4A,A,r
,AǤ
NASE
NOVINY
™™™Ǥœ†‹”‡…Ǥ…œ
‡ž–‡ǡ‘Š‘—–‘˜ƒǡ‘”ÀŠ‘
–—†‡…‡ǡ‘˜±Š‘ƒ•ƒǡ
‘˜±Š‘–—†‡…‡ǡ–”—ā‹…‡ǡ
l†ƒ˜ǡ~†À”…‡ƒ†‘—„”ƒ˜‘—
«À•Ž‘ʹ͸ͷ lʹͲͳͷ
REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.
V letošním roce Charita
České republiky pořádala již
patnáctý ročník celonárodní
dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou akcí u nás.
Vybrané finanční prostředky z Tříkrálové sbírky
budou letos využity na vybudování místa pro třídění, skladování a opravu darovaného
šatstva, vybavení domácnosti i nábytku. Na tyto práce
se budou zaměstnávat muži
a ženy, kteří jsou téměř nezaměstnatelní, a to z důvodu
péče o děti. Dále budou z výtěžku sbírky podpořeny ostatní služby poskytované Oblastní charitou Havlíčkův Brod
a projekt Adopce na dálku.
Tři králové ve Ždírci nad
Doubravou, Údavách, Stružinci, Benátkách Kohoutově
a Novém Ransku koledovali
v sobotu 3. ledna. V Novém
a Horním Studenci v sobotu
10. ledna. Zazpívali a popřáli
do nového roku hodně zdraví,
štěstí, pokoje, předali symbo-
lický dáreček a do označených a úředně zapečetěných
pokladniček vybírali příspěvek. Chodilo celkem deset
skupinek koledníků a jedna
pokladnička byla na podatelně MěÚ.
O tom, že naši občané
jsou rok od roku vstřícnější
a štědřejší, svědčí rekordní
výtěžek Tříkrálové sbírky
ve výši 64 672 Kč, což je
o 11 052 Kč více než v loňském roce.
Velké poděkování patří
všem štědrým dárcům za poskytnuté dary, dále dětem,
které se koledování zúčastnily. Dále patří poděkovat všem
vedoucím skupinek, kteří
věnovali sbírce svůj volný
čas - paní Vendule Součkové,
Heleně Malé, Haně Mühlfaitové, Marii Culkové, Martině
Hamederové, Miladě Glancové, Ludmile Novotné, Marii
Pavlíčkové, Dagmar Srnské
a panu Františku Němcovi.
Ing. Bohumír Nikl
Jedna skupinka ždíreckých koledníků Venda a Jiřík Pavlíčkovi a Dominika Pecnová
MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
SLAVÍ 15. NAROZENINY
Dne 19. ledna tomu bylo
15 let od aktu, kterým
stanovil tehdejší předseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR pan Václav Klaus obec Ždírec nad
Doubravou městem.
Dne 28. února tomu
bude 15 let od chvíle, kdy
zástupci města starosta
pan Martinec a člen rady
pan Ivan Vomela převzali na půdě Poslanecké
sněmovny z rukou pana
Václava Klause dekret se
jmenováním Ždírce n. D.
městem. Dne 19. ledna
tomu bylo 20 let, kdy rozhodl předseda Poslanecké
sněmovny PČR pan Milan Uhde o udělení znaku
a praporu obci Ždírec n. D.
Ing. Bohumír Nikl
PODĚKOVÁNÍ
Studenečtí koledníci - Peťa Veselý, Saša Kuckir,
David Procházka a Helenka Malá
NASE NOVINY
Děkujeme všem občanům, společnostem a firmám za projevená nebo zaslaná novoroční přání.
Za kolektiv zaměstnanců městského úřadu
Jan Martinec, starosta a Bohumír Nikl, místostarosta
1
NAŠE ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÍREC N. D.
Po Vánocích se určitě děti těšily do školky na své kamarády,
a také na nové hračky, stavebnice a hry, které dostaly pod stromeček.
Doufali jsme, že si konečně užijeme sněhu, ale paní Zima je
letos nevyzpytatelná – jeden den nachumelí, druhý den sníh roztaje.
Proto jsme vymýšleli jiné aktivity, které se zimou souvisí. Děti
si povídaly, jak se daří zvířátkům v lese a poznávaly jejich stopy,
vyráběly a malovaly sněhuláky, zimní sporty, zasněžené domečky, vystřihovaly sněhové vločky, společně vytvářely krmítko pro
ptáčky... V tělocvičně jsme pak zkoušeli „lyžovat“ a nechyběla
ani pořádná sněhová bitva z papírových koulí.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D.
ANGLIČTINA SOUTĚŽNĚ
Ve středu 10. prosince 2014 proběhla na naší škole olympiáda
z anglického jazyka pro žáky 1. a 2. stupně.
Soutěž se skládala ze tří částí:
1. poslech a úkoly k poslechu
2. rozhovor nad modelovou situací „ze života“
3. popis obrázku
V kategorii do 7. ročníku se soutěže zúčastnilo devět žáků.
Třetí místo obsadil Michal Bílek ze 7. A.
Na druhem místě skončil Nicollas Mastil ze 4. B.
Vítězem této kategorie se stala Lisa Hössel ze 6. A.
V kategorii 8.- 9. ročníku soutěžilo osm žáků.
Na třetím místě skončili Jaromír Havel z 9. A, Miloš Havel z 9. A
a Veronika Břízová z 8. A.
Druhé místo obsadila Hana Beranová z 8. A.
Vítězem této kategorie se stal Václav Pavlíček z 8. A.
Hlavní náplní předškoláků v lednu je intenzivní příprava a vlastní zápis do ZŠ. Ten se letos konal 21. 1. 2015. Aby se se školním
prostředím budoucí školáci trochu seznámili, navštívili svoje kamarády v 1. třídách a ve školní družině.
U zápisu je pak doprovázely pohádkové bytosti po jednotlivých stanovištích, kde předvedli své vědomosti. A samozřejmě
dostali plno dárečků, které pro ně připravili starší spolužáci.
Další lednové akce:
14. 1. – návštěva kina – pásmo pohádek
20. 1. – divadlo Úsměv s pohádkou „Bába Chřipka“
28. 1. – projekt Já človíček – téma „agrese a ubližování ostatním“
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
se bude konat v pondělí 9. 2. 2015 od 8.00 do 16.00.
Vyplněné přihlášky prosím odevzdejte do 13. 2. 2015.
Jiřina Novotná
Všem 17 účastníkům patří poděkování za předvedené výkony
a za snahu uspět co nejlépe.
Vítězům obou kategorií blahopřejeme a přejeme jim hodně
úspěchu v okresním kole olympiády v anglickém jazyce, které se
bude konat v Havlíčkově Brodě.
Renata Jarošová, Dana Mastilová, Alena Forest, Zdeněk Drápalík
LOUČÍME SE
Ani jsme se nenadáli a je tu konec našeho projektu Nové metody a přístupy
ve škole Ždírec nad Doubravou.
Ve středu 3. prosince se žáci 2. A, 3. B a 5. A rozloučili s tímto projektem, ve kterém jsme poznali mnoho zajímavých míst, poslední exkurzí do nedalekého Hlinska.
Nejprve jsme navštívili muzeum, kde jsme se seznámili s životem venkovského
a měšťanského lidu, prohlédli jsme si ukázky tradiční textilní, sklářské, hrnčířské
a hračkářské výroby. Potom jsme se přemístili do galerie na prohlídku krásného
Vysočinského betlému. Závěr exkurze patřil prohlídce památkové rezervace Betlém.
Poznatky z exkurze jsme využili v hodinách českého jazyka, pracovních činností,
výtvarné výchovy a v předmětu Člověk a jeho svět.
Gabriela Glosrová, Soňa Voralová, Martina Hojná
2
NASE NOVINY
NAŠE ŠKOLA
MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL
V pátek 5. 12. navštívili naši školu nebeští andělé, Mikulášové
a čerti, kteří s nadšením obcházeli všechny třídy prvního stupně.
Odměňovali šikovné žáky a zlobivce odnášeli v pytli. Děti jim
za to recitovaly básničky, zpívaly písničky, zahrály divadlo nebo
nakreslily obrázky. Andělé, čerti a paní učitelky připravili pro
děti chvilkové odreagování od nervozity z čertů v podobě soutěží
a tance v tělocvičně.
Děti se bavily a všichni jsme si užili předvánoční atmosféru.
Všem organizátorům děkujeme.
Hana Marková
SOVIČKY
Sedmé putování našeho projektu nás tentokrát zavedlo
do vzdálenějších obcí Nové Vsi u Chotěboře, Malče a Klokočova.
Autobusem jsme opět vyrazili brzy ráno prozkoumávat další obce
Mikroregionu Podoubraví. Velice mile nás přivítal v krásných
prostorách obecního úřadu novoveský starosta pan Ing. M. Uchytil a svým poutavým vyprávěním nás seznámil s historií obce.
Potom jsme si prohlédli kostel, nedaleký park a budovu bývalého zámku, kde je umístěn Dětský domov. Po svačině na dětském
hřišti jsme pokračovali v exkurzi do Malče. V sychravém počasí
jsme si krátce prohlédli zámecký park a barokní sochy. Nejvíce
jsme však obdivovali mohutnou Klokočovskou lípu, jejíž stáří je
odhadováno na 1000 let. Plni nových zážitků jsme se vraceli zpět
do školy.
SOVIČKY A JEJICH PROJEKT PODOUBRAVÍ
S naším projektem jsme se v posledním měsíci roku 2014
rozloučili pohádkově. Ve škole jsme uspořádali besedu se spisovatelkou Martou Urbanovou, představili jsme si několik jejích
knížek, pohádek a dětských básniček. Její tvorbou jsme se pak
inspirovali v hodinách výtvarné výchovy při ilustrování hádanek
pohádkových bytostí. Dále jsme se během realizace projektu seznámili s dílem spisovatele Jaroslava Haška, jeho Švejkem a spjatostí s blízkým okolím. Naše exkurze pak vedla do Chotěboře,
na zámek a k prohlídce města.
Ve vyučování jsme se pak seznámili s dalšími historickými
stavbami v okolí a některými stavebními slohy. V matematice
jsme stavěli z krychlí stavby, zapisovali jejich plány a konstrukce. Dále jsme vyráběli modely staveb, popisovali památné budovy
a tvořili brožurku Nej Podoubraví ze zjištěných údajů z našeho
okolí.
Všichni už se těšíme na poslední výpravu do Chotěboře.
Třídy 3. A a 4. B, Miroslava Bažoutová, Ivana Uchytilová
O tom všem vypráví Barbora Plevová 4. B:
Jak už všichni víte, máme projekt Podoubraví. Dnes jsme měli
poslední putování a tentokrát jsme jeli do Chotěboře. Nejdříve
jsme se šli podívat na sochu Čertův stolek. Pak jsme popošli kousek dál a dívali jsme se na velmi zajímavou sochu Ignáta Herrmanna. Potom jsme se vydali na zámek, kde jsme chytali Šotky.
To nás moc bavilo. Viděli jsme Šotka Kadibudkáře, Cestovatele
a mnoho dalších. Skládali jsme pro ně verše. Už se blížil konec
projektu, ale ještě jsme šli na náměstí. A jak už víte, každý výlet
skončí odjezdem domů a my jsme museli odjet do naší školy. Tak
skončilo naše putování.
S pozdravem třídy 4. B a 3. A.
NASE NOVINY
Spisovatelka Marta Urbanová
3
NAŠE ŠKOLA
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Nahlédnutí do činnosti a zajímavých akcí
ve školní družině od září do prosince 2014
•
•
•
•
•
•
•
V září jsme stavěli domečky v přírodě i ve škole.
V říjnu jsme besedovali s myslivcem o lesní zvěři.
V první polovině listopadu proběhla ve školní družině
AKCE ROBOT.
Ve druhé polovině listopadu přišli rodiče a prarodiče pomoci
dětem vyrobit si dekorativní vánoční stromeček.
V prosinci dostaly děti mikulášský dárek, kterým byly tři pohádky v podání Maňáskového divadla Šternberk.
Předvánočním překvapením byla pro děti paní učitelka Mikanová, která dětem popsala americké vánoční zvyky.
Adéla Málková
NA AKTUÁLNÍ TÉMA
My třídíme nejlépe v Kraji Vysočina 2014 - obhájili jsme 1. místo
Kraj Vysočina na podporu udržení a zkvalitnění tříděného
odpadu vyhlašuje každoročně pro všechny obce Kraje Vysočina,
které jsou zapojeny do systému EKO-KOM, Asekol a Elektrowin
tradiční soutěž s názvem „My třídíme nejlépe“. Realizátorem soutěže je Agentura Dobrý den, s.r.o., Pelhřimov.
V soutěži mezi 23 obcemi v Kraji Vysočina
s počtem obyvatel od 2011
do 10000 za období IV.
čtvrtletí 2013 až III. čtvrtletí 2014 se umístilo město
Ždírec nad Doubravou dvakrát na 1. místě. V hlavní
soutěži „My třídíme nejlépe“ a v soutěži efektivity
třídění odpadu obcí a měst.
Odměnou za toto umístění je darovací smlouva
s finančním příspěvkem
ve výši 50 tis. Kč.
Vyhlášení soutěže se
konalo v Jihlavě. Převzetí
cen se za město Ždírec nad
4
Doubravou zúčastnili, místostarosta Ing. Bohumír Nikl a vedoucí
služeb města pan Bohuslav Němec. Finanční příspěvek bude využit na nákup kontejnerů na tříděný odpad.
Za tento výsledek patří poděkování všem našim spoluobčanům, kteří se zapojují do třídění sběru odpadů.
Jan Martinec
Cenu za 1. místo v krajské soutěži „My třídíme nejlépe“
přebírá pan Bohuslav Němec a Ing. Bohumír Nikl
NASE NOVINY
NAŠE ŠKOLA SLOVA PANA ŘEDITELE
První pololetí končí
První pololetí školního roku 2014/2015 se pomalu chýlí ke konci. Až budete číst tento text, bude vysvědčení vydáno a žáci si
budou užívat jarní prázdniny. Ty se letos konají již od 2. února do 8. února. Výraznou inovací prvního pololetí, která má své příznivce i odpůrce, je náš informační systém Edookit. Poměrně rázně
jsme se odklonili od „papírové“ školy a preferujeme elektronický zápis, komunikaci i elektronický vzdělávací obsah. Neustále
pracujeme na zlepšení a především rozšíření služeb informačního systému. Věřím, že se podaří časem přesvědčit i ty, kteří nejsou podobným „novotám“ nakloněni. Ovšem obecným trendům
ve společnosti i technickému pokroku se nedá bránit.
Zápis do první třídy
Zápis se koná 21. ledna a v této chvíli (uzávěrka příspěvků je
15. ledna) očekáváme účast 30 až 35 dětí. Je to výrazně méně než
loni, kdy k zápisu přišlo celkem 48 dětí. Pro ekonomickou stránku
školy je výše uvedený počet dětí okolo třiceti velmi nevýhodný.
Přikloníme se však k lidštějšímu přístupu a pro naše malé žáčky
zřídíme dvě menší první třídy. Ve spolupráci se Sdružením rodičů
jsme pro děti připravili krásný a užitečný dárek. Podrobnější informace o zápisu budou na webu školy a objeví se též v příštím
čísle novin.
Setkání uživatelů programu Scielearn
Setkání se konalo v pondělí 26. ledna 2015 a podrobnější informace přineseme na webových stránkách školy a v příštím čísle
NN. Vzhledem k tomu, že v této chvíli máme více než 180 aktivních uživatelů (žáci, učitelé, občané Ždírce a okolí), bude velice
důležité se sejít. Předat si informace a zkušenosti a především
řešit, co dál. Jak nadále podpořit vzdělávání v anglickém jazyce,
protože je evidentní, že znalost angličtiny už v dnešní době patří
do základní výbavy každého jedince. Jsme přesvědčeni i o tom,
že výuka druhého jazyka přináší i pozitivní vliv na celkovou
schopnost se učit. Výsledky některých uživatelů jsou pozoruhodné a naplňují úžasem i odborníky ze společnosti Nuerasoft, která
poskytuje příslušný software. I o tom bude řeč na našem společném setkání.
Projekty
V minulém čísle jsme v Našich novinách uvedli obsáhlou informaci o realizaci projektu Nové metody a přístupy, který byl
ukončen k 31. 12. 2014. Další projekty však běží (kompletní informace jsou na webu školy v záložce projekty) a rádi bychom
i v budoucnosti využívali dotace a granty tak, abychom smysluplně podpořili činnost naší školy. Domnívám se, že projekty, které
nyní realizujeme jako partneři, nám přinesou do budoucna velkou
přidanou hodnotou. Nejen v materiálním vybavení, ale především
v dovednostech, které můžeme do budoucna rozvíjet. V této chvíli již připravujeme projekt mezinárodní spolupráce v rámci programu mezinárodní spolupráce Erasmus+. Jestli budeme úspěšní,
záleží též na budoucích partnerech z Velké Británie a Itálie, se
kterými jsme navázali první kontakty.
Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy se koná v termínu od 9. do 13. února
2015. Naše školka díky prozíravosti vedení města může nabídnout
komfortní podmínky a přijmout všechny děti (i ty malé ve věku
dvou let), které se hlásí. Tato situace není vůbec samozřejmá
na většině míst celé České republiky. Snažíme se též vylepšovat
podmínky pro výchovnou a vzdělávací činnost. Letos se zapojujeme do rozvojového programu podpory logopedické prevence
(žádost jsme podávali v říjnu a ještě nemáme z ministerstva odpověď) a doufáme, že budeme úspěšní. V rámci veřejně prospěšných
NASE NOVINY
prací jsme přijali novou pracovnici na pomocné práce a to umožňuje učitelkám více se věnovat skutečné výchovné a vzdělávací
práci.
Školní psycholog
Školní psycholožka paní Lenka Formanová u nás působí od začátku letošního školního roku. Byli jsme opět úspěšní v rámci rozvojového programu podpory činnosti školních psychologů, a tak
paní Lenka u nás bude pracovat nejméně do konce tohoto školního roku. Jsem přesvědčen, že její práce má velký smysl a budeme
tedy usilovat, aby u nás školní psycholog působil trvale. Na našem webu máme k činnosti školního psychologa uvedeno následující: Hlavním úkolem školního psychologa je pomoci žákům
obstát nejen ve škole, ale i v osobním životě. Společně s rodiči,
učiteli a s dětmi se školní psycholog pokusí najít řešení vzniklých
obtíží a nesnází.
Závěr
Jsme na začátku nového roku 2015 a hned v prvních dnech
se na nás valí zprávy o teroru, válkách, násilí a dalších hrůzách.
Ano, žijeme v reálném světě plném nástrah a nebezpečí. Zároveň
však máme možnost prožívat radost, štěstí, lásku a uspokojení nad
rodinným i pracovním životem. Važme si toho a dělejme společně
co nejvíce proto, aby naše škola a město Ždírec nad Doubravou
byly oním pověstným „ostrovem pozitivní deviace“.
Mgr. Ota Benc – ředitel školy
INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Pronajmu slunečný byt 3+1, ul. Družstevní 355. Ždírec n. D.
Cena dohodou. Tel.: 723 417 519
5
MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY MAJETKU
MĚSTA V ROCE 2015
AKCE
ODHADOVANÉ NÁKLADY v tis. Kč
- lesopark v Zahradní ulici + cestní síť
250
- výstavba a opravy místních komunikací
6600
- výstavba a opravy kanalizace a vodovodů
1000
- opravy školních pavilonů
500
- tělovýchova a zájmová činnost
1000
- bydlení, komunální služby, územní rozvoj
1600
- ochrana životního prostředí
750
- zateplení budovy hasičské zbrojnice Kohoutov
200
- zastávky autobusů
200
celkem
1325
PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST SDRUŽENÍ A SPOLKŮ
V ROCE 2015 (v tis. Kč)
Oddíl TJ Karate Ždírec n. D.
5
Zoufalci Ždírec n. D. - futsal
3
TJ Sokol Horní Studenec
3
SK DEKORA Ždírec n. D.
440
ZŠ a MŠ Ždírec n. D. - nohejbal
7,5
Myslivecké sdružení Horní Studenec
5
Myslivecké sdružení Ždírec n. D.
5
Český svaz žen Ždírec n. D.
2
Klub seniorů
60
Klub přátel cyklistiky Ždírec n. D.
7
Klub maminek - CPRD
15
Osadní výbor Benátky
8
SDH Údavy
16
SDH Ždírec n. D.
26
SDH Kohoutov
16
Svaz tělesně postižených Chotěboř
2
Zbyněk Mrkvička – pojízdná prodejna
10
Oblastní charita Havlíčkův Brod
50
Český svaz včelařů
2
Centrum pro zdravotně postižené Havl. Brod
2
FOKUS Vysočina středisko Chotěboř
10
Benediktus Chotěboř
5
Nadace pro transplantaci kostní dřeně
3
ZO ČSOP Křížová
2
Domov seniorů Drachtinka Hlinsko
10
Nemocnice Havlíčkův Brod
20
---------------------------------------------------------------------Celkem příspěvky
734 500 Kč
Výše poplatku za likvidaci komunálního
odpadu v roce 2015
Výše poplatku pro rok 2015 zůstává na základě rozhodnutí
zastupitelstva města zachována na úrovni roku 2013 a 2014.
Zachování výše platby je možné díky dobrému třídění odpadů
obyvateli města a následným získáním příspěvků za třídění
odpadů od společnosti EKO-KOM.
Sazba poplatku pro rok 2015:
1. sazba poplatku pro fyzickou osobu s trvalým pobytem
na území města je stanovena ve výši 492 Kč/rok
2. sazba poplatku za stavbu sloužící k individuální rekreaci je
stanovena ve výši 540 Kč/rok
Místní poplatek od poplatníků dle bodu 1. bude vybírán
ve 2 splátkách se splatností do 30. 4. a 31. 10. 2015, dle
bodu 2. do 30. 6. 2015.
Výše poplatku za odvod splaškových vod
v roce 2015 v místních částech města
Rada města na základě rozboru nákladů na provoz a údržbu kanalizační sítě v místních částech města stanovila stočné
za odvod splaškových vod do veřejné kanalizace na 15 Kč/m3.
Uvedená cena je jednotná a platí pro všechny místní části
města, kde město provozuje veřejnou kanalizaci.
Pro porovnání lze uvést, že domácnosti ve Ždírci n. D. napojené na kanalizaci ve správě VaK Havlíčkův Brod hradí
stočné ve výši 31,72 Kč/m3.
Zákaz podomního prodeje
Rada města svým nařízením č. 2/2013 (Tržní řád města Ždírec
nad Doubravou) z 23. 10. 2013 vydala s platností k 1. listopadu 2013 zákaz podomního prodeje na území města Ždírec
nad Doubravou. Podomním prodejem se podle zákona a uvedeného nařízení je nabídka, prodej zboží a poskytování služeb
mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, provozovaný formou pochůzky dům od domu bez předchozí objednávky spotřebitele.
Pokud bude tedy někdo nabízet jakékoliv služby bez vašeho
výslovného objednání, službu odmítněte a pokud by byl prodejce neodbytný, kontaktujte Policii ČR, Obvodní oddělení
Chotěboř, tel.: 569 624 333, 974 271 711, 725 292 412.
Poruchy veřejného osvětlení
Městský úřad žádá obyvatele, aby při jakémkoliv zjištění závady na veřejném osvětlení volali bezplatnou linku správce
osvětlení, tj. společnost Citelum – 800 101 109, dispečink.
Počet obyvatel města Ždírec n. D.
k 1. 1. 2015 (změna proti 1. 1. 2014):
Ždírec n. D.
Horní Studenec
Benátky
Údavy
Nový Studenec
Nové Ransko
Stružinec
Kohoutov
2 295
242
155
99
104
101
45
93
-1
+3
-3
-5
0
+2
0
+3
město celkem
3 134
-1
6
Společnost dTest, o.p.s. Praha nabízí občanům
bezplatně:
* poradenství v oblasti spotřebitelského práva
* možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na
adrese www.vasestiznosti.cz
* tištěnou brožuru „Jak nespadnout do pasti“
* samolepky „Nevhazujte reklamu“ a další pomoc
a konzultace na tel. lince 299 149 009 v době od 9-17 hod.
NASE NOVINY
MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Společenské akce v 1. pololetí 2015
Město Ždírec nad Doubravou si připomíná několik historicky významných výročí a tato výročí hodlá připomenout
společenskými akcemi pro nejširší veřejnost.
Letos uplyne 70 let od konce 2. světové války, a proto
připravujeme na 8. května, v předvečer 70. výročí bombardování obce, pietní akt v areálu památníku padlých. Program
pietního aktu bude tradiční – položení věnce, recitace žáků
základní školy a vystoupení pěveckého sboru Doubravan.
Na sobotu 20. a neděli 21. června připravuje Klub přátel
cyklistiky ve spolupráci s městem již 10. ročník cyklistické
24hodinovky. Jelikož se jedná o jubilejní ročník, bude pro
cyklisty i širokou veřejnost připraven během akce kulturní
program.
A do třetice: od 26. do 28. června budou uskutečněny
různé akce, spojené s 8. setkáním rodáků – 26. 6. večer s Josefem Fouskem, spojený s křtem 2. dílu kroniky obce, 27.
6. odpolední setkání na náměstí 9. května a večerní zábava
ve Fireareně opět s ohňostrojem v režii p. Kality a 28. 6.
další kulturní a sportovní akce.
Všem výše uvedeným akcím bude předcházet tradiční
pálení čarodějnic v režii ždíreckých hasičů. Letos, dovolí-li
počasí, s ohňostrojem p.Kality, který objednalo město.
A aby toho nebylo málo, hasiči ze Studence uspořádají
v červenci oslavu 120 let od založení Sboru dobrovolných
hasičů v Horním Studenci.
Jan Martinec
NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
ZÁMEČNÍK
2 pracovníky
Požadujeme: vyučení v oboru zámečník nebo mechanik strojů
a zařízení
OBRÁBĚČ NC (dvousměnný a třísměnný provoz)
Obráběcí centrum SPS2/25NC
1 pracovník
Obráběcí centrum FCQV 63 NC
3 pracovníky
Horizontka WHQ 13
1 pracovník
Požadujeme:vyučení v oboru obráběč nebo mechanik
strojů a zařízení
OBRÁBĚČ (dvousměnný provoz)
Soustruh střední SU50
2 pracovníky
Soustruh malý SV 18
1 pracovník
Požadujeme: vyučení v oboru obráběč nebo mechanik
strojů a zařízení
SKLADNICE
Požadujeme: vyučení, trestní bezúhonnost, výhodou
vazačské a jeřábnické zkoušky vč. vozíku
TECHNICKÝ KONTROLOR
Požadujeme: ÚSO technického směru (nebo vyučení ve stroj.
oboru), znalost čtení stroj. výkresů a měření univerzálními
měřidly, praxe ve strojírenském podniku výhodou (možný
i absolvent), řidičský průkaz skupiny B
OBCHODNÍ MANAŽER
Požadujeme
- VŠ/ ÚSO vzdělání, aktivní znalost AJ a RJ slovem i písmem
znalost práce na PC, 5 let praxe na pozici podmínkou, řidičský průkaz skupiny B
PROJEKTANT
Požadujeme
- VŠ nebo SŠ vzdělání, aktivní znalost AJ/RJ, znalost práce
v AUTOCADu LT, řidičský průkaz skupiny B
MISTR
Požadujeme
- SŠ vzdělání strojírenského směru, řídící schopnosti, znalost
práce na PC, praxe v oboru, řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme
- nabízíme zajímavou práci v perspektivním oboru, prostor
pro vlastní iniciativu, platové podmínky plně závislé na pracovním výkonu
- osobnostní růst a vzdělávání formou odborných školení
a jazykových kurzů
- příspěvky na stravování, pět týdnů dovolené
- NÁSTUP NA VŠECHNY POZICE: IHNED
Kontakt
Monika Pospíšilová +420 569 551 531
Mobil: 607 032 572
E-mail: [email protected]
NASE NOVINY
7
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Vysvětlení k výpisu z jednání zastupitelstva města v Našich novinách 01/2015:
Lednové číslo Našich novin bylo z důvodu vánočních svátků připravováno dříve, než-li je v jiných měsících obvyklé. Ve snaze dodat
čtenářům co nejvíce čerstvých informací, byl do obsahu NN vložen i výpis z usnesení zastupitelstva města z 18. 12. 2014 dle připraveného návrhu pro jednání zastupitelstva. Jenže... 18. 12. byly již noviny dány do tisku, a proto je ve výpisu z 1. zasedání zastupitelstva
města, uvedeném v NN a skutečně schváleným usnesením několik nepřesností, které vznikly zejména při procesu projednávání jednotlivých bodů zastupitelstvem:
1. do výboru pro kulturu a sport byla zvolena paní Václava Rothanzlová, nikoli Miroslava,
2. rozpočet ZŠ a MŠ Ždírec n. D. byl schválen ve výši výdajů 2 688 000 Kč, ne 2 691 500 Kč,
3. zastupitelstvo odložilo rozhodnutí o žádosti bratrů Bezouškových a k tomuto bodu nepřijalo žádné usnesení.
Děkuji za pochopení, Jan Martinec - starosta
POZVÁNKA NA 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 19. ÚNORA 2015
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU, ZAČÁTEK V 17:00 HOD.
VÝBĚR ZE ZÁPISU
Z 4. SCHŮZE RADY MĚSTA,
KONANÉ 29. 12. 2014
• Rozpočtové opatření č. 18/2014
Rada města rozhoduje o přijetí rozpočtového opatření č. 18/2014, kterým se
příjmy a výdaje rozpočtu města na rok
2014 zvyšují o částku 626 744 Kč.
• Směrnice č. 2/2014
Rada města rozhoduje o přijetí Směrnice č. 2/2014 o odepisování dlouhodobého majetku dle předloženého návrhu.
• Odepsání pohledávek
Rada města rozhoduje o odepsání pohledávek za platby místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu,
vzniklých v letech 2009 - 2012 v celkové výši 5 542 Kč; seznam odepsaných pohledávek tvoří přílohu zápisu ze
schůze rady města.
• Pojištění vozidel
Rada města rozhoduje o uzavření pojistné smlouvy na pojištění vozidel
ve vlastnictví města s Českou pojišťovnou a.s., jejíž nabídka je nejvýhodnější.
• Pronájem majetku města
Rada města rozhoduje o pronájmu majetku města - sloupů veřejného osvětlení, pro umístění reklamních poutačů:
1) 1 ks sloupu VO v ulici Brodská spol.
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.,
Ždírec n. D.,
2) 1 ks sloupu VO v ulici Brodská spol.
Zemědělská a.s. Krucemburk, a.s.,
Krucemburk,
3) 1 ks sloupu VO v ulici Brodská, 1 ks
sloupu VO v ulici Chrudimská a 1 ks
sloupu VO v ulici Žďárská Jiřině Filippi.
Podmínky pronájmu:
a) nájem na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce,
8
b) platba za pronájem 1 ks sloupu veřejného osvětlení činí 1 000 Kč/rok + DPH.
• Stanovení výše stočného
Rada města stanovuje výši stočného
za odvod splaškových vod do kanalizace ve vlastnictví a správě města v místních částech města na částku 15 Kč/m3
a rok vč. DPH.
• Kontrola podmínek plnění sociálních
služeb
Rada města:
1) projednává Protokol č. 46/14 o výsledku
kontroly plnění podmínek stanovených
pro registraci u poskytovatele sociálních služeb města Ždírec nad Doubravou
za období 1. 1. 2013 – 29. 10. 2014,
2) ukládá vedoucí PS zajistit splnění úkolů protokolu, tj. do 20. ledna 2015 písemně informovat vedoucího kontrolní
skupiny o odstranění zjištěných nedostatků.
• Různé:
Rada města bere na vědomí poděkování manželů Pokorných a paní Švandové
za blahopřání k životnímu výročí.
VÝBĚR ZE ZÁPISU
Z 5. SCHŮZE RADY MĚSTA,
KONANÉ 14. 1. 2015
• Inf. o stavu účtů města k 31. 12. 2014
Rada města:
1) bere na vědomí stav účtů města k 31. 12.
2014,
2) doporučí zastupitelstvu města na 2. zasedání zařadit částku 4,6 mil. Kč na posílení kapitol rozpočtu města na rok
2015.
• Dohody o provedení práce a pracovní činnosti
Rada města rozhoduje o uzavření dohod
o provedení práce a dohod o pracovní
činnosti pro rok 2015 na vedení kro-
•
1)
2)
•
1)
2)
•
1)
2)
3)
nik, provoz kanalizace, elektrorevize,
pomocné a úklidové práce a doručování písemností dle návrhu hospodářsko
správního oddělení městského úřadu;
seznam zaměstnanců a výše odměny tvoří přílohu zápisu ze schůze rady
města.
Investice a opravy majetku
Rada města rozhoduje:
o opravě budovy hasičské zbrojnice
Stružinec, spočívající v odvedení vlhkosti od budovy, opravy fasády a opravu pamětních desek padlých stružineckých občanů; práce stavební v hodnotě
cca 50 tis. Kč bez DPH provede fa Martin Štěpánek, Ždírec n. D., práce kamenické provede Kamenictví Hlinsko
v ceně 5 tis. Kč bez DPH,
o objednání projektu veřejného osvětlení v ulici Na Rozcestí; PD provede Citelum, a.s., pracoviště Havlíčkův Brod,
Příspěvek na tombolu
Rada města rozhoduje o poskytnutí příspěvku:
ve výši 1 000 Kč Římskokatolické farnosti na ceny do tomboly na Farní ples,
který se koná 31. ledna 2015,
ve výši 2 000 Kč sportovnímu klubu TATRAN Ždírec nad Doubravou
na ceny do tomboly na Sportovní ples,
který se koná 17. ledna 2015.
Výběrové řízení
Rada města:
uzavírá výběrové řízení na obsazení
pracovního místa zaměstnance organizační složky Služby města Ždírec n.D.,
vyhlášené radou města 26. 11. 2014,
ukládá starostovi informovat uchazeče
o pracovní místo o výsledku výběrového řízení,
rozhoduje o zvýšení počtu zaměstnanců
organizační složky Služby města Ždírec
nad Doubravou s platností k 1. březnu
2015 na 5.
NASE NOVINY
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
• Rozpis závazných ukazatelů ZŠ a MŠ
Rada města schvaluje rozpis závazných
ukazatelů příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Ždírec n. D. pro rok 2015 a rozpis příspěvku města příspěvkové organizaci na rok 2015 vyplývající z usnesení zastupitelstva města z 18. 12. 2014
o schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Ždírec n.
D. na rok 2015.
• Podnájemní smlouva
Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi spol. TATRAN
Ždírec nad Doubravou a Hanou Růžičkovou na pronájem nebytových prostor
pohostinství ve sportovním areálu Kopaniny v roce 2015.
• Kronika obce, 2.díl
Rada města:
1) zřizuje komisi rady města – redakční radu
- pro vydání knihy „Kronika obce 2“,
a) jmenuje předsedou komise J. Martince,
b) jmenuje členy komise: Mgr. Petr Adam,
Anna Horáková, Josef Němec, Václav
Fidler, Zdeňka Lédlová,
2) objednává grafické práce, spojené s přípravou knihy u Václava Judy, Judacreativ Polnička; cena za dílo 21 054 Kč vč.
DPH.
• Veřejná soutěž
Rada města:
1) rozhoduje o vypsání veřejné soutěže
na zakázku malého rozsahu na akci
„Kanalizace U Pikulky, stoka A“.
2) ukládá starostovi vyzvat do 31. 1. 2015
k podání nabídky nejméně 3 odborně
způsobilé dodavatele prací.
• Různé:
Rada města bere na vědomí:
1) informaci místostarosty o výsledku
Tříkrálové sbírky 2015, organizované
farností a městem; výtěžek sbírky činí
64 672 Kč; rada města vyslovuje poděkování všem koledníkům a organizátorům, kteří sbírku zajišťovali,
2) informaci místostarosty o přípravě pietního aktu u pomníku padlých 8. 5.
2015, výstavy k 70. výročí od 2. světové války a informaci o přípravě setkání
rodáků 2015,
3) poděkování pana Jiřího Kukly za blahopřání k životnímu výročí.
Jan Martinec, starosta
NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Město Ždírec nad Doubravou předsedá představenstvu Lesnímu družstvu obcí
Na volební členské schůzi Lesního
družstva obcí v Přibyslavi, která se uskutečnila 15. ledna 2015, bylo do čela devítičlenného představenstva LDO zvoleno
město Ždírec n. D.,zastupované starostou.
Lesní družstvo obcí se sídlem v Přibyslavi bylo znovu založeno na ustavující členské schůzi v srpnu 1995 a od roku
1996 postupně obnovilo také svoji činnost
hospodářskou.
Členy družstva je 44 obcí, městysů
a měst z okresů Havlíčkův Brod a Žďár
nad Sázavou. Majetek obcí je zapsán
na 710 podílech, z toho Ždírec n. D. vlastní podílů 30. Podíly + majetek družstva
jako právnické osoby představuje zejména
5723,49 ha lesa, 12,62 ha orné půdy, 26,76
ha luk a také 127/85 ha vodních ploch –
v našem okolí např. rybníky Pobočný,
Řeka, Doubravník, Podhorský a Malé Dářko. Obce pronajaly majetek lesnímu družstvu, které hospodaří zejména na lesních
Podmínky kácení dřevin se změnily
Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení, která umožnila od léta loňského roku kácet na zahradách u rodinných a bytových domů dřeviny bez povolení, se
změnila. Od 1. listopadu 2014 platí novela vyhlášky č. 222/2014
Sb., která kácení na zahradách opět omezuje. V současné době
tedy není povolení třeba ke kácení:
1. pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce
130 cm nad zemí
2. pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených
zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m
3. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
4. pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném
území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha
se způsobem využití pozemku zeleň.
Povolení ke kácení dřevin v těchto případech není třeba,
pokud dřeviny nejsou zároveň součástí významného krajinného
prvku (např. břehové porosty vodních toků a nádrží) nebo stromořadí. Pokud dřeviny rostoucí mimo les jsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, výše uvedené body
NASE NOVINY
pozemcích, a to prostřednictvím lesních
správ Staré Ransko, Račín a Nové Veselí.
Další majetek (zemědělská půda a vodní
plochy) je většinou pronajat.
Výnosy z hospodářské činnosti družstva jsou rozdělovány členským obcím
podle podílů, které mají v držení. Za rok
2014 činilo nájemné, které bylo vyplaceno
našemu městu, 1 580 000 Kč, což je vítaný
příspěvek do rozpočtu města.
Jan Martinec
neplatí a je třeba žádat o povolení kácení všech dřevin, tedy
i dřevin s menším obvodem kmene než 80 cm atd.
Žádost o povolení ke kácení dřevin musí obsahovat:
a) jméno a příjmení žadatele, datum narození, a místo trvalého pobytu, případně adresu pro doručování (žádá-li právnická osoba, uvede název nebo obchodní firmu, IČO, adresu sídla
nebo adresu pro doručování)
b) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
c) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka
pozemku skácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
d) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy,
popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod ve výšce 130 cm nad
zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a zdůvodnění žádosti,
e) podpis žadatele.
Kácení dřevin rostoucích mimo les povolují jednotlivé obecní úřady. Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.
Ing. Bohumír Nikl
9
ČERNOBÍLÁ KRONIKA ZPRÁVY POLICIE
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámila s některými případy trestné činnosti, ke kterým došlo
v průběhu měsíce prosince 2014 v teritoriu
obvodního oddělení PČR Chotěboř.
Krádeže vloupáním
Neznámý pachatel dne 31. 12. 2014
v době od 16.30 hodin do 17.30 hodin
vnikl na oplocený pozemek u rodinného
domku v obci Krucemburk. V zadní části
domku vyrazil dveře u sklepa a vnikl dovnitř. Ze sklepa odcizil mléko a alkoholické nápoje. Ve sklepě poškodil další dveře
spíže. Odtud se dostal do obytného prostoru domku. V obývacím pokoji ze zásuvky skříňky odcizil z odložené peněženky
finanční hotovost. Poškozenému způsobil
škodu ve výši 2 425 Kč.
Krádež
Neznámý pachatel dne 4. 12. 2014
ve 14.00 hodin na železniční trati Chotěboř - Bílek v km 19,4, odcizil měděná propojovací lana k napájení kolejového obvodu 2J sloužící k zabezpečovacímu zařízení
přejezdu P5273. Poškozené společnosti
způsobil škodu ve výši 6 000 Kč.
Neznámý pachatel dne 12. 12. 2014
v době od 5.00 hodin do 14.00 hodin odcizil ve firmě Czech Lana ve Ždírci nad
Doubravou z neuzamčené volně přístupné
šatny ze stolku pánskou peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a kartičkou zdravotní pojišťovny. Poškozenému
způsobil škodu ve výši 450 Kč.
Týrání osoby
ve společném obydlí
Osmnáctiletá žena z Chotěbořska pod
vlivem alkoholu a omamných látek nejdříve verbálně a později i fyzicky napadala
ve společném pronajatém bytě svoji matku a svého bratra. K napadání fyzickému
i psychickému docházelo od 1. 3. 2013
do současné doby. Napadání se v poslední
době stupňovalo a nabíralo na množství
i intenzitě. Po tomto zjištění využila Policie svého oprávnění a podezřelou ženu
vykázala z bytu.
Šíření poplašné zprávy
Třiadvacetiletý muž z Chotěbořska
dne 13. 12. 2014 v 18.53 hodin ze svého
mobilního telefonu anonymně oznámil,
že právě ve Ždírci nad Doubravou na pilu
umístil bombu. V tuto dobu ve firmě pracovalo 10 zaměstnanců. Pachatel po vypátrání uvedl, že ve skutečnosti žádnou bombu neumístil, že to byl pouze žert. Tento
nejapný žert se mu značně prodraží.
Podvod
Osmatřicetiletá žena z Chotěbořska
přesvědčila poškozeného, aby uzavřel
osobní úvěr s peněžním ústavem GE Money Bank a.s. ve výši 190 000 Kč. Získanou finanční hotovost z úvěru jí zapůjčil
na úhradu údajného dluhu jejího bratra.
Poškozenému dále slíbila, že splátky úvěru
bude hradit sama. Poškozený tak v dobré
víře učinil a finanční hotovost získanou
úvěrem ženě předal. Ona ale do dnešního
dne nezaplatila žádnou splátku a poškozenému způsobila škodu ve výši 226 887 Kč.
Neznámý pachatel inzeroval k prodeji
na internetovém portálu Bazoš.cz herní
konzoli zn. Playstation 4. Poškozený si
konzoli objednal na základě elektronické
objednávky. Zaplatil dobírku na České
poště v hodnotě 7 187 Kč. Po přebrání zásilky na pobočce České pošty v Chotěboři
poškozený zjistil, že se v balíku se nachází
pouze devět starých časopisů.
pprap. Marie Perková, vrchní asistent
INZERCE
???? Nevíte, kam na dovolenou ????? Přijďte se poradit k nám!
Cestovní agentura Ing. Jindřicha Kyncla
Družstevní 403, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Tel./fax: 569 694 140 Mobil 606 262 760, 723 720 741 [email protected], www.kyncl.chnet.cz
Jsme autorizovaným prodejcem řady cestovních kanceláří. Slevy nabízené zastoupenými kancelářemi získáte i u nás.
HORY-LYŽE-MOŘE-POZNÁVÁNÍ-LÁZNĚ-RELAXACE
Příprava a zajištění cestovních programů dle přání zákazníka v tuzemsku i cizině (individuální, skupiny, firmy, služební cesty).
Možnost fakturace i na FKSP. Tlumočení i písemné překlady francouzštiny i s razítkem soudního tlumočníka.
Ze spolupráce s CK KO-TOUR a M-TOUR nabízím:
APRICA – jarní prázdniny 30. 1. – 3. 2. 2015, cena 6 990 Kč, 14. 3. – 18. 3. 2015, cena 6 190 Kč
Maďarsko – termální lázně, Hotel Freya***, Zalakaros 30. 4. – 3. 5. 2015, cena 5 590 Kč
PAŘÍŽ + VERSAILLES 6. – 10. 5. 2015, 12. – 16. 8. 2015, 28. 10. – 1. 11. 2015, cena 4 580 Kč
LAHŮDKY AZUROVÉHO POBŘEŽÍ 26. 9. – 1. 10. 2015, cena 6 880 Kč
ADVENTNÍ VÍDEŇ 12. 12. 2015
ZAHÁJEN PRODEJ ZIMNÍCH ZÁJEZDŮ A EXOTIKY.
Těšíme se na setkání s Vámi, po telefonické domluvě i v sobotu a v neděli.
10
NASE NOVINY
CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ
SLOVO HEJTMANA
Nejednou jsem na různých místech
připomínal, čím vším se může pyšnit naše
krásná Vysočina a kolik šikovných schopných lidí v ní žije a pracuje. V lednu se
o tom mohli znovu přesvědčit návštěvníci
tradičního mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně, kde se náš
kraj prezentoval jako místo přírodních krás,
bohaté historie a významných památek.
Letos jsme kladli důraz především na to,
co všechno mohou u nás naši občané i návštěvníci zažít.
V naší prezentaci jsme představili regionální turistickou nabídku nikoli podle lokalit, ale nově podle témat. Tím jsme chtěli
vyjít vstříc návštěvníkovi a zjednodušit
mu hledání tematicky zaměřených aktivit.
Celý stánek Kraje Vysočina představoval
imaginární území plné zachovalé a krásné
přírody, jinak také park uprostřed pavilonu.
Celkem bylo připraveno devět zastávkových míst – kromě jiného s nabídkou regionálních výrobků, prezentacemi pivovarů,
pozdržet se mohli návštěvníci u nabídky
letních aktivit, u aktivit pro rodiny s dětmi
i pro seniory. Na obsahu prezentace jsme
spolupracovali s partnery – celkem s 16
městy a dalšími 13 organizacemi majícími
zásadní podíl na pestrosti turistické nabídky
v našem regionu. Podle reakcí, které jsem
na veletrhu zaznamenal, patřila naše expozice mezi ty nejúspěšnější.
Rád bych zdůraznil, že po celý rok se
na všech úrovních snažíme, aby náš kraj
byl přitažlivý nabídkou možných aktivit,
schopnou organizací, ale také pohostinností. To vše se projevilo velmi úspěšně například před dvěma roky při mistrovství světa
v biatlonu. Letos nás od šestého do osmého února čeká ve Vysočina aréně v Novém
Městě na Moravě opět vrcholná akce – biatlonový světový pohár. Jsem přesvědčen, že
se bude našim příznivcům i návštěvníkům
z celého světa na Vysočině zase líbit a budou se u nás cítit příjemně.
A nejde jen o takové špičkové akce. Náš
kraj patří v rámci České republiky k oblíbeným regionům pro běžecké lyžování.
Mírně zvlněná krajina, atraktivní prostředí
a také upravené trasy patří u milovníků bílé
stopy k největším lákadlům. Už druhým
rokem přispívá Kraj Vysočina na údržbu
lyžařských běžeckých tras, jejich značení
nebo na realizaci opatření pro dostatečný
bezpečnostní a technický standard trasy.
Síť upravovaných běžeckých tras podpoře-
ných z Fondu Vysočiny lze nyní vyhledat
na webových stránkách Kraje Vysočina.
V roce 2014 požádalo o dotaci 10 subjektů, které na úpravu běžeckých tras získaly
částku od 35 tisíc korun až do maximální
výše možné podpory, tedy 200 tisíc korun. V zimní sezóně 2014/2015 příjemci
podpory v případě příznivých sněhových
podmínek upraví celkem přes 640 km lyžařských běžeckých tras zejména na Žďársku, Novoměstsku a v okolí Bystřice nad
Pernštejnem. Další bílé stopy jsou k dispozici v okolí Havlíčkova Brodu, Jihlavy nebo
Telče. Do budoucna plánujeme, že bychom
ve spolupráci s upravovateli tras online
propojili jejich GPS s webovou aplikací, to
znamená, že v aktuálním čase by uživatel
zjistil, zda je daná trasa projetá a připravená. Postupně na Vysočině přibývá díky
městům a dalším provozovatelům i použitelných sjezdovek.
Nezbývá, než si přát, aby ve zbytku sezóny byla příroda k lyžařům vstřícnější než
v první polovině zimy. A v dalších obdobích roku aby naši občané využívali i všech
dalších nabídek, jež mají k dispozici, pro
svůj bohatý a spokojený život.
Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
ÚŘAD PRÁCE ČR INFORMUJE
INFORMACE PRO DRŽITELE PRŮKAZŮ OZP
Do konce roku 2015 musí proběhnout výměna průkazů osob
se zdravotním postižením. Existuje několik druhů těchto průkazů
a každý podléhá jinému režimu výměny. Pro snadnější orientaci
přinášíme stručnou informaci, jak by měl držitel průkazu postupovat:
1) Držitel průkazu mimořádných výhod (vydaných do 31. 12.
2011) – se dostaví na kontaktní pracoviště Úřadu práce, zde
vyplní formulář Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se
zdravotním postižením a k žádosti přiloží fotografii – po zhodnocení podkladů bude vydán nový průkaz osoby se zdravotním
postižením; výměna musí být provedena do 31. 12. 2015;
2) Držitel dočasného průkazu osoby se zdravotním postižením
(vydaný do 31. 12. 2013) – se dostaví na kontaktní pracoviště Úřadu práce, zde vyplní formulář Žádost o přechod nároku
na průkaz osoby se zdravotním postižením a k žádosti přiloží
fotografii – po zhodnocení podkladů bude vydán nový průkaz
osoby se zdravotním postižením; výměna musí být provedena
do 31. 12. 2015;
3) Držitel dočasného průkazu osoby se zdravotním postižením
(vydaný po 1. 1. 2014) – nárok na výměnu tohoto průkazu je
automatický, držitel průkazu musí doložit pouze fotografii;
Všechny typy průkazů mají vyznačenou platnost. Výměna
průkazů se týká i těch držitelů, kteří mají na průkazu vyznačenu
platnost trvale nebo bez omezení. V případě vyznačení platnosti
průkazu do (tedy nikoliv trvale) je třeba 1 – 2 měsíce před skon-
NASE NOVINY
čením platnosti se dostavit na kontaktní pracoviště Úřadu práce
a požádat o průkaz osoby zdravotně postižené.
Dokládaná fotografie musí mít hladký povrch a být v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru
o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými
nebo zaoblenými rohy, fotografie by měla být co nejaktuálnější.
Všem držitelům průkazů uvedených v bodě 1) a 2), kteří zároveň pobírají příspěvek na mobilitu, bude kontaktním pracovištěm
úřadu práce zaslána výzva, kde budou na nutnost výměny průkazu upozorněni. Není nezbytně nutné ihned navštěvovat kontaktní pracoviště Úřadu práce, nové průkazy bude ÚP ČR vydávat
od 1. 4. 2015.
Aby se držitelé průkazů vyhnuli několika opakovaným návštěvám kontaktního pracoviště Úřadu práce, je vhodnější Žádost o přechod nároku vyplnit a podat až od měsíce dubna 2015.
Průkazy osob zdravotně postižených budou vydávány po jejich
vyrobení, nikoliv na počkání. Při vydání nového průkazu (polykarbonátové karty) od 1. 4. 2015 bude vybírán správní poplatek
30.00 Kč.
Podrobnější informace sdělí Úřad práce, kontaktní pracoviště Chotěboř, Krále Jana 259 (budova Finančního úřadu
proti obchodnímu domu Doubravka), Chotěboř, III. nadzemní podlaží (v budově je výtah), pan Petr Pavlíček, tel.
950 114 257, [email protected]
Formuláře v elektronické podobě na www.portal.mpsv.cz
11
PREVENCE
V ZIMĚ DODRŽUJTE ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY
V zimním období řeší policisté mnoho
dopravních nehod, které souvisí s jízdou
po komunikaci pokryté ledem nebo sněhem. Řidiči v zimním období nepřizpůsobují rychlost svého vozidla povětrnostním podmínkám a na kluzkém povrchu
komunikací dostávají smyk, který velmi
často nezvládnou a s vozidlem havarují. Styl jízdy v zimním a letním období
se velmi liší. V zimě musí řidiči počítat
s horší přilnavostí pneumatik vozidla
k povrchu silnice a s větším nebezpečím
smyku. Velkou roli zde hrají pneumatiky
vozidla.
V době od 1. listopadu do 31. března
musí být vozidlo kategorie M (motorová
vozidla, která mají nejméně čtyři kola
a používají se pro dopravu osob) nebo
N (motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu
nákladů) vybaveno zimními pneumatikami a to tehdy, pokud se na komunikaci
nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo
námraza nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se
na pozemní komunikaci během jízdy můžou tyto podmínky vyskytovat. Motorové
vozidlo s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg musí mít zimní
pneumatiky s hloubkou dezénu nejméně
4 mm na všech kolech. Vozidlo s maximální hmotností převyšující 3500 kg musí
mít zimní pneumatiky na všech kolech
hnacích náprav. Hloubka dezénu pneumatik musí být minimálně 6 mm.
Bohužel si někteří řidiči neuvědomují, že pouze používání zimních pneumatik pro jízdu v zimním období nestačí. Je
nutno dbát dalších zásad bezpečné jízdy.
Zde jsou některé z nich:
- Za jízdy po zasněžené nebo namrzlé
komunikaci nesmíte velmi prudce brzdit,
zatáčet nebo zrychlovat. Všechny tyto
manévry zvyšují nebezpečí smyku vozidla.
- Dodržujte větší odstup za vozidlem
před vámi. Musíte počítat s tím, že vozidlo má na kluzké komunikaci delší brzdnou dráhu než v létě na suché silnici.
Brzděte pozvolně, aby nedošlo k zablo-
kování kol a k následnému smyku.
- Brzděte ještě před vjetím do zatáčky, dokud ještě jede vaše vozidlo v přímém směru. Zatáčku projíždějte plynule
a nebrzděte v ní. Pokud musíte v zatáčce
brzdit, počínejte si obzvlášť opatrně.
- Ve vozidle s sebou vozte sněhové
řetězy a jejich nasazení si doma v klidu
nacvičte. V případě, že je budete potřebovat, se vyhnete zbytečným problémům
při jejich nasazování v terénu.
- Před jízdou si řádně očistěte skla automobilu. Ničím nerušený výhled z vozidla je jedním z předpokladů bezpečné
jízdy.
- Důležitá je i příprava vozidla
na zimní období. Vozidlo vždy před zimou zkontrolujte a doplňte zimní směsi
do ostřikovačů skel. Svoje vozidlo mějte
vždy v dobrém technickém stavu a pravidelně ho kontrolujte.
Na silnicích jezděte opatrně a snažte
se, abyste se ze svých cest šťastně vrátili.
JEZDIT PŘIPOUTANÝ JE DŮLEŽITÉ
Jednou z priorit, na kterou se soustředí policisté na Vysočině, je bezpečnost
v silničním provozu. Ke snížení tragických následků dopravních nehod mohou
přispět i osoby jedoucích ve vozidlech
a to tím, že budou věnovat větší pozornost používání zádržných systémů. Pro
zvýšení bezpečnosti všech osob přepravovaných ve vozidle je nezbytně nutné,
aby používaly zádržné systémy. Člověk,
který je řádně připoutaný bezpečnostním
pásem, má šestkrát větší šanci při dopravní nehodě přežít než osoba, která je nepřipoutaná.
Pokud se osoba ve vozidle nepřipoutá a automobil při rychlosti 50 kilometrů
v hodině narazí do překážky, nejčastěji
do jiného vozidla, znamená to pro člověka volný pád ze třetího poschodí, tj.
přibližně z deseti metrů. Při rychlosti 70
kilometrů v hodině odpovídá vliv nárazu
12
na osádku vozidla volnému pádu z šestého poschodí.
Každý nepřipoutaný člověk představuje také velké riziko pro ostatní spolujezdce ve vozidle, a to i pokud jsou oni
sami připoutaní. Podstatné je také myslet
na to, že airbag plní svou funkci pouze
v kombinaci s bezpečnostním pásem, pro
nepřipoutaného se může stát smrtícím nástrojem.
Nelze podceňovat ani krátké jízdy,
v žádném případě nejsou bezpečnější.
I při těchto cestách může dojít k vážné
dopravní nehodě.
Důležité je se připoutat správně. Bezpečnostní pás nesmí vést přes krk, vždy
přes klíční kost. Pod pásem by neměly
být tvrdé a ostré předměty, jako propisky,
mobilní telefony apod., které mohou při
dopravní nehodě jejich majitele vážně poranit. Autosedačka musí být plně funkční
a pro dítě bezpečná, pohodlná a příjemná. Nesmí být pro dítě příliš malá. U starších dětí nesmí vést pásy přes břicho
a krk. Podsedák dítě vyzvedne tak, aby
mohlo správně použít bezpečnostní pásy,
ty by měly vést přes pánev a rameno. Velmi nebezpečné je mít dítě při jízdě na klíně nebo zajištěné bezpečnostním pásem
spolu s dospělou osobou.
Na používání zádržných systémů si
stačí pouze zvyknout. Po nějakém čase je
člověku, který je zvyklý používat bezpečnostní pásy, jízda bez nich již nepříjemná.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence
nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence
tel: 974 261 208, mobil: 725 868 475
e-mail: [email protected]
NASE NOVINY
POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE V NAŠEM OKOLÍ
Tradiční Rozloučení s masopustem
Masky se na Betlémě objeví již potřetí, a to v pátek
13. února. První týdny nového
roku se vždy nesou ve znamení
masopustu a Hlinecko je jednou z nemnoha oblastí, kde si
jednotlivé obce tuto prastarou
tradici dodnes připomínají.
Osobitá atmosféra, důraz na
tradiční vzhled jednotlivých
masek, nespoutané veselí – to
vše dělá masopustní obchůzky
něčím nevšedním. Není náhodou, že masopustní obchůzky
na Hlinecku jsou zapsány na
seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
I Hlinsko je na tuto skutečnost
patřičně hrdé a v letošním roce
již potřetí pořádá Rozloučení
s masopustem přímo v ulicích
města. "Ačkoli by mělo podle
církevního kalendáře to správné rozloučení s masopustem
proběhnout až v masopustní
úterý 17. února, museli jsme v letošním roce tuto akci kvůli
jarním prázdninám přesunout
o několik dnů dříve, a to na
13. února. Průvod dětí z hlineckých škol v masopustních
maskách je totiž jedním z nejatraktivnějších bodů programu." říká vedoucí Turistického
informačního centra Hlinsko
Martina Sedláková.
Program započne již v dopoledních hodinách, a to před
Základní školou Smetanova,
kde se před půl desátou shromáždí děti za všech hlineckých
základních a mateřských škol
v tradičních i méně tradičních
maskách. Po zahájení masopustu obdrží masky od starosty
města vládu nad městem a celý
dlouhý průvod se vydá za doprovodu řízné dechovky kapely Mrákotínka na cestu hlineckými ulicemi. Krátká zastávka
potěší obyvatele Domova seniorů Drachtinka, odkud budou
děti směřovat přes Komenského ulici na Tylovo náměstí. Cílem barevného průvodu masek
bude Betlém, kde dětský masopust vyvrcholí.
Ve 14 hodin bude veselý
masopustní program pokračovat před radnicí na Poděbradově náměstí. O zábavu a pozdvižení se již tradičně postará
maškara z hlinecké místní části
Blatno a kapela Hlinečanka.
I v tomto případě starosta města povolí maškarám jejich rej a
předá jim vládu nad městem.
Zástup masek se odsud přesune na Betlém, kde proběhne
tradiční obchůzka mezi jednotlivými chalupami. Závěr obchůzky bude patřit tradičnímu
obyčeji porážení kobyly.
Mezi betlémskými chalupami nesmí po celý den
chybět stánky s koblihami,
zabijačkovými specialitami,
medovinkou a jinými dobrotami neodmyslitelně spjatými
s masopustním hodováním.
Ing. Martina Sedláková (Kesnerová)
8. 3.–17. 5. 2015
J. OFFENBACH:
HOFFMANNOVY POVÍDKY
POEZIE PÍSNÍ
P. I. ČAJKOVSKIJ: SPÍCÍ KRASAVICE
VÁCLAV HUDEČEK
& KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE
Fantastická opera o pěti obrazech z pera operetního mistra
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
* NEDĚLE 8. března, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč
Výpravný balet inspirovaný pohádkou o Šípkové Růžence
Moravské divadlo Olomouc
* NEDĚLE 15. března, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč
E. KÁLMÁN: HRABĚNKA MARICA
Klasická opereta plná temperamentu a ohnivých melodií
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
* NEDĚLE 22. března, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč
GABRIELA BEŇAČKOVÁ
& FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Galakoncert proslulé operní pěvkyně s nejkrásnějšími áriemi
Gabriela Beňačková – soprán
Filharmonie Hradec Králové
* NEDĚLE 29. března, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč
BYLA JEDNOU JEDNA POHÁDKA…
HUDBA & FILM – SEZNAMTE SE, PROSÍM
Hudebně vzdělávací pořady pro děti a mláděž
Komorní filharmonie Pardubice
* ČTVRTEK 9. a PÁTEK 10. dubna, 10 hodin, KKS
O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA
Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů
* SOBOTA 18. dubna, po celý den
Kulturní klub Skuteč
VIVAT COMENIUS
Koncert pro kytaru, lidský hlas a orffovský instrumentář
Alfred Strejček – recitace
Štěpán Rak – kytara
* NEDĚLE 19. dubna, 16 hodin, kostel Skuteč
Písně V. J. Tomáška na texty světových básníků a dramatiků
Monika Knoblochová – forte–piano
Kamila Ševčíková – mezzosoprán
Saša Rašilov – umělecký přednes
* STŘEDA 22. dubna, 18 hodin, Muzeum Skuteč
Dvořákův večer v provedení špičkového houslisty
Václav Hudeček – housle
Komorní filharmonie Pardubice
* NEDĚLE 26. dubna, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč
ROLLING ROCK
Nejslavnější hity rocku v symfonickém provedení
ROLLING STONES, OMEGA, STATUS QUO, GENESIS,
SCORPIONS, DEEP PURPLE, OZZY OSBOURNE, AC/DC,
KISS, U2, RED HOT CHILLI PEPPERS, GUNS N‘ ROSES a další
Filharmonie Hradec Králové
dirigent a moderátor: Miloš Machek
* STŘEDA 29. dubna, 20 hodin, Zimní stadion Skuteč
A. VIVALDI: GLORIA IN D DUR
Vzletné tońy Vivaldiho hudby v duchovní skladbě
Chrudimská komorní filharmonie
PS Rubeš Skuteč, PS Slavoj Chrudim
dirigent: Martin Profous
* NEDĚLE 10. května, 16 hodin, kostel Chrast
B. SMETANA: LIBUŠE
Opera Libuše jako symbol české národní kultury
Divadlo J. K. Tyla v Plzni
* NEDĚLE 17. května, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč
AKCI PODPORUJE
PARDUBICKÝ KRAJ
HLAVNÍ SPONZOR
PARTNEŘI
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč, který
se uskuteční od neděle 8. března 2015 do neděle 17. května 2015, zahájil předprodej vstupenek. Podrobný program XII. ročníku festivalu klasické hudby naleznete na
http://festival-hudebni.skutec.cz.
Vstupenky jsou k dostání jak po internetu (http://vstupenky.skutec.cz) tak i v klasických prodejních místech,
kterými jsou odbor kultury a školství na Městském úřadě
ve Skutči a Turistické infomační centrum v budově Městského muzea ve Skutči.
NASE NOVINY
13
SDH ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
KONEC STARÉHO A ZAČÁTEK NOVÉHO ROKU U MLADÝCH HASIČŮ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU
Starý rok 2014 ukončili mladí hasiči přespáním v hasičárně z pátku 12. 12.
na sobotu 13. 12. 2014. Nejprve jsme si
společně ozdobili vánoční stromeček a děti
vyplnily malý dotazníček o tom, jak se jim
u mladých hasičů líbí. Aby dětem vytrávilo a trochu se unavily, vypravili jsme se
ven, na prohlídku předvánočního Ždírce –
vyfotili jsme se u betléma a u stromečku
na náměstí, někteří se pokusili zazpívat
koledy, vypustili jsme lampiónek štěstí
I. trasa (bus)
Oudoleň
Slavětín
Nové Ransko
Sobíňov
Údavy
Ždírec u školy
14
18:30
18:35
18:40
18:45
18:55
19:05
a pak už hurá do tepla hasičárny. Tam si
děti vylosovaly obálky s krátkou říkankou,
která byla ještě rozstříhána na jednotlivá
slova. Říkanku musely složit a dle nápovědy hledat svůj dárek (např. „Holinka Františka to jistí, která skříň je jeho, zjisti“).
Pak následovala večeře a po ní pomohl
Jáchym s rozdáváním kalendářů a pak už
jenom zábava a zábava. Nejprve velmi oblíbená židličkovaná, poté netradiční tichá
pošta – děti seděly v řadě za sebou, poslední dostal slovo, které prstem přepisoval na záda dítěte,
které sedělo před ním. Děti si
tímto trénují svoji soustředěnost a pozornost. Následovaly
jazykolamy, kde jsme si užili
opravdu hodně zábavy. Další
hra byla zaměřená na pozornost, pak jsme si ještě zahráli
pantomimu, vyblbnuli se při
minidiscotéce a v jednu hodinu
v noci zaléhaly děti do svých
spacáků - spokojené a v dobré
sokolovna
19:10
II. trasa
Benátky
19:00
Kohoutov
19:05
Podmoklany
19:20
H. Studenec u hosp. 19:25
sokolovna
19:30
náladě. Ranní budíček nebyl stanoven, děti
po akčním večeru vstávaly až kolem 8.45
hod. Po sbalení spacáků a dalších osobních věcí následovala snídaně a rozchod
domů.
Nový rok mladí hasiči zahájili v pátek
9. 1. 2015 schůzkou v hasičárně, kterou
jsme využili s menšími dětmi k úklidu
a hraní různých stolních her a starší děti
pomáhaly s přípravou sálu v Novém Studenci na výroční valnou hromadu. Ta se
konala v sobotu 10. 1. 2015. A jako právoplatní hasiči se tam vydali i mladí hasiči
– krásnou odpolední procházkou. Po přednesu všech projevů a díků jsme si dali
dobrou večeři a mohla začít zábava. Děti
si tento den jistě užily a nyní se postupně
začneme připravovat na jarní kola soutěží.
Nebudeme ale zapomínat ani na zábavu
– v lednu a únoru nás čeká návštěva paní
doktorky Prokšové, návštěva hasičské stanice, tělocvična a mnoho dalšího. Více na
www.sdh.zdirec.cz
Vedoucí MH
III. trasa (bus)
Ždírec nám.
sokolovna
19:20
19:25
IV. trasa
V. Městec
S. Ransko
19:35
19:45
V. trasa (bus)
Ždírec u Bovysu
sokolovna
19:30
19:35
JÍZDNÍ ŘÁD SVOZU
- Hasičský ples 28. 2. 2015
NASE NOVINY
SDH ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
HODNOCENÍ ROKU 2014 SDH ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
10. ledna tohoto roku se konalo tradiční
hodnocení loňského roku Sboru dobrovolných hasičů. Jako vždy jsme se sešli v sále
v Horním Studenci. Letošní schůze byla
výjimečná tím, že jsme si volili nové členy
výboru pro další období let 2015 – 2020.
Účast na valné hromadě byla velice
hojná, celkem se nás sešlo více než osm
desítek členů, mladých hasičů a také asi
15 hostů vč. zástupců města Ždírce nad
Doubravou, zástupců profesionálních
i dobrovolných sborů z okresu i okolí.
Součástí programu výroční valné hromady bylo hodnocení a video ukázky činnosti loňského roku, ale také především
výše zmíněné volby výboru. Ten bude pracovat v tomto složení:
Starosta - Stanislav Hanč
1. Náměstek starosty – František Lédl, Bc.
2. Náměstek starosty – Eliška Burešová, Bc.
Velitel - Roman Pátek
Zástupce velitele – Stanislav Švec
Jednatel – Ing. Jiří Souček
Strojník – David Chalupa
Referent prevence a výchovné činnosti –
Radek Culek
Referent ochrany obyvatelstva –
Josef Plíhal
Hospodář – Petr Novotný
Vzdělavatel – Jaroslav Němec
Vedoucí mládeže – Lucie Štefáčková, DiS.
Referent žen – Eliška Burešová, Bc.
Kronikář – Ludmila Novotná
Referent MTZ – Jiří Půža
Zástupce referenta MTZ – Ing. Tomáš Novák
Revizní komise – Radovan Pálka, Blažena
Dundáčková, Ondřej Málek.
Sbor se celoročně věnuje různorodým
činnostem, jako je práce ve výjezdové jednotce, kulturní činnost, věnování se mladým hasičům, požárnímu sportu apod.
Výjezdová jednotka je složena z 26
členů, kdy 12 jich slouží ve třech směnách
zajišťující neustálou pohotovost jednotky.
V loňském roce jsme vyjeli celkem ke 44
událostem, což je v porovnání s předešlým
rokem dvojnásobek. Výjezdy byly různorodé. Jednalo se o technickou pomoc, dopravní nehody, kde je zajišťována zdravotnická i technická pomoc, a také o požáry,
kterých bylo celkem 11. Zároveň probíhala
různá školení na stanicích v Chotěboři
a Havlíčkově Brodě. Část jednotky se také
zúčastnila záchranářského cvičení Rescue
Maratonu v Heřmanově Městci. Jednotka
byla během loňského roku dovybavena
o devítimístné vozidlo, sloužící jako zálo-
NASE NOVINY
ha při zásazích. Dále byla pořízena technika potřebná pro zásahy.
Kulturní činnost byla také velice bohatá. Pořádali jsme již tradiční a oblíbený
hasičský ples, pálení čarodějnic s bohatým programem, zajištění Medvědí stezky, spolupořádání dětského dne, zajištění
VII. ročníku Ždíreckého okruhu, pomoc
při zajištění programu cyklo štafety KLIMATOUR. Dále bylo pořádáno kolo Rebel
Havlíčkobrodské ligy v požárním sportu,
kdy se závodilo také o pohár Města Ždírce
n. D. V září jsme pomáhali s pořádáním
Podoubravkého víceboje. Kromě pořádání kulturních akcí probíhaly práce na technice a budovách spravovaných SDH. Celkem bylo odpracováno téměř 500 hodin.
Činnost mladých hasičů byla v loňském roce také velice bohatá. V současné době má náš sbor 31 mladých hasičů,
o které pečuje 7 stálých vedoucích, a další
4 pomáhají při větších akcích. V uplynulém roce se mladí hasiči zúčastnili celé
řady různých akcí. Byly to březnové Hlinecké piškvorky, kde si děti vyzkoušely
netradiční pojetí hasičských disciplín,
jarní kolo hry Plamen, kde v celkovém
hodnocení skončily na 1. místě, čímž postoupily do okresního kola, kde obsadily
krásné 5. místo. V červnu pak začalo havlíčkobrodské turné mladých hasičů v požárním útoku – pro nás asi hlavní a klíčový
bod sezóny, tentokráte se 6 koly. Všech kol
se účastnilo jedno družstvo starších a tři
družstva mladších. V konečném hodnocení celého turné se naše družstvo mladších
B dostalo na příčky vítězů a z celkového
počtu přibližně 40 družstev obsadilo krásné druhé místo. Ani ostatní družstva se
neztratila a celkové umístění v polovině
všech soutěžních družstev nejsou špatným
výsledkem. Mladí hasiči se také zúčastnili
Dračích lodí na rybníku Řeka, na začátku
prázdnin měli dvoudenní program s přespáním na hasičském cvičišti a v prosinci též přespání s programem, tentokráte
v hasičárně. V rámci schůzek mimo jiné
hledali poklad, navštívili Džekův ranč,
oslavili třetí narozeniny mladých hasičů
pizzou a bowlingem v Bowling baru a také
se vyřádili při návštěvě bazénu v Hlinsku.
Stejně jako členové zásahové jednotky se
zúčastnili dvoudenního Rescue Maratonu
na Seči pro dětské kategorie.
Soutěžní družstvo žen bylo také velice
aktivní a během celého roku se zúčastňovalo mnoha soutěží s výbornými výsledky.
Za zmínku stojí celkové 1. místo v Rebel
Havlíčkobrodské lize v požárním sportu.
Dále velice úspěšná účast na extraligové
soutěži a 2. místo ve velice prestižní soutěži O pohár Města Telč.
Rok 2014 byl pro náš sbor velice bohatý na všech frontách. Rok, který právě
začíná, bude minimálně stejně bohatý. Nebudou chybět tradiční akce, jako je hasičský ples a pálení čarodějnic. Čeká nás také
jedno velké výročí, 110 let od založení
SDH ve Ždírci nad Doubravou.
Je třeba poděkovat všem, kteří se
na činnosti sboru podílejí, vyjíždějí k nečekaným událostem, udržují techniku, zajišťují akce, věnují mnoho volného času
mladým hasičům. Zároveň také rodinám
za trpělivost a Městu Ždírec nad Doubravou za podporu.
Do nového roku si přejme hodně zdraví, štěstí a co nejméně výjezdů se šťastným
návratem na základnu.
Více o činnosti SDH naleznete na našich
webových stránkách sdh.zdirec.cz.
Ing. Jiří Souček
15
CENTRUM PRO RODINU „DOUBRAVKA“
Dne 12. 12. 2014 se konalo Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Byla to
celorepubliková akce a organizátoři akce
s radostí oznamují, že bylo celkem vypuštěno 103 738 balónků ze 415 míst po celé
České republice, rekord z roku 2008 byl
překonán o téměř 3 000 balónků. Ze Ždírce nad Doubravou odletělo asi 270 balónků. Velký dík patří městu za poskytnutí
zázemí a všem maminkám za přípravy
akce a v neposlední řadě všem, kteří si
přišli vypustit svůj balónek.
Dále se 17. 12. 2014 uskutečnilo Zdobení stromečku pro zvířátka. U hasič-
ské arény se zvířátkům nejprve ozdobil
stromeček a poté si děti s rodiči opekly
buřtíka a zahřály čajíkem. Bylo to pro
všechny pěkně zpříjemněné odpoledne.
V měsíci ÚNORU se mimo pravidelný
program ještě uskuteční:
ŽENSKÝ KRUH - Dita Doleželová –
středa 4. 2. 2015 od 17.30 h.
Oblíbené povídání s Ditou Doleželovou
na volné téma. Příjemná atmosféra, andělské karty, karty sebelásky, relaxace.
Přijďte se uvolnit, odpočinout, popovídat
si. Délka sezení 2 – 3 hodiny. Cena: 250
Kč/osoba (při počtu osob nad 10 lidí 220
Kč/osoba). S sebou karimatku, deku, případně polštářek
pro Vaše pohodlí.
LYMFATICKÁ
MASÁŽ
HLAVY – Eva Portlová - pátek 6. 2. 2015 (čas dle objednání)
Určeno pro všechny generace!
Přijďte si vychutnat chvilku
odpočinku s příjemným pohlazením duše i těla! Objednávky na tel.: 731 190 807
– paní Eva Portlová. Akční
cena: 250 Kč (doba trvání 45
Pravidelný měsíční program na měsíc ÚNOR je připraven následovně:
ÚTERÝ
9.00 – 11.00 h
VOLNÁ HERNA
Prostory Centra pro volnou zábavu.
Termíny lekcí: 3. 2., 10. 2., 17. 2., 24. 2.
ČTVRTEK
9.00 – 10.00 h
HRÁTKY
S BATOLÁTKY
Za doprovodu říkanek, básniček, písniček
si děti od 3 měsíců protáhnou celé tělíčko.
Termíny lekcí: 5. 2. a 19. 2.
TVOŘENÍČKO
Jednoduché výtvarné tvoření pro děti
od 2 let. Malování, kreslení, tiskání,
modelování, práce s různými materiály.
Termíny lekcí: 12. 2. a 26. 2.
12. 2. Valentýnské přání pro tatínky
26. 2. Karnevalové škrabošky
ČTVRTEK
9.00 – 10.00 h
minut). Více informací o nabízených masážích na www.evaportlova.webnode.cz.
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
– středa 11. února 2015 od 15.00 hodin
Čtou Vaše děti rády? Chtěli byste se dozvědět více o významu čtení knížek, jakou
správnou literaturu zvolit pro různě staré děti, a jak je správně namotivovat, aby
měly zájem číst knížky, a mnohé další probereme s paní knihovnicí, která nám vše
vysvětlí a provede nás po knihovně. Sraz
přímo před knihovnou v 15.00 hodin.
BESEDA S FINANČNÍ PORADKYNÍ
– středa 18. února 2015 od 16.00 hodin
Představení spořících produktů pro
děti a pojištění pro děti od Českomoravské stavební spořitelny. V případě zájmu
možnost vytvoření kalkulace produktu
a následné sepsání smlouvy.
V měsíci BŘEZNU připravujeme
Besedu s logopedkou - jak již v předškolním věku pracovat na rozvoji řečových schopností svých dětí, nejčastější
chyby a mnohé další otázky ohledně
řeči… Dále bude opět Bazárek dětského
oblečení a obuvi – JARO a LÉTO. V Pedigu s Martinou se budou vyrábět dekorace na Velikonoce.
Podle počasí dále domlouváme:
- návštěvu lesní školky Vilémov,
- návštěvu ranče za Sobíňovem,
- VELKÉ závody pro MALÉ děti, s sebou
odrážedla, motorky atd.
Další informace o programu a průběhu činností v našem Centru získáte
na www.doubravka.estranky.cz, Facebooku: Centrum pro rodinu Doubravka,
e-mailu: [email protected] nebo
na tel. čísle 605 124 705.
Za kolektiv Klubu maminek
Lenka Němcová
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození
Magdaléna Bencová, Ždírec nad Doubravou
Šimon Kysilko, Ždírec nad Doubravou
Adéla Pejchlová, Ždírec nad Doubravou
Hana Šudomová, Ždírec nad Doubravou
Albert Václavík, Ždírec nad Doubravou
Poděkování
Děkuji panu Petru Neuvirtovi za novoroční ohňostroj, který
se konal již vícekrát. Věřím, že to není poděkování jenom
ode mne.
Za přihlížející Jaroslav Klepetko st. Ždírec n. D.
Rodičům upřímně blahopřejeme a miminkům
přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky.
16
NASE NOVINY
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Poděkování sponzorům
Jako každý rok proběhl v kulturním domě v Sobíňově tradiční karneval s mikulášskou nadílkou. Proto bychom zde rádi poděkovali všem sponzorům za finanční podporu či věcné přispění, mající významný podíl na uskutečnění této akce. Dále bychom chtěli
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci karnevalu. Věříme, že se karneval vydařil a děti i rodiče byli spokojeni
a budou se těšit, stejně jako pořadatelé, že se tato akce bude moci příští rok opět uskutečnit. Děkujeme! Jména sponzorů jsou
uvedena na www.obecsobinov.cz
Za TJ Sokol Sobíňov, Ing. Daniel Říčan – předseda
SPORTOVNÍ OKÉNKO
CHOTĚBOŘSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR
Několik dětí ze Ždírce nad Doubravou
se ve svém volném čase v průběhu celého roku 2014 zúčastnilo závodů v rámci
Chotěbořského běžeckého poháru, aneb
celoročně během proti sociálně patologickým jevům, který je určen nejen dětem,
ale i dospělým, bez omezení věku. V rámci poháru je vypsáno celkem 8 závodů,
a to pět závodů v Chotěboři (Novoroční
běh, Běh Chotěbořskem, okolo Geofondu,
Křišťálový kilometr, Okolo chotěbořského
zámku), jeden závod v Nížkově (Okolo
dančí obory), jeden závod v Bezděkově
(O pohár starosty Bezděkova) a jeden závod v Havlíčkově Borové (Borovská desítka). Na závodech se běží různě dlouhé
trasy podle kategorie, v níž jsou závodníci
zařazeni. Do konečného pořadí se soutěžícím započítává 5 nejlepších výsledků.
Ždírecké děti dosáhly vynikajících
výsledků a některé z nich si dne 10. 1.
2015 převzaly v Chotěboři z rukou starosty Chotěboře Ing. Škaryda poháry
za skvělé umístění.
Petr Němec – 1. místo v kategorii předpřípravka hoši, v níž bylo
62 soutěžících; Péťa se zúčastnil 6
závodů z 8 a získal 241 bodů z 250
možných,
Iva Ptáčníková – 1. místo v kategorii předpřípravka dívky, v níž
bylo 72 soutěžících; Ivča se zúčastnila všech 8 závodů a získala 250
bodů z 250 možných,
NOHEJBAL
Nohejbalový 17. ročník tradičního Vánočního turnaje ve Ždírci nad Doubravou.
Dne 20. 12. 2014 ve Sportovní hale Ždírec nad Doubravou
uspořádal oddíl nohejbalu Tatran Ždírec n. D. a ZŠ Ždírec n. D.
tradiční Vánoční turnaj trojic na tři dopady. Zúčastnilo se 10 týmů
ze širokého okolí s vysokou výkoností hráčů (liga, kraj, okres).
Tento 17. ročnk nohejbalového klání byl přehlídkou kvalitního atraktivního nohejbalu s velmi vyrovnanými výsledky.
Konečné pořadí po odehrání základní části turnaje ve dvou
skupinách a vyřazovací části:
1. Havlíčkův Brod, 2. Tatran Ždírec nad Doubravou, 3. Amatéři Jihlava, 4. Polička 5. Dynamo Pardubice, 6. Možděnice-Údavy, 7. Kamarádi Vítanov, 8. Ždírec nad Doubravou II., 9. Šmejdi
– junioři Vítanova, a 10. Oflenda - Hlinsko v Čechách.
Pořadatelé děkují hráčům za předvedené výkony a nám nakloněným organizacím a jedincům za pomoc a podporu při uspořádání turnaje a pořízení cen pro hráče. Jsou to: Město Ždírec
nad Doubravou, Česká Spořitelna pob. Ždírec nad Doubravou,
SK Tatran Ždírec n. D., Elasta-Vestil Krucemburk, pan Klepetko
Jaroslav. Další tradiční plánovanou akcí bude 24. 1. 2015 lednový
NASE NOVINY
Jan Němec – 2. místo v kategorii nejmladší hoši, v níž bylo 31 soutěžících;
Honza se zúčastnil všech 8 závodů a získal
226 bodů z 250 možných,
Veronika Němcová – 5. místo v kategorii předpřípravka dívky, v níž bylo 72
soutěžících; Verča se zúčastnila 6 závodů
z 8 a získala 148 bodů z 250 možných,
Barbora Němcová – 5. místo v kategorii přípravka dívky, v níž bylo 60 soutěžících; Barča se zúčastnila 7 závodů z 8
a získala 175 bodů z 250 možných.
Další ždírecké děti, které se zúčastnily
alespoň jednoho závodu: Nela Ptáčníková,
Barbora Plevová, Adam Šustr, Tomáš Forejt, Zdeněk Pleva, Radek Musil.
Dětem moc gratulujeme k dosaženým
výsledkům a pro případné zájemce uvádíme, že dne 10. 1. 2015 odstartoval nový
ročník Chotěbořského běžeckého poháru;
více informací na http://atletika.webpark.cz/.
Rodiče závodících dětí
turnaj nohejbalu veteránů (věk hráčů nad 40 let a jeden nad 50 let)
ve Sportovní hale Ždírec nad Doubravou od 8 hodin.
Nohejbalové Novinky a plánované turnaje najdete na našich
stránkách: tatran.zdirec.cz
Za pořadatele se na další setkání u aktivního
sportu těší Mirek Ilich a Jaroslav Klepetko
17
ASPV
AKCE LOŇSKÉHO ROKU
- PŘEDVÁNOČNÍ CVIČENÍ
Právě začíná měsíc únor a kalendář nám hlásá, že je stále zima.
Při ranním pohledu z okna by se měly honit bílé vločky po kraji, ale
panuje tam spíše zmatek. Přesto všechno je stále zima. Tento úvodní monolog je na mou obranu, že si uvědomuji, jaká část roku je,
když se vracím k předvánočním cvičením všech složek. Tak tedy
vraťme se v mysli do doby, kdy jsme přemýšleli nad tím, kdy koupíme stromeček a kapra. V pondělí 15. prosince 2014 se v tělocvičně
ZŠ konalo předvánoční cvičení žáků a žákyň. V loňském roce jsem
si přála větší účast a tak trochu se mi to vyplnilo. Na večerních cvičeních přibývá nejen cvičenek, ale k mé radosti i cvičenců a podle
toho vypadala i tato sešlost. Žáci a žákyně si užili mnoho legrace
a také byli obdarováni malými dárky. Cvičitelé se snaží vést žactvo k pohybu, neboť v dnešní době je to poměrně problém. Děti
a mládež tráví mnoho času u televize a hlavně počítačů, na pohyb
jim nezbývá chuť a čas a to je skutečně škoda. Po skončení hodiny
žactva do tělocvičny přiklusaly starší ženy. Tam bylo předvánoční
cvičení trochu v jiném duchu. Výzdoba byla decentnější a místo
cvičebních pomůcek se v rukou cvičenek objevily kousky cukroví.
Další cvičení se uskutečnilo v úterý 16. prosince 2014, a to rodičů s dětmi. Nelišilo se příliš od těch v minulých letech, přesto je
každé jedinečné. Každý rok se sejdou jiné děti, ale krásná vánoční
atmosféra je vždy stejná. Tentokrát byla účast malá, neboť se děti
praly s nemocemi, ale ty zbývající si to určitě užily. Maminky si
odpočinuly od předvánočních starostí a děti si uvědomily, že už se
to skutečně blíží. I v tomto roce jsem si pro děti i rodiče připravila překvapení a zahrála si trochu na toho pána, co přináší dětem
dárky. Těžko soudit, zda to byl Ježíšek, Santa Klaus, Děda Mráz či
někdo úplně jiný. Ať to byl kdokoli, obdaroval děti malými dárečky. A tím bych téma Vánoc uzavřela. Tyto akce pořádáme každým
rokem, a tak pokud se v říjnu 2015 přihlásíte do jakékoli kategorie
našich cvičebních hodin, můžete takou akci prožít na vlastní kůži.
Přeji vám mnoho trpělivosti při čekání na jaro a brzké setkání v tělocvičně či jiné akci, kterou pořádá SPV.
Za kolektiv SPV Dana Vavroušková
ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB
ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ HAVLÍČKŮV BROD
31. 1, 1. 2. 2015
MUDr. Kotrbová
Dobrovského 2023, Havl. Brod
569 422 741
7., 8. 2. 2015
MUDr. Staňková
Dobrovského 2023, Havl. Brod
569 426 108
14., 15. 2. 2015
MUDr. Venosová
Humpolecká 244, Havl. Brod
569 426 107
21., 22. 2. 2015
MUDr. Kohlová
M. Střely 420, Krucemburk
569 697 226
28. 2.,1. 3. 2015
MUDr. Chládek
Humpolecká 244, Havl. Brod
569 426 110
ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ HLINECKO
31. 1, 1. 2. 2015
MUDr. Hana Mrkvičková
Zahradní 240, Proseč u Skutče
469 321 126
7., 8. 2. 2015
MUDr. Zdeněk Dvořáček
Husova 64, Hlinsko
469 311 826
14., 15. 2. 2015
MUDr. Lubomír Pecháček
Miřetice 31
469 344 127
21., 22. 2. 2015
MUDr. Eva Krejčí
Krouna 350
469 341 236
28. 2.,1. 3. 2015
MUDr. Yvona Chludová
Smetanova 568, Skuteč
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9.00 DO 13.00 HODIN.
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
V NEMOCNICI HAVL. BROD
18
Pracovní dny
17.00 – 20.00 dospělí, děti a dorost
469 350 322
Víkendy a svátky
9.00 – 20.00 (dospělí)
8.00 – 20.00 (děti a dorost)
NASE NOVINY
KULTURA
KNIHOVNA, IC,
GALERIE DOUBRAVKA, KINO
Brodská 120, 582 63 Ždírec nad Doubravou
telefon, fax: 569 694 620
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.kzm-zdirec.cz
GALERIE DOUBRAVKA ZVE NA VÝSTAVU
Obrazy - Jana Horkelová
Výstava potrvá od 13. 1. do 20. 2. 2015
Paní Jana Horkelová se narodila v r. 1964 v Nitře. Nyní žije
ve Slavíkově nedaleko Chotěboře. Malování se začala více věnovat až po 30. roku svého života a stalo se jejím velkým koníčkem.
Náměty pro své obrazy čerpá především v přírodě, ale maluje
také podle fotografií a svých pocitů. Nejraději však zachycuje přírodu v její skutečnosti. V poslední době maluje také lovecké motivy, které se objeví i na výstavě ve Ždírci n. D. Nebudou chybět
obrazy krajinek, Žďárské vrchy, technika kresby uhlem na papír,
tuš a jiné. Vzorem jí jsou především obrazy Václava Radimského,
jejichž krása jí vždy velice dojímá. Paní Jana Horkelová s úspěchem vystavovala své obrazy v Podmoklanech při příležitosti
Dne otevřených ateliérů na Vysočině.
Srdečně zvou pořadatelé!
KLUB SENIORŮ Ždírec n. D.
Vás srdečně zve na
„KARNEVALOVÉ POSEZENÍ
S PÍSNIČKOU“
které se bude konat
v úterý 10. 2. 2015 od 17.00 hodin
v novém Domě s pečovatelskou službou.
Masky jsou vítány!
NASE NOVINY
19
Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ MĚSTA
SDH KOHOUTOV
Rok 2015 začal
na Kohoutově zvesela
V sobotu 3. ledna vládla při valné hromadě místního SDH dobrá nálada. A jak
ve svých vystoupeních uvedli odstupující
starosta Stanislav Janda a velitel sboru
Martin Stehno, důvodů k tomu bylo víc
než dost.
Loňský rok proběhly veškeré plánované akce nad očekávání dobře. Pravda,
cesta pohádkovým lesem nám uplavala,
ale pětadvacet připravených masek svědčilo o dobré přípravě a následující setkání
na hřišti alespoň částečně spravilo pořadatelům dobrou náladu. Déšť se na poslední chvíli umoudřil při srpnové oslavě
120. výročí založení kohoutovského sboru. Netradiční požární útok se stříkačkou
PS 8 se zúčastněným spřízněným sborům
líbil, stejně jako ukázka požárního útoku
v podání místních mladých hasičů. A společenská část oslav byla na tradičně vysoké
úrovni. Dětský den byl také hojně navštíven, stejně jako lokálnější akce, například
pálení čarodějnic, posvícenská zábava
a seniorské posezení s Kohoutovskými
kohouty.
Zkvalitnění zázemí a vybavení sboru se projevilo na soutěžních výsledcích
mužů. Nejlepší umístění kohoutovští získali v Údavech, kde zvítězili. Velkou radost nám udělali mladí hasiči, kteří se
koncem září v dětské soutěži v požárním
útoku o pohár Města Slatiňany umístili
v konkurenci 21 družstev na hezkém šestém místě. Třiadvacet mladých hasičů je
pro činnost hasičského sboru na Kohoutově velkým příslibem.
To vše také ocenili zúčastnění hosté. Především starosta města Ždírec nad
Doubravou Jan Martinec i místostarosta
Ing. Bohumír Nikl. Své zdravice přednesl rovněž člen výkonného výboru DSH
Havlíčkův Brod Jaroslav Němec, starosta
okrsku Karel Štěrba a velitelé sborů ze
Ždírce nad Doubravou a Údav Roman
Pátek a Miroslav Rothanzl. Všichni především oceňovali naši práci s dětmi.
Rok mladých hasičů na Kohoutově
Pro mladé hasiče z Kohoutova byl rok 2014 seznamováním
se s činností hasičů. Na první schůzce 2. dubna se sešlo 22
dětí, které se přihlásily do kroužku. Pro vedoucí to bylo překvapením, kolik se sešlo zájemců a také následně na ně dolehla
zodpovědnost vymyslet plán akcí na celý rok, aby zájem dětí
vydržel.
Scházeli jsme se pravidelně každý čtvrtek od 17 hodin kromě přestávky v letních měsících, kterou jsme využili k načerpání nových sil do druhé poloviny roku. Celkem proběhlo 26
setkání. Využívali jsme nové sportovní hřiště, kde jsme trénovali požární útok, a hasičskou klubovnu, kde jsme se schovávali
před nepřízní počasí a též se věnovali teorii.
První seznámení s požárním útokem nám předvedli mladí
hasiči z SDH Ždírec nad Doubravou, kam jsme přijeli na domluvenou schůzku na kolech. Velký dík patří jejich vedoucím,
kteří nám pomohli v těchto těžkých začátcích. Jak už to bývá,
nic nejde hned. Při našem prvním pokusu o požární útok voda
nestříkala z proudnic, ale ve spojích u hadic. Všechny nás ale
hřálo nadšení našich mladých hasičů se učit a zlepšovat.
Další disciplíny, jako vázání uzlů, topografické značky,
morseovka, práce s buzolou a zdravověda, byly náplní schůzek
v hasičské klubovně.
20
Součástí valné hromady byly i volby
nového výboru. K velkým změnám nedošlo, protože „kohoutovská hasičská parta“
je v poslední době stabilní.
Přesto pro úplnost. Novým starostou
sboru se stal bývalý velitel Martin Stehno,
místostarosty jsou pánové Stanislav Janda
a Milan Vamberský, velitelem sboru je
Luboš Mühlfait, jeho zástupcem je Michal
Durdil, jednatelem Václav Pátek ml., hospodářkou Ivana Durdilová a mladé hasiče
má na starosti Roman Kafka.
Po oficiální části, kde jsme mimo jiné
projednali plán činnosti na rok 2015 a další nápady na vylepšení činnosti, následovala tradiční diskuse nad dalším rozvojem
činnosti SDH a aktuální problémy naší
obce. Nejzávažnějším tématem byla neukázněnost projíždějících řidičů a opatření
pro zvýšení bezpečnosti. V tomto bodu se
nám dostalo od vedení města ujištění, že je
to problém, který je i pro ně klíčový a učiní vše pro zlepšení situace.
Po krátké přestávce následovalo občerstvení a posezení s písničkami, které
obstarali Kohoutovští kohouti. Mladé maminky – hasičky však dlouho vysedávat
nemohly, protože hned druhý den musely
do sněhové nepohody vypravit mladé hasiče na koledu.
Libor Hloušek
Velkým zážitkem bylo jarní stanování ve Rváčově, kde jsme
strávili dva dny odtrženi od běžného dění a věnovali se hrám.
Další akcí bylo předvést požární útok na našich oslavách
120 let sboru, který se povedl v čase 30,15 s. 28. září jsme
se zúčastnili soutěže ve Slatiňanech s umístěním na 6. místě
s časem 23, 62 s.
13. listopadu naši mladí hasiči v kategorii od 6 do 15 let plnili odznaky odbornosti preventista junior - Petra, Matouš, Marek, Eliška, Šárka, Pavel, Lukáš, Katka, Anička a Matěj splnili
úkoly, které připravili starosta SDH Stanislav Janda, vedoucí
MH Šárka Vamberská a Stanislava Hamederová. Vše je zdokumentováno v naší kronice.
V těchto zimních časech navštěvujeme tělocvičnu v Krucemburku, kde každý pátek od 16 hodin měříme síly s dětmi
z SDH Krucemburk, jehož vedoucím je pan Popelka.
Poslední akcí v roce 2014 byla 11. prosince návštěva plaveckého bazénu v Hlinsku, kam se naši mladí plavci vydali autobusem s vedoucím MH Václavem Pátkem, Šárkou Vamberskou
a několika rodiči.
Věřím, že rok 2015 bude stejně příznivý. V něm plánujeme
navštívit Hlinecké piškvorky a účastnit se hry Plamen.
Děkuji za spolupráci všem, kteří pomohli zajistit, aby rok
2014 byl tak úspěšný.
Roman Kafka
NASE NOVINY
Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ MĚSTA
TJ SOKOL HORNÍ STUDENEC
Co nového ve Studenci
Pravidelně jednou týdně se scházejí studenecké maminky se
svými malými dětmi v sále. Děti si zde společně hrají a maminky
si při kávě povídají a předávají své zkušenosti. V pátek 5. prosince je zde navštívil i Mikuláš se svojí andělskou a pekelnou družinou. Hodné obdaroval a ty zlobivější musely slíbit, že se určitě
v příštím roce polepší.
Václav Štěrba
místních se zúčastnili i přespolní hráči z Podmoklan, Údav, Ždírce nad Doubravou a Krucemburku. Hrálo se na třech stolech až
do 14.00 hod. Celkovým vítězem bez ztráty setu se stal Tomáš
Lupoměský z pořádající TJ, který potvrdil svoji dobrou formu ze
soutěžních utkání okresního přeboru . Nejmladším účastníkem byl
Richard Job – 14 let a naopak nejstarším Josef Lovásko – 70 let.
Fotogalerii z turnaje naleznete na [email protected]
Za TJ Sokol Horní Studenec Václav Štěrba
ÚDAVY
Turnaj ve stolním tenisu v Údavech
TJ Sokol Horní Studenec pořádal v neděli 28. prosince 2014
pro děti vánoční karneval. Sál v Horním Studenci se po 14. hodině zaplnil pohádkovými bytostmi, které si nejen zatančily při
hudbě, ale také zasoutěžily o sladké ceny. Společně si všichni zazpívali i vánoční koledy. Za odměnu bylo pro děti i rodiče připraveno pestré pohoštění. Domů si děti odnášely plno dojmů a jejich
rozzářené oči byly důkazem, že se vánoční odpoledne vydařilo.
Děkujeme sponzorovi akce New Transport s.r.o. pana Hojdy.
Velké poděkování patří také všem členům, kteří se podíleli na veškerých akcích pro děti v roce 2014, hlavně Lucii a Monice Vařejčkovým.
Helena Malá
Dalšího ročníku turnaje ve stolním tenisu v Údavech mezi
svátky na sklonku roku 2014 se zúčastnilo 12 hráčů, kteří se utkali na dvou stolech (ve dvou skupinách) o postup do finálových
skupin (o 1.- 6. místo a o 7.-12. místo). Boje byly tuhé a žádný
z přihlášených neprošel turnajem bez ztráty kytičky. V boji o medaile nebylo rozhodnuto až do posledního zápasu, takže napětí
vydrželo po celou dobu turnaje. Nakonec si medailisté z minulého roku kapánek prohodili místa a konečné pořadí vypadalo
takto:
1. Tomáš Turnhöfer, 2. Petr Turnhöfer, 3. Petr Pelda ml.
Celkové výsledky ze skupin i z finálových skupin najdete společně
s obrázky ve Fotogalerii z akcí na stránkách www.sdhudavy.cz.
Celou akci dirigoval ředitel turnaje Petr Turnhöfer, jako vždy
mu pomohli další členové sboru a také manželka Naďa, jejíž občerstvení v podobě škvarkové pomazánky je již tradičně jedním
z vrcholů dne. Ve výčepu se pak sportovci posilňovali převážně
lehkými nápoji :-), vždyť půllitr není nijak těžký. Všichni zúčastnění získali hodnotné ceny a zaslouží si za své výkony obdiv. Organizátorům i hráčům děkujeme za propagaci rekreačního sportu
a těšíme se na další ročník.
Oldřich Milt
Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Stejně jako v předcházejících letech uspořádala TJ Sokol
Horní Studenec na závěr letošního roku tradiční vánoční turnaj
ve stolním tenisu. Dne 25. prosince se od 9.00 hod. v kulturním
zařízení Horní Studenec prezentovalo celkem 17 účastníků, kteří
svedli boje o celkového vítěze 34. ročníku tohoto turnaje. Mimo
NASE NOVINY
21
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
MAROKO – TOMÁŠ KUBEŠ
– CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
27. 2. 2015 od 18.00 hodin
v sále městského kina ve Ždírci nad Doubravou
Vstupné 50 Kč
Srdečně zvou pořadatelé!
www.tomaskubes.cz, www.kzm-zdirec.cz
Vydat se do Maroka je jako putovat pohádkou – velkolepé paláce, královská města,
oázy plné palem, Sahara na obzoru, pusté hory, kočovní Berbeři,
nevěsty na prodej, datle, rybáři, barevná města, ale také tržiště
plná vůně koření a dálek. Arabský svět spolu s tradicí kočovníků.
INZERCE
Prodej bytu nebo domu se Vám nedaří?
Svěřte mi jej do prodeje,
ať máte znovu úsměv na tváři J
Jitka Lemperová
MAKLÉŘ
člen Realitní komory ČR
Staré Ransko 75
582 66 Krucemburk
602 185 740
[email protected]
www.dumrealit.cz/lemperova
Vyřeším za Vás prodej domu, bytu, chaty, chalupy, pozemku
i komerčních nemovitostí.
Zajistím financování pomocí hypotéčního úvěru, úvěru ze stavebního
spoření i nebankovních úvěrů.
Řeším exekuce a oddlužení nemovitostí.
OTEVŘENO OD 1. 3. 2015
OBJEDNÁVAT SE MŮŽETE UŽ NYNÍ.
TĚŠÍME SE NA VAŠE PSÍ MILÁČKY.
POŘAD BOHOSLUŽEB
ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE,
FARNOST KRUCEMBURK
22
Kostel sv. Václava
Horní Studenec:
čtvrtek: 18.00
neděle: 9.30
DPS Nad Řekou
560, Ždírec n. D.:
sobota: 18.00
(každý sudý týden)
Kostel sv. Mikuláše
Krucemburk:
středa, pátek: 18.00
neděle: 8.00
Kostel Navštívení
Panny Marie
Sobíňov/Sopoty:
každá sobota: 16.30
NASE NOVINY
FOTOOKÉNKO
MŠ lyžařský kurz (str. 2)
Sovičky a jejich projekt Podoubraví (str. 3)
Sovičky (str. 3)
ŠD domečky v přírodě (str. 4)
ŠD beseda s myslivcem (str. 4)
NASE NOVINY
23
FOTOOKÉNKO
Exkurze do České národní banky v Praze dne 13. 11. 2014.
Článek byl otištěn v lednovém čísle NN, str. 2.
SDH mladí hasiči (str. 14)
ASPV rodiče s dětmi (str. 18)
Koledníci v Kohoutově
Posezení s písničkou 15. 1. 2015
Nohejbal - společné foto účastníků 17. ročníku (str. 17)
Naše noviny - Vydává Město Ždírec nad Doubravou. Redakční rada: Anna Horáková(hlavní jazyková korektura), Ing. Bohumír Nikl, Josef
Ressl, Jana Uchytilová, Dana Vavroušková, Dana Josková (počítačový přepis, inzeráty). Šéfredaktor: Zdena Lédlová (počítačový přepis).
Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit
a upravovat. Adresa redakce: MÚ Ždírec n. D., Školní 500, 582 63 Ždírec n. D., tel.,fax: 569 694 620, e-mail: [email protected]; [email protected]
Elektronický archiv NN: http://www.zdirec.cz/. Povoleno OkÚ Havl.Brod, kult. 5/91, reg.zn. 7/91. Náklad 1280 výtisků. Grafická úprava, sazba
a tisk Unipress Žďár n. S. Uzávěrka příštího čísla 12. 2. 2015
24
NASE NOVINY
Download

NASE NOVINY - Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou