudem . . . . . . . . . . . . .
Příslušnost soudu při obavě z ohrožení
výkonu rozhodnutí . . . . . . . . . . . . . . . .
Postup odvolacího soudu při nedostatku
pravomoci k nařízení předběžného
opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Věcná příslušnost v průběhu probíhajícího
dovolacího řízení . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
17
18
19
20
21
22
23
náležitosti návrhu na vydání
předběžného opatření . . . . . . . . . . . . 25
Požadavek určitosti návrhu a rozhodnutí
o předběžném opatření . . . . . . . . . . . .
Spojitost návrhu na vydání předběžného
opatření s návrhem ve věci samé . . . . .
Provázanost s řízením ve věci samé
a její vliv na obsah návrhu na vydání
předběžného opatření . . . . . . . . . . . . .
Petit požadující zablokování veškerých
prostředků na účtu odpůrce . . . . . . . . .
Deklarující výrok předběžného
opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
26
15.
16.
17.
d)
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29
29.
Legitimace v řízení o předběžném
opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
31.
30
30.
Obsah
Člen bytového družstva jako účastník
řízení o předběžném opatření týkajícího
se dispozicí s bytem . . . . . . . . . . . . . . . 31
Aktivní legitimace ke vznesení námitky
práva na bezplatný převod předběžným
opatřením postiženého bytu . . . . . . . . 32
Pasivní legitimace statutárního orgánu
obchodní společnosti . . . . . . . . . . . . . . 34
Pravidla týkající se průběhu
a vedení řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Podpůrné využití jiných ustanovení
občanského soudního řádu v řízení
o předběžném opatření. Zastavení řízení
o předběžném opatření pro překážku
věci rozhodnuté . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K odnětí možnosti jednat před soudem
před rozhodnutím o předběžném
opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problém zachování rovnosti zbraní při
rozhodování o předběžném opatření . . .
„Koncentrace“ skutkových tvrzení
k okamžiku vyhlášení prvostupňového
rozhodnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skutkové okolnosti vznesené
v odvolacím řízení I . . . . . . . . . . . . . . .
Skutkové okolnosti vznesené
v odvolacím řízení II . . . . . . . . . . . . . .
Iniciativa soudu při stanovení doby
trvání předběžného opatření . . . . . . . .
Povinnost k ohraničení doby trvání
předběžného opatření nařízeného
před zahájením řízení . . . . . . . . . . . . .
Zánik předběžného opatření
ze zákona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zánik předběžného opatření následkem
zastavení řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Následky zániku předběžného opatření
při neúspěchu navrhovatele ve věci
samé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Předběžné opatření soudu versus
rozhodčí nález . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trestněprávní ochrana předběžného
opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soupis nájemcových movitých věcí
soudním vykonavatelem . . . . . . . . . . .
36
37
38
42
43
45
47
48
50
51
52
52
53
55
5
Obsah
e)
32.
33.
34.
35.
36.
II.
a)
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
6
Pravidla pro zjišťování skutečností
podstatných pro rozhodnutí
o předběžném opatření . . . . . . . . . . . 57
Co a kdy se prokazuje a co se osvědčuje
– obecné pravidlo . . . . . . . . . . . . . . . .
Míra prokazování obavy z ohrožení
výkonu soudního rozhodnutí . . . . . . . .
Dokládání rozhodných skutečností
při ochraně prozatím neexistujícího
exekučního titulu . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osvědčování přiměřenosti povinnosti
ukládané předběžným opatřením . . . .
Prověřování, zda je povinnost ukládaná
předběžným opatřením splnitelná . . . .
57
58
60
61
63
důvody pro vydání předběžného
opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
obecná pravidla . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Předběžné opatření jako prostředek
k nápravě faktických, nikoliv
právních vztahů . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K rozdílům při posouzení důvodů
pro vydání předběžného opatření
podaného před a po zahájení
meritorního řízení . . . . . . . . . . . . . . . .
Problém předjímání meritorního
rozhodnutí výrokem předběžného
opatření – základní pravidlo . . . . . . . .
Problém předjímání meritorního
rozhodnutí výrokem předběžného
opatření – výjimky . . . . . . . . . . . . . . .
Povinnost uložená předběžným
opatřením do minulosti . . . . . . . . . . . .
Předběžné opatření odůvodněné
poukazem na délku řízení . . . . . . . . . .
Obava z ohrožení výkonu rozhodnutí
dokládaná neznámým pobytem
odpůrce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Předběžné opatření omezující osoby
stojící mimo rámec sporného vztahu . . .
Omezení vlastnického práva
předběžným opatřením . . . . . . . . . . . .
Povinnost omezující třetí osobu
ve vlastnickém právu . . . . . . . . . . . . . .
Nařízení předběžného opatření
pro nezaplacení kupní ceny . . . . . . . . .
Předběžné opatření zakazující zcizení
věci navrhované po jejím prodeji . . . .
49.
b)
50.
51.
52.
53.
c)
65
54.
66
56.
55.
67
57.
69
58.
70
71
72
72
74
75
77
77
59.
Konkurence předběžného opatření
a rozsudku o tomtéž. Zápočet plnění
poskytnutého na základě předběžného
opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Kritéria pro zvažování přínosu
předběžného opatření a možné újmy
způsobené předběžným
opatřením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Princip subsidiarity předběžného opatření.
Konkurence mezi předběžným opatřením
a žalobou na náhradu škody . . . . . . . . 81
Vztah mezi petitem a ohroženým
právem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Kritéria důvodnosti obavy, že by výkon
rozhodnutí byl ohrožen . . . . . . . . . . . . 85
Předběžné opatření zakazující nakládání
s věcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Předběžné opatření omezující výkon
dovolené nebo přikázané činnosti . . . 88
Předběžné opatření uložené v rozporu
se zákonnou povinností . . . . . . . . . . . . 88
Zákaz provádět stavební práce
podle stavebního povolení . . . . . . . . . . 89
Předběžné opatření zákazu výstavby
do přezkumu stavebního povolení
mimo odvolací řízení . . . . . . . . . . . . . . 90
Návrh na předběžné opatření odůvodněný
poukazem na nesprávnost úředního
rozhodnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Povinnost uložená orgánu veřejné
moci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Meze předběžného opatření v řízení podle
páté části občanského soudního řádu
(při přezkumu správních rozhodnutí
v oblasti soukromého práva) . . . . . . . . 93
III. Povinnost ke složení jistoty
(§ 75b o. s. ř.) a k náhradě škody
způsobené předběžným opatřením
(§ 77a o. s. ř.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
60.
61.
62.
Zjevně bezúspěšný návrh na vydání
předběžného opatření . . . . . . . . . . . . . 96
Prokazování skutečností osvobozujících
od složení jistoty . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Nelikvidní majetek a jeho vliv
na povinnost zaplatit jistotu . . . . . . . . . 99
Obsah
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
IV.
74.
75.
76.
77.
78.
V.
a)
79.
80.
81.
Ztráta v podnikání versus povinnost
ke složení jistoty . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Nezaevidovaná platba jistoty . . . . . . . 102
Dodatečné složení jistoty . . . . . . . . . . 102
Jistota při splnění podmínek pro částečné
osvobození od placení soudního
poplatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Nepřezkoumatelné rozhodnutí
odvolacího soudu . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Podmínky pro přiznání náhrady škody
způsobené předběžným opatřením . . . 107
Subjekty odpovědné za škodu
způsobenou předběžným opatřením . . . 108
Ke zjištění výše újmy způsobené
předběžným opatřením . . . . . . . . . . . . 110
Povaha rozhodnutí o náhradě újmy
způsobené předběžným opatřením . . . 111
Újma vzniklá oddálením prodeje věci
následkem předběžného opatření . . . . 113
Odpovědnost za škodu vzniklou během
exekuce na základě později zrušeného
předběžného opatření . . . . . . . . . . . . . 114
b)
následky nesplnění povinnosti
uložené předběžným opatřením . . . . 116
91.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Zakázaný převod věci . . . . . . . . . . . . . 116
Zastavení nemovitosti zablokované
předběžným opatřením. Pojem
nakládání s věcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Námitka relativní neplatnosti převodu věci
versus předběžné opatření zakazující
nakládání s věcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Dispozice s věcí mezi manžely po vydání
předběžného opatření zakazujícího
převod věci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Lhůta pro podání návrhu na zahájení
meritorního řízení . . . . . . . . . . . . . . . . 121
92.
Předběžná opatření ve zvláštních
případech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
97.
Předběžná opatření zabezpečující
právo na ochranu osob . . . . . . . . . . . 123
Předběžné opatření zakazující
uveřejňování informací . . . . . . . . . . . . 123
Předběžné opatření zakazující zjišťovat
finanční situaci navrhovatele . . . . . . . . 124
Předběžné opatření spočívající v zákazu
užití ochranné známky . . . . . . . . . . . . 126
93.
c)
94.
95.
96.
98.
d)
Předběžná opatření ve věcech péče
o nezletilé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Iniciativa soudu při nesplnění podmínek
pro vydání předběžného opatření
podle § 76a o. s. ř. . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Limit při stanovení prozatímního
výživného . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Moderace vyživovací povinnosti
předběžným opatřením . . . . . . . . . . . . 130
Účel předběžného opatření upravujícího
styk mezi rodičem a dítětem . . . . . . . . 132
Předběžné opatření předjímající rozsudek.
Zabezpečení styku rodiče
s nezletilým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Předání nezletilého do péče rodiče,
kterému je bráněno ve styku
s dítětem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Pochybnosti o vhodnosti styku rodiče
s dítětem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Předběžné opatření odnímající dítě
z péče matky – obecná pravidla . . . . . 137
Neschopnost matky se postarat
o dítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Umístění nezletilého do léčebny
při odmítání styku . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Umístění dítěte v nemocnici
při nesouhlasu rodičů . . . . . . . . . . . . . 141
Předběžná rozhodnutí zajišťující
výlohy neprovdané matky . . . . . . . . . . 143
Předběžná opatření na ochranu
před domácím násilím . . . . . . . . . . . . 146
Pojem domácího násilí . . . . . . . . . . . .
Legitimace v řízení ve věcech
domácího násilí . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Možnosti vykázání účastníka
z obydlí, náleží-li právo k bytu
třetí osobě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Následky zániku předběžného
opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozhodnutí o nákladech řízení . . . . . .
146
147
149
151
151
Předběžná opatření
v pracovněprávních vztazích . . . . . . 153
99. Předběžné opatření ukládající povinnost
k zaměstnávání na tomtéž místě . . . . . 153
100. Srážky ze mzdy zapovězené
předběžným opatřením . . . . . . . . . . . . 154
7
Obsah
e)
Předběžné opatření v dědickém
řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
101. Meze předběžného opatření
v dědickém řízení . . . . . . . . . . . . . . . . 155
f)
Předběžné opatření v insolvenčním
řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
102. Obecně k přípustnosti předběžného
opatření v insolvenčním řízení . . . . . .
103. Předběžné opatření omezující dlužníka
po prohlášení konkursu . . . . . . . . . . . .
104. Povinnost uložená správci konkursní
podstaty (insolvenčnímu správci) I . . .
105. Povinnost uložená správci konkursní
podstaty (insolvenčnímu správci) II . . .
106. Předběžné opatření jako prostředek
k vynucení součinnosti s insolvenčním
správcem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107. Předběžné opatření insolvenčního soudu
zasahující do souvisejícího
nalézacího řízení . . . . . . . . . . . . . . . . .
108. Řízení o předběžném opatření
přerušené konkursem . . . . . . . . . . . . . .
156
156
157
157
159
160
161
VI. Výkon předběžného opatření . . . . . . 163
109. Vykonatelnost předběžného opatření . . .
110. Zánik předběžného opatření
ze zákona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111. Exekuční následky zániku
předběžného opatření . . . . . . . . . . . . .
112. Požadavek na „zdržení se exekuce“ . . .
113. Změna předběžného opatření a její vliv
na jeho vykonatelnost . . . . . . . . . . . . .
114. Exekuční řízení jako „věc sama“
ve smyslu § 74 a 102 o. s. ř. . . . . . . . .
115. K výkonu předběžného opatření
ukládajícího povinnost složit věc
do úschovy soudu . . . . . . . . . . . . . . . .
116. Vliv předběžného opatření na právní
účinky návrhu na vklad práva
do katastru nemovitostí . . . . . . . . . . . .
163
164
164
165
165
167
167
168
VII. Pravidla pro rozhodování o ústavní
stížnosti napadající rozhodnutí
o předběžném opatření . . . . . . . . . . . 171
117. Přípustnost přezkumu rozhodnutí
o předběžném opatření Ústavním soudem
– dřívější postoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
8
118. Přípustnost přezkumu rozhodnutí
o předběžném opatření Ústavním soudem
– aktuální stav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
119. Princip subsidiarity ústavní stížnosti . . . 173
120. Meze skutkového přezkumu rozhodnutí
o předběžném opatření Ústavním
soudem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
121. Předmět přezkumu předběžného opatření
Ústavním soudem . . . . . . . . . . . . . . . . 175
122. Vymezení důvodů stížnosti
(spravedlivý proces versus omezení
vlastnického práva) . . . . . . . . . . . . . . . 176
123. Formální (procesní) podstata práva
na spravedlivý proces . . . . . . . . . . . . . 178
124. Zjevná protiústavnost hodnocení
důkazů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
125. Podmínka přezkoumatelnosti rozhodnutí
o předběžném opatření . . . . . . . . . . . . 180
126. Zrušení předběžného opatření po právní
moci rozhodnutí ve věci samé . . . . . . . 181
VIII. Předběžná opatření v řízení podle
soudního řádu správního . . . . . . . . . 183
127. Předběžné opatření jako ochrana před
pokračujícím nezákonným zásahem
správního orgánu . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
128. Přípustnost předběžného opatření
po podání kasační stížnosti . . . . . . . . . 184
129. Přípustnost kasační stížnosti
do rozhodnutí o předběžném
opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
b.
I.
oStAtní Předběžná
říZení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Smírčí řízení (§ 67 o. s. ř.) . . . . . . . . . 189
130. Povaha smíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
131. Smír jako procesní i jako
hmotněprávní úkon . . . . . . . . . . . . . . . 189
132. Charakter věcí připouštějících uzavření
soudního smíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
133. Rozpor smíru s právními předpisy . . . 191
134. Určitost smíru jako podmínka
jeho vykonatelnosti . . . . . . . . . . . . . . . 193
135. Rozdíly mezi prétorským smírem
a smírem během řízení ve věci samé . . . 194
136. Pravomoc k prétorskému smíru . . . . . 195
137. Smlouva o převodu nemovitosti
jako součást smíru . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Obsah
II.
Určení otcovství souhlasným
prohlášením rodičů . . . . . . . . . . . . . . 197
138. K formálním náležitostem souhlasného
prohlášení rodičů . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
139. Přítomnost při prohlášení
otcovství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
III. Zajištění důkazu . . . . . . . . . . . . . . . . 199
140. Obecné podmínky pro zajištění
důkazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
141. Aktivní legitimace k podání návrhu
na zajištění důkazu . . . . . . . . . . . . . . . 200
142. Předběžné opatření v souvislosti
se zajištěním důkazu . . . . . . . . . . . . . . 201
Přehled uveřejněných judikátů
podle právních předpisů . . . . . . . . . . . . . . 203
Věcný rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
9
Download

Obsah (pdf)